Vocabulary principle of banking & finance

5,307 views

Published on

7 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
343
Comments
7
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vocabulary principle of banking & finance

 1. 1. бүлэг 1. Санхүүгийн систем part 1. The financial system сэдэв1.1 санхүүгийн систем түүний гүйцэтгэх үүрэг charter 1.1 the financial system and functions сэдэв 1.2 мөнгө түүний мөн чанар charter 1.2 the nature of money сэдэв 1.3 санхүүгийн зуучлал charter 1.3 financial intermediation сэдэв 1.4 төлбөр тооцоо charter 1.4 the payment бүлэг 2. Санхүүгийн байгууллага part 2 the financial institution сэдэв 2.1 банкны байгууллага charter 2.1 the banking institution сэдэв 2.2 банк бус санхүүгийн байгууллага charter 2.2 the nonbank financial institution бүлэг 3. Санхүүгийн зах зээл part 3. The financial market сэдэв 3.1 хөрөнгийн зах зээл charter 3.1 the asset market сэдэв 3.2 мөнгөний зах зээл charter 3.2 the money market сэдэв 3.3 гадаад валютын зах зээл charter 3.3 the foreign exchange market сэдэв 3.4 уламжлагдсан зах зээл charter 3.4 the traditional marketбүлэг 4. Мөнгөний нийлүүлэлт, мөнгөний бодлого part 4 the money supply, monetary policy сэдэв 4.1 мөнгөний нийлүүлэлт charter 4.1 the money supply сэдэв 4.2 мөнгө өсөж үржих үйл явц charter 4.2 the process of money increasement сэдэв 4.3 мөнгө ба нийт эдийн засаг charter 4.3 the money and total economy сэдэв 4.4 мөнгөний бодлого charter 4.4 monetary policy
 2. 2. Бүлэг 1. Санхүүгийн систем part 1 The financial system сэдэв 1.1. Санхүүгийн систем түүний гүйцэтгэх үүрэг charter 1.1 The financial system and functions үндсэн ойлголт, ухагдахуун Тодорхойлолт монгол Англи Монгол Англи Мөнгөн хөрөнгийн The economic monetary төвлөрсөн ба relationship of төвлөрсөн бус contributing and using хөрөнгийг бий болгож the money and the fund1. Санхүү Finance хуваарилж ашиглах of money явцад үүсэх эдийн засгийн мөнгөн харилцаа2. Санхүүгийн Financial system Санхүүгийн The merge of financial систем байгууллага, institution and financial санхүүгийн зах market зээлийн нэгдэл3. Санхүүгийн Financial institution Санхүүгийн зуучлагч Financial negotiator байгууллага байгууллага4. Санхүүгийн зах Financial market зээл Банк Бусдын мөнгөн хөрөнгийг хуримтлуулан The lawful profit хадгалах, өөрийн organization that нэрийн өмнөөс зээл deposits others money олгох, төлбөр and lends money under тооцооны үйлчилгээ its name and performs үзүүлэх, үйл transaction between the ажиллагаа эрхэлдэг parties ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг хэлнэ.5. Төв банк Central bank A government “bank fo Засгийн газрын банк bank” generally үндэсний мөнгөний responsible for national бодлогыг явуулдаг. monetary policy6. Арилжааны банк Commercial bank Санхүүгийн зуучлагч Financial negotiator байгууллага7. Банк бус Nonbank financial Санхүүгийн зуучлагч Financial negotiator санхүүгийн institution байгууллага байгууллага8. Санхүүгийн Financial company Санхүүгийн компани The financial company компани нь их хэмжээний depostits large amount хадгаламжийг аваад of money and distributes түүнийг жижиг to small customers. хэрэглэгчдэд хүргэж байдаг. Даатгалын Insurance company Даатгалын компани нь The insurance company компани даатгалын гэрээ collects charge and fees
 3. 3. эзэмшигчийн төлсөн from insurers and refund хураамжаас хөрөнгө or repay the certain нь бүрдэх бөгөөд amount of insured assets9 ямар нэгэн аюул осол if accident occurs. тохиолдсон нөхцөлд даатгуулсан хөрөнгийн зохих хэмжээний хохирлыг нөхөн олгож байдаг. Тэтгэврийн сан The retirement fund Санхүүгийн The one kind of financial зуучлагчийн нэг intermediaries. The хэлбэр. тэтгэврийн closely operates with10 санг засгийн газрын , government agencies. пүүс компаний дэргэд байгуулж болно. Жижиг хөрөнгө Collects large amount of оруулагчдаас их money from small11 Хөрөнгө The investment fund хэмжээний хөрөнгө investors and spends it. оруулалтын сан авч хуримтлуулаад түүнийгээ зарцуулж байдаг. Хуримтлалын Энэ байгууллага нь This institution mainly12 байгууллага хадгаламж аваад зээл deposits money and олгох үйл ажиллагаа lends money явуулж байдаг. үйлчлүүлэгчийн An interest-bearing13 Хадгаламж мөнгөө арвижуулах relationship used by a зээлийн хоршоо Savings and loan сонирхолын дагуу бий customer to accumulate association (S&L) болдог харилцаа. funds. Savings accounts Хадгаламжийн данс have no fixed maturity тогтсон хаах өдөргүй date байна. concerning spending Зардал болон татвар Санхүүгийн улс Fiscal policy and taxation. ноогдуулалтын талаарх14. төрийн бодлого Government policy Засгийн Газрын бодлого. Сэдэв 2 .2 Мөнгө түүний мөн чанар charter 2.2 money function үндсэн ойлголт, ухагдахуун тодорхойлолт Монгол англи англи монгол Мөнгө Money Legal tender; coin and Солилцооны хэрэгслэлээр currency declared by a хүлээн зөвшөөрөгдөг,1. government to be the засгийн газраар accepted medium of батлагддаг хууль зүйн exchange хүчин төгөлдөр, зоос болон цаасан мөнгө , валют Paper money as Банкнот, цаасан мөнгө. Мөнгө Currency2. opposed to coin Хуурамч мөнгө Counterfeit money Spurious ( bogus) Хуурамч, дууриалгасан3. coins and currency мөнгө, банкнот that have been made to appear genuine
 4. 4. Төмрөн хийцтэй, задгай Metallic money in мөнгө , төлбөр тооцооны4. Задгай мөнгө Coin contrast to paper хэрэгсэл. money / currency / The direct physical exchange of merchandise, not Барааг бараагаар солих5. Бартер accompanied by an Barter үйл ажиллагаа exchange of money. . Хувийн болон улсын секторын өр төлбөрийг Government-backed барагдуулахад ашигладаг currency that is Хууль ёсны хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Legal tender acceptable in payment6. төлбөрийн хэрэгсэл Засгийн газраас of all private and public баталгаажуулсан debts төлбөрийн хэрэгсэл буюу мөнгөн дэвсгэрт7. M1 M1 Money supply Мөнгөний нийлүүлэлт A definition of Money М1 + хугацаатай болон8. М2 М2 supply that adds to M1 хугацаагүй хадгаламж such assets as saving accouts small- de- nomination time deposits money market deposit accounts and money market mutual fund sharis Money supply that М2 + их хэмжээний adds to M1 such and хугацаат хадгаламж9. М3 М3 M2 such assets as хөрөнгө large- denomination time deposits Ability to cknvert an өртгийн хувьд бага10. Хөрвөх чадвар liguidity asset into cash guickly алдагдалтайгаар бэлэн with little loss in value мөнгө болон хөрвөх аливаа хөрөнгийн чадвар Сэдэв 1. 3 Санхүүгийн зуучлал charter 1.3 Financial intermediation үндсэн ойлголт, ухагдахуун тодорхойлолт Монгол Англи англи монгол Indirect finance, in Энэ нь зээлдэгч этгээд1. Санхүүгийн зуучлал Financial which savers place зуучлагчаар intermediation funds with financial дамжуулан ямар нэгэн intermediaries that in хөрөнгийн газар turn lend to ultimate хандах явдал юм. borrowers.
 5. 5. Сэдэв 1.4 Төлбөр тооцоо charter 1.4 Payment үндсэн ойлголт ухагдахуун тодорохойлолт№ монгол Англи англи монгол A piastic card enabling the cardholder to purchase good or services the cost of which Карт эзэмшигч нь1. is immediately charged to бараа товар худалдаж his or her bank account. авах, үйлчлүүлэх Debit cards are used to бүрэн боломж, Дебет карт Debit card activate point of sale нөхцлөөр хангагдсан terminals in байдаг. Төлбөрийг supermarkets, gas карт эзэмшигчийн stations, and stores. данснаас хийдэг Together with credit cards, they are commonly referred to simply as bank cards. A plastic card ( or its Банкнаас бэлэн мөнгө eguivalent ) to be used авах, бараа товар from time to by the худалдаж авахад cardholder to obtain болон бусад банкны money good or services үйлчилгээгээр possible under a line of үйлчлүүлэхэд credit established by the зориулагдсан2. Зээлийн карт Credit card card issuer The төлбөрийн пластик cardholder is billed for карт. any outstanding balance An interbank transmittal Нэг банкнаас нөгөө form, resembling a банкинд мөнгө болон Бэлэн мөнгөний deposit slip, used to түүнийг орлох зүйлд шилжүүлгийн3. accompany cash items шилжсэн банк бичиг Cash Letter sent from one bank to хоорондын another. шилжүүлгийн хэлбэр Equipment capable of Явуулын бэлэн Зөөврийн тус automatically delivering мөнгөн машин машинаас картаар4. Cash dispenser amounts of cash to a бэлэн мөнгө гаргах customer, usually upon боломжтой insertion of a bank card. To give money in Бусад санхүүгийн exchange for a check байгууллагуудын нэр бэлэн мөнгөний5. drawn an another дээр гарсан чекийг чек Cash a chek financial institution. солихоор мөнгө өгөх A document issued by a transporter of goods (carier) covering a Ачаа тээвэрлүүлснийг shipment of merchandise. гэрчилсэн баримт. It may be negotiable or Энэ нь зөвшилцөж6. Тээврийн баримт Bill of lading- non negotiable form and болох, үл болох гэсэн is a contract to ship the хэлбэрээр олгогдох merchandise. A receipt болно. for it, and a document of legal title. Хоёр талын гэрээ Bilateral contract An agreement Хоёр хүн эсвэл хоёр талын хооронд
 6. 6. 7. хийгдэх гэрээ. Аккердитив, даатгал The party who is to Tөлбөр хүлээн бусад гүйлгээнээс receive the proceeds of a8. авагч орлого хүлээн авагч Beneficiary trust, insurance policy, этгээд. letter of credit, or other transaction. Банк бусад банкин A check drawn by a bank дээрх өөрийн дансыг on its account with9. Банкны нэрийн чек Bank draft тулгуурлаж гаргасан another bank. чек. Банкны өөрөө A check, also known as гаргасан нөөцийн10. cashier’s, treasurer’s, or баригчийн, эдийн official check, drawn by a засагчийн, албан bank on itself. Since the ёсны, кассчны гэсэн drawer and drawee are төрлүүдээрээ one and the same, танигдсан чек. Төлбөр Банкны чек Bank check acceptance is considered төлөгч, төлбөр хүлээн automatic and such авагч нь нэг байгаа нь instruments have been чек зайлшгүй хүлээн legally held to be зөвшөөрөгдөх promises to pay. нөхцлийг бий болгодог. : A negotiable instrument Бэлэн мөнгө орлох sold by a bank or other баримт ба үүнийг банк issuer in various болон өөр бусад denotations for the санхүүгийн convenience of байгууллага өөрийн11. Аялагчдын чек Travelers check individuals who do not нэрийн өмнөөс гаргаж wish to carry cash. These болно. Энэ төрлийн checks are readily чекүүд нь бэлэн convertible into cash upon мөнгөөр шууд proper identification, солигдох ба үүнийг usually by a signature in хүлээн авагчийн the presence of the гарын үсэг болон cashing party. биеийн байцаалтыг үндэслэн олгогдоно. Any item that a bank : тухайн банкны хувьд Дамжих чек Transit check chooses to classify as not төлөгдөх боломжгүй12. payable locally; an out-of- гэж ялгагдсан town check зүйлүүд, жишээ нь тухайн хотод хэрэглэгддэггүй чек гм Банкинд бэлэн мөнгө A demand draft, drawn on болгуулахаар өгсөн a bank, on which the13. Хуурамч чек Forged check чекэн дээрх чек drawers signature is not бичигчийн гарын үсэг genuine хуурамч байх Банк харилцагчийн A service by which a bank зөвшөөрлийг Automat transfer moves funds from one урьдчилан авсны Автомат14. service- type of account to another үндсэн дээр мөнгөн гуйвуулгын for its customer on a хөрөнгийг 1 данснаас үйлчилгээ preauthorized basis. нөгөөд шилжүүлэх үйлчилгээ
 7. 7. Electronic facilities, located inside or apart Харилцагчийн from a гүйлгээг автоматаар financial services хийдэг санхүүгийн Автоматчилагдсан Automated teller15. institution, for handing байгууллагын дотор теллерийн машин machines (ATMs) many customer болон гадаа transactions байршилтай байдаг automatically. автомат машин. Automated teller Бэлэн мөнгөний a card operated facility Данснаас бэлэн мөнгө16. автомат машин for making bank deposits авах картын machine / and withdrawals ажиллагаатай ATM / төхөөрөмж. Automated clearing Автомат клиринг an electronic system for Тогтмол төлбөр хийх making regular payments болон тогтмол зээл house /ACH/17. of receiving regular авах үйлчилгээний credits электрон систем. SWIFT Society for A telecommunications Олон улсад банк18. Worldwide interbank system that transfers хооронд мөнгө Financial funds between banks шилжүүлдэг холбооны Telecommunications internatiolally систем (SWIFT) Үзүүлсэн үйлчилгээс A commercial bill for эсвэл борлуулсан Нэхэмжлэх Invoice goods sold or services19. барааны төлбөрийн rendered нэхэмжлэх Бараа A document, issued by an бүтээгдэхүүнийг insurer, providing a20. Даатгалын тээвэрлэх үед Insurance certificate degree of protection for гэрчилгээ хамгаалах зорилгоор merchandise during даатгагчаас гаргасан transit баримт бичиг Хувь нийлүүлэгчдийн Ownership interest, хөрөнгө оруулалт represented by буюу ашгаар stockholders investment баталгаажсан Эзэмшигчдийн өмч Equity21. and retained earnings; the эзэмшигчдийн өмч excess of a firms assets буюу банкны over its liabilities пассиваас активийн илүү гарсан дүн Төлбөр The party who issues a Төлбөрийн гүйцэтгүүлэхээр set of written instructions22. даалгавар гаргагч Drawer төлбөр гүйцэтгэгч to a drawee, calling for a тал талд төлбөрийн payment of funds даалгавар өгдөг тал Төлбөрийн даалгавар гаргагч талаас төлбөр The party to whom the гүйцэтгүүлэхээр drawer issues instructions даалгавар өгсөний Төлбөр гүйцэтгэгч to make payment. In the дагуу төлбөр Drawee23. тал case of checks, the гүйцэтгэгч тал. Чекийн drawee is a bank or other хувьд төлбөр financial institution гүйцэтгэгч тал нь банк, санхүүгийн байгууллага юм Төлбөрийн Draft A signed, written order by Нэг талаас гуравдагч даалгавар which one party (the этгээдэд төлбөр drawer) instructs another гүйцэтгүүлэхээр нөгөө (the drawee) to make талд бичгээр payment to a third (the гаргасан, баталгаат payee). In international гарын үсэг зурсан
 8. 8. 24. төлбөрийн даалгавар. Олон улсын банкны banking, a draft is often харилцаанд called a bill of exchange төлбөрийн даалгаврыг вексель гэж ихэвчлэн нэрлэдэг Төлбөр A written order to pay, гүйцэтгүүлэхээр эсвэл Бичгээр үйлдсэн accompanied by акцепт хийлгүүлэхээр төлбөрийн Documentary draft securities or other papers үнэт цаас болон25. даалгавар to be delivered against холбогдох баримтын payment or acceptance хамт ирүүлсэн төлбөрийн даалгавар26. Ордер Order Any item that a bank : тухайн банкны хувьд Дамжих чек Transit check chooses to classify as not төлөгдөх боломжгүй27. payable locally; an out-of- гэж ялгагдсан town check зүйлүүд, жишээ нь тухайн хотод хэрэглэгддэггүй чек гм The holding of property by 2 ба түүнээс дээш two or more persons in этгээд нэг ашиг such a way that each has сонирхолоор нэг эд an undivided interest that, хөрөнгийг эзэмших ба28. Терминал: Terminal at the death of one, хэрэв хэн нэг нь нас passes to the heirs or барвал түүний эрх нь devisees and not an not хамтран эзэмшигчид to the survivor(s) нь биш харин өв залгамжлагчид шууд шилжинэ An instrument, issued by Банкнаас гаргадаг a bank, by which the төлбөрийн баримт. banks credit is Энэ аккредитив нь substituted for that of an бараа тээвэрлэснийг individual or corporation. нотолсон баримт Баримтаар шууд Sight letter of credit In merchandise бөгөөд үүнийг төлбөр хийх shipments, a sight letter авчирснаар бараа29. аккредитив of credit permits payment тээвэрлэх үед of the funds immediately төлбөрийг шууд upon presentation of the хийхийг зөвшөөрдөг. documents evidencing the Энэ баримтыг хувь shipments. хүн болон компниудад олгодог. A written order to pay Барааг хүргэж өгсөн upon presentation or үед төлбөр хийхийг30. нэхэмжлэх Sight draft delivery шаардсан бичгээр үйлдсэн тушаал A person who creates a Баталгаа гаргаж өгсөн trust (such as a living хүн. Баталгаа гаргагч,31. Баталгаа гаргагч Settlor trust) to become operative донор, итгэл during his/her lifetime. төрүүлэгч гэж мөн Also called grantor, нэрлэдэг. trustor, or donor Аккредитив Letter of credit A bank instrument Аккредитив нээгч substituting the credit of банкнаас бараа the issuing bank for the материалыг credit of another party, импортлогч компани such as an importer of буюу аккредитив merchandis нээлгэгчийн өмнөөс экспортлогчийн32. төлбөрийг гүйцэтгэнэ гэсэн бичгээр
 9. 9. үйлдэгдсэн баталгаа буюу олон улсын худалдааны санхүүжилтийн нэгэн хэрэгсэл A term usually associated Энэ нэр томёо нь with letters of credit. It аккредитив дансны allows the letter of credit үйл ажиллагаатай to be canceled or холбогдон хэрэглэдэг.33. Буцаан дуудагдах Revocabl e amended by either party Энэ нь бусдын without the approval of зөвшөөрөлгүйгээр the other. аккредитив дансыг цуцлахыг зөвшөөрөх явдал юм. Талууд харилцан The term used to describe тохиолцсоноос бусад a letter of credit that тохиолдолд өөрчилж, Буцаан үл cannot be amended or хүчингүй болгож Irrevocable34. дуудагдах canceled, except by full болохгүй mutual agreement аккредитивийн between the parties төрлийг нэрлэдэг нэр томъёо Өөр санхүүгийн A bank that has received байгууллагаас notification from another аккредитив нээх financial institution of the мэдэгдэл хүлээн Дамжуулан opening of a letter of авсан банк. Үүний35. мэдэгдэгч банк credit. This advising bank дараа дамжуулан Advising bank then мэдэгдэгч банк нь contacts the beneficiary, төлбөр хүлээн reaffirming the terms & авагчтай холбоо conditions of the letter of тогтоож аккредитивын credit нөхцлийг баталгаажуулдаг. A bank that issues a letter Харилцагчийн36. Нээгч банк Issuing bank of credit based on the хүсэлтийн дагуу application of a customer аккредитив нээгч банк A document issued to Бараа бүтээгдэхүүний Гарал үүслийн certify the country of аль улсаас гаралтайг37. гэрчилгээ origin of goods or Certificate of origin баталсан баримт. merchandise. A document issued by an Ачигдсан бараа нь appraiser and attesting худалдан авагчийн Certificate of quality that goods being shipped шаардлагад нийцэж Чанарын гэрчилгээ38. conform to the buyer’s байгааг баталж specifications. гаргасан баримт.
 10. 10. Бүлэг 2 Санхүүгийн байгууллага Part 2 financial institution Сэдэв 2.1 банкны байгууллага charter 2.1 banking institution үндсэн ойлголт ухагдахуун Тодорхойлолт монгол англи монгол Англи A commercial bank operating Валютын хянагчаар хянан under a federal charter and шалгагддаг, холбооны supervised and examined by the зөвшөөрлөөр үйл Comptroller of the Currency. The ажиллагаагаа явуулдаг банк. үндэсний банк National bank word national must appear in some Үндэсний гэдэг үг нь банкны form in the bank’s corporate title. нэгдмэл нэр дээр заавал гарч All national banks must belong to ирдэг. Бүх үндэсний банк нь1. the Federal Reserve System and холбооны нөөцийн тогтолцоо FDIC. болон FDIC-ийн дагуу байд аг. A government “bank fo bank” Засгийн газрын банкны банк Төв банк Central bank generally responsible for national үндэсний мөнгөний бодлогыг2. monetary policy явуулдаг.3. Real estate credit, usually Үнэт цаас адил шинж чанартай Барьцаат зээл Mortgage loan extended on a long-term basis with удаан хугацаагаар сонгосон the property as security. бодит хөрөнгийн зээл. Хадгалуулагчийн балансаас их A negative (minus) balance in an дансаар өгөгдсөн гарч байгаа ба чекийн account, resulting from the paying4. зээл (богино Overdraft төлбөрийн үр дүнгээс of checks for an amount greater хугацаат зээл ) шалтгаалж гарсан сөрөг than the depositor’s balance. баланс An advance of cash merchandise or other commodity in exchange Гэрээ, хэлцлийн үндсэн дээр Credit Зээл for apromise or other agreement to урьдчилан олгосон бэлэн5. pay at a future date with interest if мөнгө, бараа товар so agreed Хэн нэгний мөнгийг өр A party to whom money is owed by Зээлдэгч Creditor байдлаар эзэмшиж байгаа тал another6. Зээлдүүлэгч зээлсэн мөнгийг эргүүлэн төлөхгүй байх нөхцөл Credit risk – The possibility that a debtor may Зээлийн эрсдэл байдал. not be able to repay7. Мөнгө ашигласны төлөө Хүү Interest Money paid for the use of money8. төлсөн мөнгө Any placement of cash checks or Deposit Бэлэн мөнгө болон чекийг9. хадгаламж other drafts with a bank for creit to дансанд байршуулах an account A bank that maintains an account . Харилцагч банкууд харилцан Корреспондент Correspondent relationship and / or engages in an данс нээж, бие биедээ банкны банк /Харилцагч10. bank exchange of services with another үйлчилгээ үзүүлдэг. банк/ bank Mhe process or methed by which checks ahd / or other point- of- Аливаа нэгэн төлбөр тооцоо, sele mransactions are moved арилжааг гүйцэтгэх арга Клиринг Clearing physicaiiy or electronicalle from the хэрэгсэл, үйл явц.11. point or origin to a bank or order financial institution that maintains the customers account number Автоматчилагдсан Automat A computerized facility that Бүх үйл ажиллагаагаа клирингийн төв clearing house perfoms the clearing of paperless компьютерийн тусламжтай, (electronic) entries between цаас хэрэглэхгүй электрон
 11. 11. оролттой клирингийн12. үйлчилгээг гишүүн санхүүгийн member financial institutions. байгууллагын дунд явуулдаг төв. CHIPS (Clearing Банк хоорондын Aprivate telecommunications House Interbank хувийн цахилгаан холбооны төлбөр тооцоог service operated through the New13. Payment үйлчилгээ үзүүлдэг зохицуулдаг York Clearing House for settlement System операторын. сүлжээ among participgting banks A bank that maintains a head Банк нь төв оффис болон нэг банк Салбар Branch bank office and one or more branches is болон түүнээс дээш нэгжтэй14. subject to state law. байдаг A report, rendered by a bank to a Харилцагчид банкнаас гаргаж15. Банкны хуулга customer, showing the account өгдөг тодорхой хугацаанд Bank statement balance at the start of a period, the хийсэн харилцагчийн transactions affecting the closing гүйлгээний мэдээ. balance A corporation that owns, controls, Банк эзэмшигч Банкийг удирддаг эсвэл нэг ба or otherwise has the power to vote компани Bank holding хэд хэдэн банкны хувьцааны16. at least 25 percent of the voting company 25%-иас доошгүй хувийг stock in one or more banks. эзэмшигч корпораци. The individuals elected by the Банкны хувьцаа bank’s stockholders to constitute эзэмшигчидээс захирлын the board of directors and who Банкны захирал Bank directors зөвлөлийг удирдахаар17. form the active, governing body of сонгогдсон хувь хүн. the bank as a corporation. Банк болон компанийн A detailed listing of assets, санхүүгийн үзүүлэлтийг liabilities, and capital accounts (net тогтоосон хугацаанд worth), showing the financial харуулсан хөрөнгө, өр төлбөр, condition of a bank or company as тайлан Баланс өөрийн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй of a given date. A balance sheet Balance sheet жагсаалт. Энэ нь нягтлан illustrates the basis accounting18. бодох бүртгэлийн “хөрөнгө= equation: assets= liabilities + net өөрийн хөрөнгө+ өр төлбөр” worth.In banking, the balance гэсэн гол томьёог илэрхийлдэг. sheet is usually referred to as the statement of condition The signature of those parties who Данстай холбоотой ямар нэгэн Баталгаат гарын Authorized have the legal right to issue гүйлгээ хийх хууль ёсны эрх19. үсэг signature instructions regarding an account. олгодог талуудын гарын үсэг. Бүх үйл ажиллагаагаа компьютерийн тусламжтай, Автоматчилагдсан A computerized facility that цаас хэрэглэхгүй электрон клирингийн төв Automat perfoms the clearing of paperless оролттой клирингийн20. clearing house (electronic) entries between үйлчилгээг гишүүн санхүүгийн member financial institutions. байгууллагын дунд явуулдаг төв. Банкны тохиолдолд хянан In banking, an individual, usually шалгагч гэдэг нь банкны appointed by the bank’s directors захирлуудаар томилогдсон and reporting directly to them, who хувь хүн. Хянан шалгасны Хянан шалгагч Auditor is responsible for examining any төлөө хариуцлага хүлээдэг21. and all phases of the bank’s бөгөөд захирлуудад ажлаа operations. тайлагнадаг этгээд. Audit - A formal or official examination Дансуудыг шалгах албан ёсны Аудит22. and verification of account хяналт
 12. 12. Anything owned that has Арилжааны болон солилцооны commercial or exchange value. өртөгтэй зүйл. Бусдаас авах23. Хөрөнгө Assets may consist of specific Asset- авлага, үл хөдлөх хөрөнгө property or of claims against зэрэг болно. others, in contrast to obligations due to others Тухайн банк болон бизнесийн A record of the income and байгууллагын тайлант Income expenses of a bank or business хугацааны туршид гарсан бүх Орлогын тайлан statement covering a period of time. It is also зардал болон олсон орлогын24. called a profit and loss statement тайлан. Мөн ашиг, алдагдлын тайлан гэж нэрлэдэг A written acknowledgment by a Данстай холбоотой гүйлгээний bank of a transaction affecting an талаарх бичгээр хийсэн 1Advice- Мэдэгдэл account; for example, debit or мэдэгдэл. Дебит, кредит25. credit advices. гүйлгээ гэх мэт. Банк болон бизнест үзүүлсэн Amounts due to a bank or үйлчилгээ болон зээлээр business for merchandise sold on худалдсан барааны төлөх Account credit or for services rendered. Авлага хугацаа нь болсон дүн. Авлага receivable- Accounts receivable are short-term28. нь богино хугацаат хөрөнгө assets юм. Хугацаагүй болон хугацаат хадгамламжийн тодорхой The portion of banks demand and хэсгийг хадгаламж time deposit? that must be kept in Заавал байлгах эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах Legal reserves the form of cash or acceptable нөөц үүднээс заавал байлгах equivalents for depositors29. нөөцийг бэлэн мөнгөөр эсвэл protection зөвшөөрөгдсөн хэлбэрээр байгуулдаг. Нэг тал нь матеериаллаг Intentional misrepresentation of a зүйлс, баримтыг зориудаар material fact by one party so that буруу толилуулсанаар нөгөө Залилан Fraud another party, acting on it, will part талын хөрөнгийг өөрийн30. with property or surrender a right болгох эсвэл эрхийг нь шилжүүлэх үйлдэл 1913 онд батлагдсан Холбооны нөөцийн эрх зүйн The organization created by the актад тодорхойлсоноор 12 Federal Reserve Act in 1913, дүүргийн банк, тэдгээрийн consisting of the 12 district banks салбар, тооцооны төвүүд, and their branches plus the хууль ёсны эзэмшигч болох Холбооны Federal member banks, who are the legal гишүүн банкуудаас бүрдсэн нөөцийн систем Reserve System owners. The Fed Board of байгууллага юм. Вашингтон Governors, headquartered in хотод байрладаг Холбооны31. Washington, exercises overall Захирлуудын Зөвлөл нь control over the nationwide холбооны системийн орон operations of the System дачар явуулж буй үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилладаг Холбооны Federal Reserve The paper money issued by any Холбооны 12 дүүргийн банкны нөөцийн мөнгөн notes one of the 12 Federal Reserve аль нь ч гаргасан эсвэл дэвсгэрт banks and officially designated by Холбооны Засгийн газраас the federal government as legal албан ёсоор томилогдсон tender. Each such note is an агентлагийн гаргасан цаасан interest-free promise to pay on d мөнгө нь хуулийн өмнө хүчин emand төгөлдөр болно. Ийм мөнгөн дэвсгэрт эсвэл үнэт цаас нь
 13. 13. 32. анхны шаардлагаар хүүгүй буцаан төлөгдөх амлалт болно Засгийн газар болон гишүүн The 12 district institutions that deal банкуудыг хамаардаг 12 with member banks and the Холбооны Federal дүүргийн банк. Дүүргийн government. The district banks нөөцийн банк Reserve banks банкууд нь шаардлагатай бол maintain branches and check өөрийн салбар, тооцооны processing centers as necessary33. төвийг нээж болно Бусад байгууллагын дансны A financial firm that purchases at аьлагыг, холбогдох эрсдэл a discount the accounts receivable болон авлагыг барагдуулах Факторинг Factor of other firms and assumes the үүргийн хамт хөнгөлттэй үнээр risks and responsibilities of худалдан авдаг санхүүгийн collection34. байгууллага Долларын хадгаламж, Deposits that are denominated in харилцах боловч гадаадын Евродоллар Eurodollars dollars but held in foreign branches салбар эсвэл банкинд35. or banks байршуулсан хадгаламж, харилцах Бизнесийн арилжаа буюу The holding of funds, documents, гүйлгээнд оролцогч хоёр securities, or other property by an талын өмнөөс сан, баримт impartial third party for the other бичиг, үнэт цаас эсвэл бусад Эскроу Escrow two participants in a business хөрөнгийг гуравдагч тал transaction. When the transaction хадгалах. Гүйлгээ хийгдсэний is completed, the escrow agent36. дараа эскроуг гүйцэтгэгч тал releases the entrusted property хадгалсан хөрөнгийг олгоно Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө Ownership interest, represented by оруулалт буюу ашгаар Эзэмшигчдийн stockholders investment and Equity баталгаажсан эзэмшигчдийн өмч retained earnings; the excess of a өмч буюу банкны пассиваас firms assets over its liabilities37. активийн илүү гарсан дүн Дансаар өгөгдсөн Overdraft A negative (minus) balance in an Хадгалуулагчийн балансаас их зээл/богино account, resulting from the paying гарч байгаа ба чекийн38. хугацаат зээл of checks for an amount greater төлбөрийн үр дүнгээс than the depositor’s balance. шалтгаалж гарсан сөрөг баланс Зах зээлийн Market risk The possibility of decline in the Үнэт цаасны ерөнхий ханш current value of a security; the loss буурах боломж; худалдааны эрсдэл39. that the holder of an investment үед хөрөнгө оруулалт хийгчид may have to assume at the time of гарах алдагдал sale. The quality that makes an asset Барьцаалсан хөрөнгө бэлэн quickly and easily convertible into мөнгөнд хялбар буюу cash; also, the ability of a bank, хурднаар шилжих чадвар; мөн40. Хөрөнгө Liquidity business or individual to meet түүнчлэн банк, бизнесийн current debts. байгууллагууд болон хувь хүний нийтлэг өр зээл төлөх чадварийг хэлнэ. Anything owed by a bank, Банк, хувь хүн болон individual, or business. A bank’s бизнесийн байгууллагуудаар Өр төлбөр Liability largest liability is the sum total of зээлэгдсэн зүйл. Банкны41. its deposits. хамгийн том өр бол хадгаламжийн мөнгөний нийт нийлбэр юм. situation in which a bank goes out Банк өөрийн үйл ажиллагаагаа of business because it can not явуулж чадахгүйд хүрч meet its obligations. See бизнесээс гарах нөхцөл42. Банк дампуурах Bank failure assumption method and payoff байдал. /төсөөллийн арга method болон төлбөрийн аргыг харах/ a summary statement of an Хувь хүн болон бизнесийн
 14. 14. individuals or a business’s financial нэгжийн санхүүгийн нөхцөл43. condition on a given date байдлыг тодорхой цаг Баланс Balance sheet хугацаагаар харуулсан баримт an item owned that has a value, 2 Эзэмшигчийн үнэ цэнэ бүхий an item on a balance sheet эд зүйл showing the value of property Эзэмшилд буюу гар дээр44. Хөрөнгө Asset owned or receivable байгаа, ирээдүйд хүлээн авхыг харуулсан балансаарх эд зүйл The market in which an asset is Маш түргэн хүргэлт хийхээр World Bank traded for immediate delivery also хөрөнгө борлуулдаг зах зээл. (International called the cash market as Мөн бэлэн мөнгөний зах зээл45. Дэлхийн Банк bank for opposed to a market for forward гэж нэрлэгддэг дараа нь Reconstruction or future delivery хүргэдэг зах зээлийн эсрэг. and Development) Хадгаламжийн Savings bank A financial institution that банк traditionally was limited to46. accepting savings deposits and making home mortgage loans Хуримтлагдсан Retained Profits of a corporation that are Хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдол47. ашиг earnings not distributed as dividends to ашигаар тараагаагүй ашиг shareholders Reserves Funds that a bank holds in the Холбооны нөөцөд банкны from of vault cash or deposits at байршуулсан бэлэн мөнгө48. Нөөц the Federal Reserve эсвэл депозитийн сан Дотоодын банк олон улсын International A domestic branch bank банкны салбарт үйл49. IBF- Олон улсын Banking Facility established for international ажиллагаагаа явуулах банкны үйлчилгээ- (IBF banking and treated for regulatory зорилогтойгоор байгуулагддаг purposes as a foreign branch. Хүү rate Зээлдэгчээс, зээлдүүлэгчид мөнгөө хэрэглүүлсэнд өгөх50. зээлсэн мөнгөний төлбөр. Орлогын тайлан Income A summary statement of an Хувь хүн болон аж ахуй нэгж statement individual’s or a business’s current байгууллагын сүүлийн receipts and current expenditures тодорхой хугацаан дахь үеийн51. during a period of time. орлого, зарлагын хураангуй тайлан. Бодит зээлийн The interest rate in terms of goods Нэрлэсэн хүүгээс инфляцийг хүүгийн түвшин Real interest and services; approximated by хасч тооцсон хүү /Бараа52. rate substracting the rate of inflation үйлчилгээний зээлийн хүү/ from the nominal interest rate A loan that allows the lender to Зээлдэгч нь тодорхой үеүүдэд make periodic adjustments in the зээлийн хүүд өөрчлөлт хийх53. хувьсах хүүтэй Variable rate interest rate, according to боломжтой зээл. Эсвэл зээл loan fluctuating market conditions. Also тохируулдаг хүүтэй зээл гэж referred to as an adjustable rate нэрлэнэ. loan. An extension of credit with a Зээлийн хугацаа сунгах: зээл specific repayment date. төлөх хугацааг тодорхой54. Зээлийн хугацаа Time loan хугацаагаар сунгах Хугацаатай Time letter of A letter of credit containing a төлбөр төлөх хугацааг зээлийн эрх credit specific maturity date for payment. тодорхой заасан зээлийн55. эрхийн бичиг Хугацаатай : Time deposit An account which carries a specific тодорхой заасан хугацаанд хадгаламж maturity date, with limitations on зарлагын гүйлгээг56. withdrawals before that date. хязгаарладаг хадгаламжийн
 15. 15. дансны нэг төрөл Хамтран Tenants in The holding of property by two or 2 ба түүнээс дээш этгээд нэг түрээслэгч: common more persons in such a way that ашиг сонирхолоор нэг эд each has an undivided interest хөрөнгийг эзэмших ба хэрэв that, at the death of one, passes to хэн нэг нь нас барвал түүний57. the heirs or devisees and not an эрх нь хамтран эзэмшигчид нь not to the survivor(s) биш харин өв залгамжлагчид шууд шилжинэ Хадгаламжийн A savings account in which a Хадгаламжийн дэвтрийг58. хуулга Statement periodic statement replaces the оролсон тухайн үеийн savings passbook мэдэгдэл бүхий хадгаламжийн данс. A commercial bank chartered by Улс тусгай эрх олгож өөрийн Улсын банк State bank the state in which it is удирдах штабаа байрлуулсан59. headquartered. арилжааны банк Үйлчилгээний Service charge A fee levied by a bank for services Үйлчилгээ үзүүлсэнийхээ60. хөлс rendered. төлөө авч буй төлбөр Хадгаламжийн Savings An interest-bearing relationship үйлчлүүлэгчийн мөнгөө данс account used by a customer to accumulate арвижуулах сонирхолын дагуу61. funds. Savings accounts have no бий болдог харилцаа. fixed maturity date. Хадгаламжийн данс тогтсон хаах өдөргүй байна. The ideal perception by customers өмч хөрөнгө мөнгөө that the bank is in a position to хадгалуулсан үйлчлүүлэгчийн honor all anticipated demands for итгэлийг дааж ямар нэгэн зүйл withdrawals of funds and that the тохиолдоход хариуцлага62. Аюулгүй байдал Safety bank has taken all appropriate хүлээх нөхцөл байдал measures to provide full protection for all property entrusted to it. Нөөц Reserves Portions of a banks funds set Мэдэгдэж байгаа болон aside to meet legal requirements болзошгүй алдагдлыг нөхөхөд63. and/or for known or potential болон хуулийн мэргэжилтэнд expenses or losses. зориулагдсан банкны зардлын нэг хэсэг. Хүлээн авагч Receiving teller A bank representative who accepts Зөвхөн банкны гүйлгээ, орлого теллер and verifies deposits and issues зарлагын баримтыг хүлээн авч receipts for them, but has no холбогдох гүйлгээг хийдэг64. paying or cashing duties. банкны ажилтан. Энэ хүн мөнгө хураах, өЀ®>

×