Сэдэв: Á¿õýëòî î ã íýìýõ   XII/2;7­р ангиМатематикийн багш Б.Мөнгөнчимэг
Çîðèëî          ã  Á¿õýë òîîíû òóõà é îéëîë á òà òã æ             ã òîî à   à ,òýäã ýýðèéã íýìýõ ...
Òóëóóð ìýäë          ã    ýã          Á¿õýëòî îѺðºã á¿õýëòî î         Ýåðýã á¿õýëòî î   ...
Ñýðã ñà íà õ      ýýíI8I=       8I-1 9I=     19         19<33I1 9I áà I-33I         56=56...
Øèíý ìýäë            ýã  ªíººä ºãë Äà ðõà í õî òî äà ãà à ðûí òåìï åðà òóð 21    ºð ººãðà ä õ¿éòýí áà éã...
Á¿õýëòîîãíýìýõ ä¿ðýì  Èæèëòýìä ýãòýé 2 òî î ã íýìýõä                ýýíýìýãä   ýõ¿¿í¿¿ä íýìýýä åðºíõèé ...
Æèøýý á îã       îäë î-36+12=    -24 23+(-36)=  -13 -15+(-3)=  -18 45+13=    58
Áà òà òã ë             à1  à / -1 2+ (-4)=    -1 6  á/ 51 + (-31 )=    202  à / 33+ (-35)=    ...
Ìýäë øà ëà õ              ýã ã1 . 20 ãðà ä ûí õ¿éòýí ä      óñ     ýýð 6 ãðà ä          ...
Ä¿ã ò          íýëИжил òýìä .......... ýãòýé 2 òî î ã íýìýõä                 ýýíýìýãä   ýõ¿¿í...
Ãýðèéí         äà à ëà â ð            ã àÑóðà õ áè÷èã: Õóóä ñ 64, ¹63-65         à5 áî äî ãî ç...
Õè÷ýýë èäýâ    ä  õòýé îðîë îí          ñ          öñóðà ã÷èääà à á ÿðë ë à       à à à
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

7.buhel toog nemeh.mungunchimeg.2011.11.20

496
-1

Published on

7-р ангийн хичээл

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
496
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7.buhel toog nemeh.mungunchimeg.2011.11.20

 1. 1. Сэдэв: Á¿õýëòî î ã íýìýõ XII/2;7­р ангиМатематикийн багш Б.Мөнгөнчимэг
 2. 2. Çîðèëî ã Á¿õýë òîîíû òóõà é îéëîë á òà òã æ ã òîî à à ,òýäã ýýðèéã íýìýõ ¿éë èéã ã ýòã äë ¿éö ýõ,ò¿¿íèéã à øèãà í à ñóóäà ëøèéäâ ýõ ýý ë ýðë
 3. 3. Òóëóóð ìýäë ã ýã Á¿õýëòî îѺðºã á¿õýëòî î Ýåðýã á¿õýëòî î Òýã
 4. 4. Ñýðã ñà íà õ ýýíI8I= 8I-1 9I= 19 19<33I1 9I áà I-33I 56=56I-56I áà I56I
 5. 5. Øèíý ìýäë ýã ªíººä ºãë Äà ðõà í õî òî äà ãà à ðûí òåìï åðà òóð 21 ºð ººãðà ä õ¿éòýí áà éãà à . ¯ ä óñ ýýñ õî éø 5 ãðà ä ä à à í óñ óëíýìýãäýëõýä ãðà ä áî ë õ â ? â ýí óñ î ý ªãë Ç ºº ¿¿íáà ÿ 20 ãðà ä õ¿éòýí áà éñ à í áà î ðî é 6 íä óñãðà ä ûí õ¿éòýí íýìýãä áî ëõýä ãðà ä áî ë õ â ? óñ ýõ ýí óñ î ý Áè Î ä ðñ à à ñ 500 òºãðºãèéí à âà ãà òà é, õà ðèí ìà ëÌ ºíãºí-ªë èéä600 òºãðºãèéí ºðòýé áî ëáè õýä òºãðºãòýé ç ýíâ? ý Ò ìýí Ãà íáà òà à ñ 1 00 òºãðºã, Ñà ðóóë à ñ 200 ýë àòºãðºã à â õ ¸ òî é áî ëÒ ìýí õýä òºãðºãòýé â ? à ñ ýë ýí ý
 6. 6. Á¿õýëòîîãíýìýõ ä¿ðýì Èæèëòýìä ýãòýé 2 òî î ã íýìýõä ýýíýìýãä ýõ¿¿í¿¿ä íýìýýä åðºíõèé òýìä èéã , ýãèéãòà âèíà Ýñ ðýã òýìä ýãòýé 2 òî î ã íýìýõä èõýýñ ýýíü áà ãèéã õà ñ à à ä èõèéí ºìíºõ òýìä , ãèéãòà âèíà
 7. 7. Æèøýý á îã îäë î-36+12= -24 23+(-36)= -13 -15+(-3)= -18 45+13= 58
 8. 8. Áà òà òã ë à1 à / -1 2+ (-4)= -1 6 á/ 51 + (-31 )= 202 à / 33+ (-35)= -2 á/ -32+ 32= 03 à / 1 1 2+ (-1 01 )= 11 á/ 1 1 5+ (-3)= 1124 à / 65+ (+ 8)= 73 á/ -72+ (-8)= -80
 9. 9. Ìýäë øà ëà õ ýã ã1 . 20 ãðà ä ûí õ¿éòýí ä óñ ýýð 6 ãðà ä óñ ä à à í íýìýãäýë õýä óë â ýí ãðà ä áî ë õ â ? óñ î ý À.+ 26 Á.-26 Â.+ 1 4 Ã.-1 42. -1 3+ (-1 4)= ? À.27 Á.-27 Â.1 Ã.-13. 1 00+ (-36)= ? À.1 36 Á.-64 Â.64 Ã.-1 364. 56+ 87= ? À.1 43 Á. -1 43 Â.31 Ã.-315. Áà òà à ä î ä î 350 òºãðºã áà éãà à áà òýðýýð Áà ÿ à à ä 200 î ð òºãðºãíèé, Òóíãà à ä 260 òºãðºãíèé ºðòýé, õà ðèí Ò ìèðà à ñ 1 30 à òºãðºãíèé à âà ãà òà é áî ëÁà òà à ã õýä òºãðºãòýé ãýæ õýë ë ýí æ áî ë õ â ? î ý À. -20 Á.20 Â.280 Ã.1 706. I-1 3I+ I61 I= ? À.48 Á.74 Â.-48 Ã-74
 10. 10. Ä¿ã ò íýëИжил òýìä .......... ýãòýé 2 òî î ã íýìýõä ýýíýìýãä ýõ¿¿í¿¿ä íýìýýä åðºíõèé òýìä èéã , ýãèéãòà âèíàЭсрэг .......... òýìä ýãòýé 2 òî î ã íýìýõä èõýýñ ýýíü áà ãèéã õà ñ à à ä èõèéí ºìíºõ òýìä , ãèéãòà â èíà
 11. 11. Ãýðèéí äà à ëà â ð ã àÑóðà õ áè÷èã: Õóóä ñ 64, ¹63-65 à5 áî äî ãî ç î õèî æ áî ä õ ë î
 12. 12. Õè÷ýýë èäýâ ä õòýé îðîë îí ñ öñóðà ã÷èääà à á ÿðë ë à à à à
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×