• Save
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)

 • 4,271 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • เป็นหลักสูตรที่ลมบูรณ์แบบ กำลังต้องการอยู่พอดี ขอไฟล์ได้ไหม ขอบคูณล่วงหน้า
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
4,271
On Slideshare
4,271
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา1คํานํากระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสังให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่ายตังแต่ปีการศึกษา 2546 และใช้ในโรงเรียนทัวไปตังแต่ปีการศึกษา2548 หลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศทีมีจุดประสงค์ทีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึน สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในครังนี ทางโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาตามกรอบทิศทางหลักสูตรแกนกลาง ซึงเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 เพือนํามาใช้ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน หลักสูตรอิสลามศึกษาเล่มนี อาจไม่สมบูรณ์นัก ต้องมีการเปลียนแปลงพัฒนาขึนอีกให้ทันกับความก้าวหน้าของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาเล่มนีจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและสังคมต่อไปจัดทําโดยคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา
 • 2. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา2สารบัญหน้าคํานําสารบัญประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยาส่วนนํา- ความนํา- ปรัชญาโรงเรียน- วิสัยทัศน์โรงเรียน- พันธกิจโรงเรียน- เป้ าหมาย- สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน- หลักการ- คุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างสถานศึกษาคําอธิบายรายวิชาคําอธิบายรายวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรคําอธิบายรายวิชาอัลฮะดีษคําอธิบายรายวิชาอัลฟิกฮฺคําอธิบายรายวิชาอัลอะกีดะฮฺคําอธิบายรายวิชาอัตตารีกคําอธิบายรายวิชาอัลอัคลาก1245566677891018203346597285
 • 3. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา3คําอธิบายรายวิชาอาหรับคําอธิบายรายวิชามลายูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรภาคผนวก98111125127128134136
 • 4. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา4ประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยาเรือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546ตามทีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําทําขึนสําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพด้นความรู้และทักษะทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิตเพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดีวิทยา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้ดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาบัดนีทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เป็นทีเรียบร้อยแล้วทังนี หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เมือวันที 1เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตังแต่บัดนี เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555.................................(นายอําพล พลาสิน)ผู้อํานวยการโรงเรียนสามารถดีวิทยา
 • 5. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา5ส่วนนําความนําอิสลามให้ความสําคัญเรืองการศึกษาเป็นอย่างยิง เมือมุสลิมมีความรู้เกียวกับศาสนาแล้วจะก่อให้เกิดผลดีในการดํารงชีวิต เนืองจากหลักการอิสลามเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมให้เป็นคนดี มีสติปัญญา กระทําความดี ละเว้นความชัว เพือเป็นบ่าวทีดีของอัลลอฮฺและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮฺอัลอะลักอายะฮฺที 1 – 5 ความว่า :“ จงอ่านเถิดในนามพระนามแห่งองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงบันดาล พระองค์ทรงบันดาลมนุษย์จากก้อนเอชนือ(ทีวิวัฒน์จากก้อนเลือด จากอสุจิ เป็นลําดับ) จงอ่านเถิดและองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงเอือเฟือยิงนัก ซึงทรงสอนความรู้ด้วยกับปากกาพระองค์ทรงสอนมนุษย์ในสิงทีเขาไม่รู้ ”ท่านรอซูล ได้กล่าวไว้ในประเด็นการศึกษาเช่นกัน ความว่า :“ การศึกษาเป็นสิงบังคับสําหรับมุสลิม(ชายและหญิง)(รายงานโดยอะหหมัดและอิบนูมาญะฮฺ)กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้แกนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําขึนสําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิตเพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดี เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรทังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ขันพืนฐานอิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิมเติมทีโรงเรียนกําหนด ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้
 • 6. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา6กําหนดจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาขึนตามเงือนไขทีหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช2546 ทุกประการปรัชญาโรงเรียน“ ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นความสะอาด ปราศจากสิงเสพติด ”วิสัยทัศน์โรงเรียน“ ภายในปี 2554 – 2556 โรงเรียนสามารถดีวิทยาเป็นโรงเรียนทีมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สังคมยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นสถาบันแห่งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ”พันธกิจโรงเรียน1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการศึกษา2) จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษาต่างประเทศ4) พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม รักในท้องถิน5) สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขใจทีดี7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 • 7. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา7เป้ าหมาย1) บุคลากรมีความเชียวชาญในการจัดการศึกษา2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้3) ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษต่างประเทศ4) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักในท้องถิน5) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน6) ผู้เรียนมีสุขภาพกาย ใจทีดี7) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมีคุณภาพสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 นันเพือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกําหนดนัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพือการตัดสินใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 • 8. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา83. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดล้อม4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การสือสารการทํางานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมหลักการเพือให้การจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีกําหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู้คุณธรรม จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาไว้ดังนี1. เป็นการศึกษาเกียวกับอิสลามศึกษาทีมุ่งให้มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้านอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการดํารงชีวิต3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญทีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ4. เป็นหลักสูตรทีมีโครงสร้างทียืดหยุ่นทังด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
 • 9. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา95. เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์คุณลักษณะทีพึงประสงค์หลักสูตรอิสลามศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะและเจตคติทีดีต่อศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ดังนี1. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และรอซูล ปฏิบัติตามหลักคําสอนของอิสลามตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์2. สามารถให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆ โดยปราศจากความงมงาย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพือพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิทยาการต่างๆ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ายิงขึน4. มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมทีดี มีระเบียบวินัย มีความซือสัตย์สุจริต อดทน และเสียสละเพือส่วนรวม5. มีความสามัคคี รู้จักทํางานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพือนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข6. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม7. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี8. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สังคม9. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้าทางโรงเรียนได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมเติม ดังนี1. ห่างไกลสิงเสพติด
 • 10. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา10โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางและตอนปลาย
 • 11. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา11ชันปีที 1 (อก.1)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 31111ศอ 31121ศอ 31131ศอ 31141สจ 31151สจ 31161อม 31171อม 31181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 31112ศอ 31122ศอ 31132ศอ 31142สจ 31152สจ 31162อม 31172อม 31182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์2020-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์2020รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540
 • 12. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา12ชัน ปีที 2 (อก.2)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 32111ศอ 32121ศอ 32131ศอ 32141สจ 32151สจ 32161อม 32171อม 32181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 32112ศอ 32122ศอ 32132ศอ 32142สจ 32152สจ 32162อม 32172อม 32182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.6 580
 • 13. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา13ชันปีที 3 (อก.3)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 33111ศอ 33121ศอ 33131ศอ 33141สจ 33151สจ 33161อม 33171อม 33181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 33112ศอ 33122ศอ 33132ศอ 33142สจ 33152สจ 33162อม 33172อม 33182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 14. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา14ชันปีที 4 (อป.1)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 41111ศอ 41121ศอ 41131ศอ 41141สจ 41151สจ 41161อม 41171อม 41181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 41112ศอ 41122ศอ 41132ศอ 41142สจ 41152สจ 41162อม 41172อม 41182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 15. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา15ชันปีที 5 (อป.2)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 42111ศอ 42121ศอ 42131ศอ 42141สจ 42151สจ 42161อม 42171อม 42181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 42112ศอ 42122ศอ 42132ศอ 42142สจ 42152สจ 42162อม 42172อม 42182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 16. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา16ชันปีที 6 (อป.3)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 43111ศอ 43121ศอ 43131ศอ 43141สจ 43151สจ 43161อม 43171อม 43181- อัลกรุอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 43112ศอ 43122ศอ 43132ศอ 43142สจ 43152สจ 43162อม 43172อม 43182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 • 17. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา17หมายเหตุ : เวลาเรียน ภาคเรียน 12.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 500 ชัวโมงช่วงชัน 12.5 × 6 = 75 หน่วยกิต กิจกรรม 80 ชัวโมง1.0 หน่วยกิต = 40 ชัวโมง
 • 18. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา18คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
 • 19. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา19คําอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา ปี พ.ศ. 2555 ได้นําสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชันของหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 มาวิเคราะห์เพือกําหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทีคาดหวังรายปี สาระการเรียนรู้รายชัน / รายปี แล้วนํามาจัดทําคําอธิบายรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชันเรียน
 • 20. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา20วิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
 • 21. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา21คําอธิบายรายวิชาศอ 31111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุอานสูเราะฮฺ อัซซัลซะละฮฺ อัลอาฎียาต อัลกอริอะฮฺ อัตตะกาษุร อัลฮุมะซะฮฺ อัลฟัยลฺ และหลักการอ่านพยัญชนะทีเริมต้นสูเราะฮฺเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 22. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา22คําอธิบายรายวิชาศอ 31112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และวิธีการวากัฟคําทีลงท้ายด้วยฟัตหาตัยน์และตาอฺมัรบูเฏาะห์ การออกเสียงคํา (@@Ĕbãa) กฎของอิซฮาร์ อิซฮาร์มุตลัก อิซฮาร์กอมารีย์และอิซฮาร์อามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 23. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา23คําอธิบายรายวิชาศอ 32111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ อัลก็อดฺรฺ อัลอะลัก และตามหลักการอ่านของอิดฆาม อิดฆอมมุตะมาซิลัยนฺอิดฆอมมุตะกอริบัยนฺ อิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอัตตามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 24. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา24คําอธิบายรายวิชาศอ 32112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺอัตตีนอัชชัรหฺ อัฎฎุฮาและตามตามหลักการอ่านของอิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอันนากิส อิดฆอมอัชชัมซียะฮฺอิดฆอมอัลอามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 25. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา25คําอธิบายรายวิชาศอ 33111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺ อัลลัยลฺ อัชชัมสฺ อัลบะลัด และหลักการอ่าน อัซ-ซักตฺ การหยุด เครืองหมายการหยุดเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 26. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา26คําอธิบายรายวิชาศอ 33112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺ อัลฟัจรฺ อัลฆอชียะฮฺและกฎการอ่าน อิสตีอาซะฮฺ บัสมะละฮฺเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • 27. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา27คําอธิบายรายวิชาศอ 41111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับ ความหมาย อรรถาธิบายอัลกุรอาน การประทาน ประเภทวะหฺยูมักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺวิธีการและสาเหตุของการประทานวะหฺยูศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิมเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 28. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา28อธิบายรายวิชาศอ. 41112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิม เรืองเกียวกับบรรดานบีและการนะซัรของภริยาอิมรอนและเรืองราวของมัรยัม ท่านนบีอีซาและชนชาติของท่านทีเป็นมุอฺมินและกาฟิร อะฮฺลุลกิตาบและข้อเท็จจริงเกียวกับพวกเขา อะมานะฮฺและการรักษาสัญญาการกระทําในสิงทีดีและละเว้นในสิงทีชัวเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 29. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา29คําอธิบายรายวิชาศอ 42111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัล กิรออาต อันนาซิค วัล-มันซูศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง อนุมัติและส่งเสริมการค้าขายเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 30. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา30คําอธิบายรายวิชาศอ 42112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัลอาม – วัลคอศ อัลมุฮฺกัม-วัลมุตาชาบะฮฺศึกษา อธิบาย ความหมาย อากีดะห์และอามัลทีศอและหฺ อามานะฮฺและความยุติธรรมตาดับบุรอัลกุรอาน วายิบปฏิบัติตามในสิงทีอัลลอฮได้ทรงประทานบทบัญญัติ ความประเสริฐของอิสลาม ความปรองดองระหว่างสามีภรรยา หลักคําสอนพืนฐานในอิสลามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 31. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา31คําอธิบายรายวิชาศอ 43111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย อัล-มุตลัก วัล-มุก็อยยัด( ÕÜĐ½a†îÔ½aë )ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง บรรดาผู้ศรัทธาและผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้ปฏิเสธและผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้กลับกลอกและคุณลักษณะของพวกเขา อัลลอฮผู้ทรงอนุภาพการบังเกิดของมนุษย์และการให้เกียรติในการเป็นเคาะลีฟะห์เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 32. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา32คําอธิบายรายวิชาศอ 43112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย นัชอะตุต-ตัฟซีรฺ ( @@ñd’ã@@ŽÐnÛa ) นักอรรถาธิบายและหนังสือทีมีชือเสียงศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง ธรรมชาติของมนุษย์และการหลอกลวงของชัยฏอน การถือศีลอดและสิงจําเป็นในการถือศีลอด การรักษาละหมาด สิทธิของผู้ทีสามีเสียชีวิต หุกมของสิงมึนเมาและการพนัน การปกครองทรัพย์สินของเด็กกําพร้า ประวัติของฏอลูตและญาลูตเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 33. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา33วิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
 • 34. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา34คําอธิบายรายวิชาศอ 31121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความบริสุทธิใจ ความขยัน ความอดทน ความเชือมัน การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และการใช้เวลาว่างศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ อิลมุลหะดีษดีรอยะห์เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 35. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา35คําอธิบายรายวิชาศอ 31122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการพูด ภัยจากปาก การให้อภัย การสมานฉันท์ ความหายนะ และความรักศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ รีวายะห์เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 36. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา36คําอธิบายรายวิชาศอ 32121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความยําเกรง ความสัจจริง ความฉลาด ความซือสัตว์ การเสียสละใจบุญ มารยาทในการละหมาด ดุอาอฺจากผู้ถูกข่มเหงศึกษาองค์ประกอบของตัวบทหะดีษ ตัวบทหะดีษ(³½a) สายรายงาน )†äŽÛa(เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 37. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา37คําอธิบายรายวิชาศอ 32122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ใครคือผู้ล้มละลาย ใครคือเพือนแท้ สีคําถามทีต้องตอบ การลักขโมย การอิจฉาริษยา และการนินทาศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้บันทึก(ðëaŠÛa)เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 38. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา38คําอธิบายรายวิชาศอ 33121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ การตังภาคีต่ออัลลอฮฺ ความละอาย การให้อภัย การสํารวมตน การอาบนําวาญิบ โลกอาคิเราะฮฺ และวิญญาณ (รูหฺ)ศึกษา ค้นคว้าชนิดของหะดีษ หะดีษเศาะเหียะ (|îz–Ûa) หะ ดีษหะสัน )厧a(เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 39. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา39คําอธิบายรายวิชาศอ 33122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการเยียมเยียนผู้ป่วย การกระทําบิดอะฮฺสิงทีเป็นชุบฮะฮฺ และสิงทีต้องห้ามศึกษา ค้นคว้าความหมายและชนิดต่างๆ ของหะดีษเฏาะอีฟ ( ‫)א‬เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 40. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา40คําอธิบายรายวิชาศอ 41111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการอัล-หะดีษอันนะบะวีย์ ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษกับอัล-กุรอานศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับหะลาลและหะรอม การระลึกถึงความตาย การฉ้อโกง การทําตามสัญญา คุณลักษณะของผู้ศรัทธา การฆ่าผู้อืนโดยอธรรม และการพบสิงของผู้อืนเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 41. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา41คําอธิบายรายวิชาศอ 41112 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการของหะดีษกุดสีย์กับอัลกุรอานและอัสสุนนะห์กับอัลเคาะบัรและอัล-อะษัรศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับ การแข่งขันประกอบความดีงาม การทะเลาะเบาะแว้ง และเอาลียาอุลลอฮฺเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 42. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา42คําอธิบายรายวิชาศอ 42121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมายอัล-มุตาวาตีรและอัล-อะห๊าด ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษ อัล-มุตาวาตีร และอัล-อาหาดศึกษาบท อัล-หะดีษ ละหมาดสุนัตฎูหา ละหมาดสุนัตตะฮัจ ุต ละหมาดสุนัตอิสติคอเราะห์ ละหมาดศพ การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด สิทธิของมุสลิม และเกียรติของคนศอและฮฺเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 43. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา43คําอธิบายรายวิชาศอ 42122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมาย เฆาะรีบ อะซีซและมัซฮุร ความแตกต่างระหว่างเฆาะรีบ อะซีซ และมัซฮุรศึกษาบท อัล-หะดีษ การถือศีลอดวันจันทร์ / วันพฤหัสบดี การถือศีลอดวันสีขาว 3 วันเงือนไขของการเข้าสวรรค์ และการปกปิดวิชาความรู้เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 44. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา44คําอธิบายรายวิชาศอ 43111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับ ความหมายประเภท ของหะดีษมักโบลและมัรดูดศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของสลาม มารยาทในการแสวงหาความรู้ เอียติกาฟในเดือนรอมฎอน ห้ามสวมใส่ทอง/เงิน การเลือกภรรยา และห้ามการอยู่สองต่อสองในทีลับตาคนเพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 45. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา45คําอธิบายรายวิชาศอ 43122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษมักโบลและมัรดูดศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ สงสัยผู้อืนในทางทีไม่ดี ห้ามการเหยียดหยามผู้อืน ไม่ภักดีในสิงทีผิด และการอยู่ในอัล-ญะมาอะฮฺ.เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 • 46. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา46วิชาวิชาวิชาวิชาอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
 • 47. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา47คําอธิบายรายวิชาศอ 31131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการสมรส บทลงโทษในความผิดต่าง ๆ การลักขโมย การพนัน และการกล่าวหาเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
 • 48. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา48คําอธิบายรายวิชาศอ 31132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการทําผิดประเวณี การปล้นสะดม การดืมสุรา สิงมึนเมา สิงเสพติด นํามาวิเคราะห์กับสภาพในชุมชนเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
 • 49. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา49คําอธิบายรายวิชาศอ 32131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญของการละหมาดฟัรดู การละหมาดศพ การละหมาดสุนัต และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ วาญิบ สุนัต ฮารอมเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • 50. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา50คําอธิบายรายวิชาศอ 32132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญและหลักการเกียวกับการทําฮัจฮฺและอุมเราะฮฺ การจัดการมรดก การถือศีลอด และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ มักโระและมูบะฮฺเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • 51. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา51คําอธิบายรายวิชาศอ 33131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท ของกฎวัฏอีย์ อากีเกาะ กุรบ่านกัฟฟาเราะ ซากาต นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชนเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • 52. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา52คําอธิบายรายวิชาศอ 33132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท และหลักการของการเก็บของตกทรัพย์สินทีฝังในดิน ดอกเบีย การแบ่งมรดก นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชนเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • 53. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา53คําอธิบายรายวิชาศอ 41131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการละหมาด การจัดการศพ และเอียะติกาฟเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 • 54. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา54คําอธิบายรายวิชาศอ 41132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการจับจองฟืนฟูทีดินรกร้าง การเช่า การจ้าง มุฎอรอบะฮฺ อัลกุรอานและอัลฮะดีษเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 • 55. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา55คําอธิบายรายวิชาศอ. 42131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 เทอม 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการมอบฉันทะ การฝากของ และการหุ้นส่วนเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 • 56. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา56คําอธิบายรายวิชาศอ 42132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของข้อตกลงในการดูแลผลผลิต การยกให้ สาธารณกุศล พินัยกรรม การแต่งงานมูฮัลลิล อิจมะฮฺ และกียาสเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 • 57. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา57คําอธิบายรายวิชาศอ 43131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้างกฎทุกๆการงานขึนอยู่กับการเจตนา ความมันใจไม่ถูกลบล้างด้วยความสงสัย ความยากนําไปสู่ความง่าย การตัดสินตามจารีตประเพณีเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 • 58. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา58คําอธิบายรายวิชาศอ 43132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้างกฎการวินิจฉัยใหม่ไม่สามารถลบผลการวินิจฉัยเก่าและการลงโทษ (ตามบัญญัติฮูดูด)ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยความคลุมเครือเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 • 59. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา59วิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
 • 60. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา60คําอธิบายรายวิชาศอ 31141 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกียวกับนิยาม เนือหา ประเภทของเตาฮีดและการตังภาคีต่ออัลลอฮฺ การพัฒนาพฤติกรรมแห่งความศรัทธาตามแนวทางของอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ การยึดมันในอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับนิยาม เนือหา ประเภทของเตาฮีดและการตังภาคีต่ออัลลอฮฺ การพัฒนาพฤติกรรมแห่งความศรัทธาตามแนวทางของอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ การยึดมันในอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 61. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา61คําอธิบายรายวิชาศอ. 31142 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกียวกับนิยาม การยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิงแวดล้อมพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับนิยาม เนือหา การยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิงแวดล้อมพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติและสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 62. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา62คําอธิบายรายวิชาศอ 32141 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกียวกับเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮ หลักการ และการตังภาคีต่ออัลลอฮฺ การสินสภาพการเป็นมุสลิม การนําพฤติกรรมแห่งความศรัทธาเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮ หลักการ และการตังภาคีต่ออัลลอฮฺการสินสภาพการเป็นมุสลิม และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 63. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา63คําอธิบายรายวิชาศอ 32142 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกียวกับ การยึดมันในอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิงแวดล้อมพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับ การยึดมันในอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิงแวดล้อมพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 64. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา64คําอธิบายรายวิชาศอ 33141 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบายวิเคราะห์และสรุปเกียวกับความหมายเตาฮีดอัลอัซมาอฺและซีฟาตามแนวทาง ของอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ การตังภาคีต่ออัลลอฮฺ การพัฒนาพฤติกรรมแห่งความศรัทธาตามแนวทางของอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับความหมายเตาฮีดอัลอัซมาอฺและซีฟาตามแนวทางของอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ การตังภาคีต่ออัลลอฮฺ การพัฒนาพฤติกรรมแห่งความศรัทธาตามแนวทางของอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 65. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา65คําอธิบายรายวิชาศอ 33142 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบายวิเคราะห์และสรุปเกียวกับ การยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิงแวดล้อม พร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับ การยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิงแวดล้อม พร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติและสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 66. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา66คําอธิบายรายวิชาศอ 41141 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับนิยามความหมายความสําคัญพระนาม คุณ ลักษณะของอัลลอฮฺตามอะฮฺลีซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ หลักการศรัทธาตามบทบัญญัติบนพืนฐานเหตุและผล วิทยาการสมัยใหม่ ความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธา วิธีการปฏิบัติใน การพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธาเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและตระหนักเกียวกับนิยามความหมายความสําคัญพระนาม คุณลักษณะของอัลลอฮฺตามอะฮฺลีซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ หลักการศรัทธาตามบทบัญญัติบนพืนฐานเหตุและผล วิทยาการสมัยใหม่ ความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธา วิธีการปฏิบัติใน การพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 67. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา67คําอธิบายรายวิชาศอ 41142 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ ความสําคัญของการยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล ความสําคัญของการศรัทธาในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดล้อมตามแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮฺเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและตระหนักเกียวกับ ความสําคัญของการยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล ความสําคัญของการศรัทธาในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดล้อมตามแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
 • 68. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา68คําอธิบายรายวิชาศอ 42141 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับความหมาย ความสําคัญพระนามคุณ ลักษณะของอัลลอฮฺ หลักการศรัทธาตามบทบัญญัติบนพืนฐานเหตุและผลและวิทยาการสมัยใหม่ ความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธา การปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธาเพือให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความหมาย ความสํา คัญพระนามคุณ ลักษณะของอัลลอฮฺ หลักการศรัทธาตามบทบัญญัติบนพืนฐานเหตุและผลและวิทยาการสมัยใหม่ความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธา การปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธาและสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 69. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา69คําอธิบายรายวิชาศอ 42142 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ ความสําคัญของการยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล และความสําคัญของการศรัทธาในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและสิงแวดล้อมตามแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮฺเพือให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ ความสําคัญของการยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล และความสําคัญของการศรัทธาในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและสิงแวดล้อมตามแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮฺและสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 70. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา70คําอธิบายรายวิชาศอ 43141 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับพระนามคุณลักษณะของอัลลอฮฺ หลักการศรัทธาตามบทบัญญัติบนพืนฐานเหตุและผลและวิทยาการสมัยใหม่ความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธา การปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธาเพือให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับพระนามคุณลักษณะของอัลลอฮฺ หลักการศรัทธาตามบทบัญญัติบนพืนฐานเหตุและผลและวิทยาการสมัยใหม่ ความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมแห่งศรัทธา และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 71. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา71คําอธิบายรายวิชาศอ 43142 อัลอะกีดะฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ ความสําคัญของการยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล และความสําคัญของการศรัทธาในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและสิงแวดล้อมตามแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮฺเพือให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ ความสําคัญของการยึดมันในหลักการศรัทธาบนพืนฐานของความเป็นเหตุและผล และความสําคัญของการศรัทธาในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและสิงแวดล้อมตามแนวทางของอัลกุร อานและซุนนะฮฺและสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 • 72. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา72วิชาอัตตารีกวิชาอัตตารีกวิชาอัตตารีกวิชาอัตตารีกกลุมสาระสังคมและจริยธรรมกลุมสาระสังคมและจริยธรรมกลุมสาระสังคมและจริยธรรมกลุมสาระสังคมและจริยธรรม
 • 73. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา73คําอธิบายรายวิชาสจ 31151 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์รายงานและอภิปราย ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น คุณลักษณะและแบบอย่างของคอลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมทังสี การบริหารการปกครอง ระบบการปกครองเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 74. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา74คําอธิบายรายวิชาสจ 31152 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์รายงานและอภิปราย ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น สภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ในยุคสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง ทีมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมทีสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและผลงานจุฬาราชมนตรีในสมัยอยุธยาเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 75. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา75คําอธิบายรายวิชาสจ 32151 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์รายงานและอภิปราย ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น ราชวงศ์อุมัยยะฮฺ วิถีการดําเนินชีวิต การบริหารการปกครอง ระบบการปกครองเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 76. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา76คําอธิบายรายวิชาสจ 32152 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์รายงานและอภิปราย ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น สภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ในยุคอยุธยาตอนต้นและธนบุรี ปัจจัยด้านการสังคมทีมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมทีสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและผลงานจุฬาราชมนตรีในสมัยธนบุรีเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 77. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา77คําอธิบายรายวิชาสจ 33151 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์รายงานและอภิปราย ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น ราชวงศ์อับบาซียะฮฺ วิถีการดําเนินชีวิต การบริหารการปกครองเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 78. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา78คําอธิบายรายวิชาสจ 33152 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์รายงานและอภิปราย ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น สภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ในยุครัตนโกสินทร์ ปัจจัยด้านการเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมทีสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและผลงานจุฬาราชมนตรีในยุครัตนโกสินทร์เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 79. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา79คําอธิบายรายวิชาสจ 41151 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ รายงาน อภิปราย และเปรียบเทียบ การเมืองการปกครองในยุคสมัยท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ ความเจริญรุ่งเรือง การแผ่ขยายอาณาจักรอิสลามในแต่ละยุคสมัยรอซูลและเศาะฮาบะฮ สถานการณ์โลกมุสลิมในอดีตและปัจจุบันเกียวกับระบบสังคมเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 80. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา80คําอธิบายรายวิชาสจ 41152 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ รายงาน อภิปราย และเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์อิสลามกับสถานการณ์โลกมุสลิมในยุคปัจจุบันและตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวิชาการและวิถีอิสลามเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 81. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา81คําอธิบายรายวิชาสจ 42151 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ รายงาน อภิปราย และเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างสมัยอุมัยยะฮกับสมัยอับบาซียยะฮและสมัยอับบาซียยะฮกับสมัยอุสมานียยะฮ ในทางการเมือง การปกครองและวัฒนธรรม การเมือง การปกครองและอารยธรรมอิสลามระหว่างสมัยอุมัยยะฮกับสมัยอับบาซียยะฮและสมัยอับบาซียยะฮกับสมัยอุสมานียยะฮเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 82. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา82คําอธิบายรายวิชาสจ 42152 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ รายงาน อภิปราย และเปรียบเทียบ ความเจริญรุ่งเรือง การแผ่ขยาย และการล่มสลายของอาณาจักรอิสลามในแต่ละยุค การล่มสลาย สถานการณ์โลกมุสลิมในอดีตและปัจจุบันเกียวกับระบบการเมือง การปกครองและมรดกทางวิชาการ และวิถีอิสลาม ในแต่ละยุคสมัยเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 83. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา83คําอธิบายรายวิชาสจ 43151 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ รายงาน อภิปราย และเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ในทางการเมือง การปกครองและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของโลกมุสลิมในท้องถินและภูมิภาค การเผยแพร่อิสลามในอดีตเพือนํามาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่อิสลามในท้องถินกับภูมิภาคความสัมพันธ์ในทางการเมือง การปกครองและอารยธรรมอิสลาม และความสัมพันธ์ของโลกมุสลิมเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 84. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา84คําอธิบายรายวิชาสจ 43152 อัตตารีก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ รายงาน อภิปราย และเปรียบเทียบ การเผยแพร่อิสลามในอดีตเพือนํามาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่อิสลามในท้องถินกับภูมิภาค สถานการณ์โลกมุสลิมในอดีตและปัจจุบันเกียวกับ ระบบเศรษฐกิจ การศึกษา และการเผยแพร่อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกียวกับ อิสลามในพม่า กัมพูชา บูรใน ฟิลิปปินส์และประเทศไทยเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 85. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา85วิชาอัลอัคลากวิชาอัลอัคลากวิชาอัลอัคลากวิชาอัลอัคลากกลุมสาระสังคมและจริยธรรมกลุมสาระสังคมและจริยธรรมกลุมสาระสังคมและจริยธรรมกลุมสาระสังคมและจริยธรรม
 • 86. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา86คําอธิบายรายวิชาสจ 31161 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปราย ความสําคัญของจริยธรรมอิสลามเกียวกับการทักทาย การแต่งกาย การทําความสะอาด มารยาทในห้องเรียน มารยาทในการรับประทานอาหารและการดืมเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 87. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา87คําอธิบายรายวิชาสจ 31162 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปราย ความสําคัญของจริยธรรมอิสลามเกียวกับมารยาทในการนอนและตืนนอน และมารยาทในการปฏิบัติต่อบิดามารดา ครู และผู้อาวุโสเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 88. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา88คําอธิบายรายวิชาสจ 32161 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปราย ความสําคัญของจริยธรรมอิสลามเกียวกับมารยาทในการเข้าห้องนํา การนังในมัจลิซ(กลุ่มคน) การเยียมเยียน การสนทนาเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 89. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา89คําอธิบายรายวิชาสจ 32162 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปราย ความสําคัญของจริยธรรมอิสลามเกียวกับมารยาทใน การเลือกคบเพือน การแต่งกาย การซือสัตย์สุจริตเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 90. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา90คําอธิบายรายวิชาสจ 33161 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปราย ความสําคัญของจริยธรรมอิสลามเกียวกับมารยาทในการอ่านอัลกุรอาน การละหมาดในมัสยิด การเคารพสิทธิของเพือนบ้านเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 91. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา91คําอธิบายรายวิชาสจ 33162 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปราย ความสําคัญของจริยธรรมอิสลามเกียวกับคุณลักษณะนิสัยทีอิสลามยกย่อง กิจกรรมของมุสลิมในเดือนรอมฎอนและวันอีดทังสอง การรักษาสิงแวดล้อมเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 92. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา92คําอธิบายรายวิชาสจ 41161 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปรายหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษถึงความสําคัญของจริยธรรมอิสลามในเรือง การมีมารยาทในการสนทนา เยียมเยียน เคารพสิทธิของเพือนบ้านเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 93. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา93คําอธิบายรายวิชาสจ 41162 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปรายหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษถึงความสําคัญของจริยธรรมอิสลามในเรือง การมีมารยาทในการสามัคคีการห้ามคิดร้ายต่อผู้อืน การห้ามนินทา และห้ามแตกแยกเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 94. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา94คําอธิบายรายวิชาสจ 42161 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปรายหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษถึงความสําคัญของจริยธรรมอิสลามในเรือง ความเป็นกลาง การรู้หน้าทีของตนเอง ความอดทนความซือสัตย์สุจริต การกลับใจ (เตาบัต) การเคารพสิทธิของเพือนบ้านเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 95. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา95คําอธิบายรายวิชาสจ 42162 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปรายหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษถึงความสําคัญของจริยธรรมอิสลามในเรือง การปฏิบัติต่อบิดามารดา การช่วยเหลือกันในสิงทีดีและยําเกรงต่ออัลลอฮ การห้ามตัดความสัมพันธ์และความรักต่ออัลลอฮเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 96. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา96คําอธิบายรายวิชาสจ 43161 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปรายหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษถึงความสําคัญของจริยธรรมอิสลามในเรือง การดําเนินชีวิตอย่างสมถะ ความละอาย การรักษาความลับ การรักษาสัญญา การพูดจาไพเราะ พรผู้รับอธรรมเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 97. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา97คําอธิบายรายวิชาสจ 43162 อัลอัคลาก กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรมชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า สังเกต รายงานและอภิปรายหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษถึงความสําคัญของจริยธรรมอิสลามในเรือง การห้ามสร้างความเดือดร้อน การขาดความรักใคร่ การตักเตือน ความรอบคอบและการเคารพต่อบรรดามุสลิมเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชือมัน พึงพอใจ ชืนชมในการปฏิบัติตามมารยาทต่างๆในการดําเนินชีวิตเพือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 • 98. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา98วิชาอาหรับวิชาอาหรับวิชาอาหรับวิชาอาหรับกลุมสาระภาษากลุมสาระภาษากลุมสาระภาษากลุมสาระภาษา
 • 99. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา99คําอธิบายรายวิชาอม 31171 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด ดู อ่าน เขียน นําเสียง คําสัง คําขอร้อง การตีความ สือข้อความ เพือให้มีความรู้ความเขาใจ มีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษา และสือสารในชีวิตประจําวันศึกษา ฝึกทักษะการออกเสียง บทอ่าน หลักการอ่าน หลักการเขียน ความต้องการความรู้สึก คําอธิบาย คําบรรยาย การพูดแสดง ความรู้สึก การขอและการให้ข้อมูล และการสร้างความสันพันธ์เพือให้มีความเข้าใจมีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษาสือสาร และสร้างความสันพันธ์ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักภาษา
 • 100. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา100คําอธิบายรายวิชาอม 31172 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด ดู อ่าน เขียน การใช้ถ้อยคํา การให้ข้อมูลกิจวัตรประจําวัน และเรืองราวสันๆ เพือให้มีความรู้ความเขาใจ มีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษา และสือสารในชีวิตประจําวันศึกษา ฝึกทักษะการออกเสียง บทอ่าน หลักการอ่าน หลักการเขียน ความต้องการความรู้สึก คําอธิบาย คําบรรยาย การพูดแสดง ความรู้สึก การขอและการให้ข้อมูล และการสร้างความสันพันธ์เพือให้มีความเข้าใจมีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษาสือสาร และสร้างความสันพันธ์ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักภาษา
 • 101. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา101คําอธิบายรายวิชาอม 32171 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด ดู อ่าน เขียน นําเสียง คําสัง คําขอร้อง การตีความ สือข้อความ ถ้อยคํา การให้ข้อมูลกิจวัตรประจําวัน และเรืองราวสันๆ การออกเสียง บทอ่าน หลักการอ่าน หลักการเขียน ความต้องการ ความรู้สึก คําอธิบาย คําบรรยายเพือให้มีความเข้าใจมีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษาสือสาร และสร้างความสันพันธ์ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักภาษา
 • 102. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา102คําอธิบายรายวิชาอม 32172 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด ดู อ่าน เขียน นําเสียง คําสัง คําขอร้อง การตีความ สือข้อความ ถ้อยคํา การให้ข้อมูลกิจวัตรประจําวัน และเรืองราวสันๆ การออกเสียง และการพูด แสดงความรู้สึก การขอและการให้ข้อมูล และการสร้างความสัมพันธ์เพือให้มีความเข้าใจมีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษาสือสาร และสร้างความสันพันธ์ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักภาษา
 • 103. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา103คําอธิบายรายวิชาอม 33171 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด ดู อ่าน เขียน นําเสียง คําสัง คําขอร้อง การตีความ สือข้อความ ถ้อยคํา การให้ข้อมูลกิจวัตรประจําวัน และเรืองราวสันๆ การออกเสียง บทอ่าน หลักการอ่าน หลักการเขียน ความต้องการ ความรู้สึก คําอธิบาย คําบรรยายเพือให้มีความเข้าใจมีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษาสือสาร และการสร้างความสันพันธ์ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักภาษา
 • 104. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา104คําอธิบายรายวิชาอม 33172 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด ดู อ่าน เขียน นําเสียง คําสัง คําขอร้อง การตีความ สือข้อความ ถ้อยคํา การให้ข้อมูลกิจวัตรประจําวัน และเรืองราวสันๆ และการพูด แสดงความรู้สึก การขอและการให้ข้อมูล และการสร้างความสัมพันธ์เพือให้มีความเข้าใจมีทักษะ การใช้ภาษาอาหรับในการศึกษาสือสาร และการสร้างความสันพันธ์ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักภาษา
 • 105. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา105คําอธิบายรายวิชาอม 41171 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 เทอม 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะการฟังนําเสียง แสดงความรู้สึก-คําบรรยาย-สาระสนเทศ-การตีความ-อัลกุรอาน/วิธีการรายงาน-ประสบการณ์--บทกวี -ร้อยกลอง- ร้อยแก้ว –กระบวนการเขียน--หลักการเขียน-หลักการอธิบาย-การชีแจง-การแสดงความคิดเห็น กระบวนการทางภาษา เพือให้มีความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้ การค้นคว้าโดยใช้ภาษาอาหรับเป็นเครืองมือเพือการเรียนรู้ การค้นคว้า การตีความ และใช้เทคโนโลยีทางการสือสารและสาระสนเทศทางการศึกษา และสือสารในชีวิตประจําวัน
 • 106. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา106คําอธิบายรายวิชาอม 41172 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทอ่านบทกวี ร้อยกลอง ร้อยแก้วและกระบวนการเขียนตามหลักภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อธิบายเรืองราวต่างๆ โดยใช้ภาษาอาหรับเป็นเครืองมือเพือการเรียนรู้ การค้นคว้า การตีความ และใช้เทคโนโลยีทางการสือสารและสาระสนเทศทางการศึกษา และสือสารในชีวิตประจําวัน
 • 107. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา107คําอธิบายรายวิชาอม 42171 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะ การฟังเสียงคําชีแจง-คําบรรยาย-สาระสนเทศ การตีความอัลกุรอาน การแสดงความคิดเห็น ถ้อยคําต่างๆ-รายงานทีเกียวกับประสบการณ์ต่างๆรวมทังเหตุการณ์ และเรืองทัวไป-บทอ่าน-บทกวี- ร้อยกลอง- ร้อยแก้วเพือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอาหรับและวิชาอืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีทางการสือสารและสาระสนเทศทางการศึกษา และสือสารในชีวิตประจําวัน
 • 108. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา108คําอธิบายรายวิชาอม 42172 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะ เรียนรู้หลักการออกเสียง-กระบวนการเขียนและการใช้เทคโนโลยีทางการสือสารและสาระสนเทศทางการศึกษาเพือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอาหรับและวิชาอืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีทางการสือสารและสาระสนเทศทางการศึกษา และสือสารในชีวิตประจําวัน
 • 109. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา109คําอธิบายรายวิชาอม 43171 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะการใช้คําชีแจง-คําบรรยาย-สาระสนเทศ--การแสดงความคิดเห็น-วิธีการรายงาน-ประสบการณ์-เหตุการณ์-เรืองทัวไป -บทกวี -ร้อยกลอง- ร้อยแก้ว –หลักการออกเสียงกระบวนการเขียน-หลักการเขียนศึกษา ฝึกทักษะ หลักการค้นคว้าการตีความ บทบัญญัติจากสือ และจากอัลกุรอาน และอัลหะดีษ โดยสามารถใช้สือทางเทคโนโลยีทางการสือสารทางการศึกษาการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตเพือการเรียนรู้และเข้าใจบทบัญญัติจากอัลกุรอาน และอัลหะดิษเพือการเรียนรู้ ในระดับทีสูงขึนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการประกอบอาชีพได้โดยไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามอย่างมีความสุข
 • 110. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา110คําอธิบายรายวิชาอม 43172 อาหรับ กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ฝึกทักษะการใช้คําชีแจง-คําบรรยาย-สาระสนเทศ--การแสดงความคิดเห็น-วิธีการรายงาน-ประสบการณ์-เหตุการณ์-เรืองทัวไป - หลักการอธิบาย -การชีแจง-การแสดงความคิดเห็น-การโต้แย้ง เพือให้รู้และเข้าใจและสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรู้ศึกษา ฝึกทักษะ หลักการค้นคว้าการตีความ บทบัญญัติจากสือ และจากอัลกุรอาน และอัลหะดีษ โดยสามารถใช้สือทางเทคโนโลยีทางการสือสารทางการศึกษาการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตเพือการเรียนรู้และเข้าใจบทบัญญัติจากอัลกุรอาน และอัลหะดิษเพือการเรียนรู้ ในระดับทีสูงขึนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการประกอบอาชีพได้โดยไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามอย่างมีความสุข
 • 111. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา111วิชาวิชาวิชาวิชามลายูมลายูมลายูมลายูกลุมสาระภาษากลุมสาระภาษากลุมสาระภาษากลุมสาระภาษา
 • 112. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา112คําอธิบายรายวิชาอม 31181 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ ภาษาท่าทาง(intonasi) นําเสียง ความรู้สึกทักษะการพูด การสนทนาเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูดและสนทนา พร้อมตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษามลายูโดยถ้อยคําทีสุภาพและเหมาะสม นุ่มนวลไพเราะ ซาบซึง สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างคู่สนทนาและสามารถได้ใช้การพูดภาษาในการพัฒนาการเรียนอิสลามศึกษาในชีวิตประจําวันได้
 • 113. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา113คําอธิบายรายวิชาอม 31182 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ การใช้คําสัง คําขอร้อง คําแนะนํา การบรรยายภาพโดยใช้ศัพท์ และคําแนะนําเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูดและสนทนา พร้อมตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษามลายูโดยถ้อยคําทีสุภาพและเหมาะสม นุ่มนวลไพเราะ ซาบซึง สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างคู่สนทนาและสามารถได้ใช้การพูดภาษาในการพัฒนาการเรียนอิสลามศึกษาในชีวิตประจําวันได้
 • 114. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา114คําอธิบายรายวิชาอม 32181 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ ภาษาท่าทาง(intonasi) นําเสียงของผู้พูดประโยคและข้อความต่างๆ ประเภทของคํา เครืองหมายการอ่านเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจ พร้อมเห็นคุณค่า เกิดทักษะการพูด อ่าน เขียนและฟัง การใช้ถ้อยคําทีสุภาพเหมาะสม ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนในการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันได้
 • 115. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา115คําอธิบายรายวิชาอม 32182 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ การอ่าน เรืองราวสันๆ ร้อยแก้ว ร้อยกรองจดหมาย การสนทนา และหลักไวยากรณ์ (imbuhan)เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจ พร้อมเห็นคุณค่า เกิดทักษะการพูด อ่าน เขียนและฟัง การใช้ถ้อยคําทีสุภาพเหมาะสม ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนในการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันได้
 • 116. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา116คําอธิบายรายวิชาอม 33181 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับภาษาท่าทาง(intonasi) นําเสียงของผู้พูด สือและเหตุการณ์ทีพบเห็น ประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆ ประเภทของคํา เครืองหมายการอ่านเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจ พร้อมเห็นคุณค่า และเกิดทักษะการพูด อ่าน เขียนและฟัง โดยใช้ถ้อยคําทีสุภาพเหมาะสม ในการสือสารเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนในการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันได้
 • 117. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา117คําอธิบายรายวิชาอม 33182 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับการอ่าน เรืองราวสันๆ ร้อยแก้ว ร้อยกรองหลักไวยากรณ์ (imbuhan) การบรรยายภาพ การสนทนา การย่อ การเขียน และการแต่งเรือง(Mengarang)เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจ พร้อมเห็นคุณค่า และเกิดทักษะการพูด อ่าน เขียนและฟัง โดยใช้ถ้อยคําทีสุภาพเหมาะสม ในการสือสารเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนในการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันได้
 • 118. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา118คําอธิบายรายวิชาอม 41181 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับภาษาท่าทาง(intonasi) นําเสียงและความรู้สึกของผู้พูด คําชีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา สาระสนเทศ คู่มือต่างๆ สือข้อมูลเกียวกับประสบการณ์และเหตุการต่างๆของตนเองเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจ พร้อมเห็นคุณค่า และให้เกิดทักษะการใช้ภาษามลายู (การพูด อ่าน เขียนและฟัง) โดยใช้ถ้อยคําทีถูกต้องและสุภาพเหมาะสม ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนในการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน
 • 119. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา119คําอธิบายรายวิชาอม 41182 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับ การวิจารณ์และประเมินค่าเรือง การสนทนาการเขียนบทวิเคราะห์และบทวิจารณ์ และเทคโนโลยีในการสือสารเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจ พร้อมเห็นคุณค่า และให้เกิดทักษะการใช้ภาษามลายู (การพูด อ่าน เขียนและฟัง) โดยใช้ถ้อยคําทีถูกต้องและสุภาพเหมาะสม ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนในการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน
 • 120. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา120คําอธิบายรายวิชาอม 42181 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับนําเสียงและความรู้สึกของผู้พูด คําสนทนา คําชีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา สาระสนเทศ คู่มือต่างๆ สือข้อมูลเกียวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ทัวไปเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก พร้อมเห็นคุณค่า และให้เกิดทักษะการใช้ภาษามลายู (การพูด อ่าน เขียนและฟัง) โดยใช้ถ้อยคําทีถูกต้อง สุภาพเหมาะสมและไพเราะ ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนและการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน
 • 121. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา121คําอธิบายรายวิชาอม 42182 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับการประพันและการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองและบทกวี การเขียนบทวิจารณ์และบทวิเคราะห์ การเขียนจดหมาย การใช้เทคโนโลยีในการสือสารและการดํารงชีวิตเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก พร้อมเห็นคุณค่า และให้เกิดทักษะการใช้ภาษามลายู (การพูด อ่าน เขียนและฟัง) โดยใช้ถ้อยคําทีถูกต้อง สุภาพเหมาะสมและไพเราะ ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนและการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน
 • 122. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา122คําอธิบายรายวิชาอม 43181 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับนําเสียงและความรู้สึกของผู้พูด การสนทนาการชีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศ คู่มือต่างๆ สือข้อมูลเกียวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ของตนเองและทัวไป การประพันและการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองและบทกวีเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก พร้อมตระหนักให้เกิดทักษะการใช้ภาษามลายู (การพูด อ่าน เขียนและฟัง) โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (imbuhan) สุภาพเหมาะสมและไพเราะนุ่มนวล ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนและการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน
 • 123. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา123คําอธิบายรายวิชาอม 43182 มลายู กลุ่มสาระภาษาชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกียวกับการประพันและการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองและบทกวี การวิจารณ์และวิเคราะห์เกียวกับประวัติศาสตร์อิสลาม การเขียนบทความ บทวิเคราะห์และบทวิจารณ์ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก พร้อมตระหนักให้เกิดทักษะการใช้ภาษามลายู (การพูด อ่าน เขียนและฟัง) โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (imbuhan) สุภาพเหมาะสมและไพเราะนุ่มนวล ในการสือสารและเชือมสัมพันธ์กับบุคคลอืนและการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน
 • 124. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน124กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา124กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 125. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา125กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมทีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนารอบด้นเพือความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทังทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ทีมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุขจุดหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1. เพือพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ2. มุ่งเน้นเพิมเติมจากกิจกรรมทีจัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง 8 กลุ่มสาระ3. เพือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ5. ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคมโรงเรียนสามารถดีวิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยออกเป็น 3 ลักษณะดังนี1. กิจกรรมแนะแนว / กิจกรรมสายใยสามารถดีเป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกต้องเป็นประการแรก รู้จักตัวเองและผู้อืน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชัวโมง ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นภาคเรียนๆละ 20 ชัวโมงแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวจัดทําตารางการพบปะระหว่างครูผู้ดูแลกับนักเรียน โดยในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนจํานวนไม่เกิน 20 คน ครูผู้ดูแลจะพบปะกับนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครัง หรือหนึงชัวโมงต่อสัปดาห์ โดย
 • 126. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา126เฉลียภาคเรียนละ 20 ชัวโมง โดยครูผู้ดูแลจะพบปะกับนักเรียนตามตารางทีกําหนด ส่วนนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง หากมีเหตูสุดวิสัย นักเรียนต้องทําใบลากิจกรรมแนะแนวประกอบด้วย-แนะแนวเรืองการเรียน-ให้คําปรึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหา-การดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน-ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทังทีโรงเรียนและทีบ้าน-อืนๆ2. กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการทํางานเพือสังคม การทํางานเป็นกลุ่มรู้จักการวางแผน และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมนักเรียนประกอบ ด้วยกิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม40 ชัวโมง ต่อปีการศึกษา โดยคิดเป็นภาคเรียนๆละ 20 ชัวโมงแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมกําหนดให้นักเรียน จัดตังชุมนุมตามความสนใจ และเลือกอาจารย์ทีปรึกษาประจําชุมนุมและให้นักเรียนเข้าชุมนุมทีตนเองเลือกสัปดาห์ละ 1 ชัวโมง3. กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักบําเพ็ญประโยชน์เพือสังคม รู้จักการเสียสละ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เห็นคุณค่าของการรักษาทรัพย์สินส่วนรวมและเพือให้เกิดจิตสาธารณะรวมทังการคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีตัง
 • 127. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา127นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 ชัวโมง ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นภาคเรียนๆละ 10 ชัวโมงแนวทางการจัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะทางโรงเรียนได้จัดทําแผนงาน / โครงการเกียวกับการจัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะโดยกําหนดกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น ทําความสะอาดมัสยิด ทําความสะอาดกูโบร์ ส่งนักเรียนสอนตามโรงเรียนตาดีกา กิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิงเสพติด เป็นต้นแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางโรงเรียนได้กําหนดแนวทางการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัง 3กิจกรรมไว้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีผลการประเมินคือ ผ่าน และ ไม่ผ่านนักเรียนทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัง 3 กิจกรรม ตามเวลาทีกําหนดผู้เรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัง 3 กิจกรรม มีผลการประเมินคือ ผ่านส่วนนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบตามเวลาทีกําหนด ผลการประเมินคือไม่ผ่าน และนักเรียนทีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ผ่าน ต้องดําเนินการซ่อมเสริมกิจกรรมอีกครังหนึงการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และต่างกลุ่มตามความเหมาะสม การส่งเสริมการเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย นําภูมิปัญญาท้องถินและเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละ กลุ่มสาระ เพือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
 • 128. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา128การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพือให้ได้ข้อมูล สารสนเทศทีแสดงพัฒนาความก้าวหน้า ความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียนรวมทังข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อ การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา และเรียนรู้ตามศักยภาพการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 มีกรอบการประเมิน และแนวดําเนินการในการวัดผลประเมินผลการเรียนทีโรงเรียนจะต้องพิจารณานําไปเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี1. ดําเนินการวัดและประเมินผลระดับชันเรียน ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของ ผู้เรียนระหว่างเรียน เพือหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้างหน้าด้านความรู้ทักษะกระบวนการ และค่านิยมอันพึง ประสงค์จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ หรือไม่เพียงไร ซึงจะเป็น ข้อมูลสะท้อนความสําเร็จในการเรียนของผู้เรียนและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้ผู้เกียวข้องทุกฝ่าย ทัง ผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษาและผู้ปกครองนําไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง ปรับปรุงการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และตัดสินผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน2. ดําเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษา ได้แก่ การประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน ปลายปีหรือปลายภาค และเมือสินสุดช่วงชัน เพือนําผลไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน รวมทังผลการประเมินไปใช้พิจารณาตัดสินผลการ เรียนรายวิชา และตัดสินการเลือนช่วงชัน3. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ การประเมินคุณภาพทางการศึกษาของ ผู้เรียนทุกคนในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชัน คือ ชันอิสลามศึกษาตอนต้นปีที 6 ชันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที 3 และชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ในระดับชาติ ซึงกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีการประเมินในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่างๆ ตามความจําเป็น เป็นรายปี ข้อมูลจากการประเมินจะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาของชาติได้สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการ ประเมินผลระดับชาติและกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการประเมินเต็มศักยภาพ เพือให้ได้ข้อมูลคุณภาพทางการศึกษาทีแท้จริงของผู้เรียนของสถานศึกษาและของประเทศชาติ
 • 129. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา129การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชันหรือจบหลักสูตรอิสลามศึกษา ต้องตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่อไปนีเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชันที 1 ,2 และ 3 ชันอิสลามศึกษาตอนต้นปีที 1 - 3 , 4 - 6ชันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที 1 - 3 และชันอิสลามศึกษาตอนปลายปีที 1 - 31. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง 3 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด2. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ให้ได้ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันประสงค์ ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด5. ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เพือใช้เป็นเอกสารประกอบการดําเนินงานเกียวกับ การวัดผลและประเมินผลการเรียน และเป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษา6. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน ซึงได้ศึกษามาจากต่างรูปแบบการศึกษาและ/หรือต่าง สถานศึกษา เพือใช้เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาทีตนกําลังศึกษาอยู่จากกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546เมือนํามาประมวลกับแนวการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีภารกิจต้องดําเนินการเกียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ดังนี1. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง 3 กลุ่ม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา แต่ละช่วงชัน ดังนี1.1 กําหนดผลการเรียนรู้ทีคาดหวังรายปี โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • 130. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา1301.2 กําหนดเกณฑ์สําหรับตัดสินการประเมินการผ่านผลการเรียนรู้ทีคาดหวังรายข้อกําหนดเกณฑ์การประเมิน ให้ระดับผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค1.3 ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน ซึงเป็นการประเมินผลระดับห้องเรียน1.4 ประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค1.5 ประเมินตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผ่านช่วงชัน2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามทีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดโรงเรียนดําเนินการดังนี2.1 กําหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม2.2 กําหนดเกณฑ์สําหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จําแนกเป็นเกณฑ์สําหรับตัดสินจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแต่ละประการ และเกณฑ์สําหรับตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม2.3 ประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม2.4 ประเมินผู้เรียนเมือสินสุดกิจกรรม2.5 ประเมินตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชัน3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกียวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีโรงเรียนกําหนดขึน เพือแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดีให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียน ดําเนินการดังนี3.1 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกียวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของโรงเรียน3.2 กําหนดเกณฑ์สําหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ
 • 131. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา1313.3 กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน3.4 ประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแนวทางและวิธีการทีโรงเรียนกําหนด3.5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปีหรือรายภาค3.6 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านช่วงชัน4. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความเป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความของผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร โรงเรียนดําเนินการดังนี4.1 กําหนดมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความสําหรับของโรงเรียนแต่ละช่วงชัน4.2 กําหนดเกณฑ์สําหรับตัดสินผลการประเมินมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความแต่ละประการ4.3 กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความ4.5 ประเมินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความ ตามแนวทางและวิธีการทีโรงเรียนกําหนด4.6 ประเมินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความรายปีหรือรายภาค5. การประเมินตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชันเป็นการประเมินตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ให้เป็นผู้ผ่านช่วงชันชันอิสลามศึกษาตอนต้นปีที 6 และชันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที 36. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติเป็นการจัดให้ผู้เรียนทุกคนทีศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชันในโรงเรียนคือ ชัน ชันอิสลามศึกษาตอนต้นปีที 6 และชันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที 3 เข้ารับการประเมินคุณภาพ
 • 132. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา132การศึกษา ระดับชาติด้วยวิธีการใช้เครืองมือประเมินมาตรฐานระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆตามทีกระทรวงศึกษากําหนดในแต่ละปี7. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นการเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนทีศึกษาจาก สถานศึกษาอืนหรือรูปแบบการศึกษาอืน ให้เป็นส่วนหนึงของผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรของ โรงเรียน8. การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นการจัดทําเอกสารหลักฐานเกียวกับการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพือเป็นข้อมูลแสดงผลการดําเนินการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและก็เกียวข้อง และเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิทาง การศึกษาของผู้เรียน9. การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียนเป็นการจัดแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ผู้เรียนทีมีข้อบกพร่องในการเรียนด้านต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้และเกิดพัฒนาการตามผลการเรียนทีคาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรเพือ ความสําเร็จในการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน10. การกํากับติดตามและประเมินผลการประเมินผลการเรียน เป็นการวางระบบและแผนงานการตรวจสอบการดําเนินการประเมินผลการเรียน ของผู้มี หน้าทีรับผิดชอบฝ่ายต่างๆเพือให้การดําเนินการเป็นไปตามทีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีเกิดขึนได้ทันเหตุการณ์11. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน เป็นการรายงานผลการดําเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ระดับต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เกียวข้องทุกฝ่าย เพือรับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพือให้ทุกฝ่าย ร่วมกันปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน และการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงตามเป็นหมายทีวางไว้12. การจัดทําระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา
 • 133. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา133เป็นการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน และระเบียบอืนๆที เกียวข้อง เพือให้ผู้เกียวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ให้การประเมินผลการเรียนของโรงเรียน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม และมีผลการดําเนินงานทีน่าเชือถือ เป็นทียอมรับทังด้านสังคม และกฎหมายภารกิจทีกล่าวมาข้างต้นโรงเรียนจะต้องดําเนินการให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพดังนัน การวัดผลประเมินผลของโรงเรียนสามารถดีวิทยา จึงได้กําหนดใช้วิธีการทีหลากหลาย มีการประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ทีสอดคล้องกับมาตรฐานและผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง และคํานึงถึงสิงที ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนือง โดยการ- สังเกต- สอบถาม- สัมภาษณ์- ใช้ข้อทดสอบ- ตรวจผลงาน- แฟ้มสะสมงาน- โครงงาน- ประเมินพฤติกรรม- การร่วมกิจกรรม- การประเมินตามสภาพทีแท้จริงของผู้เรียนเพือนําผลทีได้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการเรียนการสอนของครู ให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทังนําผลการประเมินรายช่วงชันไปพิจารณาตัดสินการเลือนชัน ต่อไป โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชันทีหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 กําหนด
 • 134. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา134การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา ปี พ.ศ. 2555 บริหารโดยให้ ทุกฝ่ายทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ทุกขันตอน โดยได้ดําเนินการตามลําดับขัน ดังนี1. การเตรียมความพร้อมในด้าน บุคคลากร และข้อมูลสารสนเทศ1.1 สร้างความตระหนักแก่คณะครูในโรงเรียน และผู้เกียวข้องด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทําหลักสูตรทังในโรงเรียน ร่วมประชุมประจําเดือนหมู่บ้านในเขตบริการ การ ประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์กระจายข่าวสาร จัดทําเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น1.2 เสนอแต่งตังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการในโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ1.3 พิจารณาแต่งตังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือจัดทําสาระการเรียนรู้ทีได้รับมอบหมาย1.4 พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกคน โดยการศึกษาเอกสาร การส่งเข้าประชุมอบรม การจัดทําสาระหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานทีกรมวิชาการจัดทําขึนตามกลุ่มสาระทีมีความถนัด1.5 ออกแบบสอบถามข้อมูลชาวบ้านในเขตบริการของโรงเรียน เพือทราบข้อมูลพืนฐานทีจําเป็น และความต้องการพัฒนาการศึกษา2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา2.1 จัดบุคลากรเข้าประชุมอบรมการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดทําสาระหลักสูตรตามความถนัดของแต่ละบุคคล2.2 ผู้ทีเข้าประชุมนําความรู้ทีได้รับมาขยายผลให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบและสร้าง ความเข้าใจทุกครัง
 • 135. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา1352.3 ประชุมผู้ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ คณะครู กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิน ตัวแทนชุมชน เพือวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน ระดมความคิดช่วยกันจัดทําวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย คุณลักษณะทีพึงประสงค์ โครงสร้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัดส่วนเวลาเรียน2.4 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดี ตามกรอบทีได้ช่วยกันกําหนด ได้แก่วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย คุณลักษณะทีพึงประสงค์ โครงสร้างสัดส่วนเวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา การจัดการ เรียนรู้ การวัดและประเมินผล2.5 จัดทําหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาระ3. การนําหลักสูตรไปใช้การทําความเข้าใจกับคณะครูในโรงเรียนในเรืองการจัดกิจกรรมทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้ สือการเรียนรู้ทีหลากหลาย การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรืนสวยงามเอือต่อการเรียนรู้ ร่วมวางแผนการ แนะแนวนักเรียนทังด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และปัญหาด้านอืนๆ4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ได้วางแผนการนิเทศติดตามไว้เป็นระยะเพือให้การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไป ตามทิศทางและเป้าหมายทีวางไว้อย่างแท้จริง
 • 136. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา136ภาคผนวก
 • 137. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา137คําสังโรงเรียนที.........../2555ตา ม ที ก ระ ท รวง ศึ ก ษ า ธิ ก า รไ ด้มี คํา สัง ใ ห้ใ ช้หลัก สู ตรอิ ส ล า ม ศึ ก ษ าพุทธศักราช 2546 เพือให้สถานศึกษานําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานัน ทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาจึงได้แต่งตังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึนเพือให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คือ กําหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กําหนดลักษณะอันพึงประสงค์ กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กําหนดเกณฑ์การจบการศึกษาในแต่ละระดับชัน คือ ระดับชันอิสลามศึกษาตอนกลางแลระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย วิธีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลทางการเรียน ซึงคณะกรรมการประกอบด้วย1. นายอับดุลเลาะ อัซซอมาดีย์ ผู้จัดการโรงเรียนสามารถดีวิทยา2. นางอามีนะห์ อัซซอมาดีย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามารถดีวิทยา3. นายอําพล พลาสิน อัซซอมาดีย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสามารถดีวิทยา4. นายอาลี นาแว หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา5. นายมาหะมะ บาราเต๊ะ กรรมการ6. นายแฮ็มดี เจ๊ะโก๊ะ กรรมการ7. นายยูโซฟ ปาโหะ กรรมการ8. นายยาวาวี หะยีกาเดร์ กรรมการ9. นายมูญาฮิดีน ดือราโซ๊ะ กรรมการ
 • 138. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา13810. นายมูหัมหมัดรุสดี อัลมะอาริฟีย์ กรรมการ11. นางฟาอีซะห์ เจ๊ะแว กรรมการ12. นายบาชีร อาลิอาดัม ตัวแทนผู้ปกครอง13. นายฮาซัน นิมาตุลเลาะ ตัวแทนชุมชนทังนีตังแต่บัดนีเป็นต้นไปสัง ณ วันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555.................................(นายอับดุลเลาะ อัซซอมาดีย์)ผู้จัดการโรงเรียนสามารถดีวิทยา
 • 139. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา139หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยา อําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีปตตานีพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราช 222222222222555555555555555555555555555555555555ตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลักสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราช 222222222222555555555555444444444444666666666666
 • 140. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา140หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามศึกษาโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยาสามารถดีวิทยา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราช 222222222222555555555555555555555555555555555555ตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลัตามหลักสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษากสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราชพุทธศักราช 222222222222555555555555444444444444666666666666สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายบุรี เขตเขตเขตเขตเขตเขตเขตเขตเขตเขตเขตเขต 333333333333สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 141. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา141