2008 2010 он өсөлт бууралт new.

868 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
375
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2008 2010 он өсөлт бууралт new.

  1. 1. Íèéò ÝÌØÓÈÑ-ä ñóðàëöàõ ñýòãýãäýëä ÀÓÑ ÍÀÑÑ ÁÀÑ ÓÀÑ ÍÝÌÑ ÝÇÑ Ä¿í Өсөлт òàíü õàìãèéí èõ òîõèðîõûã ñîíãîíî óó. бууралт 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 20091. Áàãø íàð îþóòíûã ºñºí ìóó 32.6 19.5 34.3 11.2 31.6 1.8 16 12.4 36.5 15.4 16.6 13.9 30.3 14.2 äýâøèõýä äóíä 34.9 65.7 36.4 70.1 33.3 75.4 39.3 66.3 36.5 65.4 31 53.2 35.3 67.8 òóñàëæ çºâºë㺺 ºãäºã. ñàéí 32.5 14.8 29.3 18.7 35.1 22.8 44.6 21.3 27 19.2 52.4 32.9 34.4 18.12. Ñóðãàëò нь áèäýíä ìóó 32.4 17.6 22.5 23.6 59.6 19.6 28.6 23.3 32.7 11.5 35.7 13.8 33.2 19.5 áàãààð õàìòðàí àæèëëàõ, äóíä 31.2 62.4 29.4 60.4 29.8 50.0 30.4 58.9 30.8 65.4 16.7 56.3 29.5 60.3 задлан шинжлэх óð ÷àäâàðаа ñàéí 36.4 20 48.1 16.0 10.6 30.4 41.1 17.8 36.6 23.1 47.6 30.0 37.2 20.2 нэмэгдүүлэхэд тусалдаг.3. Ñóðãàëò íü îþóòíûã ìóó 49.4 38.8 39.2 40.2 47.3 22.8 42.8 37.1 50 25.5 38.1 20.0 45.9 35.7 óðàìøóóëæ, èäýâõæ¿¿ëæ äóíä 35.2 50.2 37.3 51.4 35.1 63.2 37.5 53.9 38.5 62.7 38.1 65.0 36.3 53.8 áàéäàã. ñàéí 15.5 11.0 23.5 8.4 17.6 14 19.6 9.0 11.5 11.8 23.8 15.0 17.8 10.54. Áàãø íàð îþóòíûã ñàéí ìóó 52.4 36.5 54.9 33.3 53.6 24.6 41.1 32.2 51.9 26.9 41.4 22.5 51 32.8 ñóðàõàä èõ äóíä 30.3 55.9 25.5 57.4 35.7 66.7 33.9 54.4 34.6 63.5 36.6 52.5 31.2 57.9 äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, çîðèãæóóëäàã ñàéí 17.3 7.6 19.6 9.3 10.7 8.8 25 13.3 13.4 9.6 22 25.0 17.8 9.35. ÝÌØÓÈÑ-ä ñóðñàíààñ ìóó 22 14.2 32.4 12.1 35.1 14.0 16.2 6.8 23.6 21.2 29.2 7.6 25.3 13.2 õîéø àëèâàà áýðõøýýëòýé äóíä 33.3 53.1 25.5 59.8 40.4 45.6 19.6 51.1 41.2 61.5 22 57.0 31.1 54.2 àñóóäëûã øèéäýõäýý ººðòºº èë¿¿ èõ èòãýëòýé ñàéí 44.7 32.7 42.1 28.0 24.5 40.4 64.2 42.0 35.2 17.3 48.8 35.4 43.6 32.6 áîëñîí.6. Õè÷ýýëèéí äààëãàâðûã ìóó 40 14.4 49 12.0 49.2 14.0 30.3 11.2 41.2 7.7 45 10.4 42 13.6 îéëãîõîä äóíä 35.2 56.5 29.6 61.1 40.4 59.6 35.7 61.8 35.3 69.2 20 58.4 33.7 60.0 ¿ðãýëæ õÿëáàð áàéäàã. ñàéí 24.8 29.2 21.4 26.9 10.5 26.3 33.9 27.0 23.5 23.1 35 31.2 24.3 27.47. Ñóðãàëòàíä þó îéëãîñíîîñ ìóó 19.3 14.4 18.9 17.3 24.6 12.3 24.1 13.5 25.5 19.2 30.9 16.5 21.6 15.1 èë¿¿ þó òîãòîîñíîîð ìèíü äóíä 21.3 38.8 18.8 48.1 22.8 40.4 16.7 39.3 23.5 38.5 38.1 53.2 22 40.9 ¿íýëäýã ñàéí 59.5 46.9 62.3 34.6 52.6 47.4 59.2 47.2 51 42.3 31 30.4 56.4 44.08. Îþóòíóóäòàé õàìòðàí ìóó 18.1 12.3 17.6 8.5 21 8.9 14.3 11.1 30.8 7.7 12.2 10.1 18.7 10.5
  2. 2. õè÷ýýë äàâòàõ äóíä 29.4 45.8 28.4 49.1 31.6 39.3 32.2 28.9 19.2 36.5 9.8 45.6 27.4 41.9 íü ñóðàõ ýðìýëçýëèéã ñàéí 52.5 42.0 54 42.5 47.4 51.8 53.5 60.0 50 55.8 78.1 44.3 54 47.7 íýìýãä¿¿ëæ áàéäàã9. Áè ñóðñàí ç¿éëýý ýçýìøèõ ìóó 37 26.5 59.4 26.2 40.3 19.3 35.7 26.7 32.7 19.6 29.3 31.3 40.3 25 áàòàòãàõ äóíä 26.4 41.2 19.8 45.8 26.3 50.9 35.7 45.6 30.8 43.1 31.7 41.3 26.9 44.2 öàã õàíãàëòòàé ºãºãäñºí áàéäàã. ñàéí 37.6 32.2 20.8 28.0 33.4 29.8 28.6 27.8 36.6 37.3 39 27.5 32.8 30.810. Áàãø íàð áýðõøýýëèéã ìóó 63.2 51.9 69.7 49.1 75.4 45.6 60.8 48.9 82.7 61.5 59.6 39.2 67 51.1 ìèíü îéëãîõûã äóíä 29.2 42.5 20.6 45.4 15.8 42.1 33.9 47.7 13.5 30.8 28.6 48.1 25.3 42.7 èõ õè÷ýýäýã ñàéí 7.6 5.7 9.8 5.6 8.8 12.3 5.3 3.4 3.8 7.7 11.9 12.7 7.8 6.211. Ñóðãàëòààð ìèíèé ìóó 18.4 9.0 24.5 12.0 29.8 10.5 14.3 14.4 34.6 9.8 11.9 7.5 21.3 10.8 õàðèëöààíû óð äóíä 30.6 56.6 25.5 63.9 31.6 61.4 35.7 51.1 19.2 76.5 42.9 57.5 30.1 59.7 ÷àäâàð íýìýãäñýí. ñàéí 51 34.4 50 24.1 38.6 28.1 50 34.4 46.2 13.7 45.2 36.3 48.5 29.512. Áàãø íàð àëèâàà ç¿éëèéã ìóó 22.8 10.4 20.6 14.8 21.1 8.8 16 10.0 34.6 15.4 26.2 12.2 22.9 11.6 òàéëáàðëàí îéëãóóëàõäàà äóíä 38.8 65.6 41.2 65.7 50.9 71.9 50 60.0 44.2 69.2 38.1 77.0 42 65.7 èõ ñàéí. ñàéí 38.5 24.1 38.2 19.4 28.1 19.3 34 30.0 21.1 15.4 35.7 10.8 35.1 22.713. Èõýíõ áàãø íàð áàðèìò ìóó 38.4 28.1 41.6 21.5 36.8 19.6 35.2 20.7 25.5 21.6 26.9 11.5 36.5 23.9 ìýäýýíèé äóíä 34.4 57.6 31.7 57.9 45.6 67.9 40.7 71.3 25.5 56.9 51.2 55.1 36.1 61.1 òàëààð àñóóäàã. ñàéí 27.2 14.3 26.8 20.6 17.5 12.5 24.1 8.0 49 21.6 22 33.3 27.5 15.114. Áàãø íàð õè÷ýýëýý ìóó 36.9 30.0 31.4 22.2 42.1 17.9 35.8 26.4 46.2 14.0 29.3 17.7 36.6 24.9 ñîíèðõîëòîé äóíä 36.9 58.1 35.3 63.0 29.8 66.0 33.9 58.6 32.7 62.0 34.1 55.7 35 60.5 áîëãîõûã èõ õè÷ýýäýã. ñàéí 26.2 11.9 33.3 14.8 28.1 16.1 30.3 14.9 21.1 24.0 36.6 26.6 28.4 14.715. Ñóðãàëòûí à÷ààëàë íü ìóó 26.7 15.1 26.5 11.1 16.1 16.0 16.1 13.3 38.5 17.3 26.2 17.7 25.6 14.3 òóõàéí äóíä 22 42.9 22.5 44.4 32.1 53.6 26.8 34.4 40.4 69.2 21.4 55.7 25.2 45.6 õè÷ýýëèéã á¿õýëä íü îéëãîõîä ñàéí 51.3 42.0 51 44.4 51.8 30.4 57.1 52.2 21.1 13.5 52.3 26.6 49.2 40.2 õàíãàëòã¿é áàéäàã.16. Îþóòíóóäààñ þó õ¿ëýýæ ìóó 35.3 17.6 27.7 28.7 39.3 16.1 32.7 12.2 51 17.3 31.7 19.2 35.3 18.8 áóé íü äóíä 34.5 55.2 40.6 47.2 35.7 58.9 25.5 53.3 31.3 57.7 29.3 55.1 34.2 53.9
  3. 3. ñóðãàëò ýõëýõ ¿åýñ ë ñàéí 30.2 27.1 31.7 24.1 25 25 41.8 34.4 17.6 25.0 39 25.6 30.6 27.3 òîäîðõîé áàéäàã.17. Áàãø íàð ìèíèé õèéñýí ìóó 58.9 55.2 54.9 52.8 54.4 40.3 58.2 52.2 71.2 44.2 57.1 30.0 58.6 51.4 äààëãàâàðò çºâëºãºº äóíä 24.5 38.2 21.6 39.8 40.4 43.9 32.7 42.2 17.3 46.2 19 55.0 25.3 40.7 ºãºõºä /àìààð áîëîí áóþó áè÷ãýýð/ õóãàöàà ñàéí 16.6 6.6 23.5 7.4 5.3 15.8 9.1 5.6 11.5 9.6 23.8 15.0 16.1 7.9 õàðàìã¿é çàðöóóëäàã áàéñàí.18. Åðºíõèé人, ñóðãàëòûí ìóó 38.4 25.1 32.7 25.0 40 19.3 32.1 23.3 55.8 15.4 35.7 10.0 38.3 23.2 ÷àíàðò äóíä 37.3 59.2 37.6 67.6 54.5 64.9 28.6 65.6 34.6 71.2 28.6 70.0 37.3 63.9 ñýòãýë õàíãàëóóí áàéíà. ñàéí 24.3 15.6 29.7 7.4 5.5 15.8 39.3 11.1 9.6 13.5 35.7 20.0 24.4 12.919. Ãàðûí àâëàãóóä íü ìèíèé ìóó 23.9 17.9 28.7 19.2 26 15.1 30.9 17.8 20.4 14.3 27.5 18.9 25.6 17.5 ìýäëýãèéã õºãæ¿¿ëýõýýñ äóíä 31.2 52.6 36.6 62.5 40.7 50.9 36.4 63.0 28.6 65.3 27.5 58.1 33.2 57.5 èë¿¿ óã õè÷ýýëýýð áè þóã ñàéí 44.9 29.6 34.7 18.3 33.3 34.0 32.7 19.2 51.1 20.4 45 23.0 41.2 25.1 ýçýìøñýíèéã áàãøèä õàðóóëäàã.20. Åðºíõèé人, òýíõèì¿¿äýýñ ìóó 44.5 33.0 49.5 47.1 56.2 32.1 60 42.5 68.7 30.0 48.8 26.7 50.6 37.1 ¿ç¿¿ëæ äóíä 39.4 57.0 30.3 44.2 35.1 58.5 25.5 49.3 17.6 54.0 34.1 56.0 33.6 52.9 áóé äýìæëýãò ñýòãýë õàíãàëóóí ñàéí 16.1 10.0 20.2 8.7 8.7 9.4 14.5 8.2 13.7 16.0 17.1 17.3 15.8 10.0 áàéíà.21. Çóíû äàäëàãûí àæèë íü ìóó 42.4 29.3 36.8 15.8 27.3 21.2 18 11.1 40.8 33.3 23.1 9.9 35.6 22.7 õýð ºãººæòýé ÿâàãääàã äóíä 26.3 36.1 29.9 39.6 30.9 50.0 28 43.1 16.3 39.4 35.9 28.2 27.4 39.9 âý?. ñàéí 31.4 34.6 33.3 44.6 41.8 28.8 54 45.8 42.8 27.3 41 62.0 37 37.422. ÝÌØÓÈÑ-èéí íîìûí ñàíãèéí ìóó 57.5 36.5 52 50.5 63.1 36.5 52.7 50.7 59.6 30.0 52.3 32.0 56.4 41.0 ¿éë÷èëãýý òàíä á¿ðýí äóíä 24.4 51.5 28.4 40.8 26.3 51.9 21.8 37.3 25 54,0 16.7 44.0 24.6 47.3 íèéöäýã ¿¿?. ñàéí 18.1 12.0 19.6 8.7 10.6 11.5 25.5 12.0 15.4 16,0 31 24.0 19 11.723. Îþóòíû àëáàíû ¿éë ìóó 56.5 47.0 49.1 65.3 47.4 58.5 26.7 65.3 62.8 30.0 57.2 52.0 51.8 53.2 àæèëëàãàà äóíä 24.3 43.5 28.4 29.7 36.8 34.0 44.6 22.7 21.6 58.0 23.8 41.3 28.1 37.8 îþóòàíä õýð äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã âý? ñàéí 19.2 9.5 22.5 5.0 15.8 7.5 28.6 12.0 15.6 12.0 19 6.7 20.1 9.0
  4. 4. 24. Áàãø íàð îþóòàíòàé ìóó 37 19.1 31.7 23.3 37.5 19.2 19.6 11.8 44.2 14.3 28.5 8.1 34.5 18.4 çàð÷èì÷ ñàéí õàðüöààòàé äóíä 34.6 63.8 41.6 65.0 39.3 65.4 37.5 65.8 34.6 69.4 28.6 62.2 36.2 65.1 ñàéí 28.3 17.1 26.7 11.7 23.2 15.4 42.9 22.4 21.2 16.3 42.8 29.7 29.4 16.525 ÝÌØÓÈÑ-èéí ñóðãàëòûã ìóó 11.7 9.0 2.9 9.1 3.5 2.2 7.1 10.6 17.3 8.7 2.4 7.1 8.7 8.6 òà õýðõýí äóíä 58.8 48.4 35.3 51.5 75.4 45.7 41.1 50.7 61.5 54.3 47.6 34.3 53.9 49.8 ¿íýëæ áàéíà âý? ñàéí 29.4 42.6 61.8 39.4 21.1 52.2 51.8 38.7 21.2 37.0 50 58.6 37.4 41.6 дунд дунд сайн дунд дунд сайн дунд
  5. 5. ÝÌØÓÈÑ-ä ñóðàëöàõ ñýòãýãäýëä òàíü õàìãèéí èõ Өсөлт ÀÓÑ ÁÀÑ ÍÀÑÑ ÍÝÌÑ ÓÀÑ ÝÇÑ СС ГА ДГ Íèéò Ä¿í òîõèðîõûã ñîíãîíî óó. бууралт ìóó 38.30% 10.10% 25.20% 23.70% 19.70% 18.80% 33.10% 24.20% 21.00% 25.80% Áàãø íàð îþóòíûã ºñºí äýâøèõýä äóíä 43.30% 36.00% 40.20% 48.70% 51.30% 18.80% 32.40% 33.90% 33.00% 38.90%1. òóñàëæ çºâºë㺺 ºãäºã. ñàéí 18.40% 54.00% 34.40% 27.60% 28.90% 62.60% 34.50% 41.90% 46.00% 35.20%2. ìóó 34.70% 20.30% 35.60% 14.00% 28.00% 18.80% 28.70% 41.00% 21.00% 27.90% Ñóðãàëò нь áèäýíä áàãààð õàìòðàí àæèëëàõ, задлан шинжлэх óð ÷àäâàðаа äóíä 34.70% 42.70% 32.20% 43.00% 38.70% 12.50% 23.80% 21.30% 36.00% 33.20% нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. ñàéí 30.60% 37.10% 32.20% 43.00% 33.30% 68.80% 47.60% 37.80% 43.00% 38.90%3. ìóó 42.00% 31.50% 40.70% 48.10% 39.50% 25.00% 46.40% 33.40% 29.00% 39.10% Ñóðãàëò íü îþóòíûã óðàìøóóëæ, äóíä 46.90% 32.60% 36.00% 32.90% 42.10% 50.00% 25.70% 30.00% 45.00% 37.00% èäýâõæ¿¿ëæ áàéäàã. ñàéí 11.20% 35.90% 23.30% 19.00% 18.40% 25.00% 27.90% 36.70% 26.00% 23.80%4. ìóó 53.20% 27.30% 41.90% 47.50% 36.80% 25.00% 43.00% 40.00% 29.00% 40.50% Áàãø íàð îþóòíûã ñàéí ñóðàõàä èõ äóíä 35.00% 34.10% 25.60% 33.80% 47.40% 50.00% 28.20% 25.00% 41.00% 34.00% äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ, çîðèãæóóëäàã ñàéí 11.90% 38.70% 32.60% 18.80% 15.80% 25.10% 28.90% 35.00% 30.00% 25.60%5. ìóó 30.30% 10.00% 24.10% 20.10% 17.10% 25.00% 19.00% 22.50% 18.00% 20.70% ÝÌØÓÈÑ-ä ñóðñàíààñ õîéø àëèâàà áýðõøýýëòýé àñóóäëûã øèéäýõäýý äóíä 26.80% 32.20% 29.90% 36.30% 39.50% 37.50% 23.90% 22.60% 28.00% 29.40% ººðòºº èë¿¿ èõ èòãýëòýé áîëñîí. ñàéí 43.00% 57.80% 46.00% 43.80% 43.40% 37.50% 57.10% 54.90% 54.00% 49.80%6. ìóó 34.70% 24.40% 32.50% 22.60% 33.30% 43.80% 37.90% 34.50% 29.00% 31.90% Õè÷ýýëèéí äààëãàâðûã îéëãîõîä äóíä 39.60% 42.20% 39.80% 45.00% 40.00% 25.00% 33.60% 23.00% 48.00% 38.90% ¿ðãýëæ õÿëáàð áàéäàã. ñàéí 25.70% 33.30% 27.70% 32.60% 26.70% 31.30% 28.50% 42.70% 23.00% 29.20%7. ìóó 21.20% 24.70% 20.90% 20.50% 17.10% 12.50% 28.10% 19.70% 27.00% 22.70% Ñóðãàëòàíä þó îéëãîñíîîñ èë¿¿ þó äóíä 27.50% 27.00% 27.90% 23.10% 19.70% 37.50% 30.90% 32.80% 31.00% 28.00% òîãòîîñíîîð ìèíü ¿íýëäýã ñàéí 51.50% 48.30% 51.20% 56.40% 63.20% 50.10% 41.00% 47.60% 42.00% 49.30%8. ìóó 20.10% 15.50% 29.00% 10.10% 10.90% 25.00% 26.80% 11.50% 11.00% 18.10% Îþóòíóóäòàé õàìòðàí õè÷ýýë äàâòàõ íü ñóðàõ ýðìýëçлýëèéã íýìýãä¿¿ëæ äóíä 23.60% 26.70% 27.90% 23.80% 28.40% 25.00% 21.80% 19.70% 24.00% 24.30% áàéäàã ñàéí 56.20% 57.80% 43.00% 66.30% 60.80% 50.10% 51.40% 68.80% 65.00% 57.50%9. ìóó 33.30% 17.80% 39.60% 31.30% 38.70% 12.50% 38.30% 12.90% 30.00% 31.00% Надад ñóðñàí ç¿éëýý ýçýìøèõ áàòàòãàõ äóíä 24.30% 35.60% 30.20% 28.80% 24.00% 12.50% 20.60% 14.50% 30.00% 25.70% öàã õàíãàëòòàé ºãºãäñºí áàéäàã. ñàéí 42.40% 46.70% 30.30% 40.10% 37.30% 75.00% 41.10% 72.60% 40.00% 43.30%
  6. 6. 10. ìóó 68.60% 47.70% 55.20% 68.80% 68.40% 50.00% 64.80% 44.30% 45.00% 58.90% Áàãø íàð áýðõøýýëèéã ìèíü îéëãîõûã äóíä 26.60% 26.70% 23.00% 16.30% 28.90% 31.30% 21.10% 24.60% 37.00% 25.70% èõ õè÷ýýäýã ñàéí 4.90% 25.50% 21.80% 15.00% 2.60% 18.80% 14.10% 31.20% 18.00% 15.50%11. ìóó 19.60% 14.40% 22.10% 18.80% 17.10% 13.30% 21.90% 10.20% 9.00% 17.30% Ñóðãàëòààð ìèíèé õàðèëöààíû óð äóíä 35.70% 27.80% 41.90% 37.50% 38.20% 40.00% 24.10% 18.60% 25.00% 31.30% ÷àäâàð íýìýãäñýí. ñàéí 44.80% 57.70% 36.00% 43.80% 44.70% 46.60% 53.90% 71.20% 66.00% 51.50%12. ìóó 26.20% 22.20% 17.20% 18.80% 21.00% 18.80% 23.20% 14.50% 10.00% 19.90% Áàãø íàð àëèâàà ç¿éëèéã òàéëáàðëàí îéëãóóëàõäàà äóíä 37.60% 28.90% 33.30% 37.50% 47.40% 18.80% 28.90% 32.30% 29.00% 33.60% èõ ñàéí. ñàéí 36.20% 48.90% 49.40% 43.80% 31.60% 62.6.8% 47.90% 53.20% 61.00% 46.50%13. ìóó 35.20% 33.70% 43.90% 15.00% 41.90% 12.50% 35.70% 35.00% 23.00% 32.50% Èõýíõ áàãø íàð áàðèìò ìýäýýíèé äóíä 46.00% 30.30% 23.20% 41.30% 37.80% 18.80% 37.10% 38.30% 43.00% 37.40% òàëààð àñóóäàã. ñàéí 18.70% 36.00% 32.90% 43.80% 20.30% 68.80% 27.20% 26.70% 34.00% 30.00%14. ìóó 43.00% 21.10% 32.10% 22.60% 40.80% 25.00% 30.60% 27.90% 19.00% 30.30% Áàãø íàð õè÷ýýëýý ñîíèðõîëòîé äóíä 41.50% 34.40% 25.30% 46.30% 43.40% 18.80% 23.40% 36.10% 28.00% 33.80% áîëãîõûã èõ õè÷ýýäýã. ñàéí 15.50% 44.50% 42.50% 31.30% 15.80% 56.30% 46.00% 36.10% 53.00% 35.90%15. ìóó 25.20% 20.00% 17.70% 26.60% 23.70% 37.60% 27.60% 38.70% 30.00% 26.10% Ñóðãàëòûí à÷ààëàë íü òóõàéí õè÷ýýëèéã á¿õýëä íü îéëãîõîä äóíä 32.20% 21.10% 31.80% 25.30% 22.40% 56.30% 25.50% 25.80% 29.00% 27.70% õàíãàëòã¿é áàéäàã. ñàéí 42.70% 58.90% 50.60% 48.10% 54.00% 6.30% 46.80% 35.50% 41.00% 46.20%16. ìóó 34.80% 17.20% 40.70% 40.00% 23.00% 26.70% 28.80% 30.00% 14.00% 28.60% Îþóòíóóäààñ þó õ¿ëýýæ áóé íü ñóðãàëò ýõëýõ ¿åýñ ë òîäîðõîé äóíä 39.00% 39.10% 31.40% 33.80% 37.80% 33.30% 38.80% 28.30% 36.00% 36.20% áàéäàã. ñàéí 26.20% 43.70% 27.90% 26.30% 39.20% 40.00% 32.40% 41.70% 50.00% 35.20%17. Áàãø íàð ìèíèé õèéñýí äààëãàâàðò ìóó 72.90% 45.00% 54.00% 57.50% 61.30% 56.30% 49.60% 33.90% 32.00% 52.40% çºâëºãºº ºãºõºä /àìààð áîëîí áóþó äóíä 15.30% 24.70% 25.30% 23.80% 26.70% 25.00% 31.10% 32.30% 35.00% 26.10% áè÷ãýýð/ õóãàöàà õàðàìã¿é çàðöóóëäàã áàéñàí. ñàéí 11.80% 30.30% 20.60% 18.80% 12.00% 18.80% 19.20% 33.80% 33.00% 21.50%18. ìóó 39.90% 22.30% 29.10% 31.30% 37.40% 26.70% 34.50% 21.30% 15.00% 29.70% Åðºíõèé人, ñóðãàëòûí ÷àíàðò äóíä ñýòãýë õàíãàëóóí áàéíà. 38.50% 42.20% 44.20% 37.50% 44.00% 13.30% 35.30% 27.90% 32.00% 37.30% ñàéí 21.70% 35.60% 26.70% 31.30% 18.60% 60.00% 30.20% 50.80% 53.00% 32.90%19. Ãàðûí àâëàãóóä íü ìèíèé ìóó ìýäëýãèéã õºãæ¿¿ëýõýýñ èë¿¿ óã 31.70% 17.50% 27.90% 26.30% 28.80% 20.00% 31.10% 17.80% 17.00% 25.50%
  7. 7. õè÷ýýëýýð áè þóã ýçýìøñýíèéã äóíä áàãøèä õàðóóëäàã. 37.30% 40.70% 44.20% 35.00% 37.00% 40.00% 37.10% 33.90% 31.00% 37.10% ñàéí 31.00% 41.80% 27.90% 38.80% 34.30% 40.00% 31.80% 48.30% 52.00% 37.40%20. ìóó 51.70% 38.20% 46.50% 32.50% 51.40% 37.50% 56.40% 41.90% 25.00% 45.00% Åðºíõèé人, òýíõèì¿¿äýýñ ¿ç¿¿ëæ áóé äýìæëýãò ñýòãýë õàíãàëóóí äóíä áàéíà. 39.00% 37.10% 29.10% 32.50% 39.20% 6.30% 22.60% 35.50% 40.00% 33.40% ñàéí 18.50% 24.70% 24.40% 25.10% 9.50% 56.30% 21.00% 22.60% 35.00% 21.60% ìóó21. 40.70% 35.00% 21.80% 33.30% 31.80% 36.40% 35.40% 20.40% 15.00% 30.00% Çóíû äàäëàãûí àæèë íü õýð ºãººæòýé äóíä ÿâàãääàã âý?. 29.70% 25.00% 26.40% 36.10% 19.70% 54.50% 26.20% 29.60% 24.00% 27.40% ñàéí 29.60% 40.00% 51.70% 30.50% 48.50% 9% 38.50% 50.00% 61.00% 42.50%22. ìóó 64.10% 50.60% 52.90% 60.80% 70.70% 75.10% 74.60% 59.30% 39.00% 60.00% ÝÌØÓÈÑ-èéí íîìûí ñàíãèéí äóíä ¿éë÷èëãýý òàíä á¿ðýí íèéöäýã ¿¿?. 21.80% 27.00% 26.40% 21.50% 18.70% 25.00% 14.90% 27.10% 27.00% 22.50% ñàéí 14.10% 22.50% 20.60% 17.70% 10.70% 0% 10.50% 13.60% 34.00% 17.40%23. ìóó 60.30% 54.60% 56.30% 46.30% 54.70% 56.30% 70.70% 37.10% 34.00% 53.70% Îþóòíû àëáàíû ¿éë àæèëëàãàà äóíä îþóòàíä õýð äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã âý? 27.00% 17.00% 23.00% 30.00% 28.00% 31.30% 21.10% 29.00% 28.00% 25.20% ñàéí 12.70% 28.40% 20.70% 23.80% 17.30% 12.50% 8.30% 33.80% 38.00% 21.10%24. ìóó 38.50% 22.50% 26.70% 22,5% 27.00% 6.30% 35.70% 29.50% 13.00% 27.60% Áàãø íàð îþóòàíòàé çàð÷èì÷ ñàéí õàðüöààòàé äóíä 39.20% 43.80% 39.50% 38.80% 45.90% 56.30% 31.40% 34.40% 30.00% 37.80% ñàéí 22.40% 33.70% 33.70% 38.80% 27.10% 37.50% 32.80% 36.10% 57.00% 34.60%25. ìóó 67.90% 53.40% 79.30% 62.50% 64.00% 68.80% 54.60% 27.50% 20.00% 55.90% Эрхэс цайны газрын үйлчилгээ сайн äóíä 21.00% 20.50% 12.60% 30.00% 16.00% 12.50% 25.80% 19.40% 17.00% 20.40% ñàéí 11.20% 26.20% 8.00% 7.50% 20.00% 18.80% 19.70% 53.20% 56.00% 23.60%26. ìóó 63.00% 60.60% 82.80% 67.50% 60.00% 50.10% 62.80% 17.70% 22.00% 56.00%
  8. 8. Эрхэс цайны газрын хоолны амт äóíä 25.90% 15.70% 11.50% 27.50% 26.70% 25.00% 22.70% 25.80% 24.00% 22.60% чанар сайн ñàéí 11.20% 23.60% 5.70% 5.10% 13.30% 25.00% 14.30% 56.40% 54.00% 21.50%27. Эрүүл ахуйн стандарт шаардлага ìóó 71.10% 52.30% 72.60% 65.30% 64.30% 37.60% 56.00% 29.10% 15.00% 54.10% хангаж байгаа эсэх äóíä 16.70% 22.10% 19.00% 24.00% 24.30% 43.80% 29.20% 29.10% 20.00% 23.10% ñàéí 12.30% 25.60% 8.30% 10.60% 11.40% 18.80% 14.60% 41.80% 65.00% 22.90%29. ÝÌØÓÈÑ-èéí ñóðãàëòûã òà õýðõýí ìóó ¿íýëæ áàéíà âý? 15.50% 3.90% 2.70% 9.30% 4.20% 6.70% 6.40% 2% 1.10% 6.50% äóíä 48.10% 48.70% 56.00% 40.00% 57.70% 20.00% 45.90% 39.70% 21.80% 44.20% ñàéí 36.30% 47.40% 41.30% 50.60% 38.00% 73.30% 47.70% 58.60% 77.00% 49.20%

×