Mau so 20 txn tncn_thu xac nhan thu nhap nam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Mau so 20 txn tncn_thu xac nhan thu nhap nam

on

  • 3,106 views

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM - Mẫu số: 20/TXN-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM - Mẫu số: 20/TXN-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

Statistics

Views

Total Views
3,106
Views on SlideShare
3,106
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Mau so 20 txn tncn_thu xac nhan thu nhap nam Mau so 20 txn tncn_thu xac nhan thu nhap nam Document Transcript

  • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 20/TXN-TNCN c l p – T do – H nh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) THƯ XÁC NH N THU NH P NĂM Thay m t t ch c, cá nhân tr thu nh p……………………………............ Tôi xin xác nh n v vi c ông/bà: 1. H và tên:.................................................................................................. 2. Ch c v (n u có):..................................................................................... ư c b nhi m t i công tác t i Vi t Nam v i các chi ti t sau: 3. Ngày n Vi t Nam: ngày....tháng........năm................. 4. Ngày r i Vi t Nam d ki n: ngày....tháng........năm................. 5. Thu nh p trong giai o n t ngày 01/01/200… n ngày 31/12/200... Trong ó: a. T i Vi t nam: b. T i nư c ngoài: - Lương cơ b n: - Ph c p: - Ti n thư ng: - Các kho n thu nh p khác b ng ti n (chi ti t): 6. Các kho n thù lao ph c p khác liên quan n vi c b nhi m công tác t iVi t Nam (chi ti t): - Các kho n b kh u tr (n u có): - Thu - B o hi m xã h i - B o hi m y t - Các kho n b kh u tr khác (xin cung c p chi ti t): 7. Nh ng kho n thu nh p trên là thu nh p có/không có thu thu nh p cá nhân t iVi t nam 8. Ti n thuê nhà cho ông/bà ……….t i Vi t Nam là do…………..(ghi rõ tên tch c/cá nhân) tr , s ti n là:.................................................................................... ng T ng các kho n chi tr v thu nh p v ti n lương, ti n công c a ông/bàlà:……...................................................................................................................... ng G i kèm: H p ng lao ng ………………, ngày …… tháng …… năm ...….... I DI N H P PHÁP C AT CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) 44