Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC        PHÁÖN I  TÄØNG QUAN VÃÖ QUAÍN TRË NHÁN        LÆÛC   Pháön Täøn...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCnghiãn c æïu m äúi quan h ãû giæîa nh æîng con ng æåìi trong m äüt täøch æïc tæïc laì nghiã...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC    1. Khaïi niãûm, âäúi tæåüng, muûc tiãu vaì táöm quan troüngcuía Quaín trë nhán læûc ...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCtrong saín xu áút - kinh doanh. Vç váûy, m äüt s äú täø ch æïc th æåìng hayb ë âäüng, g àûp...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCcaïc k ãú hoaûch cu ía täø ch æïc vaì x áy d æûng caïc giaíi phaïp nh àòm âaïpæïng nhu c áö...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCâáöu cu ía m äüt c äng viãûc m aì co ìn laì s æû kh åíi âáöu con âæåìng c ängd anh cu ía ca...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC     -M ä h çnh caïc ti ãöm n àng con ng æåìi.   Cu îng co ï 3 thuyãút:     -Thuy...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC- Ngæåìi quaín lyï c áön  - Phaíi âãø cho c áúp   - Ngæåìi quaín lyï quanphaíi kiãøm tr...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC    Ngæåìi âæïng âáöu træåìng phaïi naìy laì F rede rick Wilson Taylo r(1 856-1 91 5), ...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC     • Trãn c å s åí âo ï, ph án c äng lao âäüng ch àût che î, hu áún       lu ...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC   i. Taûo ra sæû gàõn boï, sæû hæåíng æïng, sæû âäöng caímgiæîa ng æåìi våïi ng æåìi.  ...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC      -T ræåìng phaïi hiãûn âaûi m u äún phaït tri ãøn tæ tæåíng quaín      lyï c...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCch æïc n àng quaín lyï con ng æåìi âo ï, ng æåìi quaín lyï phaíi biãút váûndu ûng linh hoaû...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCth äng tin ngaìy caìng phaït tri ãøn vaì th äng tin tråí th aình m äüt ngu äönlæûc m ang tê...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛClaìm theo nh ëp âiãûu vaì ch æïc n àng cu ía m aïy. C äng nghiãûp ho ïa tæ baínlaìm d ëch c...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCxaïc âënh nguyãn tàõc chung cu ía viãûc laìm vaì quan h ãû lao âäüng.M äüt m àût, Nhaì n æå...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCtrong ngaìy, trong tu áön, s æû th am gia cu ía ng æåìi lao âäüng trong quaínlyï saín xu áú...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC           TOÏM TÀÕT NÄÜI DUNG    Q uaín trë nh án læûc laì táú t caí caïc hoa...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC    1 . Th ãú naìo laì Q uaín trë nh án læûc trong täø ch æïc? Vai tro ì,s æû c áön th ...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC    B äü ph áûn ch æïc n àng vãö ngu äön nh án læûc cu ía c äng ty co ïtraïch nhiãûm tr...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCch æïc. Nh æîng ng æåìi quaín lyï chung ch ëu traïch nhiãûm to aìn b äü vãöhoaût âäüng cu í...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCquaín lyï træûc tu yãún, s æû k ãu ca hay ch äúng la ûi phaíi âæåüc âãû lãnc áúp quaín lyï ...
Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC    M àûc du ì kh äng co ï h çnh m áùu chung cho m oüi täø ch æïc vaì b áútc æï m ooüt ...
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Bg qtnl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bg qtnl

590 views
497 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bg qtnl

 1. 1. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC PHÁÖN I TÄØNG QUAN VÃÖ QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC Pháön Täøng quan vãö quaín trë nhán læûc bao gäöm hai chæång: Chæång I. Vai troì cuía quaín trë nhán læûc trong caïc täø chæïc. Chæång II. Sæû phán chia traïch nhiãûm quaín lyï nguäön nhán læûctrong täø chæïc. Caïc näüi dung cå baín cuía pháön I:  Quaín trë nhán læûc laì táút caí caïc hoaût âäüng cuía täø chæïc âãø xáy dæûng, phaït triãøn, sæí duûng, âaïnh giaï, baío toaìn vaì gçn giæî mäüt læûc læåüng lao âäüng phuì håüp våïi yãu cáöu cuía täø chæïc caí vãö màût säú læåüng vaì cháút læåüng, quaín trë nhán læûc âoïng vai troì trung tám trong viãûc thaình láûp caïc täø chæïc, giuïp cho täø chæïc täön taûi, phaït triãøn trong caûnh tranh.  Traïch nhiãûm quaín lyï nguäön nhán læûc chuí yãúu thuäüc vãú caïc caïn bäü laînh âaûo, quaín lyï caïc cáúp, caïc bäü pháûn trong täø chæïc.  Vai troì, quyãön haûn cuía caïc bäü pháûn chuyãn traïch.  Yãu cáöu âäúi våïi nhán viãn chuyãn män quaín trë nhán læûc. CHÆÅNG I. VAI TROÌ CUÍA QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC TRONG CAÏC TÄØ CHÆÏC I. ÂÄÚI TÆÅÜNG, NÄÜI DUNG MÄN HOÜC QUAÍN TRË NHÁNLÆÛC 1. Âäúi tæåüng män hoüc Quaín trë nhán læûc Âäúi tæåüng cuía mäüt män khoa hoüc âoï chênh laì lénh væûc maìmän khoa hoüc âoï nghiãn cæïu âãún. Laì mäüt bäü pháûn cuía khoa hoüclao âäüng, män hoüc Quaín trë nhán læûc, tæì nay viãút tàõt laì (QTNL) 1 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 2. 2. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCnghiãn c æïu m äúi quan h ãû giæîa nh æîng con ng æåìi trong m äüt täøch æïc tæïc laì nghiãn c æïu nh æîng váún âãö vãö viãûc con ng æåìiâæåüc âäúi x æí nh æ th ãú naìo trong m äüt âån vë cu û th ãø. Âo ï laì caïc h çnh th æïc vaì ph æång phaïp baío âaím s æû taïc âäüngqua laûi giæîa nh æîng ng æåìi laìm viãûc trong m äüt täø ch æïc, caïc âo ìnb áøy, caïc k êch th êch vaì caïc âaím baío vãö m àût lu áû t phaïp cho conng æåìi trong lao âäüng nh àòm n áng cao tênh têch c æûc phaït tri ãøn caïcti ãöm n àng saïng taûi cu ía ho ü, k ãút h åüp nh æîng c äú g àõng chung trongviãûc n áng cao hiãûu quaí cu ía saín xu áút vaì ch áút læåüng c äng taïc. 2. Näüi dung cuía män hoüc Quaín trë nhán læûc Ngoaìi giåïi thiãûu täøng quan vãö män hoüc "Quaín trë nhán læûc",män hoüc táûp trung chuí yãúu vaìo caïc näüi dung sau: Kãú hoaûch hoïa nguäön nhán læûc: nghiãn cæïu caïc hoaût âäüngdæû baïo nhu cáöu vãö nhán læûc cuía täø chæïc vaì hoaûch âënh nhæîngbæåïc tiãún haình âãø âaïp æïng säú læåüng, cháút læåüng lao âäüngcáön thiãút âaïp æïng këp thåìi caïc kãú hoaûch kinh doanh. Thiãút kãú vaì phán têch cäng viãûc: vaûch roî nhæîng nhiãûm vuûvaì traïch nhiãûm thuäüc vãö cäng viãûc vaì mäúi quan hãû cuía noï âäúivåïi nhæîng cäng viãûc khaïc, kiãún thæïc vaì kyî nàng cáön thiãút,nhæîng âiãöu kiãûn laìm viãûc cáön thiãút âãø hoaìn thaình noï. Tuyãøn mäü, tuyãøn choün, biãn chãú nhán læûc: nghiãn cæïu viãûcthu huït, sàõp xãúp, bäú trê ngæåìi lao âäüng vaìo caïc vë trê laìm viãûckhaïc nhau trong doanh nghiãûp. Taûo âäüng læûc trong lao âäüng: vaûch roî caïc yãúu täú taûoâäüng læûc vãö phêa näüi taûi nhæîng lao âäüng cuîng nhæ vãö phêatäø chæïc, xaî häüi vaì caïc phæång hæåïng taûo âäüng læûc cáön quantám. Âaïnh giaï thæûc hiãûn cäng viãûc: laìm cå såí cho viãûc thuãmæåïn, sa thaíi, traí thuì lao cho ngæåìi lao âäüng. Âaìo taûo vaì phaït triãøn: âaïp æïng yãu cáöu cuía saín xuáút kinhdoanh, âäöng thåìi âaïp æïng nhu cáöu hoüc táûp cuía ngæåìi lao âäüng. Âaîi ngäü vaì phuïc låüi: coï taïc duûng thu huït nhæîng ngæåìi taìigioíi vãö cho täø chæïc, cuíng cäú loìng trung thaình cuía nhán viãn vaìgiaím täúi âa säú ngæåìi råìi boí täø chæïc, råìi boí doanh nghiãûp. Quan hãû lao âäüng: nghiãn cæïu nhæîng váún âãö vãö quyãön,quyãön låüi nghéa vuû cuía ngæåìi sæí duûng lao âäüng vaì ngæåìi laoâäüng thäng qua håüp âäöng lao âäüng vaì thoía æåïc lao âäüng táûpthãø. Báút bçnh vaì kyí luáût lao âäüng: thuí tuûc giaíi quyãút caïc báútbçnh coï hiãûu quaí âãø baío vãû ngæåìi lao âäüng cuîng nhæ caïc nguyãntàõc, hçnh thæïc tiãún haình kyí luáût âäúi våïi ngæåìi lao âäüng. An toaìn vaì sæïc khoíe cho ngæåìi lao âäüng: chæång trçnh antoaìn âãø loaûi træì caïc tai naûn seî xaíy ra vaì caïc chæång trçnh sæïckhoíe cho ngæåìi lao âäüng. Täø chæïc hãû thäúng QTNL: chæïc nàng, nhiãûm vuû, quyãön haûncuía phoìng QTNL vaì cuía quaín trë viãn nhán læûc. Caïc näüi dung âoï coï quan hãû vaì taïc âäüng qua laûi våïi nhau.Mäùi näüi dung âoìi hoíi nhæîng hçnh thæïc vaì phæång phaïp tiãúp cáûnkhoa hoüc, linh hoaût. Täøng thãø âoï laìm thaình hãû thäúng, cå chãúbaío âaím mäúi quan hãû taïc âäüng qua laûi giæîa nhæîng ngæåìi laìmviãûc trong täø chæïc, taûo nãn caïc âoìn báøy, caïc kêch thêch phaïttriãøn tiãöm nàng saïng taûo cuía tæìng ngæåìi, näúi kãút nhæîng cäúgàõng cuía tæìng ngæåìi thaình nhæîng cäú gàõng chung cho muûc tiãucháút læåüng vaì hiãûu quaí laìm viãûc cuía täø chæïc. II. THÆÛC CHÁÚT CUÍA QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC 2 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 3. 3. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC 1. Khaïi niãûm, âäúi tæåüng, muûc tiãu vaì táöm quan troüngcuía Quaín trë nhán læûc B áút c æï täø ch æïc naìo cu îng âæåüc taûo th aình b åíi caïc th aìnhviãn laì con ng æåìi hay ngu äön nh án læûc cu ía no ï. D o âo ï, co ï th ãø no ïingu äön nh án læûc cu ía m äüt täø ch æïc bao g äöm táú t caí nh æîng ngæåìilao âäüng laìm viãûc trong täø ch æïc âo ï, co ìn nh án læûc âæåüc hiãøulaì ngu äön læûc cu ía m äùi con ng æåìi m aì ngu äön læûc naìy g äöm co ïth ãø læûc vaì trê læûc. Th ãø læûc ch è s æïc kho íe cu ía th án th ãø no ï phu û thu äüc vaìo s æïcvo ïc, tçnh traûng s æïc kho íe cu ía tæìng con ng æåìi, m æïc s äúng, thunh áûp, ch ãú âäü àn u äúng, ch ãú âäü laìm viãûc vaì ngh è ng åi, ch ãú âäü ytãú. Th ãø læûc con ng æåìi co ìn tu ìy thu äüc vaìo tu äøi taïc, th åìi gianc äng taïc, giåïi tênh... T rê læûc ch è s æïc suy ngh é, s æû hiãøu biãút, s æû ti ãúp thu kiãúnth æïc, taìi n àng, n àng khiãúu cu îng nh æ quan âiãøm , lo ìng tin, nh án caïch...cu ía tæìng con ng æåìi. Trong saín xu áút kinh doanh tru yãön th äúng, viãûctáûn du ûng caïc ti ãöm n àng vãö th ãø læûc cu ía con ng æåìi laì kh äng baogiåì th iãúu ho àûc laîng qu ãn vaì co ï th ãø no ïi nh æ âaî âæåüc khai th aïcg áön tåïi m æïc caûn kiãût. S æû khai th aïc caïc ti ãöm n àng vãö trê læûccu ía con ng æåìi co ìn åí m æïc m åïi m e í, ch æa bao giåì caûn kiãût, vç âáylaì kho taìng co ìn nhiãöu b ê áøn cu ía m äùi con ng æåìi. C o ï nhiãöu caïch hiãøu vãö Q uaín trë nh án læûc (co ìn go üi laì Q uaíntrë nh án s æû, Q uaín lyï nh án s æû, Q uaín lyï ngu äön nh án læûc). Khaïiniãûm Q uaín trë nh án læûc co ï th ãø âæåüc trçnh baìy åí nhiãöu giaïc âäükhaïc nhau. Våïi tæ caïch laì m äüt trong nh æîng ch æïc n àng c å baín cu ía quaíntrë täø ch æïc th ç Q TNL bao g äöm viãûc hoaûch âënh (k ãú hoaûch ho ïa),täø ch æïc, ch è huy vaì kiãøm soaït caïc hoaût âäüng nh àòm thu hu ït, s æídu ûng vaì phaït tri ãøn con ng æåìi âãø co ï th ãø âaû t âæåüc caïc m u ûcti ãu cu ía täø ch æïc. Âi s áu vaìo viãûc laìm cu ía Q TNL, ng æåìi ta co ìn co ï th ãø hiãøuQ TNL laì viãûc tu yãøn m äü, tu yãøn cho ün, duy trç , phaït tri ãøn, s æídu ûng, âäüng viãn vaì cung c áúp ti ãûn nghi cho nh án læûc th äng qua täøch æïc cu ía no ï. S ong du ì åí giaïc âäü naìo th ç Q TNL váùn laì táú t caí caïc hoaûtâäüng cu ía m äüt täø ch æïc âãø thu hu ït, x áy d æûng, phaït tri ãøn, s æídu ûng, âaïnh giaï, baío to aìn vaì giæî g çn m äüt læûc læåüng lao âäüngphu ì h åüp våïi yãu c áöu c äng viãûc cu ía täø ch æïc caí vãö m àût s äúlæåüng vaì ch áút læåüng. Âäúi tæåüng cu ía Q TNL laì ng æåìi lao âäüng våïi tæ caïch laình æîng caï nh án caïn b äü, c äng nh án viãn trong täø ch æïc vaì caïc váúnâãö co ï li ãn quan âãún ho ü nh æ c äng viãûc vaì caïc quyãön låüi, ngh éavu û cu ía ho ü trong täø ch æïc. Mu ûc ti ãu c å baín cu ía b áút kyì täø ch æïc naìo cu îng laì s æí du ûngm äüt caïch co ï hiãûu su áút ngu äön nh án læûc âãø âaû t âæåüc m u ûc ti ãucu ía täø ch æïc âo ï. Q uaín trë nh án læûc nh àòm cu íng c äú vaì duy trçâáöy âu í s äú læåüng vaì ch áút læåüng lao âäüng c áön th iãút cho täøch æïc âãø âaû t âæåüc m u ûc ti ãu âàû t ra. Q uaín trë nh án læûc giu ïp tçmkiãúm vaì phaït tri ãøn nh æîng h çnh th æïc, nh æîng ph æång phaïp täú tnh áút âãø ng æåìi lao âäüng co ï th ãø âo ïng go ïp nhiãöu s æïc læûc choviãûc âaût âæåüc caïc m u ûc ti ãu cu ía täø ch æïc, âäöng th åìi cu îng taûoc å h äüi âãø phaït tri ãøn kh äng ng æìng ch ênh baín th án ng æåìi lao âäüng. Kh äng m äüt hoaût âäüng naìo cu ía täø ch æïc m ang laûi hiãûu quaín ãúu th iãúu "Q uaín trë nh án læûc". Q uaín trë nh án læûc laì b äü ph áûnc áúu th aình vaì kh äng th ãø th iãúu cu ía Q uaín trë kinh doanh. Q uaín trënh án læûc th æåìng la ì nguyãn nh án cu ía th aình c äng hay th áú t baûi trongcaïc hoaût âäüng saín xu áút - kinh doanh. Tuy nhiãn, kh äng phaíi b áút c æï täø ch æïc saín xu áút - kinh doanhnaìo cu îng nh áûn th æïc ro î âæåüc váún âãö naìy. C o ï n åi co ìn ch æa âàû tváún âãö th aình m äüt ch ênh saïch, m äüt biãûn phaïp âãø co ï k ãú hoaûch 3 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 4. 4. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCtrong saín xu áút - kinh doanh. Vç váûy, m äüt s äú täø ch æïc th æåìng hayb ë âäüng, g àûp âáu laìm âo ï, chaûy theo tçnh h çnh, s æû viãûc. C o ï n åith áúy âæåüc váún âãö, laînh âaûo co ï quan tám , co ï täø ch æïc b äüph áûn ch æïc n àng laìm th am m æu, nh æng ch æång trçnh k ãú hoaûch kh ängâäöng b äü. Tuy co ï n åi th aình âaût trong lénh væûc naìy hay lénh væûckhaïc (nh æ tu yãøn cho ün, âãö baût, khuyãún kh êch...) nh æng no ïi chungco ìn giaíi quyãút råìi raûc, kh äng m ang laûi hiãûu quaí chung. M äüt s äú n åico ìn quaín lyï theo läúi haình ch ênh, ch æa quaín lyï co ï c àn c æï khoa ho üc. Th æûc ch áút cu ía Q TNL laì c äng taïc quaín lyï con ng æåìi trongphaûm vi n äüi b äü m äüt täø ch æïc, laì s æû âäúi x æí cu ía täø ch æïc âäúivåïi ng æåìi lao âäüng. No ïi caïch khaïc, Q TNL ch ëu traïch nhiãûm âæa conng æåìi vaìo täø ch æïc giu ïp cho ho ü th æûc hiãûn c äng viãûc, thu ì lao chos æïc lao âäüng cu ía ho ü vaì giaíi quyãút caïc váún âãö phaït sinh. Q uaín trë nh án læûc âo ïng vai tro ì tru ng tám trong viãûc th aìnhláûp caïc täø ch æïc vaì giu ïp cho caïc täø ch æïc täön taûi vaì phaïttri ãøn trãn th ë træåìng. T áöm quan tro üng cu ía Q TNL trong täø ch æïcxu áút phaït tæì vai tro ì quan tro üng cu ía con ng æåìi. Con ng æåìi laì yãúutäú c áúu th aình n ãn täø ch æïc, váûn haình täø ch æïc vaì quyãút âënhs æû th aình baûi cu ía täø ch æïc. Ngu äön nh án læûc la ì m äüt trongnh æîng ngu äön læûc kh äng th ãø th iãúu âæåüc cu ía täø ch æïc n ãn Q TNLch ênh laì m äüt lénh væûc quan tro üng cu ía quaín lyï trong m oüi täøch æïc. M àût khaïc, quaín lyï caïc ngu äön læûc khaïc cu îng se î kh äng co ïhiãûu quaí n ãúu täø ch æïc kh äng quaín lyï täú t ngu äön nh án læûc, vç suyâãún cu ìng m o üi hoaût âäüng quaín lyï âãöu th æûc hiãûn b åíi con ng æåìi. T rong th åìi âaûi ngaìy nay, Q TNL co ï táöm quan tro üng ngaìy caìngtàng vç nh æîng lyï do sau: D o s æû caûnh tranh ngaìy caìng gay g àõt trãn th ë træåìng n ãncaïc täø ch æïc m u äún täön taûi vaì phaït tri ãøn bu äüc phaíi caíi täø täøch æïc cu ía m çnh theo h æåïng tinh giaín, go ün nhe û, n àng âäüng trong âo ïyãúu täú con ng æåìi m ang tênh ch áút quyãút âënh. B åíi váûy, viãûc tçmâu ïng ng æåìi phu ì h åüp âãø giao âu ïng viãûc, âu ïng c æång vë âang laìváún âãö âaïng quan tám âäúi våïi m oüi lo aûi h çnh täø ch æïc hiãûn nay. S æû ti ãún b äü cu ía khoa ho üc kyî thu áût cu ìng våïi s æû phaït tri ãøncu ía n ãön kinh tãú bu äüc caïc nhaì quaín trë phaíi biãút th êch æïng. D o âo ïviãûc tu yãøn cho ün, s àõp x ãúp, âaìo taûo, âiãöu âäüng nh án s æû trongtäø ch æïc nh àòm âaû t hiãûu quaí täúi æu laì váún âãö phaíi âæåüc quantám haìng âáöu. Nghiãn c æïu vãö Q TNL se î giu ïp cho caïc nhaì quaín trë ho üc âæåüccaïch giao ti ãúp våïi ng æåìi khaïc; biãút caïch âàût c áu ho íi vaì biãút caïchlàõng nghe, biãút caïch tçm ra ngän ng æî chung våïi nh án viãn; biãút caïchâaïnh giaï nh án viãn ch ênh xaïc biãút caïch lä i cu äún nh án viãn say m ã våïic äng viãûc vaì traïnh âæåüc caïc sai láöm trong viãûc tu yãøn cho ün, s æídu ûng lao âäüng âãø n áng cao ch áút læåüng th æûc hiãûn c äng viãûc vaìn áng cao hiãûu quaí cu ía täø ch æïc. 2. Caïc hoaût âäüng chuí yãúu cuía quaín trë nhán læûc Hoaût âäüng saín xuáút - kinh doanh ngaìy nay âàût ra cho quaíntrë nhán læûc ráút nhiãöu váún âãö cáön giaíi quyãút. Bao gäöm tæìviãûc âäúi phoï våïi nhæîng thay âäøi cuía mäi træåìng kinh doanh, nhæîngbiãún âäüng khäng ngæìng cuía thë træåìng lao âäüng hay nhæîng thayâäøi cuía phaïp luáût vãö lao âäüng... Tuy nhiãn coï thãø phán chia caïc hoaût âäüng chuí yãúu cuía QTNLtheo 3 nhoïm chæïc nàng chuí yãúu sau: Nhoïm chæïc nàng thu huït (hçnh thaình) nguäön nhán læûc: baogäöm caïc hoaût âäüng âaím baío cho täø chæïc coï âuí nhán viãn vãö säúlæåüng cuîng nhæ cháút læåüng. Muäún váûy täø chæïc phaíi tiãúnhaình: kãú hoaûch hoïa nhán læûc; phán têch, thiãút kãú cäng viãûc; biãnchãú nhán læûc; tuyãøn mäü, tuyãøn choün, bäú trê nhán læûc. Kãú hoaûch hoïa nhán læûc: laì quaï trçnh âaïnh giaï nhu cáöu cuíatäø chæïc vãö nguäön nhán læûc phuì håüp våïi muûc tiãu chiãún læåüc, 4 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 5. 5. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCcaïc k ãú hoaûch cu ía täø ch æïc vaì x áy d æûng caïc giaíi phaïp nh àòm âaïpæïng nhu c áöu âo ï. Thiãút k ãú vaì ph án têch c äng viãûc: la ì quaï trçnh xaïc âënh, xemxe ït, khaío saït nh æîng nhiãûm vu û vaì nh æîng haình vi li ãn quan âãúnm äüt c äng viãûc cu û th ãø. Thiãút k ãú vaì ph án têch c äng viãûc th æåìngâæåüc s æí du ûng âãø x áy d æûng ch æïc n àng nhiãûm vu û vaì yãu c áöuvãö trçnh âäü kyî thu áût cu ía c äng viãûc laìm c å s åí cho c äng taïc tu yãønm äü, tu yãøn cho ün, âaìo taûo, thu ì lao... Biãn ch ãú nh án læûc laì quaï trçnh thu hu ït ng æåìi co ï trçnh âäüvaìo täø ch æïc, læûa cho ün ng æåìi co ï khaí n àng âaïp æïng yãu c áöuc äng viãûc trong nh æîng æïng viãn xin viãûc räöi s àõp x ãúp h åüp lyï(âu ïng viãûc, âu ïng th åìi âiãøm ) nh án viãn vaìo caïc vë trê khaïc nhautrong täø ch æïc. Nhoïm chæïc nàng âaìo taûo vaì phaït triãøn nguäön nhán læûc:nhoïm chæïc nàng naìy chuï troüng caïc hoaût âäüng nhàòm náng cao nànglæûc cuía nhán viãn, âaím baío cho nhán viãn trong täø chæïc coï caïc kyînàng, trçnh âäü laình nghãö caìn thiãút âãø hoaìn thaình cäng viãûcâæåüc giao vaì taûo âiãöu kiãûn cho nhán viãn phaït triãøn âæåüc täúiâa caïc nàng læûc caï nhán. Bãn caûnh viãûc âaìo taûo måïi coìn coï caïchoaût âäüng âaìo taûo laûi nhán viãn mäùi khi coï sæû thay âäøi vãö nhucáöu saín xuáút kinh doanh hay quy trçnh kyî thuáût, cäng nghãû âäøi måïi. Nhoïm chæïc nàng duy trç nguäön nhán læûc: nhoïm naìy chuïtroüng âãún viãûc duy trç vaì sæí duûng coï hiãûu quaí nguäön nhán læûctrong täø chæïc. Nhoïm chæïc nàng naìy bao gäöm 3 hoaût âäüng: âaïnhgiaï thæûc hiãûn cäng viãûc vaì thuì lao lao âäüng cho nhán viãn, duy trçvaì phaït triãøn caïc mäúi quan hãû lao âäüng täút âeûp trong doanhnghiãûp. Thäng qua hãû thäúng thuì lao lao âäüng vaì phuïc låüi mäüt màûtthuïc âáøy nhán viãn laìm viãûc hàng say, táûn tçnh, coï yï thæïc traïchnhiãûm. Màût khaïc âáy laì nhæîng biãûn phaïp hæîu hiãûu âãø thu huïtvaì duy trç âæåüc âäüi nguî lao âäüng laình nghãö cho doanh nghiãûp. Nhæîng cäng viãûc chuí yãúu cuía hoaût âäüng naìy laì: -Âaïnh giaï sæû thæûc hiãûn cäng viãûc cuía nhán viãn. -Xáy dæûng vaì quaín lyï hãû thäúng thuì lao lao âäüng. -Thiãút láûp vaì aïp duûng caïc chênh saïch, phuïc låüi, phuû cáúp, baío hiãøm xaî häüi... Duy trç, phaït triãøn caïc mäúi quan hãû lao âäüng täút âeûp væìataûo ra báöu khäng khê tám lyï xaî häüi táûp thãø laình maûnh væìa giuïpcho nhán viãn thoía maîn våïi cäng viãûc cuía mçnh. Hoaût âäüng naìy bao gäöm caïc cäng viãûc: -Kyï kãút håüp âäöng lao âäüng, thoía æåïc lao âäüng táûp thãø. -Giaíi quyãút caïc tranh cháúp, báút bçnh trong lao âäüng, giaíi quyãút kyí luáût lao âäüng. -Caíi thiãûn âiãöu kiãûn laìm viãûc. -Chàm soïc y tãú, baío hiãøm vaì an toaìn lao âäüng. 3. Triãút lyï quaín trë nhán læûc Mäùi mäüt täø chæïc âäúi xæí våïi ngæåìi lao âäüng theo mäütcaïch riãng cuía mçnh tuìy thuäüc vaìo triãút lyï âæåüc xáy dæûng vaìduy trç trong âoï. Nhæ trong thæ cuía Täøng giaïm âäúc Khaïch saûn Sofitel Metropolegæíi cho nhán viãn coï âoaûn kãút viãút "Triãút lyï quaín lyï cuía chuïngta hæåïng vãö âäüi nguî caïn bäü nhán viãn". Âoï khäng chè laì sæû bàõt 5 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 6. 6. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCâáöu cu ía m äüt c äng viãûc m aì co ìn laì s æû kh åíi âáöu con âæåìng c ängd anh cu ía caïc baûn. C aïc baûn haîy tin ch àõc ràòng chu ïng täi se î taûoâiãöu kiãûn phaït tri ãøn ngh ãö nghiãûp vaì caïc baûn se î âæåüc âaìo taûom äüt caïch täú t nh áút trong khaïch saûn vaì táûp âoaìn cu ía chu ïng täi". Chu ïng ta co ï th ãø hiãøu laì: Triãú t lyï Q TNL la ì nh æîng tæ tæåíng,quan âiãøm cu ía ng æåìi la înh âaûo c áúp cao vãö caïch th æïc quaín ly ï conng æåìi trong täø ch æïc. T æì âo ï m aì täø ch æïc co ï caïc biãûn phaïp, ch ênhsaïch vãö Q TNL vaì ch ênh caïc biãûn phaïp, ph æång phaïp quaín lyï âo ï co ïtaïc du ûng nh áút âënh tåïi hiãûu quaí, tinh th áön vaì th aïi âäü laìm viãûccu ía ng æåìi lao âäüng. T riãút lyï Q TNL træåïc h ãút phu û thu äüc vaìo caïc quan âiãøm vãöyãúu täú con ng æåìi trong lao âäüng saín xu áút. N ãúu âiãøm laûi trong lëch s æí nh án lo aûi, bo í qua quan niãûm conng æåìi laì âäüng váû t biãút no ïi åí th åìi kyì n ä lãû, th ç co ìn co ï caïc quanniãûm sau: Thæï nháút: "Con ngæåìi âæåüc coi nhæ mäüt loaûi cäng cuû laoâäüng". Quan niãûm naìy læu haình räüng raîi dæåïi thåìi kyì cuía F. W.Taylor vaìo cuäúi thãú kyí thæï XIX khi caïc nhaì tæ baín theo âuäøi låüinhuáûn täúi âa âaî keïo daìi ngaìy lao âäüng coï khi tåïi 16 giåì, sæí duûngräüng raîi lao âäüng phuû næî vaì treí em. Quan niãûm naìy cho ràòng: Vãö baín cháút âa säú con ngæåìi khängmuäún laìm viãûc hoü quan tám nhiãöu âãún caïi maì hoü kiãúm âæåücchæï khäng phaíi laì cäng viãûc hoü laìm. Êt ngæåìi muäún vaì coï thãølaìm nhæîng cäng viãûc âoìi hoíi tênh saïng taûo, sæû âäüc láûp vaì tæûkiãøm soaït. Vãö thãú, chênh saïch quaín lyï xaïc âënh laì: ngæåìi quaínlyï (âäúc cäng) træûc tiãúp phaíi giaïm saït vaì kiãøm tra tháût chàûtcheî nhæîng ngæåìi giuïp viãûc, phaíi phán chia cäng viãûc ra thaình tæìngbäü pháûn âån giaín làûp âi làûp laûi, deî daìng hoüc âæåüc. Con ngæåìicoï thãø chëu âæûng âæåüc cäng viãûc ráút nàûng nhoüc, váút vaí khihoü âæåüc traí læång cao hån vaì hoü coï thãø tuán theo caïc mæïc saínlæåüng âæåüc áún âënh. Kãút quaí laì caïc phæång phaïp khoa hoüc aïpduûng trong âënh mæïc vaì täø chæïc lao âäüng, nàng suáút lao âäüngâaî tàng lãn, nhæîng sæû boïc läüt cäng nhán cuîng âäöng thåìi gàõnliãön våïi tãn goüi "chãú âäü vàõt kiãût mäö häi sæïc læûc" cuía ngæåìilao âäüng. Thæï hai: "Con ngæåìi muäún âæåüc cæ xæí nhæ nhæîng conngæåìi". Quan niãûm naìy do caïc nhaì tám lyï xaî häüi hoüc åí caïc næåïctæ baín cäng nghiãûp phaït triãøn. Hoü nháûn tháúy caïc quan niãûmtræåïc khi quan tám âãún viãûc khai thaïc con ngæåìi maì khäng chuï yïâãún caïc quy luáût chi phäúi thaïi âäü cæ xæí cuía con ngæåìi khi hoülaìm viãûc. Quan niãûm naìy læu yï ngæåìi quaín lyï phaíi taûo ra mäütbáöu khäng khê täút, dán chuí, thäng tin cho nhæîng ngæåìi giuïp viãûc vaìlàõng nghe yï kiãún cuía hoü. Âaûi diãûn cho quan niãûm naìy laì EltonMayo. Thæï ba: "Con ngæåìi coï caïc tiãöm nàng cáön âæåüc khai thaïcvaì laìm cho phaït triãøn". Quan niãûm naìy cho ràòng: Baín cháút conngæåìi khäng phaíi laì khäng muäún laìm viãûc, hoü muäún goïp pháönthæûc hiãûn muûc tiãu, hoü coï nàng læûc âäüc láûp saïng taûo. Chênhsaïch quaín lyï phaíi âäüng viãn, khuyãún khêch con ngæåìi âãø hoü âemhãút khaí nàng tham gia vaìo cäng viãûc chung. Måí räüng quyãön âäücláûp vaì tæû kiãøm soaït cuía hoü seî coï låüi cho viãûc khai thaïc caïctiãöm nàng trong con ngæåìi. Âäöng thåìi cuîng xuáút hiãûn nhæîng chênhsaïch thæång læåüng thoía thuáûn giæîa chuí vaì thåü trãn mäüt säúâiãøm naìo âoï. Tæång æïng våïi ba quan niãûm vãö con ngæåìi lao âäüng coï 3 mähçnh quaín lyï con ngæåìi: -Mä hçnh cäø âiãøn. -Mä hçnh caïc quan hãû con ngæåìi. 6 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 7. 7. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC -M ä h çnh caïc ti ãöm n àng con ng æåìi. Cu îng co ï 3 thuyãút: -Thuyãút X. -Thuyãút Y. -Thuyãút Z. Hçnh I-1. So saïnh ba hoüc thuyãút vãö con ngæåìi Thuyãút X Thuyãút Y Thuyãút Z Caïch nhçn nháûn âaïnh giaï vãö con ngæåìi- Con ngæåìi vãö baín - Con ngæåìi muäún - Ngæåìi lao âäüngcháút laì khäng muäún caím tháúy mçnh coï sung sæåïng laì chçalaìm viãûc. êch vaì quan troüng, khoïa dáùn tåïi nàng- Caïi maì hoü laìm muäún chia seí traïch suáút lao âäüng cao.khäng quan troüng nhiãûm vaì tæû khàóngbàòng caïi maì hoü âënh mçnh.kiãúm âæåüc.- Ráút êt ngæåìimuäún laìm mäüt cängviãûc âoìi hoíi tênhsaïng taûo, tæû quaín,saïng kiãún hoàûc tæûkiãøm tra. Phæång phaïp quaín lyï 7 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 8. 8. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC- Ngæåìi quaín lyï c áön - Phaíi âãø cho c áúp - Ngæåìi quaín lyï quanphaíi kiãøm tra, giaïm d æåïi th æûc hiãûn tám vaì lo làõng chosaït ch àût che î c áúp m äüt s äú quyãön tæû nh án viãn cu ía m çnhd æåïi vaì ng æåìi lao chu í nh áút âënh vaì nh æ cha m e û lo làõngâäüng. tæû kiãøm soaït caï cho con caïi.- Ph án chia c äng viãûc nh án trong quaï trçnh - Taûo âiãöu kiãûn âãøth aình nh æîng ph áön laìm viãûc. ho üc haình, ph án chianho í d ãù laìm , d ãù - Co ï quan h ãû hiãøu quyãön låüi th êchth æûc hiãûn, làûp âi biãút vaì th äng caím âaïng, c äng b àòng,làûp laûi nhiãöu láön láùn nhau giæîa c áúp th àng ti ãún cho c áúpcaïc th ao taïc. trãn vaì c áúp d æåïi. d æåïi khi âu í âiãöu- AÏp du ûng h ãû th äúng kiãûn.tráû t tæû ro î raìngvaì m äüt ch ãú âäü khenth æåíng ho àûc træìngphaût nghiãm ng àût. Taïc âäüng tåïi nhán viãn- Laìm cho ngæåìi lao - Tæû tháúy mçnh coï - Tin tæåíng, trungâäüng caím tháúy såü êch vaì quan troüng, thaình vaì däön hãúthaîi vaì lo làõng. coï vai troì nháút âënh tám læûc vaìo cäng- Cháúp nháûn caí trong táûp thãø do âoï viãûc.nhæîng viãûc nàûng hoü caìng coï traïch - Âäi khi yí laûi, thuûnhoüc vaì váút vaí, nhiãûm. âäüng vaì träng chåì.âon giaín miãùn laì hoü - Tæû nguyãûn, tæûâæåüc traí cäng giaïc laìm viãûc, táûnxæïng âaïng vaì duûng khai thaïc tiãömngæåìi chuí cäng nàng cuía mçnh.bàòng.- Laûm duûng sæïckhoíe, täøn haûi thãølæûc, thiãúu tênhsaïng taûo. Vaì cuîng coï 3 træåìng phaïi. -Træåìng phaïi cäø âiãøn (täø chæïc lao âäüng khoa hoüc). -Træåìng phaïi tám lyï xaî häüi (træåìng phaïi caïc quan hãû con ngæåìi). -Træåìng phaïi QTNL hiãûn âaûi (træåìng phaïi nguäön nhán læûc). 3.1. Træåìng phaïi cäø âiãøn (täø chæïc lao âäüng khoa hoüc) 8 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 9. 9. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC Ngæåìi âæïng âáöu træåìng phaïi naìy laì F rede rick Wilson Taylo r(1 856-1 91 5), m äüt kyî s æ ng æåìi Myî. Ngoaìi ra co ìn co ï H . Fayo l, G antt,G ilb re th vaì m äüt s äú ng æåìi khaïc. M äüt s äú nguyãn tàõc quaín lyï con ng æåìi cu ía træåìng phaïi c äøâiãøn: a. Thäúng nháút chè huy vaì âiãöu khiãøn: mäüt ngæåìi cáúpdæåïi chè nháûn mãûnh lãûnh cuía mäüt ngæåìi thuí træåíng (chef). Våïinguyãn tàõc naìy, hoü khäng thæìa nháûn coï nhiãöu kãnh, nhiãöu tuyãúncuìng chè huy, cuìng ra lãûnh trong saín xuáút vç seî räúi, seî chäöngcheïo, coï khi coìn caûnh tranh láùn nhau (vãö quyãön læûc, vãö uy tên). b. Phán cäng lao âäüng vaì chuyãn män hoïa caïc chæïc nàng:thæûc hiãûn phán cäng lao âäüng tháût tè mè, chia nhoí cäng viãûc rathaình tæìng bäü pháûn, mäùi bäü pháûn giao cho mäüt cäng nhán, thæûchiãûn trãn mäüt maïy chuyãn män hoïa. Mäùi chæïc nàng âãöu âæåüchuáún luyãûn, âaìo taûo theo hæåïng chuyãn män hoïa. c. Thæûc hiãûn phán chia nhæîng ngæåìi trong doanh nghiãûpra laìm hai bäü pháûn: mäüt bäü pháûn laìm cäng viãûc thiãút kãú saínpháøm, täø chæïc saín xuáút... gäöm caïc kyî sæ, mäüt bäü pháûn chuyãnthæûc hiãûn cäng viãûc gäöm nhæîng ngæåìi cäng nhán. d. Vãö màût täø chæïc: cáön coï så âäö täø chæïc bäü maïy quaínlyï, quy chãú, vàn baín täø chæïc âäúi våïi mäùi doanh nghiãûp. e. Táûp trung quyãön læûc (âiãöu khiãøn, chè huy) cho cáúpcao nháút cuía doanh nghiãûp, khäng phán taïn quyãön læûc cho caïccáúp dæåïi. Laìm nhæ váûy ra quyãút âënh nhanh, âåî täún thåìi gian vaìphæång tiãûn. f. Tçm moüi biãûn phaïp âaût âæåüc tênh vä ngaî(impersonalitics) trong täø chæïc doanh nghiãûp, khäng ai coï thãø låüiduûng âãø mæu cáöu låüi êch riãng, âæa caïi "täi" vaìo cäng viãûc chungcuía doanh nghiãûp. g. Tiãu chuáøn hoïa vaì thäúng nháút caïc thuí tuûc (vãö haìnhchênh, vãö quaín lyï). h. Thiãút láûp tráût tæû vaì kyí luáût nghiãm ngàût trongsaín xuáút. i. Låüi êch bäü pháûn phuû thuäüc vaìo låüi êch chung. j. Cäng bàòng, khäng thiãn vë, khæåïc tæì moüi âàûc quyãön,âàûc låüi. k. Phán têch håüp lyï, khoa hoüc moüi cäng viãûc. l. Nhaì quaín lyï, caïc kyî sæ coï nhiãûm vuû tçm ra âæåüc conâæåìng (phæång phaïp) täút nháút âãø thæûc hiãûn cäng viãûc, räöihuáún luyãûn cho cäng nhán laìm. m. Æu tiãn cho nguyãn tàõc chuyãn gia: âiãöu khiãøn doanhnghiãûp laì cäng viãûc cuía caïc chuyãn gia âaî âæåüc âaìo taûo (kyî sæ,nhaì kinh tãú). Ngæåìi ta nháûn tháúy træåìng phaïi cäø âiãøn naìy âaî coï nhæîngæu âiãøm sau: • Âaî âæa ra sæû phán têch khoa hoüc, tè mè moüi cäng viãûc. 9 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 10. 10. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC • Trãn c å s åí âo ï, ph án c äng lao âäüng ch àût che î, hu áún lu yãûn cho tæìng ng æåìi th æûc hiãûn caïc ph æång phaïp lao âäüng khoa ho üc. • ÁÚn âënh caïc m æïc lao âäüng, caïc ti ãu chu áøn th æûc hiãûn c äng viãûc. • Âæa ra caïch traí c äng tæång x æïng våïi k ãút quaí c äng viãûc (ti ãön læång theo saín ph áøm , ti ãön th æåíng). • Thiãút láûp m äüt tráû t tæû, m äüt kyí lu áû t lao âäüng nghiãm ngàût trong saín xu áút... Nh æng âäöng th åìi cu îng co ï m äüt s äú nh æåüc âiãøm låïn: • Kh äng tin vaìo con ng æåìi vaì âaïnh giaï th áúp con ng æåìi (cho ràòng baín ch áút con ng æåìi laì læåìi biãúng, kh äng m u äún laìm viãûc). • Vç ho ü kh äng tin con ng æåìi n ãn nh áút th iãú t phaíi kiãøm tra, kiãøm soaït ho ü tæìng giáy, tæìng phu ït. • Bu äüc con ng æåìi phaíi laìm viãûc våïi c æåìng âäü lao âäüng cao, li ãn tu ûc, d áùn âãún ch äù cho ïng suy nh æåüc c å th ãø, giaím khaí n àng laìm viãûc. • Mu äún hay kh äng cu îng xu áút hiãûn s æû ch äúng âäúi giæîa ng æåìi lao âäüng vaì nhaì quaín lyï, våïi giåïi chu í. 3.2. Træåìng phaïi tám lyï - xaî häüi hoüc (caïc mäúi quan hãûcon ngæåìi) Thuäüc træåìng phaïi naìy gäöm coï: Argyris, Mac-Gregore, Likert,Maier, Lewin, Elton Mayo, Rogers, Maslow... Mäüt säú nguyãn tàõc quaín lyï con ngæåìi cuía træåìng phaïi támlyï xaî häüi. a. Phán båït quyãön læûc vaì traïch nhiãûm cho cáúp dæåïi,âàûc biãût khi quy mä saín xuáút âaî låïn, nãúu quaï táûp trung seî laìmmáút quyãön chuí âäüng, saïng taûo cuía cáúp dæåïi vaì gáy täøn haûivãö thåìi gian. b. Tçm kiãúm sæû tham gia, âoïng goïp cuía moüi nhán viãncáúp dæåïi vaìo cäng viãûc chung. c. Âaïnh giaï cao vai troì âäüng viãn cuía ngæåìi quaín lyï,âiãöu khiãøn. d. Xáy dæûng caïc mäúi quan hãû dæûa trãn loìng tin cáûyláùn nhau hån laì dæûa trãn quyãön læûc. e. Phaït triãøn tinh tháön traïch nhiãûm, tæû kiãøm tra. f. Phaït triãøn cäng viãûc theo täø, âäüi (mäüt táûp thãøngæåìi), chuï yï xáy dæûng caïc táûp thãø naìy. g. Taûo ra báöu khäng khê tám lyï täút âeûp trong lao âäüng(âoaìn kãút, thán thiãûn, traïnh âäú kyñ, ghen gheït nhau). h. Chuï troüng thäng tin cho moüi ngæåìi, âäöng thåìi nhaì quaínlyï phaíi liãn laûc thæåìng xuyãn våïi tæìng ngæåìi (hiãøu hoü nghé gç,cáön gç, coï khoï khàn gç). 10 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 11. 11. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC i. Taûo ra sæû gàõn boï, sæû hæåíng æïng, sæû âäöng caímgiæîa ng æåìi våïi ng æåìi. j. Cáön chuï yï tåïi dæ luáûn, âãún caïc luäöng tin tæïc traoâäøi giæîa nhæîng con ngæåìi trong doanh nghiãûp âãø xæí lyï mäütcaïch khaïch quan vaì coï låüi cho cäng viãûc chung. k. Âaìo taûo caïc nhaì tám lyï hoüc lao âäüng, chëu traïchnhiãûm nghiãn cæïu, xáy dæûng caïc mäúi quan hãû con ngæåìi trongdoanh nghiãûp. l. Æu tiãn cho caïc quan hãû con ngæåìi trong hoaût âäüng:nhaì quaín lyï, nhaì täø chæïc træåïc tiãn laì phaíi laì mäüt nhaì thæûchaình vãö tám lyï hoüc, mäüt ngæåìi gioíi âäüng viãn vaì thäng tin, liãnlaûc våïi moüi ngæåìi. 3.3. Træåìng phaïi hiãûn âaûi (khai thaïc caïc tiãöm nàng conngæåìi) Træåìng phaïi naìy gäöm Drucker, Chandler, Lewrence, Lorscho,Woodwward, March, Simon, Bennis, Beckhanrd, Hugo Munsterberg... Mäüt trong säú nguyãn tàõc quaín lyï con ngæåìi cuía træåìng phaïihiãûn âaûi: a. Caïch tiãúp cáûn hãû thäúng: coi doanh nghiãûp, bao gäömnhiãöu ngæåìi laì mäüt hãû thäúng måí, cáön luän thêch æïng våïi mäitræåìng (thë træåìng, cäng nghãû måïi, luáût phaïp cuía Chênh phuí, thëtræåìng väún...). b. Caïc bäü pháûn bãn trong cuía täø chæïc (nhæîng con ngæåìi)phaíi âæåüc váûn haình mäüt caïch thäúng nháút, gàõn kãút nhæmäüt. c. Quaín lyï cáön mãöm deío, uyãøn chuyãøn âãø thêch æïng våïimäi træåìng xung quanh luän phaït triãøn, biãún âäøi vaì coï luïc khängäøn âënh. d. Tçm caïch caíi thiãûn caïc âiãöu kiãûn lao âäüng vaì cháútlæåüng cuäüc säúng cuía ngæåìi lao âäüng. e. Phaït triãøn caïc hçnh thæïc måïi vãö täø chæïc lao âäüng,laìm phong phuï caïc chæïc nàng, caïc täø, âäüi tæû quaín, caïc cáu laûcbäü cháút læåüng cao... f. Giaíi quyãút caïc váún âãö vãö kinh tãú, vãö kyî thuáûttrong doanh nghiãûp khäng âæåüc taïch råìi caïc váún âãö xaî häüi(coï nghéa laì yãúu täú con ngæåìi). g. Baìn baûc, thuyãút phuûc, thæång læåüng våïi con ngæåìi âãøâaût âæåüc sæû âäøi måïi, âàûc biãût chuï yï âãún bäü pháûn têchcæûc. h. Nhaì quaín lyï phaíi coï âáöu oïc chiãún læåüc, coï âáöu oïctäø chæïc, gioíi laìm viãûc våïi con ngæåìi, âäüng viãn, phaït huyâæåüc khaí nàng cuía con ngæåìi. Ngæåìi ta tháúy: 11 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 12. 12. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC -T ræåìng phaïi hiãûn âaûi m u äún phaït tri ãøn tæ tæåíng quaín lyï cu ía træåìng phaïi tám lyï - xaî h äüi lãn m äüt m æïc cao h ån. -Ho ü âaïnh giaï con ng æåìi cao h ån nhiãöu so våïi træåìng phaïi täø ch æïc lao âäüng khoa ho üc, âàûc biãût ho ü cho ràòng con ng æåìi co ï nhiãöu khaí n àng m aì caïc nhaì quaín lyï c áön tçm caïch khai th aïc, huy âäüng vaìo saín xu áút. -Ho ü coi con ng æåìi nh æ "m äüt h ãû th äúng m åí, ph æïc taûp vaì âäüc láûp ". C áön phaíi th áúy ro î h ãû th äúng âo ï khi âiãöu khiãøn con ng æåìi. -Tuy nhiãn, m u äún tho ía m aîn con ng æåìi trong lao âäüng, trong cu äüc s äúng c áön co ï nhiãöu âiãöu kiãûn. Nh æ váûy: Triãú t lyï Q TNL th æåìng åí âiãøm naìo âo ï trong caïc quan niãûm m ä h çnh, caïc thuyãút, caïc træåìng phaïi Q TNL no ïi trãn , do âo ï phaíi chu ï yï tênh h åüp lyï cu ía tæìng m ä h çnh, træåìng phaïi. Âiãöu naìy âo ìi ho íi nh æîng kiãún th æïc quaín lyï con ng æåìi vaì taìi n àng cu ía tæìng ng æåìi giaïm âäúc, tæìng nhaì kinh tãú, nhaì quaín trë . Kh äng co ï m äüt c äng th æïc chung naìo aïp du ûng cho m oüi lu ïc m oüi n åi. Kinh nghiãûm caïc n æåïc c äng nghiãûp phaït tri ãøn ngaìy nay âãöu s æí du ûng k ãút h åüp caïc m ä h çnh, caïc thuyãút trãn vaìo quaín lyï con ng æåìi m äüt caïch co ï cho ün lo üc. Triãú t lyï Q TNL cu ía caïn b äü laînh âaûo cao nh áút åí täø ch æïc, åí doanh nghiãûp se î aính h æåíng ho àûc taïc âäüng træûc ti ãúp âãún caïch th æïc Q TNL cu ía caïc nhaì quaín trë c áúp d æåïi vaì táú t nhiãn taïc âäüng âãún caïc quyãút âënh Q TNL. Khi hoaûch âënh ch ênh saïch quaín lyï con ng æåìi c áön phaíi quan tám âáöy âu í âãún nh æîng âiãøm sau: -T än tro üng vaì quyï m ãún ng æåìi lao âäüng. -Taûo ra nh æîng âiãöu kiãûn âãø con ng æåìi laìm viãûc co ï n àng su áút lao âäüng cao, âaím baío yãu c áöu cu ía doanh nghiãûp. -Q uan tám âãún nh æîng nhu c áöu váû t ch áút, tinh th áön, âàûc biãût laì nh æîng nhu c áöu vãö tám lyï, xaî h äüi cu ía con ng æåìi. -Laìm cho con ng æåìi ngaìy caìng co ï giaï trë trong xaî h äüi. -Th áúy ro î âæåüc caïc m äúi quan h ãû taïc âäüng giæîa kyî thu áût, kinh tãú, phaïp lu áû t, xaî h äüi khi giaíi quyãút caïc váún âãö li ãn quan âãún con ng æåìi. -Q uaín lyï con ng æåìi m äüt caïch vàn m inh, nh án âaûo, laìm cho con ng æåìi ngaìy caìng co ï haûnh phu ïc trong lao âäüng vaì trong cu äüc s äúng. Âo ï laì nh æîng âiãøm kh äng phaíi d ãù d aìng th æûc hiãûn nh ængváùn laì nh æîng âo ìi ho íi m áúu ch äút âäúi våïi caïc nhaì quaín lyï trongcaïc täø ch æïc vaì caïc nh án viãn chuyãn m än vãö quaín trë nh án læûctrong th åìi âaûi hiãûn nay. 4. Quaín trë nhán læûc laì mäüt khoa hoüc vaì laì mäüt nghãûthuáût Quaín trë nhán læûc laì mäüt hãû thäúng caïc kiãún thæïc, caïcnguyãn tàõc vaì caïc phæång phaïp khoa hoüc âaî âæåüc âuïc ruït vaìkiãøm nghiãûm qua thæûc tãú âãø thæûc hiãûn caïc chæïc nàng quaín lyïcon ngæåìi, taûo âäüng læûc âãø thuïc âáøy hoaût âäüng cuía hoü, liãnkãút vaì phäúi håüp caïc hoaût âäüng cuía con ngæåìi. Laînh âaûo vaìkiãøm tra caïc hoaût âäüng cuía con ngæåìi âãø thæûc hiãûn âæåüc caïc 12 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 13. 13. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCch æïc n àng quaín lyï con ng æåìi âo ï, ng æåìi quaín lyï phaíi biãút váûndu ûng linh hoaût caïc kiãún th æïc, ph æång phaïp quaín lyï cho phu ì h åüpvåïi tæìng ng æåìi lao âäüng trong tæìng træåìng h åüp. Q uaín trë nh án læûc âaî traíi qua nhiãöu th ãú kyí, âæåüc nhiãöunhaì quaín lyï, nhaì khoa ho üc nghiãn c æïu, tçm hiãøu âu ïc k ãút th aìnhnhiãöu træåìng phaïi, âæåüc th æûc ti ãùn ch áúp nh áûn, aïp du ûng vaìngaìy nay ng æåìi ta âaî viãú t th aình saïch giaïo khoa âãø giaíng d aûy,ho àûc chuyãn âãö âàng trãn baïo, chu í âãö tu yãn tru yãön, ph äø biãún vaìaïp du ûng ph äø biãún trong th æûc tãú saín xu áút, cu îng nh æ nhiãöu lénhvæûc khaïc. Vç váûy "Q TNL" th æûc s æû âaî tråí th aình m äüt khoa ho üc.Nh æîng ch æïc n àng (n äüi dung) cu ía no ï li ãn quan våïi nhiãöu khoa ho ücchung, cu îng nh æ khoa ho üc chuyãn ngaình (khoa ho üc tæû nhiãn, khoa ho ücxaî h äüi, khoa ho üc kyî thu áût, khoa ho üc kinh tãú, khoa ho üc quaín lyï ,khoa ho üc täø ch æïc...). Q TNL li ãn quan âãún con ng æåìi, vç con ng æåìi laì âäúi tæåüngcu ía quaín lyï, m aì trong quaï kh æï, hiãûn taûi cu îng nh æ tæång lai, conng æåìi lu än lu än th ay âäøi, lu än lu än phaït tri ãøn, con ng æåìi co ï âæåückiãún th æïc tæì giaïo du ûc, co ï kinh nghiãûm tæì hoaût âäüng th æûc tãú,ho àûc tæì quan saït th æûc tãú. C on ng æåìi co ï vàn ho ïa, co ï kiãún th æïc,co ï kinh nghiãûm th æûc tãú âo ï kh äng ch ëu âæïng yãn âãø nh çn âiãöukiãûn hoaût âäüng, k ãút quaí hoaût âäüng cu ía m çnh làûp laûi nh æ cu îho àûc x áúu âi, m aì lu än lu än ph áún âáúu væån lãn nh æîng âiãöu kiãûntäú t âe ûp h ån. Con ng æåìi kh äng ng æìng saïng taûo caíi ti ãún kyî thu áût,c äng ngh ãû ti ãn ti ãún, âáúu tranh cho nh æîng quan h ãû tæû do b çnhâàóng giæîa con ng æåìi âãø laìm cho saín xu áút ngaìy caìng hiãûu quaí,âåìi s äúng ngaìy caìng âæåüc n áng cao. Ngæåìi quaín lyï ti ãn ti ãún phaíitênh âãún nh æîng biãún âäøi vãö ch áút cu ía âäúi tæåüng quaín lyï ,âäöng th åìi cu îng tênh âãún nh æîng âiãöu kiãûn khaïch quan, b àòng trêtæåíng tæåüng saïng taûo, co ï nh æîng d æû âoaïn ch ênh xaïc âu ïc k ãútth aình lyï lu áûn, kinh nghiãûm âãø aïp du ûng kiãún th æïc âo ï. Mo üi biãúnâäøi cu ía caïc âiãöu kiãûn, yãúu täú no ïi trãn âo ìi ho íi ngæåìi quaín lyïphaíi co ï th ay âäøi trong tæ duy, tçm nh æîng h çnh th æïc, ph æång phaïp,c å ch ãú quaín lyï m åïi, nh àòm âem la ûi hiãûu quaí cao trong Q uaín trë nh ánlæûc. T áút caí âiãöu âo ï kh äng ch è laì m äüt khoa ho üc, m aì co ìn laì m äütngh ãû thu áût. III. AÍNH HÆÅÍNG CUÍA MÄI TRÆÅÌNG ÂÄÚI VÅÏI QUAÍN TRËNHÁN LÆÛC H iãûn nay chu ïng ta âang s äúng trong m äüt m äi træåìng lu än th ayâäøi vaì th ay âäøi våïi m äüt täúc âäü ráú t nhanh. C aïc nhaì quaín lyïphaíi âäúi m àût våïi m äüt nhiãûm vu û kho ï kh àn âo ï laì chu áøn b ë cho s æûth ay âäøi âäöng th åìi cu îng phaíi th êch nghi våïi nh æîng s æû th ay âäøicho phu ì h åüp våïi s æû th ay âäøi âo ï. B åíi váûy, nh áûn biãút ro î ngu äöng äúc cu ía s æû th ay âäøi laì m äüt yãúu täú quan tro üng âäúi våïi caïcnhaì quaín lyï no ïi chung vaì våïi caïc nh án viãn chuyãn m än nh án læûc no ïiri ãng. C o ï 4 ngu äön th ay âäøi quan tro üng co ï th ãø taïc âäüng m aûnh m e îtåïi caïc hoaût âäüng cu ía caïc nhaì quaín lyï täø ch æïc. - M äi træåìng váû t ch áút vaì m äi træåìng kinh tãú: viãûc gia tàngd án s äú vaì caûn kiãût vãö taìi nguyãn, ä nhiãùm m äi træåìng laìm chos æû caûnh tranh giæîa caïc vu ìng, caïc qu äúc gia, caïc c äng ty vaì th áûmch ê caïc caï nh án våïi nhau ngaìy caìng tråí n ãn kh äúc li ãû t h ån. S æûtàng træåíng kinh tãú vaì täúc âäü laûm phaït âãöu co ï aính h æåíngâãún thu nh áûp, âåìi s äúng vaì c äng àn viãûc laìm cho ng æåìi lao âäüng. - M äi træåìng c äng ngh ãû - kyî thu áût, th äng tin: kyî thu áût hiãûnâaûi vaì c äng ngh ãû saín xu áút m åïi laìm xu áút hiãûn m äüt s äú ngaìnhngh ãö m åïi, âo ìi ho íi ng æåìi lao âäüng phaíi âæåüc trang b ë nh æîng kiãúnth æïc vaì kyî n àng m åïi. Th ãm vaìo âo ï ngh ãö cu î m áút âi phaíi co ï âaìotaûo laûi, b äöi d æåîng, n áng cao trçnh âäü vaì giaíi quyãút nh æîngng æåìi d äi ra. Khoa ho üc kyî thu áût hiãûn âaûi âaî laìm cho m äi træåìng 13 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 14. 14. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCth äng tin ngaìy caìng phaït tri ãøn vaì th äng tin tråí th aình m äüt ngu äönlæûc m ang tênh ch áút s äúng co ìn âäúi våïi täø ch æïc. - M äi træåìng ch ênh trë : C aïc täø ch æïc kinh doanh se î ngaìy caìngco ï taïc âäüng m aûnh m e î h ån tåïi m äi træåìng ch ênh trë th äng qua caïcsaín ph áøm d ëch vu û hay viãûc laìm do ho ü taûo ra âäúi våïi xaî h äüi.Ngæåüc laûi m äi træåìng ch ênh trë co ï aính h æåíng m aûnh m e î nh æ laìs æû äøn âënh caïc ch ênh saïch kinh tãú. - M äi træåìng vàn ho ïa - xaî h äüi: Xaî h äüi ph án chia th aình nhiãöunho ïm quyãön låüi vaì caïc nho ïm naìy se î quan tám âãún nh æîng saínph áøm m ang tênh ch áút c äüng âäöng nh æ laì naûn th áú t nghiãûp h ån laìm äüt s äú saín ph áøm kinh tãú nh æ la ì låüi nhu áûn... Th ãm vaìo âo ï läúi s äúng, nhu c áöu caïch nh çn nh áûn vãö giaï trëcon ng æåìi cu îng th ay âäøi. Nh æîng th ay âäøi naìy co ï aính h æåíng âãúncaïch tæ duy vaì caïc ch ênh saïch vaì Q TNL trong caïc täø ch æïc. T æì s æû ph án têch trãn co ï th ãø ch è ra m äi træåìng Q TNL baog äöm : - M äi træåìng b ãn ngoaìi: g äöm caïc yãúu täú nh æ khung caính kinhtãú - ch ênh trë , d án s äú vaì læûc læåüng lao âäüng trong xaî h äüi, caïcâiãöu kiãûn vàn ho ïa - xaî h äüi chung cu ía âáú t n æåïc, phaït lu áû t, khoaho üc kyî thu áût c äng ngh ãû, khaïch haìng, âäúi thu í caûnh tranh. - M äi træåìng b ãn trong: g äöm caïc yãúu täú nh æ s æï m aûng, m u ûcti ãu , nhiãûm vu û cu ía täø ch æïc ch ênh saïch chiãún læåüc cu ía täø ch æïc,b áöu kh äng kh ê tám lyï xaî h äüi, c å c áúu täø ch æïc cu ía âån vë. C aïc yãúu täú âo ï aính h æåíng tåïi s æû h çnh th aình vaì phaït tri ãønngu äön nh án læûc, tênh ch áút n äüi dung vaì caïch th æïc th æûc hiãûn caïchoaût âäüng quaín lyï ngu äön nh án læûc trong täø ch æïc. IV. QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN QUAÍN TRËNHÁN LÆÛC G iai âoaûn s å khai cu ía Q TNL b àõt âáöu th åìi kyì tru ng c äø, khi laoâäüng co ìn th æûc hiãûn åí nh æîng h çnh th æïc tæû nhiãn. S æû phaïttri ãøn th aình ph äú vaì laìng m aûc âaî taûo ra nh æîng nhu c áöu m åïi vãöhaìng ho ïa vaì d ëch vu û cu îng nh æ viãûc laìm cho nh æîng ng æåìi m u äúnthoaït kho íi aïp b æïc, bo ïc läü t cu ía xaî h äüi phong kiãún. Nh æîng ng æåìith åü thu í c äng âaî táûp h åüp nhau laûi th aình caïc ph æåìng h äüi, tæû täøch æïc quaï trçnh lao âäüng cu ía m çnh, theo nh æîng quy æåïc, th æåìng dong æåìi th åü caí, ng æåìi th åü laình ngh ãö nh áút ho àûc gia træåíng (täüctræåíng) âënh ra, âiãöu haình ph án c äng lao âäüng giæîa nh æîng ng æåìilao âäüng trong nh æîng nho ïm kh äng låïn. Q uan h ãû xaî h äüi cu ía saínxu áút váût ch áút åí giai âoaûn naìy th ãø hiãûn s æû phu û thu äüc caï nh ánng æåìi lao âäüng âäúi våïi nh æîng h çnh th æïc b àõt bu äüc ngoaìi kinh tãúcu ía lao âäüng. Phaït tri ãøn c äng træåìng thu í c äng, âæa âãún s æû ti ãúp c áûnm åïi trong laînh âaûo hoaût âäüng lao âäüng. Phaï våî khu än kh äøx æåíng thu í c äng, c äng træåìng thu í c äng k ãút h åüp caïc x æåíng thu íc äng âäüc láûp træåïc âo ï âæa ph án c äng lao âäüng træûc ti ãúp vaìoquaï trçnh saín xu áút. Q uan h ãû lao âäüng tråí th aình quan h ãû th äúngtrë vaì phu û thu äüc (giæîa ng æåìi n àõm giæî tæ li ãûu saín xu áút, haìngho ïa vaì ng æåìi laìm thu ã). T rong h ãû th äúng Q uaín trë nh án læûc thu íc äng, ng æåìi laìm thu ã cu ía saín xu áút c äng træåìng laì lao âäüng k ãúth åüp. Âäúi tæåüng cu ía quaín lyï, ch æïc n àng Q TNL (âiãöu kiãûn laoâäüng chung, täø ch æïc h ãû th äúng ti ãön læång (ti ãön c äng), ch ãú âäülaìm viãûc, theo do îi kiãøm tra viãûc th æûc hiãûn...) la ì cu ía ng æåìi chu ísaín xu áút - ng æåìi thu ã m æåïn lao âäüng. B æåïc ngo àût c äng nghiãûp th ãú kyí XVIII - XIX, tæì c äng træåìngthu í c äng chuyãøn sang saín xu áút m aïy m o ïc laì s æû th ay âäøi caïchm aûng cu ía læûc læåüng saín xu áút, âäöng th åìi cu îng laìm th ay âäøi s áus àõc vãö ch áút trong h çnh th æïc xaî h äüi ho ïa lao âäüng. Khaïc våïi c ängtræåìng thu í c äng, c å s åí saín xu áút laì con ng æåìi, laì âäúi tæåüng cu íaquaín lyï , giåì âáy tråí th aình h ãû th äúng cu ía m aïy ri ãng le í âæåüc k ãúth åüp laûi. Ngæåìi c äng nh án phu û thu äüc vaìo s æû váûn haình cu ía m aïy, 14 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 15. 15. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛClaìm theo nh ëp âiãûu vaì ch æïc n àng cu ía m aïy. C äng nghiãûp ho ïa tæ baínlaìm d ëch chuyãøn tro üng tám (s æû chu ï yï) trong quaín lyï saín xu áút vãöph êa yãúu täú váû t ch áút, la ìm haûn he ûp âi s æû tæû quaín lyï. T rong nh æîng âiãöu kiãûn phaït tri ãøn kinh tãú theo kiãøu c ängnghiãûp, h çnh th aình Q TNL theo kyî thu áût (quaín lyï tru yãön th äúng),d æûa trãn nguyãn tàõc ph án c äng lao âäüng täúi âa vaì chuyãn m än ho ïac äng nh án, c äng x æåíng, taïch lao âäüng saín xu áút vaì lao âäüng quaínlyï , âënh h æåïng h çnh th æïc b àõt bu äüc kinh tãú ro î raìng trong quan h ãûlao âäüng. Tiãún b äü kyî thu áût, kh äng ng æìng laìm th ay âäøi h ãû th äúng caïcquan h ãû lao âäüng vaì caïc n äüi dung cu ía Q TNL. Âäöng th åìi, d æåïi aínhh æåíng cu ía caïc ch ênh saïch nhaì n æåïc, nh æîng tçm kiãúm cu ía caïc nhaìkhoa ho üc, caïc nhaì täø ch æïc Q TNL cu îng kh äng ng æìng âäøi m åïi. M àûc du ì ng æåìi lao âäüng âæåüc s æí du ûng våïi s äú læåüng låïn,caïc chu í doanh nghiãûp (täø ch æïc) váùn duy trç s æû laînh âaûo vaìkiãøm soaït nh án læûc trong tay ho ü. Th åìi kyì phaït tri ãøn vu î baîo cu ía c äng nghiãûp cu äúi th ãú kyí 1 9âáöu th ãú kyí 20: táûp tru ng ho ïa saín xu áút, âäüc quyãön ho ïa tæ baínåí Myî, Âæïc, Anh vaì nhiãöu n æåïc khaïc d áùn âãún s æû táûp tru ngnhiãöu doanh nghiãûp låïn; âäng âaío qu áön chu ïng c äng nh án g äöm caïcngaình ngh ãö khaïc nhau, laìm nh æîng c äng viãûc chuyãn m än ho ïa he ûpâo ìi ho íi êt vãö trçnh âäü laình ngh ãö; quaín lyï træûc tu yãún âaî tråín ãn ph æïc taûp vaì kho ï kh àn h ån, âo ìi ho íi co ï s æû tàng c æåìng nghiãnc æïu âãø n áng cao s æïc kho íe, an to aìn cho ng æåìi lao âäüng. Viãûc quaínlyï theo kinh nghiãûm chuyãøn sang quaín lyï khoa ho üc, c áön phaíi tàngc æåìng nghiãn c æïu caïc ph æång phaïp, caïc th ao taïc laìm viãûc, caïcti ãu chu áøn âënh m æïc, caïc ph æång phaïp tu yãøn cho ün, âaìo taûo,khuyãún kh êch, n áng cao khaí n àng la ìm viãûc cu ía ng æåìi lao âäüng.Nh æîng tçm kiãúm th ãø hiãûn trong caïc træåìng phaïi lyï lu áûn cu íaG ilb re t, Taylo r, Em erson, E lton Mayo... Nhiãöu nghiãn c æïu tråí th aình c ås åí cu ía quaín lyï hiãûn âaûi. No ï âënh h æåïng la înh âaûo tæìng ng æåìilao âäüng ri ãng le í nh æ "con ng æåìi kinh tãú h åüp lyï ". Vaìo nh æîng n àm 1 920, n ãön c äng nghiãûp vaì th æång m aûi th ãúgiåïi n àòm trong tay nh æîng táûp âoaìn låïn, chu ïng chi ph äúi to aìn b äünh án læûc caí vãö s æïc kho íe vaì tinh th áön, th áûm ch ê co ìn lu îng âoaûncaí ch ênh quyãön nhaì n æåïc. T rong nh æîng n àm naìy hoaût âäüng h åüpphaïp cu ía c äng âoaìn ch æa âæåüc th æìa nh áûn, ke ïo d aìi âãún h ãútph áön tæ âáöu th ãú kyí XX. Nh æîng n àm 1 930 - 1 940, quaï trçnh táûp trung ho ïa saín xu áút, vaitro ì cu ía nhaì n æåïc trong âiãöu ch ènh kinh tãú, trong lénh væûc s æídu ûng lao âäüng laìm thu ã âæåüc n áng cao, nh æîng cu îng laìm ph æïctaûp th ãm nh æîng quan h ãû lao âäüng vaì tæ baín trong saín xu áút, trongcaïc doanh nghiãûp låïn åí Myî, T áy Áu, Nh áût Baín, ph äø biãún ph æångphaïp saín xu áút theo d áy chuyãön. Kh äng ch è s äú læåüng m aì trçnh âäüth aình th aûo cu ía c äng nh án laì âiãöu kiãûn quan tro üng âãø n áng caohiãûu quaí saín xu áút. Âiãöu âo ï âo ìi ho íi caïc nhaì quaín lyï phaíi hoaìnth iãûn, ti ãu chu áøn ho ïa ph æång phaïp tu yãøn cho ün caïn b äü c äng nh án,hoaìn th iãûn täø ch æïc vaì tra í læång, phaït tri ãøn h ãû th äúng âaìotaûo trong doanh nghiãûp vaì n áng cao trçnh âäü laình ngh ãö cho nh ánviãn. C aïc nhaì saín xu áút âaî chu ï yï thu hu ït nh æîng nhaì tám lyï, nhaì xaîh äüi ho üc th am gia. Nh æîng taïc âäüng naìy laìm tàng tênh têch c æûccu ía ng æåìi lao âäüng, n áng cao n àng su áút lao âäüng, caíi th iãûn b áöukh äng kh ê xaî h äüi trong doanh nghiãûp, laìm giaím nh æîng âu ûng âäügiæîa lao âäüng vaì quaín lyï. T ræåìng phaïi "caïc quan h ãû con ng æåìi"m åí ra kyí nguyãn m åïi trong quaín lyï. Tuy váûy, th æûc ch áút nh æîngph æång phaïp tám lyï xaî h äüi th åìi âo ï kh äng la ìm th ay âäøi c å s åí cu íaQ TNL tru yãön th äúng, m aì ch è laìm th ay âäøi h çnh th æïc cu ía no ï. Cu äüc khu íng hoaíng kinh tãú laìm su ûp âäø h ån 1 / n ãön saín xu áút 3c äng nghiãûp th ãú giåïi, laìm m áu thu áùn täü t âènh quan h ãû ch ênh trë -xaî h äüi, laìm m áút niãöm tin vaìo s æû hu ìng m aûnh cu ía caïc âo ìn b áøykinh tãú tru yãön th äúng d æûa trãn caïc nguyãn tàõc tæû do caûnh tranh.T àng c æåìng s æû can th iãûp cu ía Nhaì n æåïc vaìo kinh tãú, vaìo lénhvæûc lao âäüng laìm thu ã. M äüt trong nh æîng h æåïng ch ênh laì phaíi 15 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 16. 16. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCxaïc âënh nguyãn tàõc chung cu ía viãûc laìm vaì quan h ãû lao âäüng.M äüt m àût, Nhaì n æåïc - chu í th ãø Q TNL vé m ä, d æåïi d aûng taûo ra h ãûth äúng c äng viãûc xaî h äüi, aïp du ûng ngh éa vu û lao âäüng th åìi chiãún.M àût khaïc, âiãöu ch ènh hoaût âäüng cu ía caïc chu í doanh nghiãûp tronglénh væûc thu ã m æåïn lao âäüng b àòng nh æîng lu áû t haûn ch ãú, kh ängch è xu áút phaït tæì låüi êch ng æåìi thu ã m æåïn lao âäüng m aì co ìn tênhâãún aïp læûc tæì ph êa ng æåìi lao âäüng, c äng âoaìn, caïc læûclæåüng ch ênh trë khaïc, chu í quyãön chung cu ía to aìn d án v.v... Q TNL th åìi kyì naìy th æûc tãú phu û thu äüc vaìo læûc læåüng d ánchu í th äúng trë . C aïc nhaì n æåïc d án chu í tæ saín co ï nh æîng ch ênh saïchhaûn ch ãú m æïc âäü tæû do cu ía âäüc quyãön trong nh æîng váún âãöâiãöu kiãûn viãûc laìm , ti ãön læång vaì ch ãú âäü la ìm viãûc. ÅÍ Myîtäøng th äúng Ruzove l aïp du ûng lu áû t quy lu áû t ti ãu chu áøn baío âaím xaîh äüi (1 930), baío hiãøm xaî h äüi (1 935), m æïc læång täúi th iãøu, ti ãönlæång laìm væåü t giåì, âiãöu kiãûn kyî thu áût an to aìn vaì baío h äü laoâäüng trong nhiãöu ngaình saín xu áút (1 936), ti ãu chu áøn lao âäüng(1 938). ÅÍ Phaïp, Ch ênh phu í caïnh taí lãn n àõm ch ênh quyãön (1 936), âæalu áû t m äüt tu áön laìm viãûc 40 giåì, traí læång ngh è phe ïp, tàng læångcho c äng nh án viãn ch æïc. Nh æîng n àm sau chiãún tranh Nhaì n æåïc têchc æûc âiãöu ch ènh âiãöu kiãûn vaì ch ãú âäü laìm viãûc. ÅÍ Nh áût, sauchiãún tranh xaïc âënh s æû kiãøm soaït ti ãön læång vaì giaï caí, aïpdu ûng caïc ti ãu chu áøn Nhaì n æåïc trong quan h ãû: âiãöu kiãûn lao âäüng,th åìi gian laìm viãûc vaì traí c äng laìm ngoaìi giåì (Lu áût Tiãu chu áøn laoâäüng 1 947). Nh æîng th ay âäøi trong quaín lyï kh äng ch è la ìm c àngth àóng m aì co ìn laìm n äø ra nh æîng tranh ch áúp (âu ûng âäü) giæîang æåìi lao âäüng vaì ng æåìi s æí du ûng lao âäüng. C o ï th ãø no ïi nh æîngn àm cu äúi chiãún tranh vaì sau chiãún tranh , Q TNL âaî chuyãøn sang giaiâoaûn m åïi. S æû th ay âäøi trong caïc quan h ãû giæîa con ng æåìi âaî ch èra s æû th ay âäøi têch c æûc cu ía c äng nh án trong baìn baûc ra caïcquyãút âënh, ch ãú âäü go ïp yï kiãún, s æû âäúi thoaûi træûc ti ãúp co ïth ãø laìm tàng n àng su áút lao âäüng ráú t nhiãöu. Ng æåìi ta nh áún m aûnhâãún viãûc nghiãn c æïu con ng æåìi vaì tàng c æåìng s æïc m aûnh cu ía laoâäüng âæåüc täø ch æïc. C aïc ch æång trçnh âaìo taûo caïc nhaì quaínlyï , caïc nhaì giaïm saït âæåüc täø ch æïc âãø ho ü hiãøu h ån nh æîngng æåìi d æåïi quyãön ho ü (th aình láûp h ãû th äúng âaìo taûo n áng caotrçnh âäü caïn b äü laînh âaûo tæì âäúc c äng âãún quaín lyï ). Phaït tri ãøn kinh tãú nh æîng n àm sau chiãún tranh li ãn quan tåïi vaitro ì cu ía caïc yãúu täú khoa ho üc - kyî thu áût, våïi hiãûn âaûi ho ïa kyîthu áût saín xu áút, âo ìi ho íi phaíi ti ãúp tu ûc phaït tri ãøn h çnh th æïc xaîh äüi ho ïa lao âäüng, yï ngh éa h åüp taïc tàng lãn, nh áút laì trong lénhvæûc hoaût âäüng nghiãn c æïu khoa ho üc, âäöng th åìi cu îng laìm m áuthu áùn cu ía Q TNL tru yãön th äúng tàng lãn. D o âiãöu kiãûn lao âäüng âånâiãûu, c æåìng âäü lao âäüng tàng, s æí du ûng quaï m æïc th åìi gian laìmngoaìi giåì... d áùn âãún th aïi âäü th åì å, bo í viãûc cu ía ng æåìi lao âäüngtrong doanh nghiãûp. Nhiãöu nghiãn c æïu th ê nghiãûm âãø thu hu ït m o üing æåìi lao âäüng, xo ïa âi th aïi âäü th åì å, laûnh nhaût våïi lao âäüng,nh æ thu hu ït nh æîng c äng nh án co ï trçnh âäü chuyãn m än, co ï ho üc váúnth am gia caïc váún âãö täø ch æïc, quaín lyï doanh nghiãûp, m åí räüngcaïc ch æïc n àng lao âäüng, quay vo ìng c äng viãûc, âënh h æåïng c ängviãûc cho tæìng ng æåìi. Tuy váûy, nh æîng nghiãn c æïu ch æa g àõn nh ánâaûo ho ïa lao âäüng våïi hiãûn âaûi ho ïa saín xu áút, m åí räüng hiãûp taïclao âäüng trãn c å s åí ch áút læåüng m åïi, phaït tri ãøn chiãún læåüc"ngu äön ti ãöm n àng con ng æåìi". Nh æîng tçm kiãúm m åïi nh æ nh æîng h çnh th æïc h åüp taïc lao âäüngtrong saín xu áút træûc ti ãúp, h ãû th äúng khuyãún kh êch váû t ch áút, täøch æïc th åìi gian laìm viãûc, s æû th am gia quaín lyï doanh nghiãûp v.v...nh æ täø ch æïc caïc âäüi tæû quaín (åí Anh, Thu ûy Âiãøn), s æí du ûng caïch çnh th æïc ti ãön læång d æûa trãn caïc âënh m æïc ch àût che î vaì âaïnhgiaï ch áút læåüng c äng viãûc, ti ãön læång g àõn våïi k ãút quaí cu äúicu ìng cu ía c äng viãûc vaì cu ía doanh nghiãûp, h çnh th æïc "th am gia vaìolåüi nhu áûn chung", x áy d æûng laûi ch ãú âäü laìm viãûc âaî âënh, âæara tênh âäüc láûp cu ía ng æåìi th æûc hiãûn trong xaïc âënh th åìi gianlaìm viãûc vaì ngh è ng åi trong ngaìy, trong tu áön, s æû th am gia cu íang æåìi th æûc hiãûn trong xaïc âënh th åìi gian laìm viãûc vaì ngh è ng åi 16 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 17. 17. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCtrong ngaìy, trong tu áön, s æû th am gia cu ía ng æåìi lao âäüng trong quaínlyï saín xu áút (âaûi d iãûn ng æåìi lao âäüng trong doanh nghiãûp). No ïi chung, nh æîng nghiãn c æïu aïp du ûng cu ía th áûp kyí 1 960 - 1 970phaín aïnh kh äng ch è yãu c áöu ch ênh trë chung cu ía qu áön chu ïng c ängnh án trong quan h ãû d án chu í, m aì co ìn caí kinh tãú, s æí du ûng caïc ti ãömn àng vãö täø ch æïc vaì tri th æïc cu ía c äng nh án viãn ch æïc, khuyãúnkh êch nh æîng tçm kiãúm th ê nghiãûm theo h æåïng naìy åí Myî, Nh áût,nh æîng h çnh th æïc "h åüp âäöng táûp th ãø", åí T áy Áu, caïc "H äüi âäöngx ê nghiãûp", "H äüi âäöng saín xu áút", "U Íy ban nhaì m aïy"... taûo ra s æûtho ía thu áûn th äúng nh áút hoaût âäüng giæîa c äng nh án, c äng âoaìn vaìlaînh âaûo nhaì m aïy. Khu íng hoaíng kinh tãú nh æîng n àm 1 970 - 1 980 laìm cho caïc nhaìsaín xu áút th áúy ràòng quyãön læûc, ti ãöm n àng quan tro üng nh áút cu íalaînh âaûo ch ênh laì nh án læûc, laì ch äù d æûa c áön tàng c æåìng s æûchu ï yï âãø n áng cao tênh têch c æûc cu ía con ng æåìi, s æí du ûng nh æîngti ãöm n àng khaí n àng hiãûn co ï, m aì laì nh æîng khaí n àng saïng taûo, khaín àng täø ch æïc. Âäøi m åïi Q TNL, kh àõc phu ûc nh æîng m áu thu áùn do h çnh th æïc täøch æïc quaín lyï tru yãön th äúng âàû t ra laì m äüt trong nh æîng kh êacaûnh hiãûn nay cu ía âäøi m åïi täø ch æïc quaín lyï lao âäüng theo c åch ãú th ë træåìng. Cu û th ãø laì sau nh æîng n àm 1 980 âãún nay, Q TNL co ï s æû th ayâäøi táûn g äúc rãù co ï th ãø no ïi co ï m äüt cu äüc caïch m aûng trong Q TNLvãö quan âiãøm , tãn go üi cu îng nh æ vãö cung caïch quaín lyï. T æì quaín trë nh án viãn (quaín trë nh án s æû - Pe rsonne lManagem ent) th aình quaín trë ngu äön nh án læûc (Hum an ResoursesManagem ent) co ï ngh éa laì chiãún læåüc con ng æåìi âæåüc coi laì m äütb äü ph áûn quan tro üng haìng âáöu trong chiãún læåüc saín xu áút kinhdoanh cu ía täø ch æïc. Q uaín trë ngu äön nh án læûc (hay quaín lyï ngu äön nh án læûc) laìthu áût ng æî hiãûn âaûi âæåüc th àõng th ãú vaìo cu äúi nh æîng n àm 1 980laì d áúu hiãûu ghi nh áûn vai tro ì räüng m åí vaì cu îng la ì s æû ghi nh áûnm äüt cung caïch quaín lyï nh án læûc m åïi: tæì quaín lyï c æïng nh àõc coicon ng æåìi ch è laì læûc læåüng th æìa haình phu û thu äüc c áön khai th aïctäúi âa ng àõn haûn våïi chi ph ê täúi th iãøu âaî vaì âang chuyãøn sangm äüt caïch quaín lyï m ãöm de ío h ån, linh hoaût h ån, taûo âiãöu kiãûn âãøcon ng æåìi phaït huy tênh têch c æûc, chu í âäüng saïng taûo, væìa khaith aïc n àng læûc cu ía ho ü væìa co ï k ãú hoaûch âáöu tæ d aìi haûn sao chochi ph ê âæåüc s æí du ûng m äüt caïch täúi æu. 17 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 18. 18. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC TOÏM TÀÕT NÄÜI DUNG Q uaín trë nh án læûc laì táú t caí caïc hoaût âäüng cu ía m äüt täøch æïc âãø thu hu ït, x áy d æûng, phaït tri ãøn, s æí du ûng, âaïnh giaï, baíoto aìn vaì giæî g çn m äüt læûc læåüng lao âäüng phu ì h åüp våïi yãu c áöuc äng viãûc cu ía täø ch æïc caí vãö m àût s äú læåüng vaì ch áút læåüng.Âäúi tæåüng cu ía Q uaín trë nh án læûc laì ng æåìi lao âäüng våïi tæcaïch laì nh æîng caï nh án vaì caïc váún âãö co ï li ãn quan âãún ho ü trongtäø ch æïc nh æ c äng viãûc vaì caïc quyãön låüi, ngh éa vu û cu ía ho ü trongtäø ch æïc. Mu ûc ti ãu cu ía Q uaín trë nh án læûc nh àòm n áng cao s æû âo ïnggo ïp co ï hiãûu su áút cu ía ng æåìi lao âäüng âäúi våïi nh æîng täø ch æïc,âaïp æïng yãu c áöu c äng viãûc træåïc m àõt vaì trong tæång lai cu ía täøch æïc cu îng nh æ âaïp æïng yãu c áöu phaït tri ãøn caï nh án cu ía ng æåìilao âäüng. Th æûc ch áút cu ía Q uaín trë nh án læûc laì c äng taïc quaín lyïcon ng æåìi trong phaûm vi n äüi b äü täø ch æïc, laì s æû âäúi x æí cu ía täøch æïc våïi ng æåìi lao âäüng. Q uaín trë nh án læûc laì m äüt lénh væûc quan tro üng cu ía quaín lyïtrong m oüi täø ch æïc. Q uaín lyï caïc ngu äön læûc khaïc se î kh äng co ï hiãûuquaí n ãúu täø ch æïc kh äng quaín lyï täú t ngu äön nh án læûc. C aïc hoaût âäüng chu í yãúu cu ía quaín trë nh án læûc theo 3 ch æïcn àng chu í yãúu: thu hu ït (h çnh th aình) ngu äön nh án læûc; âaìo taûo vaìphaït tri ãøn ngu äön nh án læûc; duy trç ngu äön nh án læûc. Cu û th ãø la ì:  K ãú hoaûch ho ïa ngu äön nh án læûc.  Thiãút k ãú vaì ph án têch c äng viãûc.  Biãn ch ãú nh án s æû.  Âaïnh giaï th æûc hiãûn c äng viãûc.  Âaìo taûo vaì phaït tri ãøn nh án læûc.  Thu ì lao lao âäüng.  Q uan h ãû lao âäüng vaì baío vãû lao âäüng. T riãút lyï quaín trë nh án læûc laì nh æîng tæ tæåíng, quan âiãømcu ía ng æåìi laînh âaûo c áúp cao vãö caïch th æïc quaín lyï con ng æåìitrong täø ch æïc. T æì âo ï caïc täø ch æïc co ï biãûn phaïp, ch ênh saïch vãöquaín trë nh án læûc vaì ch ênh caïc biãûn phaïp, ph æång phaïp quaín lyïâo ï co ï taïc du ûng nh áút tåïi hiãûu quaí, tinh th áön, th aïi âäü laìm vi ãûccu ía ng æåìi lao âäüng. Q uaín trë nh án læûc laì m äüt h ãû th äúng caïc kiãún th æïc, caïcnguyãn tàõc vaì caïc ph æång phaïp khoa ho üc âaî âæåüc âu ïc ru ï t vaìkiãøm nghiãûm qua th æûc tãú âãø th æûc hiãûn caïc ch æïc n àng quaín lyïcu ía con ng æåìi, ng æåìi quaín lyï phaíi biãút váûn du ûng linh hoaût caïckiãún th æïc, ph æång phaïp quaín lyï cho phu ì h åüp våïi tæìng ng æåìi trongtæìng træåìng h åüp. C aïc yãúu täú cu ía m äi træåìng b ãn trong vaì b ãn ngoaìi co ï aínhh æåíng âãún s æû h çnh th aình vaì phaït tri ãøn cu ía ngu äön nh án læûccu îng nh æ caïch th æïc th æûc hiãûn vaì n äüi dung caïc hoaût âäüng quaínlyï ngu äön nh án læûc trong täø ch æïc. Q uaín trë nh án læûc ra âåìi tæì th åìi kyì trung c äø song phaïttri ãøn m aûnh m e î vaìo cu äúi th ãú kyí 1 9 âáöu th ãú kyí 20. Âàûc biãût laình æîng n àm 80 tråí laûi âáy, quaín trë nh án læûc co ï s æû th ay âäøitáûn g äúc rãù, co ï th ãø no ïi co ï m äüt cu äüc caïch m aûng trong Q uaín trënh án læûc vãö quan âiãøm , tãn go üi cu îng nh æ cung caïch quaín lyï. CÁU HOÍI ÄN TÁÛP 18 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 19. 19. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC 1 . Th ãú naìo laì Q uaín trë nh án læûc trong täø ch æïc? Vai tro ì,s æû c áön th iãút cu ía Q uaín trë nh án læûc? 2. Trçnh baìy nh æîng hoaût âäüng chu í yãúu cu ía Q uaín trë nh ánlæûc? 3. Triãú t lyï Q uaín trë nh án læûc laì g ç? T áöm quan tro üng cu íatri ãú t lyï Q uaín trë nh án læûc? 4. Trçnh baìy caïc quan niãûm vãö con ng æåìi lao âäüng, caïc ho ücthuyãút, caïc træåìng phaïi Q uaín trë nh án læûc? C aïc nhaì quaín lyï âaîváûn du ûng caïc tri ãú t lyï naìy nh æ th ãú naìo khi x áy d æûng m äüt ch ênhsaïch vãö quaín lyï con ng æåìi trong täø ch æïc? 5. H aîy ch æïng m inh Q uaín trë nh án læûc laì m äüt khoa ho üc vaìcu îng laì m äüt ngh ãû thu áût? 6. Th ãú naìo laì m äi træåìng Q uaín trë nh án læûc? No ï aính h æåíngnh æ th ãú naìo tåïi caïc hoaût âäüng Q uaín trë nh án læûc trong täøch æïc? 7. T rçnh baìy s æû h çnh th aình vaì phaït tri ãøn cu ía Q uaín trë nh ánlæûc? CHÆÅNG II. SÆÛ PHÁN CHIA TRAÏCH NHIÃÛM QUAÍN LYÏ NGUÄÖN NHÁN LÆÛC TRONG TÄØ CHÆÏC I. SÆÛ PHÁN CHIA TRAÏCH NHIÃÛM QUAÍN LYÏ NGUÄÖNNHÁN LÆÛC TRONG TÄØ CHÆÏC 1. Sæû phán chia traïch nhiãûm quaín lyï nguäön nhán læûcgiæîa bäü pháûn chæïc nàng vaì nhæîng ngæåìi quaín lyï khaïc Nhæ âaî âãö cáûp åí Chæång I, quaín lyï nguäön nhán læûc ngaìycaìng coï táöm quan troüng trong caïc täø chæïc. Caïc hoaût âäüngnguäön nhán læûc cáön phaíi âæåüc âàût ngang haìng våïi chiãún læåückinh doanh vaì tham gia vaìo viãûc âaût caïc muûc tiãu cuía täø chæïc. Tuynhiãn, quaín lyï nguäön nhán læûc chè coï thãø thæûc sæû tham gia têchcæûc vaìo thàõng låüi kinh tãú cuía täø chæïc khi coï sæû phán âënh roîraìng vaì sæû nhçn nháûn cuìng chia seí vãö caïc traïch nhiãûm vaì quyãönhaûn quaín lyï nguäön nhán læûc giæîa nhæîng ngæåìi quaín lyï khaïctrong täø chæïc vaì bäü pháûn chæïc nàng vãö nguäön nhán læûc cuîngnhæ coï sæû kãút håüp hoaût âäüng mäüt caïch kiãn âënh giæîa hoü våïinhau. Traïch nhiãûm quaín lyï nguäön nhán læûc træåïc hãút thuäüc vãönhæîng ngæåìi quaín lyï vaì laînh âaûo åí caïc cáúp, caïc bäü pháûn trongtäø chæïc nhæ Täøng giaïm âäúc, Giaïm âäúc, Quaín âäúc phán xæåíng,Træåíng phoìng, ban... Duì hoaût âäüng åí lénh væûc naìo, âaím nhiãûm åívë trê naìo trong täø chæïc vaì våïi mäüt quy mä nhæ thãú naìo thç táútcaí nhæîng ngæåìi quaín lyï âãöu phaíi træûc tiãúp giaíi quyãút caïc váúnâãö vãö nguäön nhán læûc vç âoï chênh laì nhæîng váún âãö cäút loîiâäúi våïi mäüt ngæåìi quaín lyï. 19 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 20. 20. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC B äü ph áûn ch æïc n àng vãö ngu äön nh án læûc cu ía c äng ty co ïtraïch nhiãûm tråü giu ïp cho caïc caïn b äü quaín lyï vaì laînh âaûo th æûchiãûn caïc hoaût âäüng quaín lyï ngu äön nh án læûc trong b äü ph áûn cu íam çnh. Ch àóng haûn, pho ìng ngu äön nh án læûc x áy d æûng caïc m áùu phiãúuâãø giu ïp nh æîng ng æåìi quaín lyï âo læåìng âæåüc s æû th æûc hiãûnc äng viãûc cu ía nh æîng ng æåìi d æåïi quyãön, co ìn viãûc âaïnh giaï th çâæåüc th æûc hiãûn b åíi ch ênh nh æîng ng æåìi quaín lyï âo ï. No ïi caïchkhaïc, b äü ph án ch æïc n àng vãö ngu äön nh án læûc ch ëu traïch nhiãûmtræåïc h ãút vãö viãûc giu ïp cho täø ch æïc co ï th ãø âaû t âæåüc caïcm u ûc ti ãu kinh doanh th äng qua viãûc th iãút k ãú caïc ch æång trçnh ngu äönnh án læûc, co ìn nh æîng ng æåìi quaín lyï khaïc la ì nh æîng ng æåìi th æûchiãûn caïc ch æång trçnh âo ï. Âiãöu âo ï cu îng co ï ngh éa la ì m äùi m äütng æåìi quaín lyï ch ênh la ì m äüt nhaì quaín lyï ngu äön nh án læûc. 2. Vai troì vaì quyãön haûn cuía bäü pháûn chæïc nàng vãönguäön nhán læûc Våïi traïch nhiãûm laì ngæåìi tråü giuïp cho nhæîng ngæåìi quaínlyï, thäng thæåìng, bäü pháûn chæïc nàng vãö nguäön nhán læûc thæûchiãûn ba vai troì sau âáy: Vai troì tæ váún: trong vai troì naìy, caïc chuyãn gia nguäön nhánlæûc âæåüc coi nhæ nhæîng ngæåìi tæ váún näüi bäü, thu tháûp thängtin, phán têch caïc váún âãö nhàòm thiãút kãú caïc giaíi phaïp, âæa rasæû tråü giuïp vaì hæåïng dáùn âäúi våïi nhæîng ngæåìi quaín lyï khaïcâãø giaíi quyãút caïc váún âãö vãö nguäön nhán læûc trong täø chæïc.Chàóng haûn, caïn bäü quaín lyï nguäön nhán læûc âæa ra nhæîng låìitæ váún vãö biãn chãú, âaïnh giaï thæûc hiãûn cäng viãûc, caïc chæångtrçnh âaìo taûo vaì thiãút kãú laûi cäng viãûc. Trong nhæîng tçnh huäúngnhæ váûy, phoìng nguäön nhán læûc cung cáúp âáöu vaìo âãø caïc caïnbäü quaín lyï træûc tuyãún ra caïc quyãút âënh. Vai troì phuûc vuû: trong vai troì naìy, caïc nhán viãn nguäön nhánlæûc thæûc hiãûn caïc hoaût âäüng maì viãûc thæûc hiãûn caïc hoaûtâäüng âoï båíi mäüt bäü pháûn táûp trung seî coï hiãûu quaí hån so våïicaïc näø læûc âäüc láûp cuía mäüt vaìi âån vë khaïc nhau. Nhæîng hoaûtâäüng naìy laì nhæîng hoaût âäüng phuûc vuû træûc tiãúp cho caïc caïnbäü quaín lyï træûc tuyãún hay caïc bäü pháûn chæïc nàng khaïc trongtäø chæïc vê duû nhæ tuyãøn mäü, âaìo taûo âënh hæåïng, ghi cheïp häöså, thæûc hiãûn caïc baïo caïo vãö nhán sæû... Vai troì kiãøm tra: phoìng nguäön nhán læûc âæåüc yãu cáöukiãøm tra nhæîng chênh saïch vaì chæïc nàng quan troüng trong näüi bäütäø chæïc. Âãø thæûc hiãûn vai troì naìy, phoìng nguäön nhán læûc xáydæûng caïc chênh saïch vaì caïc thuí tuûc (quy chãú) vaì giaïm saït sæûthæûc hiãûn chuïng. Khi thæûc hiãûn vai troì naìy, caïc thaình viãn cuíabäü pháûn nguäön nhán læûc âæåüc coi laì nhæîng ngæåìi âaûi diãûnhoàûc ngæåìi âæåüc uíy quyãön cuía quaín lyï cáúp cao. Do yãu cáöu cuíaluáût phaïp (åí næåïc ta laì Bäü luáût Lao âäüng), vai troì kiãøm trangaìy caìng tråí nãn quan troüng trong caïc lénh væûc nhæ an toaìn,tuyãøn duûng, quan hãû lao âäüng vaì thuì lao lao âäüng. Trong täø chæïc, thæåìng phán biãût ba loaûi quyãön haûn: quyãönhaûn træûc tuyãún, quyãön haûn tham mæu vaì quyãön haûn chæïc nàng. Quyãön haûn træûc tuyãún thuäüc vãö nhæîng ngæåìi quaín lyïtræûc tuyãún vaì nhæîng ngæåìi quaín lyï chung. Nhæîng ngæåìi quaín lyïtræûc tuyãún coï quyãön ra quyãút âënh vaì chè thë âäúi våïi cáúp dæåïitrong caïc lénh væûc saín xuáút, tiãu thuû vaì taìi chênh. Hoü giaïm saïtcaïc nhán viãn saín xuáút caïc saín pháøm vaì dëch vuû cuía täø chæïc,hoü chëu traïch nhiãûm ra caïc quyãút âënh taïc nghiãûp. Caïc âån vëâæåüc giaïm saït båíi nhæîng ngæåìi quaín lyï træûc tuyãún coï traïchnhiãûm tåïi cuìng âäúi våïi thæûc hiãûn taïc nghiãûp thàõng låüi cuía täø 20 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 21. 21. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCch æïc. Nh æîng ng æåìi quaín lyï chung ch ëu traïch nhiãûm to aìn b äü vãöhoaût âäüng cu ía m äüt b äü ph áûn saín xu áút hay to aìn b äü täø ch æïc. B äü ph áûn ngu äön nh án læûc laì m äüt b äü ph áûn quaín lyï ch æïcn àng (hay co ìn go üi laì b äü ph áûn th am m æu), trong tæû caïc b äü ph áûnch æïc n àng khaïc nh æ kiãøm tra ch áút læåüng, kyî thu áût hay haûchto aïn... vaì do âo ï th æûc hiãûn quyãön haûn th am m æu vaì quyãön haûnch æïc n àng. Q uyãön haûn th am m æu th ãø hiãûn åí quyãön th am d æû caïc cu äücho üp baìn vãö caïc ph æång aïn phaït tri ãøn, caíi täø täø ch æïc co ï li ãnquan tåïi ngu äön nh án læûc; quyãön phaït biãøu, giaíi th êch, thuyãútphu ûc, tæ váún, cho låìi khuyãn âäúi våïi caïc caïn b äü quaín lyï vaì laînhâaûo vãö táú t caí nh æîng váún âãö co ï li ãn quan âãún ngu äön nh ánlæûc. Q uyãön haûn ch æïc n àng th ãø hiãûn åí quyãön nh áûn, thu th áûp caïctaìi li ãûu , th äng tin tæì caïc b äü ph áûn khaïc trong täø ch æïc co ï li ãnquan âãø x æí lyï caïc váún âãö ngu äön nh án læûc; quyãön täø ch æïc,ph äúi h åüp hoaût âäüng cu ía caïc nh án viãn ngu äön nh án læûc våïi caïcnh án viãn thu äüc caïc b äü ph áûn khaïc trong doanh nghiãûp, cu îng nh æ caïccaïn b äü, chuyãn gia ngoaìi doanh nghiãûp âãø nghiãn c æïu, ph äø biãúncaïc váún âãö ngu äön nh án læûc cu îng nh æ th æûc hiãûn caïc biãûn phaïp,ph æång aïn quaín lyï ngu äön nh án læûc. Q uyãön haûn ch æïc n àng cu íab äü ph áûn ngu äön nh án læûc co ìn th ãø hiãûn åí quyãön kiãøm soaït caïchoaût âäüng quaín lyï ngu äön nh án læûc åí caïc b äü ph áûn trong täøch æïc vaì n ãúu âæåüc quaín lyï c áúp trãn u íy quyãön co ï th ãø ra quyãútâënh âäúi våïi m äüt s äú hoaût âäüng nh áút âënh. H áöu h ãút caïc doanh nghiãûp Viãût Nam âãöu âæåüc täø ch æïctheo kiãøu c å c áúu træûc tu yãún - ch æïc n àng vaì åí m äùi c áúp quaín lyï,quyãön quyãút âënh âãöu táûp trung cho ng æåìi laînh âaûo træûctu yãún. Laînh âaûo ch æïc n àng theo do îi viãûc th æûc hiãûn; h æåïng d áùnviãûc th æûc hiãûn quyãút âënh cu ía Thu í træåíng træûc tu yãún vãöquaín lyï nh án læûc âäúi våïi c áúp d æåïi, cu îng nh æ âäúi våïi caïc b äüph áûn ngang c áúp, ch æï kh äng ra caïc quyãút âënh ri ãng. T rong th æûc tãú, h çnh th aình hai quan âiãøm c æûc âoan th æåìngth áúy trong quaín lyï nh án læûc: M äüt laì, nh áún m aûnh quaï nhiãöu quyãön vaì tra ïch nhiãûm cu íalaînh âaûo táûp trung (træûc tu yãún) vaì xem nhe û quyãön, traïch nhiãûmcu ía b äü ph áûn quaín lyï ch æïc n àng. H ai laì , coi tro üng quaï âaïng vai tro ì cu ía b äü ph áûn quaín lyïch æïc n àng, coi nhe û vai tro ì cu ía quaín lyï táûp trung. C aí hai quan âiãøm âo ï âãöu kh äng âu ïng, b åíi vç vai tro ì cu ía laînhâaûo táûp trung laì âiãöu ho ìa caïc m äúi quan h ãû, caïc hoaût âäüng b äüph áûn vaì hoaût âäüng ch æïc n àng sao cho phu ì h åüp våïi m u ûc ti ãu chungcu ía to aìn âån vë. Laînh âaûo táûp trung kh äng th ãø laìm th ay vai tro ìcu ía b äü ph áûn ch æïc n àng, vç th æûc tãú ho ü kh äng co ï âu í th åìi gian vaìs æû chuyãn s áu âãø táûp trung vaìo nh æîng váún âãö cu û th ãø vaìnghiãûp vu û. Th æåìng ng æåìi laînh âaûo táûp trung naìo sa vaìo nh æîngváún âãö cu û th ãø cu ía caïc b äü ph áûn ch æïc n àng se î bo í råi ho àûc bu änglo íng nhiãûm vu û quaín lyï chung. M àût khaïc, b äü ph áûn ch æïc n àng du ìm aûnh, gio íi âãún âáu cung kh äng th áúy h ãút âæåüc vaì tæû âiãöu ho ìaâæåüc caïc m äúi quan h ãû chung cu ía caí âån vë. Vç váûy, laînh âaûoch æïc n àng c áön phaíi th äng tin qua laînh âaûo chung. T æì âo ï, m äüt váún âãö quan tro üng trong m äúi quan h ãû giæîatræûc tu yãún vaì ch æïc n àng (th am m æu) laì li ãûu nh æîng ng æåìi quaínlyï træûc tu yãún co ï phaíi theo nh æîng låìi khuyãn cu ía b äü ph áûn ch æïcn àng hay kh äng? M äüt caïch tru yãön th äúng th ç nh æîng ng æåìi quaín lyïtræûc tu yãún co ï quyãön ch áúp nh áûn låìi khuyãn cu ía th am m æu, co ïquyãön s æía âäøi chu ïng ho àûc tæì ch äúi chu ïng. Tuy nhiãn, ngaìy nay, åícaïc doanh nghiãûp ti ãn ti ãún trãn th ãú giåïi, xu h æåïng chung laì giaoquyãön nhiãöu h ån cho caïc b äü ph áûn ch æïc n àng trong nh æîng lénhvæûc nh áút âënh âãø caïc b äü ph áûn âo ï co ï th ãø hoaût âäüng têchc æûc vaì n àng âäüng h ån. T rong nh æîng lénh væûc naìy, ch áúp nh áûnnh æîng yãu c áöu cu ía th am m æu laì b àõt bu äüc âäúi våïi nh æîng ng æåìi 21 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 22. 22. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛCquaín lyï træûc tu yãún, s æû k ãu ca hay ch äúng la ûi phaíi âæåüc âãû lãnc áúp quaín lyï cao h ån. Âäúi våïi s æû ph án chia traïch nhiãûm quaín lyï ngu äön nh án læûctrong täø ch æïc,ngæåìi quaín lyï c áön phaíi nh áûn th æïc ràòng quaín lyïngu äön nh án læûc laì c äng viãûc haìng ngaìy cu ía m çnh; âäöng th åìi,nh áûn th æïc âæåüc vai tro ì quan tro üng ngaìy caìng tàng cu ía b äü ph áûnchuyãn traïch vãö ngu äön nh án læûc. B äü ph áûn ngu äön nh án læûc phaíiâæåüc âàû t ngang haìng våïi caïc b äü ph áûn ch æïc n àng khaïc trong täøch æïc, phaíi âæåüc thu hu ït vaìo nh æîng váún âãö m ang tênh ch áútchiãún læåüc cu ía täø ch æïc. II. QUY MÄ, CÅ CÁÚU CUÍA BÄÜ PHÁÛN NGUÄÖN NHÁN LÆÛC Q uy m ä vaì c å c áúu cu ía b äü ph áûn ngu äön nh án læûc cu ía m äüt täøch æïc âæåüc quyãút âënh tu ìy thu äüc vaìo læåüng th äng tin c áön thuth áûp, x æí lyï phu ûc vu û cho viãûc ra caïc quyãút âënh tæïc laì kh äúilæåüng caïc c äng viãûc quaín lyï c áön phaíi giaíi quyãút vaì caïch th æïcth æûc hiãûn chu ïng. D o âo ï, tu ìy thu äüc vaìo quy m ä cu ía täø ch æïc(x æåíng saín xu áút, c äng ty, täøng c äng ty...) vaì caïc yãúu täú thu äücâiãöu kiãûn b ãn trong, b ãn ngoaìi cu ía täø ch æïc nh æ: âàûc âiãøm c ängviãûc vaì s æû ph æïc taûp cu ía hoaût âäüng; trçnh âäü cu ía nh án læûcvaì quaín lyï nh án læûc; quan h ãû s åí h æîu cu ía täø ch æïc vaì caïc quanh ãû giæîa c äng nh án våïi laînh âaûo vaì c äng âoaìn; tçnh h çnh th ëtræåìng lao âäüng vaì caûnh tranh; tçnh h çnh phaït tri ãøn kinh tãú cu íaâáút n æåïc; caïc ch ênh saïch kinh tãú - xaî h äüi cu ía Nhaì n æåïc; caïc quyâënh vãö phaïp lu áû t cu ía Nhaì n æåïc trong lénh væûc lao âäüng, s æûphaït tri ãøn cu ía c äng ngh ãû vaì kyî thu áût; tæ tæåíng, tæ duy cu íang æåìi quaín lyï âãø læûa cho ün quy m ä vaì c å c áúu b äü ph áûn ngu äönnh án læûc cho phu ì h åüp... Khi h çnh th aình b äü ph áûn ch æïc n àng quaín lyï ngu äön nh án læûctrong m äüt täø ch æïc ho àûc trong m äùi c áúp quaín lyï cu ía täø ch æïcphaíi tênh âãún ch æïc n àng, nhiãûm vu û âàû t ra cho b äü ph áûn âo ï trãnc å s åí ph án têch kh äúi læåüng c äng viãûc vaì caïc yãúu täú aính h æåíngâãún no ï. Mu ûc ti ãu laì x áy d æûng âæåüc m äüt c å c áúu go ün nhe û, traïnhs æû c äöng k ãönh, ch äöng che ïo giæîa caïc ch æïc n àng âãø co ï th ãø giaíiquyãút nhanh vaì hiãûu quaí caïc váún âãö âàût ra. B äü ph áûn quaín lyï nh án læûc âæåüc th aình láûp phaíi âaïp æïngcaïc yãu c áöu chu í yãúu sau âáy:  Yãu c áöu c án âäúi: c án âäúi vãö s äú ng æåìi th æûc hiãûn, c å s åí váû t ch áút, ti ãön väún âæåüc ph án b äø trong tæång quan våïi kh äúi læåüng c äng viãûc phaíi th æûc hiãûn vaì s æû âo ïng go ïp vaìo caïc m u ûc ti ãu cu ía täø ch æïc cu îng nh æ trong tæång quan våïi caïc b äü ph áûn ch æïc n àng khaïc.  Yãu c áöu linh hoaût: phaíi co ï c å c áúu täø ch æïc vaì nh æîng quy âënh linh hoaût, co ï th ãø âiãöu ch ènh âãø âaïp æïng k ëp th åìi, co ï hiãûu quaí caïc yãu c áöu vãö ngu äön nh án læûc cu ía täø ch æïc. H iãûn nay, trong caïc täø ch æïc, b äü ph áûn ch æïc n àng vãö ngu äönnh án læûc âæåüc th aình láûp våïi quy m ä ráú t âa d aûng vaì tãn go üicu îng kh äng th äúng nh áút. C aïc doanh nghiãûp n æåïc ngoaìi ho àûc li ãndoanh våïi n æåïc ngoaìi th æåìng th aình láûp pho ìng ngu äön nh án læûc,th ãø hiãûn m äüt caïch nh çn hiãûn âaûi h ån âäúi våïi c äng taïc quaín lyïlao âäüng. ÅÍ caïc doanh nghiãûp n æåïc ta, b äü ph áûn naìy th æåìngâæåüc th aình láûp th aình m äüt pho ìng, m äüt ban âäüc láûp våïi caïc tãngo üi khaïc nhau nh æ pho ìng hay ban "täø ch æïc lao âäüng", "täø ch æïccaïn b äü", "lao âäüng - ti ãön læång" ho àûc saïp nh áûp våïi ch æïc n àngquaín trë haình ch ênh th aình pho ìng "täø ch æïc - haình ch ênh", "h aìnhch ênh täøng h åüp"... Nh æ trãn âaî âãö c áûp, váún âãö âàût ra laì tu ìy thu äüc vaìo caïcâiãöu kiãûn cu û th ãø cu ía täø ch æïc m aì læûa cho ün vaì h çnh th aình b äüph áûn ch æïc n àng cho phu ì h åüp vãö m àût quy m ä, caïch täø ch æïc, tãngo üi cu îng nh æ s æû ph án nho ïm caïc ch æïc n àng nho í b ãn trong nh ætu yãøn du ûng, ti ãön læång, âaìo taûo, an to aìn, quan h ãû lao âäüng... 22 Træåìng Âaûi hoüc Kinh tãú Huãú
 23. 23. Giaïo trçnh QUAÍN TRË NHÁN LÆÛC M àûc du ì kh äng co ï h çnh m áùu chung cho m oüi täø ch æïc vaì b áútc æï m ooüt s æû sao che ïp c æïng nh àõc naìo cu îng se î âem laûi s æû b áúth åüp lyï, kinh nghiãûm th æûc tãú cho th áúy nh æîng g åüi yï cho viãûc h çnhth aình co ï hiãûu quaí b äü ph áûn ch æïc n àng vãö ngu äön nh án læûc nh æsau:  Trong caïc täø ch æïc ráú t nho í (d æåïi 1 00 c äng nh án viãn), c äng taïc quaín lyï ngu äön nh án læûc th áûm ch ê co ï th ãø ch è c áön âæåüc kiãm nhiãûm b åíi chu í doanh nghiãûp ho àûc giaïm âäúc âiãöu haình ho àûc tråü lyï cu ía ho ü ho àûc m äüt ng æåìi laînh âaûo naìo âo ï. Træåìng h åüp naìy phu ì h åüp våïi caïc c äng ty tæ nh án co ï quy m ä nho í.  Trong caïc doanh nghiãûp nho í (khoaíng trãn 1 00 c äng nh án viãn), ch è c áön m äüt chuyãn gia âãø âaím nh áûn m oüi c äng viãûc vãö ngu äön nh án læûc.  Våïi caïc doanh nghiãûp væìa (vaìi tràm c äng nh án viãn), co ï th ãø th aình láûp ban hay pho ìng ngu äön nh án læûc.  Våïi caïc doanh nghiãûp låïn (haìng ngh çn c äng nh án viãn, täøng c äng ty, táûp âoaìn), th ç tu ìy m æïc âäü co ï th ãø th aình láûp pho ìng ngu äön nh án læûc hay caí m äüt c å c áúu ch æïc n àng âæåüc chuyãn m än ho ïa våïi nhiãöu pho ìng, nhiãöu chuyãn gia âãø th æûc hiãûn caïc c äng viãûc khaïc nhau thu äüc lénh væûc quaín lyï ngu äön nh án læûc. H çnh II-1 vaì H çnh II-2 sau âáy cho th áúy vê du û vãö c å c áúu b äüph áûn ngu äön nh án læûc trong m äüt c äng ty nho í vaì m äüt táûp âoaìnlåïn cu ìng våïi s æû ph án nho ïm caïc ch æïc n àng trong âo ï (theo caïch täøch æïc cu ía caïc c äng ty n æåïc ngoaìi). Hçnh II-1. Cå cáúu phoìng nguäön nhán læûc trong mäüt cäng ty Cå cáúu phoìng nguäön nhán læûc trong mäüt cäng ty nhoí CHUÍ TËCH Giaïm âäúc Giaïm âäúc Giaïm âäúc Giaïm âäúc taìi chênh saín xuáút nguäön nhán læûc Marketing Tråü lyï Tråü lyï Tråü lyï Giaïm âäúc NNL nhán sæû quaín trë Cå cáúu phoìng nguäön nhán læûc trong mäüt cäng ty låïn CHUÍ TËCH Phoï Chuí tëch Phoï Chuí tëch Phoï Chuí tëch Phoï Chuí tëch taìi chênh saín xuáút nguäön nhán læûc Marketing GÂ GÂ thuì lao GÂ quan hãû lao GÂ quan hãû lao GÂ Âaìo taûotuyãøn duûng Træåìng Âaûiâäüchãú) ïp tãú Huãú án vaì phuïc låüi hoüc Kinh âäüviãn) ng (pha ng (nh vaì phaït 23 triãøn

×