Your SlideShare is downloading. ×
Legislativa i.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Legislativa i.

502
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
502
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. L e g i s l a t i v a I. Zákony, normy, doporučení, standardy RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 2. Legislativa I.
  • obecné legislativní dokumenty k činnosti knihoven (zákony)
  • terminologie
  • mezinárodní standardy a doporučení
  • knihovní zákony v ČR
  • informační politika
  • koncepce knihovnictví
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 3. Tři okruhy zákonů ve vztahu ke knihovnám
  • Zákony ovlivňující/upravující existenci knihoven
  • Zákony ovlivňující/upravující financování a hospodaření
  • Zákony ovlivňující/upravující vlastní činnost knihoven – tvorbu KF, poskytování VKIS
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 4. Kde hledat informace
  • Informace ke knihovnické legislativě:
  • http://www.nkp.cz
  • http://www.mzk.cz
  • pověřené knihovny
  • Plné texty (volný přístup):
  • http://www.mvcr.cz
  • http://www.sbirka.cz
  • http://www.sagit.cz
  • http://www.epravo.cz
  • http://sbirka.aspi.cz
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 5. Terminologie
  • Vodičková, Hana, Cejpek, Jiří. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický . Praha, Stát. pedag. nakl. 1965. 119 s.
  • Katuščák, Dušan a kol. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník obor knižničná a informačná veda. Bratislava, Stát. pedag. nakl. 1998. 375 s.
  • TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2001- [cit. 2010-09-13]. Dostupný z WWW: < http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/ >.
  • Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie
  • z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. Editor Miroslav Ressler. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Národní knihovna České republiky, 2006. 161 s. Obsahuje CD-ROM. ISBN 80-7080-599-4.
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 6. Listina základních práv a svobod
  • Hlava druhá, Lidská práva a základní svobody
  • Oddíl 2, Politická práva
  • Čl. 17: (1) Svoboda projevu a právo na
  • informace jsou zaručeny.
  • (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem…
  • U snesení předsednictva ČNR
  • ze dne 16.12. 1992
  • In: Sbírka zákonů ČR 1993, částka 1, s. 17-23.
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 7. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím
  • povinnost poskytovat informace
  • zveřejňování informací
  • ochrana informací
  • lhůta 15 dnů
  • In: Sbírka zákonů ČR 1991, částka 22, s. 502-512.
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 8. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Působnost zákona:
  • (1) Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
  • In: Sbírka zákonů ČR 2000, částka 32, s. 1521-1532.
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 9. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  • § 16 Půjčování
  • „ Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla
  • ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou.“
  • § 37 Knihovní licence
  • „ Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské vzdělávací zařízení
  • zhotoví-li rozmnoženinu
  • půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny
  • ¨…je-li zaplacena odměna…“
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 10. Kolektivní správci autorských děl
  • Občanské sdružení DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentura
  • ASA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
  • INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • OOA-S – ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
  • Občanské sdružení GESTOR – Ochranný svaz autorský
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 11. Manifest UNESCO o veřejných knihovnách 1994
  • Veřejná knihovna jako brána ke znalostem a předpoklad celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje
  • „ Veřejná knihovna je místním informačním střediskem, zabývajícím se zpřístupňováním všech druhů vědomostí a informací svým uživatelům.“
  • Dostupné na: http://knihovnam.nkp.cz (Legislativa – Mezinárodní doporučení)
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 12. Zpráva o Zelené knize o úloze knihoven v moderním světě
  • Úloha knihoven v moderní společnosti, 1998
  • „ Jedinečnou funkcí knihoven je shromažďovat, pořádat, nabízet k využití a uchovávat veřejně přístupné dokumenty bez ohledu na formu (tištěný materiál, kazeta, CD-ROM, síť) takovým způsobem, který, bude-li to třeba, umožní jejich vyhledávání a předání uživateli. Žádná jiná instituce neprovádí tuto dlouhodobou systematickou práci.“
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 13. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách z roku 2000
  • Poslání školních knihoven:
  • „ Školní knihovny nabízejí informační služby, knihy a zdroje, které umožňují všem členům školní komunity stát se kritickými mysliteli a efektivnějšími uživateli informací všech druhů a typů médií.“
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 14. Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny z roku 2002
  • „ Tato nová směrnice byla napsána pro informaci odpovědným národním a regionálním orgánům a jako návod knihovníkům. Měla by školám pomáhat uskutečňovat principy vyjádřené v Manifestu.“
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 15. Zákon č. 430/1919 Sb.
  • Zákon ze dne 22. července 1919
  • o veřejných knihovnách obecních
  • Nařízení vlády republiky Československé
  • ze dne 5. listopadu 1919, jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních
  • ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb.
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 16. Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) ze dne 9. července 1959, č. 53/1959 Sb.
  • jednotná soustava knihoven
  • úkoly a povinnosti JSK
  • Státní knihovna ČR
  • síť knihoven
  • lidové knihovny
  • Ústřední knihovnická rada
  • pracovníci knihoven
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 17. Zákon č. 257/2001 Sb.
  • Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách
  • a podmínkách provozování veřejných
  • knihovnických a informačních služeb
  • (knihovní zákon)
  • účinnost od 1. ledna 2002
  • In: Sbírka zákonů ČR 2001, částka 98, s. 5683-5688.
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 18. Systém knihoven
  • a) Národní knihovna ČR, MZK v Brně,
  • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana
  • b) krajské knihovny (14 knihoven)
  • c) základní knihovny
  • d) specializované knihovny
  • Evidence knihoven
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 19. Vyhláška MK ČR č. 88/2002 Sb., ze dne 21. února 2002
  • k provedení zákona č. 257/2001 Sb.,
  • o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon):
  • Meziknihovní služby (MVS, MMVS)
  • při zprostředkování knihovního dokumentu
  • Vedení evidence knihovního fondu
  • Zápis o výsledku revize knihovního fondu
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 20. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
  • Periodický tisk = noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce
  • Povinné údaje, § 8
  • Povinné výtisky do 7 dnů ode dne vydání
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 21. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
  • Neperiodické publikace = rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek
  • Povinné údaje, § 2
  • Povinné výtisky do 30 dnů ode dne vydání
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 22. VISK – veřejné informační služby knihoven
  • VISK1 Koordinační centrum programu
  • VISK2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
  • VISK3 ICEKNI
  • VISK4 Digitální knihovna a archiv
  • Dostupné na: http://visk.nkp.cz
  • VISK5 Retrokon
  • VISK6 Memoriae Mundi Series Bohemica
  • VISK7 Kramerius
  • VISK8 Elektronické informační zdroje
  • VISK9 Souborný katalog ČR
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 23. Projekt internetizace knihoven
  • Zahájení 2004
  • Připojení všech evidovaných knihoven k internetu
  • Garantováno připojení zdarma 36 měsíců
  • Pokračování PIK dle usnesení vlády z 30.8. 2006 č. 1032 do r. 2015
  • Financování a řízení v současnosti pod MV
  • Dle novely zákona připojení knihoven do 31.12. 2007
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 24. Metodické pokyny Ministerstva kultury ČR
  • Metodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (leden 2005)
  • Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (březen 2005)
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 25. Regionální funkce
  • KZ v § 2, odst. h)
  • „ ..v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb“
  • Usnesení vlády č. 68/2002
  • Změna financování RF
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 26. Cíle regionálních funkcí
  • 1. Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky.
  • 2. V yrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí.
  • 3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů.
  • 4. O dstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.
  • 5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji.
  • 6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků.
  • 7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi.
  • 8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
  • 9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 27. Standard VKIS
  • Cílem standardu VKIS je zlepšení dostupnosti a kvality VKIS jejich uživatelům.
  • Standard VKIS vymezuje následující kategorie a v nich indikátory (kritéria), za kterých jsou v knihovnách poskytovány VKIS uživatelům.
  • provozní doba knihovny pro veřejnost,
  • tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů,
  • počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu,
  • studijní místa a prostory pro uživatele knihovny,
  • obecné principy dostupnosti VKIS.
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 28. Koncepce 2011-2014
  • Vize koncepce:
  • Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoli denní či noční službu získávám bezplatně v nečekaně dobré kvalitě požadovanou službu.“
  • Témata:
  • Klient/Služby
  • Procesy/Legislativa
  • Fondy
  • Finance
  • Pracovníci a jejich rozvoj
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 29. Cíle knihoven v informační společnosti
  • Rovný přístup k informacím
  • Vytváření komunit
  • Podpora vzdělávání a výzkumu
  • Podpora zaměstnanosti
  • Podpora firem
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 30. Státní kulturní politika České republiky 2009 - 2014
  • Schválila vláda usnesením č. 1452 dne 19. 11. 2008
  • Vize státní kulturní politiky
  • „ Kultura je pro Českou republiku „jízdenkou do budoucnosti“: chceme být opět křižovatkou kultur, svoji přirozenou pozici využít svobodným, otevřeným a kreativním způsobem při tvorbě kultury vlastní, ochraně zděděných kulturních hodnot a jejich uplatnění ve všech oblastech života společnosti. Úkolem státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi společnosti a tak obohacovat životy občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu, vzdělání, motivovat dárcovství i poskytnout dostatečné zdroje a tím posílit konkurenceschopnost země v globálním prostředí.“
  • Cíle státní kulturní politiky
  • Cíl 1: Ekonomická a společenská dimenze
  • Cíl 2: Občanská dimenze – rozvoj osobnosti
  • Cíl 3: Role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot
  • Cíl 4: Role státu při tvorbě pravidel
  RKK 2011/2012, MZK Brno
 • 31. Děkuji za pozornost.
  • Případné dotazy můžete adresovat:
  • Monika Kratochvílová
  • oddělení knihovnictví
  • Moravská zemská knihovna v Brně
  • Tel.: 541 646 128
  • E-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz
  RKK 2011/2012, MZK Brno