Hadisgal kuranukku-muranpaduma

307 views

Published on

நூல் ஆசிரியர் : P.ஜைனுல் ஆபிதீன்
பி.ஜே. அவர்களின் புத்தகங்கள் மற்றும் திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வாங்க பின் வரும் முகவரியைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.


Moon Publication
83,மூர் தெரு, மண்ணடி,
சென்னை-6,00,001
Phone No: 004 65690810, Mobile No: 9444276341, 9976223885

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hadisgal kuranukku-muranpaduma

 1. 1. ஆ ர ப ஹத க ஆ , ஹத ஆகிய இர ைட ஒ லி க டாய கைட ப க ேவ . எ த ஒ நிைலய இத மா றமாக ெசய பட டா எ அ த தி தமாக பல வழிகளம க நா றி வ கிேறா . இ ேவ நம உய சாக இ வைர இ வ கிற . இ ஷாஅ லா வ கால கள நம ப ர சார இைத ைமயமாக ெகா ேட அைம . ஆ ம ேபா . ஹத ேவ டா எ றி ெகா ஒ ட கிள ப ய ேபாஇ த வழிேக லி அவ கைள அவ கள டமி ம கைள கா பா வத காக வ வாத கைளநட திேனா . இத வ ைளவாக ஹதஸி அவசிய ைத ம க ெத ள ெதள வாக உணெகா டா க . ஆய மிக சில ஹத க அறிவ பாள ெதாட ச யாக இ தா அத க ஆ மா றமாக இ பதா நப (ஸ ) அவ க இைத றிய க மா டா க எ றஅ பைடய இ த ஹத கைள ஏ ெகா ள டா எ நா ெசா கிேறா . இைத ெகா ளாத சில , ஹதைஸ ம பத கான வழிைய நா திற வ வதாகமேனா இ ைசய அ பைடய ஹதைஸ ம பதாக நம இ த க ைத யா றியதி ைல எ ஹதைஸ ம பத இ ப ெயா வ தி ஹத கைலய இ ைல எ கிறா க . தா அறியாத வ சய தி ம க எதி களாக இ பா க எ பத கிண க இவ க உ ைமெத யாத காரண தினா நா கி ற இ த உ ைமைய எதி ெகா கிறா க . இவ கஉ ைம நிைலைய உண வேதா இவ கள ப ர சார தா ழ பய ம க ெதள வான வழிையகா வத காக , ஆன மா றமான க கைள நப யவ க றியதாக ெபா ம க எ ணவட டா எ பத காக இ தக ெதா க ப ள . இதி தவ க ஏ இ தா அைத எ க ந க கா டலா . இ ஷா அ லாதி தி ெகா ேவா . எ லா வ ல இைறவ ந அைனவ ேநரான வழிைய கா வானாக.நப (ஸ ) அவ கள ஆ ட ர படா ம க அ ள ப டைத ந அவ க வ ள க ேவ எ பத காக , அவ க சி தி கேவ எ பத காக இ த ேபாதைனைய உம அ ள ேனா .அ ஆ (16 : 44) ேவத ைத ம க வள வத காக ேபாதைனைய அதாவ ஹதைஸ நப (ஸ )அவ க ெகா ததாக அ லா கிறா . ஹதஸி ஆன உ ள ெந கமானெதாட ைப இ வசன எ ைர கிற .நப (ஸ ) அவ கள ெசா ெசய அ கீ கார ஆகிய அைன ஆன வ ள கமாக இ ேமதவ ர ஒ ேபா ஆ ட ர படா . ஆன ர ப ெச தி நப (ஸ ) அவ கள றாக இ க யா எ வத இைறவ ைடய இ த வா ேக ேபா மான . ஆ ம அ லா வ டமி வரவ ைல. நப (ஸ ) அவ க மா க அ பைடயஉபேதசி த க க , ெசய பா க ,அ கீ கார ஆகிய அைன அ லா வ டமி வ தைவேய.இைத ப வ வசன உண கிற .அவ மேனா இ ைச ப ேப வதி ைல. அ(வ ேப வ) அறிவ க ப ெச திைய தவ ர ேவறி ைல.அ ஆ (53 : 4)1 PDF File from www.onlinepj.com
 2. 2. ஆ , நப (ஸ ) அவ க அறிவ த ெச திக அ லா வ க க எ பதா இ தஇர ம திய ர பா வ வத எ ளள சா தியமி ைல. அ லா அ லாதவ களக கள ர பா ைட காணலா . ஆனா அவ ைடய க கள ர பாேட வரா எப வ வசன க கி றன.அவ க இ த ஆைன சி தி க மா டா களா? இ அ லா அ லாதவ டமி வ தி தாஇதி ஏராளமான ர பா கைள க பா க .அ ஆ (4 : 82)இத ,ப இதி தவ வரா . க ய ஞானமி ேகான டமி அ ள ப ட .அ ஆ (41 : 42) ஆ இ த அ பைட மா றமாக நப (ஸ ) அவ கள ெபயரா ஒ ெச தி வ தா இ த ர பாேட அ தவறான ெச தி எ பத ேபா மான சா றாகிவ .த ெபயரா அறிவ க ப இ ேபா ற ெச திகைள ஏ ெகா ள டா எ நப (ஸ )அவ கேள ெதள ப தி ளா க .அ லா வ த (ஸ ) அவ க றினா க : ெபா என க த ப ஒ ெச திையஎ ன டமி யா அறிவ கிறாேரா அவ ெபா ய கள ஒ வராவா .அறிவ பவ : ச ரா ப ஜு த (ரலி) : லி (1) தி ஆ இ க ைதேய நா கிேறா .நப (ஸ ) அவ கள அ த வா ைக ஆ அ பைடய தா அைம தி த . அவ கள ெசாெசய அ கீ கார ஆகிய அைன ஆன ஒ தி . அ ல ஆன வ ள கமாகஇ . ஆன மா றமாக அவ கள வா ைகய எ த சி அ ச ைத காண யா . நா ஆய ஷா (ரலி) அவ கள ட நப (ஸ ) அவ கள ண ைத ப றி என ெசா கஎ ேக ேட . அத அவ க நப (ஸ ) அவ கள ண ஆனாகேவ இ த எ றினா க .அறிவ பவ : சஃ ப ஹிஷா : அ ம (24139)நப ேதாழ க ஹத கைள ம தா களா? ஆன ஹத ர ப டா அ த ஹதைஸ நப யவ க றிய க மா டா க எ றஅ பைடய அைத ஏ ெகா ள டா எ ற வ திைய யா றியதி ைல: அதன பைடயெசய பட மி ைல என ந ைம வ ம சி பவ க கிறா க .ஹதைஸ பா கா பைத ேபா கா ெகா இவ க ஹத கைலைய ைறயாக ப காதேதஇ த வ ப த வ ம சன தி காரண . நா இ த அ பைடய நம ேப நப ேதாழ கெசய ப வ தைத ப வ ெச திகள ல வள கி ெகா ளலா .உம (ரலி) அவ க கைட ப த வழி ைற2 PDF File from www.onlinepj.com
 3. 3. ஃபா திமா ப ைக (ரலி) அவ க றியதாவ : (எ கணவ ) அ அ ப ஹஅவ க எ ைன ஒேரய யாக தலா ெசா லி வ டா . அ ேபா அவ ெவள இ தா . ப னஅவ ைடய ப ரதிநிதி ேதா ந க படாத ேகா ைமைய என அ ப ைவ தா . அைத க நாஎ சலைட ேத . அத அ த ப ரதிநிதி அ லா வ மதாைணயாக நா க உன (ஜவனா சத வசதி) எைத தர ேவ யதி ைல. (இ ஒ உதவ யாக தர ப ட தா ) எ றினா .நா அ லா வ த (ஸ ) அவ கள ட வ நட தைத றிேன . அ ேபா அ லா வ த (ஸ ) அவ க ‘அவ உன (ஜவனா ச த வசதி) எைத தர ேவ யதி ைல’ எ றினா க .அறிவ பவ : பா திமா ப ைக (ரலி) : லி (2953) அ இ ஹா அவ க றியதாவ : நா அ வ ப யஸ அவ க ட ெப யப ள வாசலி அம தி ேத . எ க ட ஷஅப அவ க இ தா க . அ ேபா ‘ஃபா திமா பைக (ரலி) அவ க உைறவ ட இ ைல. ஜவனா ச இ ைல என அ லா வ த(ஸ ) அவ க அறிவ தா க ’எ ற ஹதைஸ ஷஅப அவ க எ க அறிவ தா க . (அ கி த)அ வ (ரலி) அவ க ஒ ைகயள சி க கைள அ ள அவ ம எ வ ப வ மா றினா க . உம ேக தா . இ ேபா ற ெச திகைள அறிவ கி ற கேள? உம (ரலி) அவ க ஒெப ண ெசா காக நா அ லா வ ேவத ைத நப ய வழி ைறைய ைகவ டமா ேடா . ஃபா திமா ப ைக (உ ைமய ேலேய) நிைனவ ைவ ளாரா? அ ல மறவ டாரா எ நம ெத யவ ைல. தலா ெசா ல ப ட ெப உைறவ டஜவனா ச உ . பகிர கமான ெவ க ேகடான ெசயைல அ ெப க ெச தாேல தவ ர அவ கைளஅவ கள வ கள லி ெவள ேய றாத க (65 : 1) எ வலி மா உைடய அ லா றி ளா எ றா க .அறிவ பவ : அ இ ஹா (ர ) : லி (2963) ஃபா திமா ப ைக (ரலி) அவ க த கணவனா தலா வ ட ப ட ேபா அவ கஜவனா ச ம இ ப ட வசதிைய ஏ ப தி த வ ஃபா திமா (ரலி) அவ கள கணவகடைமய ைல எ நப (ஸ ) அவ க த னட றியதாக ச பவ தி ச ப த ப ட ஃபா திமா(ரலி) அவ கேள றி ப கிறா க .ஆனா தலா வ ட ப ட ெப ஜவனா ச ம இ ப ட வசதிைய கணவ ஏ ப தி தரேவ எ ஆன உ ள . எனேவ ஆன மா றமாக நப (ஸ ) றிய க மா டா கஎ ற அ பைடய உம (ரலி) அவ க ஃபா திமா (ரலி) அவ க அறிவ இ த ஹதைஸம கிறா க .ஃபா திமா (ரலி) அவ கள ந பக த ைமய உம அவ க எ ளள ச ேதக ெகா ளவ ைல. ஆ நப (ஸ ) அவ கள ஒ ேபா ேமாதா எ ப உ தியான வ ஷய . எனேவமறதியாக ஃபா திமா அவ க தா மா றி ெசா லிய க ேவ எ உம (ரலி) அவ கெச ளா க . இ த ச பவ தி உம (ரலி) அவ க எ த வாத ைத ைவ தாேரா அைத தா நா றி ெகா கிேறா . இ ேபா ஹதஸி ேபாலி பா காவல க ந ைம வ ம சன ெச தைதேபா “உம ஹதைஸ ம வ டா . அவ ஆ ம ேபா எ ெசா பவ க றி ெப ெகா வ டா . இவ வழிெக ட ட ைத சா தவ ” எ ெற லா வ ம சனெச வா களா?3 PDF File from www.onlinepj.com
 4. 4. கமாக இவ க எ ன ெசா ல வ கிறா க எ றா “எ த ஒ க ைத றினா அ ச யா?தவறா? எ ற ஆ ெச ல மா ேடா . அ த க ைத இத னா யாராவ ெசா னா களாஎ ேற ேக ேபா ” எ கிறா க .இ த நிக கைள ட நா இ றி ப வத காரண சஹாபா கள ெசய பா கஆதார தி ய எ பத காக அ ல. ேனா க யாராவ ெசா லிய தா தா ச என ம ஹவாதிக ெச ற பாைதய இ ைற ெச ெகா கிற இவ க ேனா க நமவழி ைறைய கைட ப ளா க எ உைர பத காக தா இைத கிேறா . ஆ ஹதைஸ ம ப ப ெகா ைகய இ பவ க நா தலி கா ய ஆ வசனேம ந ப ைக ெகா வத ேபா மான . நப (ஸ ) அவ க றியதாக அறிவ க ப ெச தி ஆ ர ப டா நப (ஸ )அவ க அைத க பாக றிய க மா டா க . அ த ெச திைய அறிவ தவ க ந லவ களாகஇ தா மன த க எ ற அ பைடய அவ கள டமி தா தவ ஏ ப எ ற இ தநியாயமான க ைத உம அவ க ம ம லாம ஏராளமான ஹத கைள ந ச தாய தி த தஅறி ட ஆய ஷா (ரலி) அவ க ைவ ளா க .அறி ட ஆய ஷா (ரலி) அவ கள வழி ைற உம (ரலி) அவ க (க தியா ) த ப ட ேபா அவ கள ட சேகாதரேர! ந பேர! என றிஅ தவராக ஸுைஹ (ரலி) அவ க (வ ) ைழ தா க . அ ேபா உம (ரலி) அவ க“ஸுைஹேப என காகவா ந க அ கிற க ? இற தவ காக அவர ப தா அ சிலஅ ைகய காரணமாக இற தவ ேவதைன ெச ய ப கிறா என அ லா வ த (ஸ ) அவ க றி ளா க அ லவா? எ றா க .உம (ரலி) அவ க இற த ேபா (அவ க இற பத றிய) அ த ெச திைய நா ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட றிேன . அத ஆய ஷா (ரலி) அவ க அ லா உம (ரலி) அவ க அ வானாக. அ லா வ மதாைணயாக (எவேரா) ஒ வ அ வதி காரணமாக இைறந ப ைகயாளைர அ லா ேவதைன ெச வா என அ லா வ த (ஸ ) அவ க றவ ைல. மாறாக ப தா ச தமி அ வத காரண தினா இைற ம பாள கஅ லா ேவதைனைய அதிக ப கிறா எ ேற அ லா வ த (ஸ ) அவ க றினா கஎ ெசா லிவ அ லா ேவ சி க ைவ கிறா . அழ ைவ கிறா (53 : 43) ஓ ஆ மாவபாவ ைமைய ம ேறா ஆ மா ம கா (35 : 18) (எ ஆ கிற ) ஆேன உ கேபா எ றா க .அறிவ பவ : இ அ பா (ரலி) : லி (1694) உ வா ப அ ஸுைப அவ க றியதாவ : இற தவ காக அவ ைடய ப தாஅ வதி காரணமாக இற தவ ம ணைறய ேவதைன ெச ய ப கிறா எ நப (ஸ ) அவ கெசா னதாக இ உம (ரலி) அவ க கிறா க என ஆய ஷா (ரலி) அவ கள ட ெத வ க ப ட .அ ேபா ஆய ஷா (ரலி) அவ க றினா க : இ உம தவறாக வ ள கி ெகா டா . (நப (ஸ )அவ க அ ப ெசா லேவய ைல) இற தவ த (வா நாள த) சிறிய ெப ய பாவ திகாரண தா ேவதைன ெச ய ப கிறா . அவர ப தாேரா இ ேபா அவ காக அெகா கி றன எ தா அ லா வ த (ஸ ) அவ க றினா க .இ( உம அறிவ தி ப) எ ப ய கிறெத றா ( ைறஷி தைலவ களான) இைண ைவ பவ கப ேபா ெகா ல ப எறிய ப த பா கிண க ேக நி ெகா அ லா வ த (ஸ ) அவ க ஏேதா ேபசினா க . (அ ேபா உய ர ற சடல கள டமா ேப கிற க ? எ4 PDF File from www.onlinepj.com
 5. 5. அ லா வ த (ஸ ) அவ கள ட ேக க) நா வைத அவ க ெசவ கிறா க எஅ லா வ த (ஸ ) அவ க பதிலள ததாக இ உம தவறாகேவ வ ள கி ெகா டா . நா அவ க ெசா லி வ தெத லா உ ைம எ இ ேபா அவ க அறிகிறா கஎ தா அ லா வ த (ஸ ) அவ க றினா க . (இ ேபா நா வைத அவ கெசவ கிறா க எ ெசா லவ ைல). ப ற (இற தவ க நா ேப வைத ெசவ வதி ைலஎ ற தம க தி சா றாக) ஆய ஷா (ரலி) அவ க (ப வ ) வசன கைள ஓதினா க . (நப ேய) இற தவ கைள உ களா ேக க ெச ய யா (27 : 80) (நப ேய) ம ணைறகள இ பவ கைள உ களா ெசவ ற ெச ய யா (35 : 22)அறிவ பவ : உ வா ப அ ஸுைப (ரலி) : லி (1697) உம ம இ உம (ரலி) ஆகிேயா ஆய ஷா (ரலி) அவ க எ ய ேபாெபா ய களாகேவா ெபா ப க ப டவ களாகேவா இ லாத இ வ ெசா ன ஹதைஸ ந க எ னட கிற க . ெசவ (சில ேநர கள ) தவறாக வ ள கி வ கிற எ றினா க .அறிவ பவ : காசி ப ஹ ம (ர ) : லி (1693) ப தின அ வதா இற தவ ேவதைன ெச ய ப வா எ நப (ஸ ) அவ க றியதாகஇவ க ஹத ஒ வர பாவ ைமைய ம றவ ம க யா எ ஆவசன தி மா றமாக இ பதா இ த ஹதைஸ நப (ஸ ) அவ க றிய க மா டா க . மாறாகந ல மன த களாக வ ள இ த இ வ ட தி தா தவ வ தி என ஆய ஷா (ரலி) அவ க ெச கிறா க .ேம ஆன ர பாடாக அவ க அறிவ த ெச தி ர படாத வைகய வள கெகா கிறா க . நப (ஸ ) அவ கள ஆய ர கண கான ெபா ெமாழிகைள ச தாய தி வழ கியஆய ஷா (ரலி) அவ க இ த க ைத றியத காக ஆய ஷா அவ க ஹதைஸ ம வ டா கஎ இவ க ெசா வா களா?இேத ேகாண தி ஆய ஷா (ரலி) அவ க இ ெனா ஹதைஸ அ கி ளா க .இர மன த க ஆய ஷா (ரலி) அவ கள ட வ ச ண எ ப ெப , கா நைட, வ ஆகியவ றிம தா இ கிற எ நப (ஸ ) அவ க றியதாக அ ஹுைரரா அறிவெகா கிறா எ றினா க . உடேன அவ க ேம கீ பா வ அ காசிமி (நப(ஸ ) அவ க ) இ த ஆைன அ ள யவ ம ச தியமாக இ ப நப (ஸ ) அவ கெசா லவ ைல. மாறாக அறியாைம கால ம க ச ண எ ப ெப கா நைட, வ ஆகியவ றிஉ என றி வ தா க எ தா நப (ஸ ) அவ க றினா க எ ெசா லி வ இ த மிய ேலா, உ கள டேமா எ த ப நிக தா அைத நா உ வா வத ேப பதிேவஇ லாம இ கா . இ அ லா எள தான (57 : :22) எ ற வசன ைத ஓதினா க .அறிவ பவ : அ ஹ ஸா (ர ) : அ ம (24894)ஆய ஷா (ரலி) அவ க ம த இ த ெச தி கா ய (2858) (5093) (5753) (5772) ஆகிய எ கள லிமி (4127) (4128) ஆகிய எ கள இட ெப ள .5 PDF File from www.onlinepj.com
 6. 6. யா எ ேபா ப வ எ பைத அ லா ெச வ டா . அ லா நா னா தா ப ஏ ப எ ஆ கிற . வ ெப கா நைட இவ றினா ப வ ; எனேவஇ றி ச ண பா கலா எ அ ஹுைரரா அறிவ த ஹத கிற . இ த ஹத ஆன ர ப கிற எ பதா இைத நப (ஸ ) றவ ைல எ பேத ஆய ஷா (ரலி) அவ களவாத .இ த ெச திகள நப (ஸ ) அவ கள ெபயரா ெசா ல ப ட ெச தி தவ எ பைதஆய ஷா (ரலி) அவ க ஆ ைடய வசன கைள ேம ெகா கா வ ள கி ளா க .ஆய ஷா (ரலி) அவ க , உம (ரலி) அவ க ேம ெசா ன ெச திகைள ம ளதா நாஇ த ெச திகைள ம கிேறா எ வள கி ெகா ள டா . ஆன ஹத ர ப டாஅைத நப யவ க ெசா லிய க மா டா க எ ற அ பைடய அ த ஹதைஸ ஏ க டாஎ நா ம றவ ைல. நம நப ேதாழ க றி ளா க எ பத காக தாஇவ ைற றி ேளா .ஹத கைலய இ வ தி உ டா? ஆைன ப காத ஒ வ ஆன அ ஹ ரா இ ைல எ ெசா வேதா ம ம லாமஅ ஹ ரா ஆன உ ள எ ெசா பவ கைள பா யா ெசா லாத க ைத இவ க கிறா க எ ேபசினா எ வள அறியாைமேயா அ ேபால ஆன ஹத ர ப டாஹதைஸ ஏ ெகா ள டா எ ற க ஹத கைலய ெசா ல படவ ைல எ யா கிறா கேளா அவ க அறியாைமய தா இ கிறா க .இவ க ஹத கைலைய ைறயாக ப காததா ஹத கைலய இ ைல எ ஆகிவ மா?ஒ இர எ றி லாம அதிகமான ஹத கைல கள இ வ தி இட ெப றி கிற .ஹத கைல கிய ஆதாரமாக எ ெகா ள ப கள இ வ தி இட ெப டஇவ க ஏ இ ப ெச ேபான வாத கைள ைவ கிறா க எ யவ ைல.இமா ஷாஃப ய‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﺷﺮوط ﺻﺤﺘﻪ هﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺷﺮوﻃﻪ إﻻ وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎب‬ஒ ஹத ச யாவத கான நிப தைனக ைமயாகி வ டா அைத ஆ ட ஒ பபா ப க டாயமா? இ றி இமா ஷாஃப அவ க க டாயமி ைல. ஏென றா அ த ஹத ஆன ர படாம இ தா தா அத நிப தைனக ைமயைட எ றி ளா க . : அ ம பாக : 4ப க : 438இமா பய‫.واﻟﺨﺒﺮ إذا آﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ‬ஹத அ லா ைடய ேவத தி ர ப டா அைத ெசய ப த டா . : தஃ சீ ப பாக : 12 ப க : 213இமா ஜு ஜான ய‫اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺳﻠﻢ ﻟﻔﻈﻪ ﻣﻦ رآﺎآﺔ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺁﻳﺔ‬ஆதார வமான ஹத எ ெவ றா அதிேல ம டரகமான வா ைதக இ கா . அத அ த ஆ வசன தி ர படாம இ .6 PDF File from www.onlinepj.com
 7. 7. : அ தஃ ஃபா பாக : 1ப க : 113இமா திய‫أن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ دﻻﺋﻞ اﻟﻮﺿﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺤﺲ واﻟﻤﺸﺎهﺪة أو ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ‬இ க ட ப ட ெச திைய அறி ெகா வத கான அைடயாள கள ஒ வள க ெகா க யாத வைகய அறிவ அ மா றமாக இ பதா . அ ல உ தியான ஆ ைடயக தி எதிராக அ த ெச தி அைம தி . நைட ைற இய பான நிைல ஒவராத ெச தி இ த வைகய அட . : த ராவ பாக : 1ப க : 276இமா இ க மி‫وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻘﺮﺁن‬இ க ட ப ட ெச திைய அறி ெகா வத கான அைடயாள கள ஒ ஹத ஆ ைடயெதள வான க தி ர ப வதா . : அ மனா னஃ ப க : 80‫ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺮﺁن وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺮﺁن‬இ க ட ப ட ெச தி ஆ ைடய ெதள வான க தி ர ப வ ப றிய ப தி. ஹத ஆ ைடய ெதள வான க தி ர ப வ அ இ க ட ப ட ெச தி எ பத கானஅைடயாள கள ஒ . : ந ம பாக : 2ப க : 218இமா அ ப க ச ஹஸய‫ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻻول وهﻮ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ وﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ‬ஹத அ லா ைடய ேவத தி ர ப டா அ ஏ ெகா ள படா . ெசய ப வதஅ ஆதாரமாக ஆகா . : உ ஸ ஹசீ பாக : 1ப க : 364 இ த வ தி ப வ தக கள பதி ெச ய ப ள .‫وذﻟﻚ أرﺑﻌﺔ أوﺟﻪ أﻳ ًﺎ َﺎ َﺎﻟﻒ آ َﺎب اﻟﻠﻪ‬ِ َ َ ‫َ َِ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ٍ َ ْﻀ ﻣ ﺧ َ َ ِﺘ‬ ّ இைத (நப (ஸ ) அவ க ச ப தமி லாத ஹத எ பைத அறிவத ) நா ைறகஇ கிற . தலாவ அ லா ைடய ேவத தி ர ப ெச தியா . : க ஃ அ ரா பாக : 4ப க : 492‫َاﻟﺄول ﻋَﻰ أرﺑﻌﺔ أوﺟﻪ : إ ّﺎ أن ﻳ ُﻮن ﻣ َﺎر ًﺎ ﻟﻠﻜ َﺎب‬ِ ‫و َْ َ ُ َﻠ َ ْ َ َ ِ َ ْ ُ ٍ َ َ ْ َﻜ َ ُﻌ ِﺿ ِ ْ ِﺘ‬ ‫ﻣ‬ ّ(ெச திய க ைத ைவ நப (ஸ ) அவ க ச ப தமி லாத ெச தி எ ெச ) த வைகைய நா ைறகள (அறியலா அதி ). ஒ அ த ஹத ஆன ர பாடாகஅைமவதா . : ஷரஹு த வ அல த ள பாக : 2ப க : 3687 PDF File from www.onlinepj.com
 8. 8. இமா இ ஜ ஸிய‫وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ إذا رأﻳﺖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أو ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻘﻮل أو ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻷﺻﻮل ﻓﺎﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬சி தைன மா றமாக அ ல (ஆதார வமாக) பதி ெச ய ப ட ெச தி மா றமாக அ லஅ பைட ேக மா றமாக ஒ ஹதைஸ க டா அ இ க ட ப ட ெச தி எ ெகாஎ ெசா னவ எ வள அழகாக ெசா னா எ இ ஜ ஸ றினா க .! : த ராவ பாக : 1ப க : 277‫وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻳﻘﺸﻌﺮ ﻟﻪ ﺟﻠﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ‬எைத க டா க மாணவன ேதா சிலி அவர உ ள ெப பா அைத(ஏ ெகா வைத) வ வர ேடா ேமா அ ேவ ம க பட ேவ ய ெச தி எ இஜ ஸ றினா க .!. : த ராவ பாக : 1ப க : 275அ ரபஉ ப ஹ ஸமி ‫ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ﻗﺎل إن ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻪ ﺿﻮء آﻀﻮء اﻟﻨﻬﺎر ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ وأن ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻪ ﻇﻠﻤﺔ آﻈﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺑﻬﺎ‬சில ஹத க இ கி றன. பகலி ஒள ைய ேபா அத ஒள உ . அத லேம (அச யான எ பைத) அறி ெகா ளலா . இ சில ஹத க இ கி றன. இரவ இ ைளேபா அத இ உ . அத லேம (அ தவறான எ பைத) அறி ெகா ளலா . : மஃ ஃப உ மி ஹத பாக : 1ப க : 62 ஹ ம ப அ தி லா வ : இ த அறிஞ ைற இமா இ ஹ அவ க அ இ கா எ ற த ைடய லிப வ மா பதி ெச ளா க .‫ اﻹﺣﻜﺎم ﻻﺑﻦ ﺣﺰم‬ள 209 ‫ ﺟﺰء 2 - ﺻﻔﺤﺔ‬ன ‫وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﺮة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﺎﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﺮض وﺣﺪﻳﺚ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻬﻮ ﻣﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﺮض وﺣﺪﻳﺚ‬‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺮح‬ ஹ ம ப அ தி லா எ பா கிறா : ஹத வைகயா .1. ஆன ஒ அைமகி ற ஹத ( தலாவ வைகயா ). இைத ஏ ெகா வக டாய .2. ஆன இ பைத வ ட தலான தகவைல த கி ற ஹத (இர டாவ வைகயா ).இைத ஆ ட இைண ஏ ெகா வ க டாய .3. ஆ ைடய க தி ரணாக வ ஹத ( றாவ வைகயா ). இ ஒ க படேவ ய . : அ இ கா பாக : 2ப க : 209வ திைய ெசய ப திய ேமைதக8 PDF File from www.onlinepj.com
 9. 9. ஆன ஹத ர ப டா அ த ஹதைஸ ஏ கலாகா எ ற இ த வ தி அறிஞ களஏ கள எ தளவ ம உ ளத ல. அறிவ பாள ெதாடைர அலசி பா ஹதஸி தர ைத ெச இ த அறி ஜவ க ச யான அறிவ பாள ெதாட ஆன மா றமானக கைள த கி ற ஹத கைள ஏ க ம ளா க . கா லி ேபா ற சிற த கள ஹத இட ெப றி தா ெச திய ஆனமா றமான க வ கி ற ேபா அறிவ பாள ெதாடைர இ த நியாயவா க ெபா ப தவ ைல.இத காக ந ைம வ ம சி பவ க இவ கைள வழிேகட க எ ற மா டா க . இ த அறிஞகைடப த வ திைய நா கைட ப தா ந ைம வழிேகட க எ கிறா க . ப வெச திகைள ப பவ க யா வழிேகட க எ பைத ெதள வாக உண ெகா வா க .இமா இ மாயல அ கிய ைற சஹஹு கா த ர எ ெசா ல ப ஹத ெதா ைல ெதா தவஇ மாயல எ ற அறிஞ ஆவா . க வ ேமைத இமா இ ஹஜ அவ க கா வ ைர தேபா இ த அறிஞ ைற பல இட கள பதி ெச கிறா . கா ய வ ம சி க ப ட ஹத க பதி த ேபா இ த அறிஞ ைற இ ஹஜஎ கா டாம இ ததி ைல. இ ப ப ட அறிஞ நாெம லா அறி ைவ திஅறிவ பாள ெதாட ைறய லாத கா ய இட ெப ற ஒ ஹதைஸ எ ப ைற கா கிறாஎ பா க . நப (ஸ ) அவ க றினா க : நப இ ராஹி (அைல) அவ க (த த ைத) ஆஸஅவ கைள ம ைம நாள ச தி பா க . ஆஸ ைடய க தி ( ைகய ) க ைம , திப தி . அ ேபா இ ராஹ (அைல) அவ க என மா ெச ய ேவ டா எ நாஉ கள ட றவ ைலயா? எ அவ கள ட ேக பா க . அத அவ கள த ைத இ உனநா மா ெச ய மா ேட எ வா . அ ேபா இ ராஹ (அைல) அவ க இைறவா ம கஉய ெகா எ ப ப ம ைம நாள எ ைன இழி ப த மா டா எ என நவா கள தி தா . (உ க ைணய லி ) ெவ ெதாைலவ இ எ த ைதைய வடேவெற த இழி (என ) அதிக இழி தர ய ?எ ேக பா க .அ ேபா உய வான அ லா இ ராஹ அவ கள ட நா ெசா க ைத இைற ம பாள கதைட ெச வ ேட எ பதிலள பா . பற இ ராஹேம உ க கா க கீ ேழ எ னஇ கிற எ பா க எ ற ப . அவ க கீ ேழ பா பா க . அ ேபா அ ேக இர த திேதா த க நிைற த க ைத லி ஒ கிட . ப ன அத கா கைள ப க பநரக தி அ ேபாட ப .அறிவ பவ : அ ஹுைரரா (ரலி) : கா (3350) இ ஹஜ அவ க இ த ஹதஸி வள க ெகா ைகய ப வ மா இ மாயலஅவ கள ைற பதி ெச கிறா .. ‫وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺈﺳ َﺎ ِﻴﻠﻲ َ َا اﻟﺤ ِﻳﺚ ﻣﻦ أﺻْﻠﻪ وﻃﻌﻦ ِﻲ ﺻ ّﺘﻪ ﻓ َﺎل ﺑﻌﺪ أن أﺧﺮﺟﻪ : َ َا َ َﺮ ِﻲ ﺻ ّﺘﻪ ﻧ َﺮ ﻣﻦ ﺟ َﺔ أن إﺑ َا ِﻴﻢ ﻋﻠﻢ أن اﻟّﻪ َﺎ ﻳﺨِﻒ اﻟ ِﻴ َﺎد ; ﻓﻜﻴْﻒ ﻳﺠ َﻞ َﺎ َﺎر ﻟﺄ ِﻴﻪ‬ ِ ‫َ َ َ ْﻌ ﻣ ﺻ َ َِﺑ‬ ‫ِﺤ َﻈ ِ ْ ِﻬ َ َ ِ ْﺮ ه َِ َ َ َ َ ﻟ ُ ْﻠ ْﻤ ﻌ‬ ‫ّ ﻠ‬ ّ َ ‫ِﺤ َﻘ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ هﺬ ﺧﺒ ﻓ‬ َ ‫َ ََ َ ﻓ‬ َ ْ ِ ‫َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ِْ ْﻤ ﻋ ِ ّ هﺬ ْ َﺪ‬‫ﺧﺰ ًﺎ ﻣﻊ ﻋﻠْﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ؟ و َﺎل ﻏﻴْﺮﻩ : َ َا اﻟﺤ ِﻳﺚ ﻣ َﺎِﻒ ﻟ َﺎهﺮ ﻗﻮْﻟﻪ ﺗ َﺎَﻰ : ) َ َﺎ َﺎن اﺳﺘﻐ َﺎر إﺑ َا ِﻴﻢ ﻟﺄ ِﻴﻪ إّﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻋ َة وﻋﺪ َﺎ إ ّﺎﻩ , ﻓﻠ ّﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أ ّﻪ ﻋﺪ ّ ﻟﻠﻪ ﺗﺒﺮأ ﻣﻨﻪ ( اﻧﺘ َﻰ‬ ‫وﻣ آ َ ِ ْ ِ ْﻔ ِ ْﺮ ه َِﺑ ِ ِﻟ َ ْ َ ْ ِﺪ َ َ َه ِﻳ ُ ََﻤ َ َ َ َ َ ُ َﻧ ُ َ ُو َِ ِ َ َ ََ ِ ْ ُ ِ ْ َﻬ‬ ّ ّ َ ّ َ َ َ ‫هﺬ ْ َﺪ ُﺨ ﻟ ِﻈ ِ ِ َ َﻌ ﻟ‬ َ َ ‫ِ ْﻳ َ َ ِ ِ َِ َ َﻗ‬ இ மாயல அவ க இ த ஹதஸி க தி சி க இ பதாக க தி இத ைடய ந பகத ைமய ைற றி ளா . அவ இ த ஹதைஸ பதி ெச வ (ப வ மா ) கிறா .அ லா வா மறமா டா எ இ ராஹ (அைல) அவ க தி டமாக அறி தி தா க . இைதஅவ க வள கிய ேபா தன த ைத ஏ ப டைத தன ஏ ப ட இழிவாக அவ கஎ ப க திய பா க ? எ இ மாயல றி ளா . இ ராஹ த த ைத காக பாவம னேத ய , த ைத அவ அள த வா திய காரணமாகேவ. அவ அ லா வ எதி எ ப9 PDF File from www.onlinepj.com
 10. 10. அவ ெத த ப அதிலி வ லகி ெகா டா . இ ராஹ பண ளவ . சகி த ைமஉ ளவ எ ற இ த இைறவ ைடய ெவள பைடயான றி இ த ஹத ர ப கிற எஇ மாயல அ லாம ம றவ க வ ம சி ளா க . : ஃப ஹு பா பாக : 8ப க : 500 ேம க ட ஹதைஸ அறிஞ க வ ம சி ேபா அத அறிவ பாள ெதாடைர ப றிஅவ க ேப ைசேய எ கவ ைல. மாறாக அ லா வா ம வா எ இ ராஹ நபஎ வ இைற த த ைம மா றமான எ பதனா இ ஆ ேசபைன யஎ கி றன .ேம தன த ைத அ லா வ எதி எ ெதள வான ட இ ராஹ த த ைதய டமிவ லகி ெகா டா எ தி ஆ கிற . ஆனா இ த ஹத அவ க வ லகவ ைல.ம ைமய த த ைத காக வாதா வா க எ ற அ த ைத ெகா கிற .எனேவ இ த ஹதைஸ ஏ ெகா ள டா எ நா கி ற அ பைடய நி இ தஅறிஞ க ெச ளா க . ெசா கி ற க நியாயமானதா எ சி தி காம எ தஇமாமாவ ந க வைத ேபா றி ளாரா? எ தனமாக ேக பவ க இ தஅறிஞ கள கைள உ ேநா க ேவ .இமா மாலி ம பய வழி ைற க அ ேகா திர ைத சா த ஒ ெப மன நப (ஸ ) அவ கள ட கைடசி ஹ ஜி ேபாவ அ லா வ தேர அ லா ைடய ஹ எ கடைம எ த ைத வ தியாகி வ ட .அவ தி த வய ைடயவராக வாகன தி அமர யாதவராக இ கிறா . நா அவ சா பாகஹ ெச தா அ நிைறேவ மா? எ ேக டா . நப (ஸ ) அவ க ஆ எ றா க .அறிவ பவ : இ அ பா (ரலி) : கா (1854) இ த ஹதைஸ இமா மாலி அவ க நிராக தைத ப அவ க அ கீ க ளா க .‫وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ رأى ﻣﺎﻟﻚ أن ﻇﺎهﺮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺨﺜﻌﻤﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻈﺎهﺮ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﺮﺟﺢ ﻇﺎهﺮ اﻟﻘﺮﺁن وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻮاﺗﺮﻩ‬ ப கிறா : க அ ேகா திர ைத சா த ெப மண அறிவ ஹத ஆ ைடயெவள பைடயான க தி ர ப கிற எ மாலி அவ க க கிறா . ஆைகயா அவ ஆ ைடய ெவள பைடயான க தி ேக ைம ெகா ளா . ஆ ளஅ கீ கார ைத கவன தா ஆன ைம ெகா க ேவ எ பதி எ த ச ேதகஇ ைல. : ப ஹு பா பாக : 4ப க : 70 ஹ ெச வத ச தி ெப றவ க தா ஹ கடைம எ தி ஆ கிற .ஆனா இ த ஹதஸி வாகன தி ட உ கார இயலாத வயதான த த ைத ஹகடைமயானதாக ச பவ தி ச ப த ப ட ெப மண றி ளா . இதனா இமா மாலி அவ கஇ த ஹதைஸ ப த ளவ ஆ ைம த ளா க .அ ப ைம வழ வ க க ச தா எ இமா ப அவ க ஒ தத கிறா க . இ த ஹதஸி உ ள அறிவ பாள கள ஒ வ ம ட ைற ற யா .அைனவ சிலாகி ெசா ல ப டவ க . இ ப ப டவ க அறிவ இ த ஹதைஸ10 PDF File from www.onlinepj.com
 11. 11. ஆன ர ப கிற எ றி ப த வதா ஹதஸி ம இ த அறிஞ க அ கைரஇ ைல எ ெபா ளா?இமா இ த மியாவ வழி ைற இ த மியா அவ க அைனவரா ேபா ற ப மிக சிற த அறிஞ . இ த அறிஞ ஆன ர ப டா ஹதைஸ ஏ க டா எ ற அ பைடய நி ந ைமெய லாமி கி ற வைகய ஹத கைள வ ம சன ெச ளா . 1. அ லா வ த (ஸ ) அவ க எ ைகைய ப றினா க : க ணய ,மக வ மி க அ லா சன கிழைம மிைய பைட தா . மிய ேல ஞாய கிழைமமைலைய பைட தா . தி க கிழைம மர கைள பைட தா . ெச வா கிழைம உேலாக கைளபைட தா . த கிழைம ஒள ைய பைட தா . வ யாழ கிழைம மிய ேல உய ன கைள பரவெச தா . ெவ ள கிழைம அஸ ப ெவ ள கிழைமய கைடசி ேநரமான அஸ மஇர ம திய கைடசி பைட பாக ஆதைம பைட தா .அறிவ பவ : அ ஹுைரரா (ரலி) : லி (4997)‫وﻟﻮ َﺎن أ ّل اﻟﺨﻠﻖ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ َﺁﺧﺮﻩ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟ َﺎن ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ِﻲ اﻟﺄ ّﺎم اﻟﺴﺒﻌﺔ وهﻮ ﺧَﺎف َﺎ أﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺮْﺁن ﻣﻊ أن ﺣ ّاق أهﻞ اﻟﺤ ِﻳﺚ ﻳﺜ ِ ُﻮ َ ﻋﻠﺔ ه َا اﻟﺤ ِﻳﺚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻟ ِ َﺔ‬ ‫ََ ْ آ َ َو ُ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ِ و ِ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ِ َﻜ َ َ ْ ُِ َ ﻓ َْﻳ ِ َ ْ َ ِ َ ُ َ ِﻠ ُ ﻣ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُﺬ َ َ ْ ِ ْ َﺪ ِ ُ ْﺒﺘ ن َِ َ َﺬ ْ َﺪ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ْﺠﻬ‬ ّ َ ّ ّ َ ّ َ சன கிழைம பைட பைத வ கி ெவ ள கிழைம தி தா தி டமாக இ லகஏ நா கள பைட க ப டதாகி வ . இ க ஆ அறிவ ெச தி மா றமானதா .ஹத கைலய னறி ளவ க இ அ லாம ேவ ேகாண கள இ த ஹதஸி ைறஉ ளெதன நி ப ளா க . : ம உ ஃபதாவா இ ன த மியா பாக : 4ப க : 34 வான ம மி ஆ நா கள பைட க ப டதாக தி ஆ ெசா ேபா ஏநா கள பைட க ப டதாக இ த ஹத கிற . எனேவ இ ஒ ைற. இ அ லாமஅறிவ பாள ெதாட ைற உ ள எ பேத இ த மியா அவ க ைடய றி சாரா ச .இ அ லாம ேவ ேகாண கள இ த ஹத ைற காண ப ள எ இ ைதமியா றிய ப இ ைற வத ய ஒ வழி ைற தா எ பைத ெதள வாக கா கிற . 2. நப ேதாழ கைள தி கி ற ராஃப ளா ட ைத சா தவ க பாவம ன ேகா னாஅ லா அவ க ைடய பாவம ன ைப ஏ க மா டா எ பத ப வ ஹதைஸ ஒ டசா றாக கா கிற .என ேதாழ கைள தி வ ம ன க படாத பாவ எ நப (ஸ ) அவ க றினா க எ பேதஅ த ஹத . இ த ஹதைஸ இ த மியா அவ க இ ேகாண கள வ ம சன ெச கிறா . அதிஒ இ ஆன ர ப கிற எ ற வ திய அ பைடய உ ள .‫َ َ َا َﺎ ِﻞ ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ : ) أﺣﺪه َﺎ أن اﻟﺤ ِﻳﺚ آﺬب ِﺎﺗ َﺎق أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ِﺎﻟﺤ ِﻳﺚ وهﻮ ﻣ َﺎِﻒ ﻟﻠﻘﺮْﺁن َاﻟﺴﻨﺔ َاﻟِﺟ َﺎع ؛ ﻓﺈن اﻟﻠﻪ ﻳ ُﻮل ِﻲ ﺁﻳﺘﻴﻦ ﻣﻦ آ َﺎﺑﻪ : } إن اﻟﻠﻪ َﺎ ﻳﻐﻔﺮ أن ﻳﺸﺮك ﺑﻪ وﻳﻐﻔﺮ َﺎ ُون‬َ ‫َ َ َ ﻟ َ ِْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ِ ََ ِْ ُ ﻣ د‬ ّ ّ ِ ِ ‫َ َ ُ ُﻤ َ َ ْ َﺪ َ َ ِ ٌ ﺑ ِﻔ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ﺑ ْ َﺪ ِ َ ُ َ ُﺨ ﻟ ٌ ِ ْ ُ ِ و ُ َ ِ و ْﺈ ْﻤ ِ َِ َ َ َ َﻘ ُ ﻓ َ َ ْ ِ ِ ْ ِﺘ‬ ّ ّ ّّ ّ ّ ِ ْ َ ْ َ ِ ٌ ‫وهﺬ ﺑ ﻃ‬‫} ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳ َﺎء { …وذﻟﻚ أن اﻟﻠﻪ َﺎل : } ﻗﻞ َﺎ ﻋ َﺎدي اﻟ ِﻳﻦ أﺳﺮ ُﻮا ﻋَﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ َﺎ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ إن اﻟﻠﻪ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬ ُﻮب ﺟ ِﻴ ًﺎ‬ ‫ُ ْ ﻳ ِﺒ ِ َ َﺬ َ َ ْ َﻓ َﻠ َ ْ ُ ِ ِ ْ ﻟ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ُﻧ َ َﻤ ﻌ‬ ّ ّ ّ ّ ّ َ ‫َ َِ َ َ َ َ َ ﻗ‬ ّ ّ ُ ‫َ ِ َ ِ َ ْ َﺸ‬ இ த ஹத இ வத கள ெபா யானதா . ஒ ஹத கைல அறிஞ கள ஏேகாப தக ப இ ெபா யான ெச தியா . இ ஆன னாவ ஏேகாப த க தி ர ப கிற . ஏென றா அ லா த ைடய ேவத தி இ வசன கள இ வா கிறா .தன இைண க ப க ப வைத அ லா ம ன க மா டா . அத கீ நிைலய உ ள(பாவ )ைத, தா நா ேயா ம ன பா . (4 : 48) (4 : 116) . . .11 PDF File from www.onlinepj.com
 12. 12. ேம தம எதிராக வர மறிய என அ யா கேள! அ லா வ அ ள ந ப ைகய ழவ டாத க ! அ லா பாவ க அைன ைத ம ன பா . அவ ம ன பவ ; நிகர றஅ ைடேயா எ (அ லா வைத ) ெத வ பராக! (39 :53) எ கிறா . : ம உ ஃபதாவா இ ன த மியா பாக : 2ப க : 185 இ த மியா அவ க அறிவ பாள ெதாட ைற ள ெச திைய தா இ வாஅ கி ளா எ றி இ வ திைய ற கண க டா . அறிவ பாள ெதாட ைறய லாதெச திக இ வ திைய இமா க ெபா தி ளா க எ பைத ேப பா ேதா .உதாரண தி காக இர ைட ம றி ேளா . இ ேபா ஹதஸி க ைத ைவ பலெச திகைள இ த மியா அவ க வ ம சன ெச ளா க .இமா இ க மி வழி ைற சஹ லிமி இட ெப ள உலக பைட க ப டைத ஹதைஸ இத மியா அவ க ஆன ர ப கிற எ றியைத ேபால இ க அவ க றி ளா க . இ த மியாைவ வ ட ஒ ப ேமேல ெச இ க ட ப ட ெச தி ஒஎ இ க றி ளா .‫ﻓﺼﻞ وﻳﺸﺒﻪ هﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﻠﻂ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺤﺪﻳﺚ وهﻮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ . . . ﻷن اﷲ أﺧﺒﺮ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم وهﺬا‬‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻣﺪة اﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ‬ அ லா மிைய சன கிழைம பைட தா எ அ ஹுைரரா அவ க அறிவ தவநிக வ ட ெச தி இைத (இ க ட ப ட ெச திைய ) ேபா றதா . இ சஹஹு லிமிஇட ெப ள . ஏென றா வான மி அ வர ம திய உ ளவ ைற ஆ நா களபைட ததாக அ லா கிறா . ெமா த ஏ நா கள இைவ பைட க ப டதாக இ த ஹத கிற .இமா அ பான ய ேபா :1. இைறவா உ ன ட தி ஹ மதி ய அ த தி ெபா டா நா உ ன ட தி பாவம னேக கிேற எ ஆத (அைல) அவ க றியதா தா அ லா அவ கைள ம ன தா எஒ ஹத கிற . இ த ெச தி ஆன ர ப கிற எ றி இமா அ பான அவ கவ ம சி கிறா க .‫ اﻟﺘﻮﺳﻞ‬ள 114 ‫ ﺟﺰء 1 - ﺻﻔﺤﺔ‬ன‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺮﺁن : وﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ وﺿﻊ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺑﻄﻼﻧﻪ أﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ ﻣﻨﻪ . . . وﺛﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺮﺁن ﻓﻜﺎن ﺑﺎﻃﻼ‬இ த ஹத ஆன ர ப கிற . இ த ஹத இ க ட ப ட ெபா யான எஅறிஞ க ெச தத காரண இ த ஹத இர இட கள ச ைக மி க ஆ ட ர ப கிற . . . இ த ஹத ஆன ர ப வ நி பணமாகி வ டதா இ த ஹததவறாகி வ ட . : அ தவ ஸு பாக : 1ப க : 114"எ க இைறவா! எ க ேக த இைழ வ ேடா . ந எ கைள ம ன , அ யவ ைலயானா ந டமைட ேதாராேவா எ அ வ வ றின .அ ஆ (7 : 23)12 PDF File from www.onlinepj.com
 13. 13. ேம க ட வசன வா ைதைய ஆத ஹ வா ஆகிய இ வ றியதாக ஆ கிற . ஆனா இத மா றமாக ேவெறா வா ைதைய றியதாக இ த ஹத கிற .எனேவ இ த ஹதைஸ ஏ ெகா ள டா எ அ பான வாதி கிறா .2. உம (ரலி) அவ கள ஆ சி கால தி ப ச ஏ ப கிற . அ ேபா ஒ வ நப (ஸ ) அவ களக அ கி வ அ லா வ தேர உ கள ச தாய தி காக மைழ ேவ க .ஏென றா அவ க (ப ச தா ) அழி ெகா கிறா க எ றியதாக ஸ னஃ இ அபைஷபாவ ஒ ெச தி பதி ெச ய ப ள . மைழ ேவ மானா அத காக ெதா ைக நட த ேவ எ நப (ஸ ) அவ க காத த ச யான வழி ைற உ க இைறவன ட தி பாவம ன ேக க . அவ உ கமைழைய த வா எ ற ôஆ வசன தி இ த ச பவ ர ப கிற .மைழ ேவ மானா நப யவ கள ட தி ெச ேக ப ஆ க தரவ ைல. மாறாகஅ லா வ ட தி பாவம ன ேக ப ெசா கிற . எனேவ இ த ெச தி ஆன ர ப வதா இைத ஏ ெகா ள டா எ அ பான வாதி கிறா .‫ اﻟﺘﻮﺳﻞ‬ள 121 ‫ ﺟﺰء 1 - ﺻﻔﺤﺔ‬ன‫اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺒﺎب إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﻻﺳﺘﻨﺰال اﻟﻐﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء آﻤﺎ ورد ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ آﺜﻴﺮة وأﺧﺬ ﺑﻪ ﺟﻤﺎهﻴﺮ اﻷﺋﻤ

×