§Úléo YhPôW _Uô@j DXUôdÏ Ußl×TôYm úTôdÏUô TWô@j BWÜ?BvXôj§p BpXôR YQdLeLû[ DÚYôd¡V ùTÚûU SUÕ DXUô ùTÚUdLÞdÏDiÓ. @±kúR @±Vô...
‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬:‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺬ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻬ‬‫ﺴ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬...
Bq®Ú Y¯LÞm N¬Vô]Õ @pXèp : BpBXp #RôWÏjÉ,TôLm 6, TdLm :50‫ﻋﻨ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺣﻜﻴﻢ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﻷﺣﻮﺹ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻗﻴﻞ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻜ...
èp : Á^ôàp BK§Rôp, TôLm :2, TdLm : 322BlàUô_ô®u SôuLôYÕ @±®lTô[o Blà XÍA FuTYÚm TXÅ]Uô]YWôYôo.346-‫ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫اﻟﺒﺼﺮي‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬...
Ï[ßT¥ ¨ûkRRôL LôQlThPÕ. F]úY BYÚûPV a¾vLû[ a¾v LûX@±OoLs ¨WôL¬jR]o. êû[ ÏZm×YRtÏm, BYWÕ ètLs F¬YRtÏm Øu×BY¬Pm úLhP Blàp ØT...
`KTôu UôRj§u 15 m BW®p BûYu @¥VôoLû[ ùSÚe¡ YÚ¡ôu. Bq®ÚYûWjR®W Ut FpúXôûWÙm Uu²d¡ôu. 1. TûLûU TôWhÓTYu 2. ùLôûX ùNnRYu(Bq®Ú...
‫ﺍﳊﺠﺎﺝ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﻧﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻋﻴﺴﻰ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻫﺬ...
èpLs : BlàUô_ô Fi : 1388, BUôm ûTa¸ @YoLÞdϬV `ýK×p CUôu a¾vFi : 3822SUÕ ®[dLm :BYoLs ùT¬V ARôWUôL LôhÓm BkR ùNn§Ùm ARôWUt...
BûjçRo (^pXpXôa‚ @ûX¶ Y^pXm) @YoLs BVm©]ôoLs :DeL°p UW¦júRôÚdÏ VôÊu (ãWôûY) JÕeLs!@±®lTYo : awWj UK¡p Blà V^ôo (W°VpXôaý @...
úUÛm @YoLs Lôh¥V SôuÏ èpL°u @±®l×m, IúW @±®lTô[o ùRôPoùLôiPRôÏm.BkR ùNn§«u êuôYÕ @±®lTô[o @éDvUôu FuTYÚm @YÚûPVRkûRÙm VôùW...
_ýuÕl (W), UK¡p ©u V^ôo (W), BmWôu ©u aýû^u (W), @éaýûWWô (W)A¡úVô¬Pm a^u T^Ã ùN®úVtp FuTÕ N¬Vô]Õ @pX.èp : Ry¾×j Ry¾l, TôL...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Baratth

135
-1

Published on

TNTJ.net

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
135
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Baratth

 1. 1. §Úléo YhPôW _Uô@j DXUôdÏ Ußl×TôYm úTôdÏUô TWô@j BWÜ?BvXôj§p BpXôR YQdLeLû[ DÚYôd¡V ùTÚûU SUÕ DXUô ùTÚUdLÞdÏDiÓ. @±kúR @±VôUúX ùNnR BkR RYû §Új§d ùLôiÓ UdL°Pm DiûUûVDûWdL úYi¥V DXUôdLs ÁiÓm ÁiÓm ùNnR RYû ¨VôVlTÓjÕm úYûXLû[ùNnÕYÚ¡ôoLs £X DXUôdLs Fu ùTV¬p DXôYÚTYoLs.`@Tôu UôRm 15 Sôs `úT TWô@j, TWô@j BWÜ Fuß ùNôpdÏd ùLôiÓ ×§V TXYQdLeLû[ ùNnÕYÚ¡ôoLs. BYtû Sôm Li¥jÕ, BÕ ×ÕûUVô] ©j@j AÏmFuß ÕiÓ ©WÑWm êXØm TVôuLs êXØm UdLû[ ®¯l×QoÜ @ûPV ùNnÕYÚmúYû[«p §Úléo YhPôW _Uô@j DXUô UdL°Pm TWô@j BWÜdÏ ARôWm DiÓFuß BWiÓ TdL ù_Wôdv Lôl© UdL°Pm TWl© YÚ¡u]o. BkR Lôl©«p Ds[ùNn§Ls DiûUVô FuTûR Sôm BkR LhÓûW«p LôiúTôm.@YoL°u ARôWm :TôW@j BWÜ`KTôu UôRm ©û 15 m BWÜdÏ TWô@j BWÜ Fuß álTÓm. BlùTVo @kRBW®tÏ DiÓ Fu¡u ®YWm RKlÊo ÏoÕ©«Ûm, §oª§«u ®¬ÜûW èXô]ÕyTjÕp @yY§«Ûm Utßm ©WTpVUô] TX ètL°Xm BPmùTtßs[Õ.SUÕ ®[dLmTWô@j BWÜ Fu ùTVo §ÚdÏoA²úXô S©ùUô¯«úXô BpûX FuTûR ùR°YôLIjÕd ùLôiÓs[ûR @YoL°u YôNLm ®[dÏ¡Õ. RlÊo èpL°Ûm §oª§«u®¬ÜûW èÛmRôu Ds[Õ. S©L[ôo BkR YôNLjûR TVuTÓjR®pûX FuDiûUûV IjÕd ùLôiÓs[ôoLs. S©ùUô¯«p BûY BpûX FuT§ÚkÕ ©u]ôpYkRYoLs DÚYôd¡ ©j@j FuTûR ׬kÕ ùLôs[Xôm.@YoL°u ARôWmùTVodLôW¦TWô@j Fàm @W×f ùNôpÛdÏ ®ÓRûX FuTÕ ùTôÚ[ôÏm. ײRªdL @q®W®pSWLYô£Ls ®ÓRûX ùTß¡ôoLs FuTRôp @kR BW®tÏ ûXjÕp TWô@j (®ÓRûXùTßm BWÜ) F]l ùTVo YkRÕ.BûjçRo (^pXpXôa‚ @ûX¶ Y^pXm) @YoLs á±]ôoLs :´lÃp @ûX¶v^Xôm Fu²Pm YkÕ ùR¬®jRôoLs. BkR BWÜ `KTôu UôRj§p 15m Sôs BWYôÏm. Lpl áhPjRô¬u AÓL°Ûs[ DúWôUeL°u Fi¦dûL @[®tÏSWLYô£Lû[ @pXôy BkR BW®p ®ÓRûX YZeÏ¡ôu.èp : ûTa¸ BUôm ûTa¸ @YoLÞdϬV `ýK×p CUôu, a¾v Fi : 3837SUÕ ®[dLm`@Tôu 15 Sôs @pXôy SWLYô£Lû[ ®ÓRûX ùNn¡ôu Fuß @YoLsFÓjÕdLôh¥V ùNn§«u @W© êXm BúRô :
 2. 2. ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬:‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺬ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻬ‬‫ﺴ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻡ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹾ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬ ‫ﻪ‬‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﻊ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻲ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﹶ‬‫ﻞ‬‫ﺧ‬‫ﺩ‬‫ﺾ‬‫ﻌ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗ‬‫ﹾ‬‫ﺄ‬‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺖ‬‫ﻨ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻇ‬ ‫ﹲ‬‫ﺓ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺷ‬ ‫ﹲ‬‫ﺓ‬‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،ِ‫ﺀ‬‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺸ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻭ‬ ‫ﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﲔ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﺮ‬‫ﻔ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻳ‬ ‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ﻐ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﻘ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﻘ‬‫ﺒ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﹺﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﹾ‬‫ﻛ‬‫ﺭ‬‫ﺩ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺖ‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﺨ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗ‬‫ﺒﺎ‬‫ﺤ‬‫ﻳ‬‫ﻮ‬‫ﺻ‬:‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻭ‬ ،‫ﻚ‬‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﺔ‬‫ﺟ‬‫ﺎ‬‫ﺣ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﺖ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬‫ﹸ‬‫ﺃ‬‫ﻭ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﻲ‬‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻘ‬‫ﺤ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹴ‬‫ﻝ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺲ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ﺠ‬‫ﺣ‬ ‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﺼ‬‫ﻧ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺔ‬‫ﺟ‬‫ﺎ‬‫ﺣ‬" :‫؟‬ ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ ‫ﺲ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬"‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،:‫ﻚ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬ ‫ﻚ‬‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﻌ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﺘ‬‫ﻴ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬‫ﹸ‬‫ﺃ‬‫ﻭ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﻚ‬‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﺭ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗ‬‫ﺒﺎ‬‫ﺤ‬‫ﻳ‬‫ﻮ‬‫ﺻ‬ ‫ﺾ‬‫ﻌ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗ‬‫ﹾ‬‫ﺄ‬‫ﺗ‬ ‫ﻚ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺖ‬‫ﻨ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻇ‬ ،‫ﹲ‬‫ﺓ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺷ‬ ‫ﹲ‬‫ﺓ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺬ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻬ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺖ‬‫ﻤ‬‫ﹸ‬‫ﻗ‬ ‫ﹾ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ،‫ﻊ‬‫ﻨ‬‫ﺼ‬‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻊ‬‫ﻨ‬‫ﺼ‬‫ﺗ‬ ‫ﹺ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﻘ‬‫ﺒ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﹺﺎ‬‫ﺑ‬" :‫ﻚ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ُ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﻒ‬‫ﻴ‬‫ﺤ‬‫ﻳ‬ ‫ﹾ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﲔ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﺨ‬‫ﺗ‬ ‫ﺖ‬‫ﻨ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﻡ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﹸ‬‫ﻞ‬‫ﹺﻳ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﹺ‬‫ﺟ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹾ‬‫ﻞ‬‫ﺑ‬ ،‫ﻪ‬‫ﹸ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬‫ﻭ‬:‫ﻒ‬‫ﺼ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻩ‬‫ﺬ‬‫ﻫ‬‫ﹴ‬‫ﺐ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ‫ﹺ‬‫ﻢ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬ ‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﻌ‬‫ﺷ‬ ‫ﺩ‬‫ﺪ‬‫ﻌ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ُ‫ﺀ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﺘ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﹴ‬‫ﻦ‬‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ،‫ﻙ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺸ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﺮ‬‫ﹸ‬‫ﻈ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬ ،، ‫ﹴ‬‫ﻞ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹴ‬‫ﻢ‬‫ﺣ‬‫ﺭ‬ ‫ﹺ‬‫ﻊ‬‫ﻃ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﺧ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ،‫ﻪ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﻟ‬ ‫ﻕ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬..."ٌ‫ﻒ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﺿ‬ ٌ‫ﺩ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺳ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﻫ‬BUôm ûTa¸ @YoL°u `‚@×p CUôu Fu èÚkÕ FÓjÕdLôh¥VYoLs @kRùNn§«u Bߧ«p BUôm ûTa¸ @YoL°u @kR ùNn§«u RWjûRl Tt± á±VûRYN§VôL BÚhP¥l× ùNnÕ®hPôoLs.@Ru Bߧ«p ‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﻫ‬ ٌ‫ﺩ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺳ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ٌ‫ﻒ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﺿ‬ BÕ TXÅ]Uô] @±®lTô[o ùRôPo ùLôiPRôÏm Fußϱl©hÓ BkR ùNn§ ARôWUtÕ FuTûR ùR°ÜTÓj§®hPôoLs.BkR ®`VjûR á±]ôp @YoL°u ARôWj§u Rϧ UdLÞdÏ ùR¬kÕ ®ÓmFuTRôp @ûR ùR¬kÕ ùLôiúP Uûj§Úd¡ôoLs.@YoL°u ARôWmBûjçRo (^pXpXôaý @ûX¶ Y^pXm) @YoLs á±]ôoLs`KTôu UôRj§u 15 m BW®p BûYu Ru @¥VôoLû[ ùSÚe¡ YÚ¡ôu.BûûYlTYu Utßm ®úWôRm ùLôsTYu, Bq®ÚYûWj R®W Ut FpúXôûWÙmUu]²d¡ôu.@±®lTô[o : awWj ØAj ©u _Tp (W°VpXôa @uaý)ètLs : Blà¶lTôu Fi : 5665, RlWô¦ (ØK_Øp @q^§ Fi : 6776@±®lTô[o : awWj @é ê^p @x@à (W°VpXôa @uaý)èp : BlàUô_ô Fi : 1390SUÕ ®[dLm :@YoLs ARôWUôL LôhÓm ùNn§«u @W© êXm BúRô :5665-‫ﻗﺎﻟﻮﺍ‬ ‫ﻭﻏﲑﻩ‬ ‫ﻗﺘﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﺼﻴﺪﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﰱ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺃﺧﱪﻧﺎ‬:‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﻷﺯﺭﻕ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬:‫ﻋﻦ‬ ‫ﲪﺎﺩ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﺘﺒﺔ‬ ‫ﺧﻠﻴﺪ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﱯ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺟﺒﻞ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﺫ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﳜﺎﻣﺮ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺃﺑﻴﻪ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺛﻮﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‬:)‫ﰲ‬ ‫ﺧﻠﻘﻪ‬ ‫ﺇﱃ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻳﻄﻠﻊ‬‫ﻟﻴ‬‫ﻣﺸﺎﺣﻦ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﳌﺸﺮﻙ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺧﻠﻘﻪ‬ ‫ﳉﻤﻴﻊ‬ ‫ﻓﻴﻐﻔﺮ‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻒ‬ ‫ﻠﺔ‬(‫ﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‬]12/481[BkRùNn§«u @±®lTô[o ùRôP¬p GW[ôUô] Ï[ßT¥Ls ¨ûkÕs[]. BûR a¾vLûX ¨×Qo BUôm RôWÏjÉ @YoLs R]Õ @pBXp Fu èp ùR°ÜTÓj§Ùs[ôoLs.BkR ùNn§ Udáp FuTY¬PªÚkÕ BWiÓ Y¯L°p @±®dLlTÓ¡Õ. BkR BWiÓ@±®lTô[o ùRôPoY¬ûNÙm N¬Vô]Õ @pX Fuß BUôm RôWÏjÉ @YoLs ùR°YôL®[d¡Ùs[ôoLs.‫ﳏﻔﻮﻅ‬ ‫ﻏﲑ‬ ‫ﻛﻼﳘﺎ‬
 3. 3. Bq®Ú Y¯LÞm N¬Vô]Õ @pXèp : BpBXp #RôWÏjÉ,TôLm 6, TdLm :50‫ﻋﻨ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺣﻜﻴﻢ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﻷﺣﻮﺹ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻗﻴﻞ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬ ‫ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ‬ ‫ﻫﺬﺍ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺭﻭﻯ‬ ‫ﻭﻗﺪ‬‫ﻭﻗﻴﻞ‬ ‫ﺛﻌﻠﺒﺔ‬ ‫ﺄﰊ‬‫ﻣﺮﺓ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻛﺜﲑ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺃﺭﻃﺄﺓ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﳊﺠﺎﺝ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬ ‫ﻣﺮﺳﻼ‬ ‫ﺇﺩﺭﻳﺲ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻗﻴﻞ‬ ‫ﺛﻌﻠﺒﺔ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺻﻬﻴﺐ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺣﺒﻴﺐ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻷﺣﻮﺹ‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻗﻴﻞ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﱯ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻣﺮﺳﻼ‬‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻏﲑ‬ ‫ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ‬-‫ﻟﻠﺪﺍﺭﻗﻄﲏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻞ‬]6/50[úUÛm Udáp Y¯VôL TX @±®l×Ls álTÓ¡Õ. A«`ô (W) @YoLs@±®jRRôLÜm, @À ^@XTô (W) @YoLs @±®jRRôLÜm, Udáp, @é BjÃv Y¯VôLØo^XôLÜm aw_ôw ©u @oRôj FuTYo Udáp Y¯VôL LÊo ©u ØoWôFuTY¬PªÚkÕ Øo^XôLÜm @±®dLlThÓs[Õ. (ùUôjRj§p) BkR ùNn§ DߧVô]Õ@pX.èp : BpBXp #RôWÏjÉ,TôLm 6, TdLm :50BkR ùNn§ûVlTt± BUôm @éaôj§m @YoL°Pm úLhLlThP úTôÕ @°jR ®ûP :2012-‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫ﻋﻦ‬ ، ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ، ‫ﺃﺑﻴﻪ‬ ‫ﻋﻦ‬ ، ‫ﺛﻮﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﻭﻋﻦ‬ ‫ﻣﻜﺤﻮﻝ‬ ‫ﻋﻦ‬ ، ‫ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‬ ‫ﻋﻦ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ‬ ‫ﺧﻠﻴﺪ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻭﺳﺄﻟﺖ‬‫ﺧﻠﻘﻪ‬ ‫ﺇﱃ‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻒ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﻭﺗﻌﺎﱃ‬ ‫ﺗﺒﺎﺭﻙ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻳﻄﻠﻊ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ، ‫ﺟﺒﻞ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﺫ‬ ‫ﻋﻦ‬ ، ‫ﳜﺎﻣﺮ‬‫ﺃﰊ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬‫ﻫﺬﺍ‬‫ﺍ‬ ‫ﺬﺍ‬ ‫ﻣﻨﻜﺮ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﺀ‬ ‫ﺃﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺩﺭﻱ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺧﻠﻴﺪ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﺬﺍ‬ ‫ﻳﺮﻭ‬ ‫ﻭﱂ‬ ‫ﻹﺳﻨﺎﺩ‬-‫ﺣﺎﰎ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻻﺑﻦ‬ ‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻋﻠﻞ‬]‫ﺹ‬2059[BkR a¾³u @±®lTô[o Y¬ûN ùRôPo UßdLlTPúYi¥VRôÏm. BkR @±®lTô[oùRôPoY¬ûNûV @éLÄj FuTYûWj R®W úYß VôÚm @±®dL®pûX. BûR BYoFe¡ÚkÕ ùLôiÓYkRôo Fuß F]dÏj ùR¬V®pûX.èp : BXÛp a¾v# Blà @À aôj§m, TdLm : 2059@YoLs ϱl©hP BlàUô_ô èp BPmùTt ùNn§ BúRô :1380‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬ ‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ﻣ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺷ‬‫ﺍ‬‫ﺭ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﺳ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺪ‬‫ﺷ‬‫ﺍ‬‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻌ‬‫ﹺﻴ‬‫ﻬ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻙ‬‫ﺎ‬‫ﺤ‬‫ﻀ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻙ‬‫ﺎ‬‫ﺤ‬‫ﻀ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﻪ‬‫ﻘ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﺧ‬ ‫ﹺ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﺠ‬‫ﻟ‬ ‫ﺮ‬‫ﻔ‬‫ﻐ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻒ‬‫ﺼ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﻊ‬‫ﻠ‬‫ﱠ‬‫ﻄ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﻱ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻌ‬‫ﺷ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻰ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﹴ‬‫ﺏ‬‫ﺯ‬‫ﺮ‬‫ﻋ‬‫ﺤ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬ ‫ﹴ‬‫ﻦ‬‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻙ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺸ‬‫ﻤ‬‫ﻟ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬ ‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﺠ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺮ‬‫ﻀ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬ ‫ﻖ‬‫ﺤ‬‫ﺳ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻌ‬‫ﹺﻴ‬‫ﻬ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬‫ﻉ‬‫ﹾ‬‫ﻥ‬َ‫ﹴ‬‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﺰ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﻰ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺖ‬‫ﻌ‬‫ﻤ‬‫ﺳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﻪ‬‫ﹺﻴ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻙ‬‫ﺎ‬‫ﺤ‬‫ﻀ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻣﺎﺟﺔ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﻩ‬‫ﻮ‬‫ﺤ‬‫ﻧ‬ ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬BUôm BlàUô_ô @YoLs BkR ùNn§ûV BWiÓ @±®lTô[o Y¯VôL BPmùTfùNnÕs[ôoLs.ØRp @±®lTô[o ùRôP¬p êuôYÕ @±®lTô[o [yaôd ©u @nUu Fu@±®lTô[o BPmùTtßs[ôo. @Yo VôùW] @±VlTPôRYo. BY¬u SmTLjRuûUDߧTÓjRlTP®pûX.3928-‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ‬‫ﺍﻟﻜﻠﱮ‬ ‫ﺃﳝﻦ‬]‫ﺩ‬.[‫ﳍﻴﻌﺔ‬ ‫ﻻﺑﻦ‬ ‫ﺷﻴﺦ‬.‫ﺫﺍ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺪﺭﻯ‬ ‫ﻻ‬.‫ﺷﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻧﺼﻒ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻟﻪ‬.)‫ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‬-‫ﺍﻟﺬﻫﱯ‬]2/322[[yaôd ©u @nUu FuTYo Blà XÍA®u A£¬Vo. BYo Vôo F]@±VlTPôRYo. `@Tôu Tô§ BWÜ (£l×) ùRôPoTôL BYo IÚ ùNn§ûV@±®jÕs[ôo.
 4. 4. èp : Á^ôàp BK§Rôp, TôLm :2, TdLm : 322BlàUô_ô®u SôuLôYÕ @±®lTô[o Blà XÍA FuTYÚm TXÅ]Uô]YWôYôo.346-‫ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫اﻟﺒﺼﺮي‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫ﻋﻘﺒﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬-‫واﻟﻤﺘﺮوآﻴﻦ‬ ‫اﻟﻀﻌﻔﺎء‬-‫اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‬]‫ص‬64[@lÕpXôy ©u XÍA FuTYo TXÅ]Uô]Yo Fuß BUôm S^Âá±]ôoLs.èp : @pÛ@KTôÜ Yp Ujì¸u, TôLm : 1, TdLm : 64533‫ﻗﻠﺖ‬:‫ﻓﻘﺎل‬ ‫ﺟﺎﺑﺮ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺰﺑﻴﺮ‬ ‫أﺑﻲ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫رواﻳﺔ‬ ‫آﻴﻒ‬:‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬-‫اﺑﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‬‫ﻣﻌﻴﻦ‬-‫اﻟﺪارﻣﻲ‬]‫ص‬153[@é^ýûTo Y¯VôL Blà XÍA @±®dÏm ùNn§ Tt± SôuúLhúPu. @RtÏ Blà UÂu @YoLs, Blà XÍA a¾v Õû«pTXÅ]Uô]Yo Fuß á±]ôoLs.èp : RôÃd Blà ØÂu, TôLm : 1, TdLm : 1535388-‫ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ‬ ‫ﻳﺤﺘﺞ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻳﻘﻮل‬ ‫ﻳﺤﻴﻰ‬ ‫ﺳﻤﻌﺖ‬-‫ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫اﺑﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‬-‫اﻟﺪوري‬ ‫رواﻳﺔ‬]4/481[Blà XÍA FuTY¬u a¾v ARôWUôL FÓjÕd ùLôs[lTPôÕ FußVyVô (©u UÂu) á±VûR Sôu ùN®Ùtßsú[u.èp : RôÃd Blà ØÂu, TôLm : 1, TdLm : 481‫ﻣﻬﺪي‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﻗﺎل‬‫أﺣﻤﻞ‬ ‫ﻻ‬‫آﺜﻴﺮا‬ ‫وﻻ‬ ‫ﻗﻠﻴﻼ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﻦ‬...‫ﺑﻦ‬ ‫ﺑﺸﺮ‬ ‫ﻟﻲ‬ ‫ﻗﺎل‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻳﺤﻴﻰ‬ ‫ﻗﺎل‬‫اﻟﺴﺮي‬‫ﺣﺮﻓﺎ‬ ‫ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻟﻢ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫رأﻳﺖ‬ ‫ﻟﻮ‬-‫اﻟﻤﺠﺮوﺣﻴﻦ‬-‫ﺣﺒﺎن‬ ‫اﺑﻦ‬]2/12["Blà XÍA Y¯VôL ÏûYôLúYô, @§LUôLúYô (FûRÙm) FÓjÕdùLôs[ UôhúPu Fuß @lÕoWyUôu ©u Uy§ áß¡uôoLs. "¿ BlàXÍAûYl TôojRôp @Y¬PªÚkÕ IÚ FÝjûRd áP FÓjÕd ùLôs[ôúRFuß ©xo Fu²Pm á±]ôo Fuß VyVô ©u ^Âj áß¡uôoLs.èp : @pUwìÍu, TôLm : 2, TdLm : 14‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫اﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ‬‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬ ‫ﻋﻘﺒﺔ‬ ‫اﺑﻦ‬ ‫اﻟﻬﺎء‬ ‫وآﺴﺮ‬ ‫اﻟﻼم‬ ‫ﺑﻔﺘﺢ‬‫ﺻﺪوق‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي‬‫اﻟﻤﺒﺎرك‬ ‫اﺑﻦ‬ ‫ورواﻳﺔ‬ ‫آﺘﺒﻪ‬ ‫اﺣﺘﺮاق‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺧﻠﻂ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﻟﻪ‬ ‫ﻏﻴﺮهﻤﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫أﻋﺪل‬ ‫ﻋﻨﻪ‬ ‫وهﺐ‬ ‫واﺑﻦ‬‫ﻣﻘﺮون‬ ‫ﺷﻲء‬-‫اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺐ‬:‫ﺣﺠﺮ‬ ‫اﺑﻦ‬]2/319[@lÕpXôy ©u XÍA, F¡lÕ SôhûPf NôokR ¿§T§VôYôo. @YoSpXYo. @YÚûPV ètLs F¬kR ©Ï êû[ ÏZm© ®hPÕ. (BY¬PªÚkÕ)Blàp ØTôWd, Blà Yal A¡úVôo @±®lTÕ Bq®ÚYo @pXôúRôo@±®lûT ®P DߧVô]Õ, YÛYô]Õ. (BYWpXôR UtYoLs BYÚûPVùNV§ûVl úTôuß @±®dÏm úTôÕ) BûQlTôL BYÚûPV £X ùNn§LsØv-m Fu è-p BPm ùTtßs[Õ Fuß aô©r Blà a_oϱl©Ó¡uôoLs.èp : RdÃ×j Ry¾l, TôLm : 1, TdLm : 319Blà XÍA FuTYo êjR Rô©Âu AYôo. BYo R]dÏd ¡ûPjRùNn§Lû[ Fݧ ûYjÕd ùLôiÓ @§-ÚkÕ @±®jÕ YkRôo. IÚSôs@YÚûPV ÅÓ F¬kR úTôÕ @Yo Fݧ ûYjR ètLÞm NômTXô«]! ©u]o@Yo êû[ ÏZm© ®hPôo. BR]ôp BYÚûPV ©k§V @±®l×dLs ªLÜm
 5. 5. Ï[ßT¥ ¨ûkRRôL LôQlThPÕ. F]úY BYÚûPV a¾vLû[ a¾v LûX@±OoLs ¨WôL¬jR]o. êû[ ÏZm×YRtÏm, BYWÕ ètLs F¬YRtÏm Øu×BY¬Pm úLhP Blàp ØTôWd, Blà Yal A¡úVô¬u ùNn§Lû[ UhÓúUGtLXôm Fuß £Xo Ø¥Ü ùNnR]o. ùTÚmTôÛm BYÚûPV ùNn§Lû[a¾^ LûX @±OoLs ¨WôL¬jÕs[]o. BYûWl TXÅ]Uô]Yo Fuúá±Ùs[]o.a¾v LûX úUûR aô©r Blà a_o @YoLs RUÕ ×Lô¬«u ®¬ÜûWèXô] KTjaýp Tô¬«p TX BPeL°p BYûWl TXÅ]Uô]Yo Fuúá±Ùs[ôoLs. @§p Iuß BúRô:‫ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫وهﻮ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫وﻓﻴﻪ‬ ‫أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺳﻠﻤﺔ‬ ‫أﺑﻲ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺒﺮي‬ ‫وأﺧﺮﺟﻪ‬-‫اﻟﺒﺎري‬ ‫ﻓﺘﺢ‬-‫اﺑﻦ‬‫ﺣﺠﺮ‬]4/184[@é ^XUô Y¯VôL A«`ô (W-) @YoLs êXm S© (^p) @YoLsá±VRôL (IÚ ùNn§ûV) Rlà T§Ü ùNnÕs[ôoLs. B§p Blà XÍA BPmùTtßs[ôo. BYo TXÅ]Uô]Yo.KTjaýp Tô¬, TôLm : 4, TdLm : 184BûRl úTôuú §oª§ BUôm @YoLÞm TX BPeL°p BYûWlTXÅ]Uô]Yo Fuú á±Ùs[ôoLs.‫وﻏﻴﺮﻩ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎن‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻳﺤﻴﻰ‬ ‫ﺿﻌﻔﻪ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫أهﻞ‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫ﻟﻬﻴﻌﺔ‬ ‫واﺑﻦ‬]‫ﺣﻔﻈﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬-‫ﺳﻨﻦ‬‫اﻟﺘﺮﻣﺬي‬]1/15[Blà XÍA FuTYo a¾v LûX YpÛ]oL°Pm TXÅ]Uô]Yo.VyVô ©u ^Âj @p LjRôàm Utßm TXÚm BYWÕ ¨û]Yôtp@¥lTûP«p BYûWl TXÅ]Uô]Yo Fuß Ø¥Ü ùNnÕs[]o. (§oª¾10)úUÛm §oª¾ a¾v Fi 576, 1036 A¡V a¾vL°p BúR úTôußBPmùTtßs[Õ.úUtálThP Blà XÍA FuTYûWl Tt±V ®UoN]eLs @YoTXÅ]Uô]Yo FuTûRj ùR°ÜTÓjÕ¡uÕ. @Y¬u @±®lûT GtßdùLôs[ úYiÓUô]ôp (£X¬u átßlT¥) Blàp ØTôWd, Blà YalA¡úVôo @Y¬PªÚkÕ @±®j§ÚdL úYiÓm.BkR ùNn§«p £X¬u átßlT¥áP Blà XÍA®PªÚkÕ BlàpØTôWd, Blà Yal úTôuúôo @±®dL®pûX. F]úY BÕ TXÅ]Uô]ùNn§VôÏm.Blà Uô_ô®u Buù]ôÚ @±®lTô[o ùRôP¬p BúR Blà XÍAFuTYúW BPmùTtßs[ôo.úUÛm [yaôd ©u @nUu FuTYo BPj§p ^ýûTo ©u ÑûXmFuTYo BPmùTtßs[ôo. BYÚm VôùW] @±VlTPôRYo.2837-‫ﺳﻠﻴﻢ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫اﻟﺰﺑﻴﺮ‬]‫ق‬.[‫ﻳﻌﺮف‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺷﻴﺦ‬.-‫اﻻﻋﺘﺪال‬ ‫ﻣﻴﺰان‬-‫اﻟﺬهﺒﻲ‬]2/67[^ýûTo ©u ÑûXm FuTYo VôùW] @±VlTPôR STo Fuß RaÀ @YoLsáß¡ôoLs.èp : Á^ôàp BK§Rôp, TôLm :2, TdLm : 322@YoL°u YôRm :BûjçRo (^pXpXôa‚ @ûX¶ Y^pXm) @YoLs á±]ôoLs :
 6. 6. `KTôu UôRj§u 15 m BW®p BûYu @¥VôoLû[ ùSÚe¡ YÚ¡ôu. Bq®ÚYûWjR®W Ut FpúXôûWÙm Uu²d¡ôu. 1. TûLûU TôWhÓTYu 2. ùLôûX ùNnRYu(Bq®ÚYûWÙm BûYu Uu²lT§pûX)@±®lTYo : awWj @lÕpXôy Blà @mo (W°VpXôa @uaý), èp :@yUj (6642)SUÕ ®[dLm :@yU§p BPmùTtRôL @YoLs FݧV ùNn§«u @±®lTô[o Y¬ûNûVLY²ÙeLs.6642-‫ﺛﻨﺎ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺛﻨﺎ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺣﺪﺛﲏ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﳍﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬‫ﺍﻥ‬ ‫ﻋﻤﺮﻭ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳊﺒﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﲪﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺣﻴﻲ‬ ‫ﺛﻨﺎ‬‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬:‫ﻭﻗﺎﺗﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﺣﻦ‬ ‫ﻻﺛﻨﲔ‬ ‫ﺍﻻ‬ ‫ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ‬ ‫ﻓﻴﻐﻔﺮ‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻒ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﺧﻠﻘﺔ‬ ‫ﺇﱃ‬ ‫ﺟﻞ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻳﻄﻠﻊ‬‫ﻧﻔﺲ‬-‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﻣﺴﻨﺪ‬‫ﺣﻨﺒﻞ‬ ‫ﺑﻦ‬]2/176[BkR ùNn§«Ûm Sôm Øu]o ®UoN]m ùNnR @úR Blà XÍA FuTXÅ]Uô] @±®lTô[úW BPmùTtßs[ôo. F]úY BkR ùNn§ @¥lTûPVôLdùLôiÓ ùNVpTP Ø¥VôÕ.@YoL°u ARôWm@uû] A«`ô (W°VpXôaý @uaô) @YoLs @±®d¡ôoLs: IÚ Sôs BWÜBûjçRo (^pXpXôa‚ @ûX¶ Y^pXm) @YoLû[ TÓdûL«p LôQ®pûX.@YoLû[j úR¥) ùY°«p ùNuúu. @lúTôÕ @YoLs _u]jÕp T¸K@PdLvRXj§ÚkRôoLs. (Fuû]d LiPÜPu) ùNôu]ôoLs. (A«`ôúY!) BûYàmBûjçRÚm D]dÏ @¿RªûZjÕ ®ÓYôoLs F] TVkÕ úTô]ôVô?Sôu á±ú]u : (@qYôùpXôªpûX) DeLs ÕûQ®Vo IÚY¬Pm Yk§ÚlÀoLsFuß Rôu LÚ§ú]u. @fNUVm BûjçRo (^pXpXôaý‚ @ûX¶ Y^pXm @YoLsùUô¯kRôoLs: §u]UôL BûYu `KTôu UôRj§u 15 m BW®u úTôÕ ØRpYô]j§tÏBe¡ YÚ¡ôu. úUÛm Lpl áhPjRô¬u AÓL°u Fi¦dûLûV®P @§L@[®p @¥VôoLû[ Uu²d¡ôu.)@±®lTô[o : A«`ô (W°VpXôaý @uaô)ètLs : @yUj Fi : 26060, §oª§ Fi : 739, BlàUô_ô Fi: 1389 Blà @À`nTôFi : 29858SUÕ ®[dLm :BYoLs FÓjÕûWjR BkR ùNn§ BUôm ×Lô¬ @YoL[ôp TXÅ]Uô]Õ FußARôWjÕPu B¥jÕûWdLlThP ùNn§VôÏm. ×Lô¬ BUôªu UôQYWô] BUôm§oª¾ @YoLs BkR ùNn§ûVl Tt± ×Lô¬ BUôªPm úLhPúTôÕ BÕARôWUtÕ FuTûR ùR°ÜTÓj§Ùs[ôoLs.739-‫ﻣﻨﻴﻊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﺃﺧﱪﻧﺎ‬ ‫ﻫﺎﺭﻭﻥ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﺃﺭﻃﺎﻩ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﳊﺠﺎﺝ‬‫ﻋﻦ‬‫ﻛﺜﲑ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺮﻭﺓ‬ ‫ﻋﻦ‬:‫ﻓﻘﺪﺕ‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ‬‫ﺇﱐ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﻗﻠﺖ‬ ‫؟‬ ‫ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﳛﻴﻒ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﲣﺎﻓﲔ‬ ‫ﺃﻛﻨﺖ‬ ‫ﻓﻘﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ‬ ‫ﻫﻮ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﻓﺨﺮﺟﺖ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬‫ﻭ‬ ‫ﻋﺰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺇﻥ‬ ‫ﻓﻘﺎﻝ‬ ‫ﻧﺴﺎﺀﻙ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺃﺗﻴﺖ‬ ‫ﺃﻧﻚ‬ ‫ﻇﻨﻨﺖ‬‫ﻏﻨﻢ‬ ‫ﺷﻌﺮ‬ ‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﻓﻴﻔﻐﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﺇﱃ‬ ‫ﺷﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻒ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﻳﱰﻝ‬ ‫ﺟﻞ‬‫ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ‬ ‫ﺑﻜﺮ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﰲ‬ ‫ﻛﻠﺐ‬
 7. 7. ‫ﺍﳊﺠﺎﺝ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﻧﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻋﻴﺴﻰ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻳﻀﻌﻒ‬ ‫ﳏﻤﺪﺍ‬ ‫ﻭﲰﻌﺖ‬‫ﺃﺭﻃﺎﻩ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﳊﺠﺎﺝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺮﻭﺓ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺴﻤﻊ‬ ‫ﱂ‬ ‫ﻛﺜﲑ‬‫ﻛﺜﲑ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺴﻤﻊ‬ ‫ﱂ‬-‫ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ ‫ﺳﻨﻦ‬]3/116[BkR ùNn§ TXÅ]Uô]Õ Fuß BUôm ×Lô¬ @YoLs á±VûR SôuùN®úVtßsú[u. úUÛm (BkR ùNn§«p BPmùTtßs[ êuôYÕ@±®lTô[o) VyVô ©u @ÀLÊo @YoLs, (@ÓjR @±®lTô[o) DoYô ©u^ýûTo FuTY¬PªÚkÕ (úSW¥VôL FûRÙm) úLhP§pûX. Buàm (SôuLôYÕ@±®lTô[o) aw_ôw ©u @ojRôj @YoLÞm VyVô ©u @ÀLÊo@YoL°PªÚkÕ (úSW¥VôL FûRÙm) úLhL®pûX Fußm á±]ôoLs.èp : §oª¾ Rªra¾v Fi : 670BUôm §oª¾ @YoLs @kR a¾³u ¸úZ ùR°YôL FÓjÕûWjR BkR LÚjûRBÚhP¥l× ùNnÕ UdL°Pm UûjÕ®hPôoLs. ARôWUtÕ Fuß ùR°YôLARôWjÕPu á±V Iuß ARôWUôL ¨tÏUô?úUÛm @YoLs Lôh¥V @yUj, BlàUô_ô, Blà @Àû`Tô A¡VèpL°Ûm §oª§«u @±®lTô[o Y¬ûNúV BPmùTtßs[Õ FuTûRLY²dL.@yU§u @±®l× :26060-‫ﺃﻧﺎ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻫﺎﺭﻭﻥ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ‬ ‫ﺛﻨﺎ‬ ‫ﺃﰉ‬ ‫ﺣﺪﺛﲏ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﺃﺭﻃﺎﺓ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﳊﺠﺎﺝ‬‫ﻋﻦ‬‫ﻛﺜﲑ‬ ‫ﺃﰉ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬‫ﻋﻦ‬‫ﻋﺮﻭﺓ‬‫ﻗﺎﻟﺖ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬:‫ﺍ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻓﻘﺪﺕ‬‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﷲ‬....-‫ﺣﻨﺒﻞ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﻣﺴﻨﺪ‬]6/238[BlàUô_ô®u@±®l× :1389-‫ﺑﻜﺮ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﺍﳌﻠﻚ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻭﳏﻤﺪ‬ ‫ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪﺓ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬.‫ﻫﺎﺭﻭﻥ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ ‫ﻗﺎﻻ‬‫ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ‬‫ﺣﺠﺎﺝ‬‫ﻋﻦ‬‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬‫ﻛﺜﲑ‬‫ﻋﻦ‬‫ﻋﺮﻭﺓ‬‫ﻗﺎﻟﺖ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬:-‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﱯ‬ ‫ﻓﻘﺪﺕ‬‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬.‫ﺃﻃﻠﺒﻪ‬ ‫ﻓﺨﺮﺟﺖ‬....‫ﻣﺎﺟﻪ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺳﻨﻦ‬]1/444[Blà @Àû`Tô®u @±®l× :29858-‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻷﲪﺮ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﺣﺠﺎﺝ‬‫ﻋﻦ‬‫ﻛﺜﲑ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬‫ﻋﻦ‬‫ﻋﺮﻭﺓ‬‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﱯ‬ ‫ﺟﻨﺐ‬ ‫ﺇﱃ‬ ‫ﻛﻨﺖ‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ‬ ‫ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ‬ ‫ﻫﻮ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﺗﺒﻌﺘﻪ‬ ‫ﻓﻔﻘﺪﺗﻪ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬-‫ﺷﻴﺒﺔ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﻣﺼﻨﻒ‬]6/108[@û]jÕ @±®l×L°Ûm BUôm ×Lô¬ @YoLs Ïûá±Ùs[ @±®lTô[oùRôPúW BPmùTt±ÚlTûR TôodLXôm.@YoL°u ARôWmBûjçRo (^pXpXôa‚ @ûX¶ Y^pXm) @YoLs S®uôoLs : `KTôu UôRj§u15 m Sôs YkÕ®hPôp @kSô°p BW®p ¨uß YQeÏeLs! TLp úSôu× ûYÙeLs!Gù]uôp ¨fNVUôL BûYu (@q®W®p) áß¡ôu : Fu²Pm TôYUu²l×júRÓúYôo DiPô? @YoLû[ Sôu Uu²jÕ®Ó¡úu. Fu²Pm ¬wd úYiÓúYôoDiPô? @YoLÞdÏ ¬wd RÚ¡úu. Fu²Pm úLhúTôo DiPô? @YoLÞdÏ SôuYZeÏ¡úu. Ñly ùRôÝûL«p úSWm YÚm YûW BqYôß TXYtû ùNôpúLhÓdùLôiúP«ÚlTôu.@±®lTYo : awWj @Ä (W°VpXôa @uaý)
 8. 8. èpLs : BlàUô_ô Fi : 1388, BUôm ûTa¸ @YoLÞdϬV `ýK×p CUôu a¾vFi : 3822SUÕ ®[dLm :BYoLs ùT¬V ARôWUôL LôhÓm BkR ùNn§Ùm ARôWUtß Fuß a¾vLû[@±OoLs á±Ùs[ôoLs. @YoLs ARôWUôL Lôh¥V BWiÓ èpL°u @W©êXm BúRô :BlàUô_ô @±®l×:1378‫ﺣ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻠ‬‫ﺨ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬‫ﺴ‬‫ﺤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﺒ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹺ‬‫ﻕ‬‫ﺍ‬‫ﺯ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﺳ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﹺﻴ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻌ‬‫ﺟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻳ‬‫ﹺ‬‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻫ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﹶ‬‫ﺫ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹴ‬‫ﺐ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻃ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﹺ‬‫ﺰ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹺ‬‫ﺈ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻫ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻧ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺻ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻣ‬‫ﹸﻮ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻒ‬‫ﺼ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﺖ‬‫ﻧ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ ‫ﺍ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬‫ﺯ‬‫ﺭ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻕ‬‫ﹺ‬‫ﺯ‬‫ﺮ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﺮ‬‫ﻔ‬‫ﹾ‬‫ﻏ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻲ‬‫ﻟ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﻔ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﹸﻮ‬‫ﻘ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬ ِ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺳ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﹺ‬‫ﺲ‬‫ﻤ‬‫ﺸ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﺏ‬‫ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﻐ‬‫ﻟ‬‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﺮ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻊ‬‫ﹸ‬‫ﻠ‬‫ﹾ‬‫ﻄ‬‫ﻳ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ‫ﹶﺎ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬‫ﹸ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹰﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺘ‬‫ﺒ‬‫ﻣﺎﺟﺔ‬`ý@×p CUôu @±®l× :3664-‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﺒ‬‫ﺻ‬َ‫ﻷ‬‫ﺍ‬ ‫ﻒ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬‫ﺃﻧﺎ‬ ،‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻜ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﹴ‬‫ﺱ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻫ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻕ‬‫ﺎ‬‫ﺤ‬‫ﺳ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻧﺎ‬ ،‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﻣ‬‫ﹸ‬‫ﻎ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﻳ‬‫ﺯ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺪ‬‫ﻧﺎ‬ ،‫ﻦ‬‫ﺴ‬‫ﺤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ،‫ﹺ‬‫ﻕ‬‫ﺍ‬‫ﺯ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬‫ﻧﺎ‬ ،‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﺳ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ،‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻫ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ،‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻌ‬‫ﺟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻳ‬‫ﹺ‬‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ،‫ﻪ‬‫ﹺﻴ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ،‫ﹴ‬‫ﺐ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻃ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ﻗﺎﻝ‬ ،:‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬: "‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﹸﻮ‬‫ﻘ‬‫ﻳ‬ ، ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﺗ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹺ‬‫ﺈ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ، ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﻳ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﺻ‬‫ﻭ‬ ، ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻣ‬‫ﹸﻮ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻒ‬‫ﺼ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺫ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬:‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻻ‬‫ﺃ‬‫ﹴ‬‫ﻕ‬‫ﹺ‬‫ﺯ‬‫ﺮ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻻ‬‫ﺃ‬ ، ‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﺮ‬‫ﻔ‬‫ﹾ‬‫ﻏ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﻔ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬‫ﺮ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻊ‬‫ﹸ‬‫ﻠ‬‫ﹾ‬‫ﻄ‬‫ﻳ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ‫ﹶﻻ‬‫ﺃ‬ ، ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﻄ‬‫ﻋ‬‫ﹸ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹴ‬‫ﻞ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﺳ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻻ‬‫ﺃ‬ ، ‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬‫ﺯ‬‫ﺭ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬"،-‫ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ‬ ‫ﺍﻹﳝﺎﻥ‬ ‫ﺷﻌﺐ‬]8/343[BkR BWiÓ @±®l×L°Ûm Blà @À ^lWô Fuß @±®lTô[oBPmùTtß[ôo. BYo S© (^p) @YoLs ùTVWôp BhÓdLh¥f ùNôpTYo FußLÓûUVôL a¾vLûX YpÛSoL[ôp ®Uo£dLlThPYo. @Y¬u ®UoN]eLsBúRô :‫ﺣﻨﺒﻞ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺻﺎﱀ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬)1(‫ﺃﺑﻴﻪ‬ ‫ﻋﻦ‬ ،:‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻳﻀﻊ‬ ‫ﺳﱪﺓ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﷲ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺑﻜﺮ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬،...‫ﺣﻨﺒﻞ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﷲ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬)2(‫ﻋﻦ‬ ،‫ﺃﺑﻴﻪ‬:‫ﻭﻳﻜﺬﺏ‬ ‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻳﻀﻊ‬ ‫ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺑﺸﺊ‬ ‫ﻟﻴﺲ‬...‫ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬:‫ﻓﻘﺎﻝ‬ ،‫ﺍﻟﺴﱪﻱ‬ ‫ﺑﻜﺮ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﳛﲕ‬ ‫ﺳﺌﻞ‬:‫ﺑ‬ ‫ﺣﺪﻳﺜﻪ‬ ‫ﻟﻴﺲ‬‫ﺸﺊ‬...‫ﻭﻗﺎﻝ‬‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬:‫ﺿﻌﻴﻒ‬.‫ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬:‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻣﻨﻜﺮ‬…‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬:‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭﻙ‬...‫ﻋﺪﻱ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‬:‫ﻏﲑ‬ ‫ﻳﺮﻭﻳﻪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‬ ‫ﻳﻀﻊ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﲨﻠﺔ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻭﻫﻮ‬ ،‫ﳏﻔﻮﻅ‬.-‫ﻟﻠﻤﺰﻱ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ‬ ‫ﺬﻳﺐ‬]33/105[Blà ^lWô FuTYo a¾vLû[ BhÓLhÓTYo Fuß BUôm @yUj ©uauTp @YoLs á±Ùs[ôoLs.UtùôÚ BPj§p BYo U§lTtYo, a¾vLû[BhÓLhÓTYo, ùTôn ùNôpTYo Fußm á±Ùs[ôoLs. Blà ^lWôûY Tt±VyVô (©u UÂu) @YoL°Pm úLhLlThPÕ @RtLYoLs ; @YÚûPVa¾vLs FkR U§l×m @tÕ Fuß á±]ôoLs. BUôm ×Lô¬ @YoLs BYûWTXÅ]Uô]Yo Fußm UtùôÚ BPj§p a¾vÕû«p UßdLlThPYo Fußmá±Ùs[ôoLs. a¾vLûX«p ®PlThPYo Fuß BUôm S^ô @YoLsá±]ôoLs. BYÚûPV ùTÚmTôXô] ùNn§Ls ARôWUtûY. BYoBhÓdLh¥f ùNôpYoL°p IÚYo Fuß Blà @¾ @YoLs á±Ùs[ôoLs.èp : Ry¾×j Ry¾l, TôLm : 33, TdLm :105Blà ^lWô FuTYûWlTt± Buàm TX @±OoLs ®UoN]m ùNnÕs[ôoLs.BÕ ARôWUt ªLÜm TXÅ]Uô] ùNn§L°p IuôÏm.@YoL°u ARôWm
 9. 9. BûjçRo (^pXpXôa‚ @ûX¶ Y^pXm) @YoLs BVm©]ôoLs :DeL°p UW¦júRôÚdÏ VôÊu (ãWôûY) JÕeLs!@±®lTYo : awWj UK¡p Blà V^ôo (W°VpXôaý @uaý)ètLs : @yUj Fi : 19842, @éRôîj Fi : 2717, BlàUô_ô Fi :1438, Blà@À`nTô Fi : 10473SUÕ ®[dLm :VôÊu JRúYiÓm Fuß BYoLs LôhÓm ARôWj§p `@Tôu 15 m SôsVôÊu JRúYiÓm Fuß BpûX FuTûRÙm @ÕÜm êuß VôÊuJRúYiÓm Fußm BpûX FuTûR LY]j§p ùLôsL.úUÛm BkR ùNn§ ARôWUtÕ FuTûR a¾vLûX YpÛSoLsùR°ÜTÓj§Ùs[ôoLs.@YoLs á±V ùNn§L°u @W© êXeLs:@yUj @±®l× :20316-‫ﺣﺪﺛﻨ‬‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻳﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﻌﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺃﺑﻴﻪ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻬﺪﻱ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺛﻨﺎ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺛﻨﺎ‬ ‫ﻋﺎﺭﻡ‬ ‫ﺛﻨﺎ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺣﺪﺛﲏ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬:‫ﻳﺲ‬ ‫ﻳﻌﲏ‬ ‫ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻗﺮﺀﻭﻫﺎ‬-‫ﺣﻨﺒﻞ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﻣﺴﻨﺪ‬]5/26[@éRôîj @±®l× :3121-‫ﺍﻟﻌ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺛﻨﺎ‬ ‫ﻗﺎﻻ‬ ‫ﺍﳌﻌﲎ‬ ‫ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ‬ ‫ﻣﻜﻲ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻭﳏﻤﺪ‬ ‫ﻼﺀ‬‫ﻋﺜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃﰊ‬‫ﻋﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻬﺪﻱ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ‬‫ﺃﺑﻴﻪ‬‫ﻋﻦ‬‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻳﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﻌﻘﻞ‬:‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﱯ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬"‫ﺍﻗﺮﺀﻭﺍ‬}‫ﻳﺲ‬{‫ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬"‫ﺍﻟﻌﻼﺀ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﻟﻔﻆ‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ‬.-‫ﺩﺍﻭﺩ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺳﻨﻦ‬]2/208[Blà Uô_ô @±®l× :1448-‫ﺷﻴﺒﺔ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺑﻜﺮ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬.‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺷﻘﻴﻖ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﳊﺴﻦ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﻋﺜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃﰊ‬)‫ﺑﺎﻟﻨﻬﺪﻱ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ‬(‫ﻋﻦ‬‫ﺃﺑﻴﻪ‬‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻳﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﻌﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ‬:-‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬)‫ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻗﺮﺀﻭﻫﺎ‬(‫ﻳﺎﺳﲔ‬ ‫ﻳﻌﲏ‬.-‫ﻣﺎﺟﻪ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺳﻨﻦ‬]1/466[Blà @Àû`Tô @±®l× :10853-‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺷﻘﻴﻖ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﳊﺴﻦ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬‫ﻋﺜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃﰊ‬‫ﻋﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻬﺪﻱ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ‬‫ﺃﺑﻴﻪ‬‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻳﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﻌﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬‫ﻳﺲ‬ ‫ﻳﻌﲏ‬ ‫ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻗﺮﺀﻭﻫﺎ‬-‫ﺷﻴﺒﺔ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﻣﺼﻨﻒ‬]2/445[DeL°p UW¦júRôÚdÏ VôÊu (ãWôûY) JÕeLs! Fuß BYoLs ùNnR ùTôÚÞmRYô]Õ Fuß BkR ùNn§ûV T§Ü ùNnRYoL°p IÚYWô] BUôm Blà¶lTôu á±Ùs[ôoLs.‫ﻋﻨﻪ‬ ‫اﷲ‬ ‫رﺿﻲ‬ ‫ﺣﺎﺗﻢ‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫ﻗﺎل‬:‫ﻗﻮﻟﻪ‬) :‫ﻳﺲ‬ ‫ﻣﻮﺗﺎآﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗﺮؤوا‬: (‫ﻳﻘﺮأ‬ ‫اﻟﻤﻴﺖ‬ ‫أن‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﺗﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫أراد‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬-‫ﺣﺒﺎن‬ ‫اﺑﻦ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‬]7/269[‫اﻗﺮؤوا‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮﺗﺎآﻢ‬ ‫ﻳﺲ‬ BkR YôNLj§u êXm SôPlTÓYÕ BdÏm ¨ûX«pDs[YûWjRôu. (Gù]²p) BkRYÚdÏ (FÕÜm) JRlTPôÕ.èp : ^Íy Blà ¶lTôu, TôLm :7, TdLm : 269
 10. 10. úUÛm @YoLs Lôh¥V SôuÏ èpL°u @±®l×m, IúW @±®lTô[o ùRôPoùLôiPRôÏm.BkR ùNn§«u êuôYÕ @±®lTô[o @éDvUôu FuTYÚm @YÚûPVRkûRÙm VôùW] @±VlTPôRYoLs. BY¬u SmTjRuûUDߧTÓjRlTP®pûX.734-‫ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ‬ ‫ﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﺑﻦ‬ ‫ﻣﺎﺟﺔ‬ ‫ﻭﺍﺑﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‬ ‫ﺩﺍﻭﺩ‬ ‫ﻭﺃﺑﻮ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺲ‬ ‫ﺍﻗﺮﺀﻭﺍ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺭﻭﻱ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬...‫ﺑﻦ‬ ‫ﻭﺃﻋﻠﻪ‬‫ﺿﻌ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺑﻜﺮ‬ ‫ﺃﺑﻮ‬ ‫ﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﻭﺃﺑﻴﻪ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎﻥ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻭﲜﻬﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ‬‫ﺍﳌﱳ‬ ‫ﳎﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﻴﻒ‬‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻳﺼﺢ‬ ‫ﻭﻻ‬-‫ﺍﳊﺒﲑ‬ ‫ﺗﻠﺨﻴﺺ‬-‫ﺣﺠﺮ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬]2/104[BkR ùNn§ûV Blàp LjRôu @YoLs BÕ Ï[ßT¥Vô]ûY Fußm S©júRôZ¬u átôLÜmBPmùTtßs[Õ Fußm @éDvUôu FuTYÚm @YÚûPV RkûRÙm VôùW] @±VlTPôRYoFuß Ïûá±Ùs[ôoLs. úUÛm BkR ùNn§ @±®lTô[o TXÅ]Uô]Yo ùNn§ ®[eLôRûY.BkR LÚj§p ARôWléoYUô] IÚ S©ùUô¯Ùm BpûX Fuß BUôm RôWÏjÉ @YoLsá±Ùs[ôoLs Fuß aô©r Blà a_o @YoLs ùR°ÜTÓj§Ùs[ôoLs.èp : Rp¸^ýp aÀo, TôLm :2, TdLm : 104@YoL°u ARôWm :BûjçRo (^pXpXôa‚ @ûX¶ Y^pXm) @YoLs á±]ôoLs :Vôo BûY²u §ÚlùTôÚjRm Sô¥ VôÊu (ãWôûY) JÕ¡ôúWô @Yo Uu²dLlThPYoAYôo.@±®lTô[o : awWj _ýuÕl W°VpXôaý @uaýètLs : Blà¶lTôu Fi : 2639, RôWÁ Fi : 3322SUÕ ®[dLm :Blà ¶lTô²u @±®l× :2574-‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻮﱐ‬ ‫ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺷﺠﺎﻉ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ ‫ﺛﻘﻴﻒ‬ ‫ﻣﻮﱃ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺇﺳﺤﺎﻕ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺃﺧﱪﻧﺎ‬‫ﺯﻳﺎﺩ‬‫ﻋﻦ‬ ‫ﺟﺤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ ‫ﺧﻴﺜﻤﺔ‬ ‫ﺑﻦ‬‫ﺍﳊﺴﻦ‬‫ﺟﻨﺪﺏ‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﻗﺎﻝ‬:‫ﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬:‫ﻗﺮﺃ‬ ‫ﻣﻦ‬‫ﻟﻪ‬ ‫ﻏﻔﺮ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻳﺲ‬-‫ﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‬)6/312(RôWª«u @±®l× :3281‫ﹺﻴ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﺘ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬ ‫ﺪ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﺧ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﻰ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬ ‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﻪ‬‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻐ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺑ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺴ‬‫ﺤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﺮ‬‫ﻔ‬‫ﹸ‬‫ﻏ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺓ‬‫ﺎ‬‫ﺿ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻪ‬‫ﺟ‬‫ﻭ‬ َ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﻳﺲ‬ ‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﺁ‬‫ﺮ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﺪ‬‫ﻌ‬‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻐ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﻭ‬Blà¶lTôu @±®l©p BPmùTtßs[ BWiPôYÕ @±®lTô[o @pa^u(T^Ã) @YoLs @ÓjÕ YÚm S©júRôZWô] _ýuÕl (W) @YoL°PmùN®Ùt§pûX. BûP«p (ÏûkRÕ) IÚ @±®lTô[o ®ÓlThÓs[ôo.‫ﻫﺮﻳﺮﺓ‬ ‫ﺃﰊ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺣﺼﲔ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻳﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻣﻌﻘﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺟﻨﺪﺏ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻳﺼﺢ‬ ‫ﻭﻻ‬-‫ﺬﻳﺐ‬‫ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ‬-‫ﺣﺠﺮ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬]2/232[
 11. 11. _ýuÕl (W), UK¡p ©u V^ôo (W), BmWôu ©u aýû^u (W), @éaýûWWô (W)A¡úVô¬Pm a^u T^à ùN®úVtp FuTÕ N¬Vô]Õ @pX.èp : Ry¾×j Ry¾l, TôLm :2, TdLm :232a^u T^à Fu Rô©Â S©júRôZoL[ô] _ýuÕl (W), UK¡p ©u V^ôo (W),BmWôu ©u aýû^u (W), @éaýûWWô (W)A¡úVô¬Pm S©ùUô¯Lû[úLhÓs[ôo FuTRtÏ NôußLs BpûX Fuß a¾vLûX YpÛSoLsá±Ùs[]o. F]úY a^u T^à @YoLÞdÏm _ýuÕl (W) @YoLÞdÏmBûP«p VôúWô ®ÓThÓs[ôo. @Yo Vôo? @Y¬u SmTLjRuûU Fu]?FuTÕ ¨ìTQUôLôRRôp BkR ùNn§ ØuL§Ü (ùRôPo× @ßkR) TXÅ]Uô]ùNn§Vô¡Õ.RôWÁ«p BPmùTt ùNn§«p a^u @YoLs úSW¥VôL S© (^p)@YoL°PªÚkÕ úLhPRôL BPmùTtßs[Õ. BÕÜm (ÏûkRÕ) BWiÓ@±®lTô[oLs ùRôPokRôtúTôp ®ÓThP (ØKXp) YûLûVfNôokR ªLÜmTXÅ]Uô] ùNn§VôÏm. F]úY BkR ùNn§Lû[ ARôWUôLd ùLôiÓ SômùNVpTPØ¥VôÕ.`@Tôu UôRm 15 m SôÞdÏ F] £l× DiÓ Fuß @±®dÏmARôWléoYUô] FkR ùNn§ûVÙm Sôm LôQØ¥V®pûX. §Úléo UôYhP_Uô@jÕp DXUô Lôh¥V @û]jÕ ùNn§LÞm TXÅ]Uô] @pXÕ ªLÜmTXÅ]Uô] ùNn§VôLúY Ds[Õ.

×