Arthamulla islam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Arthamulla islam

on

 • 866 views

Arthamulla islam

Arthamulla islam

Statistics

Views

Total Views
866
Views on SlideShare
866
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Arthamulla islam Document Transcript

 • 1. உலகி உ ள மத கள இ லாம மிக சிற த மா கமாக திக கிற .ஆனா இ த மா க எ ப சிற ததாக ,அ த ளதாக திக கிற எ பைத லிம லாதவ க லி கள பல அறியாம உ ளன .கட ள ெபயரா மன த த ைன தாேன தி ெகா வகட ள ெபயரா ெபா ளாதார ைத சீரழி பகட ள ெபயைர ெசா லி மன த கைள ெகா ைம ப வகட மன த மிைடய இைட தரக கைள ஏ ப தி ெகா வகட ள ெபயரா மன தன ய ம யாைத ேவ ைவ பகட ள ெபயரா ம கைள ர வமன தைன கட ளா வஇ இ ேபா ற காரண களா தா மத க ெவ க ப கி றன.ஆனா இ லா இ த வ ம சான க எ வா அ பா ப வள கிற ?எ பைத தி ஆம நப வழிய ெதள ப ட அறி வமா வாத கைள எ ைவ சிற த . லி அ லாத ந ப க இ லா ைத எள தி ய ைவஅ த ள இ லாஉலகி உ ள எ லா மத க அ த ள த வ க எ ேற த ைம ப றி றி ெகா கி றன.ஆனா , சி தைனயாள கள பா ைவய எ லா மத க அ தம றைவயாக ேதா றமள கி றன.மத க யா அ தம றைவ எ சி தைனயாள க அறி வமான சில வாத கைளைவ வாதி கி றன .இ த நிைலய ஒ மத அ த ளதா? அ லவா? எ பைத ெச ய ேவ மானாசி தைனயாள க எ ைவ ஒ ெவா வாத அறி வமான ம ைப அ த மத எைவ க ேவ .ேம வலிைமயான வாத கைள ைவ த னட அ த ள எ பைத அ த மதநி ப க ேவ .வலிைமயான வாத கைள ைவ காம , மா க ைடேயா வ வான சா கைளம காம த ைன அ த ள த வமாக ஒ மத றி ெகா டா அதி உ ைம இ ைலஎன க ெகா ளலா .அ சி மாவ ேகால ேபா வதா எ க அ உணவாக அைம .ெந றிய வ தி சினா தைலய உ ள நைர அ உறி PDF file from www.onlinepj.com
 • 2. எ ப ேபா ற பதி களா சி தைனயாள கள வலிைமயான ேக வய உ ள நியாய ைத மைறவட யா .அ திவார இ லாம க டட எ ப ப ள எ வ ம சன ெச ேபா வ அ க ப ட வ ண எ வள அழகாக இ கிற ? எ பதி ற யா . வ வட ய க ட தி வ எ த வ ண தி இ தா பய இ ைல எ ேற சி தைனயாள கநிைன பா க .மத க அ தம றைவ என ேவா அ திவார ப றி ,அ பைட ெகா ைகக ப றி தாேக வ எ கிறா க .எனேவ ஒ மத த ைன அ த ள த வ எ க தினா எ ப ப எதி ேக வ கைள உ ய ைறய எதி ெகா வ அவசிய .நாமறி த வைர இ லா தவ ர எ த மத எதி ேக வ கைள உ ய வ த தி அ கவ ைல.மத க அ தம றைவ என ேவா எ ைவ நியாயமான அைன ேக வக அைதவ ட நியாயமான வ ைடைய இ லா அள கி ற ..١கட ள ெபயரா த ைனேய தமத தி ெபயரா , கட ள ெபயரா மன த க பல வைககள த ைம தாேம திெகா கி றன .ப திய ெபயரா ம க த ைம தாேம தி ெகா வைத மதவாதிக ஊ வ கி றன .மன தைன ப தி ஆ நடவ ைகக எ ப அ த ளைவயாக இ ? எசி தைனயாள க நிைன கி றன .ெந ைப வள ஆ க , ெப க , சி வ க அதி நட ெச தநா கி ,க ன கள சி ஈ ைய தி ெகா தசா ைடயா த ைம தாேம அ காய ப தி ெகா த ள , ெவய லி ெச ட அண யாம கா நைடயாக வழிபா தல க ெச தெவடெவட ள , ள த ந ள வ ஈர ண ட ேகாவ ைல றி வ தகர ரடான தைரகள ஆ க , ெப க உ ததம தைலய ேத கா உைட காய ப தி ெகா தப தி ெப க ம சா நட ெச தசி வ கைள ம உய ட ைத வ ெவள ேய எ தஇய ைகயான உண க எதிராக றவற த PDF file from www.onlinepj.com
 • 3. ஆைடகைள ற வ நி வாணமாக அைலதஇ இ ேபா ற நடவ ைககள காரணமாகேவ மத க அ தம றைவ எ சி தைனயாள கவ ம சன ெச கி றன .க ைணேய வ வான கட மன தைன வதி இ ப கா பவனா?ம றவ களா தன ப க ஏ பட டா எ கவனமாக ெசய ப மன த தன தாேனத கைள மன வ வரவைழ ெகா கி றாேன? இ த அள மன தன சி தனைய மத கம க வ டனேவ? எ சி தைனயாள க ஏ ப ேகாப தி வ ைள தா மத கஅ தம றைவஎ ற வ ம சன .இ லா மா க இ ேபா ற எ த நடவ ைககைள ஆத கவ ைல.ஆத காத ம மி றி இவ ைற க ைமயாக இ லா எதி கி ற .நப க நாயக (ஸ ) கால ம க தம ப க ேந ேபா தம ஆைடகைள கிழிெகா வா க . தம க ன தி அைற ெகா வா க . இ த ெசயைல க ட நப க நாயக (ஸ )அவ க ப வ மா எ ச ைக ெச தா க .க ன கள அ ெகா பவ , ச ைடகைள கிழி ெகா பவ ,மட தனமான வா ைதகைள பவ ந ைம ேச தவ க அ ல : கா 1297, 1298, 3519த ைன தாேன ஒ வ ேவதைன ப தி ெகா டா அவ ,இ லா எ தச ம த மி ைல எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க ெதள வாக ப ரகடன ெச தா க .ஒ தியவ தன இ த வ களா நட தி ெச ல ப டைத நப க நாயக (ஸ ) அவ கக டா க . ஏ இவ நட ெச கிறா ? எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க வ சா தா க . நடெச வதாக இவ ேந ைச ெச வ டா எனவ ைடயள தன . இைத ேக ட நப க நாயக (ஸ )அவ க இவ த ைன தாேன ேவதைன ப தி ெகா வ அ லா ேதைவய ற எ றி வ வாகன தி ஏறி ெச மா அவ க டைளய டா க . : கா 1865, 6701நப க நாயக (ஸ ) அவ க ஒ நா (ப ள வாசலி ) உைர நிக தி ெகா தா க . அ ேபாஒ மன த ெவள ய நி ெகா பைத க டா க . அவைர ப றி வ சா த ேபா அவரெபய அ இ ராய ; (நா வ ) உ காராம ெவய லி நி பதாக , எவ ட ேப வதி ைலஎன ,ேநா ேநா பதாக இவ ேந ைச ெச தி கிறா எ ம க றினா க . இைத ேக டநப க நாயக (ஸ ) அவ க அவைர ேபச ெசா க ! நிழலி அமர ெசா க ! ேநா ைபம அவ ைம ப த எ க டைளப ற ப தா க . : கா 6704கட ள அ ைப ெபறலா எ பத காக இ ேபா ற சிறிய அளவ லான ப ைத ட தன தாேனஏ ப தி ெகா ள டா எ நப க நாயக (ஸ ) றி வ டா க .ெபா வாக ம க அைனவ றவற வதி ைல எ றா அ உய த நிைல எ ம கநிைன கிறா க . மத மா க ேபா ற த திைய ெப றவ க றவற த ந ல எனந கிறா க . றவற ணாதவ கைள வ ட றவற ைத டவ உய தவ எ ம கந கி றன . PDF file from www.onlinepj.com
 • 4. ஆனா இ லா இைத எதி கிற .கட காக த ைன ைமயாக அ பண பதாக ஒ வ எ ண ெகா றவற வைத நப கநாயக (ஸ ) அவ க க ைமயாக க கிறா க .நப க நாயக (ஸ ) கால தி உ மா எ ற ேதாழ இ தா . அவ நப க நாயக (ஸ )அவ கள ட றவற வத அ மதி ேக டா . நப க நாயக (ஸ ) அவ க அ மதியள கம வ டன . அவ அ மதி அள தி தா நா க ஆ ைம ந க ெச தி ேபா எநப க நாயக (ஸ ) அவ கள ம ெறா ேதாழ ஸஃ ப அப வ கா கிறா . : கா 5074ஆ ைம ந க ெச ெகா ள சில அ மதி ேக ட ேபா ஏக இைறவைன ந ப யவ கேள! அ லாஉ க அ மதி தைத ந க தைட ெச ெகா ளாத க எ ற தி ஆ வசன ைத நப கநாயக (ஸ ) அவ க ஓதி கா னா க . : கா 4615நப க நாயக (ஸ ) அவ கள வண க வழிபா க எ வா இ எ பைதவ சா அறிவத காக ேப நப க நாயக (ஸ ) அவ கள மைனவ ய ட வ தன . நப க நாயக (ஸ ) அவ களவண க வழிபா க ப றி அவ கள ட ெத வ க ப ட ேபா அவ க (எதி பா தைத வ ட) நப கநாயக (ஸ ) அவ கள வண க வழிபா க ைறவாக இ பதாக க தினா க . நப க நாயக (ஸ )எ ேக? நா எ ேக? அவ கள பாவ கைள அ லா ம ன வ டா . (எனேவ அவ க ைற தஅள வண க ெச வ ேபா மான ) எ தம றி ெகா டா க . அ வ ஒ வ நாஎ ெற இரவ ெதா ெகா ேப என றினா . இ ெனா வ நா ஒ நா வ டாேநா ேநா வ ேவ எ றா . ம ெறா வ நா ெப கைள வ அறேவ வ லகிய கேபாகிேற ; தி மணேம ெச ய ேபாவதி ைல எ றா . நப க நாயக (ஸ ) அவ கஅ வ ட ெச இ ப ெய லா ேபசி ெகா டவ க ந க தாமா? அறி ெகா க ! நாஉ கைள வ ட இைறவைன அதிக அ பவ . அ ப இ நா (சில நா க ) ேநா ேநா கிேற .(சில நா க ) ேநா ேநா காம இ கிேற . (சிறி ேநர ) ெதா கிேற . (சிறி ேநர )உற கிேற . ெப கைள மண வா கிேற . எனேவ என வழி ைறைய ற கண பவ எ ைனேச தவர ல எ றினா க . : கா 5063தி மண தி ல ஒ வ கட ள ப கைள ெப வா எ ற அள அைத ஒ தவெமனஇ லா க கிற .உ கள ஒ வ தம மைனவ ட இ லற நட வ ந லற கள ஒ றா எ நப கநாயக (ஸ ) றினா க . அ ேபா நப க நாயக (ஸ )அவ கள ேதாழ க அ லா வ தேர!எ கள உட இ ைசய காரணமாகநா க இ லற தி ஈ ப கிேறா . இத ட (கட ளட )ப கிைட மா?எ ேக டன . அத நப க நாயக (ஸ ) அவ க இைறவ தைட ெச ளவழிகள அைத அைட தா அத த டைன கிைட அ லவா? அ ேபா தா இைறவஅ மதி த வழிய அைத அைட தா அத ப கிைட எ வ ள கமள தா க : லி 1674இ லா தி பா ைவய றவற டவ க ம றவ கைள வ ட எ லா வைகய தா தவ களாவ . றவற டவ க ஆ ைம இ ைல எ றா அவரா எ த ப ர சைன இ ைல. றவற டவ க ஆ ைம இ தா நி சய அவ க தவறான வழிய அ த க ைத ெபற ய வா க . PDF file from www.onlinepj.com
 • 5. இ தா மன தன இய ைக எ பதா றவற ைத ற ெசய எ இ லா கிற .சில ேப இ லற க ைத ம மி றி ெசா த ப த க அைன ைத உதறிவ காேடாெச ேயா எ ெச வ கிறா க .இ லா தி பா ைவய இவ க இ தா தவ களாவ .ஒ மன த த ைன ெப வள த தா , த ைதய ேசைவ ெச ய கடைம ப ளா .ெசா க ைத அைடவத கான வழிகள அ தைலயாயதாகஅைம ள .காேடா ெச ேயா எ ற ப டவ க ெப ேறா ெச ய ேவ ய கடைமகைள ெச யாத றவாள களாவ . அதனா கிைட கி ற ெப ேப கைளெய லா இழ தவ களாவ .ெப ேறாைர ம மி றி உ றா உறவ ன உத தஅவ க ேநா வா ப டா வ சா தமரண ஏ ப ட இ ல ெச ஆ த ததைமயான கா ய க நட பைத க அைத எதி ப ர சார ெச தந ைமயான கா ய கைள ம க ெசா லி ெகா தெபா நல ெதா க ெச தஎன எ ண ற ந ைமகைள றவ க இழ வ கி றன .எ எ ேக ெக டா என ெக ன? எ தன ப ைத , ஊைர , உலைக வ ெச வஎ ப உய த நிைலயாக இ க ? எ இ லா ேக வ எ கிற .கட காக அைன ைத ற கிேறா எ றி ெகா ஆைடகைள ற பைத இ லாவ ைமயாக க கி ற .அ லா வ தேர! நா க ம தன யாக இ ேபா நி வாணமாகஇ கலாமா? எ நப கநாயக திட ேதாழ க ேக டன . அத நப க நாயக (ஸ ) அவ க நா ெவ க ப வதஅ லா அதிக த தி ைடயவ என வ ள கமள தா க . : தி மித 2693, 2718யா ேம பா காத ேபா , கட ந ைம பா கிறா எ எ ண நி வாண தவ க ேவ .மலஜல கழி த ,இ லற தி ஈ ப த தவ ர ம ற எ லா ேநர தி மைற க ேவ யைவகைளமைற ேத தா வாழ ேவ எ இ லா வலி கிற .இ த உலகி எ க எ த ேதைவ இ ைல எ றி ஆைடைய அவ திஞான க (?) த க றி உ ைமயாள களாக இ தா ஒ ப ைகைய ட உ ணாம ,ஒெசா த ணைர ட ப காம இ கா ட ேவ . இ த இர ைட எ த நி வாணசாமியா ற ததி ைல. ற க யா .இ த உலைக அறேவ ற வா வ சா தியமி ைல எ பைத ஒ ெவா கவள உணைவ உ ெகாேபா இவ கேள நி ப ெகா கிறா க . PDF file from www.onlinepj.com
 • 6. எனேவ கட காக அைன ைத ற கிேறா எ ற வாத தி ஒ வ ட உ ைமயாள களாகஇ ைல ைமயாக உலைக ற பைத ம மி றி அைற ைறயாக உலைக ற பைத ட இ லாம ைர கி ற .ஒ ெவா மன ததன ெச ய ேவ ய கடைமகதன ெப ேறா ெச கடைமகதன மைனவ / கணவ / ெச கடைமகதன ப ைளக ெச கடைமகம ற உறவ ன க ெச கடைமகஉல ெச ய ேவ ய கடைமகஎன அைன கடைமகைள நிைறேவ றியாக ேவ .ஆ மக ைத , கட ைள காரண கா இ கடைம கள தவறி வ ட டா எ இ லாஅறி கிற .க ய மைனவ ைய கவன காம பகெல லா ேநா ேநா , இர வ வண க தி ஈ பெகா த அ லா ப அ எ ற ேதாழைர ப றி நப க நாயக (ஸ ) அவ க ேக வ பஅவ ட ெச றா க . இ வா ெச யாேத! ேநா ைவ! ைவ காம இ ! ெதாழ ெச ! க ெச ! ஏெனன உன உட ந ெச ய ேவ ய கடைமக இ கி றன. உன க கந ெச ய ேவ ய கடைமக உ ளன. உ வ தின ந ெச ய ேவ ய கடைமகஉ ளன எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க அறி ைர றினா க . : கா 1975, 6134கட காக அறேவ காம வ ழி தி ப , உடைல வ தி ெகா வ டா எ பைத நப கநாயக (ஸ ) அவ க ெதள ப தி வ டன .மத கைள எதி பவ க ட ேம க ட நடவ ைககைள இ லா எதி அள எதி தி கமா டா க .அ ப எ றா ேநா எ ற ெபய வ ட தி ஒ மாத ப ண கிட மா இ லா வஏ ?இ உடைல வ வதி ைலயா?தின ஐ ேநர ெதாழ ேவ என வ ஏ ?இ ன ப ற வண க கைள கடைமயா கியஏ ?எ ெற லா ேக வக எழலா .பக வ உ ணாம ,ப காம , ப வா ைக ய ஈ படாம இ ப ேநாஎன ப . இ உடைல வ தி ெகா வ ேபா ேதா றலா .உ ைமய உடைலவ தேலா, உட த ஏ ப வேதா இதி இ ைல. PDF file from www.onlinepj.com
 • 7. ேநா ேநா காத ேபா இர ப மண ஒ வ ப ைக ெச கிறா .காைலய எ பமண உண உ ெகா கிறா . இர ப த காைல ப வைர மா 12 மண ேநரஉ ணாம ,ப காம தா மன த இ கிறா .ேநா ேநா பவ , கிழ ெவ த த ( மா காைல 5 மண ) ய மைற வைர ( மாமாைல 6 மண ) மா 13 மண ேநர உ பதி ைல. ய மைற ேநா ற த ட ,ப ைக ெச வத , காைலய மா 4:30 மணஆக ேவைள ேநா ேநா பவ உ கிறா .உ கிற ேநர தா ேநா கால கள மா கிற . உ அளவ மா ற ஏ இ ைலதின தன உட எ த அள உணைவ ஒ வ அள வ தாேனா அேத அள உணைவ ேநாேநா நாள அள பதா உட எ த பாதி ஏ படா . உடைல ேவதைன ப த எ பஇதி இ ைல.ஒேர வ தியாச எ னெவ றா இரவ சா ப ட கி வ வதா தன பசிைய உண வதி ைல.பகலி வ ழி தி பதா அைத உண கிறா .இ வா உண இைறவ காக சில உண கைள க ப தி ெகா வ அவன உ ள ைதப ப ;ப வ ப . உட ஒ ேக ஏ ப தா .ந ப ைக ெகா ேடாேர! ந க (இைறவைன) அ வத காக உ க ெச ேறாம கடைமயா க ப ட ேபா உ க ேநா கடைமயா க ப ள .அ ஆ 2:183மன தைன வைத ப ேநா ப ேநா கம . மாறாக பைட த இைறவ காக இ வா சிறிய தியாகெச பய சி ெப ற ஒ வ , அேத இைறவ வலி ஏைனய ந ப கைள த வா வகைட ப பா எ பேத ேநா ப ேநா க .தன உ ைமயான உணைவ இைறவ தவ க ெசா கிறா எ பத காக சிறி ேநர உணைவதியாக ெச பவ , தன உ ைமய லாத ெபா கைள ப ற டமி தி , ெகா ைளய ல சவா கி, ேமாச ெச பறி ெகா ள ண ய மா டா .இ த பய சிைய ெபறாம ஒ வ காலெம லா ப ன கிட தா இைறவன ட அத எ தமதி இ ைல எ ப இ லா தி த மானமான .யா ெபா ேப வைத , தய ெசய கைள வ வ டவ ைலேயா அவ த ணைர , உணைவவ வ வதி இைறவ எ த ேதைவ மி ைல எ ப நப ெமாழி. : கா 1903, 6057மாெப இல சிய ைத அைடவத கான பய சிேய ேநா எ பைத இ த நப ெமாழிய லி அறியலா .ெதா ைக எ வண க இ ேபா ற பய சிைய மன த ெப வத காகேவ இ லா திவலி த ப ள .இைறவ மிக ெப யவ ; நா அவன க டைள க பட ேவ ய சிறியவ எ ற பய சிையமன த இத ல ெப கிறா . PDF file from www.onlinepj.com
 • 8. இ லகி மன தைன கவ தி க ய பல வ ஷய க உ ளன. அவ றி ஈ க ப மன ததவறான வழிகள ேல அவ ைற அைடய ய வா .நம ேமேல ஒ வ க காண ெகா கிறா எ ற அ ச தா அவைனஇதி தநி . த ைவகைற ேநர ெதா ைகைய ஒ வ ெதா கிறா . இதனா இைறவைன ப றியநிைன அவன ட மிைக கிற .இ லக ஈ பா இைறவைன ப றிய நிைனைவ சிறி சிறிதாக ைற க வ கிற . எனேவந பக ேநர ெதா ைகைய ெதா கிறா . ெதா த ட இைறவைன ப றிய நிைன மஅவன ட மிைக கிற .ம இ லக ஈ பா இைறவைன ப றிய நிைனைவ சிறி சிறிதாக ைற கிற . மாைல ேநரெதா ைகைய ெதா த ட இைறவைன ப றிய நிைன அவன ட ம ஏ ப கிற .ம இைறவைன ப றிய நிைன ைறய ஆர ப கிற . ய மைற ேநர தி மெதா கிறா . ம இ லக ஈ பா இைறவைன ப றிய நிைனைவ சிறி சிறிதாக ைற கிற .எனேவ இர ேநர ெதா ைகைய ெதா கிறா . ெதா த ட இைறவைன ப றிய நிைன மஅவன ட மிைக கிற . அ த நிைன டேனேய உற க ெச கிறா . இ வா நா வஇைறவைன ப றிய அ ச ட வா ஒ வ எ லா வைகய ந லவனாக திக வா . தனேக த கா ய ைத இவ ெச ய மா டா . பற ேக த கா ய ைத ெச ய மா டா .ெதா வ எ லா அ கிரம கள ஒ வ ஈ ப வ தா அ ெதா ைக இைறவன டஎ த மதி கிைடயா .ெதா ைகைய நிைல நா வராக! ெதா ைக ெவ க ேகடான கா ய கைள வ ,தைமைய வத . அ லா ைவ நிைன பேத மிக ெப ய . ந க ெச பவ ைற அ லா அறிவா .அ ஆ -29:45தைமகைள வ , ெவ க ேகடானவ ைற வ த பத கான பய சிேய ெதா ைக எ பைதஇ வசன திலி அறியலா .இ த பய சிைய ஒ வ ெபறவ ைலயானா அவன ெதா ைக, இைறவ பா ைவய ெதா ைகேயஇ ைல எ பைத இ வசன மிக ெதள வாக கி ற .ஹ ஜு ெப நாள ேபா ஆ , மா , ஒ டக கைள வசதி பைட தவ க பலிய ட ேவ ெமனஇ லா கி ற .இ வா பலிய ட ப ப ராண கள மாமிசேமா, இர தேமா, ஏைனய ெபா கேளா இைறவ ேதைவஎ பத காக இ லா பலிய ட ெசா லவ ைல.ெப நா தின தி ஏைழக மகி சியாக ,ப ணய றி இ க ேவ எ ப , இைறய ச ைதஅதிக ப தி ெகா வ தா இத ேநா கமா . அவ றி மாமிச கேளா, அவ றி இர த கேளாஅ லா ைவ அைடவதி ைல. மாறாக உ கள ட ள (இைற) அ சேம அவைன ெச றைட .)அ ஆ 22:37(இ த பலிய தலி ட இைறய ச எ ற பய சி தா ேநா க எ பைத இ வசனெதள ப கி ற .இ லா தி ைடய எ லா வண க வழிபா கள இ த பய சி தா ப ரதான ேநா க . இ த பய சி ட மன த மன தனாக வா வத காக தா . PDF file from www.onlinepj.com
 • 9. தி ஒ தவறான ெதாழி எ ப தி பவ ந றாக ெத . ம பான வ ப , வ ப சாரெதாழி நட வ ,ல ச வா வ ,இ ன ப ற ேமாச கள ஈ ப வ ஆகியைவ தவறா னைவ தாஎ ப அதி ஈ ப ேவா ந றாக ெத . தவ என ெத ெகா தா அவ ைற ெசவ கி றன .இ தைகேயா ட இவ ைற ெச ய ேவ டா என றினா அவ கள டமி இர ேக வகப ற கி றன.இ தைகய ெதாழி கைள ெச வதா என எ ன ேக ஏ ப வ ? 1 இவ ைற வ வ லகிெகா டா என ஏ ப ந ைம எ ன?இ தா அ த ேக வக .உ ைன ஆ சியாள க த பா க ; சிைறய வாட ேவ வ ; அதனா தி லி வ லகிெகா ! எ தா அவன ட ற .அவன ட தி இத ம தயாராக இ கி ற .நா தி வைத ெப பா க ப க யா . ைற நா தி னா ஒ ைற ப ப வேத ச ேதக . தி ட கள ஒ வ தா ப ப கிறா .பல ைற தி நா ேச த ெச வ தி காக சிறிய த டைன ெபற நா தயா .அ ல நாப க ப டா சிற த வ கீ ைல நியமி றம றவ எ நி ப வ ேவ அ ல நதிபதிையேயவ ைல வா கி வ ேவ .இவ ைறெய லா மறி சிைறய த ள ப டா நா ெச வட ேபாவதி ைல. ெவள ய இ தேபா நா அ பவ தைத எ லா உ ேள அ பவ வழி என ெத எ பாதி உ ள ட ற கள ஈ ப வதா என எ த ேக ஏ படா . அ ப ஏ ப டா அைததா வலிைம என உ எ ஒ வ ந வேத ற கள ெதாட அவ ஈ ப வத கியமான காரணமாக அைம ள .எ ன ேக ஏ ப எ ற ேக வ காவ ஏேதா பதி ெசா லலா . இவ ைற வ நா வ லகிெகா டா என கிைட ந ைம எ ன? எ ற ேக வ எ த வ ைட ற யா .இ லாம ேம இர ேக வக ெபா தமான வ ைடைய அள கி ற .ச வ ச தி மி க இைறவ ஒ வ இ கிறா ; அவ அைன ைத பாெகா கிறா ; அவைன யாரா ஏமா றேவா, வ ைல ேபசேவா யா . உலக அழி க ப ட பஅைனவ அ த வ லவனா உய ப க ப அவ ேன நி த ப வா க .தயவ க க ைமயான த டைனைய ந லவ க மக தான ப கைளஅவ வழ வா எ இ லா கிற .இதி உ தியான ந ப ைக ெகா டவ ஒ கா தய ெசய கள ஈ படமா டா .த ைன மறியாம தய ெசய கள ஈ ப டா உடன யாக த ைன தி தி ெகா வா .ஒ ெவா மன த தன ெப ேறா ,ப ைளக , ம ற உறவ ன க , உல ெச யேவ ய கடைமகள பாதி ஏ ப தாத வைகய , மன த எ த ேக வ ைளவ காதவைகய தா இ லா வண க க அைம ளன.த ைம தாேம தி ெகா த PDF file from www.onlinepj.com
 • 10. த மிதி ததைரகள உ த றவற தநி வாணமாக அைலதேபா ற எ த நடவ ைககைள இ லா ஆத கவ ைல.ஆத காத ம மி றி இவ ைற க ைமயாக எதி கி ற .எனேவ மத க மன தைன கி றன எ ற வ ம சன இ லா தி ெபா தா.٢மன தைன மற வ கட ைள நிைன தமத க அ தம றைவ எ வ ம சன ெச சி தைனயாள க எ ைவ ம ெறாவாத மத க கட ள ெபயரா மன தைன மற க ெச கி றன எ பதா .அ றாட உ பத உணவ லாத ேகா கண கான ம க இ ேபா ேகாவ உ யலிேகா கண கான பா க ேபாட ப கி றன.ஒ தி ட வழிய லாத ஏைழ ெப க ேகா கண கி இ ேபாசிைலக , கலச க , ேத க த க தா ெச ய ப கி றன. ெச வ த க இத காகவா வழ கி றன .ேதைவ ள மன த க ெசலவ டாம எ த ேதைவ ம ற கட ப லாய ர ேகா பா கெசலவ ட ப மன த ேநயம ற கா ய கைள பா சி தைனயாள க மத க அ தம றைவ எக கி றன .இ லா ைத ெபா த வைர இ த வ ம சன ெபா தா . ஏெனன இ ேபா ற கா ய கைளஇ லா ம கிற .கட ெச ய ேவ ய வண க க இ வைககளாக இ லா தி வைக ப த ப ளன.ஒ உடலா ெச வ .ம ெறா ெபா ளாதார தா ெச வ .ெதா ைக, ேநா ேபா றைவ உடலா ெச ய ப வண க களா .உடலா ெச வண க கைள இைறவ காக ம ேம ெச ய ேவ . ேவ எவ காகெச ய டா எ இ லா கிற .மன த க மற க ப கிறா க எ ற வ ம சன இதி எழா .ெபா ளாதார ைத ெசலவ வதி தா மன த க மற க ப கிறா க எ ற வ ம சன எ . இ ப றிஇ லா வ எ ன?மன த க ேநா வா ப கிறா க .வ ைமய உழ கிறா க . PDF file from www.onlinepj.com
 • 11. மன நி மதிைய இழ கிறா க . ழ ைத ெச வ கிைட காம கவைல ப கிறா க .இ ேபா ற ப கைள ச தி ேபா கட ேள என இ த ைறைய நிவ தி ெச தா நாஉண காக ஒ ல ச பா ெசலவ கிேற எ ப ேபா மன த க ேநமித (ேந ைச)ெச ெகா கிறா க .அவ க நிைன த கா ய நிைறேவறினா எ த கட ேந ைச ெச தா கேளா அவர ஆலய திஅ த காண ைகைய ெச கி றன . ப திலி பவ இைறவ காக இ வா ேந ைச ெச வைத இ லா அ மதி கி ற .ஆனா இைறவ காக ெபா ளாதார றி த எ த ேந ைசைய ெச தா அவ ைற ப ள வாசஉ யலி ேபாட டா .மாறாக ஏைழக தா ெசலவ ட ேவ .கட ேள உன காக ப தாய ர பா ெசல ெச கிேற எ ஒ வ ெச தா ஏைழகளஉண , உைட, ம வ ெசல ேபா றவ காக தா அைத ெசலவ ட ேவ .கட காக ேந ைச ெச த பண தி ப ள வாச க வேதா, ப ள வாச ேதைவயானெபா கைள வா கி ெகா பேதா டா எ ப இ லா தி க டைள.சி தைனயாள க எதி பா ப ேபா கட ள ெபயரா எ த ெபா ளாதார ைத ெசலவ டாேத எஒ வன ட றினா , அைத ஏைழ தா அவ ெசலவ வா எ ற யா .கட ெசலவ டாம ஏைழ ெசலவ டாம இ வ வா .ஏைழ ெசலவ வ தா கட ெசலவ வ என ேபா க பாக ஏைழக பயெப வ வா க .சி தைனயாள க எதி பா பைத வ ட இ சிற ததாக அைம ள .இ லக ைத இைறவ ஒ நா அழி வ எ லா மன த கைள ம உய ப வ சாரைணநட வா . மன த கள ந ைம தைமக ஏ ப ப கைளேயா, த டைனகைளேயாஇைறவ வழ வா எ ப இ லா தி ந ப ைக. இ நியாய த நா என ப கிற .நியாய த நாள நைடெபற ள வ சாரைணய ஒ கா சிைய நப க நாயக (ஸ ) அவ கப வ மா வள கி றன .மன தேன! நா ேநா றி த ேபா ேநா வ சா க ஏ ந வரவ ைல எ நியாய த நாளஇைறவ ேக பா . எ இைறவா! நேயா அகில கைள பைட பராம பவ . உ ைன நா எ பேநா வ சா க ? எ மன த பதிலள பா . என அ யா ஒ வ ேநா றைத ந அறிஅவைன ந ேநா வ சா க ெச லவ ைல. அவைன ந ேநா வ சா க ெச றி தாஅவன ட தி எ ைன க பா எ இைறவ வா . மன தேன! உ னட நா உண ேகவ த ேபா என உணவள க ம வ டாேய? எ இைறவ ம ேக பா . நேயாஅகில ைத பைட பராம பவனாக இ கிறா . நா உன எ வா உணவள க இய ? எமன த வா . எ அ யா உ னட உண ேக வ த ேபா அவ ந உணவள க ம தஉன ெத யாதா?அவ ந உணவள தி தா அ ேக எ ைன க பா எ இைறவ வா . மன தேன! உ னட நா த ண ேக வ த ேபா என த ண தர மவ டாேய? எ இைறவ ம ேக பா . எ இைறவா! அகில தி அதிபதியான உன நா PDF file from www.onlinepj.com
 • 12. எ வா த ண தர இய ? எ மன த வா .என அ யா ஒ வ உ னட த ணேக வ த ேபா அவ ந த ண க டவ ைல. அவ த ண க ய தா அ ேகஎ ைன க பா எ இைறவ வா . இ வா நப க நாயக (ஸ ) அவ க றினா க . : லி 4661மன த உத வ தா இைறவ ெச வண க எ பைத இைறவன இ த வ சாரைண ைறய லி அறி ெகா ளலா .இ லா தி ெதா ைக, ேநா அ த கடைமயாக ஸகா எ கடைம உ ள .வசதி ள ஒ ெவா லி தன ெசா கண ைக பா , அதி இர டைர சதவ கித வழ கேவ . வய கள உ ப தியா ெபா கள மானாவா பய களாக இ தா ஐ சதவ கிதம ற பய கள ப சதவ கித வழ க ேவ .ஆ , மா , ஒ டக ஆகிய கா நைடகள றி ப ட சதவ கித ைத வழ க ேவ . இ ேவ ஸகா என ப கிற .இைத யா வழ க ேவ ?ப ள வாச க வத ேகா, மராம ெச வத ேகா,அத நி வாகபண க ேகா ெசலவ ட ேவ மா? ெசலவ ட டா எ இ லா தி டவ டமாக அறிவ கிற .யாசி ேபா , ஏைழக , அைத வ லி ேபா ,உ ள க ஈ க படேவ ய( லிம லாத)வ க , அ ைம(கைள வ தைலெச வத ) ,கட ப ேடா ,அ லா வ பாைதய , நாேடா க த ம க உ யனவா .இ அ லா வ கடைம. அ லா அறி தவ ; ஞானமி கவ .)தி ஆ 9:60(இ த எ வழிகள தா அைத ெசலவ ட ேவ . இ த எ ேம மன த க கான தா .மன த க உத வைத மா க தி ஐ கடைமகள ஒ கடைமயாக இ லா ஆ கி ள .ெசலவ ட ேவ ய எ வழிகள லிம லாத ம க வழ வைத றி ப மத கட தமன த ேநய ைத இ லா ேப கிற .கட ைள மற! மன தைன நிைன! எ பா க .மன தைன நிைன பத கட ைள மற க ேதைவய ைல. கட ைள இ லா கிற ப நிைன தாஏைழக அதிகமான ந ைமகைள ெப ெகா கிறா க .தி மைற ஆன பற வா வழ வ ப றி அதிகமான அளவ வலி த ப ள .)ெசா ைத ) ப கி ேபா உறவ ன கேளா, அனாைதகேளா, ஏைழகேளா வ வ டா அதி அவ கவழ க ! அவ க ந ல ெசா ைலேய க !)தி ஆ 4:8(உறவ ன , ஏைழ , நாேடா அவரவ உ ைமைய வழ வராக! ஒேரய யாக வ வ ைரயெச வ டாத !)தி ஆ 17:26(உறவ ன க , ஏைழக ,அ லா வ பாைதய ஹி ர ெச ேதா உதவ மா ேடாஎ ெச வ , வசதி உைடேயா ச திய ெச ய ேவ டா . ம ன அல சிய ெச ய . PDF file from www.onlinepj.com
 • 13. அ லா உ கைள ம ன க ேவ எ வ ப மா களா? அ லா ம ன பவ ; நிகர றஅ ைடேயா .)தி ஆ 24:22(உறவ ன , ஏைழ , நாேடா அவ கள உ ைமைய வழ வராக! அ லா வ க ைதநா ேவா இ ேவ சிற த . அவ கேள ெவ றி ெப ேறா .)தி ஆ 30:38(அவைன (அ லா ைவ) ேநசி தத காக ஏைழ , அனாைத , சிைற ப டவ உணவள பா க .அ லா வ க காகேவ உ க உணவள கிேறா . உ கள டமிப ரதிபலைனேயா, ந றிையேயா நா க எதி பா கவ ைல. எ க இைறவன டமிக ைம , ெந க நிைற த நாைள நா க அ கிேறா (என வா க (.)தி ஆ 76:8,9,10( றவாள கள ட உ கைள நரக தி ேச த எ ? எ (ந ேலா )வ சா பா க .நா க ெதா ேவாராக , ஏைழ உணவள ேபாராகஇ கவ ைல என ( றவாள க ) வா க .)தி ஆ 74:40 41, 42, 43, 44(அவ கள ெச வ கள யாசி பவ ,இ லாதவ அறிய ப ட உ ைம இ .)தி ஆ 70:24(எனேவ அனாைதகைள அட ைற ெச யாத ! யாசி பவைர வ ர டாத !)தி ஆ 93:10(கட வா கிய) அவ சிரம ப பவனாக இ தா வசதி ஏ ப வைர அவகாச ெகா க ேவ .ந க அறி ெகா டா அைத த மமா கி வ வ உ க சிற த .)தி ஆ 2:280(அ லா காக அழகிய கட வழ ேவா யா ? அைத அவ ப மட காக (இைறவ ) ெபவா . அ லா ைறவாக வழ கிறா . தாராளமாக வழ கிறா . அவன டேம தி ப ெகாவர ப வ க . (தி ஆ 2:245(தம ெச வ கைள அ லா வ பாைதய ெசலவ ேவா உதாரண ஒ தான ய . அ ஏகதி கைள ைள க ெச கிற . ஒ ெவா கதி தான ய க உ ளன. தாநா ேயா அ லா இ ப மட காக ெகா கிறா . அ லா தாராளமானவ ; அறி தவ .)தி ஆ 2:261(அ லா வ பாைதய தம ெச வ கைள ெசல வ ,ப ன ெசலவ டைத ெசா லிகா டாம , ெதா ைல தராம இ ேபா அவ கள லி அவ கள இைறவன ட உ ள .அவ க எ த அ ச இ ைல. கவைல பட மா டா க .)தி ஆ 2:262( PDF file from www.onlinepj.com
 • 14. த ம ெச வ அைத ெதாட , ெதா ைல ெகா பைத வ ட அழகிய ெசா கைள வ ,ம ன ப சிற த .அ லா ேதைவய றவ ; சகி த ைம மி கவ .)தி ஆ 2:261(அ லா வ தி திைய ெப வத காக , தம ேள இ உ தியான ந ப ைக காகதம ெச வ கைள (ந வழிய ) ெசலவ ேவா உதாரண ,உயரமான இட தி அைம த ேதா ட .ெப மைழ வ த அ ேதா ட இ மட காக அத உண ெபா கைள வழ கிற . ெப மைழவ ழா வ டா ர (ேபா ). ந க ெச பவ ைற அ லா பா பவ .)தி ஆ 2:265(ந லவ றி ந க எைத ெசலவ டா அ உ க ேக. அ லா வ தி திைய ெபறேவெசலவ கிற க .ந லவ றி ந க எைத ெசலவ டா உ க ேக அ ைமயாக வழ க ப .ந க அநதி இைழ க பட மா க .)தி ஆ 2:272(த ம ெச ஆ க , ெப க ,அ லா அழகிய கட ெகா ேதாப மட காக ெகா க ப . அவ க மதி மி க லி உ .)தி ஆ 57:18(தா எைத ெசலவ ட ேவ எ உ மிட ேக கி றன . ந லவ றிலி ந க எைதெசலவ டா ெப ேறா காக , உறவ னகாக ,அனாைதக காக , ஏைழக காக , நாேடா க காக (ெசலவ ட ேவ .) ந கஎ தந ைமைய ெச தா அ லா அைத அறி தவ என வராக!)தி ஆ 2:215(அ லா ைவ வண க ! அவ எைத இைணயாக க தாத க !ெப ேறா க , உறவ ன க , அனாைதக , ஏைழக , ெந கிய அ ைடவ டா , ரமான அ ைட வ டா , பயணேதாழ ,நாேடா க ,உ க அ ைமக ந ைம ெச க ! ெப ைமய ,க வெகா எவைர அ லா ேநசி க மா டா .)தி ஆ 4:36(உ க க கைள கிழ ேநா கிேயா, ேம ேநா கிேயா தி வ ந ைமய . மாறாகஅ லா ,இ தி நா , வானவ க , ேவத , ம நப மா கைள ந ேவாஉறவ ன க , அனாைதக , ஏைழக , நாேடா க , யாசி ேபா , ம அ ைமகைள வ தைல ெச வத(மன) வ ப ட ெச வ ைத வழ ேவா , ெதா ைகைய நிைல நா ேவா , ஸகா ைதவழ ேவா , வா கள தா தம வா ைக நிைறேவ ேவா ,வ ைம, ேநா ,ம ேபா கள திசகி ெகா ேவா ேம ந ைம ெச பவ க . அவ கேள உ ைம றியவ க . அவ கேள (இைறவைன)அ பவ க .)தி ஆ 2:177(மன த க உத வ தா கட ெச வண க எ பைத ேம க ட வசன களஅறியலா . எனேவ கட ள ெபயரா மன தைன மற க ெச ற ைத இ லா ெச யவ ைல.٣கட ள ெபயரா அ கிரம க நியாய ப த ப த PDF file from www.onlinepj.com
 • 15. ேமேலா டமாக பா தாேல அநியாயமாக , அ கிரமமாக ெத ப கி ற பல கா ய க மத திெபயரா நியாய ப த ப கி றன. மத க அ தம றைவ எ ற வ வத இ ேபா றகா ய க காரண களாக அைம ளன.கட ைள வழிபா ெச ஆலய கள பாரப ச கா ட ப கிற . றி ப ட இன தவ க கடமிக ெந கமாக ெச வழிபா ெச யலா . ம சில ர தி நி தா வழிபா நட தேவ . இ சில ஆலய தி ைழயேவ டா எ ற நைட ைறைய சி தைனயாள ககா கிறா க . கட ள ெபயரா இ நியாய ப த ப வைத பா கிறா க .க டண ெச ேவா கட ைள வழிப வதி ைம அள க ப வைத ,த ம த சனெச பவ க ப த ள ப வைத கா கிறா க . கிய பர க க வ ேபா ப வ ட க தன ம யாைத , த ம யாைதெச ய ப வைத சி தைனயாள க கா கிறா க .வழிபா தல கள ம மி றி ஊ , ெத வ ட சில சிகைள வ ட ேகவலமாகநட த ப கி றன .ெதா டா , ப டா தசில வதிகள நடமாட தைடேதந கைடகள தன தன வைளகெச பண ய தைடெப க ஜா ெக அண ய தைடஎ ெற லா மன த மன த ெச அ கிரம கைள , இைத மத தி ெபயராேலேய, கட ளெபயராேலேய ெச வைத கா கி றன .கட இ ப தா மன த கைள பைட தி கிறா . இைத ஏ தா ஆக ேவ எ ேவத க வைத கா கி றன .இ த அ கிரம கைள நியாய ப தி வ மத க அ த ளைவ எ வைதசி தைனயாள களா ஏ க யவ ைல.ஆனா இ லா தி எதிராக இ த வ ம சன ைத ெச ய யா . ஏெனன இ லா இைதக ைமயாக எதி கி ற .மன த கேள! உ கைள ஓ ஆ ஒ ெப ண லி ேத நா பைட ேதா . ந க ஒ வைரெயா வஅறி ெகா வத காக உ கைள கிைளகளாக ,ேகா திர களாக ஆ கிேனா . உ கள(இைறவைன) அதிக அ ேவாேர அ லா வட அதிக சிற தவ . அ லா அறி தவ ;ந கறிபவ .)தி ஆ 49:13(இைறவ ேநர யாக ஒ ேஜா மன தைர தா பைட தா . அவ கள லி தா இ உலகிவா அ தைன மா த ப கி ெப கிய கிறா க எ இ வசன தி ல அ லாப ரகடன ெச கிறா .மன த ல ைம ஒ தா த ைதய லி ேதா றியவ க எ றா அவ க கிைடேயபற ப அ பைடய எ த ஏ ற தா இ க யா . PDF file from www.onlinepj.com
 • 16. ஒ தா த ைத ப ற த இர மக கள ஒ வைன ப ற பா உய தவ எ ம றவைனப ற பா தா தவ எ எவ ற மா ேடா .இ தைகய சேகாதர வ தா மன த ல ம திய உ ள எ தி ஆ கிற .மன த தன ய சியா அைடய யக வ , பதவ , ஆ ற , திறைம, ந ப க ,ந னட ைதேபா றவ றா உய தவனாக ஆகலாேம தவ ர, றி ப ட ப தி ப ற ததா உய தவனாக ஆக யா எ பைத ேம க ட வசன திலி அறியலா .இைத ெவ வர த வமாக ம இ லா றவ ைல. 14 றா களாகநைட ைற ப தி வ கிற .மன த க ஆதா ஏவாள லி ேதா றினா க எ கிறி தவ மத கிற .ஆனா இ லா இைத நைட ைற ப தி வ கிற . கிறி தவ நைட ைற ப தவ ைல எ பகவன க த க .நாடா கிறி தவ , தலி கிறி தவ எ ெற லா அவ கள ைதய ஜாதி ,அதனா ஏ ப த ப டஏ ற தா கிறி தவ மத தி ெதாட வ ேபால இ லா தி ெதாட வதி ைல. இ வ தனதன ேதவலாய க இ ப ேபா லி கள ைடேய இ ைல.நாடா லி , தலி லி எ பன ேபா ற ெசா க ட லி கள ட கிைடயா . எ தசாதிைய ேச தவ இ லா ைத ஏ றா அவன ட இ த சாதி அ த நிமிடேம ந கி வ . அவ லி ம ேம. லி கள சில அறியாைமய காரணமாக ஷியா, ச ன எ ப ேபா த கைள பகா னா இ லா இைத ஆத கவ ைல. ேம இ த ப கைள சாதி ட ஒ பட டா . ஆைன நப வழிைய ெகா வதி ஏ ப ட ேவ பா காரணமாக இ வா ப ளன .ஷியா ப ைவ ேச த ஒ வ ச ன ப வ ேசர வ ப னா உடேன அதி ேசர . ச னப ைவ ேச த ஒ வ ஷியா ப வ ேசர .ஆனா தலி ஒ வ வ ப னா ஐயராக யா .ேம ஷியா கள ப ள வாச கள ச னக ேபா ெதாழலா . ச ன கள ப ள வாச களஷியா க ெதாழலா .ம காவ உ ள கஃபா ஆலய தி ஷியா ப வன உ ள ட அைனவ ெச இைறவைனவழிப கி றன .ேம உலகி உ ள எ த ப ள வாசலி ல , ேகா திர , பதவ , பண ஆகியவ றிஅ பைடய எ த ைம தர ப வதி ைல. இைத யா ேவ மானா க டாக பாஅறி ெகா ளலாயா தலி வ கிறாேரா அவ தா த வ ைசய நி பா . கைடசியாக வ தவ கைடசிய நி பாஇதி லி க க கள சமரச ெச ெகா ள மா டா க. யர தைலவ களாக இ த ஜாகி உேச ,ப த அலி அ ம ஆகிேயா தி லி ஜு ஆப ள வாசலி ெப நா ெதா ைகய ப ெகா ளன . அவ க தாமதமாக வ ததா இடமி லாமெவ ட ெவள ய தா ெதா தன PDF file from www.onlinepj.com
 • 17. யர தைலவ வ வ டா எ ஒ லி ட அவ க ைம அள கவரவ ைல. யர தைலவ எ ைன வ ைச அ க எ ேக ட இ ைல.ேக டா லி க இைத ஏ க மா டா ககைடயந மஜி , சாதி பா சா, ர மா கா , ராஜா க ம , க ம ஆசி ,அ வ ராஜா, உ ள டஎ தைனேயா அைம ச க பல ச த ப கள ப ள வாச வ தகாலியாக இ இட தி தா அவ க அம தா கேள தவ ர அவ க பரா ெசா லி தவ ைசய யா அமர ைவ கவ ைல. அவ க அ வா ேக கவ ைலஎ த ப ள வாசலி எவ ப வ ட க ட ப வ மி ைலஎனேவ கட ள ெபயரா அ கிரம ைத நியாய ப ற ைத இ லா ெச யவ ைல.ப ள வாச ெவள ய த டாைமைய இ லா அறேவ ஒழி ள . ஒ த பல ேசசா ப அள சேகார வ ைத இ லா ேப கிற.٤ யம யாைத ப க ஏ ப தகட ைள ந ப அவைன வழிபட ெசா மதவாதிக ப ப யாக த கைள கட த ைமெப றவ க என அ பாவ கைள ந ப ைவ , ம கைள த கள கா கள வ வழிபடெச வ கி றன .மான ேதா , ம யாைதேயா வாழ ேவ ய மன த ,த ைன ேபாலேவ மன தனாக உ ளம ெறா வ தைல வண நிைலைய மத க தா ஏ ப தி வ டன.எனேவ மத க யா அ தம றைவ எ ப சி தைனயாள கள வாத .இ லா தி எதிராக இ த வ ம சன ைத ெச ய யா . ஏெனன மன தைன மன த வழிப வைதஇ லா எதி அள சீ தி த இய க க ட எதி ததி ைல. லி க த கள உய ைர வ ட ேமலாக நப க நாயக (ஸ ) அவ கைள ேநசி கி றன .எ த மத தவ , க சிய ன , இய க தின தம தைலவ கைள ேநசி பைத வ ட நப க நாயக(ஸ ) அவ கைள லி க அதிக ேநசி கி றன .அ ப இ நப க நாயக (ஸ ) அவ கைள லி கள யா வண வதி ைல.அவ க காக சிைல வ கவ ைல. அவ கைள ஓவ யமாக த டவ ைல. த க வழிகா டவ த தைலவ எ மதி கிறா கேள தவ ர அவ கைள லி க ஒ கா வழிபட மா டா க .த ைம ட வழிபட டா எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க க ைமயாக எ ச ைக ெசெச வ டா க .என இைறவன டமி ெச தி வ கிற எ பைத தவ ர ம ற ப நா உ கைள ேபா ற ஒமன த தா எ அ த தி தமாக அவ க றினா க . அ வா றேவ எ இைறவேனதம க டைளய டதாக றினா க .இ த க டைளைய தி ஆ 18:110, 41:6 ஆகிய வசன கள காணலா .நப க நாயக (ஸ ) அவ க ஒ மண வ ழா ெச றா க . அ ள சி மிக பாபா ெகா தன . நப க நாயக ைத க ட நாைள நட பைத அறி நப ந மிடஇ கிறா எ றினா க . இைத ேக ட நப க நாயக (ஸ ) அவ க இ வா றாேத! னபா யைதேய பா எ றா க . PDF file from www.onlinepj.com
 • 18. : கா 4001, 5147நா ஹியரா எ நக ெச ேற .அ ள வ க தம தைலவ சிர பண பவைத பா ேத . இ வா சிர பண வத நப க நாயகேம அதிக த தி ைடயவ க எ (என ) றி ெகா ேட . நப க நாயக (ஸ )அவ கள ட வ நா ஹியரா எ ஊ ெச ேற .ம க தம தைலவ சிர பண வைத க ேட . நா க சிர பண திட ந கேள அதிகத தி ைடயவ எ றிேன . அத நப க நாயக (ஸ ) அவ க (என மரண தி ப ) எனஅட க தல ைத கட ெச ல ேந தா அத சிர பண வேரா? எனேக டா க . மா ேட எ நா றிேன . அத நப க நாயக (ஸ ) அவ க ஆ ; அ வாெச ய டா . ஒ மன த இ ெனா மன த சிர பண யலா எ றி தா கணவ காகமைனவ ைய அ வா ெச ய ெசா ய ேப எ றினா க .அறிவ பவ : ைக ப ஸஅ (ரலி( : அ தா 1828தம காலி வ வத அ மதி ேக க ப ட ேபா எ த மன த எ த மன த கா வழ டா எ ெபா வான வ திைய நப க நாயக (ஸ ) அவ க காரண கா கிறா க .காலி வ பவ ,வழ ப பவ இ வ ேம மன த க தா எ றி சிர பண த கடம ேம உ ய என கிறா க .உலக வ கணவ காலி மைனவ ய வ வ அ ைற வழ கமாக இ த . அைதேய நாஅ மதி காத ேபா எ காலி எ ப வ ழலா எ அவ க றி ப டன .எ தைனேயா சீ தி தவாதிக த க அப மான களா இ ேபா ற ம யாைத த க ெச ய பேபா அைத இ க ட ஏ ெகா வைத நா பா கிேறா .வா ேபாேத தம சிைல அைம த சீ தி தவாதி கைள , அறியாத ம க தம சிைல ைவேபா அைத த காம மகி சியைட த தைலவ கைள ,தம மரண தி ப தம சிைலஅைம க வலி தி ெச றவ கைள பா கிேறா . இவ க எைத எதி தா கேளா அேத கா யதம ெச ய ப ேபா ஏ ெகா டன . ந பக த ைமைய இதனா இழ தன .என அட க தல ைத வண க தலமாக ஆ கி வ டாேத எ ம க ெத வைகய இைறவன ட நப க நாயக (ஸ ) ப ரா தைன ெச தா க . : அ ம : 7054என அட க தல தி எ த நிைன வ ழா நட தாத க ! என நப க நாயக (ஸ ) றினா க . க : அ தா : 1746 அ ம 8449 த க , கிறி தவ க த க இைற த கள அட க தல கைள வண க தல களாக ஆ கிவ டன . இதனா அவ க அ லா வ சாப ஏ ப எ தம மரண ப ைகய நப கநாயக (ஸ ) அவ க எ ச ைக ெச தன . : கா 436, 1330, 1390, 3454, 4441, 4444, 5816நப க நாயக (ஸ ) அவ க இ வா எ ச ைக ெச யாவ டா அவ கள அட க தல ைதஉய தி க ய பா க என நப க நாயக தி மைனவ ஆய ஷா (ரலி) அறிவ கிறா க . : கா 1330, 1390, 4441 PDF file from www.onlinepj.com
 • 19. பதினா றா க கட த ப ன நப க நாயக அவ கள அட க தல தி இ வைர எ தநிைன நா அ ச க ப வதி ைல. அட க தல தி எவ வ ப வதி ைல.மன த ய ம யாைதைய வ வட டா எ அ தமாக றிய நப க நாயக அவ கதம காக ட ம றவ க யம யாைதைய இழ க டா எ றினா க .சிைலக எ த ச தி இ ைல எ ப ர சார ெச த பல தம தைலவ சிைலக இமாைல ம யாைத ெச த க யம யாைதைய இழ பைத கா கிேறா .தம தைலவ அட க ெச ய ப ட திைச ேநா கி வண வதாக ெவள பைடயாக அறிவ பைதகா கிேறா .இற ேபானவ உணர மா டா எ ப ந றாக ெத அவர நிைனவ ட தி மல வைதபா கிேறா .இைவெய லா ப தறி , யம யாைத அ பா ப ட எ ந றாக ெத தி அைதெச வைத பா கிேறா .நப க நாயக அவ க ம உய ைரேய ைவ தி லி ச தாய அவ க சிைலவ கவ ைல.அவ கள சமாதிய வ ப டவ ைல.அவ க காக எ த நிைன வ ழா நட தவ ைல.அவ கள அட க தல தி மல த இ ைல. மல ேபா ைவ சா த ப வதி ைல.எ த லி ைடய யம யாைத அவ களா எ ளள ப க ஏ படவ ைல.காலி வ ப வ கிட க ! அத ைறவான ம யாைதைய ட நப க நாயகஏ கவ ைல.நப க நாயக ப லி சா ரா ய தி ஐ தாவ அதிபராக திக தவ ஆவ யா(ரலி).அவ ெவள ேய வ த ேபா அவைர க ட அ லா ப ஸுைப அவ க ,இ ச வாஅவ க எ நி றன . உடேன ஆவ யா (ரலி) அவ க அம க ! எ றன . தன காக ம கஎ நி க ேவ எ யா வ கிறாேரா அவ தன த மிட ைத நரக திஏ ப தி ெகா கிறா எ நப க நாயக (ஸ ) றியைத நா ெசவ ேள எ ஆவ யா(ரலி) றினா க . க : தி மிதி 2769 அ தா 4552உலக தி நப க நாயக ைத வ ட எ க வ பமான ஒ வ இ ததி ைல. ஆய அவ கஎ கைள ேநா கி வ ேபா நா க அவ க காக எழ மா ேடா . இைத அவ க க ைமயாகெவ பா க எ பேத இத காரண .நப க நாயக ப தா க பண வ ைட ெச த அன (ரலி) அவ க இைத அறிவ கிறா க . க : அ ம 12068, 11895 தி மித 2678ஒ ைற நப க நாயக (ஸ ) ேநா வா ப டா க . அ ேபா அவ க உ கா த நிைலயெதா ைக நட தினா க . நா க அவ க ப னா நி ெதா ேதா . அவ க தி ப பா தேபா நா க நி ெகா பைத க டா க . ைசைக ல எ கைள உ கார ெசா னா க . PDF file from www.onlinepj.com
 • 20. நா க உ கா த நிைலய அவ கைள ப ப றி ெதா ேதா . ெதா ைகைய த ட பாரசீக,ேராமா ம ன க அம தி க ம க நி பா கேள அ ேபா ற ெசயைல ெச ய ப வ கேள! இன ேம அ வா ெச யாத க . உ க தைலவ கைள ப ப றி ெதா க !அவ நி ெதா ைக நட தினா ந க நி ெதா க ! அவ உ கா ெதா ைக நட தினாந க உ கா ெதா ைக நட க எ றினா க . : லி 624யா ேக நி க இயலாத அள உட உபாைத ஏ ப டா அவ உ கார அ மதி உ .அ த அ பைடய தா நப க நாயக (ஸ ) அவ க உ கா ெதா வ தா க . ஆனா ப னாெதா தவ க எ த உபாைத இ லாததா அவ க நி ெதா தா க .அவ க நப க நாயக ம யாைத ெச வத காக நி கவ ைல. ெதா ைகய அ ஒ நிைலஎ பத காகேவ நி றா க . எனேவ, அவ கைள க க ேவ யஅவசிய இ ைல.ஆனா னா நப க நாயக (ஸ ) அம தி க ப னா ம றவ க நி பைத பாேபா நப க நாயக தி ேன யா அமர டா எ பத காக நி ப ேபா ற ேதா ற ஏ ப கிற .ஏைனய நா ம ன க ம க நி ப ேபா இ ேதா றமள கி ற . அ த வாைட ட தம வச டா எ பத காக அைனவைர அம ெதா மா நப க நாயக ஆைணய கிறா க .தம ம யாைத ெச வத காக அ ம க நி கவ ைல எ ப ந றாக ெத தி அ ப ெயாேதா ற ட ஏ பட டா எ க தி இத தைட வ தி தா க .தம காக நி பைத , ன வைத ட நப க நாயக (ஸ ) அவ க தைட ெச வ டதா தாஉ ைமயான லி க ெப ற தா உ ள ட எவர காலி வ வதி ைல. எ த லிெப கணவன காலி வ ப வதி ைல. எ த தைலவ சிைல வஅவ கைள வழிப வ மி ைல.எனேவ மன தன யம யாைதைய இ லா ேப மள எ த இஸ ேபண யதி ைல. யம யாைத காக இய க க டவ க ட தம தைலவ சிைல வ மாைல அண வம யாைத ெச கிறா க .க சிைலக எ த ச தி இ ைல என றி ப தறி இய க க டவ க தம தைலவக சிைல மாைல அண வ ப எ ப ப தறிவா ?வழிப சிைலகைள மா றி ெகா டா க . வழிப ைறைய மா றி ெகா டா க . ைஜெபா கைள மா றி ெகா டா க . வழிபா ைட மா றி ெகா ளவ ைல.எனேவ சி தைனயாள க எதி பா பைத வ ட இ லா மன தன யம யாைதைய அதிகமாகேவகா பா கிற .மத மா கள கா கள வ வைத ேபாலேவ ய ம யாைத இய க தி வழிவ த தைலவ களகா கள அவ கள ெதா ட க வ பண கிறா க .ஆனா மத மா கள கா கள வ பண வைத ட இ லா அ ேயா தைட ெச வ ட .எனேவ இ த ற ைத இ லா ெச யவ ைல.5. ேராகித ர டமத க யா அ தம றைவ எ ேவா மத கள ெபயரா நட ேராகித ைத , ர டைல ம ெறா சா றாக ைவ கி றன .கட ைள வழிப வதாக இ தா தி மண , அ க நா த , ெதாழி வ த , மைன த , கா த ,க மாதி ெச த உ ள டஎ த கா யமானா அதி மத மா க கி கி றன . PDF file from www.onlinepj.com
 • 21. அவ க லமாக தா இ த கா ய கைள ெச ய ேவ எ வ தி ெச ைவ ளன .ேம ேப , ப சா , மாய , ம திர , ப லி ன ய , தாய ,த எ பல வைககள ம கைளஏமா றி பண பறி பவ க மத தி ெபயரா தா இவ ைற ெச கி றன .இவ ைறெய லா பா சி தைனயாள க த கள வய ப ைழ காக மத மா கஉ வா கியைவ தா மத க எ தி டவ டமான வ வ கி றன .ஆனா இ லா எதிராக இ த வ ம சன ைத ெச ய யா .ஏெனன ேராகித ைத ேவேரா ப கி எறி த மா க இ லா .ஒ ெவா மன த ,ஆ ெப ,ந லவ , ெக டவ ,ப தவ ,ப காதவேநர யாகேவ இைறவன ட தன ேதைவகைள ேக க ேவ .தன எ த ெமாழி ெத ேமா அ தெமாழிய ேக கலா . ஏெனன இைறவ எ லா ெமாழி ெத எ இ லா கிற .ேம மன தன தன ப ட வா வ ேராகித க ேவைல இ ைல என இ லா அறிவ கிற .நப க நாயக கால தி அ ர மா எ ற ெச வ த இ தா . நப க நாயக தி தைல சிற தப ேதாழ கள இவ ஒ வ . இவ ஒ நா ந மண சியவராக நப க நாயக (ஸ )அவ கள ட வ தா . ஏ ந மண சி ள க ?எ நப க நாயக (ஸ ) ேக டன . ேந எனதி மண ஆகி வ ட எ அவ வ ைடயள தா . அ ப யானா ஒ ஆ ைட அ வஅள பராக எ நப க நாயக (ஸ ) றினா க . : கா 2048, 2049, 3781, 3937, 5072, 5153,நா மத இ ேபா எ ைன அைழ காம , என ெசா லாம எ ப ந தி மணெச யலா ? எ அவ ட நப க நாயக (ஸ ) ேக கவ ைல. எ ைன அைழ காததா தி மணெச லா என றவ ைல.தி மண ைத நட தி ைவ க மத அவசிய இ ைல எ பைத இதிலி அறியலா .எ மகைள அவள ச மத ட உன மண த கிேற எ ெப ைண ெப றவ (அ லேவ ெபா பாள ) ேக க, நா இைத மனமாற ஒ ெகா கிேற எ மணமக றினா தி மண வ ட .நாைள ப ர சிைனக வ தா உ ள உ ளப எ ெசா ல ைற த இர சா சிக .மணமக மணமக மஹ எ மண ெகாைட அள த ஆகியைவ தா இ லாமிய தி மண .ம திர கேளா, ேவ எ த சட கேளா இ ைல.அ ேபா ழ ைத ெபய த ,வ க த ேபா ற கா ய கள ேராகித ேவைலஇ ைல.இற தவ காக அவர ெந கிய உறவ ன தா ப ரா தைனைய ன நட த ேவ .இ ேக ேராகித ேவைலய ைல.வ யாபாரேமா, ெதாழிேலா, வேடா எைத ஆர ப தா இைறவா! என இ த கா ய ைத சிற பா கிைவ! எ ஒ ெவா வ உள கி இைறவைன ேவ வ ஆர ப கலா . மத மா கயாைர அைழ க ேதைவய ைல எ தா இ லா கிற .ேம ேப , ப சா , ப லி ன ய , மாய ம திர , சா திர , ச ண , ேசாதிட ,ஜாதக , ந ல நா , ெக டநா எ ேராகித கள வ மான தி காக உ வா க ப ட கா ய க அைன ைத அறேவஇ லா ம கிற . PDF file from www.onlinepj.com
 • 22. எ த நாள , எ த ேநர தி எ த கா ய ைத ெச யலா எ ப தா இ லா கா ெநறி.எனேவ அ தம ற த வ ஏ இ லா தி இ ைல எ பதி எ த ச ேதக இ ைல.6. ப ைககள ெபயரா ...மத க அ தம றைவ என சி தைனயாள க ப ைகக ெகா டா ைறகைள பாவ மத கைள ெவ கி றன .நா மகி சி ட இ பத காக ம றவ கைள ப தி ளா வ எ ப அ த ள ெசயலாகஇ ? எ அவ க எ கி றன .ப ைககள ேபா பலவ தமான ப டா க ெவ க ப கி றன. அ த ச த ,ெந ப னா ஏ பவ ண ஜால க நம சிறி ேநர மகி சிைய ஏ ப கி றன.ஆனா , அதனா ஏ ப வ ைள க ேமாசமாக உ ளன.எ தைனேயா ைசக இதனா எ சா பலாகி றன.உய க ட பலியாகி றன.அ க ப க தி உ ள அைமதிைய வ ம க , இதய ேநாயாள க ,ெதா ழ ைதகஇதனா அதி சி உ ளாகி றன .ந ைகய காரணமாக ம றவ க , நம ட பாதி க ஏ ப கி றன.வசதி பைட தவ க வ ைல உய த ைமயான ப டா க ெகா வைத கா ஏைழ மந தர ம கள வய எ கி ற .இ ப இ பல தைமக இதனா ஏ ப கி றன.நா த ப காத வ இ கலா . ைசைய இழ த அ த ஏைழ ஒ ைசைய ம உ வா கஎ தைன நா க உைழ க ேவ ?அவ சி க சி க ேச த அ பமான ெபா கைள ம ேச க எ தைன ஆ க உைழ கேவ ?இைதெய லா எ ண பா கா நட இ த ெகா டா ட க அ த ளைவ தாமா? எசி தைனயாள க எ கி றன .வதிகள சன கா கைள உைட வப கைள ஏ ப வ , ைபகைள வதிகளஎ ப , மா கைள வதிய வர அவ ஆ திர வ ,வாகன கள ெச பவ கைள மறிவா ெசா லி அவ கைள நிைல ைலய ைவ ப , பஜைன பாட கைள இர வஉர த ரலி பா வ , ெபா இட கள ஆட பாட மாள ேபா வ நம ச ேதாஷமாகெத தா இ ம றவ க பாதி ைப ஏ ப தாதா? நா மகி சியாக இ பத காகம றவைர வதி எ ன அ தமி கிற எ அவ க ேக கி றன .இ த வ ம சன ைத இ லா தி எதிராக எ ப யா .தன ைகயா நாவா பற ெதா ைல தராதவ எவேனா அவேன லி எ நப கநாயக (ஸ ) அவ க றி ளன . : கா 10, 11, 6484 ஒ லி தன ேகா, ம றவ ேகா ப இைழ க டா எ பைத னேரவ ள கி ேளா . எனேவ லி க ெகா டா ப ைககள இ ேபா ற கா ய கைள ெச யஅ மதி இ ைல. PDF file from www.onlinepj.com
 • 23. லி க இர ெப நா கேள உ ளன.இ வ ெப நா கள தாைடக அண யலா .சிற பான உண க சைம உ ணலா .உட வலிைம த வ ைளயா கள இ வ நா கள ஈ படலா .இர ெப நா கள ந தர வ க தின , வசதி பைட தவ க தான த ம க ெச தஅதிகாைலய சிற ெதா ைகய ஈ ப த , இைறவன ட ந ல ைள ேவ தஉட வலிைம ேச வர வ ைளயா கள ஈ ப தேபா றைவ தா இ லாமிய ப ைககள ேபா கைட ப க ேவ யைவ.எ த லி , லிம லாத ம க இ ப ைககளா எ தவ தமான ெதா ைலகஇ ைல. இைறவைன ப றி நிைன வ , மன த க நல நா வ தா இ லாமியப ைககள உ ளன.எனேவ ப ைகக எ ற ெபயரா ம றவ க இைட ெச ய ப கி றன எ ற வ ம சனஇ லா ெபா தா .மத க அ தம றைவ; மன த ல ேதைவய லாதைவ எ பைதநிைலநா வ காக ற பகாரண கள ஒ ட இ லா மா க ெபா தா .எனேவ இ லா அ த ள மா க எ பதி எ ளள ஐயமி ைல PDF file from www.onlinepj.com