Mira Telecom - Centru R&D

639 views
555 views

Published on

Dezvoltarea infrastructurii şi capacităţii de cercetare
în domeniul sistemelor integrate de comunicaţii
şi de securitate a SC MIRA TELECOM

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mira Telecom - Centru R&D

  1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” - cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională- “INVESTIŢII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ” Dezvoltarea infrastructurii şi capacităţii de cercetare în domeniul sistemelor integrate de comunicaţii şi de securitate a SC MIRA TELECOM
  2. 2. DESCRIEREA PROIECTULUI Proiectul COMSEC - Dezvoltarea infrastructurii şi capacităţii de cercetare a SC MIRA TELECOM în domeniul sistemelor integrate de comunicaţii şi de securitate face parte dintr-o strategie pe termen mediu/lung de dezvoltare a societăţii şi are ca obiectiv principal dezvoltarea activităţii de cercetare în vederea creşterii capacităţii proprii de producere a sistemelor complexe, integrate (hardwae şi software) care să satisfacă, la cel mai înalt nivel tehnologic, cerinţele de comunicaţii şi securitate necesare sistemului naţional de apărare şi securitate, precum şi creşterea exportului unor astfel de produse şi sisteme, în ţări care au nevoie de soluţii performante pentru propriile sisteme naţionale de apărare şi securitate. Proiectul de investiţii în infrastructură de cercetare a SC MIRA TELECOM SRL are trei componente: n onstrucţia unei clădiri special destinate acti- C vităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare (P+E), în suprafaţă desfăşurată de cca 720 mp, pe un teren cu o suptafaţă totală de 9.000 mp, proprietate privată, în com. Joiţa, jud. Ilfov. n chiziţia de aparate, utilaje şi echipamente A necesare activităţii de cercetare în domeniul electronicii, fizicii cuantice, chimiei fizice şi informaticii. n chiziţia de active necorporale (software de A bază, software aplicativ, licenţe de utilizare), necesare administrării sistemelor şi reţelelor de calcul, efectuării de calcule ştiinţifice, inclusiv modelări şi simulări. Valoarea totală a proiectului se ridică la 8.462.942 lei.2
  3. 3. OBIECTIVE SPECIFICE1. Construirea unei clădiri (P+E) în suprafaţă desfăşurată de cca 720 mp, pe un teren cu o suptafaţă totală de 9.000 mp, proprietate privată, în com. Joiţa, jud. Ilfov, destinată extinderii activităţii de cercetare-dezvoltare a SC MIRA TELECOM, în vederea realizării de studii şi cercetări pentru dezvoltarea de sisteme integrate (har- dware şi software) şi echipamente pentru comunicaţii şi asigurarea securităţii, destinate apărării naţionale, siguranţei naţionale şi ordinei publice.2. Înfiinţarea ca structură organizatorică distinctă în cadrul societăţii, a Departamentului de cercetare- dezvoltare, dezvoltarea şi dotarea Departamen- tului de cercetare-dezvoltare cu aparatură de laborator şi platforme software de înalt nivel teh- nologic pentru realizarea de cercetări în domeniul fizicii cuantice, electronicii, informaticii (dezvoltare software aplicativ) şi securităţii, în concordanţă cu obiectele de activitate ale societăţii.Prin această investiţie societatea va dispune deo infrastructură de cel mai înalt nivel tehno-logic, organizată corespunzător într-un spa-ţiu dedicat cercetării, având ca principal obiectivcreşterea nivelului de inovare prin efectua-rea de cercetări şi furnizarea de soluţii teh-nologice, funcţionale şi constructive pentrurealizarea în sectorul de producţie al societă-ţii a unor sisteme de comunicaţii şi securitatecompetitive atât pe plan naţional, cât şi peplan internaţional. 3
  4. 4. CONTEXTUL PROIECTULUI Secolul XXI a debutat abrupt şi violent, printr-un cutre- mur politic de amploare planetară – atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 care au vizat obiective sim- bolice importante pentru lumea democratică şi au ucis, aproape instantaneu, mii de civili inocenţi. Aceste eve- nimente au fost urmate, rapid, de alte acţiuni criminale asemănătoare, în mai multe părţi ale lumii, declanşând un proces de transformare profundă a mediului de se- curitate şi generând consecinţe ce afectează, pe ter- men lung şi în profunzime, comunitatea internaţională. Într-un astfel de context tensionat şi complex, securitatea fiecărei ţări, ca şi securitatea comunităţii internaţionale în ansamblu, se bazează nu numai pe capacitatea de reacţie şi adaptare, ci şi, mai ales, pe capacitatea de anticipare şi de acţiune pro-activă. Într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin proces de globalizare, înţelegerea profundă a tendinţelor majore de evoluţie a securităţii internaţionale şi a modului în care fiecare ţară are şansa să devină parte activă a aces- tui proces constituie o condiţie esenţială a progresului şi prosperităţii. Cunoaşterea, înţelegerea şi evaluarea corectă a proceselor interne, a gradului de coeziune socială, a capacităţii de mobilizare publică reprezintă o necesitate la fel de importantă pentru realizarea proiectelor naţionale. Strategia de Securitate Naţională, elaborată în 2007, are ca scop atât prevenirea şi contracararea pericolelor generate de mediul internaţional, cât şi garantarea stării de secu- ritate internă, în ansamblul său, a siguranţei personale şi securităţii comunităţilor. Strategia vizează, totodată, secu- ritatea energetică şi alimentară, securitatea transporturilor şi a infrastructurii, securitatea sănătăţii publice, sanitară, ecologică şi culturală, securitatea financiară, informatică şi informaţională.4
  5. 5. CONTEXTUL PROIECTULUISecuritatea internă reprezintă ansamblul activităţi-lor de protecţie, pază şi apărare a locuitorilor, comu-nităţilor umane, infrastructurii şi proprietăţii împotrivaameninţărilor asimetrice de factură militară sau non-militară, precum şi a celor generate de factori geo-fizici, meteo-climatici ori alţi factori naturali sau umanicare pun în pericol viaţa, libertăţile, bunurile şi activi-tăţile oamenilor şi ale colectivităţilor, infrastructura şiactivităţile economico-sociale, precum şi alte valori,la un nivel de intensitate şi amploare mult diferit destarea obişnuită.Securitatea internă priveşte, deopotrivă, siguranţacetăţeanului şi securitatea publică, securitatea fronti-erelor, a energiei, a transporturilor şi a sistemelor deaprovizionare cu resurse vitale, precum şi protecţiainfrastructurii critice. Ea include, din punct de vederestructural, securitatea societală şi asigurarea stării delegalitate, contracararea terorismului şi a criminalităţiiorganizate, securitatea activităţilor financiar-bancare,a sistemelor informatice şi a celor de comunicaţii, pro-tecţia împotriva dezastrelor şi protecţia mediului.Proiectul COMSEC - Dezvoltarea infrastruc-turii şi capacităţii de cercetare a SC MIRATELECOM în domeniul sistemelor integrate decomunicaţii şi de securitate poate contribui directla creşterea capacităţii de cercetare şi de creştere anumărului de specialişti în activitatea de cercetare, încadrul unei societăţi comerciale cu un profil şi obiectde activitate orientat către o problemă de maximă im-portanţă în contextul actual. 5
  6. 6. REZULTATELE PROIECTULUI n Activităţile actuale de cercetare ale companiei vor fi preluate integral de laboratoarele nou crea- te prin înfiinţarea Departamentului de cer- cetare-dezvoltare, în cadrul căruia vor funcţiona următoarele 5 laboratoare noi de cercetare: n L aboratorul de dezvoltare software aplicativ n Laboratorul de cercetări electronice n L aboratorul de cercetări în domeniul fizicii cuantice n L aboratorul de cercetări multidisciplinare (elec- tronică, biofizică, biochimie etc.) n L aboratorul de încercări complexe (în diverse condiţii climaterice, medii electromagnetice, mecanice) dotate cu aparatură şi echipamente de înalt nivel tehnologic. n Prin noua structură de cercetare, „micul” colectiv de cercetători alcătuit în prezent din 2 angajaţi per- manenţi şi 4-5 colaboratori externi se va transforma într-un Departament în cadrul societăţii, cu cca 22 de angajaţi permanenţi, din care cca 18 vor fi specialişti cu studii superioare şi experienţă în activitatea de cer- cetare fundamentală şi aplicativă. Se vor crea ast- fel 18 noi locuri de muncă în domeniul cerce- tării, ceea ce corespunde cu obiectivele Axei prioritare şi ale Operaţiunii în cadrul căreia se desfăşoară proiectul. n Noul Departament de cercetare îşi va extinde şi inten- sifica colaborarea cu institute de cercetare sau cu profil de cercetare din ţară şi străinătate, în vederea abordării de proiecte şi realizării de sisteme complexe, cu aspect de cercetare multidisciplinară.6
  7. 7. REZULTATE ANTICIPATEÎN URMA IMPELMENTĂRIIPROIECTULUIÎn urma implementării proiectului, se preconizeazăobţinerea următoarelor rezultate: n odernizarea Laboratorului de dezvoltare M software aplicativ n 0 instalaţii, echipamente şi instrumente inde- 8 pendente pentru cercetare n 3 echipamente IT şi pentru comunicaţii 6 n licenţe software 4 n articole stiinţifice în publicaţii de specialiate, 3 cu profil de comunicaţii şi securitate n proiect de cercetare în cadrul PC7 (pana în 1 2013) şi 2 proiecte în PC8 (2014-2020) n lucrări susţinute în cadrul unor Congrese/ 2 Conferinţe internaţionale de profilGRUPUL ŢINTĂProdusele şi sistemele realizate în cadrul societăţii, caurmare a implementării proiectului, vor fi utilizate directde structurile operative din cadrul Ministerului ApărăriiNaţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. 7
  8. 8. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREACOMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” „INVESTIŢII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ”Dezvoltarea infrastructurii şi capacităţii de cercetare în domeniul sistemelor integrate de comunicaţii şi de securitate a SC MIRA TELECOM - proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Editorul materialului: S.C. MIRA TELECOM S.R.L. Data publicării: Septembrie 2011 Date de contact: Marcel Savu - Director Proiect Tel. 021.351.8527 / 47 / 56 Fax: 021.351.8535 e-mail: marcel.savu@miratelecom.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

×