คุณหมอนาโน

630 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คุณหมอนาโน

 1. 1. …เมื่อคุณหมอถูกย่ อส่ วนลงไปจนมีขนาดของนาโนเมตร วิธีการรักษาจึงไม่ เหมือนเดิมอีกต่ อไป. . .
 2. 2. ทาไมเราถึงต้ องการคุณหมอนาโน ? มีอะไรผิดปรกติหรือ สาหรับการแพทย์ แผนปัจจุบัน ? แพทย์เมื่อ 100 ปี ก่อนใช้มีด เพื่อผ่าตัด ปั จจุบันเรามีเลเซอร์ ใช้ แต่ สังเกตดีๆ ว่ าเรายังไม่ อาจหนีวธีการเดิมๆ เมื่อมีการผ่ าตัด แพทย์ ก็จะใช้ มีดหรือเลเซอร์ เฉือนเอาเนือเยื่อที่ไม่ ิ ้ดีออก แล้ วปล่ อยให้ แผลรั กษาตัวมันเองโดยธรรมชาติ ซึ่ งต้องใช้เวลา การแพทย์ปัจจุบน ั ่ยังคงต้องพึ่งกลไกการรักษาตัวเองของร่ างกายอยูมาก (Self Healing)
 3. 3. หากเรามีอาการปวดหัว เมื่อเราทานยาเข้าไป โมเลกุลยาจะวิ่งไปทุก ๆส่ วนของร่ างกาย โดยจะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่วิ่งเข้าไปยังบริ เวณที่ตองการรักษาจริ งๆ เราจึงต้ องทาน ้ยาเข้ าไปมากกว่าจานวนที่จะใช้ จริง
 4. 4. การขนส่ งยาแบบนาวิถี (Drug Delivery System) เพื่อให้ ตัวยาไปถึงเปาหมายที่ต้องการจริ งๆ แนวคิดก็คือ มีอะไรสั กอย่ างห่ อหุ้มตัวยาไว้ แล้ ว ้นาไปปล่ อยยังที่ที่ต้องการรักษาให้ ได้ อะไรสักอย่างที่ว่านั้นมีต้ งแต่ที่ง่ายๆคืออาจใช้ โมเลกุล ัของท่อนาโนคาร์ บอน หรื อ บักกี้บอล โพลิ เมอร์ หรื อ อาจเป็ นโมเลกุลไขมันที่เรี ยกว่า ไลโปโซม (Liposome) เพื่อห่อหุ้มตัวยา โดยการปล่อยยาอาจใช้การกระตุนด้วยวิธีต่างๆจากภายนอก ้ณ บริ เวณที่ตองการให้ยาออกฤทธิ์ เช่น ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เป็ นต้น ไปจนถึงการสร้างเรือดา ้น้าขนาดจิ๋วที่มีระบบนาร่ องระบบควบคุมการปล่ อยยาด้ วยตัวเอง ระบบปองกันตัวจากเม็ด ้เลือดขาว แล้วปล่ อยเข้ าไปทางานในร่ างกาย เจ้ าคุณหมอจิ๋วนีจะตรวจวินิจฉัยและทาการให้ ยา ้ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยการควบคุมจากนาโนโปรเซสเซอร์ ที่ได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่จิ๋ว
 5. 5. การแพทย์แบบนาโนนั้น ไม่ได้มีแค่การรั กษาเยียวยาเมื่อเกิ ดอาการของโรคเท่านั้น(Defensive Medicine) แต่ยงก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้ วยการใช้ การแพทย์ เชิงรุ ก (Offensive ัMedicine) โดยการส่ งหน่ วยรบนาโนเข้ าไปในร่ างกายเพื่อทาหน้ าที่พิทักษ์ ร่างกาย หน่วยรบนาโนนี้ ประกอบด้วยหุ่ นยนต์จิ๋วที่มีขนาดพอๆกับเชื้ อโรคทั้งหลาย นั่นคือขนาดเพียงไม่กี่ไมครอน (1 ไมครอน = 1/1,000,000 เมตร) ดังนั้นชิ้นส่ วนที่นามาประกอบกันจนเป็ นหุ่นยนต์ จ๋ิวจึงมีขนาดอยู่ในระดับนาโน ที่นิยามว่าเป็ นขนาดประมาณ 1-100 นาโนเมตรเท่านั้น (1 นาโนเมตร = 1/1,000 ไมครอน= 1/1,000,000,000 เมตร) แบบแปลนของหุ่ นยนต์ที่ ว่านี้ ประกอบไปด้ว ยอะตอมเป็ นจํานวนเกื อ บล้า นๆอะตอม จึ ง นับ เป็ นโครงสร้ า งที่ซับซ้อนมาก
 6. 6. นักรบจิ๋วเหล่านี้ ไม่เพียงจู่โจมและทําลายสิ่ งแปลกปลอมเพื่อช่ วยเหลื อเม็ดเลื อดขาวเท่านั้น ํ ํแต่ยงอาจใช้กาจัดเซลล์มะเร็ งที่ กาลังก่อตัวขึ้นด้วยโดยจะมีความสามารถในการตรวจพบ ัและเข้าทําลายเซลล์มะเร็ งทีละเซลล์ก่อนที่จะลุกลามต่อไป
 7. 7. สิ่งที่จะเปลียนไปอีกอย่างของการแพทย์แผนนาโนก็คือ เราจะไม่ รอให้ ร่างกาย ่อ่อนแอจนเกิดโรค แต่ ร่างกายมนุษย์ จะถูกเสริมความแข็งแกร่ งขึนไปอีกด้ วยอุปกรณ์ จิ๋ว ้
 8. 8. การแพทย์แบบนี้ อาจเรี ยกว่าเป็ น การแพทย์เชิ งป้ องกัน(Preventive Medicine)ตัวอย่า งเช่ น ได้มีก ารออกแบบอุ ปกรณ์ นาโนที่ ท าหน้าที่ แ ทนเม็ดเลื อดแดง เรี ยกว่ าRespirocyte หรือ เจ้ าหุ่นยนต์ ช่วยหายใจ ซึ่งมีรูปร่ างกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ไมครอนถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลื อดแดง (ขนาด 2-3 ไมครอน) แต่อุปกรณ์น้ ี สามารถเก็บออกซิเจนภายใต้ความดันสู งเกือบ 1,000 บรรยากาศทาให้มีประสิ ทธิภาพในการขนส่ งออกซิ เจนมากกว่ าเม็ดเลือดแดงถึง 200 เท่ า อุปกรณ์น้ ี มีปั๊มขนาดเล็ก และเซ็นเซอร์สาหรั บตรวจจับสภาวะต่างๆ เพื่อให้ท ราบว่าควรจะปล่ อยออกซิ เ จนจานวนเท่าใดอุปกรณ์น้ ี ยงสามารถดูดกลับก๊าซเสี ยเพื่อนาไปกาจัดทิ้งด้วย การทางานของอุปกรณ์น้ ี ั ่อาศัยพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญเชื้ อเพลิ งที่ มีอยูแล้วในร่ างกาย คือ น้ าตาลกลูโคสจึงไม่ตองการแบตเตอรี่ ้
 9. 9. อุปกรณ์พวกนี้ถาฉี ดเข้าไปในขณะที่เรากําลังสบายๆ ก็จะทําหน้าที่ “คุณยาม” เฝ้ า ้ระวังภัยให้ แต่ถ้าฉี ดเข้าไปตอนที่ ไม่สบายแล้ว เซลล์เม็ดเลื อดขาวลดจํานวนไปจนไม่พอเพียง ก็จะทําหน้าที่ “คุณหมอ” รักษาโรคให้
 10. 10. เจ้ าจิ๋วจอมกินเชื้อ
 11. 11. เมื่อเราฉีดเจ้าจิ๋วจอมกินเชื้อเข้าไปในกระแสโลหิต มันก็จะเริ่มปฏิบติการโดยล่องลอยไปตามกระแสเลือด ที่ผนังด้านนอกของมัน ัมี ตุ่ ม ยึด (Receptor) จ านวนมากรอบๆ ตัว มัน เลย ที่ ห ากเชื้ อ โรคมาสัมผัสเข้าก็จะติดหนึบทันที แต่ถาหากเป็ นอย่างอื่นที่ไม่ใช้เชื้อโรค เช่น ้เม็ดเลือดแดง มันก็จะไม่เกาะติดกับตุ่มยึดนั้น ทาให้เจ้าจิ๋ วจอมกินเชื้ อแยกแยะมิตรออกจากศัตรู ได้
 12. 12. เจ้ าเม็ดเลือดเทียม มีรูปร่ างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเพียง 1 ไมครอนเท่านั้นเล็กกว่าเม็ดเลื อดแดงหลายเท่า แต่กลับมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า คือ เจ้าเม็ดเลื อดเทียมเพียงหนึ่ งเม็ดสามารถแทนเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ถึง 236 เซลล์เลยทีเดียว
 13. 13. ่ หัวใจของเจ้าเม็ดเลือดเทียมนี้จะอยูที่ป้ ั มโมเลกุลที่คอยดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและปล่อยออกซิเจนออกมาความกดดันภายในของเจ้าเม็ดเลือดเทียมจึงมีค่าสูงได้ถึง 1,000 บรรยากาศ เม็ดเลือดเทียมมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดเทียมมากแต่กลับมีประสิ ทธิภาพสูงถึง 200 เท่า
 14. 14. ขอบคุณครับ ...
 15. 15. จัดทาโดย นางสาวนวลจันทร์ แหลมทอง 52010213039 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ (PY) http://www.slideshare.net/Mingyang_oo/newsfeed

×