Presentatie hr netwerk 24 01-2013

550 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie hr netwerk 24 01-2013

 1. 1. ThemabijeenkomstHR netwerk kop van Noord-Holland Ontslagrecht 2014 24 januari 2013 15.00 – 17.00 uur
 2. 2. Agenda∗ Opening∗ Voorstelronde∗ Presentatie ontslagrecht 2014 ∗ Mr. Suzanne van Ketel advocaat bij Van Diepen en van der Kroeff∗ W.v.t.t.k.∗ Afsluiting
 3. 3. Voorstelronde
 4. 4. Ontslagrecht 2014Mr. Suzanne van Ketel∗advocaat bij Van Diepen en van der Kroeff
 5. 5. Wijzigingen ontslagrecht www.vandiepen.com mr. Suzanne van Ketel 24 januari 2013
 6. 6. WIJZIGINGEN ONTSLAGRECHT VOLGENS REGEERAKKOORD RUTTE II
 7. 7. Huidige stelsel• Preventieve Toets• Opzegging of Ontbinding• Kennelijk Onredelijk Ontslag• Vergoeding volgens Kantonrechtersformule
 8. 8. Tekst regeerakkoordWe handhaven de preventieve ontslagtoets in de vorm van een verplichteadviesaanvraag aan de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen(UWV). Criteria voor rechtmatig ontslag worden nauwkeurig omschreven.De parallelle route via de kantonrechter vervalt. Het UWV gaat hetovergrote deel van de aanvragen binnen vier weken afhandelen (nu zesweken).Het UWV geeft een advies en geen vergunning meer. Van het advies kanworden afgeweken. Hierdoor kan de werknemer vervolgens naar de rechterstappen. De rechter zal volgens punt 5 van het regeerakkoord het advies vanhet UWV dan wel zwaar laten meewegen.Het UWV zal waarschijnlijk een checklist aflopen waarbij minder gekekenwordt naar de overige omstandigheden waarvoor het ontslag wordtaangevraagd.
 9. 9. Tekst regeerakkoordBij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijft het UWVdezelfde toetsingscriteria hanteren als tot nu toe. Werkgevers zulleneen transitiebudget moeten betalen, tenzij het ontslag ingegeven isdoor de slechte financiële situatie van de werkgever en de werkgeverfailliet zal gaan als hij aan die verplichting moet voldoen.Het transitiebudget is nieuw. Dit budget wordt aangewend voorscholing en/of outplacementprocedure van de werknemer. Wel is nogniet duidelijk aan wie dit transitiebudget moet worden betaald; ofaan de werknemer of aan een instituut dat voorscholing/outplacement zorgt.
 10. 10. Tekst regeerakkoordDe preventieve UWV-toets vervalt als in de collectievearbeidsovereenkomst (cao) is voorzien in een qua inhouden snelheid vergelijkbare procedure.Met de vakbond kunnen dus afspraken gemaakt wordenvoor een zogenaamde ontslagcommissie die dezelfdefunctie vervult ten aanzien van het ontslagadvies als hetUWV.
 11. 11. Tekst regeerakkoordEen werkgever kan zich tot de rechter wenden als hij iemand wilontslaan in strijd met het opzegverbod, of een tijdelijk contract wilontbinden terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid nietbiedt.Dit punt is nieuw. Werkgever kan dus alleen naar de rechter om eendienstverband te beëindigen als er een opzegverbod geldt of wanneerer geen opzegtermijn in de tijdelijke arbeidsovereenkomst isopgenomen.Het is dus raadzaam om een tussentijdse opzegtermijn in eentijdelijke arbeidsovereenkomst op te nemen.
 12. 12. Tekst regeerakkoordEen ontslagen werknemer kan zich tot de rechterwenden. Die zal het UWV-advies zwaar laten wegen.De toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aande criteria die het UWV toepast voor een werkgever.
 13. 13. Tekst regeerakkoordIndien de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan dewerkgever te wijten, kan hij een vergoeding toekennen. Indien dewerkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kande rechter het ontslag ook ongedaan maken.De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris perdienstjaar, met een grens van 75.000 euro. Er is geen mogelijkheid tothoger beroep.Zoals het hier staat zal de werkgever die afwijkt van het advies van hetUWV een zware bewijslast hebben. Nieuw is dat de ontslagvergoeding zoalsdeze nu gehanteerd wordt, lijkt te komen vervallen. De uiteindelijkeontslagvergoeding wordt daardoor lager dan de huidigekantonrechtersformule.
 14. 14. Tekst regeerakkoordWerknemers hebben bij ontslag in de periode tussentwee banenrecht op de volgende voorzieningen. Allereerst de bestaandewettelijke opzegtermijn van één tot vier maanden, afhankelijk vande duur van het dienstverband. Daarnaast is de werkgever bijonvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contractvan minstens een jaar een vergoeding voor scholing in de vorm vaneen transitiebudget verschuldigd. De omvang van dit budgetbedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximumvan vier maandsalarissen.
 15. 15. Tekst regeerakkoordDe duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden:12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon en 12 maandengerelateerd aan het wettelijk minimumloon. In de eerste tien jaarbouwen werknemers per gewerkt jaar één maand WW-recht op,daarna een halve maand per gewerkt jaar. Bestaande rechten voorwat betreft de opgebouwde jaren worden binnen het maximum van denieuwe systematiek gerespecteerd.Huidige regeling is dat de werknemer tot maximaal 3 jaar en2 maanden een WW-uitkering krijgt. Dit wordt waarschijnlijk nogverbeterd voor werknemer.
 16. 16. Tekst regeerakkoordVoor 55-plussers die ontslagen worden, gaat deinkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)gelden, zonder partner- of vermogenstoets en metsollicitatieplicht. De IOAW vervalt. 
 17. 17. Tekst regeerakkoordHet financiële voordeel dat werkgevers hebben door dezehervorming van het ontslagrecht wordt verrekend doorverhoging van de WW-premie. De regering beziet demogelijkheid om de WW-premie per werkgever tedifferentiëren op basis van criteria van goedwerkgeverschap.Uiteindelijk zal de werkgever naar verwachting meerWW-premie gaan betalen. Mogelijk wordt hier een soortbonusmalus systeem aan toegevoegd
 18. 18. Tekst regeerakkoordBij cao mag worden afgeweken van hetafspiegelingsbeginsel, dat bepaalt dat ontslagenevenwichtig moeten worden gespreid over deverschillende leeftijdsgroepen.Dit punt is nieuw en kan voorkomen dat u op basis vanhet huidige principe goede werknemers toch (eerst) moetlaten gaan.
 19. 19. Tekst regeerakkoordFlexibele arbeid is belangrijk voor een goed functionerendearbeidsmarkt en economie. Het is nodig om bedrijven in staat testellen pieken en dalen op te vangen.Flexibele arbeid mag echter niet verworden tot een goedkoopalternatief voor werk dat beter door vaste werknemers gedaankan worden. We nemen initiatieven om flexibele en vaste arbeidbeter met elkaar in balans te brengen.Dit punt is nieuw. Hoe dit in de praktijk gaat uitwerken is op ditmoment nog niet te overzien. Wellicht wordt overwogen om decao van het in te lenen bedrijf als leidraad te nemen, incl.salarisgebouw.
 20. 20. Tekst regeerakkoordDoor openstelling van de laagste loonschalen kunnenflexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt,zoals schoonmakers en cateringmedewerkers, gewoonweer in dienst worden genomen. De rijksoverheid zalop dit punt het goede voorbeeld geven.
 21. 21. Tekst regeerakkoordSamen met sociale partners kijken wij naar verbeteringvan de wettelijke bescherming voor verschillende vormenvan flexibel werken. Daarbij betrekken wij onder andereketenregelingen en concurrentiebedingen.
 22. 22. Vergelijkbare Voorstellen• 2000 Adviescommissie Duaal Ontslag Stelsel• 2007 Donner• 2008 Commissie-Bakker
 23. 23. Achtergrond• Versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot verhoging arbeidsmarkt mobiliteit. => goed voor de economie.• Naast elkaar verschillende ontslag routes ingewikkeld.• Vergoeding te hoog.
 24. 24. Wijziging fictieve opzegtermijn• Geen korting meer• 1 januari 2013
 25. 25. Bedankt voor uw belangstelling www.vandiepen.com Zijn er nog vragen?
 26. 26. W.v.t.t.k.∗ Vragenlijst∗ Regiomatchpoint Noord-Holland Noord (Ellen de Witte)
 27. 27. Afsluiting Bedankt voor uw komst.Tot de volgende bijeenkomst!

×