Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques

on

 • 1,207 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,207
Views on SlideShare
1,202
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

1 Embed 5

http://www.symbaloo.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as OpenOffice

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques Presentation Transcript

 • UD 05.Instal. Elèc. domèstiques
  • Introducció
   • Objectius Didàctics / Abans de començar...
  • Instal·lacions domèstiques
  • Aparells de comandament. Circuits d'aplicació
  • Introducció a la domòtica View slide
  • Sistema de tarifació de l'energia elèctrica View slide
  • Mesures d'ús, seguretat i conservació
 • UD 05.Instal. Elèc. domèstiques
  • Objectius Didàctics
   • Entendre les diferències bàsiques entre els diferents tipus d'aparells de control
   • Conèixer les diferents parts que composen una instal·lació elèctrica. Entendre la funció de cadascuna d'elles
   • Saber explicar què és el factor de potència i quins paràmetres l'influencien
   • Fer servir el simulador de circuits amb fluïdesa, tot emprant la simbologia escaient
 • UD 05.Instal. Elèc. domèstiques
  • Objectius Didàctics
   • Saber descriure les diferents parts que composen un sistema domòtic i la funció de cadascuna d'aquestes parts
   • Entendre que l'electricitat que emprem a casa s'ha de generar ad-hoc
 • UD 05.Instal. Elèc. domèstiques
  • Abans de començar...
   • Recordem la simbologia bàsica dels components?
   • Recordem com es generava l'electricitat?
    • I del seu transport?
   • Sabem què és un interruptor?
    • Quina funció fa en un circuit?
   • I un polsador?
    • Se'ns acut cap exemple?
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Electricitat: energia més emprada
   • Habitatges, edificis i indústries
   • Fàcil d'usar i rendiments elevats
  • També: perills greus
   • Incendis, electrocucions
   • Normes d'obligat compliment
    • Per a garantir seguretat de persones, béns i instal·lació
    • Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT)
     • I les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT)
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Reglament electrotècnic de Baixa Tensió
   • Estableix condicions a reunir les instal·lacions elèctriques connectades a baixa tensió
    • Preservar seguretat de persones i béns
    • Assegurar funcionament de les instal·lacions i prevenir pertorbacions
    • Contribuir a fiabilitat tècnica i eficiència econòmica
    • ITC-BT: desenvolupen REBT amb normativa específica
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (II)
   • Instal·lació elèctrica de baixa tensió
    • Aparells i circuits associats
    • Objectiu: produir, convertir, transformar i transmetre electricitat
    • Amb tensions nominals <1000V (CA) i <1500V (CC)
   • Es poden classificar
    • D'enllumenats exteriors, instal·lacions domèstiques, industrials i locals de concurrència pública
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (III)
   • Estructura de les instal·lacions elèctriques
    • Embrancament o presa general
     • Compresa entre xarxa de distribució i caixa general de protecció
     • És el punt de lliurament d'energia al receptor
    • Instal·lació interior
     • De l'abonat
    • Instal·lació d'enllaç
     • Uneix les dues anteriors
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • La instal·lació d'enllaç
   • Caixa general de protecció
    • Allotja elements de protecció (fusibles) de la línia general d'alimentació
    • Col·locat a l'exterior de l'edifici
   • Línia general d'alimentació
    • Uneix caixa general de protecció amb centralització de comptadors
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Centralització de comptadors
   • Conjunt de comptadors, amb elements de protecció i connexions de derivació individual
   • En mòduls aïllants prefabricats
   • Alimentats per línia general d'alimentació
   • Comptadors: mesuren energia elèctrica consumida per l'abonat
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Centralització de comptadors (II)
   • Instal·lat a recinte ad-hoc a l'edifici
   • Hi ha el born de connexió a terra
    • Uneix la presa de terra amb conductors de protecció de cada derivació individual
    • Presa de terra: en contacte amb el subsòl
    • Protecció contra contactes indirectes i descàrregues externes atmosfèriques)
   • Tipologies:
    • Habitatges: comptador monofàsic
    • Locals comercials o industrials (>15KW): trifàsic d'activa i comptador energia reactiva
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Derivació individual
   • Uneix equip de comptatge amb aparells de quadre de comandament i protecció d'instal·lació interior
   • Línia monofàsica
    • 3 conductors: fase, neutre i protecció
    • Destinades a habitatges
   • Línia trifàsica
    • 5 conductors: tres fases, neutre i protecció
    • Locals industrials o comercials
   • Un sol abonat: sense línia general d'alimentació
    • Caixa de protecció enllaçada amb equip comptatge
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • La instal·lació interior
   • Formada per
    • Quadre de comandament i protecció
    • Circuits d'alimentació dels receptors
    • Circuit de connexió a terra
   • En funció del subministrament
    • Instal·lacions domèstiques
    • Instal·lacions industrials
    • Locals de concurrència pública
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques
   • Instal·lacions domèstiques
    • Quadre de comandament i protecció
     • Allotja elements de seguretat, protecció i maniobra
     • Composat per
      • Interruptor de control de potència màxima ICPM
      • Interruptor general automàtic: IGA
      • Interruptor diferencial: ID
      • Petits interruptors automàtics: PIA
      • Dispositiu de protecció contra sobretensions DPS
      • Born de terra
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques (II)
   • Interruptor de control de potència màxima
    • Interruptor magnetotèrmic
     • Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits
    • Evita que se superi la potència contractada
   • Interruptor general automàtic
    • Interruptor general de la instal·lació interior
    • Accionable manualment
     • Protecció contra sobrecàrregues i circuits
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques (III)
   • Interruptor diferencial (ID)
    • Alta sensibilitat (Is ≥30 mA)
     • Valor corrent derivat a partir del qual desconnecta la instal·lació
    • Protegeix a les persones de contactes directes i indirectes
    • Detecta els corrents de fuita
    • També protegeix d'incendis
     • Baixes fuites per defecte d'aïllament
    • Un ID per cada cinc circuits d'alimentació
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques (IV)
   • Petits interruptors automàtics PIA
    • Interruptors magnetotèrmics
    • Protegeix de sobrecàrregues i curtcircuits
    • Cadascun dels circuits interiors
   • Dispositiu de protecció contra sobretensions (DPS)
    • També anomenat descarregador
    • Detecta sobretensions perilloses per a la instal·lació
    • La desvia cap al terra
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques (V)
   • Born de terra
    • Uneix les carcasses metàl·liques dels receptors
     • A través del conductor de protecció de la derivació individual
    • Amb la presa de terra de l'edifici
    • També verifica l'aïllament vs terra dels conductors actius
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques (VI)
   • Els circuits d'alimentació
    • Cada circuit té l'origen en un PIA
    • Format per dos conductors (normal: fase i neutre)
    • Els circuits, mitjançant caixes de derivació, es distribueixen per tot l'habitatge
    • Alimenten aparells de comandament i connexió
   • Nombre de circuits
    • Determinat per REBT
    • Funció de superfície habitatge i potència contractada
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques (VII)
   • Electrificació bàsica
    • Mínim de cinc circuits
    • Aparells d'ús comú
   • Electrificació elevada
    • Més de cinc circuits
    • Potència total no inferior a 9,2KW a 230V
    • Habitatges amb més de 160m 2
    • Calefacció elèctrica o condicionament d'aire
    • Potència a contractar: segons utilització
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions domèstiques (VIII)
   • El circuit de connexió a terra
    • Protegeix les persones dels contactes directes amb l'electricitat
     • Deriven cap a terra fuites de corrent
     • A través dels conductors de protecció
     • Connectats a preses de terra: d'endolls, receptors que en tinguin...
    • Conductors de protecció: enllaçats amb presa general de terra
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions industrials
   • Més complexes que les dels habitatges
    • Molta varietat de receptors
     • Monofàsics, trifàsics, diferents potències...
    • Varietat d'ambients
     • Amb risc d'incendi, locals humits...
   • Requisits més estrictes
    • Requeriment de fiabilitat més gran
     • Seguretat de funcionament
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions industrials (II)
   • La instal·lació és més seccionada
    • Es vol evitar la interrupció del subministrament en cas d'anomalia
     • Protecció selectiva
    • S'instal·la un quadre general de protecció, distribució i maniobra
     • Parteixen diferents línies mono i trifàsiques
      • Protegides per magnetotèrmics
     • Cada línia alimenta un subquadre
      • D'aquí parteixen línies noves
      • Alimenten receptors, o quadres de màquines
 • UD 05. Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions en locals de concurrència pública
   • Caracteritzat per disposar enllumenat d'emergència
    • Per tal de garantir evacuació dels locals
     • Enllumenat de seguretat
    • O bé continuar amb l'activitat normal
     • Enllumenat de reemplaçament
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Operadors elèctrics per a governar o controlar els circuits
   • Els més emprats
    • Interrruptors
    • Polsadors
    • Commutadors
    • Creuaments
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Interruptors
   • Controlem funcionament del circuits des d'un sol punt
   • Queda en un dels dos estats fins que s'accioni un altre cop
   • Funcionament
    • Té dos terminals o borns de connexió
    • Dues posicions estables
    • Posició de treball: 1 o ON. Circuit tancat
    • Posició de repòs: 0 o OFF. Circuit obert
   • Aplicacions: comandament general
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Polsadors
   • Mateixa funció que interruptor, però
    • Només l'executen quan estan accionats (estat de treball)
   • Dues tipologies
    • NO: normalment obert. Només tanca circuit quan l'accionem
    • NT normalment tancat. Interromp el pas de corrent quan l'accionem
   • Exemples
    • NO: timbre d'una porta, batedores...
    • NT: Làmpades de nevera o de cotxe
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Commutadors
   • Té tres borns de connexió
    • Una entrada i dues sortides
     • Born comú: el d'entrada (únic per a les 2 sortides)
     • Sortides: borns commutats
    • Permet obrir i tancar un circuit des de 2 punts
    • Veure seqüència pàgina 158
   • Pot funcionar com a interruptor
    • Si només emprem el born comú i una sortida
   • També podem commutar dos circuits
    • Seleccionem per quin hi circula
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Commutador d'encreuament o creuament
   • Controlem des de 3 punts diferents
    • Combinem dos commutadors amb un més commutadors d'encreuament
   • Característiques
    • Té quatre borns de connexió
     • Dues entrades (a i b) i dues sortides (c i d)
    • Dues posicions de funcionament
     • Posició 0: 'a' amb 'c' i 'b' amb 'd'
     • Posició 1: 'a' amb 'd' i 'b' amb 'c'. S'encreuen entrades i sortides
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Commutador d'encreuament o creuament (II)
   • Aplicacions
    • Circuits d'enllumenat que s'han de comandar per més de dos punts
    • Làmpada des de tres punts:
     • Dos commutadors
     • Un commutador d'encreuament enmig
    • Com més commutadors d'encreuament entre els commutadors: més punts
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Altres dispositius
   • Teleruptor
    • Fa la funció d'interruptor accionat a distància
    • Consta d'un electroimant i un o diversos contactes
    • Funcionament:
     • Rep impuls elèctric: bobina d'electroimant canvia de posició
     • Si estava obert: s'obre i viceversa
     • No canvia fins que rep un nou impuls
    • Podem controlar circuit des de diferents punts: més senzill
     • Ex: 6 punts: 6 interruptors i 1 teleruptor
      • En cas contrari: 2 commutadors i 6 d'encreuament)
    • També: components electrònics per a controlar intensitat
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Altres dispositius (II)
   • Automàtic d'escala o minuter
    • Regula el temps d'encesa d'una instal·lació
    • Format: electroimant i contacte temporitzat a la desconnexió
    • Aplicació més comú: enllumenat d'escales a edificis
    • Classificació
     • Segons com s'obté la temporització
     • Tèrmics, electrònics, pneumàtics, amb mecanismes de rellotgeria...
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Altres dispositius (III)
   • Porter elèctric
    • Permet obrir portes des de l'interior dels habitatges
    • Format per
     • Polsadors a la part exterior
      • Activen brunzidor als habitatges
     • Des d'ells, amb interruptor activem bobina, obre el pany
    • Actualment: amb vídeo
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Introducció a la Domòtica
   • Definició
    • Tecnologia que tracta l'automatització i control de les instal·lacions dels habitatges
    • Es vol millorar seguretat, millorar eficiència energètica...
   • Elements d'un sistema domòtic
    • Sensors
    • Actuadors
    • Unitat de control (o controlador)
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Introducció a la Domòtica (II)
   • Elements d'un sistema domòtic (II)
    • Sensors
     • Capten canvis físics en un espai
     • Transmeten aquesta informació directament o mitjançant el controlador a un dispositiu perquè faci la seva funció
     • De vegades actuen directament: termòstat de caldera: l'engega o la para
     • Ex: de moviment, de fum, d'humitat, de gas...
    • Actuadors
     • En rebre una ordre (d'unitat de control o sensor) realitzen tasques
      • Encendre o tancar làmpada, obrir o tancar electrovàlvula...
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Introducció a la Domòtica (III)
   • Elements d'un sistema domòtic (III)
    • Unitat de control
     • Només per a sistemes domòtics centralitzats
     • És la central que el gestiona
      • Arriba la informació dels sensors
      • La processa segons la seva programació
      • Envia les ordres als actuadors corresponents
     • Pot ser un PLC o un PC
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Introducció a la Domòtica (IV)
   • Classificació dels sistemes domòtics
    • Centralitzades
     • Tots els sensors i actuadors connectats al controlador
     • Permet controlar i reprogramar des d'un sol punt
     • Però si el controlador central falla, tot el sistema falla
      • Sol disposar de sistema d'alimentació suplementari
     • Poden ser cablejades o inalàmbriques (RF)
    • Distribuïdes
     • Sense controlador. Elements units per cable en bus
    • Mixtes
     • Descentralitzades: controlem amb diversos controladors petits
     • Si una unitat deixa de funcionar: la resta no resulta afectada
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Introducció a la Domòtica (V)
   • Aplicacions de la Domòtica
    • Control i gestió de l'energia. Reducció de despesa
     • Programació de climatització segons zones o utilització
     • Gestió de tarifes elèctriques
     • Regulació d'il·luminació segons ambient
    • Automatització i control. Incrementar benestar
     • Control i gestió del reg
     • Centralització d'encesa i tancament d'enllumenat
    • Seguretat
     • Alertes mèdiques (persones grans o malalts)
     • Control d'accés, simulació de presència a l'habitatge
     • Control d'alarmes tècniques: fuites d'aigua, gas, foc...
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Tarifació de l'energia elèctrica
   • El preu de l'energia: fixat per l'Administració
    • Propostes de companyies: acord
   • Les tarifes són d'aplicació general a tots els abonats
    • Diferència: alta o baixa tensió
     • Tarifa de baixa tensió: Màxim de 1000V nominals
     • Tarifa d'alta tensió: per sobre dels 1000V
    • Consten de tarifa bàsica i complements de tarifa
     • Tarifa bàsica: terme de potència (Tp) i terme d'energia (Te)
      • Terme de potència: quantitat fixa segons potència contractada
      • Terme d'energia: energia consumida (KW·h). Comptadors
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Tarifació de l'energia elèctrica (II)
    • Components de la tarifa (II). Complements de tarifa
     • Recàrrecs o descomptes aplicats sobre la tarifa bàsica
      • Discriminació horària: vol potenciar el consum quan la xarxa està infrautilitzada:
       • Nit, caps de setmana.
       • Descompta preu del KWh
       • Cal tenir equip de comptatge que pugui discriminar
      • Complement d'estacionalitat
       • Depèn de l'època de l'any en subministraments especials
      • Complement per energia reactiva
       • Recàrrec o bonificació sobre tarifa bàsica
       • Vol compensar o evitar el consum d'energia reactiva
       • Aquesta energia reactiva: cos  (factor de potència)
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Tarifació de l'energia elèctrica (III)
   • El factor de potència
    • Depèn del tipus de receptors connectats
     • Desfasen la V vs la I
    • Receptors més habituals
     • Òhmics: radiadors, làmpades...
     • Òhmics inductius: motors
    • Com més inductiu: més desfasament (més petit el cos)
     • Llavors consumim energia reactiva (Wr) a més d'activa (Wa), que és la que realitza el treball
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Tarifació de l'energia elèctrica (IV)
   • El factor de potència (II)
    • Per a aconseguir una determinada energia activa, (un treball)
     • Com més inductiu és el circuit: més energia reactiva
     • Més Intensitat subministrada
     • Més pèrdues per efecte Joule
    • Fórmules i relacions de les energies
     • Activa: Wa = V · I · cos  t (KW·h)
     • Reactiva: Wr = V · I · sin  t (KVAr·h)
     • Aparent: Wap = V · I · t (KVA·h)
     • Wap = (Wa 2 · Wr 2 ) ½
      • cos  = Wa/Wap
    • Bonificació: cos  >0,9 i penalitzen els més baixos
 • UD 05. Aparells de comandament
  • Mesures d'ús, seguretat i conservació (USC)
   • Referit a instal·lacions d'habitatges
    • El titular de la instal·lació és el responsable d'USC
     • Si l'us és el correcte, el desgast és molt petit
     • Revisions cada 5 anys
    • Arranjaments i revisions: instal·lador autoritzat
    • Normes de seguretat bàsiques
     • Tenir les instal·lacions en les condicions que marca el REBT
     • Comprovar que els diferencials són d'alta sensibilitat ( ≤ 30mA)
     • No fer empalmaments amb cables: caixes ad-hoc
     • No tocar aparells elèctrics amb mans o peus molls o terra humit
     • No tenir aparells elèctrics prop del bany
     • Amb nens petits: taps de plàstic als endolls