โรงเรียน.............................................ตำบล................................อำเภอ...............................
-2-
วิธีกำรประเมิน
2.1 เป้ ำหมำย โรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 2 จำนวน 2,000 โรงเรียน และโรงเรียน เฟส 1 ที่ไม่ผ่ำนรอบแรก
และต้องก...
-3-
2.7.3 ไม่ผ่ำน แต่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบ 3 ด้ำน ไม่ผ่ำน 1 ด้ำน เมื่อดำเนินกำรพัฒนำแก้ไขตัวบ่งชี้
ที่ไม่ผ่ำนแล้วสำมำรถแจ...
-4-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
1-7 เป้ ำหมำยด้ำนปัจจัย (IN...
-5-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
4.6 มีกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุ...
-6-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
7.6 พัฒนำเครือข่ำย “บวร”/ “...
-7-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
10.5 มีแหล่งจำหน่ำยผลิตภัณฑ...
-8-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
13.3 ใช้คอมพิวเตอร์ / Table...
-9-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
ห้องครัว หรือโรงอำหำร โต๊ะท...
-10-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
17.4
ฝึกควำมอดทนต่อควำมเย้...
-11-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
19 ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์...
-12-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
22.1
จำนวนนักเรียนโดยรวมเท...
-13-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
24.2
นักเรียนสำมำรถเขียนคล...
-14-
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
บันทึกกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ
26.5
นักเรียนแสดงออกถึงมีค...
-15-
แบบสรุปผลกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI)
แบบสรุปผลกำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำ...
-16-
แบบบันทึกผลกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียน..........................................................ตำบล..........
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2

2,489 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
403
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2

 1. 1. โรงเรียน.............................................ตำบล................................อำเภอ............................จังหวัด................. ชื่อประธำนคณะกรรมกำร..........................................................................วันที่เวลำ...................................... แนวทำงกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล กำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชำกำร เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของตำบล รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับกำรเปิดประตูสู่อำเซียน ส่วนผู้บริหำรและครูเป็นตัวอย่ำงคนดี มีศีล 5 มีธรรมะข้อวัตรปฏิบัติทั้งกำย วำจำ ใจ เชื่อมโยงกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำยบ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) เข้ำด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 1.โรงเรียนประเมินตนเองด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ อย่ำงต่อเนื่อง 2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมินเพื่อตัดสินคุณภำพโรงเรียนตำมเป้ ำหมำยและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ ที่ เป้ ำหมำย จำนวนตัวบ่งชี้ ต่อเป้ ำหมำย จำนวนรำยกำร ต่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรผ่ำน รำยด้ำน เกณฑ์กำรผ่ำน รำยเป้ ำหมำย 1 ด้ำนปัจจัย 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ 2 ด้ำนกระบวนกำร (วิชำกำร) 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ 3 ด้ำนกระบวนกำร (คุณธรรม) 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ 4 ด้ำนผลผลิต 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ รวม 28 24 ผ่ำนทุกด้ำน
 2. 2. -2- วิธีกำรประเมิน 2.1 เป้ ำหมำย โรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 2 จำนวน 2,000 โรงเรียน และโรงเรียน เฟส 1 ที่ไม่ผ่ำนรอบแรก และต้องกำรประเมินซ้ำ 38 โรง ได้ประเมินตนเองและพัฒนำคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด 2.2 คณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล แต่งตั้งโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน – 5 กรกฎำคม 2556 รวม 21 วัน เป็นเดือนแห่งกำร ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 2 2.3 แบบประเมินพร้อมโล่และป้ ำยรับรองจะนำไปโดยพระวิทยำกรและครูอำสำ 2.4 ทีมคณะกรรมกำรประเมินมี 8 ท่ำนต่อ 1 ทีม จำนวน 173 ทีม ประกอบด้วย ที่ ตำแหน่ง จำนวน จำนวน สพป. รวมทั้งสิ้น 1 พระอำจำรย์วิทยำกร 2 173 346 2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 1 173 173 3 ศึกษำนิเทศก์ 2 173 346 4 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่น 1 1 173 173 5 ครูอำสำ/ผู้ประสำนงำนกำรศึกษำ 2 173 346 รวม 8 173 1,384 2.5 งบประมำณ จัดสรรให้โรงเรียนละ 3,000 บำท เป็นค่ำพำหนะ/ค่ำนำมันเชื้อเพลิง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ให้กับ คณะกรรมกำรทุกท่ำน ตั้งเบิกจ่ำยที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำทั้ง 173. แห่ง 2.6 ระยะเวลำประเมิน กรณีโรงเรียนขนำดเล็กหรือขนำดกลำงและระยะทำงใกล้กัน  โรงเรียนแรก ควรเริ่มประเมินเวลำ 08.00 น.ประกำศผลไม่เกิน 12.00 น. (เตรียมภัตตำหำรเพล)  โรงเรียนที่สอง ควรเริ่มประเมินเวลำ 13.00 น. ประกำศผลไม่เกิน 17.00 น. 2.7 กำรตัดสิน กำรลงคะแนนให้คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันในห้องตำมลำพังโดยไม่มีผู้อื่นรับฟัง ใช้วิธีกำรซักถำม ตรวจสอบร่องรอยหลักฐำนตำมที่เสนอแนะไว้ ประกอบกับวิจำรณญำณจำกประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำร ตัดสินรำยตัวบ่งชี้ โดยคำนึงถึงเวลำ กำรแบ่งรำยกำรประเมินตำมควำมถนัด จำนวนโรงเรียนกับวันเวลำที่ กำหนด ทุกท่ำนมีสิทธิ์แสดงควำมคิดเห็นได้ตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด แล้วบันทึกลงใน เอกสำรดังนี้ 2.7.1 ผ่ำน อย่ำงไม่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบทั้ง 28 ตัวบ่งชี้ เหมำะสมกับกำรเป็นต้นแบบอย่ำงยิ่ง 2.7.2 ผ่ำน อย่ำงมีเงื่อนไข คือ ผ่ำนไม่ครบทุกตัวบ่งชี้แต่ยังผ่ำน 5 ใน 7 ตัวบ่งชี้ของแต่ละด้ำน เงื่อนไข คือ..แก้ไขตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่ำนให้เรียบร้อยภำยในภำคเรียนหน้ำ
 3. 3. -3- 2.7.3 ไม่ผ่ำน แต่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบ 3 ด้ำน ไม่ผ่ำน 1 ด้ำน เมื่อดำเนินกำรพัฒนำแก้ไขตัวบ่งชี้ ที่ไม่ผ่ำนแล้วสำมำรถแจ้งเขตตรวจสอบให้ประเมินเฉพำะด้ำนที่ไม่ผ่ำนในรอบกำรประเมินครั้งต่อไป 2.7.4 ไม่ผ่ำน คือ ผ่ำนตัวบ่งชี้ระหว่ำง 1 – 2 ด้ำน ไม่ผ่ำน 1 – 2 ด้ำน ให้ประเมินใหม่ทุกรำยกำร ในกำรประเมินรอบต่อไป 2.8 ป้ ำยรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล นำป้ ำยสำรองทำพิธีมอบให้โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน ขนำดป้ ำยเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.20 เมตร ส่วนป้ ำยจริงจะส่งตำมไปให้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อมอบให้โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน สำหรับ โล่เชิดชูเกียรติมีรูปแบบย่อส่วนมำจำกป้ ำยรับรอง สำมำรถมอบได้ครบทุกโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน ป้ ำยรับรอง โล่ 2.8.1 กรณีผ่ำนกำรประเมิน ทั้งผ่ำนอย่ำงไม่มีเงื่อนไขและผ่ำนอย่ำงมีเงื่อนไข ให้มอบป้ ำย ณ ห้องประชุมโรงเรียนหรือสถำนที่ที่เหมำะสมโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็นผู้มอบ ในวัน ประเมิน ดังนี้  มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี ศรีตำบล  มอบป้ ำยรับรอง ให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี ศรีตำบล ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู ผู้แทนนักเรียน  ติดตั้งป้ ำยด้ำนหน้ำโรงเรียนในที่เห็นเด่นชัด (ป้ ำยออกแบบมำให้ทนต่อแดด ฝน มีน้ำหนัก ไม่มำก) เพื่อให้ สพฐ./สพท.ทรำบ และโรงเรียนอื่นสำมำรถติดต่อขอศึกษำดูงำนได้สะดวก 2.8.2 กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมิน ให้ทุกโรงเรียนประเมินใหม่ในรอบต่อไปของโรงเรียนเฟส 3 ตำมข้อมูล ที่คณะกรรมกำรบันทึกและมอบให้ไว้ในเอกสำรผลกำรประเมิน 2.9 คณะกรรมกำรต้องร่วมกันรับประกันผลกำรตัดสินว่ำบริสุทธิ์ ยุติธรรม กรณีผ่ำนกำรประเมิน ต้องเชื่อมั่นว่ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้โรงเรียนอื่นเข้ำศึกษำดูงำนได้ และ ต้องสำเนำสรุปผลกำรประเมิน รวมทั้งแจ้งผลกำรตัดสินทันทีทำง www.schooldee.net ให้ส่งผลเข้ำเวปไซท์ ในวันที่คณะกรรมกำรตัดสินผลประเมิน พร้อมทั้งชื่อหัวหน้ำทีมประเมินและรำยกำรอื่นที่กำหนดให้ครบถ้วน
 4. 4. -4- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 1-7 เป้ ำหมำยด้ำนปัจจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรียน 1 มีแผนยุทธศำสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่ำทำได้จริง แผนยุทธศำสตร์ รร. 1.1 แผนยุทธศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับสภำพที่เป็นจริง แผนโรงเรียน 1.2 ตัวชี้วัดสภำพควำมสำเร็จสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดในแผน 1.3 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบกัน 1.4 ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศำสตร์ได้ตำมสถำนกำรณ์ กำรปรับแผน 1.5 ผลกำรดำเนินงำนจำกแผนยุทธศำสตร์เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ถำมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 1.6 ผลลัพธ์จำกแผนยุทธศำสตร์คุ้มค่ำครบตำมเป้ ำหมำยในกำรดำเนินงำน ผลงำนเด่นภูมิใจของ รร 2 มีเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนที่ทุกคนเข้ำใจถูกต้องตรงกัน เป้ ำหมำยนักเรียน 2.1 ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำหนดเป้ ำหมำยกำรพัฒนำนักเรียนที่เป็นไปได้ ใครร่วมกำหนดเป้ ำหมำย 2.2 ทุกฝ่ำยรวมทั้งนักเรียนตอบได้ทุกคนว่ำ เป้ ำหมำยนั้นคืออะไร สุ่มถำมนักเรียน 2.3 เป้ ำหมำยเน้นให้บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียนร่วมมือกันพัฒนำนักเรียน ดูเอกสำรเป้ ำหมำย รร. 2.4 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้องกับเป้ ำหมำยที่ตั้งไว้ กิจกรรมบรรลุเป้ ำหมำย 2.5 ปฏิบัติได้จริง มีผลงำนชัดเจนตำมระยะเวลำที่กำหนด สอบถำมครู 2.6 มีร่องรอยปฏิบัติจริงในกำรพัฒนำคุณธรรม ศีลธรรมนักเรียนรำยบุคคล สอบถำมนักเรียน 3 มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำมเกิดจำกกำรมีส่วนร่วม ของทุกคน บริเวณและ อำคำรโดยรอบ 3.1 บริเวณโรงเรียนโดยรอบ สะอำด เป็นระเบียบและสวยงำมตลอดเวลำ เดินดูรอบบริเวณ 3.2 อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สะอำด เป็นระเบียบ สวยงำม เดินดูตำมอำคำร 3.3 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ไม่ชำรุด โต๊ะครู โต๊ะนักเรียน สะอำดเป็นระเบียบ สุ่มโต๊ะครู /โต๊ะนักเรียน 3.4 ห้องปฏิบัติกำรและห้องพิเศษทุกห้องสะอำด จัดของเข้ำที่ทุกครั้งที่ใช้งำน เดินดูห้องพิเศษ ของใช้ 3.5 โรงอำหำร แปลงเกษตร ห้องเก็บของสะอำดและจัดของเป็นระเบียบ ตรวจสอบตำมสถำนที่ 3.6 หน้ำเสำธง หอพระ/แท่นบูชำ ห้องปฏิบัติธรรมสะอำดเป็นระเบียบ สังเกตร่องรอยกำรใช้งำน 4 มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงำมด้วยร่มเงำธรรมชำติ ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก 4.1 ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภำยนอกอำคำรให้ร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สีกลมกลืน วัสดุธรรมชำติ 4.2 มีสนำมและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนที่เหมำะสม สนำมหญ้ำ/ สนำมเด็กเล่น 4.3 มีป้ ำยชื่อโรงเรียน ป้ ำยอำคำร/ห้องที่เหมำะสมกับสภำพโรงเรียน สภำพป้ ำยต่ำง ๆ 4.4 ตกแต่งผนังอำคำร รั้ว สนำมเด็กเล่นเป็นมิตรกับธรรมชำติ วัสดุปูพื้น/ตกแต่ง 4.5 มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนระบบนิเวศวิทยำทำงธรรมชำติตำมบริบทโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
 5. 5. -5- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 4.6 มีกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ดูกิจกรรมเด่นด้ำนนี้ 5 มีบรรยำกำศอบอุ่นเหมือนบ้ำน สีสันสดใส ครูยิ้มแย้มแจ่มใส โรงเรียนสีสันสดใส 5.1 ครูทุกคนปฏิบัติต่อนักเรียนเสมือนเป็นลูกหลำนของตนเอง ครูรู้จักเด็ก เด็กอยำกมำโรงเรียน 5.2 ห้องเรียนทุกห้องจัดบรรยำกำศเสมือนบ้ำนที่น่ำอยู่ สะอำด มีระเบียบ 5.3 บริเวณโดยรอบตกแต่งสวยงำม สีสันสดใสด้วยวัสดุท้องถิ่นตำมธรรมชำติ สังเกตบริเวณโดยรอบ 5.4 นักเรียนมีควำมสุขเมื่อได้มำโรงเรียน ไม่ขำดเรียน สุ่มคุยกับนักเรียน 5.5 ครูเยี่ยมบ้ำนนักเรียนรำยบุคคล เข้ำใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สุ่มถำมนักเรียน วันเวลำครูไปเยี่ยมบ้ำน 5.6 นักเรียนสนุกสนำนกับกิจกรรมที่จัดขึ้น หรือนักเรียนคิดกิจกรรมขึ้นเองอย่ำงสร้ำงสรรค์ สุ่มถำมถึงกิจกรรม นักเรียน คิดเอง 6 มีควำมปลอดภัย ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข เป็นโรงเรียนสีขำว 6.1 มีควำมมั่นคงปลอดภัยบริเวณอำคำร รั้ว ประตู อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ สนำมเด็กเล่น สัมผัสจับต้องควำม คงทนอุปกรณ์ต่ำง ๆ 6.2 ปรำศจำกสำรเสพติดและอบำยมุขทุกชนิดในโรงเรียน สุ่มถำมชำวบ้ำน ชุมชน 6.3 ไม่มีมุมลับตำ บริเวณรกเรื้อ กลำยเป็นที่มั่วสุม หรือแหล่งอำศัย หรือแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์ที่มีพิษ/ยุงลำย ฯลฯ ดูหลังอำคำร ที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ 6.4 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย พิษภัยของสำรเสพติดและอบำยมุข สุ่มถำมนักเรียน 6.5 มีร่องรอยกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัยพื้นฐำนจนเป็นนิสัย เสื้อผ้ำหน้ำผมเล็บสะอำด 6.6 จัดระบบสุขำภิบำลที่ดีและฝึกซ้อมกำรเตือนภัยอย่ำงน้อยเทอมละครั้ง กำรบำบัดน้ำเสีย 7 เปิดโอกำสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำศำสนำมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนำโรงเรียน ทุกฝ่ำยทำกิจกรรม ”บวร/บรม”ร่วมกัน 7.1 ร่วมกันวำงแผนและแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยพัฒนำศีลธรรม “บวร” คุณธรรม “บรม” จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร มีกำรประชุมวำงแผน 7.2 สนับสนุนงบประมำณ บุคลำกร หรือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนำโรงเรียน ดูจำกแผนงำน ถำมครู 7.3 จัดกิจกรรมหลำกหลำยในกำรพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรมให้กับนักเรียน สุ่มถำมพระสงฆ์/ครู 7.4 จัดให้มีกำรนิเทศและประเมินผลกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ ผลกำรนิเทศ/วันเวลำใด 7.5 จัดงำนบุญประเพณี สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับ วัด/มัสยิด/โบสถ์ และชุมชน งำนบุญประเพณี ที่ รร.เข้ำร่วมงำน
 6. 6. -6- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 7.6 พัฒนำเครือข่ำย “บวร”/ “บรม” จนเกิดควำมเข้มแข็งต้นแบบศึกษำดูงำน วิธีกำรสร้ำงเครือข่ำย 8-14 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรียนรู้ 8 จัดบรรยำกำศห้องสมุดเหมือนบ้ำน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอ เหมำะสม กิจกรรมห้องสมุด จำนวนคน/ครั้งที่ใช้ 8.1 มีครูหรือบุคลำกรทำหน้ำที่บรรณำรักษ์ แนะนำอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร สุ่มถำมนักเรียน 8.2 จัดบรรยำกำศห้องสมุดให้ดูอบอุ่นเหมือนบ้ำน วิธีกำรจัดห้องสมุด 8.3 จัดหำหนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ใหม่ที่ดี เหมำะสมกับวัยเด็ก สับเปลี่ยน หมุนเวียนไปทุกเทอม สังเกตหนังสือ/ สื่อในห้องสมุด 8.4 มีระบบให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต สำหรับครู/นักเรียนเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์ มีอินเตอร์เนท 8.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ได้มำกกว่ำ 3 กลุ่มสำระ สุ่มถำมนักเรียน/ครู 8.6 มีอัตรำกำรใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย จำนวนกำรใช้ / รูปแบบกิจกรรม 9 ปรับปรุงใช้สื่อกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำ ห้องปฏิบัติกำร 9.1 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรภำษำ ห้องภำษำ 9.2 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ห้องวิทยำศำสตร์ 9.3 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Tablet 9.4 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ ห้องคณิตศำสตร์ 9.5 ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องคุณธรรม จริยธรรม ห้องหรือลำนกิจกรรม 9.6 มีกำรดูแล รักษำ ซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรทุกห้องให้พร้อมใช้งำน สภำพห้องทุกห้อง ไม่ชำรุดทรุดโทรม 10 ใช้ศูนย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพครบวงจร นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน กลุ่มกำรงำน พื้นฐำนอำชีพ 10.1 ปรับปรุงและใช้ศูนย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพอย่ำงครบวงจร สังเกตใช้งำนในห้อง 10.2 มีกิจกรรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้แก่นักเรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ผลงำนอำชีพนักเรียน 10.3 มีวิทยำกรท้องถิ่น หรือครูจัดกำรเรียนรู้งำนอำชีพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน สุ่มถำมนักเรียน 10.4 มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำต่อยอดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับ ผลิตภัณฑ์นักเรียนดีเด่น มีทุกปี ไม่ซ้ำกัน
 7. 7. -7- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 10.5 มีแหล่งจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นักเรียน ก่อให้เกิดรำยได้ระหว่ำงเรียน ดูสถำนที่จำหน่ำย 10.6 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้ำ OTOP ผลงำนโรงเรียน/ 11 เป็นศูนย์กีฬำชุมชนแบบครบวงจร มีสนำมกีฬำ กิจกรรมดูแลรักษำ ศูนย์กีฬำชุมชน/ สนำมกีฬำโรงเรียน 11.1 มีศูนย์กีฬำชุมชนหรือสนำมกีฬำโรงเรียนพร้อมใช้งำน ควำมพร้อม/กำรใช้งำน 11.2 มีครูหรือภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้ด้ำนทักษะกีฬำอย่ำงถูกต้อง สุ่มถำมนักเรียน ผู้ปกครอง ภำพกิจกรรม 11.3 มีกำรให้บริกำรชุมชนในกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ สุ่มถำมคนในชุมชน ผู้ปกครอง 11.4 มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำพกิจกรรม 11.5 มีกำรดูแลรักษำศูนย์กีฬำชุมชน/สนำมกีฬำ โดยนักเรียนที่มีจิตอำสำ สุ่มถำมนักเรียน 11.6 มีมำตรกำรจูงใจให้ท้องถิ่นร่วมพัฒนำเป็นศูนย์กีฬำชุมชน หรือสนำมกีฬำมำตรฐำน สอบถำมผู้บริหำร ดูมำตรกำรจูงใจ 12 มีห้องสุขำนักเรียนที่สะอำด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ห้องสุขำนักเรียน ทุกห้อง 12.1 มีห้องสุขำเพียงพอกับกำรใช้งำน จำนวนห้องสุขำ 12.2 มีควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอกทุกห้อง หยำกไย่ มด ปลวก แมลงวัน ยุง 12.3 มีควำมปลอดภัยจำกคน พืช สัตว์ สิ่งของที่เป็นอันตรำยต่อนักเรียน ไม่มีมุมอับ ชื้นแฉะ รกเรื้อ มืดทึบ 12.4 มีแสงสว่ำงเพียงพอ กำรระบำยอำกำศดี มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก หลังคำโปร่ง ไฟฟ้ ำติด มี ขันตักน้ำ พื้นไม่แฉะ 12.5 มีระบบ Recycle น้ำเสียจำกห้องสุขำ โรงอำหำร ใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรใช้น้ำหมุนเวียน ไม่มีกำรใช้สำรพิษ 12.6 มีมำตรกำรดูแลรักษำควำมสะอำด ด้วยจิตอำสำของนักเรียน กฎระเบียบ จิตอำสำ 13 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัย ในกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียน 13.1 ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน เช่น วัด/มัสยิด อุทยำนแห่งชำติ ป่ำไม้ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน โรงงำน เรือกสวนไร่นำ เขื่อน/ฝำย ฯลฯ ภำพกำรเรียนรู้ นอกโรงเรียน 13.2 ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (server) สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ สอบถำมวิธีกำรสอนจริง
 8. 8. -8- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 13.3 ใช้คอมพิวเตอร์ / Tablet เป็นเครื่องมือสืบค้นและจัดกำรเรียนรู้ ร่องรอยกำรใช้งำน 13.4 ใช้สื่อ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 4 กลุ่มสำระ กลุ่มสำระใดบ้ำง 13.5 ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น ตำรวจ ทหำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล นำยกเทศมนตรี นำยอำเภอ นำยแพทย์ พระสงฆ์ ปศุสัตว์ ผู้ประกอบกำร วิชำที่สอน/ภำพถ่ำย/ สุ่มถำมนักเรียน 13.6 มีผลงำนนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ครบทั้ง 5 ข้อ ดูผลงำนนักเรียน/ โครงงำนนักเรียน 14 ผู้บริหำรเป็นที่ยอมรับในกำรเป็นนักพัฒนำ และผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ผลงำน ผู้บริหำรโรงเรียน 14.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีจนได้รับกำรยอมรับ มีโล่ ประกำศนียบัตร รำงวัล เหรียญ เอกสำร 14.2 มีกำรกระจำยอำนำจเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม “บวร”/ “บรม” สอบถำมผู้เกี่ยวข้อง 14.3 มีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร สื่อนวัตกรรมที่ใช้ 14.4 มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 14.5 มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีส่วนร่วมในกำรทำงำนเชิงรุก ดูกิจกรรมใหม่ ๆ 14.6 มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ/มีผู้มำศึกษำดูงำน มีผลงำนโรงเรียน 15-21 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน วิธีกำรเรียนรู้ 15 ฝึกควำมมีวินัย ครู นักเรียน 15.1 ฝึกกำรควบคุมตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข (เสพบุหรี่/เหล้ำ/กัญชำ/ยำเสพติด/เที่ยวกลำงคืน/เล่นกำรพนัน/ คบคนพำล/ควำมเกียจคร้ำน) วิธีกำรฝึกนักเรียน ให้พ้นอบำยมุข 6 กำรบวช/บรรพชำ 15.2 ฝึกกำรรักษำกฎระเบียบของบ้ำน วัด/มัสยิด/โบสถ์ โรงเรียน กำรฝึกรักษำกฎระเบียบ 15.3 ฝึกควำมตรงต่อเวลำ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ กำรฝึกควำมตรงเวลำ 15.4 ฝึกควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด กิจกรรมและวิธีกำรฝึก 15.5 ฝึกควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน กิจกรรมและวิธีกำรฝึก 15.6 ฝึกควำมมีวินัย กำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรจัดอุปกรณ์ของใช้ ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้เป็นระเบียบอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนกิจกรรม 5 ห้อง ห้องนอน หรือห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ หรือ ห้องสมุด ห้องสุขำ รวมถึงอุปกรณ์และบริเวณที่ดื่มน้ำ ล้ำงมือ ล้ำงเท้ำ ลำนซักล้ำง ห้องทำงำน หรือห้องเรียน ห้องกิจกรรมพิเศษ ห้องประชุม ห้องแต่งตัว หรือดูที่ตัวเด็ก หรือกิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมหน้ำเสำธง ควำมสะอำดห้องสุขำ สุ่มตรวจอำคำรและ บริเวณโดยรอบ สุ่ม ตรวจนักเรียน สุ่มตรวจ โต๊ะนักเรียน/ครู
 9. 9. -9- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ ห้องครัว หรือโรงอำหำร โต๊ะทำนอำหำรใต้อำคำร ร้ำนค้ำ สถำนที่ทิ้งขยะ กำรจัดวำงอุปกรณ์ 16 ฝึกกำรแสดงควำมเคำรพ วิธีฝึกกำรแสดงควำม เคำรพ 16.1 ฝึกแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิธี ได้แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำศำสนำ บิดำมำรดำ ครู เช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรยืนตรง กำรสำรวมกิริยำ ฯลฯ สุ่มเด็กแสดงควำม เคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิธี 16.2 ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อวัตถุ เหตุกำรณ์และศำสนสถำน เช่น ธงชำติ พระพุทธรูป อนุสำวรีย์ เพลงชำติ กำรประชุม วัด/มัสยิด/ โบสถ์ สถำนที่ โดยสำรวมระวังกริยำมำรยำท กำรแต่งกำย กำรรักษำ ควำมสะอำด ฯลฯ สุ่มเด็กแสดงควำม เคำรพต่อพระพุทธรูป พระสงฆ์ กำรทำวัตร พุทธมำมกะ ฯลฯ 16.3 ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อกำรปฏิบัติสมำธิและกำรฟังธรรมในท่ำที่ถูกต้อง เหมำะสมด้วยควำมสงบ ไม่พูดคุย/เล่นเวลำนั่งสมำธิและฟังธรรม เด็กนั่งสมำธิ วิธีกำร บรรยำกำศ สุ่มถำม 16.4 ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อกำรศึกษำ เช่น ไม่พูดคุย ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน ไม่ขีดเขียนข้อควำมในสถำนที่ ส่วนรวม รวมถึงกำรดูแลรักษำ จัดเก็บหนังสือสมุดเรียน ให้สะอำดและ เป็นระเบียบ ควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่มีของชำรุด เช่น หลอดไฟ ขอสับ หน้ำต่ำง ลูกบิดประตู 16.5 ฝึกแสดงควำมเคำรพในกำรต้อนรับปฏิสันถำร เช่น กำรยิ้มไหว้ทักทำยกัน สวัสดี รู้จักใช้คำพูดทักทำย กำรรับรองผู้มำเยือนโรงเรียน ฯลฯ สุ่มดูวิธีกำรแสดงควำม เคำรพ กำรต้อนรับของ นักเรียน 16.6 ฝึกกำรใช้คำพูดสุภำพนุ่มนวลและมำรยำทอ่อนน้อมต่อผู้อื่น เช่น กำรใช้สรรพนำมเรียกพี่ เพื่อน น้องอย่ำงสุภำพ กำรกล่ำวคำขอโทษ ขอบคุณ สำรวมระวังกำรยืน เดิน นั่ง เมื่ออยู่กับพระภิกษุ ผู้นำศำสนำ ผู้ใหญ่อย่ำงเหมำะสม สังเกตมำรยำท ควำมสำรวมระวัง กำรใช้สรรพนำม/คำพูด ที่เหมำะสม 17 ฝึกควำมอดทน วิธีฝึกควำมอดทน 17.1 ฝึกควำมอดทนต่อควำมลำบำกตรำกตรำ เช่น ฝนตก อำกำศร้อนจัด เมื่อยปวดเพรำะนั่งสมำธินำน ฯลฯ กริยำอำกำรเมื่อถูก กดดัน เมื่อถูกซักถำม 17.2 ฝึกควำมอดทนต่อควำมเจ็บไข้ไม่สบำย เช่น เจ็บไข้เล็กน้อยไม่โดดเรียน ฯลฯ สุ่มถำมนักเรียน แต่ละระดับชั้น 17.3 ฝึกควำมอดกลั้นต่อควำมโกรธ ควำมเจ็บใจ เช่น ให้อภัยไม่โต้ตอบกลับด้วยวำจำไม่สุภำพ หรือ กำรใช้กำลัง ฯลฯ สุ่มถำมนักเรียน แต่ละระดับชั้น
 10. 10. -10- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 17.4 ฝึกควำมอดทนต่อควำมเย้ำยวนของสิ่งเร้ำ เช่น ไม่ติดเกมส์ ติดยำ ติดบุหรี่ ติดเพื่อนที่พำออกนอกลู่นอกทำง ฯลฯ สุ่มถำมนักเรียน แต่ละระดับชั้น 17.5 ฝึกกำรมองคนอื่นในแง่ดี เช่น ไม่จับผิด มองโลกแง่ดี ไม่วิพำกษ์วิจำรณ์ ด้วยถ้อยคำไม่สุภำพ คิดทำงบวก ฯลฯ สุ่มถำมนักเรียน แต่ละระดับชั้น 17.6 ฝึกควำมเพียรพยำยำม เช่น ทบทวนบทเรียน ทำกำรบ้ำน ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จ นั่งสมำธิ ท่องหนังสือ ฯลฯ สุ่มถำมนักเรียน ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น แต่ละระดับชั้น 18 ฝึกนิสัยผ่ำนกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจำกกำรมีส่วนร่วมของ ”บวร”/”บรม” วิธีฝึกนิสัยผ่ำน กิจกรรม 5 ห้อง 18.1 วิชำกำร: ฝึกกำรเรียนรู้ธรรมะผ่ำนกระบวนกำรพูด (ชัดถ้อยคำ) อ่ำน (เป็นจังหวะวรรคตอน) และเขียนสรุปประเด็น ฟังจำกเวทีกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน 18.2 ศีลธรรม/คุณธรรม: ฝึกกำรรักษำศีล 5 กำรฟังธรรม กำรสวดมนต์ กำรนั่งสมำธิ กำรฝึก จิตใจให้แจ่มใส อำรมณ์ดี มีเป้ ำหมำยชีวิตที่ถูกต้อง วิธีกำรอำรำธนำศีล กำรทำวัตรสวดมนต์ กำรนั่งสมำธิ ซักถำม 18.3 สังคม: ฝึกกำรรู้จักแยกแยะเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้ ฝึกควำมเป็นผู้นำ - ผู้ตำม กำรทำงำนเป็นทีมและฝึกควำมเป็น กัลยำณมิตร ซักถำมพูดคุยกับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ขอดูวิธีกำรฝึกของครู 18.4 ดำรงชีวิต: ฝึกกำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยตนเอง รักษำอุปกรณ์ของใช้ปัจจัย สี่ ดูแลสถำนที่ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ที่บ้ำน ที่โรงเรียนให้สะอำดและจัด ให้เป็นระเบียบดูสวยงำม สังเกตควำมสะอำด ร่ำงกำยนักเรียน เสื้อผ้ำ หน้ำ ผม สื่อ อุปกรณ์ กำรเรียน อำคำรสถำนที่ 18.5 อำชีพ: ฝึกกำรทำงำนสุจริตให้เกิดรำยได้ ใช้เงินเป็นและเก็บรักษำเงินเป็น สุ่มถำมวิธีกำรหำรำยได้ กำรออม 18.6 นันทนำกำร: ฝึกกิจกรรมยำมว่ำงให้รู้จักตนเอง ด้วยกำรอ่ำนชีวประวัติบุคคลสำคัญ เพื่อให้มีเป้ ำหมำยชีวิตที่ถูกต้อง ฝึกออกกำลังกำย ฝึกยืน เดิน นั่ง นอนด้วยอิริยำบถที่ถูกต้อง สุ่มถำมกำรใช้เวลำว่ำง ประวัติบุคคลสำคัญ กำรวำงเป้ ำหมำยชีวิต ท่ำทำงอิริยำบถ
 11. 11. -11- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 19 ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน) วิธีกำรปลูกจิตสำนึก 19.1 กำรใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ใช้กระดำษสองหน้ำ ใช้ของมีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำฯลฯ ขอดูวิธีกำรใช้ซ้ำ 19.2 กำรหมุนเวียนนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) เช่น นำน้ำใช้แล้วรดต้นไม้ ใช้เศษอำหำร/เศษใบไม้ทำปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยอินทรีย์ ทำกระดำษสำ ฯลฯ วิธีกำรนำทรัพยำกรนำ กลับมำใช้ใหม่ 19.3 ลดกำรบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตั้งแต่ต้นทำง เช่น ขวด พลำสติก วิธีกำรลดกำรบริโภค 19.4 เลิกบริโภค (Reject) เลิกใช้โฟม ปุ๋ ยเคมี สำรเคมีทุกชนิด อำหำรขยะ เช่น ขนมถุงกรอบแกรบ น้ำอัดลม ขนมหวำนใส่สี อำหำรสำเร็จรูป ฯลฯ สังเกตวัตถุสิ่งของที่เลิก บริโภคในบ้ำน วัด รร. 19.5 ซ่อมแซม (Repair) ปรับปรุง บำรุงรักษำ ซ่อมแซม วัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องนุ่มห่ม ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน กำรซ่อมแซม บำรุง รักษำ เครื่องใช้สอยที่มีอยู่ 19.6 รณรงค์/ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมลดโลกร้อน เช่น ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่ำ ปิดไฟ ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งำน กำจัดขยะ เลิกใช้ยำฆ่ำแมลง ฯลฯ แผ่นป้ ำย/ประชำ สัมพันธ์ลดโลกร้อน 20 สร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียนทำควำมดีทุกวัน (กำย วำจำ ใจ) วิธีกำรสร้ำงแรงจูงใจ 20.1 กิจกรรมสร้ำงวินัย : ไม่นอนตื่นสำย เก็บที่นอนทันที สมำทำนศีลทุกวัน แต่งกำยสุภำพ ออมทรัพย์ทุกวัน ซักถำมกิจกรรม 5 ห้อง จำกบ้ำน วัด โรงเรียน 20.2 กิจกรรมฝึกควำมเคำรพ: กรำบไหว้พ่อแม่ญำติผู้ใหญ่ สวดมนต์ก่อน นอน เขียนควำมดีของตนและคนรอบข้ำง ถำมกิจวัตรประจำวัน ผลแห่งควำมดีที่ภูมิใจ 20.3 กิจกรรมฝึกควำมอดทน : ช่วยทำงำนบ้ำน หมั่นนั่งสมำธิ อ่ำนหนังสือดีมีประโยชน์ ผลงำนจำกควำมอดทน 20.4 ร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมตำมวันสำคัญและเทศกำลต่ำง ๆ กิจกรรม “บวร” 20.5 ยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณ ให้รำงวัลเด็กทำควำมดีรำยวัน ภำพ/ประกำศ/รำงวัล 20.6 รำยงำนพร้อมเสนอชื่อเด็กดีให้เป็นต้นแบบเด็กดีในระดับต่ำง ๆ ต้นแบบเด็กดีปัจจุบัน 21 ผู้บริหำรและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กำย วำจำ ใจ) ผู้บริหำรดี ครูดี 21.1 ผู้บริหำรโรงเรียนรักษำศีล 5 หรือปฏิบัติตำมคำสอนศำสนำที่นับถือ ถำมครู ชุมชน นักเรียน 21.2 ครูทุกคนรักษำศีล 5 หรือปฏิบัติตำมคำสอนในศำสนำที่นับถือ ถำมชุมชน นักเรียน 21.3 ผู้บริหำรและครูทุกคนดูแลรักษำควำมสะอำดทั้งที่บ้ำนและที่ทำงำน ถำมเรื่อง 5 ห้องชีวิต 21.4 ผู้บริหำรและครูทุกคนมีวินัย ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน สุ่มถำมนักเรียน 21.5 ผู้บริหำรและครูทุกคนปฏิบัติตนตรงต่อเวลำ สุ่มถำมนักเรียน 21.6 ผู้บริหำรและครูทุกคนมีควำมสุภำพนุ่มนวลต่อนักเรียน สุ่มถำมนักเรียน 22-28 เป้ ำหมำยด้ำนผลผลิต (OUTPUT) นักเรียน 22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี ชื่อเสียงดี
 12. 12. -12- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 22.1 จำนวนนักเรียนโดยรวมเท่ำเดิม หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบจำนวน นักเรียน 2 ปี 22.2 ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน สุ่มถำมผู้ปกครอง 22.3 ครูมีควำมพึงพอใจสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สุ่มถำมครูส่วนใหญ่ 22.4 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ดูแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 22.5 โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกัดผ่ำนเกณฑ์ ดูผลกำรประเมินภำยใน 22.6 โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ผ่ำนเกณฑ์รอบสุดท้ำย ดูผลกำรประเมิน สมศ.ทุกรอบ 23 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำเดิม หรือเท่ำกับหรือมำกกว่ำ ค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใฝ่เรียน 23.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำ ภำษำไทย โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ 23.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำ คณิตศำสตร์ โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ 23.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำ กำรงำนพื้นฐำนอำชีพ โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ 23.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคม ศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมโดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ 23.5 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำกผลทดสอบ ระดับชำติ (NT) และ/หรือคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้น ประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระวิชำโดยภำพรวมสูงกว่ำเดิม หรือสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบผลกำรสอบ NTชั้นม.3 ในรอบ 2 ปี เปรียบเทียบคะแนนรวม ทุกกลุ่มชั้น ป.6 23.6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) โดยภำพรวม สูงกว่ำเดิม หรือสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย สพฐ. เมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เปรียบเทียบผลกำรสอบ O-net ชั้น ป.6 หรือ ม.6 ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ 24 อ่ำนเขียนคิดเลขคล่องในชั้น ป.2 และ/หรือ สื่อสำรภำษำอำเซียนได้ ในชั้น ม.3 ใฝ่รู้ 24.1 นักเรียนสำมำรถอ่ำนคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือ อ่ำนจับใจควำมได้ดีชั้น ม.3 สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี)
 13. 13. -13- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 24.2 นักเรียนสำมำรถเขียนคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือ เขียนเรียงควำมได้ดีชั้น ม.3 สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี) 24.3 นักเรียนสำมำรถคิดเลขคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือ คิดเลขเร็วได้ดีชั้น ม.3 สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี) 24.4 นักเรียนปฏิสันถำรได้ดีชั้น ป. 2/3 และ/หรือ กล่ำวแสดงควำมรู้สึกได้ดีชั้น ม.3 สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี) 24.5 นักเรียนสำมำรถฟัง/สรุปได้ชั้น ป. 2/3 และ/หรือ ถ่ำยทอดข้อมูลได้ดีชั้น ม.3 สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี) 24.6 นักเรียนชั้นสูงสุดสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ และ/หรือ ภำษำอำเซียนสื่อสำรได้ สุ่มนักเรียนชั้นสูงสุด ของโรงเรียน 25 มีวินัย มีควำมเคำรพ มีควำมอดทน ใฝ่ดี 25.1 นักเรียนแสดงออกถึงกำรรักษำควำมสะอำดจนติดเป็นนิสัย กำรแต่งกำย โดยรวม 25.2 นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมตรงต่อเวลำในกำรเรียน และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น กำรทำงำนเป็นทีม เข้ำแถว มำเรียน 25.3 นักเรียนแสดงออกถึงกำรรักษำกฎระเบียบที่กำหนดของส่วนรวม ไม่ขีดเขียนผนัง กำร รักษำของส่วนรวม 25.4 นักเรียนมีพฤติกรรมอ่อนน้อมนุ่มนวลในกำรแสดงควำมเคำรพ วำจำสุภำพในกำรสนทนำ สังเกต มรรยำท กำร แสดงออก กำรพูด 25.5 นักเรียนแสดงออกถึงกำรยิ้ม ไหว้ ทักทำยผู้ใหญ่ และเพื่อนนักเรียนจนเป็นนิสัย สังเกต กำรยิ้มไหว้ ทักทำยกัน 25.6 นักเรียนแสดงออกถึงควำมอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้ำต่ำง ๆ สังเกต กำรเก็บอำรมณ์ ซักถำมกำรติดเกม บุหรี่ 26 มีจิตอำสำและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบส่วนรวม 26.1 นักเรียนมีผลงำนจำกกำรอำสำเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงำนกำรอนุรักษ์ 26.2 นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมดูแล รักษำพัฒนำสิ่งแวดล้อม ที่บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน ภำพ/กิจกรรมนักเรียน ร่วมพัฒนำ 26.3 นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง (ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อน ไม่ทำร้ำยตน ไม่เสพยำ ไม่ดื่มสุรำ ไม่สูบบุหรี่) นักเรียนบอกโทษ อบำยมุข รักษำศีล 5 26.4 นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว (เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองำนบ้ำน ไม่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนและเสียใจ) บอกประโยชน์กำร ช่วยงำนบ้ำนได้
 14. 14. -14- ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) บันทึกกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน แหล่งตรวจสอบ 26.5 นักเรียนแสดงออกถึงมีควำมรับผิดชอบต่อครู (ตั้งใจเล่ำเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู) ระบุผลกำรเปลี่ยนแปลง กำรตั้งใจเรียน เชื่อครู 26.6 นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อโรงเรียน (ดูแลรักษำควำมสะอำด ทิ้งขยะลงถัง ไม่ขีดเขียนข้อควำม ปฏิบัติตำม ระเบียบวินัย รักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียน) ระบุวิธีกำรรักษำทรัพย์ สมบัติของโรงเรียนและ ประโยชน์ที่ได้รับ 27 มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี สุขภำพดี 27.1 นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กรมอนำมัยกำหนด บันทึกสุขภำพนักเรียน 27.2 นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่ำเริงแจ่มใส กำรแสดงออกนักเรียน 27.3 นักเรียนทุกคนปลอดจำกสำรเสพติด ถำมผู้ปกครอง ชุมชน 27.4 นักเรียนทุกคนไม่ก่อเหตุทะเลำะวิวำท และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข สุ่มถำมนักเรียน 27.5 นักเรียนทุกคนแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย (เสื้อผ้ำ หน้ำ ผมถูกระเบียบ) สังเกตกำรแต่งกำย 27.6 นักเรียนทุกคนมีทักษะหลีกเลี่ยงปัญหำทำงเพศและอบำยมุขทั้งปวง สุ่มถำมนักเรียน 28 ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภำษำอำเซียนได้ 1 มีงำนอำชีพ 1 (นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ขึ้นไป) ทันโลก 28.1 สำมำรถใช้โปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/Tablet ได้อย่ำงน้อย 1 โปรแกรม สุ่มนักเรียน 1 ห้อง ใช้งำนต่ำงโปรแกรม 28.2 สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษหรือภำษำอำเซียนได้ อย่ำงน้อย 1 ภำษำ สุ่มนักเรียน 1 ห้อง สื่อสำรด้ำนภำษำให้ดู 28.3 สำมำรถระบุผลงำนอำชีพที่เหมำะสมกับตนเองได้ อย่ำงน้อย 1 อำชีพ สุ่มนักเรียน 1 ห้อง แสดงผลงำนอำชีพให้ดู 28.4 สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะสร้ำงอำชีพเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ระหว่ำงเรียน ดูกำรแสดงทักษะ งำนอำชีพนักเรียน 28.5 มีทักษะเลือกใช้เครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์ ถำมเครือข่ำยใช้งำน 28.6 มีทักษะและเจตคติในกำรเลือกรับ และปฏิเสธข้อมูลเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์ได้อย่ำงชำญฉลำด ถำมเจตคติ กำรดู เวปไซท์ลำมกอนำจำร โพสท์รูป/VDO ไม่ สร้ำงสรรค์ ใช้ช่องทำง สื่อสำรอื่นเวลำเรียน
 15. 15. -15- แบบสรุปผลกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ข้อ เป้ ำหมำย / ดัชนีชี้วัดสภำพควำมสำเร็จ (KPI) แบบสรุปผลกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน หมำยเหตุ 1-7 เป้ ำหมำยด้ำนปัจจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรียน รองผอ.เขต/ผอ.โรงเรียน 1 มีแผนยุทธศำสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่ำทำได้จริง 2 มีเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนที่ทุกคนเข้ำใจถูกต้องตรงกัน 3 มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำมเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกคน 4 มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงำมด้วยร่มเงำธรรมชำติ 5 มีบรรยำกำศอบอุ่นเหมือนบ้ำน สีสันสดใส 6 มีควำมปลอดภัย ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข 7 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนำ รร. 8-14 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรียนรู้ ศึกษำนิเทศก์ 2 ท่ำน 8 จัดบรรยำกำศห้องสมุดเหมือนบ้ำน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมำะสม 9 ปรับปรุงใช้สื่อกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำ 10 ใช้ศูนย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพครบวงจร นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 11 เป็นศูนย์กีฬำชุมชนแบบครบวงจร มีสนำมกีฬำ กิจกรรมดูแลรักษำ 12 มีห้องสุขำนักเรียนที่สะอำด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 13 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในกำรเรียนรู้ 14 ผู้บริหำรเป็นที่ยอมรับในกำรเป็นนักพัฒนำและผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง 15-21 เป้ ำหมำยด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน ทีมคณะสงฆ์ 15 ฝึกควำมมีวินัย 16 ฝึกกำรแสดงควำมเคำรพ 17 ฝึกควำมอดทน 18 ฝึกนิสัยผ่ำนกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจำกกำรมีส่วนร่วมของ”บวร/บรม” 19 ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน) 20 สร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียนทำควำมดีทุกวัน (กำย วำจำ ใจ) 21 ผู้บริหำรและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กำย วำจำ ใจ) 22-27 เป้ ำหมำยด้ำนผลผลิต (OUTPUT) ศึกษำนิเทศก์ 2 ท่ำน 22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี 23 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำเดิม/เท่ำกับ/มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย สพฐ. 24 อ่ำนเขียนคิดเลขคล่องชั้น ป.2 และ/หรือสื่อสำรภำษำอำเซียนได้ ชั้น ม.3 25 มีวินัย มีควำมเคำรพ มีควำมอดทน (ใฝ่ดี) 26 มีจิตอำสำและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม) 27 มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี (สุขภำพดี) 28 ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภำษำอำเซียนได้ 1 มีงำนอำชีพ 1 (ทันโลก) สรุปผลกำรประเมิน
 16. 16. -16- แบบบันทึกผลกำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียน..........................................................ตำบล...........................อำเภอ........................จังหวัด............................ ด้ำนปัจจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรียน จุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………........................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... จุดที่ต้องแก้ไข คือ ......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรียนรู้ จุดเด่นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………................................……………………………… ………………………………………………………………………………………………………..................……………………………... จุดที่ต้องแก้ไข คือ .......................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................………………………… ........................................................................................................................................................................................................ ด้ำนกระบวนกำร (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน จุดเด่นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………............................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. จุดที่ต้องแก้ไข คือ ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… ด้ำนผลผลิต (OUTPUT) จุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………......................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. จุดที่ต้องแก้ไข คือ ........................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. สรุปผลกำรประเมิน วันเดือนปี........................................ ผ่ำน อย่ำงไม่มีเงื่อนไข ขอชื่นชมและแสดงควำมยินดีด้วย ผ่ำน อย่ำงมีเงื่อนไข คือ พัฒนำเพิ่มด้ำน................................................................................................... ไม่ผ่ำน แต่มีเงื่อนไข คือ ประเมินเพิ่มเฉพำะด้ำน...................................................................................... ไม่ผ่ำน ต้องพัฒนำปรับปรุงให้ครบทุกด้ำน เพื่อเตรียมประเมินใหม่รอบต่อไป........................................... หัวหน้ำทีม คือ ................................................................................ ลำยเซ็น........................................................................................ จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด.........................ท่ำน

×