Слпбпда на изразуваое и      гпвпр на пмраза   Каде е границата ппмеду слпбпдата на    изразуваое и гпвпрпт на п...
Вп Македпнија мнпгу рабпти се       ппставени наппакуwww.metamorphosis.org.mk/fpi  #fpi12
Вппбичаенп ппд гпвпр на         Не и вп Македпнијапмраза се ппдразбира:Вербален или невербален         Пр...
Гпвпрпт на пмраза е наспшен кпн сите кпи   не припадаат кпн кпнкретна група • – Ти си Македпнијаwww.metamorphosis.org....
Вп Македпнија институциите за защтита не гп преппзнаваат    гпвпрпт на пмраза     Пред 2 месеци е ппднесена кривишн...
Линија на прптивпмраза• Сп децении, генерации (Албанци) се пдгледувани на гнев и пмраза кпн секпгп напкплу, кпи не се мпт...
Линија на страв• Зачестија претепуваоа на Македпнци пд страна на млади Албанци.• Албанциве се, редпвнп, вп група. Лузери ...
Линија на пмалпважуваое• Акп не се бпжемните диплпми пд тетпвскипт универзитет, и врабптуваоата на сила пп етнички клуч…...
Реакција• „…Па, време е Македпнците да се вппружаат. Албанците се силни самп вп група какп хиени злпбни и ппдмукли. Нащи...
Мплкwww.metamorphosis.org.mk/fpi  #fpi12
Зпщтп никпј не гп забележа      гпвпрпт на пмраза кај     министерката за внатрещни         рабпти?www.m...
На пфицијалната страна на МВР• Приведени се 20 лица пд Скппје, следбеници на  радикалнипт ислам - изврщителите на  грпзн...
Реакција – гпвпрпт на пмраза се  претвпри вп акција на пмразаwww.metamorphosis.org.mk/fpi  #fpi12
Заклушпк  Вп Македпнија нема граница на   гпвпрпт на пмраза, нп има    граница за слпбпдата на       изразува...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mirjana Najchevska - Where is the dividing line between freedom of expression and hate speech?

585 views

Published on

Presentation at the conference Freedom and privacy on the Internet (FPI), 2012, Skopje, Macedonia

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mirjana Najchevska - Where is the dividing line between freedom of expression and hate speech?

 1. 1. Слпбпда на изразуваое и гпвпр на пмраза Каде е границата ппмеду слпбпдата на изразуваое и гпвпрпт на пмраза?www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 2. 2. Вп Македпнија мнпгу рабпти се ппставени наппакуwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 3. 3. Вппбичаенп ппд гпвпр на Не и вп Македпнијапмраза се ппдразбира:Вербален или невербален Предизвикуваое наизраз упптребен сп цел да пмраза кпн себесе пмалпважи, застращи заради искажанпили да се прпмпвира мислеое сп кпе не сенасилствп прптив некпгп спгласуваврз пснпва на негпвата мнпзинствптпприпаднпст на спцијалнаили етнишка група 1. Вранищкпвски - пресуда 2. Латас - тужбаwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 4. 4. Гпвпрпт на пмраза е наспшен кпн сите кпи не припадаат кпн кпнкретна група • – Ти си Македпнијаwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 5. 5. Вп Македпнија институциите за защтита не гп преппзнаваат гпвпрпт на пмраза Пред 2 месеци е ппднесена кривишна пријава прптив уредникпт на дневнипт весник Вешер пп пет линии:www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 6. 6. Линија на прптивпмраза• Сп децении, генерации (Албанци) се пдгледувани на гнев и пмраза кпн секпгп напкплу, кпи не се мптивирани на рабпта и шкплп, туку на гнев и тепаое, какп влпг за сппствената мпќ и иднина• (Албанците ) немаат шкплп, изплирани се вп ппштествптп, не знаат да рабптат, немаат веќе прптив кпгп да пукаат, и за штп да тепаат• Кплку села, а и градпви, има пд кпи Албанци прптерале, а не се вратиле Македпнци, Срби, Рпми, Турци… Стптици села...• „… Не ги тепаат Македпнците самп вп Чаир, Тетпвп или Сарај, негп сега тепаат и вп Центар, Ѓпрче, Кисела Впда…“. www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 7. 7. Линија на страв• Зачестија претепуваоа на Македпнци пд страна на млади Албанци.• Албанциве се, редпвнп, вп група. Лузери кпи, сами пп себе, не вредат за ништп. Вп група, вппружени најмалку сп нпжеви и шипки, за да претепаат ппдпбри, пппаметни и ппсппспбни пд себе. Одмазда за свпјата немпќ• Македпнците не раснеа на пмраза и гнев. Не нпсат нпжеви вп шкплп. Ппраснаа на книги, сппрт, фејсбук… никпј нема причина да се плаши пд нив. И тпа ја спздава причината да се плашат, и дистанцираат пд Албанците. Онпј пд кпј се плашиш, тпј и гп мразиш...“www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 8. 8. Линија на пмалпважуваое• Акп не се бпжемните диплпми пд тетпвскипт универзитет, и врабптуваоата на сила пп етнички клуч… кплку лекари, инженери, прпфеспри или уметници денес навистина би ги дпбиле свпите рабптни места и функции.Малкумина. …• Зпштп нема Албанци вп уметнпста. Вп науката. Или вп сппртпт. Затпа штп таму не се успева сп гнев, пмраза и пиштпли на гптпвс• Нп, тие силеџии не се јунаци. Друг им гп пслпбпди Кпспвп, и ги спасуваше сп автпбуси пд Арачинпвп.“www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 9. 9. Реакција• „…Па, време е Македпнците да се вппружаат. Албанците се силни самп вп група какп хиени злпбни и ппдмукли. Нащите деца мпра да наушат да се бранат“• Ќе дпјде ден кпга тпгащ пва сп Албанциве мпра да се рещи, не мпжат нащиве вешнп да живеат вп страв и да бегаат пд нив, сп нив никпј не живее пд љубпв и ппшит туку пд страв да не му нащтети нещтп. Ваквп дивп племе не ппстпи никаде на земјината тппка. Вака неписменп, глупп, силечискп, кукавишнп“www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 10. 10. Мплкwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 11. 11. Зпщтп никпј не гп забележа гпвпрпт на пмраза кај министерката за внатрещни рабпти?www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 12. 12. На пфицијалната страна на МВР• Приведени се 20 лица пд Скппје, следбеници на радикалнипт ислам - изврщителите на грпзнпмпрнптп убиствп на петте недлпжни градани• Главнипт мптив најверпјатнп е нивната идеја за убиваое вп радикалнипт ислам• Радикалнипт ислам е ппасен за сите• Дел пд приведените биле и на бпищтата вп Авганистан и Пакистан и впјувале прптив впјската на НАТО.• Следбениците на радикалнипт ислам се ппдгптвени на најгрпзпмпрните и најбизарните кривишни дела и убиства, какп щтп беще и www.metamorphosis.org.mk/fpi Смиљкпвскптп езерп. убиствптп кај #fpi12
 13. 13. Реакција – гпвпрпт на пмраза се претвпри вп акција на пмразаwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 14. 14. Заклушпк Вп Македпнија нема граница на гпвпрпт на пмраза, нп има граница за слпбпдата на изразуваое Затпа щтп институциите така рещија, а граданите мплшатwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12

×