Infolist 2 2012

2,978 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,609
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infolist 2 2012

  1. 1. INFOLIST Z PRIEVIDZE SPRAVODAJSKO-INFORMAČNÝ E-MAILOVÝ NEWSLETTER MESTA PRIEVIDZA 02/2012PRIEVIDZSKÁ SAMOSPRÁVA JE NAJOTVORENEJŠIAV TRENČIANSKOM KRAJIPRIEVIDZA 12. december 2012. Ne- Hodnotenie TIS meria kvalitu formál- Transparentné mestozisková organizácia Transparency nych pravidiel na základe 111 ukazo- Mesto Prievidza od roku 2010 v spolu-International Slovensko (TIS) publi- vateľov, ako napr. počet rozhodnutí práci s Transparency International Slo-kovala výsledky hodnotenia trans- Úradu pre verejné obstarávaní o po- vensko realizuje projekt Auditparentnosti 100 najväčších samo- chybeniach v tendroch vyhlásených a príprava vybraných protikorupčnýchspráv na Slovensku. V rebríčku prie- mestom, forma zverejňovania zozna- opatrení, verejnosti skôr známy akoskumu Otvorená samospráva 2012 mu zmlúv a faktúr na webových strán- program Transparentné mesto. Jehosa Prievidza umiestnila na 14. mies- kach, alebo existencia etického kóde- hlavným cieľom bolo zistiť stav rieše-te, čo je najlepšie umiestnenie me- xu zamestnancov úradov. nia politík v citlivých oblastiach a pri-dzi samosprávami Trenčianskeho praviť protikorupčné opatrenia pre vy-kraja. Prievidza v TOP 3 brané oblasti činnosti mesta Prievidza. Vysoko nad celoslovenským prieme- V súčasnosti prievidzská samosprávaV tohtoročnom hodnotení dosiahla rom (22 %) sa Prievidza umiestnila dokončuje implementáciu opatrení doPrievidza celkový výsledok 60 % v hodnotení oblasti predaja a prenájmu praxe. Opatrenia sa realizujú napríklada známku B. V porovnaní s posledným majetku, kde dosiahla 70 % a je medzi dopĺňaním interných smerníc, vydáva-hodnotením samospráv, ktoré TIS rea- TOP troma mestami na Slovensku ním nových všeobecne záväznýchlizovala v roku 2010, ide o výrazný spolu s Martinom a samosprávou nariadení, etických kódexov alebo zve-progres. Hornonitrianska samospráva mestskej časti Bratislava-Staré mesto. rejňovaním nových informácií na we-sa z 37. miesta (skóre 42 % a známka bovej stránke.C-) posunula v rebríčku na 14. miesto, „Aţ 81 zo sto hodnotených miest načo je zlepšenie o 23 miest. Aj vďaka webe nezverejňuje výsledky súťaţí na „Práve v čase hodnotenia sme sa ve-tomuto výraznému zlepšeniu sa Prievi- predaj majetku. Prievidzi určite pomoh- novali implementácii opatrení v oblastidza umiestnila v rebríčku najlepšie lo najmä to, ţe všetky informácie dotačnej politiky a etiky zamestnancov.medzi samosprávami Trenčianskeho o prenájmoch a predajoch majetku V týchto oblastiach sme preto dosiahlikraja. zverejňujeme na internete, vďaka čo- horšie výsledky, no keby sa hodnotilo mu sú verejnosti kedykoľvek dostup- o pár mesiacov neskôr, bol by náš vý- né,“ pribliţuje JUDr. Katarína Macháč- sledok oveľa lepší,“ komentuje výsled- ková, primátorka mesta Prievidza. ky Alojz Vlčko, splnomocnenec pre etiku a protokol z prievidzskej radnice. Celoslovensky piate miesto sa podarilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uţ Prievidzi dosiahnuť v oblasti personál- napríklad schválilo nové všeobecne nej politiky, čo je pre samosprávu ta- záväzné nariadenie o poskytovaní do- kisto úspechom. Medzi TOP 10 mes- tácií. V ňom sa dbalo predovšetkým na tami sa Prievidza umiestnila aj v hod- zvýšenie transparentnosti procesu po- notení otvorenosti územného plánova- skytnutia dotácie a zníţenie voľnosti nia a stavebného úradu a v hodnotení pri rozhodovaní o ich prideľovaní. otvorenosti oblasti obecných podnikov -av- a investícií. Váţení spoluobčania, milí Prievidţania. Dovoľte mi popriať vám všetkým krásne a poţehnané vianočné sviatky. Ţelám vám hlavne pokoj, pohodu, krásne chvíle v kruhu rodiny. Do nového roka 2013 ţelám všetkým rukám prácu, srdcu lásku, deťom pozorných rodičov, rodičom radosť z detí, všetkým hojnosť chleba, úsmev na tvári pre kaţdý krok na celý budúci rok. S úprimným pozdravom JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza
  2. 2. POUŢÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY POŠKODZUJÚ NÁDOBY NANovoprijaté všeobecne záväzné na- Realizovať ohňostrojné práce jeriadenie 132/2012, v znení doplnku moţné len na základe vydaného SEPAROVANÝ ZBERč. 1, upravuje pouţívanie zábavnej súhlasu mesta Prievidza, pričom Spoločnosť Tezas, spol. s r. o., zmluv-pyrotechniky na verejných priestran- ţiadateľ o ich vykonanie je povinný ný partner mesta v oblasti odpadovéhostvách a verejne prístupných mies- splniť poţiadavky stanovené v zá- hospodárstva, upozornila na mnoţiacetach v meste Prievidza. kone 51/1988 Zb. v znení neskor- sa prípady poškodzovania majetku ších predpisov. mesta. Pravdepodobne vandalizmomMimo dátumu 31.12. – 1.1. v čase došlo k zhoreniu viacerých nádob naod 10.00 -3.00 je pouţívanie zábav- Všeobecne záväzné nariadenie separovateľné zloţky komunálnehonej pyrotechniky zakázané. Rozlišu- upravuje aj sankcie, ktoré môţe odpadu. Vyzývame obyvateľov, abyje sa však pouţívanie zábavnej mestská polícia uloţiť v prípade akékoľvek podozrivé správanie v blíz-pyrotechniky a realizácia ohňostroj- porušenia zákazu pouţívania zá- kosti nádob na zber odpadu hlásiliných prác, ktoré sú povolené, ak sa bavnej pyrotechniky vo vymedze- mestskej polícii na čísle 159.dodrţia ustanovené pravidlá a pod- nom čase. V prípade porušeniamienky. VZN fyzickou osobou môţe byť ulo- Mesto Prievidza investovalo nemalé ţená pokuta do výšky 33 eur, pre- finančné prostriedky do rozvoja separá- padnutie veci alebo ochranné opat- cie. Časť investícii formou dotácie po- renie – zhabanie veci. Právnické skytol Recyklačný fond v rámci Projek- osoby alebo fyzické osoby oprávne- tu separácie Horná Nitra, z ktorého má né na podnikanie môţu za poruše- mesto povinnosť plniť záväzné limity nie tohto nariadenia dostať pokutu separácie plastov, papiera, skla, kovo- do výšky aţ 6 638 eur. Takto získa- vých obalov a tetrapakov. Preto je po- né peniaze sú príjmom do rozpočtu trebná pomoc kaţdého obyvateľa vyu- mesta Prievidza. ţívať pridelené nádoby na odpad -md- správnym spôsobom, a tým sa podieľať na zníţení zaťaţenia ţivotného prostre- dia. -md-SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE POMÔŢUZŠ MALONECPALSKEJ OPRAVY LAVIČIEK POKRAČUJÚHavarijný stav niektorých škôl je procesu a zníţenie dopadov nadlhodobým problémom väčšiny ţivotné prostredie. Mesto Prievidza registruje informáciesamospráv. Z toho dôvodu je pre od obyvateľov o poškodení lavičieknás výbornou správou, ţe v mes- Pomoc Slovenských elektrární pri- v rôznych lokalitách. Opravy poškode-te Prievidza dôjde k rekonštrukcii speje nielen k zvýšeniu kvality vyu- ných lavičiek sa realizujú podľa toho,Základnej školy na Malonecpal- čovacieho prostredia a pohodlia ako to dovoľuje finančná situácia.skej ulici. Táto oprava sa usku- našich detí, ale k celkovému zníţe-toční vďaka nadácii Pontis, pro- niu energetickej náročnosti budovy. Správa majetku mesta Prievidza v uply-stredníctvom ktorej Slovenské Peniaze, ktoré sa ušetria vďaka nulých dňoch zabezpečila rekonštruk-elektrárne finančne podporujú podpore Slovenských elektrární, ciu ďalších štrnástich lavičiek. Na tých-projekty z rôznych oblastí. môţu byť následne vyuţité na ďalší to lavičkách boli vymenené poškodené rozvoj školy. plastové laty za nové. Okrem toho boliSlovenské elektrárne podporia re- -md-, -dd- osadené nové lavičky v rôznych mest-konštrukciu ZŠ Malonecpalskej ských lokalitách. Celkovo môţu obyva-v Prievidzi celkovou sumou 9 500 telia vyuţiť sedem nových lavičiek.eur. Táto štedrá podpora bude pou-ţitá hlavne na výmenu okien spojo- Okrem spomínaných priebeţných op-vacieho pavilónu, ktorý je v sú- ráv lavičiek sa v tomto čase realizovalačasnosti takmer v havarijnom stave. aj komplexná oprava a údrţba lavičiek na Námestí slobody za pamätníkomPrevádzkové náklady na vykurova- SNP.nie priestorov sú veľmi vysoké, pre- -md-toţe dochádza k úniku tepla cezokenné a dverové výplne, ktoré sútaktieţ v technicky nevyhovujúcomstave.Realizácia aktivít projektu je pred-pokladom pre dosiahnutie zníţeniaenergetickej náročnosti objektu,čím sa vytvoria podmienky pre do-siahnutie kvalitného vzdelávacieho
  3. 3. 11 RÁD AKO PREDÍSŤ KRÁDEŢIDecember je čas Vianoc, ktorému taškách a nenechávajte ich navrchu odeve a podobne).ako kaţdý rok predchádzajú neod- tašky, napríklad na nákupe. 7. Peniaze a kreditné karty si ukladajtemysliteľné nákupy a predvianočný 4. Kabelku noste tesne pri tele s rukou do vnútorných vreciek obleku, nie dozhon. S tým súvisí aj zvýšený pohyb na zapínaní. Sťaţujete tak zlodejovi zadných na nohaviciach. Ak platíte,ľudí v obchodoch, nákupných cen- podmienky na krádeţ a „nevyzývate“ majte v ruke, pokiaľ je to moţné, lentrách či predvianočných trhoch na ho, aby vás okradol. potrebnú hotovosť.Námestí slobody. 5. Kontrolujte uzavretie svojej batoţi- 8. Peňaţenku s peniazmi alebo cenné ny, pouţívajte zloţitejšie systémy za- veci nenoste napr. v ruksaku na chrb-Aby sme sa mohli v čase sviatkov tešiť tvárania. te, kde nevidíte.v kruhu najbliţších bez pokazenej ra- 6. Neukazujte na verejnosti Vašu hoto- 9. Nenoste so sebou zbytočne veľkúdosti spôsobenej napríklad krádeţou vosť alebo cenné veci (retiazky na hotovosť.peňaţenky, mestská polícia pripravila 10. Pri výbere z bankomatu si dajtepre obyvateľov niekoľko rád: pozor na podozrivé osoby v okolí. 11. Svoju batoţinu či nákup nespúšťaj-1. Vyhýbajte sa tlačenici v dopravných te z očí.prostriedkoch, obchode či na ulici, ve-nujte pozornosť okoliu a presvedčte sa Kaţdú krádeţ alebo len pokus hlásteobčas, ţe máte svoje veci vo vrecku. polícii. Ţiadajte prijatie svojho oz-2. Vreckári vyhľadávajú miesta, kde je námenia. Veríme, ţe Vám tieto radyveľa ľudí a často tieto situácie umelo pomôţu vyhnúť sa nepríjemným situá-vyvolávajú, pričom na krádeţe vyuţí- ciám spojeným s krádeţou peňazí čivajú aj deti. dokladov.3. Nenoste peňaţenky v priehľadných -msp-SVOJVOĽNÉ OPIĽOVANIE KONÁROV NIE JE PRÍPUSTNÉOchrana verejnej zelene v meste Prie- je neprípustné a nepovolené. Tieto ci realizujú opiľovanie odborne, keďţevidza sa okrem platnej legislatívy riadi zásahy moţno robiť len odborným spô- sú na to vyškolení.aj Všeobecne záväzným nariadením sobom pracovníkmi na to určenými.mesta č. 71/2003 o zdravom ţivotnom Taktieţ apelujeme na obyvateľov, aby V prípade, ţe verejnosť poţaduje opi-prostredí, udrţiavaní čistoty a poriadku rešpektovali dočasné dopravné znače- ľovanie niektorých konárov stromov nav meste Prievidza. nia počas opiľovania konárov a svoje špecifickom mieste, je moţné tieto po- automobily neparkovali na miesta, kde ţiadavky nahlásiť telefonicky alebo ajJe zakázané svojvoľne zasahovať do práve dochádza k realizácii týchto osobne príslušnému referentovi ţivot-drevín vo verejnej zeleni, ako je orezá- prác,“ upozorňuje Michal Ďureje, ho- ného prostredia mestského úradu vvanie vetiev stromov a krov, presádza- vorca mesta Prievidza. Prievidzi, ktorý spracováva zoznamnie stromov, výrub stromov, vysádza- poţiadaviek a po odbornom posúde-nie stromov a krov bez súhlasu správ- V meste Prievidza v súčasnosti prebie- ní posiela zoznam potrieb opiľovaniacu zelene. Súbor týchto činností má ha opiľovanie konárov pracovníkmi konárov na stredisko verejnej zelenemesto zabezpečené prostredníctvom spoločnosti UNIPA spol. s r.o. Opiľova- mestskej spoločnosti UNIPA.spolupráce s organizáciou oprávnenou nie konárov je zásah potrebný k udr-vykonávať uvedené činnosti. ţiavaniu zdravého stavu stromov. -md-, Unipa„Chceme upozorniť všetkých obyvate- Za obdobie jedného týţdňa sa opíliľov, ţe samovoľné opiľovanie konárov pribliţne 130 kusov stromov. Pracovní-MHD: CESTUJÚCICH Z CENTRA PRIBUDLO BUDOVANMIEPrvého júla bola spustená regulácia 227 cestujúcich denne viac ako mi- SPEVNENÝCH PLÔCHstatickej dopravy v centre mesta nulý rok.Prievidza. Jej cieľom bolo okrem V týchto dňoch začali práce na rozšíre-iného zvýšiť záujem o vyuţívanie „V ostatných častiach mesta počet ní spevnených plôch na Ul. M. Rázusa.mestskej hromadnej dopravy. nastupujúcich osôb do autobusov Termín ukončenia realizácie je naplá- MHD oproti minulému roku klesol. novaný na 31. december 2012, ale jeZa obdobie september a október Domnievame sa preto, ţe bez spus- veľmi reálne, ţe nastane posun v ter-2012 sa zvýšil v meste Prievidza tenia regulácie parkovania v centrál- míne ukončenia týchto prác z dôvodupočet prepravovaných osôb zo za- nej mestskej parkovacej zóne by bol nevhodných klimatických podmienok.stávok MHD nachádzajúcich sa takýto trend aj v centre,“ povedal Cena celého diela bude 66 761,05 €.v centre mesta o 7 %. Na zastáv- Michal Ďureje, hovorca mesta Prievi- Novovybudované spevnené trávnatékach Okresný súd, Prior, Necpalská, dza. Z mestského rozpočtu prispeje plochy bude moţné vyuţívať na odsta-Farský kostol, Gymnázium a Autobu- v roku 2012 Prievidza na prevádzku venie motorových vozidiel.sová stanica, vyuţilo sluţby MHD o MHD pribliţne 1,2 milióna eur. -md- -av-
  4. 4. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET MESTAMestské zastupiteľstvo v Prievidzi né zdroje, a preto je na krytie týchto Mesto bude ďalej povinné financovaťprijalo na svojom poslednom zasad- výdavkov zapracovaný v rozpočte no- neštátne školy a školské zariadenia nanutí Programový rozpočet mesta na vý úver vo výške 800 333 €. území mesta. Aj napriek tomu, ţe jerok 2013 a na roky 2014 a 2015. Pri naplánované zníţenie výdavkov nazostavovaní rozpočtu na rok 2013 Výdavky mesta Prievidza sú celkovo vzdelávanie, pre materské školy jesa vychádzalo zo zverejnených ma- zhrnuté v 16 bodoch, ktoré zdruţujú v rozpočte zahrnutý vyšší objem fi-teriálov Ministerstva financií SR a kľúčové aspekty verejného ţivota. Na nančných prostriedkov na ich údrţbuočakávanej skutočnosti v plnení financovanie kompetenčných oblastí ako v roku 2012. Tento krok súvisí sopríjmov a čerpaní výdavkov mesta k mesta bol schválený rozpočet v sume zlým stavom budov materských a zá-31.12.2012. 23 746 897 €. kladných škôl.Neistota budúceho vývoja v eurozóne, Na podporu športu mesto vyčlenilozníţenie očakávaného rastu ekonomi- v rozpočte sumu viac ako 900 tisíc €.ky SR, schválené zmeny súvisiace s Tieto prostriedky sa vyuţijú na zabez-konsolidačnými opatreniami a viaceré pečenie športových aktivít v meste,legislatívne zmeny budú mať v roku údrţbu športových areálov, mobilnej2013 výrazný dopad na hospodársku ľadovej plochy a podporu športovýchsituáciu miest a obcí. Očakávame, ţe a mládeţníckych organizácií. Mestofinančná situácia mesta v roku 2013 taktieţ plánuje v roku 2013 zvýšiť vý-bude naďalej veľmi zloţitá. davky na údrţbu detských zariadení a ihrísk. Na tento účel je vyčlenenýchAj napriek výraznému úbytku príjmov 55 tisíc eur.do rozpočtu sa obyvatelia dočkajú roz-siahlej rekonštrukcie miestnych komu- Na základe prijatého rozpočtu mestonikácií a rozšírenia cintorína. Práve Prievidza naďalej plánuje v sociálnejtieto problémy patria medzi najpálčivej- oblasti podporovať napríklad opatrova-šie témy v Prievidzi. Preto je dobrou V oblasti podpory podnikania chce teľskú sluţbu, denné centrásprávou, ţe aj napriek komplikovanej mesto Prievidza vytvárať čo najlepšie a spoločné stravovanie s cieľom po-situácii sa mesto rozhodlo neodsunúť podmienky pre strategických investo- môcť obyvateľom, ktorí sa ocitlitento problém na budúce roky. Na plá- rov, čím chce zvýšiť zamestnanosť v ťaţkej ţivotnej situácii.nované investičné akcie - rozsiahlu v meste a tým kvalitu ţivota obyvate- -md-údrţbu a rekonštrukciu miestnych ko- ľov. Preto sa rozhodlo investovať vyš-munikácií, rozšírenie cintorína, vypo- šiu sumu aj do tejto oblasti.riadanie pozemkov, nemá mesto vlast-MESTO PODPORÍ SOCIÁLNE ZMENA V PLATBE DANE ZA PSAODKÁZANÝCH AJ TENTO ROK Na základe zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadyMesto Prievidza uţ tradične vo vianočnom období a drobné stavebné odpady zaplatia majitelia psov daňposkytuje sociálne odkázaným rodinám s nezao- za psa na rok 2013 aţ po doručení rozhodnutípatrenými deťmi jednorazový finančný príspevok o vyrubení dane.z rozpočtu mesta. Zmena nastala v tom, ţe podľa predpisov platných doAj v roku 2012 sme sa rozhodli prispieť sociálne odká- 31.12. 2012 boli majitelia psov povinní zaplatiť daň, resp.zaným rodinám s nezaopatrenými deťmi mimoriad- splátku dane bez vyrubenia v lehote do 31.1. v príslušnomnym finančným príspevkom z rozpočtu mesta pri príle- zdaňovacom období. Podľa Všeobecne záväzného naria-ţitosti vianočných sviatkov. Na tento účel bola denia mesta č. 133/2012 bude mesto s účinnosťou odv rozpočte mesta vyčlenená finančná čiastka vo výške 1. januára 2013 naďalej oslobodzovať od platenia dane za10 500 eur. Jednou z podmienok na vianočnú výpo- psa osamelo ţijúce osoby vo veku nad 65 rokov (vekovámoc znevýhodnených rodín je, aby táto rodina nemala hranica sa počíta k 1.1. 2013); zníţi daň za psa o 50 % oso-ţiadne dlhy voči mestu Prievidza. Celkovo tak dosta- be s ťaţkým zdravotným postihnutím a o 25 % za psa po-ne finančnú pomoc 140 rodín z mesta Prievidza. chádzajúceho z Útulku zvierat v Prievidzi.Okrem finančných príspevkov, ktoré mesto vypláca Doklady preukazujúce nárok na vyššie uvedené oslobode-kaţdoročne pred Vianocami, môţe mesto počas celé- nie alebo zľavy predloţia majitelia psov do 31. januáraho roka poskytnúť aj ďalšie finančné príspevky 2013. V prípade, ţe boli oslobodenia alebo zľavy majiteľomv sociálnej oblasti. Ide o opakovaný finančný príspevok psov poskytnuté aj v roku 2012, zostávajú im zachované ajna čiastočnú kompenzáciu ceny obeda, jednorazovú na rok 2013 bez potreby opätovného uplatnenia nároku. Akdávku v hmotnej núdzi a príspevok pri narodení dieťa- sa stane obyvateľ majiteľom psa počas roka 2013, dokladyťa - nového obyvateľa mesta. predloţí pri podaní priznania k dani za psa. -md- -md-
  5. 5. KLZISKO NA NÁMESTÍ BEZPLATNÉ VEREJNÉ KORČUĽOVANIE V CENTRE PRIEVIDZEŠirokú verejnosť pozývame na bezplatné verejné korčuľo-vanie na ľadovej ploche v centre Prievidze na Námestíslobody. Harmonogram vyuţívania mobilnej ľadovej plochy: 8,00 – 12,00 hod. Korčuľovanie 12,00 – 13,00 hod. Úprava ľadovej plochy 13,00 – 18,00 hod. Korčuľovanie 18,00 – 19,00 hod. Úprava ľadovej plochy 19,00 – 21,00 hod. Korčuľovanie 21,00 – 23,00 hod. Úprava ľadovej plochy Mobilnú ľadovú plochu obyvateľom prinášajú Mesto Prievidza a UNIPA, spol. s.r.o.

×