Μικροί Γίγαντες ΚοινΣΕπ - "Επιχειρώντας αλλιώς"

375 views
326 views

Published on

Παρουσίαση της ΚοινΣΕπ Μοικροί Γίγαντες από την κα. Ναταλί Σαμπά, στο 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας "Επιχειρώντας αλλιώς" στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Μικροί Γίγαντες ΚοινΣΕπ - "Επιχειρώντας αλλιώς"

 1. 1. « Μικροί Γίγαντες» ‘Ενα καινοτόμο Project Κοινωνικοφ Πολιτιςμοφ
 2. 2. Πώσ γεννήθηκε η ιδζα Παηδηά απνθιεηζκελα απν ηελ Σέρλε Άλεξγνη Καιιηηέρλεο Ζκέξεο Μηθξώλ Γηγάληωλ -Καλλιτεχνικζσ ομάδεσ παρουςιάηουν το ζργο τουσ ςτα παιδιά ΔΩΡΕΑΝ - Οι Μ.Γ πλθρώνουν τουσ καλλιτζχνεσ Ζτςι οι Μ.Γ φζρνουν τουσ 2 κόςμουσ κοντά Γηαηη θαλέλα παηδί δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη απν ηελ Σέρλε
 3. 3. Τα παιδιά «πληρώνουν» Ναη, ηα παηδηά πιεξώλνπλ ζπκβνιηθά γηα ηελ παξάζηαζε πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ κε όηη επηζπκνύλ απηά. Έηζη καζαίλνπλ από κηθξά πωο ε Σέρλε έρεη αξία.
 4. 4. Η πρώτθ μασ Δράςθ
 5. 5. H δεφτερθ μασ δράςθ
 6. 6. Tρόποσ Δράςεων Κάζε δξάζε καο είλαη ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ. Γελ καο ελδηαθέξεη έλαο δωγξάθνο λα κηιήζεη ζηα παηδηά γηα ηελ Σέρλε αιιά λα δωγξαθίζεη καδί ηνπο θαη απηό λα απνηειέζεη πξνηόλ κηαο κειινληηθήο έθζεζεο. Έλαο παξακπζάο λα δεκηνπξγεζεη παξακπζηα βαζηδνκελνο ζηηο ηδεεο ηωλ παηδηωλ.
 7. 7. Βνard of Trustees Πξόεδξνο ΢ηαύξνο Ξαξράθνο ΡΟΛΟ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Πνηνηηθή δηαζθάιηζε ηωλ δξάζεωλ καο
 8. 8. Μέινο Board of Trustees Καζ. Γηώξγνο Κνληνγηώξγεο Πξώελ Πξύηαλεο Παλεπηζηήκην Παληείνπ, Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο
 9. 9. Μέινο Board of Trustees Kώςτασ Βαρώτςοσ, Γλφπτθσ
 10. 10. Tί πετυχαίνουμε Τζχνη ςτα παιδιά Εργαςία ςε καλλιτζχνεσ Με ηηο δξάζεηο καο πξνζθέξνπκε: Δλδπλάκωζε (εθόδηα λα κπνξνύλ κόλνη ηνπο λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα γηα λα εηλαη απηάξθεηο θαη απηνλνκνη) Αγθαιηάδνπκε ηηο Σνπηθέο Κνηλωλίεο αληηκεηωπίδνληαο αηζζήκαηα θνηλωληθήο απνμέλωζεο Γεκηνπξγνύκε κηα Οηθνλνκηθά Βηωζηηκε Κνηλωληθε Δπηρεηξεζε
 11. 11. Οηθνλνκηθή Βηωζηκόηεηα • Υνξεγίεο επηρεηξήζεωλ θαη ηδξπκάηωλ • Μέζνδνο Robin Hood Με έλα εηζηηήξην βνεζάο έλα παηδί λα παξαθνινπζήζεη ηελ ίδηα παξάζηαζε. Προζθέροσμε ηην ίδια δράζη ένανηι κανονικού ειζιηηρίοσ ζε ιδιωηικά ζτολεία. Σσνεργαζόμαζηε με κένηρα πολιηιζμού και ηέτνης ώζηε ο θεαηης με κάποιο παραπάνω ανηίηιμο να προζθέρει για ηοσς «Γιγανηες» ένα ποζό ποσ επιθσμεί. • Crowdfunding
 12. 12. Πξνθιήζεηο «ΔΓΩ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝΔ ΝΑ ΦΑΝΔ, ΜΔ ΣΔΥΝΖ ΘΑ Α΢ΥΟΛΖΘΟΤΜΔ» «Nηύλνπκε» ηα παηδηά κε Πλεύκα, «Σξέθνπκε» κε Πνιηηηζκό γηα λα ΜΖΝ θηάζνπλ ζην ζεκείν λα έρνπλ ζέκαηα επηβίωζεο.
 13. 13. Πώο κπνξείηε λα βνεζήζεηε • Γηθηπώζηε καο –δηαδώζηε καο
 14. 14. Ζ ΜΟΤΣΕΟΤΡΑ ΚΑΗ Ο ΓΗΟ΢ ΜΟΤ «Ζ εμέιημε ηνπ παηδηθνύ ζρεδίνπ εμαξηάηαη από ηα πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην παηδί»
 15. 15. Με την αιγίδα
 16. 16. Οι Χορηγοί Επικοινωνίασ
 17. 17. Yποςτηρικτζσ Τζχνησ
 18. 18. Yποςτηρικτζσ Mεταφοράσ
 19. 19. Video: Τζχνθ και παιδί
 20. 20. Ευχαριςτοφμε

×