Παρουςίαςη
τησ ΑΜΦΙΣΡΙΣΗ΢ ΚΟΙΝ΢ΕΠ
΢ΤΝΕΔΡΙΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΣΑ΢ ΑΛΛΙΩ΢»
ΣΕΣΑΡΣΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2013
Αντικείμενο τθσ παρουςίαςθσ
 Η επιχειρηματική ιδζα

 Οι υπηρεςίεσ μασ
 Η επιχείρηςη
Η Επιχειρηματική Ιδέα
΢τθν αρχι ιταν θ ζμπνευςθ…

Ειιάδα

Ήιηνο

Μεζνγεηαθή
θνπδίλα

Κξαζί

Δηαζθέδαζε

Θάιαζζα

Αθξόπνιε
Ηιηνβαζίιεκα

Ξεθνύξαζ...
΢τθν αρχι ιταν θ ζμπνευςθ…
…και ακολοφκθςε θ ανάλυςθ
Σουριςμόσ

Ειςερχόμενοσ Σουριςμόσ
΢τόχευςη ςε ςυγκεκριμζνα τμήματα τησ αγοράσ (niche
markets) το...
Η αγορά
του προςβάςιμου τουριςμοφ


Mζχρι το 2020 κα αντιπροςωπεφει το
25% τησ παγκόςμιασ τουριςτικήσ
αγοράσ



Μ.Βρεταν...
Η αγορά
του προςβάςιμου τουριςμοφ


71% των ατόμων με κινθτικζσ δυςκολίεσ) δίνουν μεγαλφτερη
ςημαςία για την επιλογή προο...
Ανάγκεσ τθσ αγοράσ
Σουρίςτεσ
με αυξημζνεσ απαιτήςεισ
προςβάςιμων υποδομών
και υπηρεςιών

+
Επιχειρήςεισ
του τουριςτικοφ κλ...
Οι Υπηρεςίεσ μασ
Οι υπθρεςίεσ μασ
•

Ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ πλατφόρμασ “Greece4all.eu”,

•

Παροχι ςυμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρ...
Greece4all.eu

 Πξννξηζκνί
 Πξνηάζεηο
 Πξνζθνξέο
 Κξηηηθέο ηαμηδησηώλ
Greece4all.eu

Επηινγέο από ηα θαιύηεξα
πξνζβάζηκα ζεκεία
Greece4all.eu

Ηκεξνιόγην
επηιεγκέλσλ εθδειώζεσλ
θαη δξαζηεξηνηήησλ
Greece4all.eu
Δπλαηόηεηα
πιήξνπο
αλαδήηεζεο
κε βάζε 11
θξηηήξηα, πνπ
θαιύπηνπλ θάζε
ηδηαίηεξε απαίηεζε
ησλ επηζθεπηώλ
Greece4all.eu
Πιεξνθνξίεο πξνζβάζηκσλ
ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ
ζε έμη πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο,
κε ηελ κεγαιύηεξε
επηζθεςηκόηεηα...
Greece4all.eu

Πξνηάζεηο
γηα ηα πην
ζεκαληηθά
αμηνζέαηα
θάζε πεξηνρήο

Πιεξνθνξίεο
γηα
δηακνλή, δηαζθέδ
αζε, αμηνζέαηα,
δξ...
Greece4all.eu
Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ
πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all
Greece4all.eu
Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ
πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all

Αμηνιόγεζε
πξνζβαζηκόηεηαο

Σύληνκε πεξηγξαθή
...
Greece4all.eu
Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ
πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all

Χάξηεο θαη νδεγίεο πξόζβαζεο
Greece4all.eu
Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ
πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all

Κξηηηθέο επηζθεπηώλ θαη αμηνιόγεζε
ηεο πξνζβαζ...
Greece4all.eu
Τα θξηηήξηα
πξνζβαζηκόηεηαο
πξνζαξκόδνληαη
αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ θάζε ζεκείνπ
(π.ρ.
μελνδνρείν, θιεηζηόο
ρ...
Greece4all.eu

Εηδηθέο πξνζθνξέο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ
εηδηθά γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Greece4all
Ο ςτόχοσ μασ
Να γίνουμε η πρώτη επιλογή των ξένων τουριςτών
για τη διαδικτυακή τουσ πληροφόρηςη
ςχετικά με τον προςβάςιμο ...
Coming Jan.2014
Η Επιχείρηςη
Η Επιχείρθςθ
 Η «Αμφιτρίτθ ΚΟΙΝ΢ΕΠ» είναι Κοινωνικι ΢υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Ζνταξθσ (ςφμφωνα με το
Ν. 4019/11) και ζχει...
Διεκνείσ ΢υνεργαςίεσ
Τλοποιοφμε ζνα πρόγραμμα δικτφωςθσ για τθ δθμιουργία διεκνϊν
ςυνεργαςιϊν και τθν άντλθςθ τεχνογνωςίασ...
Ποιοι είμαςτε…
• Σον ιδρυτικό πυρινα τθσ Αμφιτρίτθσ, αποτελοφν 4 από τουσ
ωφελοφμενουσ τθσ Αναπτυξιακισ ΢φμπραξθσ «Πρόςβας...
Each one of us,
at a certain stage of our life,
will be part of what we know
as “accessible tourism” demand
ΚοινΣΕπ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Βίκη Βράκα - "Επιχειρώντας αλλιώς"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΚοινΣΕπ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Βίκη Βράκα - "Επιχειρώντας αλλιώς"

552 views

Published on

Παρουσίαση της ΚοινΣΕπ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ από τη Βίκη Βράκα, συνιδρύτρια στης ΚοινΣΕπ, στο 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας "Επιχειρώντας αλλιώς" στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΚοινΣΕπ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Βίκη Βράκα - "Επιχειρώντας αλλιώς"

 1. 1. Παρουςίαςη τησ ΑΜΦΙΣΡΙΣΗ΢ ΚΟΙΝ΢ΕΠ ΢ΤΝΕΔΡΙΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΣΑ΢ ΑΛΛΙΩ΢» ΣΕΣΑΡΣΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2013
 2. 2. Αντικείμενο τθσ παρουςίαςθσ  Η επιχειρηματική ιδζα  Οι υπηρεςίεσ μασ  Η επιχείρηςη
 3. 3. Η Επιχειρηματική Ιδέα
 4. 4. ΢τθν αρχι ιταν θ ζμπνευςθ… Ειιάδα Ήιηνο Μεζνγεηαθή θνπδίλα Κξαζί Δηαζθέδαζε Θάιαζζα Αθξόπνιε Ηιηνβαζίιεκα Ξεθνύξαζε Θζηνξία Νεζηά Οιπκπηαθνί Αγώλεο Ζνξκπάο Χνξόο Ούδν Τνπξηζκόο 4
 5. 5. ΢τθν αρχι ιταν θ ζμπνευςθ…
 6. 6. …και ακολοφκθςε θ ανάλυςθ Σουριςμόσ Ειςερχόμενοσ Σουριςμόσ ΢τόχευςη ςε ςυγκεκριμζνα τμήματα τησ αγοράσ (niche markets) του ειςερχόμενου τουριςμοφ Προςβάςιμοσ Σουριςμόσ
 7. 7. Η αγορά του προςβάςιμου τουριςμοφ  Mζχρι το 2020 κα αντιπροςωπεφει το 25% τησ παγκόςμιασ τουριςτικήσ αγοράσ  Μ.Βρετανία: Σα άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ ξεπερνοφν τα 10 εκατομμφρια με αγοραςτικι δφναμθ ςχεδόν £80 δις. λιρών.  Γερμανία: Κάθε χρόνο ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό 2.500.000 (ΑμΕΑ και άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ)  Οι Αμερικανοί ενιλικεσ με κινθτικζσ δυςκολίεσ δαπανοφν ετηςίωσ 13,6 δις. δολάρια ςε ταξίδια “Creating accessible tourist destinations is not charity – it is just good business”.
 8. 8. Η αγορά του προςβάςιμου τουριςμοφ  71% των ατόμων με κινθτικζσ δυςκολίεσ) δίνουν μεγαλφτερη ςημαςία για την επιλογή προοριςμοφ ςτην οργάνωςη του ταξιδιοφ (προετοιμαςία, πλθροφόρθςθ, κράτθςθ).  Οι 7 ςτουσ 10 εμπιςτεφονται για την πληροφόρηςή τουσ άλλουσ ανθρώπουσ με αναπθρία που ζχουν ήδη επιςκεφτεί τον ςυγκεκριμζνο προοριςμό  Διαλζγουν για τισ διακοπζσ τουσ την περίοδο τησ χαμηλήσ τουριςτικήσ κίνηςησ (Μάιοσ, ΢επτζμβριοσ, Οκτϊβριοσ)  Δαπανοφν κατά μζςο όρο 1,5 φορά περιςςότερα χρήματα ςτισ διακοπζσ τουσ, ςυγκριτικά με τουσ υπόλοιπουσ ταξιδιϊτεσ
 9. 9. Ανάγκεσ τθσ αγοράσ Σουρίςτεσ με αυξημζνεσ απαιτήςεισ προςβάςιμων υποδομών και υπηρεςιών + Επιχειρήςεισ του τουριςτικοφ κλάδου που μποροφν να προςελκφςουν πελάτεσ, από μία αγορά με ςημαντικό μζγεθοσ και αξία Εργαλεία για την κάλυψη των αναγκϊν της αγοράς = Διαδικτυακι πλατφόρμα ςφηευξθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ προςβάςιμων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα Τπθρεςίεσ προβολισ, προϊκθςθσ και βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν προςβάςιμου τουριςμοφ που παρζχουν επιχειριςεισ και φορείσ ςτθν Ελλάδα 9
 10. 10. Οι Υπηρεςίεσ μασ
 11. 11. Οι υπθρεςίεσ μασ • Ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ πλατφόρμασ “Greece4all.eu”, • Παροχι ςυμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεςιών ςχετικά με κζματα βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ, αξιοποιϊντασ τθν τεχνογνωςία ειδικϊν επιςτθμόνων, καλζσ πρακτικζσ από τθ διεκνι πραγματικότθτα, αλλά και τθν εμπειρία των μελϊν τθσ επιχείρθςθσ • Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου πιςτοποίηςησ, , κυρίωσ ςε επιχειριςεισ του τουριςτικοφ κλάδου,ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ 1439:2013 «Οργανιςμόσ φιλικόσ ςε πολίτεσ με αναπθρία» 11
 12. 12. Greece4all.eu  Πξννξηζκνί  Πξνηάζεηο  Πξνζθνξέο  Κξηηηθέο ηαμηδησηώλ
 13. 13. Greece4all.eu Επηινγέο από ηα θαιύηεξα πξνζβάζηκα ζεκεία
 14. 14. Greece4all.eu Ηκεξνιόγην επηιεγκέλσλ εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
 15. 15. Greece4all.eu Δπλαηόηεηα πιήξνπο αλαδήηεζεο κε βάζε 11 θξηηήξηα, πνπ θαιύπηνπλ θάζε ηδηαίηεξε απαίηεζε ησλ επηζθεπηώλ
 16. 16. Greece4all.eu Πιεξνθνξίεο πξνζβάζηκσλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ ζε έμη πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο, κε ηελ κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα μέλσλ ηνπξηζηώλ
 17. 17. Greece4all.eu Πξνηάζεηο γηα ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα θάζε πεξηνρήο Πιεξνθνξίεο γηα δηακνλή, δηαζθέδ αζε, αμηνζέαηα, δξαζηεξηόηεηεο θιπ. γηα θάζε πεξηνρή Με δπλαηόηεηα πιήξνπο αλαδήηεζεο βάζεη θξηηεξίσλ
 18. 18. Greece4all.eu Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all
 19. 19. Greece4all.eu Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all Αμηνιόγεζε πξνζβαζηκόηεηαο Σύληνκε πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
 20. 20. Greece4all.eu Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all Χάξηεο θαη νδεγίεο πξόζβαζεο
 21. 21. Greece4all.eu Οη πιεξνθνξίεο θάζε ζεκείνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Greece4all Κξηηηθέο επηζθεπηώλ θαη αμηνιόγεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θάζε ζεκείνπ
 22. 22. Greece4all.eu Τα θξηηήξηα πξνζβαζηκόηεηαο πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θάζε ζεκείνπ (π.ρ. μελνδνρείν, θιεηζηόο ρώξνο, ππαίζξηνο ρώξνο)
 23. 23. Greece4all.eu Εηδηθέο πξνζθνξέο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ εηδηθά γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Greece4all
 24. 24. Ο ςτόχοσ μασ Να γίνουμε η πρώτη επιλογή των ξένων τουριςτών για τη διαδικτυακή τουσ πληροφόρηςη ςχετικά με τον προςβάςιμο τουριςμό ςτην Ελλάδα, χάρη ςτη μοναδικότητα, πληρότητα και αξιοπιςτία των πληροφοριών που θα τουσ παρέχουμε και να τουσ προωθούμε ποιοτικέσ υπηρεςίεσ που θα καλύπτουν όλη την αλυςίδα των αναγκών τουσ, ςε ςυνεργαςία με αξιόπιςτουσ εταίρουσ Αγορζσ Αξιοκζατα Μετακινιςεισ Πολιτιςμόσ Διαμονι ΢υνζδρια / Σαξίδια κινιτρων Εςτιατόρια ΢πορ και αναψυχι
 25. 25. Coming Jan.2014
 26. 26. Η Επιχείρηςη
 27. 27. Η Επιχείρθςθ  Η «Αμφιτρίτθ ΚΟΙΝ΢ΕΠ» είναι Κοινωνικι ΢υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ Ζνταξθσ (ςφμφωνα με το Ν. 4019/11) και ζχει ωσ ςκοπό τθν ζνταξθ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι ατόμων που ανικουν ςε Ευάλωτεσ Ομάδεσ Πλθκυςμοφ.  Ζχει εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ του Τπουργείου Εργαςίασ (Αρ. Μθτρϊου Α00238)  Δθμιουργικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ Αναπτυξιακισ ΢φμπραξθσ «Πρόςβαςισ» και των εταίρων τθσ : • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) • Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟ΢ΠΟΝΔΙΑ ΢ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Π.Ο.΢.Γ.Κ.Α.με.Α) • Σο Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (ΕΒΕΑ) • Η Mentoring A.E.
 28. 28. Διεκνείσ ΢υνεργαςίεσ Τλοποιοφμε ζνα πρόγραμμα δικτφωςθσ για τθ δθμιουργία διεκνϊν ςυνεργαςιϊν και τθν άντλθςθ τεχνογνωςίασ. Η πρϊτθ ςτρατθγικι ςυνεργαςία ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα με τθν ζνταξι μασ ςτο ΕΝΑΣ (European Network for Accessible Tourism) Σο δίκτυο ENAT είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ ςφνδεςμοσ οργανιςμϊν που ζχει ωσ βαςικό του ςτόχο να είναι πρωτοπόροσ ςτθ μελζτθ, προϊκθςθ και πρακτικι εφαρμογι κεμάτων ςχετικά με το προςβάςιμο τουριςμό. Σο δίκτυο ΕΝΑΣ ζχοντασ τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία υποςτθρίηει τα μζλθ του για να βελτιϊςουν τθν προςβαςιμότθτα ςτθν τουριςτικι πλθροφορία, τθ μεταφορά, τισ τουριςτικζσ δομζσ, το ςχεδιαςμό και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε άτομα με αναπθρία.
 29. 29. Ποιοι είμαςτε… • Σον ιδρυτικό πυρινα τθσ Αμφιτρίτθσ, αποτελοφν 4 από τουσ ωφελοφμενουσ τθσ Αναπτυξιακισ ΢φμπραξθσ «Πρόςβαςισ»: Ο Παναγιϊτθσ Καλορίτθσ, ο Βαςίλθσ Κάλποσ, θ Κατερίνα Μζτςου και θ ομιλιτρια • Από τον Απρίλιο του 2013, επεξεργαςτικαμε, με τθν υποςτιριξθ των εταίρων του προγράμματοσ το επιχειρθματικό μασ ςχζδιο και ιδθ από το ΢επτζμβριο ζχουμε μπει ςε φάςθ παραγωγικισ λειτουργίασ. • Επιλζξαμε το πιο «δφςκολο» από τα μοντζλα τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, τθν ΚΟΙΝ΢ΕΠ Ζνταξθσ, για να πιςτοποιιςουμε τθ δζςμευςι μασ ςτον κφριο ςτόχο μασ : • Την παραγωγή επιχειρηματικήσ και οικονομικήσ υπεραξίασ, την οποία θα αξιοποιήςουμε για να δημιουργήςουμε θζςεισ εργαςίασ ςε άτομα που ανήκουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ πληθυςμοφ.
 30. 30. Each one of us, at a certain stage of our life, will be part of what we know as “accessible tourism” demand

×