1ο Συνϋδριο
για την Κοινωνικό
Επιχειρηματικότητα
Αθόνα, 13/11/2013

Γιώργοσ Κρικϋλασ
Δ/νων Σύμβουλοσ MENTORING AE
Αν αποτύχεισ να ςχεδιϊςεισ,
ςχεδιϊζεισ να αποτύχεισ…
Benjamin Franklin, πολιτικόσ, φιλόςοφοσ, πολιτικόσ, εφευρϋτησ

Τα ςχϋ...
Σα τυπικϊ βόματα
για τη δημιουργύα
μιασ επιχεύρηςησ…
Συνόθωσ ξεκινϊμε
από εδώ…

… και ςυνεχύζουμε
εδώ
Σα βόματα
για την κοινωνικό
επιχεύρηςη,
διαφϋρουν κϊπωσ…

1

Σο Κύνητρο

2

Η Ιδϋα

3

Σο Όραμα

4

Σο Οικοςύςτημα

5

Σο ...
Θϋλω να αλλϊξω
αυτό,
αξιοποιώντασ
αυτό…
Θϋλω να
αξιοποιόςω
αυτό,
για να αλλϊξω
αυτό…
Το κύνητρο καθορύζει τουσ ςτόχουσ
τησ κοινωνικόσ επιχεύρηςησ και βοηθϊει
ςτη διαχεύριςη του παραδόξου…
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ΢ ΢ΣΟΦΟ΢

...
Το κύνητρο
θα καθορύςει
το κατϊλληλο

Κοινωνικό υπεραξύα
(αμιγώσ φιλανθρωπικό οργϊνωςη)

μύγμα
υπεραξύασ,
ώςτε να ϋχει
την...
Να βελτιώςουμε τισ
δεξιότητεσ αυτόνομησ
διαβύωςησ ατόμων με
νοητικό υςτϋρηςη ;

Να
προςφϋρουμε
ειςόδημα και
ευκαιρύεσ
απας...
Το κύνητρο
θα επιτρϋψει να θϋςουμε

ςυγκεκριμϋνουσ
επιχειρηςιακούσ ςκοπούσ
για να ϋχει
τη βιωςιμότητα
που χρειϊζεται
η κοι...
Dai Powell
HCT Group's Chief executive

Ξεκύνηςε το 1982 ςε μια γειτονιϊ του Λονδύνου,
με ςκοπό να καλύψει τισ ανϊγκεσ τοπ...
Ένα ξεκϊθαρο κύνητρο …
Για ποιουσ θα το κϊνουμε

-

Τποςτηρύζει

Τι θϋλουμε να κϊνουμε

-

Καθορύζει

-

Πωσ θα το κϊνουμε...
Tο πρόβλημα :

H λύςη:

Γιατύ εύναι ςημαντικό ;
Ποια εύναι η ϋκταςό του ;
Τι το προκαλεύ ;

Ποια λύςη μπορώ να δώςω ;
Γιατ...
Karen Mattison
Ιδρύτρια τησ Women Like Us

Η ανϊγκη
Το 2004 η Emma Stewart και η Karen Mattison,
ςτελϋχη επιχειρόςεων με ς...
- Η ςύλληψη


Καταςκευϋσ και δημόςια ϋργα
-

Κατεδαφύςεισ
Συντόρηςη κτιρύων
Ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ
Τοιχοποιύα
Ξυλουργικϋσ εργαςύεσ
Υδρα...
- Η ςύλληψη
- Η ϋρευνα


hypeanidea.com

launcheffectapp.com

- Η ςύλληψη



- Η ϋρευνα



- Η επιβεβαύωςη

ό / και
- Η ςύλληψη



- Η ϋρευνα



- Η επιβεβαύωςη



- Η οριςτικοπούηςη


Έχοντασ το κύνητρο
και την ιδϋα,
εύμαςτε ϋτοιμοι να ξεκινόςουμε ;

Όχι ακόμα !!!
Όραμα
Σι θϋλω να κϊνω…

Αποςτολό
Πωσ θα το κϊνω…

Κοινωνικού
΢τόχοι

Επιχειρηματικού
΢τόχοι

Σι θϋλω να πετύχω…
Επικοινωνύα
Έμπνευςη
Δϋςμευςη
Παρακύνηςη
We offer a transport solution for community members
who are unable to access mainstream transport
due to age, sickness, di...
Έχοντασ το κύνητρο,
την ιδϋα,
και το όραμα
μπορούμε επιτϋλουσ να ξεκινόςουμε ;

Όχι ακόμα !!!
Marion Freijsen
Συνιδρύτρια και CTO τησ E.Factor, (UK)

Being an entrepreneur
is a lonely business…
Wall Street Journal, 2...
2. Ανθρώπινο κεφϊλαιο

3. Πνευματικό κεφϊλαιο

- Πανεπιςτόμια, Κολλϋγια, Σχολϋσ
- Φορεύσ νϋασ / νεανικόσ επιχειρηματικότητ...
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η

2. Ανθρώπινο κεφϊλαιο
Πανεπιςτόμια, Κολλϋγια, ΢χολϋσ

3. Πνευματικό κεφϊλαιο
- Πανεπιςτόμια, ερευνητικ...
…καθορύςει το κύνητρο
… επεξεργαςτεύ την ιδϋα
… διαμορφώςει το όραμα
… αποτυπώςει και αξιολογόςει το οικοςύςτημα
Derwent Constructions Pty Ltd
West Perth, AUS
Προκύπτουν από την επιχειρηματικό ιδϋα και τουσ επιχειρηςιακούσ ςκοπούσ

Προώόντα / Τπηρεςύεσ

αλλϊ…
Καθορύζονται με βϊςη ...
Εκδοχό Α’

Εκδοχό Β’

Καταςτατικό
Μητρώο
Έδρα
Σφραγύδα
Έναρξη ςτην εφορύα
Μητρώο (ξανϊ)
Βιβλύο μητρώου μελών
Βιβλύο πρακτι...
Προςπϊθηςεσ.
Απϋτυχεσ.
Δεν πειρϊζει!
Προςπϊθηςε ξανϊ.
Απότυχε ξανϊ.
Απότυχε καλύτερα!
Samuel Barclay Beckett (1906 – 1989)...
1ο Συνϋδριο
για την Κοινωνικό
Επιχειρηματικότητα
Αθόνα, 13/11/2013

Γιώργοσ Κρικϋλασ
Δ/νων Σύμβουλοσ MENTORING AE
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"

771 views

Published on

Παρουσίαση του κ. Κρικέλα στο 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας "Επιχειρώντας αλλιώς" στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
394
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Γιώργος Κρικέλας - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"

 1. 1. 1ο Συνϋδριο για την Κοινωνικό Επιχειρηματικότητα Αθόνα, 13/11/2013 Γιώργοσ Κρικϋλασ Δ/νων Σύμβουλοσ MENTORING AE
 2. 2. Αν αποτύχεισ να ςχεδιϊςεισ, ςχεδιϊζεισ να αποτύχεισ… Benjamin Franklin, πολιτικόσ, φιλόςοφοσ, πολιτικόσ, εφευρϋτησ Τα ςχϋδια ϋχουν μικρό ςημαςύα, ο ςχεδιαςμόσ εύναι απαραύτητοσ Το ςχϋδιο, εύναι το μεταφορικό μϋςο που ςε οδηγεύ από το ςταθμό του ονεύρου, ςτον προοριςμό τησ επιτυχύασ. Οι ςτόχοι, εύναι τα διόδια… Winston Churchill, πολιτικόσ Ένασ ςτόχοσ χωρύσ ςχϋδιο, εύναι απλϊ ευχό… Israelmore Ayivor, blogger Antoine de Saint-Exupéry, ςυγγραφϋασ ΢χεδιϊζοντασ, φϋρνεισ ςτο παρόν το μϋλλον, ώςτε να μπορεύσ να κϊνεισ κϊτι γι’ αυτό τώρα… Lakein, Alan, Συγγραφϋασ
 3. 3. Σα τυπικϊ βόματα για τη δημιουργύα μιασ επιχεύρηςησ… Συνόθωσ ξεκινϊμε από εδώ… … και ςυνεχύζουμε εδώ
 4. 4. Σα βόματα για την κοινωνικό επιχεύρηςη, διαφϋρουν κϊπωσ… 1 Σο Κύνητρο 2 Η Ιδϋα 3 Σο Όραμα 4 Σο Οικοςύςτημα 5 Σο ΢χϋδιο +1 Image © 2011 Laura Sorvala +2 Σο Ξεκύνημα Σο 7ο βόμα
 5. 5. Θϋλω να αλλϊξω αυτό, αξιοποιώντασ αυτό… Θϋλω να αξιοποιόςω αυτό, για να αλλϊξω αυτό…
 6. 6. Το κύνητρο καθορύζει τουσ ςτόχουσ τησ κοινωνικόσ επιχεύρηςησ και βοηθϊει ςτη διαχεύριςη του παραδόξου… ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ΢ ΢ΣΟΦΟ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ΢ ΢ΣΟΦΟ΢ Πόςεσ περιςςότερεσ θϋςεισ εργαςύασ μπορεύ να δημιουργόςει η επιχεύρηςη ; Πόςο μπορούμε να μειώςουμε τισ δαπϊνεσ (π.χ. για το προςωπικό) ώςτε να εξαςφαλύςουμε τη βιωςιμότητα τησ επιχεύρηςησ ;
 7. 7. Το κύνητρο θα καθορύςει το κατϊλληλο Κοινωνικό υπεραξύα (αμιγώσ φιλανθρωπικό οργϊνωςη) μύγμα υπεραξύασ, ώςτε να ϋχει την ιςορροπύα που χρειϊζεται η κοινωνικό επιχεύρηςη ? Οικονομικό υπεραξύα (αμιγώσ κερδοςκοπικό επιχεύρηςη)
 8. 8. Να βελτιώςουμε τισ δεξιότητεσ αυτόνομησ διαβύωςησ ατόμων με νοητικό υςτϋρηςη ; Να προςφϋρουμε ειςόδημα και ευκαιρύεσ απαςχόληςησ ςε αςτϋγουσ ; Το κύνητρο θα επιτρϋψει να θϋςουμε ςαφώσ καθοριςμϋνουσ κοινωνικούσ ςκοπούσ για να ϋχει την αποδοτικότητα που χρειϊζεται η κοινωνικό επιχεύρηςη Να υποςτηρύξουμε τισ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ παιδιών που αναγκϊζονται να εγκαταλεύψουν το ςχολεύο; Να παρϋχουμε υπηρεςύεσ πρόνοιασ ςε μοναχικϊ ϊτομα τησ 3ησ ηλικύασ; Να βοηθόςουμε ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ προωθώντασ την ανακύκλωςη / κομποςτοπούηςη κλπ. Να βοηθόςουμε ςτην υποςτόριξη των δικαιωμϊτων ατόμων από μειονοτικϋσ ομϊδεσ ; Να κϊνουμε προςιτό την τεχνολογύα ςε ϊτομα που απειλούνται από ψηφιακό αναλφαβητιςμό ; Να εξαςφαλύςουμε δύκαιη αμοιβό ςε παραγωγούσ αγροτικών προώόντων ; Να ςυμβϊλουμε ςτη ςυγκρϊτηςη του πληθυςμού ςε απομακρυςμϋνεσ / ορεινϋσ / μειονεκτικϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ ; Να βοηθόςουμε παιδιϊ με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςε οικογϋνειεσ που ζουν κϊτω από το όριο τησ φτώχιασ ; Να ενιςχύςουμε τισ ευκαιρύεσ κοινωνικόσ επανϋνταξησ αποφυλακιςμϋνων ;
 9. 9. Το κύνητρο θα επιτρϋψει να θϋςουμε ςυγκεκριμϋνουσ επιχειρηςιακούσ ςκοπούσ για να ϋχει τη βιωςιμότητα που χρειϊζεται η κοινωνικό επιχεύρηςη
 10. 10. Dai Powell HCT Group's Chief executive Ξεκύνηςε το 1982 ςε μια γειτονιϊ του Λονδύνου, με ςκοπό να καλύψει τισ ανϊγκεσ τοπικών μετακινόςεων ατόμων με κινητικϋσ δυςκολύεσ, ηλικιωμϋνων, φιλανθρωπικών ςωματεύων κλπ. Όλεσ οι δραςτηριότητεσ υπηρετούν το κύριο επιχειρηςιακό τησ μοντϋλο με κϊθε πιθανό παραλλαγό (αςτικϋσ ςυγκοινωνύεσ, ςχολικϊ λεωφορεύα, ενοικύαςη προςβϊςιμων μύνι-βαν, εκπαύδευςη οδηγών, δρομολόγια που εξυπηρετούν ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ τησ κοινότητασ, ενοικύαςη ηλεκτρικών αναπηρικών αμαξιδύων κλπ.) Σόμερα ϋχει εξελιχθεύ ςε μύα κοινωνικό επιχεύρηςη που διαθϋτει 300 οχόματα, 595 εργαζόμενουσ και ετόςιο κύκλο εργαςιών £23.3 εκατ.
 11. 11. Ένα ξεκϊθαρο κύνητρο … Για ποιουσ θα το κϊνουμε - Τποςτηρύζει Τι θϋλουμε να κϊνουμε - Καθορύζει - Πωσ θα το κϊνουμε - Την ιςορροπύα (Το κϋρδοσ δεν εύναι ο ςτόχοσ, αλλϊ απαιτεύται για να υπηρετηθεύ ο ςτόχοσ) - Την αποδοτικότητα (Ο κοινωνικόσ ςκοπόσ γύνεται ςαφόσ και μετρόςιμοσ) - Τη βιωςιμότητα (Ο επιχειρηςιακόσ ςκοπόσ, θϋτει την πλατφόρμα για τη μελλοντικό ανϊπτυξη)
 12. 12. Tο πρόβλημα : H λύςη: Γιατύ εύναι ςημαντικό ; Ποια εύναι η ϋκταςό του ; Τι το προκαλεύ ; Ποια λύςη μπορώ να δώςω ; Γιατύ πιςτεύω ότι θα λειτουργόςει ; Ποιεσ ϊλλεσ λύςεισ δόθηκαν αλλϊ απϋτυχαν ; Με ποιεσ ενϋργειεσ, μϋςα και τεχνικϋσ, μπορώ να εφαρμόςω τη λύςη ; H εξύςωςη: Η ανϊγκη Η ευκαιρύα Η ιδϋα
 13. 13. Karen Mattison Ιδρύτρια τησ Women Like Us Η ανϊγκη Το 2004 η Emma Stewart και η Karen Mattison, ςτελϋχη επιχειρόςεων με ςημαντικό εμπειρύα, ϋγιναν μητϋρεσ. Αποφϊςιςαν να αναζητόςουν εργαςύα μερικόσ απαςχόληςησ, που θα τουσ επϋτρεπε να ςυνδυϊςουν την επαγγελματικό με την οικογενειακό ζωό. Μετϊ από ϋνα χρόνο, όταν ακόμα ςτην αναζότηςη… Η ευκαιρύα Διαπύςτωςαν ότι ςτην αγορϊ εύρεςησ εργαςύασ τησ Μ. Βρετανύασ, δεν υπόρχε καμύα εταιρεύα που να εξειδικεύεται ςτην τοποθϋτηςη εργαζομϋνων ςε θϋςεισ part time. Διαπύςτωςαν επύςησ, ότι οι επιχειρόςεισεργοδότεσ θα όθελαν να αξιοποιόςουν τισ γνώςεισ και δεξιότητεσ γυναικών με 1015 χρόνια προώπηρεςύασ. Η ιδϋα Το 2005 ύδρυςαν την Women Like Us, μύα επιχεύρηςη διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού, που εςτιϊζει ςτην εύρεςη εργαςύασ μερικόσ απαςχόληςησ ςε γυναύκεσ με αυξημϋνεσ οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ. Παρϋχουν υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ, εκπαύδευςησ και ενεργητικόσ προώθηςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ Μϋςα από το web site TimewiseJobs, προςφϋρουν ςε επιχειρόςεισ τη δυνατότητα να δημοςιεύςουν αγγελύεσ για part time προςωπικό. Σόμερα ϋχουν μύα βϊςη 30,600 γυναικών και τροφοδοτούν με προςωπικό εκατοντϊδεσ επιχειρόςεισ από τουσ κλϊδουσ πληροφορικόσ, τηλεπικοινωνιών τρϊπεζεσ, super markets κλπ.
 14. 14. - Η ςύλληψη 
 15. 15. Καταςκευϋσ και δημόςια ϋργα - Κατεδαφύςεισ Συντόρηςη κτιρύων Ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ Τοιχοποιύα Ξυλουργικϋσ εργαςύεσ Υδραυλικϋσ εργαςύεσ Ελαιοχρωματιςμού Οδοποιύα, αποχϋτευςη ΢υλλογό, επεξεργαςύα, ανακύκλωςη - Απορρύμματα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλιςμού Υφαςμϊτινα απόβλητα Περιβϊλλον και γεωργικό παραγωγό - Συντόρηςη πραςύνου Γεωργικό παραγωγό Κηπουρικό Τπηρεςύεσ προσ επιχειρόςεισ και Δημόςιουσ Υορεύσ - Καθαριςτόριο Συςκευαςύα, διακύνηςη, διανομό προώόντων Προμόθειεσ, εργαςύεσ για λογαριαςμό τρύτων Υπολογιςτών (παραγωγό, διαχεύριςη, ςυντόρηςη) Υπηρεςύεσ καθαριότητασ Επιςκευό, ςυντόρηςη, καταςκευό Αντιγραφό, εκτύπωςη, δημοςύευςη και επικοινωνύα Εςτιατόρια, catering, ξενοδοχεύα Μεταφορϋσ Τπηρεςύεσ προσ ιδιώτεσ - Δραςτηριότητεσ για τον τουριςμό και τον πολιτιςμό Βοόθεια ςτο ςπύτι Μηχανογραφικό υποςτόριξη Καταςτόματα και εμπόριο Υπηρεςύεσ ςιδερώματοσ / πλυντηρύου / ρϊψιμο Εςτιατόρια, catering, ξενοδοχεύα Υγεύα / κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ Μεταφορϋσ και Μετακύνηςη
 16. 16. - Η ςύλληψη - Η ϋρευνα 
 17. 17. hypeanidea.com launcheffectapp.com - Η ςύλληψη  - Η ϋρευνα  - Η επιβεβαύωςη ό / και
 18. 18. - Η ςύλληψη  - Η ϋρευνα  - Η επιβεβαύωςη  - Η οριςτικοπούηςη 
 19. 19. Έχοντασ το κύνητρο και την ιδϋα, εύμαςτε ϋτοιμοι να ξεκινόςουμε ; Όχι ακόμα !!!
 20. 20. Όραμα Σι θϋλω να κϊνω… Αποςτολό Πωσ θα το κϊνω… Κοινωνικού ΢τόχοι Επιχειρηματικού ΢τόχοι Σι θϋλω να πετύχω…
 21. 21. Επικοινωνύα Έμπνευςη Δϋςμευςη Παρακύνηςη
 22. 22. We offer a transport solution for community members who are unable to access mainstream transport due to age, sickness, disability, poverty or lack of availability of adequate and safe public transport Educate leaders who make a difference in the world 1975: To put a computer on every desk and in every home 1999: Offering people and businesses the ability to be connected and empowered anytime, anywhere and on any device
 23. 23. Έχοντασ το κύνητρο, την ιδϋα, και το όραμα μπορούμε επιτϋλουσ να ξεκινόςουμε ; Όχι ακόμα !!!
 24. 24. Marion Freijsen Συνιδρύτρια και CTO τησ E.Factor, (UK) Being an entrepreneur is a lonely business… Wall Street Journal, 23 Feb.2013 Όχι ςτην κοινωνικό οικονομύα !!!
 25. 25. 2. Ανθρώπινο κεφϊλαιο 3. Πνευματικό κεφϊλαιο - Πανεπιςτόμια, Κολλϋγια, Σχολϋσ - Φορεύσ νϋασ / νεανικόσ επιχειρηματικότητασ - Εθελοντικϋσ οργανώςεισ, ΜΚΟ - Κοινωνικού φορεύσ - Πανεπιςτόμια, ερευνητικϊ κϋντρα - Σύμβουλοι, μϋντορεσ - Φορεύσ εκπαύδευςησ / κατϊρτιςησ - Think Tanks 1. Οικονομικό κεφϊλαιο - Ιδρύματα, επιχειρόςεισ, ϊτομα - Χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού - Τοπικϋσ, εθνικϋσ, ευρωπαώκϋσ αρχϋσ - Διαδικτυακϋσ κοινότητεσ (crowdfunding) 4. Κοινωνικό κεφϊλαιο - Οργανώςεισ / Σύλλογοι - Πολιτικού οργανιςμού - Κινόςεισ ενεργών πολιτών - Διαδικτυακϋσ κοινότητεσ 9. Εξυπηρετούμενοι - Μεμονωμϋνα ϊτομα - Ομϊδεσ / Κοινότητεσ - Πελϊτεσ 5. Λόπτεσ αποφϊςεων 8. Κοινωνικού Επιχειρηματύεσ - Υφιςτϊμενοι, δυνητικού, νϋοι κοινωνικού επιχειρηματύεσ - Υφιςτϊμενεσ κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ - Άλλοι φορεύσ τησ κοινωνικόσ οικονομύασ (π.χ. ΜΚΟ, ςυνεταιριςμού) - Κρατικϋσ αρχϋσ Πολιτικού οργανιςμού Τοπικό Αυτοδιούκηςη Ευρωπαώκού / Διεθνεύσ οργανιςμού 6. Opinion formers 7. Θεματικού εταύροι - Επιχειρόςεισ και φορεύσ κλϊδου δραςτηριοπούηςησ (π.χ. εκπαύδευςη, υγεύα, περιβϊλλον) - Επιχειρόςεισ και φορεύσ Ε.Κ.Ε. - Δημοςιογρϊφοι - Έντυπα και ηλεκτρονικϊ ΜΜΕ - Bloggers - Ενώςεισ εκδοτών / ςυντακτών
 26. 26. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η 2. Ανθρώπινο κεφϊλαιο Πανεπιςτόμια, Κολλϋγια, ΢χολϋσ 3. Πνευματικό κεφϊλαιο - Πανεπιςτόμια, ερευνητικϊ κϋντρα - Υορεύσ εκπαύδευςησ / κατϊρτιςησ - Πρακτικό ϊςκηςη αποφούτων - Απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ - Διαςύνδεςη με την αγορϊ εργαςύασ Προςωπικό - Πιλοτικούσ χρόςτεσ καινοτομιών - Έρευνα / Ανϊπτυξη - Αξιοπούηςη εργαςιών ςπουδαςτών Σεχνογνωςύα 6. Opinion formers - Δημοςιογρϊφοι - Έντυπα και ηλεκτρονικϊ ΜΜΕ - Bloggers x. ABΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΞΟΠ - ………………….. - ……………………. - Πρωτότυπεσ ιςτορύεσ - Καλϊ νϋα - ……………………… - ……………………… Εθελοντϋσ Παροχϋσ (ςε εύδοσ) Προβολό Δικτύωςη ……………. ……………..
 27. 27. …καθορύςει το κύνητρο … επεξεργαςτεύ την ιδϋα … διαμορφώςει το όραμα … αποτυπώςει και αξιολογόςει το οικοςύςτημα
 28. 28. Derwent Constructions Pty Ltd West Perth, AUS
 29. 29. Προκύπτουν από την επιχειρηματικό ιδϋα και τουσ επιχειρηςιακούσ ςκοπούσ Προώόντα / Τπηρεςύεσ αλλϊ… Καθορύζονται με βϊςη τουσ όρουσ τησ αγορϊσ Πελϊτεσ Τα «ζωτικϊ όργανα» κϊθε επιχειρηματικού οργανιςμού Ανταγωνιςτϋσ Marketing Πωλόςεισ Τποδομϋσ / Εξοπλιςμόσ Άνθρωποι Οικονομικϋσ προβλϋψεισ Φρηματοδότηςη Επιχειρηματικού Δεύκτεσ Κοινωνικού Δεύκτεσ Ελϋνη Σκόνδρα Έλλιοτ Φιόρη Ζαφειροπούλου Απαραύτητη η εφαρμογό των αρχών του lean thinking Μϋγιςτη αξιοπούηςη πόρων του οικοςυςτόματοσ Αξιόπιςτεσ, τεκμηριωμϋνεσ και ρεαλιςτικϋσ Αντώνησ Βορλόου Βαγγϋλησ Πτερούδησ Ό,τι δεν μπορεύ να μετρηθεύ, δεν μπορεύ να επιτευχθεύ…
 30. 30. Εκδοχό Α’ Εκδοχό Β’ Καταςτατικό Μητρώο Έδρα Σφραγύδα Έναρξη ςτην εφορύα Μητρώο (ξανϊ) Βιβλύο μητρώου μελών Βιβλύο πρακτικών Νομιμοπούηςη ςε τρϊπεζα …………………… …………………… …………………… …………………… Μητρώο (και ξανϊ…) …………………… Πϊθοσ Ενθουςιαςμόσ Επικοινωνύα Κινητοπούηςη Ειλικρύνεια Ομαδικότητα Συνεννόηςη Προςόλωςη Εργατικότητα Πωλόςεισ – πωλόςεισ - πωλόςεισ …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………
 31. 31. Προςπϊθηςεσ. Απϋτυχεσ. Δεν πειρϊζει! Προςπϊθηςε ξανϊ. Απότυχε ξανϊ. Απότυχε καλύτερα! Samuel Barclay Beckett (1906 – 1989) Ιρλανδόσ ςυγγραφϋασ, δραματουργόσ και ποιητόσ.
 32. 32. 1ο Συνϋδριο για την Κοινωνικό Επιχειρηματικότητα Αθόνα, 13/11/2013 Γιώργοσ Κρικϋλασ Δ/νων Σύμβουλοσ MENTORING AE

×