Udhezime per pune seminarike 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Udhezime per pune seminarike 2011

on

 • 9,091 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,091
Views on SlideShare
9,091
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
119
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Udhezime per pune seminarike 2011 Udhezime per pune seminarike 2011 Document Transcript

 • UNIVERSITETI DARDANIA FAKULTETI EKONOMIKUDHËZIME METODOLOGJIKE PËR PUNIME SEMINARIKE Përgatiti Prof Dr. Halim Gjergjizi Prishtinë, Tetor, 2011
 • HyrjeGjatë semestrit studentët janë të obliguar të përgatisin dhe ta prezantojnë punimin seminarik.Qëllimi i përgatitjes dhe të prezantimit të punës seminarike është ushtrimi i punës së pavarurapo në grup në përgatitjen e punimit me shkrim e cila mundëson vlerësimin e studentit në tëgjitha elementet e punës analitike dhe prezantuese të punimit të pavarur.Punimi duhet të përgatitët ne programin Word dhe të prezantohet përmes programitPowerPoint apo ndonjë programi tjetër më të avancuar.Punimi i përgatitur dhe i prezantuar nga studenti mund të vlerësohet maksimalisht me 30pikë. Për punën analitike, punimi vlerësohet me 15 pikë, për metodologjinë e aplikuarvlerësimi është gjithsej 10 pikë dhe për prezantim publik para kolegëve dhe profesorit punimivlerësimi është me 5 pikë.Këto pikë të fituara nga punimi seminarik do të llogaritën në notën përfundimtare. Puna estudentit në përgatitjen dhe prezantimin e punës seminarike vlerësohet si pozitive nëse aiarrin të grumbullojë së paku 16 pikë nga tri pjesët e punës seminarike. Nëse studenti nukarrin të grumbullojë shumën e pikëve pozitive atëherë duhet ti nënshtrohet serish përgatitjesindividuale të një punimi seminarik.. Temën e punimit seminarik mund ta propozojë profesori i lëndës, sikurse edhe studenti, pornë atë rast profesori atë propozim e shqyrton dhe e aprovon nëse tema është në kuadër tëpërmbajtjes së lëndës. 2
 • 1. Udhëzime metodologjike për përgatitjen e punimit seminarikPunimi duhet te shkruhet ne programin WORD me fonta Times New Roman (shkronjat 12pt), ne madhësitë e njëjta të shkronjave. Paragrafët dhe nënparagrafët gjithashtu duhet teshkruhen me madhësi prej (12 pt) por te theksuar (bold), titujt me madhesi prej 14 pt por tetheksuar (bold).Shkrimi duhet te behet ne veten e trete, me largësi normale te rreshtave (single / 1); te mospërdoren: a) fjalitë telegrafike b) fjalitë moralizuese (“do te duhej qe”, “ne duhet qe etj”)!).Margjinat e tekstet janë 2 cm (e larta, e djathta dhe e poshtmja) dhe 3 cm e majta (për shkakte lidhjes); tabelat, fotografitë, grafikonet, formulat etj patjetër duhet te paraqiten brendatekstit ne mënyrë qe teksti pra dhe pas t’i përcjellë dhe t’i sqarojnë.Në vazhdim janë dhënë udhëzimet për mënyrën e përgatitjes së punimit seminarik dhe simund ta përdor literaturën. Studenti është i lirë në zgjedhjen e literaturës dhe burimet einformacionit.Evidenca e literaturës së përdorur duhet të shënohet në fund të punimit sipas alfabetit.Literatura duhet të citohet sipas rregullit të caktuar. çdo punim duhet të dokumentohet meshënime statistikore dhe citate (thënie të autorëve apo të intervistuarve). Në fusnotë (në fundtë faqes, tabelës, grafikonit apo të fotografisë) shënohet burimi i të dhënave apo të citateve.Shembulli i evidencës së literaturës në fund të punimit:Çepani, A. (2001):Sipërmarrja dhe menaxhimi i Biznesit të vogël, Pegi, Tiranë, faqe 221Shembulli i evidencës së burimit në fund të tabelës:Burimi: Vjetari Statistikor I Kosovës, Prishtinë, 2002, faqe 89.Shembulli i evidencës së burimit nga interneti:http://www.worldbank.org/html/extdr/offrep/eca/mfi/mdf.htmPuna seminarike dorëzohet si punim i lidhur dhe prezantohet para nënshtrimit në testin edytë.Punimi i seminarit duhet të përbëjë 10 deri 16 faqe të formatit A-4, duke llogaritur tekstin,tabelat, grafikonet, formulat, fotografitë. Shtojcat paraqiten ne fund te tekstit dhe nukllogaritjen e numrit te faqeve te tekstit. Faqet duhet te numërohen. 3
 • 2. Struktura e punimitÇdo punim seminari duhet te ketë këto elemente: Faqja e pare, Përmbajtja, Hyrja,Kapitujt, Nënkapitujt, Konkluzionet, Literatura, Shtojcat.Se si duhet të rregullohet faqja e parë e punimit është dhënë në shembullin e më poshtëm: UNIVERSITETI DARDANIA FAKULTETI EKONOMIK (14 pt) Lënda: Hyrja ne afarizem Viti akademik 2011/2012 (14 pt) (TITULLI I PUNIMIT TË SEMINARIT) (20 pt, Bold) Punim seminari (14 pt)Mentori: Prof Dr (Profesori) Kandidati(studenti) (14 pt) (14 pt) Numri i indeksit Prishtinë, muaji, viti 4
 • (14 pt)Shembulli për përgatitjen e përmbajtjes së punimit:Emërtimi i temës duhet të jetë i qartë për kah qëllimit të analizës.Shembull i një teme:Tema: TË ARRITURAT DHE SYNIMET E ZHVILLIMIT TËNDËRMARRJES “BESA” –PRISHTINËÇdo temë duhet të ketë një përmbajtje e cila duhet të zbrthejë temën e shtruar në pjesëtanalitike për afërsisht si më poshtë:Përmbajtja1. Hyrje..............................................................................................................................22. Qëllimi i studimit dhe rezultatet e pritura......................................................................33. Metodat e studimit.........................................................................................................44. Zhvillimi i ndërmarrsisë në Kosovë..............................................................................5 4.1. Kushtet e deritanishme ekonomike për zhvillimin e NVM në Kosovë.....................5 4.2. Mundësit afatgjate të zhvillimit të NVM në Kosovë.................................................75. Të arriturat e Ndërmarrjes “Besa” ................................................................................8 5.1. Motivet e themelimit të Ndërmarrjes ........................................................................8 5.2. Rezultatet e arritura në biznes..................................................................................106. Synimet e zhvillimit të mëtejshëm të Ndërmarrjes......................................................11 6.1. SWOT analiza..........................................................................................................12 6.2. Qëllimet strategjike të zhvillimit.............................................................................13 6.3. Faktorët e realizimit të qëllimeve zhvillimore.........................................................147. Konkluzionet dhe rekomandimet................................................................................15 Literatura.....................................................................................................................16 5
 • 3. Udhëzime metodologjike për përgatitjen e pjesëve të temës seminarikeTema duhet të ndahet në paragrafe (1,2,3, 4, 5...) dhe nënparagrafe (4.1., 4.2. 5.1., ...)Hyrja është pjesa e pare e punimit te seminarit (me se shumti një faqe tekst), permes te cileslexuesi i punimit njoftohet me temën (definimin e problemit), me qeshtjet te cilat do te trajtohenne punim dhe me rendësin e temës se hulumtimit.Në pjesën e qëllimit të studimit dhe rezultatet e pritura, autori duhet të paraqes qartëqëllimin e punimit dhe çka pretë si rezultat i analizës së tij.Në pjesën metodat e studimit, autori i cekë metodat e përdorura në studim siç janë analizatstatistikore, materialet analitike të ndërmarrjes, anketat, SWOT analiza, modelet etj(varësisht se cilat metoda i ka përdorur në analizë).Në pjesën analitike, fillimisht autori e analizon temën në pikëpamje më të gjerë (pshzhvillimi i ndërmarrsisë në Kosovë apo rajonal, Evropian, Botëror).Në vazhdim analizohet tema konkrete (psh zhvillimi i deritanishëm i Ndërmarrjes “Besa”).Në bazë të analizës së kontekstit të gjerë në paragrafin 4. (zhvillimi i ndërmarrsisë nëKosovë....) dhe analiza e ndërmarrjes konkrete në paragrafin 5, autori në paragrafin tëveçantë (në këtë rast në paragrafin 6.) i analizon mundësit e zhvillimit të ndërmarrjes nëperiudhën afatgjate.Për të realizuar një analizë profesionale i përdorë metodat e ndryshme statistikore si përshembull SWOT analizën në bazë të cilës përcakton qëllimet strategjike të zhvillimit tëndërmarrjes. Për të qenë më objektiv ai i përcakton edhe faktorët të cilët duhen ta realizojnëatë strategji.Në pjesën e konkluzioneve, autori nxjerr disa konkluzione lidhje me analizën e temës(pshekzistojnë apo nuk ekzistojnë kushtet e zhvillimit të ndërmarrsisë në Kosovë, ndërmarrja“Besa” ka shënuar rritje të vazhdueshme gjatë viteve, synimet e zhvillimit të ndërmarrjesjanë reale, produktive etj).Në bazë të analizës dhe të konkluzioneve, propozohen rekomandimet (psh për tapërmirësuar gjendjen e zhvillimit të ndërmarrsisë në Kosovë, për realizimin e strategjisëzhvillimore të Ndërmarrjes “Besa” etj). 6
 • 7