• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE

on

 • 14,379 views

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE

Statistics

Views

Total Views
14,379
Views on SlideShare
14,379
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
161
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE Presentation Transcript

  • Universiteti i Prizrenit Administrim Biznesi HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE ANALIZA PASQYRAVE FINANCIARE 1 Presentimet Poëerpoint Veli Lecaj
  • Pas kësaj ligjërate ju do jeni në gjendje të dini:
   • Qëllimi i analizës pasqyrave financiare dhe përdoruesit e tyre.
   • Metodat e analizës financiare.
   • Llojet e analizes financiare: Analiza financiare e jashtme e brendëshme.
   • Informacioni financiar dhe komunikimi i jashtëm.
   • Klasat e përdoruesve të informacionit të PF
  • Nëse objektivi i analizave janë pasqyrat financiare?
   • Parashtrohen disa pyetje paraprake:
   • Pse të kryhen analizat pasqyrave financiare?
   • Si të kryhen këto analiza?
   • A të kufizohemi vetëm në pasqyra financiare apo të kryejmë edhe analiza tjera?
   • Cilat janë ato analiza tjera?
   • Analiza biznesore:
   • Analiza e pragut të rrezikut,
   • Analiza e kostove,
   • Analiza diferenciale,
   • Analiza margjinale
   • Analiza e investimeve kapitale etj.
  • A do të përpunohen të gjitha këto analiza apo jo?
   • Çfarë do të jetë vendimi që do të merr menaxhmenti në bazë të analizave që ju ofroni?
   • -nëse nuk bëni analiza të biznesit?
   • -nëse bëni analiza të biznesit?
   • Pasqyrat financiare:
   • Bilanci
   • Pasqyra e të ardhurave Pasqyra e kapitalit aksioner.
   • Lidhjet mes pasqyrave financiare. Informacioni që shoqëron pasqyrat financiare: Raporti i drejtimit. Raporti auditorëve.
   • Analiza paraprake e pasqyrës financiare: Ndërtimi blloqeve të analizës. Analiza e krahasuar e pasqyrave financiare. Analiza e pasqyrave financiare me përmasë të përbashkët. Analiza e raporteve të pasqyrave financiare.
  • Qëllimi i analizës së pasqyrave financiare dhe përdoruesit e tyre
   •   Analiza e pasqyrave financiare zbaton mjete, teknika analitike dhe metoda të nevojshme për analizën e biznesit. Eshtë një mjet diagnistifikimi për vlerësimin e aktiviteteve të financimit, investimit dhe operative dhe është një mjet vlerësimi për vendimet e drejtimit dhe vendime të tjera të biznesit.
   •   Objekti i APF: Te informoje te interesuarit mbi njesine ekonomike dhe rezultatet e saj.
  • Përdoruesit e pasqyrave financiare:
   • Investitorët dhe kreditorët e kapitalit.
   • Qeveria, agjensitë qeveritare dhe autoritetet tatimore.
   • Publiku në përgjithë si dhe grupe të veçanta interesi, sindikata, dhe grupe konsumatorësh.
  • Objektivi i analizës financiare
   • Objektivi i analizës financiare është matja e krahasuar e riskut dhe kthimit në marrjen e vendimeve të investimit apo të kreditimit e           
                                                       
  • Analiza financiare ka një histori të gjatë.
   • Fjala analiza ka prejardhjën nga fjala greke »analysis« që do të thotë ndarje(dekompozim) e një tërësie në pjesët përbërëse.
   • Analiza financiare burimin e ka tek bilanci kontabël
   • Zhvillimi i analizave financiare është realizuar fal zhvillimit të evidencës statistikore dhe të informatikës.
   • Tek analiza financiare janë dy qëllime kryesore: interne i eksterne
  • Përdoruesit e pasqyrave financiare (Forma tabelare)
  • Burimet e informacionit
  • Ciklet e njesise ekonomike
  • Aktivitetet e njësisë ekonomike :
   • 1. Aktiviteti i planifikimit.
   • 2. Aktiviteti i financimit.
   • 3. Aktivititeti i investimit.
   • 4. Aktiviteti i shfrytëzimit (Operativ).
  • Problemet kyçe te APF
  • Analiza e prirjeve me ane te indekseve
   • Te analizohet ne tabelme studenetet shembulli sipas te dhenave per pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve tekompanise Alpet per dy vite2005 & 2006, ndryshimi ne vlere dhe ndryshimi ne%
   • EAN 2006=659,2005=466 e me tutje….
  • Llojet e analizës financiare:
   • - Analiza e jashtme.
   • - Analiza e brendshme.
   • - Analiza statike.
   • - Analiza dinamike.
  • Analiza e jashtme dhe e brendshme
   •   Analiza e jashtme mund te bazohet: * ne bilancin qe destinohet per publikim, pra ne gjendjen e pronesise * ne llogarine e te ardhurave dhe shpenzimeve,  - ne te dhenat e drejtimit te njesise ekonomike
  • Analiza e brendshme ka ne dispozicion:
   • perveç te dhenave te bilancit, te dhena mbi strukturen organizative -  te kontabilitetit analitik, -  te planifikimit (plane af.gjata, af.mesme, buxhetin e periudhes), -  mbi kategorite e portofolit te njesise ekonomike , -  te dhenat mbi dinamiken e operacioneve te njesise ekonomike dinamika e shitjeve dhe blerjeve, dinamika e arketimeve dhe pagesave, -  mbi aftesine paguese etj.
   • Analizat statike, te quajtura dhe strukturore ose hapesinore, priren te evidentojne rezultatet e nje teresie operacionesh te raportuara ne nje çast te caktuar.
   • Analiza dinamike, quhet e vazhdimesise, e tendences, e aspektit kohor, serial ose horizontal. Per kete analize nevojiten nje varg bilancesh te te njejtes njesi ekonomike .
   Analiza statike dhe dinamike
  • Pasqyrat financiare kryesore:
   • - Bilanci Kontabël.
   • - Pasqyra e të ardhurave e shpenzimeve.
   • - Pasqyra e Flukseve të Parasë.
   • - Pasqyra e ndryshimeve ne kapital .
  • Bilanci Kontabel
   • Elementët e bilancit kontabel:
   • Aktivet
   • Detyrimet
   • Kapitali i vet
   • 1-Aktivet, që janë rezervat që disponon (kontrollon) njësia në një moment të caktuar, rezerva që nuk janë perdorur ende për prodhimin e fitimit, por që do të përdoren për prodhimin e fitimit në periudhat e ardhshme.
   • 2- Detyrimet janë rezerva ekonomike që një një si i perdor perkohesisht sepse nuk janë të sajat.
   • 3- Burimet e veta (kapitali i pronarit) . Keto perbejne interesin e mbetur të pronarit apo pronarëve në mjetet ekonomike (në aktivet), apo investimin e bërë prej tij në njesine e biznesit.
  • Ndonjë pyetje ?