HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE

17,992
-1

Published on

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
17,992
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
224
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE

 1. 1. 1 1 Universiteti i Prizrenit Administrim Biznesi HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREPASQYRAVE FINANCIARE ANALIZA PASQYRAVE FINANCIAREANALIZA PASQYRAVE FINANCIARE 1 Presentimet Poëerpoint VeliLecaj
 2. 2. 2 2 Pas kësaj ligjërate ju do jeni në gjendje të dini:  Qëllimi i analizës pasqyrave financiare dhe përdoruesit e tyre.  Metodat e analizës financiare.  Llojet e analizes financiare: Analiza financiare e jashtme e brendëshme.  Informacioni financiar dhe komunikimi i jashtëm.  Klasat e përdoruesve të informacionit të PF
 3. 3. 3 Nëse objektivi i analizave janë pasqyrat financiare? Parashtrohen disa pyetje paraprake:  Pse të kryhen analizat pasqyrave financiare?  Si të kryhen këto analiza?  A të kufizohemi vetëm në pasqyra financiare apo të kryejmë edhe analiza tjera? Cilat janë ato analiza tjera? Analiza biznesore:  Analiza e pragut të rrezikut,  Analiza e kostove,  Analiza diferenciale,  Analiza margjinale  Analiza e investimeve kapitale etj.
 4. 4. 4 A do të përpunohen të gjitha këto analiza apo jo?  Çfarë do të jetë vendimi që do të merr menaxhmenti në bazë të analizave që ju ofroni? -nëse nuk bëni analiza të biznesit? -nëse bëni analiza të biznesit?
 5. 5. 5 5  Pasqyrat financiare: Bilanci Pasqyra e të ardhurave Pasqyra e kapitalit aksioner. Lidhjet mes pasqyrave financiare. Informacioni që shoqëron pasqyrat financiare: Raporti i drejtimit. Raporti auditorëve.  Analiza paraprake e pasqyrës financiare: Ndërtimi blloqeve të analizës. Analiza e krahasuar e pasqyrave financiare. Analiza e pasqyrave financiare me përmasë të përbashkët. Analiza e raporteve të pasqyrave financiare.
 6. 6. 6 6 Qëllimi i analizës së pasqyrave financiare dhe përdoruesit e tyre  Analiza e pasqyrave financiare zbaton mjete, teknika analitike dhe metoda të nevojshme për analizën e biznesit. Eshtë një mjet diagnistifikimi për vlerësimin e aktiviteteve të financimit, investimit dhe operative dhe është një mjet vlerësimi për vendimet e drejtimit dhe vendime të tjera të biznesit.  Objekti i APF: Te informoje te interesuarit mbi njesine ekonomike dhe rezultatet e saj.
 7. 7. 7 7 Përdoruesit e pasqyrave financiare:  Investitorët dhe kreditorët e kapitalit.  Qeveria, agjensitë qeveritare dhe autoritetet tatimore.  Publiku në përgjithësi dhe grupe të veçanta interesi, sindikata, dhe grupe konsumatorësh.
 8. 8. 8 8 Objektivi i analizës financiare  Objektivi i analizës financiare është matja e krahasuar e riskut dhe kthimit në marrjen e vendimeve të investimit apo të kreditimit e
 9. 9. 9 Analiza financiare ka një histori të gjatë.  Fjala analiza ka prejardhjën nga fjala greke »analysis« që do të thotë ndarje(dekompozim) e një tërësie në pjesët përbërëse.  Analiza financiare burimin e ka tek bilanci kontabël  Zhvillimi i analizave financiare është realizuar fal zhvillimit të evidencës statistikore dhe të informatikës.  Tek analiza financiare janë dy qëllime kryesore: interne i eksterne
 10. 10. 10 10 Përdoruesit e pasqyrave financiare (Forma tabelare)
 11. 11. 11 11 Burimet e informacionit
 12. 12. 12 12 Ciklet e njesise ekonomike
 13. 13. 13 13 Aktivitetet e njësisë ekonomike:  1. Aktiviteti i planifikimit.  2. Aktiviteti i financimit.  3. Aktivititeti i investimit.  4. Aktiviteti i shfrytëzimit (Operativ).
 14. 14. 14 14 Problemet kyçe te APF
 15. 15. 15 Analiza e prirjeve me ane te indekseve  Te analizohet ne tabelme studenetet shembulli sipas te dhenave per pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve tekompanise Alpet per dy vite2005 & 2006, ndryshimi ne vlere dhe ndryshimi ne%  EAN 2006=659,2005=466 e me tutje….
 16. 16. 16 16 Llojet e analizës financiare:  - Analiza e jashtme.  - Analiza e brendshme.  - Analiza statike.  - Analiza dinamike.
 17. 17. 17 17 Analiza e jashtme dhe e brendshme  Analiza e jashtme mund te bazohet: * ne bilancin qe destinohet per publikim, pra ne gjendjen e pronesise * ne llogarine e te ardhurave dhe shpenzimeve, - ne te dhenat e drejtimit te njesise ekonomike
 18. 18. 18 18 Analiza e brendshme ka ne dispozicion:  perveç te dhenave te bilancit, te dhena mbi strukturen organizative - te kontabilitetit analitik, - te planifikimit (plane af.gjata, af.mesme, buxhetin e periudhes), - mbi kategorite e portofolit te njesise ekonomike, - te dhenat mbi dinamiken e operacioneve te njesise ekonomike dinamika e shitjeve dhe blerjeve, dinamika e arketimeve dhe pagesave, - mbi aftesine paguese etj.
 19. 19. 19 19  Analizat statike, te quajtura dhe strukturore ose hapesinore, priren te evidentojne rezultatet e nje teresie operacionesh te raportuara ne nje çast te caktuar.  Analiza dinamike, quhet e vazhdimesise, e tendences, e aspektit kohor, serial ose horizontal. Per kete analize nevojiten nje varg bilancesh te te njejtes njesi ekonomike. Analiza statike dhe dinamike
 20. 20. 20 20 Pasqyrat financiare kryesore:  - Bilanci Kontabël.  - Pasqyra e të ardhurave e shpenzimeve.  - Pasqyra e Flukseve të Parasë.  - Pasqyra e ndryshimeve ne kapital.
 21. 21. 21 21 Bilanci Kontabel Elementët e bilancit kontabel: Aktivet Detyrimet Kapitali i vet
 22. 22. 22 22  1-Aktivet, që janë rezervat që disponon (kontrollon) njësia në një moment të caktuar, rezerva që nuk janë perdorur ende për prodhimin e fitimit, por që do të përdoren për prodhimin e fitimit në periudhat e ardhshme.  2- Detyrimet janë rezerva ekonomike që një njësi i perdor perkohesisht sepse nuk janë të sajat.  3- Burimet e veta (kapitali i pronarit). Keto perbejne interesin e mbetur të pronarit apo pronarëve në mjetet ekonomike (në aktivet), apo investimin e bërë prej tij në njesine e biznesit.
 23. 23. 23 23 Ndonjë pyetje?

×