Paraja dhe sistemi bankar

11,195 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
278
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paraja dhe sistemi bankar

 1. 1. PARAJA dhe SISTEMI BANKAR
 2. 2. PARAJA <ul><li>Në të kaluarën paraja kishte forma të ndryshme dhe ishte e punuar nga materialet e ndryshme. </li></ul><ul><li>T ramp a. </li></ul><ul><li>Sot paraja është mjeti i vetëm ligjor i këmbimit të mallrave dhe shërbimeve. </li></ul>
 3. 3. Paraja dhe gjeneza historike e saj <ul><li>Zanafilla e paraqitjes së parave është e lidhur me qytetet greke </li></ul><ul><li>të Azisë së Vogël dhe rajonin e Egjeut në shek. 7 para Krishtit. </li></ul><ul><li>Në tregtinë para shgfaqjers së parasë shitja e mallrave bëhej duke shëndrruar mallrat në kopetë e bagëtive, qetë, dele etj. </li></ul><ul><li>Paraja e punuar nga metalet e çmuara është quajtur monetë. </li></ul><ul><li>Që nga fundi i dytë i shek. 20 në qarkullim paraqitet vetëm paraja nga letra dhe legurat. </li></ul>
 4. 4. Paraja dhe gjeneza historike e saj <ul><li>Gjatë k ohë s s ë quajtur “ standardi i arit &quot;, banknontat janë zëvendësuar (këmbyer) lirisht për ar në Bankën Qendrore . </li></ul><ul><li>Institucionet e Bretenvud id : FMN dhe Banka Botërore, me këtë rast ndikoi në vendimin që vetëm dollar i të merr m enjëherë statusin e valut ës kryesore. Konvertibile. </li></ul><ul><li>Koncepti i FMN-së nënkupton vetëm mundësinë e zëvendësimit të parasë së brendshme për para të huaj, por jo zëvendësimin me ari. </li></ul>
 5. 5. Funkcionet e Parasë <ul><li>Paraja si </li></ul><ul><ul><li>Mjet këmbimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mjet për ruajtjen e vlerës dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Njësi përllogaritjeje (kontabiliteti) </li></ul></ul>
 6. 6. Funkcionet e Parasë <ul><li>Sikur mos ishte paraja si do të ishit në gjendje për të blerë mëngjes? </li></ul><ul><li>Paraja si mjet këmbimi . </li></ul><ul><li>Ekonomia e tregut. </li></ul><ul><ul><li>Paraja duhet të jetë prezente fizikishtë. </li></ul></ul><ul><li>Paraja në funksion të ruajtjes së vlerës </li></ul><ul><ul><li>Mekanizmi i konvertimi t të të ardhurave aktuale në prokurim në të ardhmen . </li></ul></ul><ul><li>Paraja më së shpeshti shërben si standard </li></ul><ul><ul><li>masë e vlerës për të krahasuar vlerën e tregut të mallrave të ndryshme. </li></ul></ul>
 7. 7. Paraja si mjet këmbimi <ul><li>Vlera koresponduese të cilën blerësit iu japin shitësve kur iu blejnë mallrat apo shërbimet. </li></ul><ul><li>Paraja duhet të jetë prezente fizikishtë. </li></ul><ul><li>Prodhuesi i mallrave/shërbimeve mundet për kohë të shkurtër apo më të gjatë, të mbanë me vete të hollat që i merr nga shitja e produkteve të tyre. </li></ul><ul><li>Kur një pronar i parave nuk del në treg për të blerë mallra, kjo do të thotë se disa pronar të tjerë të mallrave nuk do të jenë në gjendje të shesin mallrat e tyre dhe pastaj nuk mund të paraqiten si blerës të mallrave nga prodhues të tjerë, gjë që shkakton çrregullime na raportin mall/para. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Lehtësia me të cilën një aktiv (pronë) mund të konvertohet në mjet të këmbimit (para) , ekonomistë e quajnë l i k u i d i t e t. </li></ul><ul><li>Në këtë kuptim paraja është pasuria më likuide, në krahasim me të gjitha llojet e tjera të pronës . </li></ul>Paraja si mjet këmbimi
 9. 9. Para ja si mjet i ruajtjes së vlerë s – para ja botërore <ul><li>Funksionin e parasë botërore mund ta bëj vetëm paraja me vlerën e plotë, pa asnjë veçori të çdo shteti të veçantë . </li></ul><ul><ul><li>Kështu, një funksion të parasë botërore mund ta ketë bërë ari (apo argjendi) dhe monedhat e huaja konvertibile që janë pranuar në përgjithësi si valutë ligjore, si p.sh. dollari. . </li></ul></ul><ul><li>Këmbyeshmëria (konvertibiliteti) nënkupton aftësinë e këmbimit të parave për ari apo për të holla të një vendi tjetër. </li></ul>
 10. 10. Paraja si mjet përllogaritës (kontabël) <ul><li>Paraja si n jësi e llogaritjes është një masë me të cilën njerëzit i përcaktojnë çmimet dhe regjistr ojnë borxhe t apo fitimet. </li></ul><ul><li>Kësisoji tek ne mjet standard i pagesës është euro. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Vet natyr a e procesit të prodhimit të çon në shfaqjen e kredi së ose deri tek shfaqja e parasë kreditore ku bëjnë pjesë : banknota, kambiali dhe çeku. </li></ul><ul><li>Banknota është një obligim me s hkrim i bankës ku ajo merr përsipër të paguajë bartësit të saj në ar i apo në shum ën e parave që është shënuar në banknotë. </li></ul><ul><li>Banknota paraqet form ën e parë të parave të letrës, dmth. të parasë e cila e zëvendëson nga qarkullimi arin. </li></ul>Paraja si mjet përllogaritës (kontabël) dhe paraja kreditore
 12. 12. Paraja si mjet përllogaritës (kontabël) dhe paraja kreditore <ul><li>Kambiali është një lloj i obligimit me shkrim, sipas të cilit blerësi pajtohet të paguajë brenda afatit të rënë dakord një shumë të duhur të parave. </li></ul><ul><li>Kambiali merr karakteristikat e parasë krteditore. </li></ul><ul><li>Çeku është dokumenti i shkruar I lëshuar në formën e përshkruar dhe që lëshuesi i saj u r dhë r on bank ën tek e cila I ka depozituar paratë , që personit të emërtuar në çek apo bartësit të çekut ti paguan një shumë të caktuar parash . </li></ul>
 13. 13. Format e parasë në qarkullim <ul><li>Mall (a ri dhe argjendi , bagëtia, duhani, oriz i , sheqer i etj. Çdo para e konvertueshme është para mall ) </li></ul><ul><li>Metal (s hteti përfundimisht filloi të vënë shenja në copa të artë për të garantuar që këto pjesë paraqesin një sasi të caktuar dhe të cilësisë së artë. Mo neta është një emërtim për një lloj të veçantë të monedhave form ën e s ë cil ës , cilësinë, peshën dhe emri n ia përcakt on shteti ) . </li></ul><ul><li>Letër (sot, aktualisht në qarkullim është para ja letër që nuk është e këmbyesh me për ari. P ër zhvillimin e parave të letrës ishte e nevojshme që shteti me fuqinë e imponimit të garantoj këmbteshmërinë e parave si mjet këmbimi me mallra). </li></ul><ul><li>Paraja t ransakci onale ( para që përdoret për transaksione, monedhat metalike, paraja e letrës, llogarit/ e çeçeve, depozitat dhe paratë bankare). </li></ul>
 14. 14. Agregatët monetar - masat alternative të parave : <ul><li>M1 ( para e gatshme + paratë në depozita ) </li></ul><ul><li>M2 ( masa e parasë M1 + para të më afërta në dorë) </li></ul><ul><li>M3 ( M2 + detyrimet në valutë të subjekteve tregtare) dhe </li></ul><ul><li>ABN – aktiva e brendshme neto. </li></ul>
 15. 15. Agregati Monetar – M1 Shembull i masës monetare , agregat i monetar – M1 ( 30% para e gatshme (kesh) dhe 7 0% para depozit are . Stoqet themelore të parave shkurtimishtë quhen M1.
 16. 16. Rroli m akroekonom ik i bankave në ekonomi Kjo figurë tregon rrolin e bankave në qarkun e aktiviteteve makroekonomike Zajmovi Tregu shitës i input eve Tregu prodhuesi mallrave dhe shërbimeve Konsuma-toret BANK AT Firmat afariste Të Ardhurat Kërkesa vendëse Kursimi Kreditë Oferta e M dhe Sherb. Të hyrat nga shitja Puna, toka, te mirat kapitale Pagat,renta,profiti
 17. 17. <ul><li>www.Biznesi.net </li></ul>

×