Menaxhmenti dje dhe sot
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Menaxhmenti dje dhe sot

on

 • 4,390 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,390
Slideshare-icon Views on SlideShare
4,390
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
65
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Menaxhmenti dje dhe sot Menaxhmenti dje dhe sot Presentation Transcript

  • UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda BAZAT E MENAXHIMIT Izet Çelaj, MSc - MBA Prizren, 11 Nëntor 2010
  • MENAXHIMI DJE DHE SOT SFONDI HISTORIK I MENAXHMENTIT • Pse studimi i historisë së menaxhimit është i rëndësishëm. • Mbi evidencën e hershme të praktikës menaxheriale. MENAXHMENTI SHKENCOR • Kontributi i rëndësishëm i bërë nga Fredrick W. Taylor dhe Frank dhe Lillian Gilbreth. • Si e përdorin menaxherët e sotëm menaxhmentin shkencor.
  • Përmbajtja Teoricientët e Teorisë së Përgjithshme Administrative • 14 parimet e menaxhimit të Fayol-it. • Kontributi I Max Weber-it në teorinë e përgjithshme administrative të menaxhimit. • Si e përdorin menaxherët e sotëm teorinë e përgjithshme administrative. Qasja kuantitative ndaj Menaxhimit • Kontributi i qasjes kuatitative në fushën e menaxhimit. • Si e përdorin menaxherët e sotëm qasjen kuantitative në menaxzhim.
  • Përmbajtja Kuptimi i drejtë i Sjelljes Organizative • Kontributi I hershëm I përfaqësuesve të Sjelljes organizative (organizational behavior). • Kontributi I studimeve të Hawthorn-it në Lëminë e Menaxhimit. •Menaxherët e sotëm si e përdorin qasjen e sjelljes (organizative). Qasja Sistemore • Organizata që përdor qasjen sistemore. • Sa është qasja sistemore e përshtatshme për të kuptuarit e menaxhimit.
  • Përmbajtja Qasja Kontigjente • Si ndryshon qasja kontigjente nga teoritë e mëhershme të menaxhimit. • SA e përshtatshme është qasja kontigjente për studimin e menaxhimit. Çështjet dhe trendet aktuale • Trendet aktuale dhe problemet me të cilat ballafaqohen dhe ndeshen menaxherët sot.
  • Sfondi Historik i Menaxhimit Menaxhimi i lashtë  Egjipti (piramidat) dhe Kina (Muri Kinez)  Venedikasit (luftanija lundruese me linjë montazhi) Adam Smith  Publikimi “Pasuria e Popujve” më 1776  Mbështeti ndarjen e punës (specializimin e punës) për të rritur produktivitetin e punëtorëve Revolucioni Industrial  Substituimi i punës njerëzore me punën e makinave  Krijimi i organizatave të mëdha që iu nevojitet menaxhimi
  • Zhvillimi i Teorive të Menaxhimit
  • Teoritë e Menaxhimit Menaxhimi Shkencor Teoria e Përgjithshme Administrative Menaxhimi Kuantitativ Sjellja Organizative Qasja Sistemore Qasja Kontigjente
  • Menaxhimi Shkencor Fredrick Winslow Taylor  “Babai” i menaxhimit shkencor.  Publikimi:Parimet e Menaxhimit Shkencor Management (1911)  Teoria e menaxhimit shkencor  Duke përdorur metoda shkencore për të përcaktuar " mënyrën më të mirë" për të bërë një punë:  Vënia e personit të duhur në punë dhe me mjetet e duhura dhe pajisjet.  Metodë e standardizuar për të bërë punë.  Duke siguruar një nxitje ekonomike për punëtorin.
  • Pesë Principet e Taylor-it në Menaxhment1. Zhvillimi i një shkencë për secilin element të punës individuale, e cilado të zëvendësojë sundimin e rregullave të vjetra.2. Përzgjedhja e punëtorit në baza shkencore, mësimi, trajnimi dhe zhvillimi i tij.3. Fuqimishtë të bashkëpunojnë me punëtorët në mënyrë që të sigurojë se që të gjithë punët të kryhen sipas parimeve shkencore që janë zhvilluar.4. Ndarja e punës dhe përgjegjësisë pothuajse në mënyrë të barabartë në mes të menaxhmentit dhe punëtorëve.5. Menaxhmenti merr përsipër të gjithë punën për të cilën është më mirë i pajisur se sa punëtorët.
  • Menaxhimi Shkencor Frank dhe Lillian Gilbreth  Fokusimi në rritjen e produktivitetit të punëtorit përmes reduktimit të lëvizjeve apo kohës së humbur.  Të zhvillon “matjen e kohës së punëtorit” dhe të optimizon performancën. Si e përdorin Menaxherët e sotëm Menaxhimin Shkencor?  Përdorimi i kohës dhe studimit të lëvizjeve për të rritur produktivitetin.  Punësimi i punëtorëve me kualifikimin më të mirë.  Dizajnimi i sistemeve nxitëse bazuar në rezultatin.
  • Teoria e Përgjithshme Administrative Henri Fayol  Besimi se praktika e menaxhimit ishte dalluar nga funksionet tjera organizative.  Zhvillimi i 14 principeve të menaxhimit që aplikohen në të gjitha situatat organizative Max Weber  Zhvillimi i teorisë së autoritetit bazuar në një tip ideal të organizimit (byrokraci)  Theksimi i racionalitetit, parashikueshmërisë, papërcaktimit, kompetencës teknike dhe autoritarizmit.
  • 14 Principet e Fayol-it në Menaxhim 7. Shpërblimi.1. Ndarja e punës. 8. Centralizimi.2. Autoriteti. 9. Zinxhiri scalar.3. Diciplina. 10. Rregulli.4. Uniteti i komandës. 11. Kapitali.5. Uniteti i drejtimit. 12. Stabiliteti i mandatit të6. Varësia (subordinimi) i kuadrove. interesit individual ndaj interesit të organizatës. 13. Iniciativa. 14. Fryma luftarake.
  • Burokracia Ideale e Weber-it
  • Qasja Kuantitative në Menaxhim Qasja Kuantitative  Poashtu quhet kërkimi operacional ose shkenca e menaxhimit.  Ka evoluar nga metodat matematikore dhe statistikore të zhvilluara problemet ushtarako-logjistike të L II B dhe kontrolli kualitativ i problemeve  Përqëndrohet në përmirësimin e vendim marrjes menaxheriale duke aplikuar:  Statistikën, modelet optimale, modelet informative dhe simulimet kompjuterrike.
  • Kuptimi i Sjelljes Organizative (SO) Sjellja Organizative (SO) /Organizational Behavior (OB)/  Studimi i veprimeve të njerëzve në punë, njerëzit janë pasuria më e rëndësishme e një organizate. Përfaqësuesit e hershëm të SO:  Robert Owen  Hugo Munsterberg  Mary Parker Follett  Chester Barnard
  • Studimet e Hawthorn-it Një seri e eksperimenteve të produktivitetit të kryera në Western Electric nga 1927 gjer më 1932. Gjetjet eksperimentale  Produktiviteti papritur është rritur nën kushtet e imponuara të papërshtatshme të punës.  Efekti i planeve të nxitura ishte më pak se sa pritej. Konkludimi i kërkimit  Normat sociale, standardet dhe qëndrimet e grupit inluencojnë më fort prodhimin dhe punën individuale se sa stimujt monetar.
  • Përfaqësuesit e hershëm të SO
  • Qasja Sistemore Sistemi i Definuar (i përcaktuar)  Një grup i pjesëve të ndërlidhura dhe ndërvarura të aranzhuara në atë mënyrë që të prodhojnë një tërësi të unifikuar. Llojet bazike të sistemeve  Sistemet e mbyllura  Nuk janë të ndikuar nga ambienti dhe nuk ndërveprojnë me ambientin e tyre (të gjitha inputet dhe outputet janë të brendshme).  Sistemet e hapura  Bashkëveprojnë në mënyrë dinamike me mjediset e tyre duke marr inputet dhe duke I transformuar ato në outpute (rezultate) që janë shpërndarë në mjediset e tyre.
  • Organizata si një Sistem i Hapur
  • Implikimet e Qasjes Sistemore Koordinimi i pjesëve të organizatës është thelbësor për funksionimin e duhur të gjithë organizatës. Vendimet dhe veprimet e ndërmarra në një fushë të organizatës do të ketë një efekt në zona apo fusha të tjera të organizatës. Organizatat nuk janë të vetmjaftueshme dhe si rrjedhojë duhet ti përshtaten me ndryshimet në mjedisin e tyre të jashtëm.
  • Qasja Kontigjente Definimi i Qasjes kontigjente  Shpesh e quajtur edhe qasja ndaj situatës (situational approach).  Nuk ka një grup universal të principeve menaxheriale (rregullave) me të cilat menaxhohet organizata.  Organizatat janë individualishtë të ndryshme, përballen me situata të ndryshme dhe kërkojnë mënyra të ndryshme të menaxhimit.
  • Variablat më të njohura Kontigjente • Madhësia e organizatës • Detyrat rutinore dhe teknologjia • Paqartësia mjedisore • Diferencat individuale
  • Çështjet dhe Trendet Aktuale … Globalizimi Etika Diversiteti i Fuqisë punëtore Ndërmarrësia (Entrepreneurship) E-business-i Menaxhimi përmes dijes (Knowledge Management) Organizata që mëson (Learning Organizations) Menaxhimi përmes kualitetit (Quality Management)
  • Çështjet dhe Trendet Aktuale... Globalizimi  Menaxhimi në organizata internacionale  Sfidat politike dhe kulturore të operimit në tregun global Etika  Vënia e theksit në etikën e kurrikulave të arsimimit/edukimit në kolegje  Krijimi dhe rritja e përdorimit të kodeve të etikës nga bizneset
  • Proçesi për Adresimin e Dilemës EtikeHapi 1: Çka është dilema etike?Hapi 2: Kush janë palët e afektuara?Hapi 3: Cilët faktorë personal, organizativ, dhe të jashtëm janë të rëndësishëm për vendimin tim?Hapi 4: Cilat janë alternativat e mundshme?Hapi 5: Marrja e vendimit dhe veprimi në bazë të tij.
  • Çështjet dhe Trendet Aktuale... Diversiteti i Fuqisë punëtore  Rritja e heterogjenitetit në fuqinë punëtore  Më shumë forma gjinore.minoritare, etnike dhe forma tjera të diversitetit të të punësuarve  Plakja e Fuqisë punëtore  Punonjësit e vjetër të cilët punojnë më gjatë dhe nuk dalin në pension  Kostoja në rritje e përfitimeve publike dhe private për punëtorët më të vjetër  Kërkesë në rritje për produkte dhe shërbime të lidhura me plakjen
  • Çështjet dhe Trendet Aktuale... Përcaktimi i Ndërmarrësisë (Entrepreneurship)  Procesi ku një individ ose grup individësh përdorin përpjekje të organizuara për të krijuar vlera dhe rritje në përmbushjen e dëshirave dhe nevojave përmes inovacionit dhe unicitetit (uniqueness). Procesi i Ndërmarrësisë  Vrapimi pas mundësisë (oportunitetit)  Inovacioni në produkte, shërbime ose metoda biznesi (shembulli i Apple-s,Nokia-s,etj.)  Dëshira për rritje të vazhdueshme të organizatës
  • Çështjet dhe Trendet Aktuale... E-Biznesi (Electronic Business)  Puna e performuar nga një organizatë duke përdorur lidhjet elektronike në zonat kryesore.  E-commerce: Komponenti i shitjes dhe marketingut të një “e-business-i”. Kategoritë e E-Biznesit  E-business-i që përmirëson organizatën  Organizata që implementon “E-business”-in.  Organizata që kanë kaluar tërësishtë në “e-business”.
  • Kategoritë e Involvimit të E-Business-it
  • Çështjet dhe Trendet Aktuale... Menaxhimi i Diturisë (Knowledge Management).  Kultivimi i një kulture të të mësuarit ku anëtarët e organizatës në mënyrë sistematike mblidhen dhe ndajnë njohuritë mes veti në mënyrë që të arrihet performancë më e mirë. Organizata që Mëson  Një organizatë që ka zhvilluar kapacitetin për të mësuar,përshtatur dhe ndryshuar vazhdimishtë.
  • Organizata që mëson kundrejt Organizatës Tradicionale
  • Çështjet dhe Trendet Aktuale... Menaxhimi Kualitativ  Një filozofi menaxhimi e drejtuar nga përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së proceseve të punës dhe duke iu përgjigjur nevojave dhe pritjeve të klientit.  Frymëzimi nga Menaxhimi Total Kualitativ (TQM) ide kjo e Deming dhe Juran  Kualiteti nuk është i lidhur direkt me koston.
  • Çka është Menaxhimi “Kualitativ”? Fokusi intesiv në klientien. Shqetësimi mbi përmirësimin e vazhdueshëm Fokusimi në proces Përmirësimi i kualitetit të çdo gjëje (gjithçkafit) Matje të sakta Fuqizimi i të punësuarve
  • Pyetje ?