Menaxhimi strategjik

22,762 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
22,762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
346
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menaxhimi strategjik

 1. 1. Synimet e Ndërmarrjes Mbijetesa Suksesi Prosperiteti Perfekcioni Teknologjik Liderizmi Prodhues Afërsia me blerësit
 2. 2. Vizioni dhe Misioni i Ndërmarrjes dhe planifikimi (vazhdim) VIZIONI MISIONI Caku 1 Caku 2 Caku 3 Caku 4 Caku 5 Caku 6 Caqet (goals) Objektivat (objectives)
 3. 3. Vizioni dhe Misioni <ul><li>Vizioni deklaratë mbi orioentimin (frymëzimin) tuaj, kuadri për të gjithë planifikimin strategjik tuaj. </li></ul><ul><li>Ku doni të shkoni?“ </li></ul><ul><li>Vizioni duhet të ketë frymëzim realizues dhe qartësi , në mënyrë që të pranohet nga organizata dhe të fill ojë punën për zbatimin e tij. </li></ul><ul><li>Misioni definon dhe më tej përcakton vizionin e organizatës në drejtim të zonave të biznesit në të cilat a jo dëshiron të konkurrojë, tregjet e synuara, zonat gjeografike ,etj. </li></ul>Misioni i kompanisë është përgjigja e pyetjes: Pse ekziston organizata ?
 4. 4. 4. PROCES PLANIRANJA C AQET & OBJEKTIVAT Caqet e organizatës janë vendimet primare planifikuese me të cilat orientohet funksionimi I organizatës . LLOJET E CAQEVE: <ul><li>Sipas niv elit të organizatës , c aqet diferencohen në : </li></ul><ul><li>Caqet korporativ e , </li></ul><ul><li>Caqet e njësive afariste dhe </li></ul><ul><li>Caqet e funksioneve afariste ; </li></ul><ul><li>Sipas rëndësisë </li></ul><ul><li>caqet ndahen në : </li></ul><ul><li>Caqet strategjike , </li></ul><ul><li>Caqet t akti ke dhe </li></ul><ul><li>Caqet operative . </li></ul><ul><li>Sipas dimenzionit kohor </li></ul><ul><li>caqet diferenc ohen në : </li></ul><ul><li>Afat-gjate , </li></ul><ul><li>Afat-mesme dhe </li></ul><ul><li>Afat-shkurtër ; </li></ul><ul><li>Sipas p rioritet it të realiz imit c aqet ndahen në : </li></ul><ul><li>Mbijetesa dhe </li></ul><ul><li>Zhvillimi i organizatës ; </li></ul><ul><li>Sipas mundësisë së kuantifikimit c aqet mund të ndahen në : </li></ul><ul><li>Caqet e kuantifikueshme ( të matshme ) dhe </li></ul><ul><li>Caqet e pakuantifikueshme ; </li></ul><ul><li>Sipas bartësve (subjekt eve ) në organiza të c aqet ndahen në : </li></ul><ul><li>Caqet organizaci onale , </li></ul><ul><li>Caqet grupore dhe </li></ul><ul><li>Caqet individuale . </li></ul>
 5. 5. Cikli jetësor i organizatës KONTRO L LABIL ITETI : Aftësia e ndërmarrjes që ti parasheh dhe kontrollon ngjarjet gjatë jetës ( shanset dhe rreziqet nga mjedisi i përgjithshëm p.sh.) Stabiliteti Aristokracia Paraqitja Foshnja Flirtimi Go-go Vdekja e foshnjes Kurthi i themeluesit Adoleshenca Sipërmarrësi i pakënaqur Top-forma Plakja para kohe Rritja Plakja
 6. 6. Cikli jetësor i organizatës RRITJA PLAKJA Aging) PAEI komponentet PARAQITJA paEi Flirtimi --E- FOSHNJËRIA Paei GO-GO PaEi Vdekshmëria e foshnjes P--- Kurthi i themeluesit P-E- ADOLESHENCA pAEi Plakja para kohe PAeI Ndërmarrësi i pakënaqur paEi TOP FORMA PAEi STABILITETI PAeI ARISTOKRACIA pAeI BIROKRACIA E RE pAei BIROKRACIA -A-- VDEKJA ----
 7. 7. Lidhja në mes të Firmës, Strategjisë dhe Mjedisit të saj FIRMA Qëllimet & Vlerat Resurset & Aftësitë Struktura & Sistemet MJEDISI INDUSTRIAL Konkurenca Konsumatorët Furnizuesit STRATEGY STRATEGJIA
 8. 8. Pse është i rëndësishëm Menaxhimi Strategjik <ul><li>Ai rezulton në performancën më të lartë organizative. </li></ul><ul><li>Ai kërkon nga menaxherët që të shqyrtojnë dhe përshtaten me ndryshimet e mjedisit të biznesit. </li></ul><ul><li>Ai koordinon njësi të ndryshme të organizatës duke i ndihmuar ato të fokusohen në qëllimet organizative. </li></ul><ul><li>Ai është shumë i involvuar në proçesin e vendim-marrjes menaxheriale. </li></ul>
 9. 9. Proçesi i Menaxhimit Strategjik
 10. 10. SWOT Analiza Intern Ekstern S trengths Përparësitë W eaknesses Dobësitë O pportunities Mundësitë T hreats Kërcënimet
 11. 11. Identifikimi i Mundësi ve të organizatës
 12. 12. Nivelet e strategjisë organizative
 13. 13. Nivelet e strategjisë Niveli Korporativ- Strategjia Niveli Biznesor- Strategjia Niveli Funksional- Strategjia Çfarë biznesi jemi? Çfarë biznesi duhet të jemi? Si do të garojmë? Si do ta mbështesim strategjine e nivelit biznesor? R&D Financat Marketingu Resurset Humane Prodhimi
 14. 14. Analiza e Portfolios Korporative <ul><li>BCG Matrix-i </li></ul><ul><ul><li>I zhvilluar nga “Boston Consulting Group” </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsideron pjesëmarrjen në treg dhe normën e rritjes industriale </li></ul></ul><ul><ul><li>I klasifikon firmat si: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Cash cows” (Lopa për qumësht): shkallën e ulët të rritjes, pjesën e lartë të tregut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Stars” (Ylli): shkalla e lartë e rritjes, pjesën e lartë të tregut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Question marks” (Pikëpyetja): shkalla e lartë e rritjes, pjesë të ulët të tregut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Dogs” (Qeni): shkallën e ulët të rritjes, pjesë të ulët të tregut </li></ul></ul></ul>
 15. 15. I nstrumentet e Planifikimit (strategjik) Shembulli i BCG Matrix-it
 16. 16. Roli i Avantazhit Konkurues <ul><li>Avantazhi konkurrues competitive edge </li></ul><ul><ul><li>Një ndarje apo dallim nga konkurenca që buron nga përparësia e organizatës duke zhvilluar kompetencën e saj më të fortë. </li></ul></ul><ul><li>Kualieti si Avantazh konkurrues </li></ul><ul><ul><li>Diferencon (dallon) firmen nga konkurentët e saj. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mund të krijon një avantazh konkurrues të qëndrueshëm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Përfaqëson fokusin e kompanisë n ë menaxhimin e kualitetit ( cilësisë ) për të arritur përmirësimin e vazhdueshëm dhe për të plotësuar nevojat e konsumatorëve për cilësi. </li></ul></ul>
 17. 17. Forces In The Industry Analysis Current Rivalry Industry Competitors Suppliers New Entrants Buyers Substitutes Threat of New Entrants Threat of Substitutes Bargaining Power or Buyers Bargaining Power or Suppliers Source: Based on M.E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: The Free Press, 1980).
 18. 18. Forca t në Analiz ën Industri ale BURIMI : Bazuar në M.E. Porter, “ Strategjia Konkurruese ” : Teknika për analizimin e Industri së dhe konkurrentë ve (New York: The Free Press, 1980). HYRËSIT E RI POTENCIAL Rreziqet nga hyrjet e reja Aftësia negociuese e furnizuesve Rreziqet nga substituimi i prodhimeve dhe shërbimeve KONKURENTI U INDUSTRIJI Aftësia negociuese e blerësve BLERËSIT FURNIZUESIT Rivalitet između postojećih organizacija SUBSTUIMI (ZËVENDESIMI) KONKURENTËT NË INDUSTRI Rivaliteti në mes të organizatave ekzistuese
 19. 19. Menaxhimi Strategjik sot <ul><li>Rroli i Treshit (The Rule of Three) </li></ul><ul><ul><li>Forcat konkuruese në një industri, nëse nuk limitohen, paevitueshëm do të formojnë situatën ku ato tri kompani do të dominojnë në tregun e caktuar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disa kompani në të njëjtin treg do të bëhen “lojtarë të mëdhenj” (niche players) gjersa disa janë “në hendek” (stuck-in-the-ditch). </li></ul></ul>
 20. 20. Strategjia e Shërbimit të Konsumatorëve <ul><li>Duke iu dhënë klientëve ate që duan. </li></ul><ul><li>Duke komunikuar me ta në mënyrë efektive. </li></ul><ul><li>Sigurimi i trajnimeve për të punësuarit me përmbajtje shërbimet ndaj klientëve. </li></ul>
 21. 21. Strategjitë Inovative (të reja) <ul><li>Possible Events </li></ul><ul><ul><li>Radical breakthroughs in products. </li></ul></ul><ul><ul><li>Application of existing technology to new uses. </li></ul></ul><ul><li>Strategic Decisions about Innovation </li></ul><ul><ul><li>Basic research </li></ul></ul><ul><ul><li>Product development </li></ul></ul><ul><ul><li>Process innovation </li></ul></ul><ul><li>First Mover </li></ul><ul><ul><li>An organization that brings a product innovation to market or use a new process innovations </li></ul></ul>
 22. 22. Modeli Strategji k i Korporatës
 23. 23. Pozita Strategjike Pozita Strategjike Mjedisi Kultura Qëllimi Aftësitë
 24. 24. Zgjedhja Strategjike Zgjedhja Strategjike Niveli- Biznesor Inovacioni Ndërkombëtar Niveli Korporativ Evaluimi
 25. 25. Strategjia në veprim (veprimi strategjik *) Strategjia në veprim (akcion) Proçeset Ndryshimi Resurset Strukturimi Praktikat ( *) V eprimi (akcioni) strategjik- është një konfirmim i aplikimit të strategjisë në praktikë

×