• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Funksionet Kryesore te Biznesit
 

Funksionet Kryesore te Biznesit

on

 • 2,450 views

Funksionet Kryesore te Biznesit

Funksionet Kryesore te Biznesit

Statistics

Views

Total Views
2,450
Views on SlideShare
2,450
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
63
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Funksionet Kryesore te Biznesit Funksionet Kryesore te Biznesit Presentation Transcript

  • Funksionet kryesore të biznesit
  • Financat si funksion i biznesit Financat (kuptimi) Paraja sigurimi i financimit nga burimet e brendshme sigurimi i financimit nga burimet e jashtme
  • Të hyrat Shpenzimet FitimiNë praktikë dallojmë dy lloje të shpenzimeve, dhe këto janë: shpenzimet fikse shpenzimet variabile (të ndryshueshme)Për nga aspekti i shfrytëzimit, shpenzimet shfrytëzohen në dymënyra kryesore, të cilat janë: shpenzimet operative shpenzimet kapitale
  • Shembull Supozojmë se tatimi në fitim është 2% , ndërkaq brutofitimi është 3.000€atëherë ... 3.000€ (bruto fitimi) x 2% (tatimi në fitim) = 60€ 60€ (vlera e tatimit në fitim për një vit) 3.000€ - 60€ = 2.940€ 2.940€ - fitimi neto
  • Burimet e financimit Burim të brendshme të financimit Burime të jashtme të financimit 2.000€ (huaja e marrë) 5.5% (interesi i pagueshëm) kohëzgjatja = 1.5 vjet atëherë … 2.000 x 5.5% x 1 = 110€ - interesi i pagueshëm për një vit 2.000€ x 5.5% x 0.5 = 55€ - interesi i pagueshëm për ½ vititBorxhi total (përfshirë interesin dhe kthimin e kredisë) do të ishte2.000€ + 165€ = 2.165€
  • Kontabiliteti si funksion i biznesit Çfarë është kontabiliteti? Kujt i shërben kontabiliteti? Transaksioni----------------------------------------------------------- Bënë regjistrimin e aktiviteteve: operuese, financuese dhe investuese
  • Pasqyrat financiare të kontabilitetit1. bilanci i gjendjes2. pasqyra e të ardhurave3. pasqyra e rrjedhës së parasë4. pasqyra e ndryshimit në kapitalin pronarit
  • Bilanci i gjendjesAKTIVA PASIVANr Përshkrimi Shuma Nr Përshkrimi Shuma1 Mjetet kryesore 10000 1 Kredia bankare 50002 Paratë 5000 2 Llogaritë e pagueshme 60003 Malli 8000 3 Obligimet e tjera 30004 Toka 25000 4 Pagat 50005 Ndërtesat 50000 5 Kapitali 1060006 Llogaritë e arkëtueshme 40007 Licenca e punës 10008 E drejta autoriale 20009 Xhirollogaria 20000 Σ 125000 Σ 125000
  • Pasqyra e të ardhuraveTë hyrat nga shitja e produkteve ushqimore .................................. 12.000€Të hyrat nga shitja e produkteve të tekstilit ...................................... 8.000€Të hyrat nga shitja e shërbimeve të autolarjes .................................. 2.000€Kostoja dhe shpenzimet e produkteve ushqimore .......................... 10.000€Kostoja dhe shpenzimet e produkteve të tekstilit ............................. 5.000€Kostoja dhe shpenzimet e shërbimit të autolarjes ............................. 1.500€Profiti bruto ...................................................................................... 5.500€Pasqyra e të ardhurave mbështet aktivitetin operues të firmës. Në pasqyrën e të ardhuraveregjistrohen të gjitha të hyrat nga shitja dhe zbriten të gjitha shpenzimet për një periudhë tëcaktuar kohore, p.sh. për një muaj.
  • Pasqyra e rrjedhës së parasëParatë e pranuara nga klientët ................................................................ 3.000€Paratë e paguara për shpenzimet produkteve ......................................... 2.500€Neto vlera e parave të arkëtuara nga aktiviteti operues ......................... 500€Blerja e pajisjeve .................................................................................... 12.000€Neto vlera e parave e shfrytëzuara për aktivitetin investues................. 12.000€Financimet nga pronarët ......................................................................... 25.000€Tërheqjet nga pronarët ............................................................................ 5.000€Neto vlera e parave nga aktiviteti financues ......................................... 20.000€Neto rritja e vlerës sa parave ................................................................... 8.500€Bilanci i parave të gatshme, 1 Dhjetor 2009 ............................................. 0€Bilanci i parave të gatshme, 31 Dhjetor 2009 ............................................ 8.500€Pasqyra e rrjedhës së parasë raporton rrjedhën e parasë për aktivitetin;financues, investues dhe operues, dhe përshkruan burimin dhe shfrytëzimin eparave për të hyrat dhe shpenzimet për një periudhë të caktuar kohore[
  • Pasqyra e ndryshimit në kapitalin e pronaritKapitali i pronarit 1 dhjetor 2009 0€Investimet e pronarit ................................................................ 30.000€Të hyrat .................................................................................. 5.500€______________________________________________________Tërheqjet e pronarit ................................................................ 1.000€Kapitali i pronarit 31 dhjetor 2009 ........................................... 34.500€Pasqyra e ndryshimit në kapitalin e pronarit raporton ndryshimet nëkapitalin e pronarit përgjatë një periudhë të caktuar kohore, p.sh. brendanjë muaji.
  • Marketingu si funksion i biznesit Sipas ekspertit të mirënjohur amerikan të marketingut strategjik, Dr. Philip Kotler, “Marketingu është një proces nëpërmes të cilit një kompani përcakton se çfarë produktesh dhe shërbimesh janë në interes të konsumatorit, si dhe se çfarë strategjie, mënyra e komunikimit të përdoret për shitjen e këtyre produkteve dhe shërbimeve
  • Konceptet kyçe të marketingut segmentimi i tregut a) segmentimi mbi bazën gjeografike b) segmentimi mbi bazën demografike reklamimi dhe promocioni marrëdhëniet me publikun shitjet
  • Resurset humane si funksion ibiznesit Analiza e punës: hapjes së vendeve të reja të punës riorganizimit në organizatë lëvizjen e punëtorëve dhe detyrimisht krijon vende të reja pune punës jashtë orarit, si tregues i nevojës për vende të reja të punës kërkesa për personel të aftë për të punuar me teknologji të re, etj
  • Resurset humane si funksion ibiznesit Rekrutimi Seleksionimi Vlerësimi i performancës
  • PYETJE DHE KOMENTE!