Informacionet dhe Kërkimet e tregut

3,510 views
3,295 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
128
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informacionet dhe Kërkimet e tregut

  1. 1. INFORMACIONET DHE K Ë RKIMET E MARKETINGUT SISTEMI I INFORMACIONEVE MBLEDHJA E INFORM. PËRPUNIMI I INFORM SHPËRND. E INFORM. SHFRYTËZ I INFORM. RREGULL I INFORM
  2. 2. KLASIFIKIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT <ul><li>KLASIFIKIMI NË MODELE BËHET NË BAZË : </li></ul><ul><li>1.TË TEKNIKËS DHE TEKNOLOGJISË SË PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE </li></ul><ul><li>( I KOMPJUTERIZUAR; I PAKOMPJUTERIZUAR) </li></ul><ul><li>2.TË ORIENTIMIT TË SISTEMIT TË NDËRMARRJES </li></ul><ul><li>(EKZISTON VETËM NJË MODEL-QË PARAQET TËRË SISTEMIN E </li></ul><ul><li>INFORMACIONEVE, I CILI PËRBËHET NGA NËNSISTEME TJERA-të financave,të kontabil.,të market. etj.) </li></ul><ul><li>3.TË NIVELIT TË ZHVILLIMIT TË SISTEMIT TË INFORMACIONEVE </li></ul><ul><li>(SISTEMET E INFO.ME BANKËN E TË DHËNAVE DHE PA BANKËN.) </li></ul>
  3. 3. KARAKTERISTIKAT DHE PËRBËRJA E SISTEM.TË INFORMACIONIT <ul><li>KARAKTERISTIKAT E SIST. TË INFORM. </li></ul><ul><li>PLOTËSIA;RELEVANCA;REPREZENTATIVA;PRECIZITETI;KUPTUESHMËRIA;KOHA;EKSPLOATIMI;VLERA E PËRDORIMIT;CMIMI; </li></ul><ul><li>PËRBËRJA E SIST. TË INFORM. </li></ul><ul><li>HARDVERI;SOFTVERI,NJERËZIT,METODAT DHE QASJET </li></ul>
  4. 4. NOCIONI,KARAKTERISTIKAT DHE ORGANIZIMI I SISTEMIT TË INFORMAC.TË MARKETINGUT <ul><li>PËRBËRJA E SISTEMIT TË INFORM. TË MARKETINGUT( SIM ) </li></ul><ul><li>SISTEMI INTERN I RAPORTIMIT(SISTEMI I KONTABILITETIT) </li></ul><ul><li>SIST. I INFORMAC.(LAJMËRIMEVE)TË MARKET.(SHITËSIT,KANALET E DISTRIBUIMIT,INSTITUC.KËRKIM. </li></ul><ul><li>SIST.I KËRKIM.TË MARKET.(GRUMBULL.,PËRP.,ANALIZA,SHPËRN) </li></ul><ul><li>SIST.I ANALIZËS SË MARKETINGUT(METOD.E ANALIZËS TË DHËN) </li></ul><ul><li>KARAKTER.E SIM- IT </li></ul><ul><li>KONTINUITETI,KOORDINIMI,MBËSHTETJE NË SHËNIMET E DOKUMENTUARA,NË MJETE TEKN-KOMPJUT,ETJ </li></ul>
  5. 5. KLASIFIKIMI I MODELEVE TË MARKETINGUT <ul><li>MODELI-OBJEKTE TË KONSTRUKTUARA NË MES TË CILAVE EKZISTOJNË NGJAJSHMËRI NË RAPORT-ORIGJINALI DHE IMITIMI(MODELI QË IMITON ORIGJINALIN) </li></ul><ul><li>MODELET IZOMORFE(NGJASHMËRI TË MËDHA ME ORIGJ.) </li></ul><ul><li>MODELET HOMORFE(NGJASHMËRI MË TË VOGLA) </li></ul><ul><li>SIPAS QËLLIMEVE-M.DESKRIPTIVE(M.E SHPJEGIMIT,M.E KOMUN.) </li></ul><ul><li>-M.E VENDOSJES(M.E NDËRLIKUARA,TË THJESH.) </li></ul><ul><li>SIPAS TEKNIKAVE TË ZBATUARA- M.KVANTITATIVE(M.LINEARE DHE JOLINEARE,M.STATIKE DHE DINAMIKE,M.STOHAST. DHE DETERMIN. </li></ul><ul><li>ETJ. </li></ul>
  6. 6. KËRKIMET E MARKETINGUT <ul><li>DUHET DEFINUAR PËRGJIGJET PËR KËTO PYETJE! </li></ul><ul><li>1. KUSH ; 2. ÇKA ; 3. KUR ; 4. KU ; 5. SI DHE 6. PSE( KA TË </li></ul><ul><li>BËJË ME SJELLJEN E KONSUMATORËVE) </li></ul><ul><li>OBJEKTIVAT E KËRKIMEVE TË MARKETINGUT </li></ul><ul><li>STUDIMI I TREGUT,KËRKESAVE,REAGIM. TË KONSUM.,PRODUKTI,POZICIONIMI I PRODUKTIT DHE IMIXHI I NDËRMARRJES NË TREG </li></ul><ul><li>VËSHTROHEN NGA 3-NIVELE:MIKRO;MEZO,MAKRO </li></ul>
  7. 7. METODAT E KËRKIMEVE TË MARKETINGUT <ul><li>KËRKIMET KABINETIKE(TAVOLINË, TË BRENDSHME) </li></ul><ul><li>M.INTERNE(BAZOHEN NË DOKUMENTAC.E NDËRMARRJES-LLOGARITË PËRFUNDIMTARE ETJ,,BOTIMET STATISTIKORE) </li></ul><ul><li>.KËRKIMET NË TERREN(TË JASHTME)-I </li></ul><ul><li>M.E HULUMTIMIT;M.E VËZHGIMIT;M.E EKSPERIMENTIT(LABORATOR </li></ul><ul><li>.PROCESI I KËRKIMEVE TË MARKETINGUT-KËRK.EKSPLORATORE </li></ul><ul><li>K.DESKRIPTIVE </li></ul><ul><li>K.TË SHKAK-PASOJAVE </li></ul><ul><li>PLANI I KËRKIMEVE TË MARKETINGUT </li></ul><ul><li>1.NË PËRGATITJE;2.NË AKTIVITETE KËRKIMORE;NË ZBATIMIN E KËRKIMEVE </li></ul><ul><li>PLANI PËRFSHINË:DEFINIMIN E PROBLEMIT;ZGJEDHJEN E LLOJEVE DHE TË BURIMEVE TË INFORM.,ZGJEDHJEN E METODAVE ADEKVATE;PËRCAKTIMIN E MADHËSISË SË LLOJEVE TË MOSTRAVE;ORGANIZIMIN E MËNYRES SË KËRKIMEVE,DOKUMENTACIONI I KËRKIMEVE;PARALLOGARITJET E SHPENZIMEVE TË KËRKIMEVE;PËRKUFIZIMET E ELEMENTEVE NË SUAZË TË PLANIT </li></ul>

×