Türkiye Ekonomisi
27 Şubat 2014
Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
Sunum Planı
2
Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar
Yapısal Reformlar ve Öncelikler
Uzun Vadeli Görünüm
Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar
3
Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama Ömrü
4
15 Ay
135 Ay
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1950-2002 2003-14
1923-2002
Hüküme...
Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları
5
Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı
Son 90 yılda Türkiye ortalama yıllık %5,1 büyüseydi
...
Kişi Başına GSYH
Source: TURKSTAT
7
8 667
18 125
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
17 000
19 000
2002 2012
Kişi Başın...
Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz
8
22.7
35.5
37.0
58.6
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
2002 2013
Türkiye/ABD
Türkiye/Avr...
9
Yukarı Yönlü
• Daha güçlü dış talep
• AB resesyondan çıkıyor
• MENA daha istikrarlı
• Daha rekabetçi kur
Aşağı Yönlü
• S...
10
İstihdam
Kaynak: TÜİK
(MilyonKişi,m.a)
25,5
20
21
22
23
24
25
26 Ocak08
Temmuz08
Ocak09
Temmuz09
Ocak10
Temmuz10
Ocak11...
İşgücü Göstergeleri
45
46
47
48
49
50
51
52
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ocak08
Temmuz08
Ocak09
Temmuz09
Ocak10
Temmuz10
Ocak1...
Enflasyon
0
20
40
60
80
100
120
140
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1...
Enflasyon: Riskler
TL’de Değer
Kaybı
Gıda Fiyatları
Yukarı
Yönlü Çıktı Açığının
Artması
Parasal
Sıkılaştırma
Makro-ihtiyat...
(%)
14
Para Politikası
Kaynak: TCMB
8.00
12.00
10.00
3
5
7
9
11
13
15 Ekim11
Kasım11
Aralık11
Ocak12
Şubat12
Mart12
Nisan1...
Makro İhtiyati Tedbirler
• Limit sınırlaması
• Daha yüksek asgari ödeme tutarı
• Taksit sınırlaması
Kredi kartları
• Konut...
Mali Disiplin
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
GenelDevletAçığı/GSYH(%)
2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık.
16
10.8
7...
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
KamuBorçStoku/GSYH(%)
Maastricht Kriteri: %60
2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz...
18
(%)
Faiz Oranları
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
62.7
10.8
25.4
2.8
-5
5
15
25
35
45
55
65
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2...
19
(%)
Faiz Giderleri
Kaynak: Maliye Bakanlığı
85.7
14.9
43.2
11.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2002 2003 2004 2005 2006 2...
20
• Cari Açık
Cari Açık
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
Tasarruflar
21
-5
0
5
10
15
20
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K...
Cari İşlemler Dengesi
Kaynak: TCMB, TÜİK
Net Altın Ticareti
• 2011: -4.8 milyar $
• 2012: +5,7 milyar $
• 2013 : -11,8 mil...
Cari Açığın Seyri
2014’teki Azalışı Etkileyecek Faktörler
2013’teki Artışı Etkileyen Faktörler
Artan iç talep
Azalan Dış t...
Kaynak: TCMB, TÜİK
(12AylıkKümülatif,Milyar$)
Cari Açığın Finansmanı
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Esnek Döviz KuruKurOynaklığı(%)
Kaynak: Bloomberg
*Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Şili, Kolo...
Net Döviz Pozisyonu
Kaynak: TCMB, BDDK, Hazine Müsteşarlığı
*Varlıklar= Hazinenin TCMB nezdindeki döviz varlıkları+TCMB dı...
88.4
-75.8
25.2
-5.0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2...
Sağlam Bankacılık Sektörü
Kaynak: BDDK
28
SermayeYeterlilikOranı(%)
2002 Aralık 13
17.6
2.7
KredilerinTakibeDönüşümOranı(%...
Yabancı Para Cinsinden Krediler
Kaynak: BDDK
59
28
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Aralık02
Nisan03
Ağustos03
Aralık03
Nisan...
Döviz Borcu: Tüm Şirketler
30Kaynak: TCMB
YP
cinsinden
borcu
olmayan,
63%
YP cinsi olup
ihracat geliri
olan, 25%
YP cinsi ...
Şirketler: KOBİ ve Büyük Firmalar
31
Yabancı para cinsinden borcun büyük kısmı BÜYÜK FİRMALARA ait
YP cinsinden borcu olan...
32
Hanehalkı Yükümlülükleri
65
23
0 20 40 60 80 100 120 140
Danimarka
Hollanda
İrlanda
İngiltere
Portekiz
İsveç
İspanya
Fi...
Yapısal Reformlar ve Öncelikler
33
34
Turizm
Turizm Gelirleri
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
35
(Milyar$)
12.4
32.3
5
10
15
20
25
30
35
2002 2013
Turist SayısıTuristSayısı(MilyonKişi)
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
36
15.8
35.7
10
15
20
25
30
35
40
2002 2013
Turizm
Türkiye’nin Turist
Sayısına Göre
Dünyadaki Sıralaması
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
37
2002
17.
2012
6.
38
Sağlık Kongre Kış
Kruvaziyer Golf Kültür
Turizm Hedefleri
Pazarın çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm
türlerinin gel...
Turizm Yatırım Teşvikleri
KDV Oranı %18’den %8’e düşürüldü
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Teşvikler
 Kısmi geli...
Fasıl - 1
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele
Katma Değer
Zincirinde
Yukarı Çıkmak
Beşeri
Sermayenin
Kalitesinin
Artırılması
Fi...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
41
Kayıt Dışı İstihdamın Büyüklüğü
42Kaynak:TÜİK
52.1 51.7
50.1
48.2
47.0
45.4
43.5 43.8
43.3
42.1
39.0
35.1
30
35
40
45
50
5...
Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
32.2
31.5
30.7
30.4
29.1
28.4
28.9
28.3
27.7
27.2
26.5
26
27
28
29
30
31
32
33 2003
2004
2...
Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
31.2
28.4
28.4
28.0
27.6
26.5
25.5
25.2
24.3
23.8
23.6
23.1
22.1
21.1
19.0
18.6
18.4
16.4
...
Vergi Kaybı
7.8
7.3
7.4
7.5
7.5
7.1
6.8
6.3
5.7
5.3
5.3
5.7
3.6
3.4
3.4
3.4
3.5
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.5
2.8
2
3
4
5
6
7
8
...
2011–13 Kayıt Dışı Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem Planı
Gelir Vergisi Reformu ve Vergi
Usul Kanunu
Gelir İdaresi ve ...
Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak
47
Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz
1400 kg domates=1 Tablet
Bilgi Yoğun Ürünler
48
İhracatta Yüksek Katma Değer
Bilimsel, teknolojik ve tasarım çalışmalarının ticarileşmesi Türkiye’nin
katma değer zincirin...
Ar-Ge Bizim İçin Neden Önemli ?
Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Payı
Üretim ve İhracatta Düşük
Ar- Ge Faaliyetlerin...
Ar- Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesini
Destekliyoruz
51
Kanuni Düzenlemelerimiz
• Buluşların ticari işlemlere konu ed...
Kaynak: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı
52
•%3,02023
•%1,82018
• %0,922012
• %0,532002
Ar-Ge Harcamaları
Endüstriyel Tasarım Başvuruları
2013’de 45.091 başvuru
2002’ye göre % 122 artış
Kaynak: TPE
53
Marka Başvuruları
Kaynak: TPE
• 108.608
2013
• 36.429
2002
54
Marka Başvuruları(2012,Bin)
108*
86
64
54
44
41
17 16 14 14
0
20
40
60
80
100
120
TÜRKİYE
Fransa
Almanya
İtalya
İspanya
İn...
Patent Başvuruları
1,874
12,053
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2002 201...
57
Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması
Öğrenci Sayısı
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, Eurostat
Not: Pay hesaplanırken ‘yaygın eğitim dahil’ öğrenci sayısı esas...
Eğitim Yatırımları
Geçtiğimiz 11 yıl
boyunca,
• 205.000 derslik açtık
• 400.000 öğretmen
atadık
Kaynak: MEB
59
Okullaşma Oranları
60
(BrütOranlar,%)
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
11.7
96.5
80.8
35.8
44.0
107.6
96.8
92.1
10
30
50
70
90
1...
Eğitim Bütçesinin Payı(EğitimBütçesininToplamİçindekiPayı,%)
9.4
18
7
9
11
13
15
17
19
2002 2014
61
Kaynak: Maliye Bakanlı...
PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark
Kaynak: OECD
76
74
47
51
38
46
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Fen Matematik
2006...
Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
Fatih Projesi ile öğrencilerimize,
İnternet Erişimi
Akıllı Tahtalar
Tablet Bilgisayarla...
Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi
64
1.714 Km
Otoyol Toplamı
4.387 Km
Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı
6.101 Km
Toplam
BÖLÜNMÜŞ
YOL AĞI
(01 Ocak 2003)
2.2...
Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz
İSTANBUL
EDİRNE
ESKİŞEHİR
Polatlı
ANKARA
KONYA
İZMİR
SİVAS
AFYONKARHİSAR
KAYSERİ
BURSA
ERZİ...
İstanbul
Antalya
İzmir
Gaziantep
Trabzon
Kayseri
Samsun
Erzurum
Kars
Van
Diyarbakır
Malatya
Dalaman
Bodrum
Sivas
Elazığ
Bu...
2003
60 Nokta
SunExpressPegasus
ATLAS JET Onur Air
2013
236 Nokta
THY
THY
SunExpress
Uçuş Noktaları (Dış Hat)
Artış : %294...
Fasıl - 2
69
Enerjide Dışa
Bağımlılığın
Azaltılması
Sermaye
Piyasalarının
Derinleştirilmesi
Bölgesel
Gelişmişlik
Farkların...
Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
70
Enerjide Dışa Bağımlılık
% 72
Toplam Enerji
% 92
Petrol
% 98
Doğalgaz
71
Enerji Faturası
(Brent,varil/$)
(Enerjiİthalatı,Milyar$)
72
Kaynak: TÜİK, Bloomberg
Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü
73
Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
MW
Mevcut Kurulu Gücümüz 2013 64.044
Mevcut Ku...
Nükleer santraller yapmaya devam ediyoruz
Akkuyu Sinop
3. Santral çalışmaları devam ediyor
74
Enerji verimliliğini artırıyoruz
Sanayi
% 20
Ulaşım
% 15
Konut
% 30
75
76
Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu
77
Dünya standartlarında yeni yasal çerçeve
•Finansal derinleşme ve inovasyonun arttırılması
...
BİST’in Yeniden Yapılandırılması
78
Bölgesel Liderlik
Piyasa
değeri/GSYH
oranının
%80’e
çıkarılması
1.000 yeni
şirket
31
44
66
68
71
73
77
20
30
40
50
60
70
80
Rio de Jeneiro İSTANBUL Meksika Mauritius Varşova Prag Budapeşte
(2013)
2009
72’...
Bireysel Emeklilik
80
%25 Devlet Katkısı
Sistemden Erken Çıkma
Cezası
2013 başından
itibaren 1,1 milyon
yeni katılımcı ve ...
Küresel Fonlar İçin Teşvikler
Küresel fonlar için vergisiz bir
ortam
Türkiye’de varlık yönetiminin
kolaylaştırılması
81
Girişim Sermayesi İçin Teşvikler
Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda
belirtilen oranlarda girişim sermayesi indir...
Melek Yatırımcılar için Teşvikler
83
84
Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
Bölgesel Kalkınma
26 Kalkınma Ajansı
GAP Eylem Planı
• GAP’a 2003’ten bu yana 36,1 milyar TL kaynak aktardık.
• İşsizlik o...
Demokratik Standartların Güçlendirilmesi
86
New Democratization Package
Çözüm Süreci
Demokratikleşme Paketi
Yeni Anayasa
4...
Uzun Vadeli Görünüm
87
Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri
Kurumsal Kalite
Demografi
Verimlilik
88
Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi
Yolsuzluk Algı:
2013: 177 ülkede 53.
2002: 102 ülkede 65.
İş Yapma Kolaylığı:
2013: 189 ...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2002)
(102 ülke arasında 65. sırada)
31
44 45
58 59
65
70
73 74
96
20
30
40
50
60
70
80
90
100
İta...
(177 ülke arasında 53. sırada)
53
69
72
80 80
94
106 106
114
127
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
TÜRKİYE
İtalya
Brez...
Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked higher than Russia, Argentina and Greece.(117 ülke arasında 71. sırada)
...
(148 ülke arasında 44. sırada)
29
38
42 44
49 51
55
56
60
63
64
76 78
84
91
104
25
35
45
55
65
75
85
95
105
Çin
Endonezya
...
(175 ülke arasında 84. sırada)
Kaynak: Dünya Bankası
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006)
62
69 70
71
84
93
97
108
111
122
13...
(189 ülke arasında 69. sırada)
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013)
53
65
69
72 73
88 89
92
96
112
116
120 126
134
20
40
60
8...
Genç Nüfus
Kaynak: Eurostat
GençNüfusun(15-24yaş)ToplamNüfusİçindekiPayı(2012,%)
96
16.8
8 10 12 14 16 18 20
İtalya
Yunani...
2.0
1.0
0.3
0.7
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Türkiye ABD AB-27 OECD
YıllıkOrtalamaArtışHızı(%,2001-11)
Çalışma ...
GSYH
2002
2050
2002
230 Milyar $
2050
5 Trilyon $
2012
786 Milyar $
2023
2 Trilyon $
98
Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
Kişi Başına Milli Gelir
2002
2050
2002
3,492 $
2012
10,497 $
2023
25,000 $
2050
50,000 $
99
Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
Yatırımcılar Türkiye’yi Nasıl
Değerlendiriyor?
100
Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
101
Doğrudan Yatırım Girişleri
(Milyar$)
14.8
136.3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1980-2002 2013
102
Kaynak: TCMB
Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100)
103
Kaynak: TCMB
Teşekkürler…
104
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Sunumu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Sunumu

327
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
327
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 •  
 • State contribution up to 25% of the annual gross minimum wage. 3 years  15%6 years  35%10 years  60%Retirement  100% of the 25% State ContributionParticipants:28.12.2012: 3.128.13020.12. 2013: 4.092.029
 •  
 • 3.
 •  
 •  
 •  
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Sunumu

  1. 1. Türkiye Ekonomisi 27 Şubat 2014 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı
  2. 2. Sunum Planı 2 Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar Yapısal Reformlar ve Öncelikler Uzun Vadeli Görünüm
  3. 3. Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar 3
  4. 4. Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama Ömrü 4 15 Ay 135 Ay 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1950-2002 2003-14 1923-2002 Hükümetlerin ortalama ömrü: 17 ay 2002-14 Siyasi İstikrar 2023 Hedefleri
  5. 5. Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları 5 Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı Son 90 yılda Türkiye ortalama yıllık %5,1 büyüseydi milli gelirimiz $823 milyar yerine $1,3 trilyon olurdu 4.5 3.1 5.1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 1923-2002 1993-2002 2003-2012 (%)
  6. 6. Kişi Başına GSYH Source: TURKSTAT 7 8 667 18 125 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 15 000 17 000 19 000 2002 2012 Kişi Başına Gelir (SGP) 1 099 1 572 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2002 2012 Kişi Başına Gelir (₺, Reel) 3 492 10 497 1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 2002 2012 Kişi Başına Gelir ($)
  7. 7. Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz 8 22.7 35.5 37.0 58.6 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2002 2013 Türkiye/ABD Türkiye/Avrupa Birliği KişiBaşınaGelir(SAGP,%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF
  8. 8. 9 Yukarı Yönlü • Daha güçlü dış talep • AB resesyondan çıkıyor • MENA daha istikrarlı • Daha rekabetçi kur Aşağı Yönlü • Siyasi belirsizlik • Krediye erişimin zorlaşması Büyüme Görünümü
  9. 9. 10 İstihdam Kaynak: TÜİK (MilyonKişi,m.a) 25,5 20 21 22 23 24 25 26 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13
  10. 10. İşgücü Göstergeleri 45 46 47 48 49 50 51 52 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13 İşsizlik Oranı (Sol Eksen) İşgücüne Katlım Oranı (Sağ Eksen) Kaynak: TÜİK (m.a,%) (m.a.,%) 11
  11. 11. Enflasyon 0 20 40 60 80 100 120 140 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaynak: TÜİK (TÜFE,Yıllık,%) 12
  12. 12. Enflasyon: Riskler TL’de Değer Kaybı Gıda Fiyatları Yukarı Yönlü Çıktı Açığının Artması Parasal Sıkılaştırma Makro-ihtiyati tedbirler Aşağı Yönlü 13
  13. 13. (%) 14 Para Politikası Kaynak: TCMB 8.00 12.00 10.00 3 5 7 9 11 13 15 Ekim11 Kasım11 Aralık11 Ocak12 Şubat12 Mart12 Nisan12 Mayıs12 Temmuz12 Ağustos12 Eylül12 Ekim12 Kasım12 Aralık12 Ocak13 Mart13 Nisan13 Mayıs13 Haziran13 Temmuz13 Ağustos13 Eylül2013 Kasım13 Aralık13 Ocak13 Şubat13 TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Borç Alma Borç Verme Politika Faiz Oranı
  14. 14. Makro İhtiyati Tedbirler • Limit sınırlaması • Daha yüksek asgari ödeme tutarı • Taksit sınırlaması Kredi kartları • Konut kredileri haricindeki tüketici kredilerinde ihtiyat payı artışı Tüketici kredileri • Peşinat şartı • Taşıt ve ihtiyaç kredilerine vade sınırlaması Taşıt ve ihtiyaç kredileri • KOBİ ve ihracat kredilerine teşvik Diğer 15
  15. 15. Mali Disiplin Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GenelDevletAçığı/GSYH(%) 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık. 16 10.8 7.9 4.1 0.1 -1.3 0.2 1.6 5.5 3.0 0.4 1.0 1.0 1.1 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Maastricht Kriteri: %3
  16. 16. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı KamuBorçStoku/GSYH(%) Maastricht Kriteri: %60 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz. Kamu Borçlarını Azalttık 17 74.0 67.7 59.6 52.7 46.5 39.9 40.0 46.1 42.3 39.1 36.2 35.0 33.0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  17. 17. 18 (%) Faiz Oranları Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 62.7 10.8 25.4 2.8 -5 5 15 25 35 45 55 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ocak 14 DİBS Faiz Oranı İç Borç Stokunun Reel Faizi
  18. 18. 19 (%) Faiz Giderleri Kaynak: Maliye Bakanlığı 85.7 14.9 43.2 11.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri
  19. 19. 20 • Cari Açık Cari Açık
  20. 20. Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Tasarruflar 21 -5 0 5 10 15 20 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kamu Tasarrufu/GSYH Özel Tasarruf/GSYH
  21. 21. Cari İşlemler Dengesi Kaynak: TCMB, TÜİK Net Altın Ticareti • 2011: -4.8 milyar $ • 2012: +5,7 milyar $ • 2013 : -11,8 milyar $ 22
  22. 22. Cari Açığın Seyri 2014’teki Azalışı Etkileyecek Faktörler 2013’teki Artışı Etkileyen Faktörler Artan iç talep Azalan Dış talep • AB bölgesinde resesyon, Arap Baharı Yüksek Enerji Fiyatları Altın Etkisi İç Talebin Zayıflaması Dış Talebin Artması Rekabetçi Kur Düzeyi 23
  23. 23. Kaynak: TCMB, TÜİK (12AylıkKümülatif,Milyar$) Cari Açığın Finansmanı 24
  24. 24. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Esnek Döviz KuruKurOynaklığı(%) Kaynak: Bloomberg *Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Kore ve Türkiye. Gelişmekte Olan Ülkeler* Türkiye 25
  25. 25. Net Döviz Pozisyonu Kaynak: TCMB, BDDK, Hazine Müsteşarlığı *Varlıklar= Hazinenin TCMB nezdindeki döviz varlıkları+TCMB dış varlıkları; Yükümlülükler= Kamu brüt Borç stoku+TCMB dış döviz yükümlülükleri. TCMB’den alınan veriler 21 Şubat 2014, kamu brüt borç stoku verisi 2013 3. çeyrek verisidir. **Aralık 2013 verileri ***Kasım 2013 verileri ****Mart 2013 verileri *****14.02.2014 (milyar $) Varlık Yükümlülük Net Pozisyon Kamu* 131,9 119,0 13,0 Bankacılık** 513,2 513,8 -0,6 Reel Sektör*** 93,0 263,2 -170,2 Kısa Vadeli 78,2 95,1 -16,9 Hanehalkı**** 191,0 0,5 190,5 YP Mevduat***** 79,9 26
  26. 26. 88.4 -75.8 25.2 -5.0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ç3 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) (%) (MilyarTL) 27 Kamu Net Dış Borç Stoku Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
  27. 27. Sağlam Bankacılık Sektörü Kaynak: BDDK 28 SermayeYeterlilikOranı(%) 2002 Aralık 13 17.6 2.7 KredilerinTakibeDönüşümOranı(%) 15.3 0 5 10 15 20 25 Ocak08 Mayıs08 Eylül08 Ocak09 Mayıs09 Eylül09 Ocak10 Mayıs10 Eylül10 Ocak11 Mayıs11 Eylül11 Ocak12 Mayıs12 Eylül12 Ocak13 Mayıs13 Eylül13 Hedef oran: %12 Yasal sınır: %8
  28. 28. Yabancı Para Cinsinden Krediler Kaynak: BDDK 59 28 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Aralık02 Nisan03 Ağustos03 Aralık03 Nisan04 Ağustos04 Aralık04 Nisan05 Ağustos05 Aralık05 Nisan06 Ağustos06 Aralık06 Nisan07 Ağustos07 Aralık07 Nisan08 Ağustos08 Aralık08 Nisan09 Ağustos09 Aralık09 Nisan10 Ağustos10 Aralık10 Nisan11 Ağustos11 Aralık11 Nisan12 Ağustos12 Aralık12 Nisan13 Ağustos13 Aralık13 (yabancıParaCinsindenKrediler/ToplamKrediler,%)
  29. 29. Döviz Borcu: Tüm Şirketler 30Kaynak: TCMB YP cinsinden borcu olmayan, 63% YP cinsi olup ihracat geliri olan, 25% YP cinsi olup ihracat geliri olmayan, 12% 9.500 firma Toplam net ciroları GSYH’nin % 71’i
  30. 30. Şirketler: KOBİ ve Büyük Firmalar 31 Yabancı para cinsinden borcun büyük kısmı BÜYÜK FİRMALARA ait YP cinsinden borcu olan büyük firmaların yaklaşık %80’ninin ihracat geliri var Kaynak: TCMB YP borcu olmaya nlar, 66 % YP borcu olup ihracat geliri olan, 22% YP borcu olup ihracat geliri olmayan, 12 % KOBİ'ler YP borcu olmaya nlar, 43 % YP borcu olup ihracat geliri olan, 45 % YP borcu olup ihracat geliri olmayan, 12 % Büyük Firmalar
  31. 31. 32 Hanehalkı Yükümlülükleri 65 23 0 20 40 60 80 100 120 140 Danimarka Hollanda İrlanda İngiltere Portekiz İsveç İspanya Finlandiya Avro Bölgesi Yunanistan Malta Almanya Fransa Belçika Lüksemburg Avusturya İtalya Estonya Polonya Letonya Çek Cumh. Macaristan Slovenya Slovakya Litvanya TÜRKİYE (Haziran2013,%,GSYH) Kaynak: TCMB, ECB
  32. 32. Yapısal Reformlar ve Öncelikler 33
  33. 33. 34 Turizm
  34. 34. Turizm Gelirleri Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 35 (Milyar$) 12.4 32.3 5 10 15 20 25 30 35 2002 2013
  35. 35. Turist SayısıTuristSayısı(MilyonKişi) Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 36 15.8 35.7 10 15 20 25 30 35 40 2002 2013
  36. 36. Turizm Türkiye’nin Turist Sayısına Göre Dünyadaki Sıralaması Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 37 2002 17. 2012 6.
  37. 37. 38 Sağlık Kongre Kış Kruvaziyer Golf Kültür Turizm Hedefleri Pazarın çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
  38. 38. Turizm Yatırım Teşvikleri KDV Oranı %18’den %8’e düşürüldü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Teşvikler  Kısmi gelir vergisi stopaj desteği  Sosyal güvenlik prim desteği  Hazine arazisi desteği  Su ve enerji masraflarına devlet yardımları Yatırım Teşvikleri  Otel yatırımlarına bölgesel destekler  5. bölgede yer alacak kültür turizmine destek  Turizmin korunması ve geliştirilmesine yönelik bölgelerdeki yatırımlar için teşvikler EXIMBANK kredi imkanları 39
  39. 39. Fasıl - 1 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi 40
  40. 40. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 41
  41. 41. Kayıt Dışı İstihdamın Büyüklüğü 42Kaynak:TÜİK 52.1 51.7 50.1 48.2 47.0 45.4 43.5 43.8 43.3 42.1 39.0 35.1 30 35 40 45 50 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Kasım (Kayıtdışıistihdam/Toplamİstihdam,%)
  42. 42. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 28.9 28.3 27.7 27.2 26.5 26 27 28 29 30 31 32 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Schneider, 2013 43 KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(%,GSYH) 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı
  43. 43. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 31.2 28.4 28.4 28.0 27.6 26.5 25.5 25.2 24.3 23.8 23.6 23.1 22.1 21.1 19.0 18.6 18.4 16.4 15.5 15.0 13.9 13.6 13.0 13.0 13.0 12.2 9.9 9.7 9.1 8.0 7.5 5 10 15 20 25 30 35 Bulgaristan Romanya Hırvatistan Litvanya Estonya TÜRKİYE Letonya G.Kıbrıs Malta Polonya Yunanistan Slovenya Macaristan İtalya Portekiz İspanya ABOrtalaması Belçika ÇekCumh. Slovakya İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Almanya İrlanda Fransa İngiltere Hollanda Lüksemburg Avusturya KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(2013,%,GSYH) Kaynak: Schneider, 2013 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar 44
  44. 44. Vergi Kaybı 7.8 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 6.8 6.3 5.7 5.3 5.3 5.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.8 2 3 4 5 6 7 8 9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde Kaynak: Schneider, 2012 VergiKaybı(%,GSYH) 45
  45. 45. 2011–13 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Gelir Vergisi Reformu ve Vergi Usul Kanunu Gelir İdaresi ve Vergi Denetimde Altyapının Güçlendirilmesi 46 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
  46. 46. Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak 47
  47. 47. Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz 1400 kg domates=1 Tablet Bilgi Yoğun Ürünler 48
  48. 48. İhracatta Yüksek Katma Değer Bilimsel, teknolojik ve tasarım çalışmalarının ticarileşmesi Türkiye’nin katma değer zincirinde yukarılara çıkmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye $1,58 Güney Kore $3,0 Turquality $3.28 Japonya $3,5 Almanya $4,1 İhracata konu olan ürünlerin kilo bazında değerleri 49
  49. 49. Ar-Ge Bizim İçin Neden Önemli ? Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Payı Üretim ve İhracatta Düşük Ar- Ge Faaliyetlerini Destekliyoruz Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 50 27.6 72.4 35.6 64.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Yüksek ve Ortanın Üstü Teknoloji Düşük ve Ortanın Altı Teknoloji Üretim İhracat
  50. 50. Ar- Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesini Destekliyoruz 51 Kanuni Düzenlemelerimiz • Buluşların ticari işlemlere konu edilmesinden elde edilen kazancın % 50’si gelir ve kurumlar vergisinden istisna • Kesinti yoluyla alınan vergilerde % 50 indirim • Ar-Ge Merkezlerine sağlanan destekler için Ar-Ge personeli sayısı 30’a indirildi
  51. 51. Kaynak: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı 52 •%3,02023 •%1,82018 • %0,922012 • %0,532002 Ar-Ge Harcamaları
  52. 52. Endüstriyel Tasarım Başvuruları 2013’de 45.091 başvuru 2002’ye göre % 122 artış Kaynak: TPE 53
  53. 53. Marka Başvuruları Kaynak: TPE • 108.608 2013 • 36.429 2002 54
  54. 54. Marka Başvuruları(2012,Bin) 108* 86 64 54 44 41 17 16 14 14 0 20 40 60 80 100 120 TÜRKİYE Fransa Almanya İtalya İspanya İngiltere Portekiz İsviçre Norveç Polonya Kaynak: TPE *Türkiye 2013 Rakamı
  55. 55. Patent Başvuruları 1,874 12,053 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2002 2013 Kaynak: TPE 56
  56. 56. 57 Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması
  57. 57. Öğrenci Sayısı Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, Eurostat Not: Pay hesaplanırken ‘yaygın eğitim dahil’ öğrenci sayısı esas alınmıştır. 58 (ToplamNüfusİçindekiPay,ı%) 39 22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Türkiye AB
  58. 58. Eğitim Yatırımları Geçtiğimiz 11 yıl boyunca, • 205.000 derslik açtık • 400.000 öğretmen atadık Kaynak: MEB 59
  59. 59. Okullaşma Oranları 60 (BrütOranlar,%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 11.7 96.5 80.8 35.8 44.0 107.6 96.8 92.1 10 30 50 70 90 110 130 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 2002-03 2012-13
  60. 60. Eğitim Bütçesinin Payı(EğitimBütçesininToplamİçindekiPayı,%) 9.4 18 7 9 11 13 15 17 19 2002 2014 61 Kaynak: Maliye Bakanlığı
  61. 61. PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark Kaynak: OECD 76 74 47 51 38 46 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Fen Matematik 2006 2009 2012
  62. 62. Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Fatih Projesi ile öğrencilerimize, İnternet Erişimi Akıllı Tahtalar Tablet Bilgisayarlar Diğer Bilgi Teknolojileri Ekipmanları sağladık 63
  63. 63. Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi 64
  64. 64. 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) 2.244 Km Otoyol Toplamı 20.807 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 23.051 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (Ocak 2014) 65
  65. 65. Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz İSTANBUL EDİRNE ESKİŞEHİR Polatlı ANKARA KONYA İZMİR SİVAS AFYONKARHİSAR KAYSERİ BURSA ERZİNCAN ERZURUM KARS MERSİN ADANA DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA ZONGULDAK SAMSUN Bandırma VAN MUŞ BİLECİK ÇANKIRI KIRIKKALE TEKİRDAĞ İZMİT BALIKESİR AYDIN DENİZLİ BURDUR ISPARTA UŞAK MANİSA KARAMAN NİĞDE OSMANİYE K.MARAŞ AMASYA BATMAN MARDİN Yerköy KARABÜK Yenişehir 405 km 212 km 533 km 624 km 105 km İnşaatı tamamlananlar (888 km) İnşaatı Devam Edenler (1796 km) Yapım İhalesi aşamasında olanlar (454 km) Proje Yapımı Devan Edenler (354 km) GAZİANTEP Çobanbey 66
  66. 66. İstanbul Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Samsun Erzurum Kars Van Diyarbakır Malatya Dalaman Bodrum Sivas Elazığ Bursa Ankara Ağrı Erzincan Muş Batman Mardin Şanlıurfa Adana Konya Denizli KKTC THY THY PegasusOnur Air SUN Express ATLAS JET Tokat Zonguldak BoraJet Edremit Siirt Gazipaşa Çorlu KKTC Iğdır Gökçeada Hata y Adana Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Ankara Bursa Samsun Erzurum Kars Van Mardin Malatya Dalaman Bodrum Konya Sivas Elazığ Sinop Nevşehir Adıyaman Batman Çanakkale Denizli Eskişehir Isparta Kahramanmaraş Merzifon Muş Uşak Ağrı Tekirda ğ Erzincan Diyarbakır Şanlıurf a İstanbul Kastamonu Bingöl Şırnak 2013 6 Havayolu 7 Merkez 52 Nokta 2003 2 Merkez 26 Nokta İç hatlarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi TÜRKİYE Uçuş Noktaları (İç Hat) 67
  67. 67. 2003 60 Nokta SunExpressPegasus ATLAS JET Onur Air 2013 236 Nokta THY THY SunExpress Uçuş Noktaları (Dış Hat) Artış : %294 68
  68. 68. Fasıl - 2 69 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Demokratik Standartların İyileştirilmesi
  69. 69. Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması 70
  70. 70. Enerjide Dışa Bağımlılık % 72 Toplam Enerji % 92 Petrol % 98 Doğalgaz 71
  71. 71. Enerji Faturası (Brent,varil/$) (Enerjiİthalatı,Milyar$) 72 Kaynak: TÜİK, Bloomberg
  72. 72. Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü 73 Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı MW Mevcut Kurulu Gücümüz 2013 64.044 Mevcut Kurulu Gücümüzde Yenilenebilir Enerji 2013 25.596 İnşa Halindeki Santraller 14.338 İnşa Halindeki Santrallerdeki Yenilenebilir Enerji 10.804
  73. 73. Nükleer santraller yapmaya devam ediyoruz Akkuyu Sinop 3. Santral çalışmaları devam ediyor 74
  74. 74. Enerji verimliliğini artırıyoruz Sanayi % 20 Ulaşım % 15 Konut % 30 75
  75. 75. 76 Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi
  76. 76. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 77 Dünya standartlarında yeni yasal çerçeve •Finansal derinleşme ve inovasyonun arttırılması •Yatırımcı haklarının güçlendirilmesi •Şirket yönetiminin geliştirilmesi
  77. 77. BİST’in Yeniden Yapılandırılması 78 Bölgesel Liderlik Piyasa değeri/GSYH oranının %80’e çıkarılması 1.000 yeni şirket
  78. 78. 31 44 66 68 71 73 77 20 30 40 50 60 70 80 Rio de Jeneiro İSTANBUL Meksika Mauritius Varşova Prag Budapeşte (2013) 2009 72’inci 2013 44’üncü 2018 25’inci Küresel Finans Merkezleri Endeksi Kaynak: Küresel Finans Merkezleri Endeksi 79
  79. 79. Bireysel Emeklilik 80 %25 Devlet Katkısı Sistemden Erken Çıkma Cezası 2013 başından itibaren 1,1 milyon yeni katılımcı ve 5,2 milyar TL fon artışı
  80. 80. Küresel Fonlar İçin Teşvikler Küresel fonlar için vergisiz bir ortam Türkiye’de varlık yönetiminin kolaylaştırılması 81
  81. 81. Girişim Sermayesi İçin Teşvikler Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda belirtilen oranlarda girişim sermayesi indirimi yapılmaktadır • Girişim Sermayesi Gelirlerinin %10’u • Girişim Sermayesinin %20’si Temettüde Vergi İndirimi 82
  82. 82. Melek Yatırımcılar için Teşvikler 83
  83. 83. 84 Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
  84. 84. Bölgesel Kalkınma 26 Kalkınma Ajansı GAP Eylem Planı • GAP’a 2003’ten bu yana 36,1 milyar TL kaynak aktardık. • İşsizlik oranını 2012’de % 12,4’e düşürdük. • Son 5 yılda 378 bin yeni istihdam DAP, KOP ve DOKAP Projeleri Cazibe Merkezleri, KÖYDES, BELDES, SUKAP ve SODES Yeni Yatırım Teşvik Sistemi • Bölgesel Teşvikler • Gelir Vergisi Stopajı • Sigorta Primi İşçi Desteği 85
  85. 85. Demokratik Standartların Güçlendirilmesi 86 New Democratization Package Çözüm Süreci Demokratikleşme Paketi Yeni Anayasa 4.Yargı Reformu Paketi AB Katılım Süreci
  86. 86. Uzun Vadeli Görünüm 87
  87. 87. Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri Kurumsal Kalite Demografi Verimlilik 88
  88. 88. Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi Yolsuzluk Algı: 2013: 177 ülkede 53. 2002: 102 ülkede 65. İş Yapma Kolaylığı: 2013: 189 ülkede 69. 2006: 175 ülkede 84. Küresel Rekabet Gücü: 2013: 148 ülkede 44. 2005: 117 ülkede 71. 89Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası
  89. 89. Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) (102 ülke arasında 65. sırada) 31 44 45 58 59 65 70 73 74 96 20 30 40 50 60 70 80 90 100 İtalya Yunanistan Brezilya Meksika Çin TÜRKİYE Arjantin Hindistan Rusya Endonezya Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 90
  90. 90. (177 ülke arasında 53. sırada) 53 69 72 80 80 94 106 106 114 127 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 TÜRKİYE İtalya Brezilya Çin Yunanistan Hindistan Arjantin Meksika Endonezya Rusya 91 Yolsuzluk Algı Endeksi (2013) Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü
  91. 91. Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked higher than Russia, Argentina and Greece.(117 ülke arasında 71. sırada) 31 35 36 38 43 45 47 48 53 54 57 59 67 68 69 71 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Portekiz Macaristan Slovakya İtalya Polonya Hindistan Yunanistan Çin Rusya Arjantin Brezilya Meksika Romanya Ukrayna Endonezya TÜRKİYE Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) 92
  92. 92. (148 ülke arasında 44. sırada) 29 38 42 44 49 51 55 56 60 63 64 76 78 84 91 104 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Çin Endonezya Polonya TÜRKİYE İtalya Portekiz Meksika Brezilya Hindistan Macaristan Rusya Romanya Slovakya Ukrayna Yunanistan Arjantin 93 Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013) Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu
  93. 93. (175 ülke arasında 84. sırada) Kaynak: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 62 69 70 71 84 93 97 108 111 122 131 132 134 138 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Meksika İtalya Uruguay Romanya TÜRKİYE Arjantin Rusya Çin Yunanistan Brezilya Endonezya Ukrayna Hırvatistan Hindistan 94
  94. 94. (189 ülke arasında 69. sırada) İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) 53 65 69 72 73 88 89 92 96 112 116 120 126 134 20 40 60 80 100 120 140 Meksika İtalya TÜRKİYE Yunanistan Romanya Uruguay Hırvatistan Rusya Çin Ukrayna Brezilya Endonezya Arjantin Hindistan 95Kaynak: Dünya Bankası
  95. 95. Genç Nüfus Kaynak: Eurostat GençNüfusun(15-24yaş)ToplamNüfusİçindekiPayı(2012,%) 96 16.8 8 10 12 14 16 18 20 İtalya Yunanistan Slovenya Avro Bölgesi Çek Cumhuriyeti AB-27 Sırbistan Lüksemburg Avusturya Hollanda Fransa Danimarla Romanya İsveç Norveç Slovakya Litvanya İzlanda Türkiye Azerbeycan
  96. 96. 2.0 1.0 0.3 0.7 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Türkiye ABD AB-27 OECD YıllıkOrtalamaArtışHızı(%,2001-11) Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK 97
  97. 97. GSYH 2002 2050 2002 230 Milyar $ 2050 5 Trilyon $ 2012 786 Milyar $ 2023 2 Trilyon $ 98 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
  98. 98. Kişi Başına Milli Gelir 2002 2050 2002 3,492 $ 2012 10,497 $ 2023 25,000 $ 2050 50,000 $ 99 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
  99. 99. Yatırımcılar Türkiye’yi Nasıl Değerlendiriyor? 100
  100. 100. Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 101
  101. 101. Doğrudan Yatırım Girişleri (Milyar$) 14.8 136.3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1980-2002 2013 102 Kaynak: TCMB
  102. 102. Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100) 103 Kaynak: TCMB
  103. 103. Teşekkürler… 104

  ×