Regjionet e kafkes

4,276 views
3,963 views

Published on

0 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regjionet e kafkes

 1. 1. Regjionet e kafkës trunore Cranium cerebralis ndahet në: • Basis cranii. • Calvaria cranii.
 2. 2. Linja anatomike ndarëse ndërmjet regjioneve të kafkës trunore Basis cranii ndahet nga calvaria cranii nëpërmjet një linje që kalon në: Glabella  arci supraciliaris  linea temporalis ossis frontalis  linea temporalis superioria ossis parietalis  linea nuchae superioria ossis occipitalis.
 3. 3. Faqet e bazës së kafkës • Basis cranii interna është faqja e brendëshme e bazës së kafkës. • Basis cranii externa është faqja e jashtëme e bazës së kafkës.
 4. 4. Regjionet e bazës së brendëshme të kafkës Basis cranii int. paraqet: Fossa cranii anterioria. Fossa cranii media. Fossa cranii posterioria.
 5. 5. Linjat ndarëse ndërmjet gropave të bazës së brendëshme të kafkës • Linea transversa anterioria kalon në margo post. alae minorae ossis sphenoidalis – tuberculum sellae turcicae. • Linea transversa posterioria kalon në margo sup. pyramis – dorsum sellae turcicae.
 6. 6. Gropa e përparshme e kafkës Fossa cranii ant. formohet nga: 1. Squama frontalis. 2. Partis orbitalis ossis frontalis. 3. Pars nasalis ossis frontalis 4. Lamina cribrosa ossis ethmoidalis. 5. Crista galea ossis ethmoidalis. 6. Alae minorae ossis sphenoidalis.
 7. 7. Formacionet komunikuese në gropën e përparshme të kafkës 1. Foraminae laminae cribrosae ossis ethmoidalis realizojnë komunikimin me cavum nasi. 2. Canalis opticus realizon komunikimin me orbitae.
 8. 8. Gropa e mesme e kafkës Fossa cranii media formohet nga : 1. Alae majorae ossis sphenoidalis. 2. Sulcus caroticus ossis sphenoidalis. 3. Facies superioria corporis sphenoidalis. 4. Facei ant. pyramidis temporalis. 5. Squamae temporalis. 6. Anguli sphenoidalis ossis parietalis.
 9. 9. Formacionet komunikuese në gropën e mesme të kafkës 1. Fissura orbitalis sup.  orbita. 2. Foramen rotundum  fossa pterygopalatina. 3. Foramen ovalis  fossa infratemporalis. 4. Foramen spinosum  fossa infratemporalis. 5. Hiatus n. petrosi majoris  canalis facialis. 6. Hiatus n. petrosi minoris  cavum tympani. 7. Canalis caroticum  basis cranii ext.. 8. Foramen lacerum  basis cranii ext.. 9. Fissura petrosquamosa  fossa mandibularis.
 10. 10. Gropa e pasme e kafkës Fossa cranii post. formohet nga: 1. Facies posterioria pyramidis temporalis. 2. Clivus ossis occipitalis. 3. Pars lateralis ossis occipitalis. 4. Squama occipitalis. 5. Pars mastoidea ossis temporalis. 6. Angulus mastoideus ossis parietalis.
 11. 11. Formacionet komunikuese në gropën e pasme të kafkës 1. Foramen jugularis  basis cranii externa. 2. Porus acusticus int.  meatus acusticus internus. 3. Apertura ext. aqueducti vestibuli  labyrinthus vestibularis. 4. Foramen mastoideum  basis cranii ext.. 5. Canalis n. hypoglossi  basis cranii ext.. 6. Canalis condylaris  fossa condylaris. 7. Foramen magnum  canalis vertebralis.
 12. 12. Regjionet e bazës së jashtme të kafkës 1. Regio anterioria basis cranii externae. 2. Regio media basis cranii externae. 3. Regio posterioria basis cranii externae.
 13. 13. Linjat ndarëse ndërmjet regjioneve të bazës së jashtme të kafkës 1. Linea transversalis ant. = sutura pterygomaxillaris  margo libera laminae transversae ossis palatini. 2. Linea transversalis post. = sinostosis sphenobasilaris  sinostosis sphenopetrosa. 3. Linea pterygospinomastoidea = margo post. laminae lateralis proc. pterygoidei  spina sphenoidalis  proc. mastoideus.
 14. 14. Regjoni i përparshëm i bazës së jashtëme të kafkës 1. Processus palatinus maxillae. 2. Lamina transversalis ossis palatini. 3. Processus alveolaris maxillae. 4. Dentis maxillae. 5. Processus pyramidalis ossis palatini.
 15. 15. Formacionet komunikuese në qiellzën e fortë 1. Foramen palatinum majoris  canalis pterygopalatinus  fossa pterygopalatina. 2. Foramina palatini majoris  canalis pterygopalatinus  fossa pterygopalatina. 3. Canalis incisivus  cavum nasi. 4. Alveolae incisivi  canalis alveolaris sup. ant.  sulcus infraorbitalis. 5. Alveolae canini et premolaris  canalis alveolaris sup. med.  sulcus infraorbitalis. 6. Alveolae molaris  canalis alveolaris sup. post  fossa infratemporalis.
 16. 16. Regjioni medial i bazës së jashtme të kafkë Ky regjion konstruktohet nga: 1. Facies posterioria processi pterygoidei. 2. Facies posterioria processi pyramidalis ossis palatini.
 17. 17. Formacionet komunikuese në regjionin e mesëm 1. Choanae nasalis  cavum nasi. 2. Canalis pterygoideus (Vidian)  fossa pterygopalatina. 3. Canalis sphenovomerialis (basopharyngealis)  cavum nasi. 4. Canalis palatinopharyngealis (pharyngealis)  canalis pterygopalatinus.
 18. 18. Regjioni posterior i bazës së jashtme të kafkës 1. Facies inf. pyramidis ossis temporalis. 2. Pars mastoidea ossis temporalis. 3. Angulus mastoidea ossis parietalis. 4. Pars basilaris ossis occipitalis. 5. Pars lateralsi ossis occipitalis. 6. Squama occipitalis.
 19. 19. Formacionet komunikuese të regjionit posterior (1) 1. Foramen magunum  fossa cranii post. 2. Canalis condylaris  sinus sigmoideus. 3. Canalis n. hypoglossi  fossa cranii post. 4. Foramen lacerum  fossa cranii media. 5. Canalis caroticum  fossa cranii media. 6. Foramen jugularis  fossa cranii post.
 20. 20. Formacionet komunikuese të regjionit posterior (2) 7. Canalis tympanicus  cavum tympani. 8. Canaliculi cochleae  labyrinthus temporalis. 9. Canalis musculotubarius  cavum tympani. 10. Foramen stylomastoideum  canalis facialis  meatus acusticus internus. 11. Fissura petromastoidea  fossa cranii post. 12. Foramen mastoideum  sulcus sinus sigmoideus.
 21. 21. Kapaku, apo kubeja e kafkës Calvaria cranii formohet nga: • Squama frontalis. • Os parietalis. • Squama occipitalis. Suturae calvariae cranii janë: • Sutura coronaria. • Sutura sagitalis. • Sutura lambdoidea.
 22. 22. Regjionet e ndërmjetme të kafkës 1. Fossa pterygopalatina. 2. Fossa infratemporalis. 3. Fossa temporalis. 4. Regio glenomastoidea.
 23. 23. Topografia e gropës pterigopalatine Regjionet kufizuese të saj janë: • Superiorisht: Regio chiasmatica fossae cranii ant. • Anteriorisht: Orbita. & Sinus maxillaris. • Posteriorisht: Fossa cranii media. & Regio medialis basis cranii ext. • Medialisht: Cavum nasi. • Lateralisht: Fossa infratemporalis. • Inferiorisht: Canalis pterygopalatinus.
 24. 24. Muret e gropës pterygopalatine 1. Paries anteriorius: Area pterygopalatina parietis infrantemporalis maxillae. 2. Paries posteriorius: Facies anterioria proc. Pterygoidei & Radix alae majorae sphenoidei. 3. Paries medialis: Lamina perpendicularis ossis palatini. 4. Paries lateralis: Fissura pterygomaxillaris. 5. Paries superiorius: Radix alae minorae sphenoidei. 6. Apex inferiorius: Canalis pterygopalatinus.
 25. 25. Formacionet komunikuese në gropën pterygopalatine 1. Fissura orbitalis inf.  orbita. 2. Foramen rotundum  fossa cranii media. 3. Canalis pterygoideus  basis cranii ext. 4. Foramen sphenopalatinum  cavum nasi. 5. Fissura pterygomaxillaris  fossa infratemporalis. 6. Fissura orbitalis sup.  fossa cranii media. 7. Canalis pterygopalatinus  cavum oris.
 26. 26. Topografia e gropës infratemporale • Anteriorisht: Sinus maxillaris & Orbita. • Posteriorisht: Regio post. basis cranii ext. & Regio geniomastoidea. • Superiorisht: Fossa cranii media & Fossa temporalis. • Medialisht: Fossa pterygopalatina & Regio medialis basis cranii ext. • Lateralisht: Ramus mandibulae. • Inferiorisht: E lirë.
 27. 27. Muret e gropës infratemporale • Paries med.: Facies infratemporalis maxillae (1) & Lamina lateralis proc. pterygoidei (2). • Paries sup.: Facies infratemporalis alae majorae sphenoidei (3) & Arcus zygomaticus (4). • Paries ant.: Processus zygomaticus maxillae (5) & Processus maxillaris ossis zygomatici (6). • Paries lat.: Ramus mandibulae (7). • Paries post.: Linea pterygo-spino- zygomatica ( Margo post. laminae lat. proc. pterygoidei (8) – Spina sphenoidalis (9) – Radix ant. proc. zygomaticus temporalis (10).
 28. 28. Formacionet komunikuese të gropës infratemporale 1. Fissura pterygomaxillaris  fossa pterygopalatina. 2. Canalis alveolaris sup. post.  alveolae molaris maxillae. 3. Planum zygomaticum (crista infratemporalis – arcus zygomaticus)  fossa temporalis. 4. Foramen ovalis  fossa cranii media. 5. Foramen spinosum  fossa cranii media. 6. Fissura orbitalis inf.  orbita. 7. Foramen mandibulae (canalis mandibularis)  alveolae mandibularis.
 29. 29. Topografia e gropës temporale • Anteriorisht: orbita. • Medialisht: Cavum cranii. • Inferiorisht: Fossa infratemporalis & regio geniomastoidea. • Posteriorisht & superiorisht: Kalon rrjedhshëm në calvaria cranii.
 30. 30. Muret dhe komunikimet e gropës temporale • Paries med.: squama frontalis (pas linjës temporale) & squama parietalis (nën linjën temporale inferiore) & squama temporalis & facies temporalis alae majorae sphenoidei. • Paries ant.: proc. zygomaticus ossis frontalis & corpus et proc. frontalis ossis zygomatici. Komunikime:  Fissura orbitalis inf.  orbita.  Canalis zygomaticus  orbita & facei. • Paries inf.: Arcus zygomaticus & crista infratemporalis sphenoidei. Komunikime:  Planum zygomaticum  fossa infratemporalis. • Paries lateralis: I lirë. • Margo postero – superioria: linea temporalis sup.
 31. 31. Hapësirat e kraniumit visceral Cavum orbitae. Cavum nasi. Cavum oris.
 32. 32. Toapografia ehapësirës së orbitës  Inferiorisht: Fossa cranii ant.  Lateralisht: Cavum nasi (1/2 superiore të këtij kaviteti)  Anteriorisht: Fossa cranii media & Fossa pterygopalatina & Fossa temporalis .  Superiorisht: Sinus maxillae & Fossa infratemporalis.
 33. 33. Muret e hapësirës së orbitës  Paries superiorius: Pars orbitalis ossis frontalis (1) & Ala minoris sphenoidei (2).  Paries medialis: Proc. frontalis maxillae (3) & Os lacrimalis (4) & Lamina orbitalis ethmoidei (5) & Corpus sphenoidei (6).  Paries inferiorius: Facies orbitalis maxillae (7) & Facies orbitalis ossis zygomatici (8) & Proc. orbitalis ossis palatini (9).  Paries lateralis: Ala majoris sphenoidei (10) & Facies orbitalis ossis zygomatici (8).
 34. 34. Formacionet komunikuese të orbitës 1. Foramen supraorbitalis  regio frontalis. 2. Incisura frontalis  regio frontalis. 3. Canalis opticus  fossa cranii ant. 4. Fissura orbitalis sup.  fossa cranii media. 5. Foramen ethmoidalis post.  cavum nasi & fossa cranii ant. 6. Foramen ethmoidalis ant.  cavum nasi. 7. Canalis nasolacrimalis  Cavum nasii (meatus nasi inf.). 8. Canalis infraorbitalis  alveolae incisivae (canalis alveolaris sup. ant.) & alveolae premolaris et caninae (canalis alveolaris sup. med.) & regio zygomatica (foramen infraorbitalis). 9. Fissura orbitalis inf.  fossa pterygopalatina & fossa infratemporalis & fossa temporalis. 10. Canalis zygomaticus  fossa temporalis & regio facialis.
 35. 35. Hyrja në orbitë Aditus orbitae ka këto buzë: • Margo superioria: margo supraorbitalis ossis frontalis. • Margo medialis: pars nasalis ossis frontalis & proc. frontalis maxillae. • Margo inferioria: margo infraorbitalis maxillae & proc. maxillaris ossis zygomatici. • Margo lateralis: Proc. zygomaticus ossis frontalis & Proc. frontalis ossis zygomatici.
 36. 36. Topografia e hapësirës së hundës  Inferiorisht: Fossa cranii ant.  Medialisht: Orbita & Sinus maxillae & fossa pterygopalatina.  Superiorisht: Cavum oris.  Anteriorisht: Regio media basis cranii ext. Kjo hapësirë ndahet nga një septum kockor në dy fossa nasalis simetrike. Pjesët laterale të fosave nazale ndahen nga chonca nasalis në: meatus nasi sup.; medius & inf.
 37. 37. Muret e hapësirës së hundës (1)  Paries superiorius cavi nasi formohet nga: os nasalis & pars nasalis ossis frontalis & lamina cribrosa ethmoidei & facies ant. et inf. corporis sphenoidei & proc. vaginalis sphenoidei & proc. sphenoidalis palatini & ala vomer.  Septum nasi: spina nasalis ossis frontalis & lamina perpendicularis ethmoidei & corpus ossis vomer & crista nasalis et spina nasalis ant. processi palatin maxillae & crista nasalis et spina nasalis post ossis palatini.  Paries inf.: proc. palatinus maxillae & lamina transversalis ossis palatini.
 38. 38. Muret e hapësirës së hundës (2)  Pars sup. parietis lateralis cavi nasi ndan hundën nga orbita. Ai formohet nga: proc. frontalis maxillae & os lacrimalis & lamina orbitalis ethmoidei & proc orbitalis ossis palatin. Mbi këtë mur mbështetet: concha nasalis sup. & concha nasalis media & infundibulum & celulae etmoidalis & bulla ethmoidalis.  Pars inf. parietis lateralis cavi nasi ndan hundën nga sinus maxillaris. Ai formohet nga: paries nasalis maxillae & lamina perpendicularis palatini & lamina medialis proc. pterygoideus. Mbi të mbështetet: proc. uncinatus ethmoidei & concha nasalis inf.
 39. 39. Formacionet komunikuese të hundës 1. Foramen nasalis: cavum nasi  dorsum nasi ext. 2. Foramina laminae cribrosae: cavum nasi  fossa cranii ant. 3. Apertura cellulae ethmoidalis post.  meatus nasi sup. 4. Apertura sinus sphenoidalis  meatus nasi sup. 5. Canalis sphenovomerialis: cavum nasi  basis cranii ext. 6. Canalis incisivus: cavum nasi  cavum oris. 7. Canalis nasolacrimalis: orbita  cavum nasi. 8. Infundibulum: sinus frontalis & cellulae ethmoidalis ant.  meatus nasi med. 9. Apertura sinus maxillaris  meatus nasi medius. 10. Bulla ethmoidalis: cellulae ethmoidalis med.  meatus nasi med. 11. Foramen sphenopalatinum: fossa pterygopalatina  cavum nasi.
 40. 40. Hapjet e përparshme dhe të pasme të hapësirës së hundës  Apertura piriformis kufizohet: • Margo inf. ossis nasalis. • Incisura nasalis maxillae. • Spina nasalis ant.  Choanae është hapja e hundës në farinks. Kufizohet: 1. Margo post. vomeris. 2. Margo post. alae vomeris. 3. Margo post. proc. vaginalis. 4. Margo post. laminae med. proc. pterygoidei. 5. Margo post. laminae transversa ossis palatini.
 41. 41. Hapësira e gojës Cavum oris formohet: • Paries superiorius: processus palatinus maxillae & lamina transversalis ossis palatini. Komunikime:  Canalis incisivus  cavum nasi.  Foramen palatinum majus & minora  canalis pterygopalatinus  fossa pterygopalatina. • Parietis anteriorius et lateralis: processus alveolaris maxillae & dentis maxillae & dentis mandibulae & facies oralis mandibulae. Komunikime:  Fossa retromolarica.

×