Marek Buryan, Kurz prace s informacemi, závěrečná úkol

272
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
272
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marek Buryan, Kurz prace s informacemi, závěrečná úkol

  1. 1. PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska Marek Buryan, 399706 BALKÁNSKÝ JAZYKOVÝ SVAZANOTACETato práce se zabývá Balkánským jazykovým svazem. Autor zde popisuje předevšímfonetické jevy a nejvýznamnější balkanismy, které ve své práci podrobně rozebírá a uvádíi názorné příklady. Ukazuje se zde, že slovanské jazyky, zvláště pak ty z Balkánskéhojazykového svazu, jsou si velmi podobné a mají mnoho společných znaků. Když už se odsebe jazyky odlišují, je velmi jednoduché poznat, o jaký jazyk jde. Fonetické jevyDo Balkánského jazykového svazu náleží ty jazyky Balkánského poloostrova, které ač jsou nepříbuzné,vyvinuly se u nich určité společné rysy, tzv. balkanismy. Ty vznikly jako výsledek historického a kulturníhovývoje – jedná se o shody vzniklé následkem konvergentního vývoje. Jmenovitě se jedná o makedonštinu,chorvatštinu, bulharštinu, některá nářečí srbštiny, albánštinu, rumunštinu a okrajově také řečtinu.Nejvýznamnější balkanismyVznik a užívání postpozitivního členu, který se jako koncovka připojuje ke jménu a tvoří tak jednu grafickoujednotku. Vznikl následkem vývoje z ukazovacího zájmena a užívá se přibližně v obodbném kontextu amnožství v albánštině, rumunštině, makednoštině a bulharštině.Tento postpozitivní (též postponovaný) člen plní funkci určující, kdy určuje příslušný jev, vyjádřenýsubstantivem. Např. ženata vyjadřuje jednu určitou ženu právě díky připojení členu -ta, zatímco pouze ženaoznačuje osobu neurčitou, neznámou nebo jednoduše jakoukoliv. Stejným způsobem funguje označováníurčitých jednotek i v případě plurálu: obecné označení ženi se připojením členu -te konkretizuje na všechnyženy v závostlosti na větném kontextu.Vedle určující funkce je nutno zmínit také generickou, tedy takovou, kdy člen označuje celý druh jevů, nikoliurčitý a přesně známý jev. Např. bulharské ovcata e domašno životno – každá ovce je domácí zvíře. 1z5
  2. 2. PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska Marek Buryan, 399706Druhým výnzmaným balkanismem je neužívání infinitivu. Ten je nahrazován vedlejší větou, tzv. finální, kteráje označena spojkou příslušnou danému jazyku – da (bulharština, makednoština a srbochorvatština), sǎ(rumunština), të (albánština), na (řečtina) – po které následuje buďto tvar slova v klasickém oznamovacízpůsobu (indikativ, ve slovanských jazycích) nebo tzv. subjonctif (v ostatních). Např. bulharské daj mi da pija– dej mi napít.Zachován zůstal infininit pouze v bulharštině, kde funguje vedle výše popsaného způsobu, a to jen vezkrácené podobě, tj. bez infinitivní koncovky -ti, např. ne moga nameri – nemohu najít.Dále je třeba zmínit tzv. opisné futurum, které funguje také v češtině (spojení budu + infinitiv – budupracovat).V jazycích balkánského jazykového svazu se opisné futurum tvoří z nedokonavých i dokonavých slovesprostřednictvím slovesa chotěti. Např. bulharské ště piša – budu psát, ště napiša – napíšu,srbochorvatské pítacu, pítat ću, jâ ću pítati – budu se ptát, rèći ću – řeknu nebo rumunské voi cînta –budu zpívat.Dalším balkanismem je spojení genitivu a dativu s deklinaci, jinak také řečeno jako rozvinutí použití jednohopádového tvaru pro další pád. Rozdílně docházelo k přenášení pádových funkcí. Např. v řečtině se tvargenitivu uplatnil pro dativní užívání, zatímco v rumunštině a albánštině došlo k opačnému přenosu apůvodní tvar dativu zaujal i postavení genitivní. Stejně tak v případě bulharštiny. To mělo za následek vzniktotožného spojení předložky na + substantiva.Příklad: Pomoštta na Sǎvatskija sǎjuz – Pomoc sovětského svazu.Spojením předpony a tvaru pozitivu se vytváří tvary komparativní a superlativní: dobǎr → po-dobǎr –lepší, naj-dobǎr – nejlepší, stejným způobem se postupuje v případě příslovců.Tento způsob stupňování odpovídá zániku pádových koncovek v deklinaci, v obocou případech dochází knahrazení sufixálních prostředků předponami a předložkami, které plní odlišnou funkci v morfologickémsystému.Konečně posledním význačným balkanismem je užívání nepřízvučného tvaru osobního zájmena k vyjádřeníposesivních vztahů. Toto osobní zájmeno v dativu stojí za tím substantivem, ke kterému se vztahujepřivlastňování. Vedle toho se ovšem užívá v menší míře také škála posesivních zájmen moj, tvoj, negov, nein,svoj, naš, vaš a techen.Tato vazba je doložena v řečtině, srbochorvatšině, rumunštině, bulharštině, makedonštině a arumunštině. 2z5
  3. 3. PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska Marek Buryan, 399706Co se týče hláskoslovných procesů, které zapříčinily odlišení balkánského jazykového svazu, jedná sezejména o tyto:Další změnou je vývoj starých spojení samohlásek s neslabičnými sonantami i, u, r, l, m, n.Toto spojení mohlo být buďto heterosylabické – samohláska a následující neslabičná sonora patřily dorůznác slabik, nebo tatutosylabické – patřily do jené slabiky. V tomto případě se jednalo o dvojhláskovéspojení = zavřenou slabiku.V těchto skupinách došlo k monoftogizaci, tzn. změna diftongu v prostou samohlásku: ai, oi > ě – např.latinské laevus (-ai-) vs. prasovanské lěvъ.O rozdílném vývoji v rámci heterosylabického a tautosylabického spojení svědčí vzájemná srovnání téhožslovního základu ve spojení s různými příponami: Diftong oi v základu poi- vytváří v infinitvu (tj. v postavenípřed konsonantou) spojení tautosylabické a monoftongizuje se v -ě-: poitei > pěti (zpívat). V případěpřipojení prézentní kmenotvorné přípony e však vytváří spojení heterosylabické a objevuje se následně jako-oj-: poi-e-šъ > poješъ (zpíváš).Konečně poslední změnou, která se udála v souvislosti s progerisvní sonoritou je vznik protetického j, v. Tavznikla na počátcích slov, která původně začínala samohláskou. Protetické j- se vysktylo u slov začínajícíchpůvodně na e-, ȩ-, ь-, např. jestь. Protetické v- naopak u těch slov, která započínala hláskami ъ-, y-, např.vydra. 3z5
  4. 4. PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska Marek Buryan, 399706ARGUMENTACE:V této práci jsem se rozhodl zkoumat společné rysy jazyků, které patří do tzv. Balkánského jazykového svazu.Některé jazyky Balkánského jazykového svazu jsou také jazyky slovanskými, stejně jako polský jazyk, který jeprimárně předmětem mého studia. Domnívám se, že správný filolog by měl znát i jazyky příbuzné, ne jenten, který studuje. Hlavním úkolem mé práce bylo shromáždit všechny společné fonetické jevy jazykůBalkánského jazykového svazu, což se mi také povedlo. Téma jako takové jsem si vybral proto, že balkánskéjazyky jsou mi velmi blízké. Nadpis jsem zvolil prostý, aby i neznalý čtenář hned věděl, o čem se v dané prácidočte.Klíčová slova: Balkanismy, fonetika, společné znaky, změnySeznam použité literatury: 1. VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 273 s. ISBN 80-244-0889-9. - Tato odborná publikace se primárně zabývá staroslověnštinou a seznamuje čtenáře se slovanskými jazyky. - Publikace je psaná odborně. - Autor knihy je specialista na problematiku slovanských jazyků. - V knize jsou uvedeny i konkrétní příklady, což zvyšuje možnost pochopení problému i pro čtenáře, kteří čtou tento text poprvé. - Kniha je poměrně nová a informace v ní jsou stále aktuální, od vydání nedošlo k reformě. 2. VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993, 112 s. ISBN 80-210-0363-4. - Autorem knihy je uznávaný odborník na problematiku slovanských jazyků. - Informace jsou zde popisovány velmi přístupným jazykem, i pro nezainteresované čtenáře. - Text je doplněn tabulkami, což zjednodušuje čtenáři práci s novými informacemi. - Knize dodává na odbornosti i to, že byla vydána Masarykovou univerzitou - V knize je velmi dobře popsaná problematika slovanských jazyků a především pak balkanismy. 4z5
  5. 5. PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska Marek Buryan, 399706 3. HORÁLEK, Karel. Úvod do studia slovanských jazyků. 2. dopl. vyd. Praha: nakladatelství Československé akademie věd, 1962, 536 s. - Kniha obsahuje potřebné příklady, které jsem ve své práci využil. - Text je psaný velmi odborně. - Jedna z mála publikací, která se zaměřuje na Balkánský jazykový svaz a velmi podrobně jej popisuje. - Jediná publikace, ve které se píše o fonetických změnách v Balkánském jazykovém svazu. - Knihu vydala Akademie věd 4. Wikipedie: Balkánský jazykový svaz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1nsk%C3%BD_jazykov%C3%BD_svaz - Tento internetový zdroj jsem použil pouze pro ověření informací. - Informace na tomto webu se shodovaly z větší části s informacemi v publikacích, proto jsem použil i informace, které v knihách nebyly. - Wikipedie je považována za korektní zdroj informací, jen je potřeba si je občas ověřit a nepracovat pouze s tímto serverem. - Wikipedie obsahuje odborné texty v mnoha jazycích, což napomáhá doplnění textu. - Články na tomto webu může spravovat jakýkoliv čtenář, což může být jak nevýhodou, tak výhodou.Při práci na tomto odborném textu jsem jako zdroj nepoužil žádný článek z časopisu, protože žádný takovýneexistuje.Nevěděl jsem, jakou vytvořit k danému tématu vizualizaci, případně graf, proto jsem alespoň vložil obrázek adoufám, že postačí fakt, že úkol s vizualizací jsem splnil . 5z5

×