Irregular verbs

1,987 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
211
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Irregular verbs

  1. 1. Russian Ukrainian Infinitive Past Indefinite Participle II translation translation arise arose arisen возникать виникати awoken, awoke, awake awoke, awaked пробуждать пробуджувати awaked be was, were been быть бути bear bore borne нести нести beat beat beaten бить бити become became become становиться становитися begin began begun начинать починати bend bent bent сгибать згинати bid bid bid предлагать цену пропонувати ціну bind bound bound связывать зв'язувати bite bit bitten кусать кусати bleed bled bled истекать кровью стікати кров'ю blow blew blown дуть дути break broke broken ломать ломати breed bred bred размножаться розмножуватися bring brought brought приносить приносити broadcast broadcast broadcast распространять розповсюджувати build built built строить будувати burn burnt burnt гореть горіти burst burst burst взрываться підривати bust bust bust сломать зламати buy bought bought покупать купувати cast cast cast бросать кидати catch caught caught ловить, поймать ловити, піймати choose chose chosen выбирать вибирати, обирати cling clung clung цеплять чіпляти come came come приходить приходити cost cost cost стоить коштувати creep crept crept ползать плазувати cut cut cut резать різати deal dealt dealt раздавать роздавати dig dug dug копать копати dive dived, dove dived нырять ниряти do did done делать робити draw drew drawn рисовать малювати dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt видеть сны бачити сновиддя drink drank drunk пить пити drive drove driven везти везти dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled жить, обитать жити eat ate eaten есть їсти fall fell fallen падать падати feed fed fed кормить годувати feel felt felt чувствовать відчувати fight fought fought бороться боротися find found found находить знаходити подходить (по підходити (за fit fit fit размеру) розміром) flee fled fled убегать тікати fling flung flung кидаться кидатися fly flew flown летать літати
  2. 2. forbid forbade forbidden запрещать забороняти forego forewent foregone предшествовать передувати foresee foresaw foreseen предвидеть передбачати foretell foretold foretold предсказывать пророкувати forget forgot forgotten забывать забувати forgive forgave forgiven прощать пробачати forsake forsook forsaken оставлять залишати freeze froze frozen замерзать замерзати get got got получать отримувати give gave given давать давати go went gone идти йти grow grew grown расти зростати hang hung hung вешать вішати have had had иметь мати hear heard heard слышать чути hew hewed hewn рубить рубати hide hid hidden прятать ховати hit hit hit ударять вдаряти hold held held держать тримати hurt hurt hurt ранить завдавати болю inlay inlaid inlaid вкладывать вкладати keep kept kept держать тримати становиться на становитися на kneel knelt knelt колени коліна knit knitted, knit knitted, knit вязать в'язати know knew known знать знати lay laid laid класть класти lead led led вести вести lean leaned, leant leaned, leant наклонять нахиляти leap leaped, leapt leaped, leapt прыгать стрибати learn learned, learnt learned, learnt учиться вчитися leave left left оставлять залишати lend lent lent давать взаймы позичати let let let позволять дозволяти lie lay lain лежать лежати light lit, lighted lit, lighted зажигать запалювати lose lost lost терять втрачати make made made делать робити mean meant meant значить значити meet met met встречаться зустрічатися mistake mistook mistaken ошибаться помилятися mow mowed mowed, mown косить, жать косити, жати pay paid paid платить платити защищать захищати plead pleaded, pled pleaded, pled подсудимого підсудного proofread proofread proofread корректировать коректувати prove proved proven, proved доказывать доводити put put put класть класти quit quit, quitted quit, quitted покидать залишати read read read читать читати rid rid rid освобождать звільняти ride rode ridden ехать верхом їхати верхи
  3. 3. ring rang rung звонить дзвонити rise rose risen подниматься підніматися run run run бежать бігти saw sawed sawed, sawn пилить пиляти say said said говорить говорити see saw seen видеть бачити seek sought sought искать шукати sell sold sold продавать продавати send sent sent посылать посилати set set set сажать саджати sew sewed sewn, sewed зашивать зашивати shake shook shaken трясти трясти shave shaved shaved, shaven бриться голитися shear sheared sheared, shorn стричь стригти shed shed shed ронять роняти shine shined, shone shined, shone светить світити shoot shot shot стрелять стріляти show showed shown, showed показывать показувати shrink shrank, shrunk shrunk уменьшать зменшувати shut shut shut закрывать зачиняти sing sang sung петь співати sink sank, sunk sunk опускать опускати sit sat sat сидеть сидіти slay slew, slayed slain, slayed убивать вбивати sleep slept slept спать спати slide slid slid скользить сковзати sling slung slung швырять шпурляти slink slinked, slunk slinked, slunk красться крастися smell smelled, smelt smelled, smelt пахнуть пахнути sneak sneaked, snuck sneaked, snuck подкрадываться підкрадатися sow sowed sown, sowed сеять сіяти говорить, говорити, speak spoke spoken разговаривать розмовляти speed sped, speeded sped, speeded спешить поспішати spell spelled, spelt spelled, spelt писать писати spend spent spent тратить витрачати spill spilled, spilt spilled, spilt проливать проливати split split split расщепляться розщеплювати spoil spoiled, spoilt spoiled, spoilt наносить ущерб задавати шкоди spread spread spread раскидывать розкидати spring sprang, sprung sprung прыгать стрибати stand stood stood стоять стояти steal stole stolen грабить грабувати stick stuck stuck пронзать простромлювати sting stung stung жалить жалити stink stunk, stank stunk быть плохим бути поганим strew strewed strewn, strewed разбрасывать розкидати stride strode stridden шагать крокувати strike struck struck, stricken ударять вдаряти string strung strung завязывать зав'язувати strive strove, strived striven, strived стараться намагатися sublet sublet sublet передавать в передавати в
  4. 4. субаренду суборенду swear swore sworn клясться клястися sweat sweat, sweated sweat, sweated потеть потіти sweep swept swept подметать підмітати swell swelled swollen, swelled надуваться надуватися swim swam swum плавать плавати swing swung swung качаться качатися take took taken брать брати teach taught taught обучать навчати tear tore torn рвать рвати tell told told рассказывать розповідати think thought thought думать думати throw threw thrown бросать кидати thrust thrust thrust колоть колоти tread trod trodden, trod идти йти understand understood understood понимать розуміти срывать зривати upset upset upset (запланированное) (заплановане) wake woke, waked woken, waked просыпаться прокидатися wear wore worn носить носити weave wove, weaved woven, weaved ткать ткати жениться, wed wed, wedded wed, wedded одружуватися выходить замуж weep wept wept рыдать ридати wet wet, wetted wet, wetted увлажнять зволожувати win won won побеждать перемагати wring wrung wrung скручивать скручувати write wrote written писать писати

×