Cena Salvator 2009

398 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cena Salvator 2009

 1. 1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVACENA SALVATOR 2009
 2. 2. ORGANIZÁTOR SPOLUORGANIZÁTORGENERÁLNÍ PARTNER GENERÁLNÍ PODPOROVATELMEDIÁLNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI DNE SALVATORAČRo Brno Policie České republikyRádio Čas Městská policie ZlínRTA Zlín Zdravotnická záchranná sluţba Zlín. krajeAvonet Hasičský sbor Zlínského krajeVychytené.czNeon TVPARTNEŘI PARTNEŘIPrior KroměříţValašské internetové noviny Uherské HradištěČSAD Vsetín OtrokoviceIS Produkce LuhačoviceGréta Public KroměříţRestaurant MoravaSvatební studio Dary SvozílkovéMatchballTescomaSawanah JamCukrárna DINO
 3. 3. CENA SALVATOR 2009Projekt je realizovaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bative Zlíně. Spoluorganizátorem je Zlínský kraj.Letošní ročník se prezentoval heslem:„Supersílu nepotřebujete, velké srdce stačí.“Tento rok dostál projekt několika změn: v kategorii Dětská cena byla zrušena spodní věková hranice profesionální hasiči, zdravotníci a policisté, kteří vykonali zásluţný čin mimo sluţbubudou stále nominování v profesionálních kategoriích – Hasič, Zdravotník neboPolicista a zůstala pouze moţnost hlasovat poštou a na internetuCENA SALVATOR 2009 – Cena hejtmana Zlínského krajeje sedmý ročník tradičního ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany ţivota, zdraví,majetku a bezpečnosti obyvatel, které je udělováno: členům integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje, občanům i právnickým osobám s bydlištěm, sídlem nebo pobočkou ve Zlínském kraji.Cena Salvator se uděluje zpětně za minulý rok. Cena Salvator 2009 oceňuje za zásluţné činyvykonané v roce 2009.VIZE PROJEKTU Ocenit činy členů sloţek integrovaného záchranného systému Zlínského krajea vyzdvihnout jejich práci, poukázat na mimořádné činy dospělých, dětí i právnických osob ze Zlínského krajea vyjádřit jim poděkování, šířit myšlenku pomocí druhým a osvětu ohledně chování v krizových situacích.
 4. 4. FÁZE PROJEKTUNominační období (7. 1. 2010 – 27. 1. 2010) Během něj mohli občané a členové integrovaného záchranného systému nominovatsvé hrdiny v jednotlivých kategoriích Ceny Salvator. Tento ročník pouze na webuprojektu www.cenasalvator.cz nebo poštou na adresu univerzity.Přechodné období (28.1. 2010 - 3.2. 2010) V tomto období byly ověřeny nominace a zasedla 1. komise sloţená ze zástupcůUniverzity Tomáše Bati ve Zlíně, zástupců jednotlivých sloţek IZS a loňských vítězůCeny Salvator. Vybrala max. 3 nominované v kaţdé kategorii, kteří postoupili dohlasovacího období. V kategorii Dětská cena tyto nominované obyčejně vybíralKrajský parlament dětí a mládeţe Zlínského kraje.Hlasovací období (4. 2. 2010 – 25. 2. 2010) Veřejnost hlasovala o vítězi v kategorii Občan. V kategoriích Hasič, Policista,Zdravotník, Ostatní sloţky IZS a Dlouhodobá činnost vybrala oceněné nestrannákomise, sloţená ze studentů a pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. O vítěziDětské ceny obyčejně hlasoval Krajský parlament dětí a mládeţe Zlínského kraje.Slavnostní večer (11. 3. 2010) Společenská událost spojená s předáváním Ceny Salvator 2008 v šesti kategoriích.Den Salvatora (23. 4. 2010) Akce cílená zejména na děti, při které se prezentují jednotlivé sloţky IZS, probíhádoprovodný program a předání Dětské ceny Salvator.
 5. 5. KATEGORIE CENY SALVATORKategorieCeny Salvator 2009CharakteristikaOBČAN Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba oceněná zamimořádné činy v oblasti ochrany ţivota, zdraví, majetkua bezpečnosti obyvatel.DĚTSKÁ CENA Děti a mladiství do 18 let.HASIČ Příslušníci HZS Zlínského kraje nebo členové jednotky sborudobrovolných hasičů obce nebo podniku, případně hasičskéjednotky jako celek.ZDRAVOTNÍK Příslušníci Zdravotnické záchranné sluţby Zlínského kraje.POLICISTA Příslušníci Policie České republiky.OSTATNÍ SLOŢKY IZS Příslušníci městských policií, neziskových organizací a sdruţeníobčanů, kterých lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím,Armády České republiky, Horské sluţby, Vodní záchranné sluţby,orgánů ochrany veřejného zdraví, havarijních, pohotovostních,odborných a jiných sluţeb aj. Je moţné nominovat tytoorganizace také jako celek.DLOUHODOBÁČINNOSTFyzická nebo právnická osoba, nominovaná za dlouhodobý přínosv oblasti prevence, pomoci v průběhu mimořádných událostí nebov krizových situacích.
 6. 6. TISKOVÁ KONFERENCE6. ledna 2010U13 Univerzitní centrum, nám. T. G. Masaryka 555510:00 hod.5 zástupci tiskových mluvčí4 zástupci z UTB5 zástupců z řad médií2 zástupci generálních podporovatelůTisková konference proběhla 6. ledna 2010 od 10:00 hod v Univerzitním centru U13,nám. T. G. Masaryka 5555. Zúčastnili se jí: tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné sluţbyZlínského kraje Petr Olšan, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zínského krajemjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček, tisková mluvčí státní policie České republiky, okresní ředitelstvíZlín por. Ing. Jana Bartíková, tisková mluvčí městské policie Zlín Mgr. Šárka Škubalová,mluvčí Zlínského kraje Ing. Milan Plesar, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Prof. Ing.Ignác Hoza CSc., ředitelka ústavu Marketingových komunikací Ing. Mgr. Olga Jurášková,ředitel Komunikační agentury Mgr. Petr Podlešák Ph.D., ekonomická ředitelka Komunikačníagentury Ing. Šárka Hrabinová a manaţerka projektu Martina Brtnická.Z médií se zúčastnili za TV Zlínsko Jana Mádrová s kameramanem, za ČRo Brno vysílání zeZlína Roman Verner a za Rádio Čas Dušan Chlud.Tisková konference začala proslovem rektora univerzity a následovala prezentací manaţerkyprojektu, která představila komunikační kampaň a informovala o změnách 7. ročníku.Mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček, Ing. Milan Plesar, Martina Brtnická, Mgr. Šárka Škubalová,Superhrdina, mjr. Ing. Jana Bartíková, Petr Olšan.
 7. 7. PROPAGAČNÍ KAMPAŇSymbolem sedmého ročníku Ceny Salvator se stal superhrdina. Kdyţ si vzpomeneme naSupermana, Batmana nebo Spidermana, vţdy vidíme tyto hrdiny zachraňující krásné děvyz hořících domů, spojující mosty svojí nadpřirozenou silou nebo 3 krát za odpoledne obletětzemi, ale nikdy jsme je neviděli dávat první pomoc. Nikdy nedávali dýchání z úst do úst,nikdy nezastavovali tepenné krvácení. Letos se snaţíme propagovat myšlenku, ţe člověknemusí mít supersílu či zvláštní schopnosti, aby byl schopen někomu pomoci a zachránit takţivot, ale stačí mít odvahu a nebát se.Proto se heslem letošního ročníku stal slogan „Supersílu nepotřebujete, velké srdce stačí.“Po celou dobu nás bude provázet superhrdina, který si neví rady v krizové situaci. Sice nadaný problém sám nestačí, ale neváhá a okamţitě volá o pomoc, tak jak by měl udělat kaţdýz nás.Co se propagační kampaně týče, tak jsme letos vsadili všechno na jednu kartu a realizovalijsme plachtu o velikosti 6x20 metrů a pověsili jsme ji na obchodní dům Prior. Jako podpůrnéprvky jsme zvolili plakáty v MHD a animované spoty v RTA Zlín, Grétě a ve Zlatém Jablku.Bylo realizováno i několik rozhovorů v ČRo Brno vysílání ze Zlína.Symbolu letošní kampaně Supehrdinovi jsme vdechli ţivot a stal se součástí jak programuSlavnostního večera, tak i Dne Salvatora, kde dětem rozdával pamětní placky s motivemSuperhrdiny.Den Salvatora, protoţe je určen primárně mateřským a základním školám, tak propagace bylatvořena obvoláváním jednotlivých škol a rozesíláním plakátů a programů školám, kterépřislíbily účast. I tento ročník byla vyhlášena literární a výtvarná soutěţ.
 8. 8. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY – PLACHTA OD PRIOR
 9. 9. NOMINAČNÍ PLAKÁTHLASOVACÍ PLAKÁT
 10. 10. PLAKÁT DNE SALVATORAPROGRAM DNE SALVATORA
 11. 11. LEDEN – REKLAMNÍ NOSIČEÚNOR – REKLAMNÍ NOSIČE
 12. 12. NOMINAČNÍ OBDOBÍ7. 1. 2010 – 27. 1. 2010Občané a členové IZS mohli nominovat hrdiny prostřednictvím: Nominačního formuláře na webových stránkách projektu Zasláním nominací na adresu univerzityCelkem bylo 49 nominacíNominační období probíhalo od 7. 1. 2010 – 27. 1. 2010. Během něj mohli občané a členovéintegrovaného záchranného systému nominovat své hrdiny v jednotlivých kategoriích CenySalvator 2009. Změnou oproti loňskému bylo zrušení spodní věkové hranice pro kategoriiDětská cena. Nominací bylo včas ověřeno celkem 49 v 7 kategoriích. Některé se opakovaly(tj. někteří lidé a organizace byli nominováni více navrhovateli); kaţdý nominovaný čin jsmevšak započítali jako jednu nominaci. Dále jsme se setkávali s velkým počtem odmítnutínominací, kdy s ní nominovaní nesouhlasili.Policista - 5 platných nominacíZdravotník - 1 platná, 1 neplatnáHasič - 3 platné, 9 neplatnýchDlouhodobá činnost - 3 platnéObčan - 10 platných (i opakujících se), 7 neplatnýchOstatní sloţky IZS - 6 platných, 4 neplatnéDětská cena - 0Ve všech kategoriích mohla být nominována fyzická osoba, případně i tým lidí, s bydlištěm čipracovištěm ve Zlínském kraji, právnická osoba se sídlem či pobočkou na území Zlínskéhokraje mohla být nominována ve všech kategoriích s výjimkou kategorií Zdravotník a Policista.Bez vyplnění všech údajů poţadovaných v nominačním formuláři byla nominace neplatná.PŘECHODNÉ OBDOBÍ28.1. 2010 - 3.2. 2010Nominace ověřeny realizačním týmem1. 2.2010 zasedala 1. výběrové komiseVýběr 3 nominovaných z kaţdé z 5 kategoriíVýběr 1 nominovaného z kategorie ZdravotníkKategorie Dětská cena neměla ţádnou nominaciPřechodné období probíhalo od 28.1.2010 – 3.2.2010. Z kaţdé ze sedmi kategorií mohli dohlasovacího období postoupit maximálně tři nominovaní. Ze 6 kategorií vybrala 1. února 20101. výběrová komise sloţená ze studentů a pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, drţitelůCeny Salvator 2008 a zástupců ze Zlínského kraje tři příběhy postupující do hlasovacíhoobdobí. V kategorii Zdravotník postoupila jedna nominace.
 13. 13. Kaţdý ze 15 členů komise udělil pro nominované 1 aţ 3 bodů, tyto body jsme sečetli avybráni byli tři nominovaní s nejvyšším počtem. Přítomni byli i tiskoví mluvčí jednotlivýchsloţek IZS pro upřesnění informací při samotném výběru nominovaných.SEZNAM NOMINACÍPolicista pprap. Jiří Hnilica, Valašské Meziříčí nprap. Aleš Hromada, pprap. Tomáš Halámek, Uherský Ostroh pprap. Petr Pavelka, nstrţm. Michal SlovákZdravotník Dr. Martina Cedidlová, Martin Kasala Dis., Pavel Egner, Jana Furyová, StanislavTkadlec, Zdeněk Kasala Dis.Hasič Ing. David Ţalmánek (zastupující jako velitel zásahu jednotky PO směny „B“ PSVsetín a jednotky PO směny "B" PS Zlín) Tomáš Vymětalík, stanice Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Kočíř, stanice Uherské HradištěDlouhodobá činnost Petr Beránek st., vedoucí mladých hasičů SDH Prusinovice MUDr. Pavel Baran, Zlín Josef Krajča, starosta krajského sdruţení hasičů Čech, Moravy a SlezskaObčan Robert Macháč, Brumov-Bylnice František Kovář, Morkovice-Slíţany Renata Bezová, VítoniceOstatní sloţky IZS Hillerová Stanislava, Městská policie Zlín Lang Vladimír (velitel Rescue Teamu), Zicháček Vojtěch, Zicháček Michal RescueTeam Hostýnské vrchy Josef Dorčák, Josef Palát, Pavel Pobořil, Sdruţení dobrovolných hasičů Poličná
 14. 14. HLASOVACÍ OBDOBÍ4. 2. 2010 – 25. 2. 2010Občané hlasovali v kategorii Občan a vybrali vítězeKrajský parlament dětí a mládeţe Zlínského kraje byl zrušen,nebyla nominace na Dětskou cenu19. 2. 2010 zasedala 2. výběrové komise vybrala vítěze v 5 kategoriíchV hlasovacím období (4. do 25. února 2010) nezávislá komise sloţená ze studentůa pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, drţitelů Ceny Salvator 2008 a zástupcůZlínského kraje rozhodla o vítězích v kategoriích Hasič, Zdravotník, Policista, Ostatní sloţkyIZS a Dlouhodobá činnost.Občané mohli rozhodovat o vítězi v kategorii Občan od 4. do 25. února 2010 prostřednictvímhlasovacího formuláře na stránkách www.cenasalvator.cz.Hlasovat mohl kaţdý občan ČR i cizinec s povoleným pobytem na území ČR, výjimečně i bezpobytu na území ČR. Celkem bylo 251 hlasů odesláno prostřednictvím hlasovacíhoformuláře na internetu.
 15. 15. SLAVNOSTNÍ VEČER11. 3. 2010Malá scéna ve ZlíněOd 19:00Moderátorkou byla Barbora MajíčkováPřímý přenos mohli diváci sledovat na www.neontv.czByli oceněni vítězové v 6 kategoriíchSlavnostní večer je společenská událost, během níţ byla udělena Cena Salvator v šestikategoriích. Šlo také o příleţitost pro setkání členů integrovaného záchranného systému,představitelů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zástupců Zlínského kraje a občanů, kteří sesvým jednáním zaslouţili o záchranu ţivota, zdraví či majetku.Předání cen tento rok proběhlo ve čtvrtek 11. března 2010 od 19 hodin na Malé scéně veZlíně. Přímý přenos bylo moţné sledovat na univerzitní televizi www.neontv.cz. Oceněnídostali skleněnou plastikou, kterou pro ně navrhli studenti designu skla.Slavnostní večer byl zahájen vystoupením skupiny Fortitudo et Ignis. Následovalo přivítánípozvaných hostí, poděkování partnerům a střídání nominací s doprovodným programem. NaSlavnostním večeru dále vystoupili: Jitka Heřmánková, Vít Bečvář, Lukáš Jašek – Šeklin.Přítomný byl dokonce i Superhrdina.Všichni ocenění společně s předávajícími.
 16. 16. DEN SALVATORA23. 4. 2010Rekreační oblast Otrokovice – Štěrkoviště9:00 – 14:00Moderátor Ondřej Havlík z České televizeNebyla předána Dětská cena – nepřišla ţádná nominaceÚčast přes 1500 dětíDen Salvatora proběhl v pátek 23. dubna 2010 v prostorách rekreační oblasti Štěrkovištěv Otrokovicích, kde jiţ popáté představili svoji práci hasiči, policisté státní policie, stráţníciMěstské policie Zlín, zdravotníci a ostatní sloţky integrovaného záchranného systému. DenSalvatora otevřel společný zásah hasičů, zdravotníků a policie, kteří zasahovali u fingovanédopravní nehody a snaţili se zachránit zraněné. Celou akci komentovali mluvčí jednotlivýchsloţek.Následovala prohlídka stánků jednotlivých sloţek integrovaného záchranného systému,ukázka práce sluţebních psů, zásah na vodě, kdy se srazili dvě plachetnice, ukázka prácepotápěčů, pyrotechniků a mnoho dalšího. Nechyběla ani prezentace státní policie na koních.Po zásahu na vodě se zájemci mohli projet na záchranném člunu.Součástí Dne Salvatora byl i doprovodný program, vystoupila na příklad skupina SawannahJam, trialbikeři a beatboxové vystoupení v podání Ondřeje Havlíka.Beatboxové vystoupení moderátora Ondřeje Havlíka.
 17. 17. DRŢITELÉ CENY SALVATOR 2009Cena Salvator - Cena hejtmana Zlínského kraje byla udělena letošním hrdinům, kteří sepodíleli na záchraně ţivota. Slavnostní večer proběhl ve čtvrtek 11. března 2010 na Maléscéně ve Zlíně.KATEGORIE OBČANFrantišek Kovář, Morkovice-SlíţanyNominovaný poskytl pomoc u váţné dopravní nehody převráceného auta, ve kterém bylo pětosob. Pomocí popruhů a jeho dodávky bylo moţno dostat auto zpět na kola a vyprostit takmuţe, který byl pod ním zavalen. Nominovaný zraněného vytáhl, a jelikoţ byl v bezvědomía bez ţivotních funkcí, začal mu ihned poskytovat první pomoc.KATEGORIE HASIČTomáš Vymětalík, stanice Bystřice pod HostýnemNěkolik jednotek profesionálních hasičů vyjíţdělo k váţné havárii nákladního auta. Jeho řidičpřejel v úseku zatáček do protisměru a následně havaroval do příkopu u silnice. Vozidlo sepřevrátilo na levý bok a uvěznilo řidiče v kabině. Vyprošťovací práce byly mimořádněkomplikované. Hasičům se muţe podařilo dostat ze zdemolované kabiny aţ za 2,5 hodinynáročných záchranných prací.
 18. 18. KATEGORIE POLICISTApprap. Petr Pavelka, nstrţm. Michal SlovákDne 9. 10. 2009 došlo k poţáru rodinného domu v obci Bojkovice a k těţkému zraněníjednoho nájemníka. Na místo vyjely jednotky hasičů z Uherského Brodu a Slavičína. Jakoprvní na místo dorazila hlídka policistů z místního obvodního oddělení. Ti začali poţár bezváhání hasit pomocí hasicích přístrojů a kbelíků s vodou. Jeden z policistů se odváţně vrhl dohořícího domu a snaţil se dostat ke zraněnému muţi. Kolem něj naléval vodu, aby ho chránilpřed plameny. Hned poté dorazili místní dobrovolní hasiči a společně s policisty se jimpodařilo muţe z domu vytáhnout.KATEGORIE ZDRAVOTNÍKDr. Martina Cedidlová, Martin Kasala Dis., Pavel Egner, Jana Furyová, StanislavTkadlec, Zdeněk Kasala Dis.Nominovaní zdravotníci zasahovali u dvouletého chlapce, který se topil v jezírku rodinnéhodomku. Majitelé domu chlapce vytáhli a poskytovali mu první pomoc podle instrukcíoperátorky ZZS ZK. Dítě bylo v bezvědomí, nedýchalo a mělo zástavu srdce. Záchranáři sepo příjezdu pustili do jeho oţivování a po dlouhých dvaceti minutách se jim podařilo obnovitţivotní funkce. Chlapec přeţil bez následků a vrátil se do normálního ţivota.
 19. 19. KATEGORIE OSTATNÍ SLOŢKY IZSHillerová Stanislava, Městská policie ZlínVe středu 23. 9. 2009 v dopoledních hodinách byla stráţnice při pochůzce upozorněna nazraněnou osobu po pádu. Jednalo se o staršího muţe, který byl v bezvědomí, bez základníchţivotních funkcí a s krvácivým zraněním na hlavě. Stráţnice s pomocí kolemjdoucíhoprovedla resuscitaci a seniora se jim podařilo rozdýchat. Poté mu ještě očistila zraněnípapírovými kapesníky a pomáhala zdravotníkům po příjezdu ZZS ZK.
 20. 20. KATEGORIE DLOUHODOBÁ ČINNOSTMUDr. Pavel Baran, ZlínPan doktor Baran jiţ léta s výbornými výsledky léčí ţeny, které mají problémys otěhotněním.Jiţ od 70. let pracuje v oboru, od roku 1994 má vlastní praxi. Věnuje serizikovému těhotenství, ročně řeší 150 – 170 případů, z toho přibliţně třetina jsou vysocerizikové případy. Neztrácí přehled o nových medikamentech, stále se vzdělává. Pořádá takétěhotenské kurzy pro nastávající maminky. Pacientky se za ním sjíţdějí ze širokého okolí,kvůli jeho profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu. Vracejí se k němu rády nejen jako zavynikajícím odborníkem, ale také jako za skvělým člověkem.
 21. 21. REALIZAČNÍ TÝMManaţerka projektu: Martina BrtnickáPublic relations: Jindřich Benko,Karolína Benešová, Michal Spurný, Pavel PíbilMarketing: Michaela Vlková,Martina Hantychová, Veronika Januszová, Lenka ŘímskáFundraising: Jaromír Doleţel,Václav Hlávka, Petra Šťastná, Petra GromesováFinance:Lukáš MládekProdukce Slavnostního večera: Ľudmila Vašková,Tereza Kolaříková, Markéta Vaníčková, Katarina Svobodová, Lucie MičkováProdukce Dne Salvatora: Alţběta Vintrová,Denisa Sládková, Lenka Václavíková, Lucie Mrázková, Markéta Čejnová, Martin Thoř,Milan AberleUmělecká tvorba: Tereza Lukavskáfotografie – Vojtěch Veškrna, Tomáš Jakubecprostorová tvorba – Monika Kořínková, Petr Daneš, Tomáš Jarošgrafika – Dominik Strnad, Zuzana Votrubcová, Pavel Coufalíkanimovaná tvorba - Hanka Kotlářová, Jindřich Beneš, Martin Galík, Klára Novotnáprůmyslový design – Jiří Hrabina, Markéta Plškovádesign skla – Mirek Vašica, Tereza Hegerová, Eliška Frydrychovská, Veronika Rekovádesign oděvů - Romana Dubnárežisér - Radovan RakusWebmaster: Aleš SekaninaZÁVĚRZa celý realizační tým chci upřímně poděkovat za spolupráci na uplynulém ročníku „CenaSalvator 2009.“ Díky Vaší partnerské pomoci jsme i letos jiţ posedmé mohli ocenitmimořádné činy v oblasti ochrany ţivota, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel Zlínskéhokraje. Díky Vaší pomoci můţe tento projekt i nadále šířit myšlenku pomoci druhým a neustálemezi námi hledat skryté hrdiny.Za realizační týmMartina Brtnická

×