Radioaktivnost

6,624 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,245
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Radioaktivnost

 1. 1. СОУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ ДЕМИР ХИСАР ФИЗИКА  РАДИОАКТИВНОСТМентор:Проф. Благојче Кривевски Изработил: Мартин Милошевски
 2. 2. РАДИОАКТИВНОСТ ВОВЕДРадијацијата е појава која се случува во космосот,но и на земјата. На оваа појава човекот не може даделува.Целта со оваа проектна задача е да дојдеме доповеќе сознанија за радијацијата, видовите нарадијација, нивното штетно влијание врз живиотсвет, но и користа од истата.Благодарение на научните сознанија, ние денесможеме да ја користиме за добробит начовештвото.
 3. 3. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕРадиоактивност е физичка појава кај која атомитеспонтано се распаѓаат притоа емитувајќи една илиповеќе видови јонизирачко зрачење, како што сеалфа, бета, неутронско и гама зрачење. При оваапојава, атомското јадро се преобразува во другојадро.
 4. 4. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕРадиоактивноста може да биде:Природна ивештачка.
 5. 5. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕПриродна радиоактивност. Сл. 1 Сонцето емитува бран на радијација
 6. 6. РАДИОАКТИВНОСТ НАСТАНУВАЊЕВештачка радиоактивност.Вештачката радиоактивност доаѓа како резултат наактивности на човекот (атомски централи,лаборатории итн.).Со бомбардирање на атомските јадра иелементарни честички со други атомски јадра доаѓадо распаѓање или разделување на јадрата при штосе добиваат радиоактивни изотопи.Долготрајните радиоактивни изотопи настануваат ипри експериментални нуклерни проби кои се вршатденес, а особено во минатиот период.
 7. 7. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИРадиоактивното распаѓање се карактеризира со види енергија на емитуваната радијација ивременското полураспаѓање. Во природата сејавува:-алфа распаѓање;-бета распаѓање;-гама распаѓање и-спонтана фисија.
 8. 8. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИАлфа-честички (α)Алфа-честички не се многу продорни. Тие сеапсорбираат од неколку сантиметри воздух или одтенок лист хартија. Алфа честички патуваат собрзина поголема од 5% од брзината на светлината.Алфа честички од обичното алфа распаѓање ненавлегуваат во кожата и не предизвикаат никакваштета на ткивата. Некои многу високи енергетскиалфа честички сочинуваат околу 10% одкосмичките зраци, и тие се способни да продрат вотелото, па дури и тенки метални плочки.
 9. 9. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИАлфа-честички (α)Сепак, тие се опасност само за астронаутите,бидејќи под влијание на магнетното поле на Земјататие скршнуваат, но и земјината атмосфера гизапира.
 10. 10. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИБета радиоактивност (β)Кај Бета-радиоактивноста доаѓа до откинување наеден електрон од атомското јадро. Се покажалодека неутроните, всушност можат да се распаднатна еден протон и еден електрон и една малачестица со занемарливо мала маса што сенарекува антинеутрино. Тоа значи дека при бетараспадот доаѓа до одделување на еден електрон одјадрото тогаш во јадрото ќе се појави вишок од еденпротон за сметка на распадниот неутрон.
 11. 11. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИБета радиоактивност (β)Електронот при бета-распадот го напушта атомот соголема брзина околу 9/10 од брзината на светлинатаво форма на бета-радиоактивна честица.Јонизирачката способност на бета-честиците не етолку голема како кај алфа-честиците, но сепакнивната продорност е далеку поголема бидејќи тие семногу помали. Алуминиумската плоча со дебелина однеколку милиметри би била сосема доволна заштитаод бета-радиоактивните матријали. Бидејќи се работиза лесните електрони, тогаш и скршнувањата воелктричните и магнетните полињна се големи.
 12. 12. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИБета радиоактивност (β)Бидејќи се работи за лесните електрони, тогаш искршнувањата во елктричните и магнетнитеполињна се големи.
 13. 13. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИГама-зраци (γ)Гама-зраците се елктромагнетни бранови, сличнина рендгенските или (X) зраците. Тие имаат сосемадруга природа од алфа и бета зраците. Не носатполнеж и се движат со брзина на светлината.Ефектот на јонизацијата е многу слаб бидејќи тиесе елктромагнетни бранови, но затоа пак се многупродорни.
 14. 14. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИГама зрачењето (за разлика од алфа и бета-зрачењето) не свртува од праволиниската патека вомагнетното поле.Сл. 2 Скршнување на зраци низ електро-магнетно поле.
 15. 15. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИРадијацијата на својот пат низ некој материјал можеда биде апсорбирана. Колку што материјалот еподебел, толку повеќе радијација се апсорбира вонего. Сл. 3 Апсорбирање на радијацијата низ материјали.
 16. 16. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИНеутронско зрачење.Неутронско зрачење се состои од слободни неутрони.Овие неутрони може да бидат емитувани во текот илиспонтано или предизвикани од процес на нуклеарнафисија и нуклеарна фузија или од било кои другинуклеарни реакции. Неутроните се единствениот видна јонизирачко зрачење што може да ги направидругите објекти или материјали, радиоактивни. Овојпроцес, наречен неутронска активација, е примаренметод кој се користи за производство нарадиоактивни извори за употреба во медицината,академските и индустриски апликации
 17. 17. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИНеутронско зрачење.Неутроните не јонизираат атоми на ист начин каконаелектризираните честички, како што се протони иелектрони. Сепак и бавните и брзите неутрони,судирајќи се со атомски јадра на многу елементи,создаваат нестабилни изотопи и затоапредизвикуваат радиоактивност во претходно нерадиоактивен материјал..Ова се нарекуванеутронска активација.
 18. 18. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИНеутронско зрачење.Високо-енергетските неутрони се многу продорни иможат да патуваат на големи растојанија вовоздухот (стотици или дури илјади метри) иумерени растојанија (неколку метри) во заедничкиматерии. За заштита од овие неутрони обично секористи бетон или вода, за да ги блокира ворастојание помалку од еден метар. Заедничкиизвор на неутронската радијација се случува вовнатрешноста на нуклеарен реактор, каде штоводата се користи како ефективна заштита.
 19. 19. РАДИОАКТИВНОСТ КАРАКТЕРИСТИКИПериод на полураспаѓање е времето потребно заедна супстанца во процес на распаѓање да сенамали за половина. Во почетокот, терминот обичносе користел да се опише особината на нестабилниатоми (кои радиоактивно се распаѓале), но може даважи за било која количина која следи одреденастапка на распаѓање.
 20. 20. РАДИОАКТИВНОСТ ВЛИЈАНИЕАлфа зрачењето е опасно кога алфа-честиците севнесуваат при дишење или голтање. На овој начинтие доаѓаат доволно блиску до ткивата и гиоштетуваат клетките. на високо отровни алфа-емитери се радиум, радон и полониум.
 21. 21. РАДИОАКТИВНОСТ ВЛИЈАНИЕОд зрачење не може да се скрие ниедно живосуштество. Секој човек годишно прима ефективна(просечна) доза зрачење од околу 3,5 mSv која сесостои од следните параметри.-Вдишување на радон 2 mSv-Внес на останати радионуклиди во телото 0,39mSv-Зрачење од Земјата 0,28 mSv-Космичко зрачење 0,28 mSv-Вештачко извори 0,50 mSv
 22. 22. РАДИОАКТИВНОСТ ВЛИЈАНИЕПросечно човек, на пр. во САД добива ефективнадоза на зрачење од околу 3 mSv годишно.
 23. 23. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАШТИТАЗаштитата од гама зраците бара големи количинина маса. Тие подобро се апсорбирани одматеријали со високи атомски броеви и високагустина, иако ефектот на заштита на масата не етолку голем во однос на вкупната маса по единицаповршина (односно густината) на патеката на гамазраците. Поради оваа причина, масата на оловото есамо до некаде подобра (20-30%) како гамазаштита од еднаква маса на друг материјал, какошто се алуминиумот, бетонот или почвата;најголемата предност на оловото е неговатагустина.
 24. 24. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАШТИТАКолку поголема е енергијата на гама зраците, толкуподебела заштита е неопходна. Материјалите зазаштита од гама зраците обично се мерат сонивната дебелина што е неопходна за на половинада се намали интензитетот на гама зраците. Например, за да се намали интензитетот на гамазраците за 50% неопходно е олово со дебелина од1 см, гранитни карпи со дебелина од 4,1 см, бетонсо дебелина од 6 см или пакувана почва од 9 см.Сепак, масата на бетонот или од почвата е 20-30%поголема од онаа на оловото со истaтaапсорпциона способност.
 25. 25. РАДИОАКТИВНОСТ УПОТРЕБАЕмитирањето на гама зраците на кобалт-60 секористи при стерилизирање на медицинскатаопрема или лекувањето на рак, како и призрачењето на цезиум-137.
 26. 26. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАКЛУЧОКРадиоактивност е физичка појава кај која атомитеспонтано се распаѓаат притоа емитувајќи една илиповеќе видови јонизирачко зрачење, како што сеалфа, бета, неутронско и гама зрачење. При оваапојава, атомското јадро се преобразува во другојадро.Радиоактивноста, односно процесот на“распаѓање“ на јадрото на атомот може да бидеприродно или вештачки со помош на човекот.
 27. 27. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАКЛУЧОКПриродната радиоактивност потекнува од природнирадиоактивни извори на чие дејство е изложенживиот свет од самото настанување на земјата.Природната радиоактивност доаѓа од космосот(сонцето и други ѕвезди) и од процесите коинастануваат на земјата, а за кои човекот немавлијание.Вештачката радиоактивност доаѓа како резултат наактивности на човекот (атомски централи,лаборатории итн.).
 28. 28. РАДИОАКТИВНОСТ ЗАКЛУЧОКЗрачењето е опасно кога честиците се внесуваатпри дишење или голтање или навлегуваат прекукожата. На овој начин тие доаѓаат доволно блискудо ткивата и ги оштетуваат клетките. Од тиепричини потребно е да се користи соодветназаштита при работа во лабаратории, во атомскицентрали, при складирање на нуклеарно горивоитн.И покрај негативното дејство на радиоактивнитеизотопи, истите наоѓаат примена особено вомедицината, при лекување на карциноми.
 29. 29. ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

×