Your SlideShare is downloading. ×
0
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Modelo ng Komunikasyon
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Modelo ng Komunikasyon

113,572

Published on

Modelo ng komunikasyon – ay ang mga dayagram o representasyon na naglalahad sa iba’t ibang teorya hinggil sa pag-aaral komunikasyon. Inilalahad ng mga ito ang komunikasyon sa isang biswal na paraan o …

Modelo ng komunikasyon – ay ang mga dayagram o representasyon na naglalahad sa iba’t ibang teorya hinggil sa pag-aaral komunikasyon. Inilalahad ng mga ito ang komunikasyon sa isang biswal na paraan o paglalarawan. Ginagamit ang mga ito upang higit na maipaliwanag at bigyang linaw ang mga elemento at proseso ng komunikasyon.

Published in: Education, Technology
13 Comments
35 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
113,572
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2,006
Comments
13
Likes
35
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. MODELO NG KOMUNIKASYON<br />
 • 2. Depinisyon<br />Modelongkomunikasyon – ay angmgadayagram o representasyonnanaglalahadsaiba’tibangteoryahinggilsapag-aaralngkomunikasyon. Inilalahadngmgaitoangkomunikasyonsaisangbiswalnaparaan o paglalarawan. Ginagamitangmgaitoupanghigitnamaipaliwanag at bigyanglinawangmgaelemento at prosesongkomunikasyon.<br />
 • 3. MGA MODELO SA KOMUNIKASYON<br />Angmgamodelosaprosesongkomunikasyonayonsaiba’tibangmgadalubhasa: <br /><ul><li>MODELO NI ARISTOTLE
 • 4. MODELO NI BRADDOCKS
 • 5. MODELO NINA CLAUDE SHANNON AT WARREN WEAVER
 • 6. SMCR MODELO NI DAVID BERLO
 • 7. MODELO NI WILBER LANG SCHRAMM
 • 8. MODELO NI FRANK DANCE</li></ul>Iba pang Modelo:<br /><ul><li>MODELO NI HAROLD LASWELL
 • 9. MODELO NI CHARLES OSGOOD
 • 10. MODELO NI GEORGE HERBERT MEAD
 • 11. MODELO NINA SWANSON AT MARQUARDT</li></li></ul><li>ModelongAristotelyan<br />
 • 12. Aristotle<br /><ul><li>Iskolar
 • 13. Kauna-unahangnagpaliwanagsaprosesongkomunikasyon
 • 14. Retorika
 • 15. Klasikongmodelongkomunikasyon
 • 16. Inilahadangprosesongkomunikasyonnatuladsasitwasyongpangretorika</li></ul>Orador o tagapagsalita - ispiker<br />Argumento<br />Talumpati<br />tagapakinig - awdyens<br />mensahe<br />
 • 17. MODELO NI ARISTOTLE<br /><ul><li>Nagpapakitanglinear (linyar) nakatangianngkomunikasyon</li></ul>angtagapagsalitaanglilikhangmensahe at babalangkasnitosakongkreto at malinawnaparaanupangmaunawaanngtagapakinigangnilalahad o naisiparating.<br />Anglayuninngkomunikasyon ay ang tanging maimpluwensiyahanngtagapagsalita at mabagonitoangdamdaminngkanyangmgatagapakinig.<br />
 • 18.
 • 19. 3 sangkapngkomunikasyon<br />Inilalahadangmgapayaknaelementong:<br />Pananalita – tumutukoysanagsasalita – angnagbibigayngmensahe<br />Mensahe – angsinasabi<br />Tagapakinig – angnakikinig – angtumatanggapngmensahe<br />
 • 20. Modelonibraddocks(naekstensyonngmodelonilaswell at nag-expand samodeloniosgood)<br />
 • 21. MODELO NI HAROLD LASWELL (1957)<br /><ul><li>Tumutukoysamgaelementongtransmisyono paghahatidngmensahe</li></ul>Mgatanong:<br /><ul><li>Sino angnaghahatidngmensahe?
 • 22. Para kaninoipinahahatidangmensahe?
 • 23. Sa anongparaaninihahatidangmensahe?
 • 24. Anoangepektongpaghahahatidsamensahe?</li></li></ul><li><ul><li>Sa anongkalagayan o pagkakataon? (Circumstances)
 • 25. Anoanglayunin? (Purpose)
 • 26. Anoangnagingepekto? (Effect)</li></ul>ModeloniBraddocks<br /><ul><li>Tinukoyniyaangmgamahahalagangtanonghinggilsakaganapanngkomunikasyon</li></li></ul><li>MEDITATIONAL THEORY OF MEANING<br />CHARLES OSGOOD (1976)<br /><ul><li>Nagpaliwanaghinggilsakahulugannganumanginformasyonnamaaringtukuyinsapamamagitanngtatlongdimensyon</li></ul>Evalwasyon (kung ito ay mabuti o masama)<br />Lakas (potensi) (gaanoitokalakas)<br />Gawain (gaanoitokabilis)<br />
 • 27. Modelonina Shannon at Weaver<br />
 • 28. Claude shannon at warren weaver (1949)<br /><ul><li>Mga mathematician natumuklasngparaan kung paanonghigitnamapadaliangkomunikasyon
 • 29. “Mathematical Theory of Communication” o angmatematikal-teknikalnateoryangkomunikasyon
 • 30. Bataysakanilangteorya, angpaghahatidngmensahe ay nangangailanganng “electronic signal”
 • 31. Angkanilangmodelo ay binubuong “information source”, angmensahe, ang “transmitter”, ang signal, at ang “receiver”
 • 32. Binigyanghalaga din nilaangpanghihimasokngtinatawagnaingay. </li></li></ul><li>Ipinapakitasa model:<br /><ul><li>Pinagmumulanngimpormasyon - pinanggagalinganngmensahengihahatid.
 • 33. Gagamitinitong transmitter (telepono, bibig, etc)
 • 34. Ingay – nakaaapektosapagtanggapngmensahe
 • 35. Tagatanggap - tatanggapngtunog at senyas
 • 36. Destinasyon - patutunguhan at pinatutukayanngmensahe
 • 37. Modelongnagpapakitangkaugnayanngelementongingaysaprosesongkomunikasyon
 • 38. Angingaysamodelongito ay kaakibatngmgapinagdaraananng signal, patingiba pang elemento
 • 39. Hal. Ingaysalinyanamaririnighabangnakikipag-usapnagamitangteleponobilangmidyum; nararamdamangkabangestudyantesaharapanngkanyangguro at mgakaklase</li></ul>Transmisyon model sakomunikasyon<br /><ul><li>Modelongmatematikal-teknikal
 • 40. Nangangailanganng signal
 • 41. Binubuong information source, message, transmitter, signal, receiver
 • 42. Angprinsipalnakonsern ay samgabagay o pangyayaringnakagagambalasamatagumpaynadaloyngkomunikasyon (o ingay)</li></li></ul><li>ModeloniDavid Berlo<br />
 • 43. Smrcmodeloniberlo<br /><ul><li>Nakabataysaapatnapayaknaelementongpakikipagtalastasan: SMCR (Sources – Message – Channel – Receiver)
 • 44. Tumukoysakabisahanngkomunikasyonnatinawagniyang ‘fidelity’ ngproseso. Tinukoy din angmgasaliknanakakaapektosakalalabasanngkomunikasyon</li></li></ul><li><ul><li>Para kayBerlo, kapagmahusayangkasanayansakomunikasyonngparehongtagapagsalita at tagatanggap, higitnanagigingepektiboangpaghahatid at pag-unawasamensahe. Hal.
 • 45. Angkasanayanng encoder (tagapagsalita) ay may malakinggampaninsakaganapanngkomunikasyon (iskilsakomunikasyon, kaalaman, sosyalsistem, kultura, atityud)
 • 46. Angpinagmumulanngmensahe
 • 47. Mensahe – salita, tunog, ekspresyonngmukha, kumpas, galawngkatawan
 • 48. Pinagdarananngsenyas– daluyanngmensahe. Hal. Light waves, telepono, telegrama, radyo, email, text, cellphone
 • 49. Tumatanggapngmensahe</li></li></ul><li>Elementongpakikipagtalastasan<br />Angpinagmumulanngmensahe (Source)<br />Mensahe (Message)<br />Pinagdaraananngmensahe (Channel)<br />Tumatanggapngmensahe (Receiver)<br />
 • 50. Karanasan<br />Karanasan<br />ModeloniWilbur Schramm<br />
 • 51. Wilbur schramm<br /><ul><li>“Father of Communication Study”
 • 52. Nagbigayngkahalagansa human behaviorsaprosesongkomunikasyon
 • 53. Siyarinangnagpakilalasaprosesong encoding at decoding – isangprosesong two-way communication sapagitanngtagapagpadala at tagatanggap
 • 54. Isinamaniyaang feedback at lawakngkaranasanupangtukuyinangmodelo.</li></li></ul><li>ProsesongEncoding at decoding <br /><ul><li>Isa samgamodelongunangnagpakitangsiklongkatangianngkomunikasyon – parehoangelementongtaglayngtagaunawa at tagasagisag.
 • 55. Binigyangdiinangkahalagahanngreaksyonsamagkabilangpanig</li></li></ul><li>Karanasan<br />Karanasan<br />Ditoniyainilahadangkahalagahanngkaranasanupanglubosnamaunawaanngnaglalahad at tumatanggapangsenyas at reaksyongbinibigay. Higitnamalakiangnalilikhangugnayanngsenyas kung may malakingugnayansakaranasanangdalawang nag-uusap. Hal.<br />kUltura at karanasansakomunikasyon<br />
 • 56. Modeloni Frank Dance<br />
 • 57. Frank dance (1967)<br /><ul><li>Naniniwalasiyanaanglinyarnamodelo ay nakapagpapakitalamangngisangtipongkomunikasyon. Sa kabilangbanda, angsirkularnamodelo, bagama’ttumatanggapngfidbak, ay mulingbumabaliksapinagmumulannito.
 • 58. Ayonsakanya, taliwasitosatunaynanangyayarisabuhay.</li></ul>Angkomunikasyon ay dinamiko<br />– patuloynanagbabagosapaglipasngpanahon<br />- Nagbabagoangmodelodahilsakomunikatibongsitwasyon<br /><ul><li>Pinagsamani Dance angdalawangfigyurs (linyar at sirkular o paikot).</li></li></ul><li>Inilarawannina Richard Swanson at Charles Marquardt angprosesongkomunikasyonsaganitongilustrasyon.<br />Sistema o paraanngpakikipagtalastasan<br />
 • 59. Kumpas o Kodigo<br />Daanano tsanel<br />Mensahe o ideya<br />pidbak<br />Tumatanggap<br />Pinanggagalingan<br />Mensahe o ideya<br />Daanano tsanel<br />Kumpas o Kodigo<br />
 • 60. Mgasanggunian<br />Alejo, Zorayda L., et al. (2008). Akademikong Filipino saKomunikasyon. Quezon City: New Day Publishers.<br />Antonio, Lilia F., et al. (2005). KomunikasyonsaAkademikong Filipino. Philippines: C &amp; E Publishing, Inc.<br />
 • 61. Mark martin celino2eco2<br />

×