Your SlideShare is downloading. ×
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Komunikasyong berbal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Komunikasyong berbal

25,441

Published on

6 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
25,441
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
264
Comments
6
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Aralin 10:
  KomunikasyongBerbal
 • 2. KomunikasyongBerbal
  Angsistemangberbal ay angpaggamitngwikabilangparaanngpagbabatidngkahulugan at pagpapahayagngatinginiisip at saloobin. Ito rinangginagamitnatinupanglumikha at magpanatilingmagandangrelasyonsakapwa. Sa kabilangbanda, nagagamit din angwikaupangsirain at pigilanangmgamakabuluhangpakikipag-usap o pakikipag-palitangkuro at maaringhumantongsadimagandangrelasyonsaiba.
 • 3. Ipinaliwanagni De Vito (2003) angilangkatangianngwikabilangsistemangkomunikasyon. Sa pagkilalanatinsakalikasanngwika, bilangsistemangkomunikasyon, malalamannatin kung paanomagagamitangwikaupangmagingepektiboangkomunikasyongayundin, upangmaiwasanangdi-pagkakaunawaan
 • 4. Angkahuluganngwika ay nagmumulasatao
  -upangmalamannatinangkahuluganngsalita, angtinitignannatin ay angtao at hindiangsalita.
  Hal.
  “Umiibigako”
  -perotandaan pa din nahabangnagbabagoangtao, maaringmagbagonarinangpagkahuluganniyasamganakaraan o dating mensahe.
 • 5. Dahilsaangtaoangnagbibigayngkahulugansasalita o wika, maaringmagresultaitongisanganyongmiskomunikasyongnatinawagni De Vito na “bypassing”
  Bypassing- ay nagaganapkapaghindinagtugmaangpagpapakahuluganngtagapagsalita(sender) at angtagatanggap.
 • 6. Hal.
  1. kapagangdalawangtaong nag-uusap ay gumamitngmagkaibangsalitangunitnagpapahayagngparehongkahulugan.
  Jill: ayawkong “Mutual Understanding” o “MU”. Gusto kongmaspermanentengrelasyon.
  Jack: Hindi pa akohandasaganyanguringrelasyon.
  2. kapagangdalawangtaong nag-uusap ay gumagamitngmagkatuladnasalitangunit, nagpapahayagngmagkaibangkahulugan
  Juan: Hindi akonaniniwalasarelihiyon
  Pedro: Akorin
 • 7. Angkahuluganngwika ay nakabataysakonteksto
  - Angberbal at diberbalnakomunikasyon ay umiiralsaloobngisangkonteksto at angkontekstoangsiyangnagtatakdangkahulugandito.
  Hal.
  “Kumusta?” – sakaibigangnakasabay at nakatabi mo sa jeep
  “Kumusta?“- sakaibigangdinalawsaospital
  Magigingmahirapangpagbibigaykahulugansamgasenyas o wika kung angmgaito ay nakahiwalaysakonteksto
 • 8. Angwika ay kapwadenotatibo at konotatibo
  - Denotasyon- ay angtiyak at literal nakahuluganngsalita. Ito yaongmgakahulugangnakikitasadiksyunaryo.
  -Konotasyon- ay mgapahiwatigna pang-emosyonal o pangsaloobinnaikinakapitngtagapagsalita o tagapakinigbukodsatiyaknakahuluganngisangsalita.
 • 9. NilikhaniHayakawa (1990)angmgaterminong“snarl words” at “purr words”upanglalongmapaliwanagangpagkakaibangdenotibo at konotatibongkahuluganngsalita.
  Snarl Words- ay “highly negative”
  Purr Words- ay “highly positive”
 • 10. Angwika ay maaringtahas o maligoy
  -angwika ay nakapagpapahayagngeksaktongpakahulugan o saloobin, ngunitmaari ring maginghadlangangwikaupangmagingmaligoyangisangpahayag.
  Tahasangpananalita- ay nagpapahayagngtiyaknapagpapakahulugankaya’twalangpag-aalinlangansakaisipan at damdamingnaisnaipabatid.
  Di TuwirangPananalita- ay pagpapahayagngkahulugansaisangmaligoynaparaan. Hindi tahasanangpagsasabi, ipinahihiwatig lang.
 • 11. Maggay(2002) napahiwatig
  “Angpahiwatig ay isangkatutubongpamamaraanngpagpapahayagnadi-tuwirangipinaaabotngunitnababatid at nahihiwatiganngmatalasnapakiramdam at matunognapagbabasangmgaberbal at diberbalnapalatandaangkaakibatnito.”
 • 12. Dagdag pa niMaggay, ginagamitangligoyupangmagparangalngisangtalastasan. Ito rin ay nakapagpapabawasngtindingmgapuna, lalona kung ito ay sasabihinsaisangsitwasyongmaramiangnakikinig.
  Ngunit, habangtumataasangantasngpakikipagpalagayangloobnatinsaatingkausap, tumataas din angberbalisasyon at pagtatapatanngtunaynadamdamin at kaisipan.
 • 13. Angwika ay institusyongpangkultural
  -Angbawatkultura ay nagtatakdangmgaparaan kung paanonilagagamitinangkanilangwikanat may sarilingsistemangpagbibigaykahulugan.
  -Angmgaberbal at diberbalnamensahe ay pinamamahalaanngmgatuntunin o pamatayannasiyangnagsasabi kung anoangmakabuluhan, karapat-dapat, pinahihintulutan o dapatasahansaisangsosyalnasitwasyon. Angmgatuntunin ay institusyongkultural. Hindi silaunibersalnabatas kung kaya’tmaaaringmagkaiba-ibasabawatkultura.
 • 14. Natututunannatinangmgapamamaraanngpakikipagtalastasan, angmgatuntuninngkaangkupan at pagpapakahulugansapamamagitanngpagmamasidsamga kilos o gawingmganakatatandangnakapaligidsaatinhabangtayo ay nagkakaisip.
 • 15. Natututunannatinangmgapamamaraanngpakikipagtalastasan, angmgatuntuninngkaangkupan at pagpapakahulugansapamamagitanngpagmamasidsamga kilos o gawingmganakatatandangnakapaligidsaatinhabangtayo ay nagkakaisip.
 • 16. EpektibongPaggamitngBerbalnaMensahe
  Upangepektibongmagamitangwika, mahalagangmatukoynatinangmga “conceptual distortion” tuladngmgamalingpag-aakala, lihisnapaniniwala, mgamalingpangangatwiran, malingpagpapakahulugansatuwingtayo ay nakikipagtalastasan at palitanangmgaitongtiyak at wastongpamamalagayukolsawika.
 • 17. Angwika ay sumasagisaglamangsarealidad, hindiitoangrealidad
  OryentasyongIntensyonal- ay isangtendensiyanatingnanangmgatao, bagay o pangyayaribataysa kung anoangsinabingibangtao o kung anongleybelangikinapitsakanila.
  Hal.
  “Terror” si Miss Cruz
  - bago ka pa man pumasoksaklaseniya, agadmongpaplanuhin kung paano mo siyapakikitunguhan, at kung anoangikikilos mo sakanyangharapan
 • 18. Upangmaiwasan:
  OryentasyongEkstensyunal- tingnanmuna at suriinnangmaigiangaktwalnatao, bagay o angpangyayari, sakapagtugmainangmgaleybelnaikinapitsakanila.
  Hindi dapatpinagbubuhusanngatensyonangleybelbagkus, masmabutingbigyang-pansinangtao, bagay o pangyayaribataysa kung paano mo silanakita at hindibataysa kung paanosilaipinakikilalabataysamgasalita
 • 19. Angwika ay nagpapahayagngkapwakatotohanan at hinuha
  Hal.
  “Siya ay nakasuotngpulangbestida”=“Siya ay nagkikimkimngsamangloob”
  -bagamatwalangpinagkaibasaistrukturangmgapangungusap, magkaibaangdalawangpangungusapnaito. Angbestidong pula ay nakikitanatingamitangatingdalawangmata. Ito ay masasabing “factual” o nababataysakatotohanan. Angnagkikimkimngsamangloob ay Imperensyal.
  Imperensyal- ito ay pahayagnaginawabataylamangsapalagay
 • 20. Upangmaiwasan:
  Ipahayagangmgapangungusapnaimperensyalsaparaangtentatibo o saparaangmaglalahadngmgaposiblengpagpipilian.
  Hal.
  “natanggalsatrabahoangtaongiyandahilsaiskandalongkinasangkutanniya.”
 • 21. Angwika ay halos istatik
  EbalwasyongIstatik- ay isang “conceptual distortion” natumutukoysatendensiyangpanatilihinangmgaebalwasyongibinigaynatinsamgatao o bagaysamantalangsakatotohanan ay may nangyarinangpagbabagosakanila. Madalas, angmgaberbalnapahayagnasinambitnatintungkolsaisangpangyayari o tao ay nananatilingistatik.
  Hal.
  “Talagangganyansiya. Datinasiyangganyan”
 • 22. Upangmaiwasan:
  Angpaggamitngisangkaparaanannatinawagni De Vito(2003) na “mental date”
  Hal.
  Ibasi Miss Cruz 1990 kay Miss Cruz 2008
  Angkakayahang pang akademiko 2000 ay ibasakakayahang pang akademiko 2008.
 • 23. Angwika ay nakapagkukublingmgapagkakaibasapagitanngmgatao at pangyayari
  Indiskriminasyon- ay angpagkabigongmakita o magbigyangpagkakaibaangmgatao o pangyayaringbagama’t may pagkakaiba ay magkakatuladdahilsanasasakopitosaisangpanlahatangkategorya
  2. Stereotyping- bataysanasyonalidad, lahi, relihiyon, kasarian, at iba pa.
  Stereotype- isang de-kahongpaglalarawansaisangpangkatngmgataonaikinakapitnatinsabawattaongbahagingpangkatnaiyonnawalangpagsasa-alang-alangsaindibidwalnakatangiannila.
 • 24. 3. Pananaigngmga “extreme terms” at angkakulangan o pagkawalangmgatinatawagna “middle terms“– isangkatangianngwikananagbubungangpolarisasyon
  Polarisasyon- angtendensiyangtingnanangmundosamagkasalungatnadireksyon at maglarawangamitangmagkabilangdulo
  Hal.
  Kung sasabihingdi ka “pro-life”, kung gayon “pro-choice” ka.
  -angmgaopsiyonnainilhad ay hindinaglalatagnglahatngmgaposibilidad. Angisangtao ay maaringsumang-ayon o kumampisailangbagay, ngunitmaari ring hindisumang-ayonsailangmgabagay o dikayanama’ y maaaring neutral angposisyonniya.
 • 25. Upangmaiwasan:
  Gumamitngisangextensional devicenatintawagnapag-iindeks. Ito ay isang mental napagsasaalang-alangngpagkakaibangmgatao, bagay o pangyayaribagama’tnasasakpopsilangisangleybel o kategorya.
  Hal. Ibasi guro1 kaysakay guro2
  Pakatandaannaangkaramihanngmgatao ay maaaringnakapwesto o umiiralsagitna o pagitanngmgasalungatangito.

×