• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Komunikasyong berbal
 

Komunikasyong berbal

on

 • 19,324 views

 

Statistics

Views

Total Views
19,324
Views on SlideShare
19,324
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
182
Comments
5

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 5 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Sino si De Vito?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Salamat tol...... it's my report :)
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • magaling na mensahe.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • maraming salamat God Bless, malaki ang maitutulong nito
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • tnx malaki naitulong nito sa akin... thankyou thank you sa gumawa :D
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Komunikasyong berbal Komunikasyong berbal Presentation Transcript

  • Aralin 10:
   KomunikasyongBerbal
  • KomunikasyongBerbal
   Angsistemangberbal ay angpaggamitngwikabilangparaanngpagbabatidngkahulugan at pagpapahayagngatinginiisip at saloobin. Ito rinangginagamitnatinupanglumikha at magpanatilingmagandangrelasyonsakapwa. Sa kabilangbanda, nagagamit din angwikaupangsirain at pigilanangmgamakabuluhangpakikipag-usap o pakikipag-palitangkuro at maaringhumantongsadimagandangrelasyonsaiba.
  • Ipinaliwanagni De Vito (2003) angilangkatangianngwikabilangsistemangkomunikasyon. Sa pagkilalanatinsakalikasanngwika, bilangsistemangkomunikasyon, malalamannatin kung paanomagagamitangwikaupangmagingepektiboangkomunikasyongayundin, upangmaiwasanangdi-pagkakaunawaan
  • Angkahuluganngwika ay nagmumulasatao
   -upangmalamannatinangkahuluganngsalita, angtinitignannatin ay angtao at hindiangsalita.
   Hal.
   “Umiibigako”
   -perotandaan pa din nahabangnagbabagoangtao, maaringmagbagonarinangpagkahuluganniyasamganakaraan o dating mensahe.
  • Dahilsaangtaoangnagbibigayngkahulugansasalita o wika, maaringmagresultaitongisanganyongmiskomunikasyongnatinawagni De Vito na “bypassing”
   Bypassing- ay nagaganapkapaghindinagtugmaangpagpapakahuluganngtagapagsalita(sender) at angtagatanggap.
  • Hal.
   1. kapagangdalawangtaong nag-uusap ay gumamitngmagkaibangsalitangunitnagpapahayagngparehongkahulugan.
   Jill: ayawkong “Mutual Understanding” o “MU”. Gusto kongmaspermanentengrelasyon.
   Jack: Hindi pa akohandasaganyanguringrelasyon.
   2. kapagangdalawangtaong nag-uusap ay gumagamitngmagkatuladnasalitangunit, nagpapahayagngmagkaibangkahulugan
   Juan: Hindi akonaniniwalasarelihiyon
   Pedro: Akorin
  • Angkahuluganngwika ay nakabataysakonteksto
   - Angberbal at diberbalnakomunikasyon ay umiiralsaloobngisangkonteksto at angkontekstoangsiyangnagtatakdangkahulugandito.
   Hal.
   “Kumusta?” – sakaibigangnakasabay at nakatabi mo sa jeep
   “Kumusta?“- sakaibigangdinalawsaospital
   Magigingmahirapangpagbibigaykahulugansamgasenyas o wika kung angmgaito ay nakahiwalaysakonteksto
  • Angwika ay kapwadenotatibo at konotatibo
   - Denotasyon- ay angtiyak at literal nakahuluganngsalita. Ito yaongmgakahulugangnakikitasadiksyunaryo.
   -Konotasyon- ay mgapahiwatigna pang-emosyonal o pangsaloobinnaikinakapitngtagapagsalita o tagapakinigbukodsatiyaknakahuluganngisangsalita.
  • NilikhaniHayakawa (1990)angmgaterminong“snarl words” at “purr words”upanglalongmapaliwanagangpagkakaibangdenotibo at konotatibongkahuluganngsalita.
   Snarl Words- ay “highly negative”
   Purr Words- ay “highly positive”
  • Angwika ay maaringtahas o maligoy
   -angwika ay nakapagpapahayagngeksaktongpakahulugan o saloobin, ngunitmaari ring maginghadlangangwikaupangmagingmaligoyangisangpahayag.
   Tahasangpananalita- ay nagpapahayagngtiyaknapagpapakahulugankaya’twalangpag-aalinlangansakaisipan at damdamingnaisnaipabatid.
   Di TuwirangPananalita- ay pagpapahayagngkahulugansaisangmaligoynaparaan. Hindi tahasanangpagsasabi, ipinahihiwatig lang.
  • Maggay(2002) napahiwatig
   “Angpahiwatig ay isangkatutubongpamamaraanngpagpapahayagnadi-tuwirangipinaaabotngunitnababatid at nahihiwatiganngmatalasnapakiramdam at matunognapagbabasangmgaberbal at diberbalnapalatandaangkaakibatnito.”
  • Dagdag pa niMaggay, ginagamitangligoyupangmagparangalngisangtalastasan. Ito rin ay nakapagpapabawasngtindingmgapuna, lalona kung ito ay sasabihinsaisangsitwasyongmaramiangnakikinig.
   Ngunit, habangtumataasangantasngpakikipagpalagayangloobnatinsaatingkausap, tumataas din angberbalisasyon at pagtatapatanngtunaynadamdamin at kaisipan.
  • Angwika ay institusyongpangkultural
   -Angbawatkultura ay nagtatakdangmgaparaan kung paanonilagagamitinangkanilangwikanat may sarilingsistemangpagbibigaykahulugan.
   -Angmgaberbal at diberbalnamensahe ay pinamamahalaanngmgatuntunin o pamatayannasiyangnagsasabi kung anoangmakabuluhan, karapat-dapat, pinahihintulutan o dapatasahansaisangsosyalnasitwasyon. Angmgatuntunin ay institusyongkultural. Hindi silaunibersalnabatas kung kaya’tmaaaringmagkaiba-ibasabawatkultura.
  • Natututunannatinangmgapamamaraanngpakikipagtalastasan, angmgatuntuninngkaangkupan at pagpapakahulugansapamamagitanngpagmamasidsamga kilos o gawingmganakatatandangnakapaligidsaatinhabangtayo ay nagkakaisip.
  • Natututunannatinangmgapamamaraanngpakikipagtalastasan, angmgatuntuninngkaangkupan at pagpapakahulugansapamamagitanngpagmamasidsamga kilos o gawingmganakatatandangnakapaligidsaatinhabangtayo ay nagkakaisip.
  • EpektibongPaggamitngBerbalnaMensahe
   Upangepektibongmagamitangwika, mahalagangmatukoynatinangmga “conceptual distortion” tuladngmgamalingpag-aakala, lihisnapaniniwala, mgamalingpangangatwiran, malingpagpapakahulugansatuwingtayo ay nakikipagtalastasan at palitanangmgaitongtiyak at wastongpamamalagayukolsawika.
  • Angwika ay sumasagisaglamangsarealidad, hindiitoangrealidad
   OryentasyongIntensyonal- ay isangtendensiyanatingnanangmgatao, bagay o pangyayaribataysa kung anoangsinabingibangtao o kung anongleybelangikinapitsakanila.
   Hal.
   “Terror” si Miss Cruz
   - bago ka pa man pumasoksaklaseniya, agadmongpaplanuhin kung paano mo siyapakikitunguhan, at kung anoangikikilos mo sakanyangharapan
  • Upangmaiwasan:
   OryentasyongEkstensyunal- tingnanmuna at suriinnangmaigiangaktwalnatao, bagay o angpangyayari, sakapagtugmainangmgaleybelnaikinapitsakanila.
   Hindi dapatpinagbubuhusanngatensyonangleybelbagkus, masmabutingbigyang-pansinangtao, bagay o pangyayaribataysa kung paano mo silanakita at hindibataysa kung paanosilaipinakikilalabataysamgasalita
  • Angwika ay nagpapahayagngkapwakatotohanan at hinuha
   Hal.
   “Siya ay nakasuotngpulangbestida”=“Siya ay nagkikimkimngsamangloob”
   -bagamatwalangpinagkaibasaistrukturangmgapangungusap, magkaibaangdalawangpangungusapnaito. Angbestidong pula ay nakikitanatingamitangatingdalawangmata. Ito ay masasabing “factual” o nababataysakatotohanan. Angnagkikimkimngsamangloob ay Imperensyal.
   Imperensyal- ito ay pahayagnaginawabataylamangsapalagay
  • Upangmaiwasan:
   Ipahayagangmgapangungusapnaimperensyalsaparaangtentatibo o saparaangmaglalahadngmgaposiblengpagpipilian.
   Hal.
   “natanggalsatrabahoangtaongiyandahilsaiskandalongkinasangkutanniya.”
  • Angwika ay halos istatik
   EbalwasyongIstatik- ay isang “conceptual distortion” natumutukoysatendensiyangpanatilihinangmgaebalwasyongibinigaynatinsamgatao o bagaysamantalangsakatotohanan ay may nangyarinangpagbabagosakanila. Madalas, angmgaberbalnapahayagnasinambitnatintungkolsaisangpangyayari o tao ay nananatilingistatik.
   Hal.
   “Talagangganyansiya. Datinasiyangganyan”
  • Upangmaiwasan:
   Angpaggamitngisangkaparaanannatinawagni De Vito(2003) na “mental date”
   Hal.
   Ibasi Miss Cruz 1990 kay Miss Cruz 2008
   Angkakayahang pang akademiko 2000 ay ibasakakayahang pang akademiko 2008.
  • Angwika ay nakapagkukublingmgapagkakaibasapagitanngmgatao at pangyayari
   Indiskriminasyon- ay angpagkabigongmakita o magbigyangpagkakaibaangmgatao o pangyayaringbagama’t may pagkakaiba ay magkakatuladdahilsanasasakopitosaisangpanlahatangkategorya
   2. Stereotyping- bataysanasyonalidad, lahi, relihiyon, kasarian, at iba pa.
   Stereotype- isang de-kahongpaglalarawansaisangpangkatngmgataonaikinakapitnatinsabawattaongbahagingpangkatnaiyonnawalangpagsasa-alang-alangsaindibidwalnakatangiannila.
  • 3. Pananaigngmga “extreme terms” at angkakulangan o pagkawalangmgatinatawagna “middle terms“– isangkatangianngwikananagbubungangpolarisasyon
   Polarisasyon- angtendensiyangtingnanangmundosamagkasalungatnadireksyon at maglarawangamitangmagkabilangdulo
   Hal.
   Kung sasabihingdi ka “pro-life”, kung gayon “pro-choice” ka.
   -angmgaopsiyonnainilhad ay hindinaglalatagnglahatngmgaposibilidad. Angisangtao ay maaringsumang-ayon o kumampisailangbagay, ngunitmaari ring hindisumang-ayonsailangmgabagay o dikayanama’ y maaaring neutral angposisyonniya.
  • Upangmaiwasan:
   Gumamitngisangextensional devicenatintawagnapag-iindeks. Ito ay isang mental napagsasaalang-alangngpagkakaibangmgatao, bagay o pangyayaribagama’tnasasakpopsilangisangleybel o kategorya.
   Hal. Ibasi guro1 kaysakay guro2
   Pakatandaannaangkaramihanngmgatao ay maaaringnakapwesto o umiiralsagitna o pagitanngmgasalungatangito.