Komunikasyong berbal

35,904 views
35,086 views

Published on

6 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
35,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
357
Comments
6
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komunikasyong berbal

 1. 1. Aralin 10:<br />KomunikasyongBerbal<br />
 2. 2. KomunikasyongBerbal<br />Angsistemangberbal ay angpaggamitngwikabilangparaanngpagbabatidngkahulugan at pagpapahayagngatinginiisip at saloobin. Ito rinangginagamitnatinupanglumikha at magpanatilingmagandangrelasyonsakapwa. Sa kabilangbanda, nagagamit din angwikaupangsirain at pigilanangmgamakabuluhangpakikipag-usap o pakikipag-palitangkuro at maaringhumantongsadimagandangrelasyonsaiba.<br />
 3. 3. Ipinaliwanagni De Vito (2003) angilangkatangianngwikabilangsistemangkomunikasyon. Sa pagkilalanatinsakalikasanngwika, bilangsistemangkomunikasyon, malalamannatin kung paanomagagamitangwikaupangmagingepektiboangkomunikasyongayundin, upangmaiwasanangdi-pagkakaunawaan<br />
 4. 4. Angkahuluganngwika ay nagmumulasatao<br />-upangmalamannatinangkahuluganngsalita, angtinitignannatin ay angtao at hindiangsalita.<br />Hal.<br />“Umiibigako”<br />-perotandaan pa din nahabangnagbabagoangtao, maaringmagbagonarinangpagkahuluganniyasamganakaraan o dating mensahe.<br />
 5. 5. Dahilsaangtaoangnagbibigayngkahulugansasalita o wika, maaringmagresultaitongisanganyongmiskomunikasyongnatinawagni De Vito na “bypassing”<br />Bypassing- ay nagaganapkapaghindinagtugmaangpagpapakahuluganngtagapagsalita(sender) at angtagatanggap.<br />
 6. 6. Hal.<br />1. kapagangdalawangtaong nag-uusap ay gumamitngmagkaibangsalitangunitnagpapahayagngparehongkahulugan.<br />Jill: ayawkong “Mutual Understanding” o “MU”. Gusto kongmaspermanentengrelasyon.<br />Jack: Hindi pa akohandasaganyanguringrelasyon.<br />2. kapagangdalawangtaong nag-uusap ay gumagamitngmagkatuladnasalitangunit, nagpapahayagngmagkaibangkahulugan<br />Juan: Hindi akonaniniwalasarelihiyon<br />Pedro: Akorin<br />
 7. 7. Angkahuluganngwika ay nakabataysakonteksto<br />- Angberbal at diberbalnakomunikasyon ay umiiralsaloobngisangkonteksto at angkontekstoangsiyangnagtatakdangkahulugandito.<br />Hal.<br />“Kumusta?” – sakaibigangnakasabay at nakatabi mo sa jeep<br />“Kumusta?“- sakaibigangdinalawsaospital<br />Magigingmahirapangpagbibigaykahulugansamgasenyas o wika kung angmgaito ay nakahiwalaysakonteksto<br />
 8. 8. Angwika ay kapwadenotatibo at konotatibo<br />- Denotasyon- ay angtiyak at literal nakahuluganngsalita. Ito yaongmgakahulugangnakikitasadiksyunaryo.<br />-Konotasyon- ay mgapahiwatigna pang-emosyonal o pangsaloobinnaikinakapitngtagapagsalita o tagapakinigbukodsatiyaknakahuluganngisangsalita.<br />
 9. 9. NilikhaniHayakawa (1990)angmgaterminong“snarl words” at “purr words”upanglalongmapaliwanagangpagkakaibangdenotibo at konotatibongkahuluganngsalita.<br />Snarl Words- ay “highly negative”<br />Purr Words- ay “highly positive”<br />
 10. 10. Angwika ay maaringtahas o maligoy<br />-angwika ay nakapagpapahayagngeksaktongpakahulugan o saloobin, ngunitmaari ring maginghadlangangwikaupangmagingmaligoyangisangpahayag.<br />Tahasangpananalita- ay nagpapahayagngtiyaknapagpapakahulugankaya’twalangpag-aalinlangansakaisipan at damdamingnaisnaipabatid.<br />Di TuwirangPananalita- ay pagpapahayagngkahulugansaisangmaligoynaparaan. Hindi tahasanangpagsasabi, ipinahihiwatig lang.<br />
 11. 11. Maggay(2002) napahiwatig<br />“Angpahiwatig ay isangkatutubongpamamaraanngpagpapahayagnadi-tuwirangipinaaabotngunitnababatid at nahihiwatiganngmatalasnapakiramdam at matunognapagbabasangmgaberbal at diberbalnapalatandaangkaakibatnito.”<br />
 12. 12. Dagdag pa niMaggay, ginagamitangligoyupangmagparangalngisangtalastasan. Ito rin ay nakapagpapabawasngtindingmgapuna, lalona kung ito ay sasabihinsaisangsitwasyongmaramiangnakikinig.<br />Ngunit, habangtumataasangantasngpakikipagpalagayangloobnatinsaatingkausap, tumataas din angberbalisasyon at pagtatapatanngtunaynadamdamin at kaisipan.<br />
 13. 13. Angwika ay institusyongpangkultural<br />-Angbawatkultura ay nagtatakdangmgaparaan kung paanonilagagamitinangkanilangwikanat may sarilingsistemangpagbibigaykahulugan.<br />-Angmgaberbal at diberbalnamensahe ay pinamamahalaanngmgatuntunin o pamatayannasiyangnagsasabi kung anoangmakabuluhan, karapat-dapat, pinahihintulutan o dapatasahansaisangsosyalnasitwasyon. Angmgatuntunin ay institusyongkultural. Hindi silaunibersalnabatas kung kaya’tmaaaringmagkaiba-ibasabawatkultura.<br />
 14. 14. Natututunannatinangmgapamamaraanngpakikipagtalastasan, angmgatuntuninngkaangkupan at pagpapakahulugansapamamagitanngpagmamasidsamga kilos o gawingmganakatatandangnakapaligidsaatinhabangtayo ay nagkakaisip.<br />
 15. 15. Natututunannatinangmgapamamaraanngpakikipagtalastasan, angmgatuntuninngkaangkupan at pagpapakahulugansapamamagitanngpagmamasidsamga kilos o gawingmganakatatandangnakapaligidsaatinhabangtayo ay nagkakaisip.<br />
 16. 16. EpektibongPaggamitngBerbalnaMensahe<br />Upangepektibongmagamitangwika, mahalagangmatukoynatinangmga “conceptual distortion” tuladngmgamalingpag-aakala, lihisnapaniniwala, mgamalingpangangatwiran, malingpagpapakahulugansatuwingtayo ay nakikipagtalastasan at palitanangmgaitongtiyak at wastongpamamalagayukolsawika.<br />
 17. 17. Angwika ay sumasagisaglamangsarealidad, hindiitoangrealidad<br />OryentasyongIntensyonal- ay isangtendensiyanatingnanangmgatao, bagay o pangyayaribataysa kung anoangsinabingibangtao o kung anongleybelangikinapitsakanila.<br />Hal.<br />“Terror” si Miss Cruz<br />- bago ka pa man pumasoksaklaseniya, agadmongpaplanuhin kung paano mo siyapakikitunguhan, at kung anoangikikilos mo sakanyangharapan<br />
 18. 18. Upangmaiwasan:<br />OryentasyongEkstensyunal- tingnanmuna at suriinnangmaigiangaktwalnatao, bagay o angpangyayari, sakapagtugmainangmgaleybelnaikinapitsakanila.<br />Hindi dapatpinagbubuhusanngatensyonangleybelbagkus, masmabutingbigyang-pansinangtao, bagay o pangyayaribataysa kung paano mo silanakita at hindibataysa kung paanosilaipinakikilalabataysamgasalita<br />
 19. 19. Angwika ay nagpapahayagngkapwakatotohanan at hinuha<br />Hal.<br />“Siya ay nakasuotngpulangbestida”=“Siya ay nagkikimkimngsamangloob”<br /> -bagamatwalangpinagkaibasaistrukturangmgapangungusap, magkaibaangdalawangpangungusapnaito. Angbestidong pula ay nakikitanatingamitangatingdalawangmata. Ito ay masasabing “factual” o nababataysakatotohanan. Angnagkikimkimngsamangloob ay Imperensyal.<br />Imperensyal- ito ay pahayagnaginawabataylamangsapalagay<br />
 20. 20. Upangmaiwasan:<br />Ipahayagangmgapangungusapnaimperensyalsaparaangtentatibo o saparaangmaglalahadngmgaposiblengpagpipilian.<br />Hal.<br />“natanggalsatrabahoangtaongiyandahilsaiskandalongkinasangkutanniya.”<br />
 21. 21. Angwika ay halos istatik<br />EbalwasyongIstatik- ay isang “conceptual distortion” natumutukoysatendensiyangpanatilihinangmgaebalwasyongibinigaynatinsamgatao o bagaysamantalangsakatotohanan ay may nangyarinangpagbabagosakanila. Madalas, angmgaberbalnapahayagnasinambitnatintungkolsaisangpangyayari o tao ay nananatilingistatik.<br />Hal.<br />“Talagangganyansiya. Datinasiyangganyan”<br />
 22. 22. Upangmaiwasan:<br />Angpaggamitngisangkaparaanannatinawagni De Vito(2003) na “mental date”<br />Hal.<br />Ibasi Miss Cruz 1990 kay Miss Cruz 2008<br />Angkakayahang pang akademiko 2000 ay ibasakakayahang pang akademiko 2008.<br />
 23. 23. Angwika ay nakapagkukublingmgapagkakaibasapagitanngmgatao at pangyayari<br />Indiskriminasyon- ay angpagkabigongmakita o magbigyangpagkakaibaangmgatao o pangyayaringbagama’t may pagkakaiba ay magkakatuladdahilsanasasakopitosaisangpanlahatangkategorya<br />2. Stereotyping- bataysanasyonalidad, lahi, relihiyon, kasarian, at iba pa.<br /> Stereotype- isang de-kahongpaglalarawansaisangpangkatngmgataonaikinakapitnatinsabawattaongbahagingpangkatnaiyonnawalangpagsasa-alang-alangsaindibidwalnakatangiannila.<br />
 24. 24. 3. Pananaigngmga “extreme terms” at angkakulangan o pagkawalangmgatinatawagna “middle terms“– isangkatangianngwikananagbubungangpolarisasyon<br />Polarisasyon- angtendensiyangtingnanangmundosamagkasalungatnadireksyon at maglarawangamitangmagkabilangdulo<br />Hal.<br />Kung sasabihingdi ka “pro-life”, kung gayon “pro-choice” ka.<br /> -angmgaopsiyonnainilhad ay hindinaglalatagnglahatngmgaposibilidad. Angisangtao ay maaringsumang-ayon o kumampisailangbagay, ngunitmaari ring hindisumang-ayonsailangmgabagay o dikayanama’ y maaaring neutral angposisyonniya.<br />
 25. 25. Upangmaiwasan:<br />Gumamitngisangextensional devicenatintawagnapag-iindeks. Ito ay isang mental napagsasaalang-alangngpagkakaibangmgatao, bagay o pangyayaribagama’tnasasakpopsilangisangleybel o kategorya.<br /> Hal. Ibasi guro1 kaysakay guro2<br />Pakatandaannaangkaramihanngmgatao ay maaaringnakapwesto o umiiralsagitna o pagitanngmgasalungatangito.<br />

×