Kennis K2 persoonlijkheidstesten

1,481 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kennis K2 persoonlijkheidstesten

 1. 1. DISC vs. JTI Marina Hoogeveen 24/12/2010
 2. 2. InhoudSamenvatting ............................................................................................................................................................. 3 Doel van het onderwerp................................................................................................................................... 3 Methode van onderzoek................................................................................................................................... 3 Resultaten ............................................................................................................................................................... 3 Conclusie ................................................................................................................................................................. 31. Theorie: persoonlijkheidstesten ............................................................................................................... 4 1.1 Definitie persoonlijkheidstest ................................................................................................................... 4 1.2 Persoonlijkheid .............................................................................................................................................. 4 1.3 Bepalen van persoonlijkheid .................................................................................................................... 4 1.4 Persoonlijkheidskenmerken ...................................................................................................................... 5 1.5 conclusie .......................................................................................................................................................... 5 1.6. Feedback tussenpresentatie 1 ................................................................................................................ 52. Verleden/heden/toekomst .............................................................................................................................. 6 2.1. Verleden.......................................................................................................................................................... 6 2.1.1. Geschiedenis van de psychologie................................................................................................. 6 2.1.2. Geschiedenis van de persoonlijkheidsleer................................................................................. 7 2.2. Heden .............................................................................................................................................................. 7 2.3. Toekomst ........................................................................................................................................................ 8 2.4. Conclusie ........................................................................................................................................................ 8 2.5. Feedback tussenpresentatie 2 ................................................................................................................ 83. DISC vs. JTI .............................................................................................................................................................. 9 3.1. De Jungian Type Index – JTI ................................................................................................................... 9 3.1.1. De verschillende dimensies ............................................................................................................. 9 3.1.2. Inzicht in Jungiaanse Typologie .................................................................................................... 9 3.2. Het DISC persoonlijkheids profiel assessment ................................................................................10 3.2.1. DISC ........................................................................................................................................................10 3.2.2. Toepassingsmogelijkheden ...........................................................................................................104. Persoonlijke ervaring ........................................................................................................................................11 4.1. Instructie .......................................................................................................................................................11 4.2. Het maken van de test.............................................................................................................................11 4.3. Het testresultaat .........................................................................................................................................12Conclusie....................................................................................................................................................................15Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 2
 3. 3. SamenvattingDoel van het onderwerpVoor het kennis kringen onderdeel van het blok K2 het ik gekozen voor„persoonlijkheidstesten‟. De keuze hiervoor heb ik gebaseerd het project van deze periodegemaakt aangezien het daarbij gaan om een maximaal Europees marktaandeel te behalenvoor het DISC profiel assessment. Het doel dat ik hier vooraf bij heb gesteld is om alle kenniste vergaren dat behoort tot dit onderwerp. Tijdens het onderzoek hier naar ben ik echter totde conclusie gekomen dat dit met geen mogelijkheid gerealiseerd kan worden aangezien„Persoonlijkheidstesten‟ een ruim begrip is waarvan eindeloos veel informatie over te vindenis. Deze conclusie heb pas ik kunnen trekken nadat ik de definitie van het onderwerp„persoonlijkheidstesten‟ en de daarbij behorende sub onderwerpen had omschreven.Methode van onderzoekNa de eerste tussen presentatie, waarin ik het eerst hoofdstuk in een presentatie hebvoorgelegd aan de groep, heb ik onder andere de feedback gekregen om ook het verledenheden en toekomst van de „persoonlijkheids testen‟ te gaan bekijken. De uitkomst hiervan ishet tweede hoofdstuk van dit rapport. Na het verleden heden en toekomst bekeken tehebben, liep ik vast op mijn onderwerp. Wanneer ik op zoek ging naar verschillendepersoonlijkheidstesten kreeg ik eindeloos veel informatie dat allemaal stond beschreven metmoeilijke woorden uit het vakjargon. De tweede tussenpresentatie was voor mij demogelijkheid om de groep te gaan raadplegen waarbij ik erg goede feedback heb gekregen.Door verschillende feedback te combineren ben ik uitgekomen bij de vergelijking van detesten die ik zelf heb ervaren. Dit zijn namelijk de JTI test en de DISC test.De inhoud van het derde hoofdstuk gaat over de theorie achter de JTI test en de DISC test.Waarbij ik in het vierde hoofdstuk mijn eigen ervaring hierbij betrek en deze beschrijf. Hieringeef ik een breed overzicht van hoe ik de testen ervaren heb.ResultatenHet resultaat wat dit onderzoek heeft opgeleverd is dat ik en mijn projectgroep op hoogtezijn van de belangrijkste begrippen met betrekking tot het onderwerp„persoonlijkheidstesten‟, het ontstaan ervan, de theorie van twee testen die onder anderworden gebruikt voor coaching en mijn persoonlijke ervaring met die twee testen.ConclusieDe conclusies van het onderzoek zijn verdeeld over vier aan elkaar gerelateerde delen. Uithet eerste deel is de conclusie ontstaan dat het onderwerp een ruim en breed begrip is. Bijpersoonlijkheidstest worden de persoonlijkheidskenmerken getest om bepaaldegedragsstijlen in kaart te brengen. Het ontstaan van persoonlijkheidstesten is terug te vindenin de geschiedenis van de psychologie. Een persoonlijkheidstest is slechts een instrument datgebruikt wordt bij een klein onderdeel dat behoord tot de psychologie namelijk, depsychodiagnostiek. Begin 20e eeuw werd de psychologie ook bij een breder publiekbekender door een van haar praktische toepassingsvormen: de testpsychologie. Depersoonlijkheidsleer probeert tot een alles omvattende theorie te komen, die het gedrag vanmensen kan voorspellen in verschillende situaties, maar tot op heden is dit niet of nauwelijksgelukt. Er kunnen dus wel gedragsstijlen aan een persoon worden toekent. Zowel de JTI testals de DISC test zijn persoonlijkheidstesten die de gedragsstijl van een persoon in kaartbrengen. Beide testen heb ik persoonlijk gemaakt. Het resultaat hiervan is dat er duidelijkezichtbare en realistische overeenkomsten zijn waarin ik mezelf kan terug vinden.Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 3
 4. 4. 1. Theorie: persoonlijkheidstesten De inhoud van dit hoofdstuk bevat een opsomming van feiten over de theorie achter de definitie persoonlijkheidstesten. Het is van wellicht belang om op de hoogte te zijn van dejuiste informatie. Door op de hoogte te zijn van verschillende basisinformatie, zal de kans dat er onduidelijkheden ontstaan bij de andere delen die in dit rapport, worden verkleind. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn als volgt; De definitie achter het begrippersoonlijkheidstesten zal worden gegeven. De wijze waarop de persoonlijkheid kan worden bepaald wordt toegelicht. Zoals het woord persoonlijkheidstest al aanduidt kan er uit opworden gemaakt dat het gaat over een test van de persoonlijkheid. Het is daarom essentieelom te weten wat een persoonlijkheid is en welke verschillende persoonlijkheidskenmerken er te onderscheiden zijn.1.1 Definitie persoonlijkheidstest Wikipedia De persoonlijkheidstest is een soort psychologische test, die ontworpen is om de persoonlijkheidskenmerken van een persoon te testen. 1Op basis van de resultaten van een persoonlijkheidstest kan een beter beeld wordengevormd over bepaalde eigenschappen van een persoon.1.2 PersoonlijkheidDe persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken die aaneen persoon kunnen worden toegekend. Dit geheel van eigenschappen bepaalt dan weerde manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hijdenkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden.De term persoonlijkheid is afgeleid van het Latijnse persona of masker, waardoor ook desamenstelling is ontstaan dat persoonlijkheid te maken heeft met het uiterlijke gedrag, datwat de omgeving van iemand ziet. Het verschil met karakter is dat persoonlijkheid dooropvoeding en omgeving beïnvloed worden, terwijl karakter vaak meer als de aanleg, de(aangeboren, vrij onveranderlijke) aard van die persoon wordt beschouwd.De persoonlijkheid wordt ook omschreven als het unieke en stabiele patroonvan psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andereonderscheidt. Eenvoudig uitgedrukt: De manier waarop iemand met uiteenlopende situatiesomgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont,noemen we persoonlijkheid.1.3 Bepalen van persoonlijkheidEr bestaan verschillende manieren om iemands persoonlijkheid te bepalen. Naast hetobserveren van gedrag van een persoon kan er ook via een persoonlijkheidstest op zoekworden gegaan naar de persoonlijkheid van iemand. Persoonlijkheidstesten meten demerkbare en verborgen aanleg van de persoon. Door specifieke meting tracht de test in teschatten hoe de persoon zich in een gegeven situatie zal gedragen. Globaal beschouwdkunnen persoonlijkheidstesten in twee grote groepen worden onderverdeeld, namelijk;gestructureerde testen (vragenlijst) en de ongestructureerde testen (projectieve testen).De meeste persoonlijkheidsvragenlijsten bevatten ook items (de sociale wenselijkheidschaal)om na te gaan in hoeverre degene die de test invult, erop uit is een heel gunstig beeld vanzichzelf te geven. Een te hoge score op de sociale wenselijkheidschaal waarschuwt depsycholoog dat hij de scores op de andere schalen met voorzichtigheid moet interpreteren.1 http://nl.wikipedia.org/wiki/PersoonlijkheidstestMarina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 4
 5. 5. 1.4 PersoonlijkheidskenmerkenPersoonlijkheidstesten worden afgenomen om een beeld te krijgen van depersoonlijkheidskenmerken van een persoon. Verschillende persoonlijkheidskenmerken zijn;  Persoonlijkheid De persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken die aan een persoon kunnen worden toegekend. Dit geheel van eigenschappen bepaalt dan weer de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij denkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden.  Karakter Met het karakter of inborst wordt meestal de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen (karaktertrekken) van een persoon bedoeld. Deze combinatie onderscheidt de ene persoon van de andere en bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat.  Persoonlijkheidstrek Een persoonlijkheidstrek is een gedragskenmerk die bij een individu hoort en uiterlijk waarneembaar. Volgens de theorie voorspellen persoonlijkheidstrekken handelen. Persoonlijkheidstrekken zijn de gedragskenmerken van een individu.  Temperament Het aangeboren deel van onze persoonlijkheid dat ons ertoe brengt op bepaalde stimulansen te reageren volgens bepaalde emotionele reactiepatronen, stemmingsveranderingen en gevoeligheidsniveaus.  Motivatie Motivatie is een innerlijke gesteldheid die iemand brengt tot het verrichten of nalaten van bepaalde activiteiten.1.5 conclusieMet een persoonlijkheidstest worden de persoonlijkheidskenmerken van een persoon getest,waardoor een beter inzicht wordt verkregen in bepaalde eigenschappen van die persoon.De persoonlijkheid van iemand bestaat uit een combinatie van verschillende karakteristiekeeigenschappen, die iets kunnen zeggen over hoe iemand in verschillende situaties zalreageren, de manier waarop hij denkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden. Het karakterwordt bepaald door de manier waarop iemand zich in verschillende situaties gedraagt.Manieren om de persoonlijkheid van iemand te bepalen zijn door observatie enpersoonlijkheidstesten. Persoonlijkheidstesten zijn te onderscheiden in gestructureerde testendoor middel van een vragenlijst en ongestructureerde testen door projecties/beelden waarvragen over worden gesteld. Persoonlijkheidsvragenlijsten bevatten ook items (de socialewenselijkheidschaal) om na te gaan in hoeverre degene die de test invult, erop uit is een heelgunstig beeld van zichzelf te geven. De verschillende persoonlijkheidskenmerken zijn;persoonlijkheid, karakter, persoonlijkheidstrek, temperament en motivatie.1.6. Feedback tussenpresentatie 1De inhoud van dit hoofdstuk heb ik tijdens de eerste tussenpresentatie voorgelegd aan deprojectgroep en heb hierop de volgende feedback gekregen;Marley;Diepgang in verleden, heden en toekomst.Gijstbertus:Tip; Als ik niet meer precies weet wat ik wilde vertellen, is het beter om aan te geven dat ikhet betreffende deel nog aan het uitwerken ben in plaats van te zeggen dat ik het vergetenben, aangezien het nu onprofessioneel over kwam.Rene:Kijken naar de manier hoe dit in de praktijk wordt toegepast. Hij gaf hierbij als voorbeeldvragen zoals Op welke manier maken bedrijven nu gebruikt van persoonlijkheidstesten,waarom doen zij dat. Wat hij eigenlijk aangaf was dat het interessant zou zijn om nu verderonderzoek te gaan doen naar de toepassing van persoonlijkheidstesten in de praktijk.Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 5
 6. 6. 2. Verleden/heden/toekomst Het ontstaan van het onderwerp is ook van belang, in dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het ontstaan/de geschiedenis van persoonlijkheidstesten, de ontwikkelingendie hebben geleid tot het huidige gebruik ervan en mogelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de persoonlijkheidstesten in de toekomst.2.1. VerledenHet onderwerp persoonlijkheidstesten is afgeleid vanuit slecht een klein onderdeel van depsychologie. Het ontstaan van persoonlijkheidstesten is daarom ook terug te vinden in deontwikkelingen die de psychologie in het verleden heeft doorgemaakt.2.1.1. Geschiedenis van de psychologieDe studie van menselijke gedragingen en belevingen is al oud. Griekse filosofen zoalsAristoteles, Socrates en Plato debatteerden al over motieven voor het menselijk handelen enover wat zich in het brein afspeelt. Het gestructureerd wetenschappelijk bedrijf psychologieis pas eind 19e eeuw ontstaan. Begin 20e eeuw werd de psychologie ook bij een brederpubliek bekender door een van haar praktische toepassingsvormen: de testpsychologie.Na de Tweede Wereldoorlog is aan de universiteiten de psychologie los gekomen van destudie der wijsbegeerte en een afzonderlijke studierichting geworden.Testpsychologie is een ander woord dat is afgeleid van psychodiagnostiek. „Depsychodiagnostiek is de leer van het stellen van een diagnose op het terrein vanpsychologie.‟2 Psychodiagnostiek kent een zachte (soft data) en een harde (hard data) kant,afhankelijk van het soort instrumenten dat hiervoor wordt gebruikt. Zacht is bijvoorbeeld degeschoolde maar onbevangen waarneming van het gedrag door een diagnosticus. Hardzijn alle waarnemingen gemaakt met gekwalificeerde meetinstrumenten, zoals tests,vragenlijsten en gefilmde observaties van gedrag in gestandaardiseerde situaties.Psychometrie is een wetenschap die zich bezighoudt met de technieken van het meten vanpsychologische fenomenen zoals kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen enpersoonskenmerken. Onderwerp van onderzoek zijn doorgaans de verschillen tussenindividuen of tussen groepen van individuen. Als hulpwetenschap wordt psychometrie ookgebruikt binnen de marketing, ontwikkelingspsychologie en vele andere socialewetenschappen.3Binnen de psychometrie zijn de voornaamste onderzoeksgebieden; het formuleren enverfijnen van de theoretische onderbouwing van het meten aan zich, alsook het ontwikkelenen verfijnen van specifieke psychometrische meetinstrumentenIn eerste instantie is de psychodiagnostiek ontwikkeld om menselijk gedrag te kunnenvoorspellen, en bewees daarmee zijn economisch nut. Door het met behulp van testsselecteren van gegadigden voor functies in het Amerikaanse leger en het bedrijfsleven kreegde psychometrie in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw een sterke impuls. Maarpsychodiagnostiek werd ook ontwikkeld voor het in groepen indelen van volwassenen ofkinderen waarmee iets gedaan moet worden, zoals welke kinderen in aanmerking komenvoor speciale schoolklassen of scholen, of welke volwassenen in aanmerking komen voorwelke vorm van psychotherapie. In beide gevallen wil men dat de psychodiagnostiek helpt"de juiste man op de juiste plaats" te krijgen, met oog op een toekomstige ontwikkeling.2 http://wapedia.mobi/nl/Psychodiagnostiek3 http://wapedia.mobi/nl/Psychometrie_(psychologie)Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 6
 7. 7. 2.1.2. Geschiedenis van de persoonlijkheidsleerDe persoonlijkheidsleer is de studie van de verschillen en overeenkomsten in persoonlijkheidtussen mensen, waarin persoonlijkheid inhoudt hoe het individu zich gedraagt ten opzichtevan zijn sociale omgeving, andere mensen en in verschillende situaties. Depersoonlijkheidsleer probeert tot een alles omvattende theorie te komen, die het gedrag vanmensen kan voorspellen in verschillende situaties, maar tot op heden is dit niet of nauwelijksgelukt.In de geschiedenis van de psychologie zijn er diverse systemen ontwikkeld om depersoonlijkheid te beschrijven. De oude Grieken stelden dat er 4 persoonlijkheden oftemperamenten waren, die bepaald werden door de humores, de lichaamssappen. Dezetheorie heeft tot in de late middeleeuwen veel invloed gehad. Deze oude opvatting heefteen aantal moderne psychologen geïnspireerd tot een moderne persoonlijkheidstypologie,terwijl anderen deze benadering radicaal verwierpen. Hieronder een kort overzicht.De 4 klassieke temperamenten;Vurige, energieke mensen werden verondersteldeen overheersende hoeveelheid bloed te hebben,en werden sanguinisch genoemd.Het cholerische type werd verondersteld makkelijkirriteer baar te zijn en snel kwaad te worden alsgevolg van een teveel aan gele gal.Een teveel aan zwarte gal werd verondersteldneerslachtigheid, introversie en depressies teveroorzaken. Nog steeds worden neerslachtigestemmingen aangeduid met determen melancholie en zwartgalligheid.Flegmatici, mensen met veel slijm in hun lichaam,waren vooral kalm en weinig emotioneel.2.2. HedenDe ontwikkelingen uit het verleden hebben bijgedragen aan de persoonlijkheids testen zoalsze hedendaags zijn. De ontwikkelingen die zich in het verleden hebben voorgedaan laten mijpersoonlijk denken aan het woord „innoveren‟. Mijn interpretatie is namelijk dat filosofenelkaar hebben opgevolgd door te hebben geïnnoveerd in elkaar theorieën.Tegenwoordig worden in de psychologie met temperament verschillen de heel basalepersoonlijkheidskenmerken aangeduid die al in de vroegste kinderjaren blijken, die tot deaanleg van een individu horen en die tot, op zekere hoogte, erfelijk zijn. Het gaat daarbij omeigenschappen zoals de felheid waarmee op prikkels wordt gereageerd, het algemeneenergie- en activiteitsniveau en de mate van introversie of extraversie. Er bestaan in depsychologie verschillende indelingen van temperament verschillen; er is dus niet éénbepaalde indeling die algemeen aanvaard wordt.Introversie is niet simpelweg verlegenheid. Extraverten krijgen energie van gezelschap.Introverten kunnen zich vaak sociaal soepel, zelfs oprecht uitbundig gedragen maar het kosthen meer moeite en energie.Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 7
 8. 8. 2.3. ToekomstNet als de ontwikkelingen uit het verleden die hebben bijgedragen aan hoe hetpersoonlijkheidstesten hedendaags gebruikt worden, bestaat de kans dat dit op de zelfdemanier door zal gaan in de toekomst. Hiermee bedoel ik dat de filosofen/psychologen doorelkaars theorieën geïnspireerd zullen worden en hierin zullen blijven innoveren waardoorontwikkelingen op dit gebied blijven doorgaan.2.4. ConclusieHet bestaan van de persoonlijkheidstesten is terug te vinden in de geschiedenis van depsychologie. Een persoonlijkheidstest is slechts een instrument dat gebruikt wordt bij eenklein onderdeel dat behoord tot de psychologie namelijk, de psychodiagnostiek.Begin 20e eeuw werd de psychologie ook bij een breder publiek bekender door een vanhaar praktische toepassingsvormen: de testpsychologie.De persoonlijkheidsleer probeert tot een alles omvattende theorie te komen, die het gedragvan mensen kan voorspellen in verschillende situaties, maar tot op heden is dit niet ofnauwelijks gelukt. Deze theorie heeft tot in de late middeleeuwen veel invloed gehad.Tegenwoordig worden in de psychologie met temperament verschillen de heel basalepersoonlijkheidskenmerken aangeduid die al in de vroegste kinderjaren blijken, die tot deaanleg van een individu horen en die tot, op zekere hoogte, erfelijk zijn. Er bestaan in depsychologie verschillende indelingen van temperament verschillen; er is dus niet éénbepaalde indeling die algemeen aanvaard wordt.2.5. Feedback tussenpresentatie 2Tijdens de tweede tussenpresentatie, heb ik aangegeven dat ik niet goed wist in welkerichting ik verder onderzoek moet gaan doen. De reden hiervoor is dat alleinformatiebronnen, met uitzondering van www.wikipedia.nl, gebruik maken van moeilijkewoorden uit het vakjargon. Bij het lezen van de teksten zijn er te veel definities die wordengebruikt als „normaal taalgebruik‟ waardoor het voor mij moeilijk te begrijpen is. Hier heb ikde volgende feedback op gehad;Lucia wees me er het eerst op dat ik meer naar mijn eigen ervaring moest kijken. Dus welketesten ik zelf al eens heb gedaan wat ik er van vond e.d.. We kwamen toen bij JTI en DISC.Wat mij op het idee heeft gebracht om op deze 2 tests door te gaan“Vind wat je tot nu toe hebt wel heel interessant om te lezen over die verschillende testenenzo! Ik zou nu dan proberen om verder te gaan over disc en JTI, en dan zou ik proberengewoon vanuit je eigen ervaring te spreken over die test. je mag gewoon je eigen meningverwerken in zon werkstuk. dat is voor jezelf misschien ook wel leuker om te doen.Bijvoorbeeld of jij je anders bent gaan gedragen of juist niet en of dit positieve effecten heeftof niet. Misschien vond je de uitslag erg confronterend of kon je jezelf er helemaal in vindenetc.? Of dingen uit de omgeving dus in de klas of je daar een beetje mensen kan beoordelen.Hoef je ze niet bij naam te noemen maar gewoon als voorbeeld te gebruiken dat je merkt dater effecten zijn opgetreden of zo. Denk dat het dat voor jezelf een heel stuk leuker maakt enook voor anderen om te lezen. Ik zou ff niet meer naar je deelvragen kijken want dat gaatniet echt opschieten denk ik. Want dat zijn veel te vaste lijnen die me niet echt boeiend lijkeneerlijke gezegd. ”Marley gaf eerst aan dat ik misschien kon gaan kijken in de richting van de culturele aspectendie van invloed kunnen zijn met betrekking tot persoonlijkheidstesten. Bij nader inzien bleekdit te moeilijk om dit met betrekking tot de deadline niet te realiseren. Een ander optie die hijhierna aangaf was om 2 testen uit te kiezen en daar verder de diepgang in te zoeken.Daisy sloot zich aan bij de gegeven feedback en wees mij nog op een hele belangrijke factor.Namelijk dat ik niet te lang door moet blijven gaan met zoeken. Genoeg is genoeg, Andersheb je te veel informatie en weet je misschien dan wel niet meer was je er nu wel of niet inmoet zetten.Gijsbertus gaf ook aan dat het voor anderen ook niet erg boeiend is om een rapport te lezenwaar alleen maar feiten in staan opgesomd met de verwijzing naar allerlei verschillendebronnen. Daarom is het ook beter is als ik doorga door vanuit eigen ervaring te spreken.Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 8
 9. 9. 3. DISC vs. JTI Dit hoofdstuk is gebaseerd op de feedback die tijdens de tweede tussenpresentatie isgegeven. Mijn persoonlijke ervaring met persoonlijkheidstesten heeft enkel betrekking op het maken van de DISC en de JTI. In dit hoofdstuk zal een omschrijving worden gegeven van beide testen.3.1. De Jungian Type Index – JTIDe Jungian Type Index, kortweg JTI, is een vragenlijst gebaseerd op de theorieën van CarlJung en is ontwikkeld door de Noorse psychologen Hallvard E.Ringstad en Thor Ødegard.De uitkomst van de vragenlijst geeft inzicht in iemands persoonlijke voorkeur enpersoonlijkheidstype. De JTI biedt zelfinzicht, groeimogelijkheden worden inzichtelijk en deJTI biedt concrete aanknopingspunten om samenwerking en communicatie met anderendirect te verbeteren. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de JTI bij coaching,loonbaanadvies en persoonlijke begeleiding. Daarnaast wordt de JTI standaard ingezet alsworkshop tijdens teamsessies en trainingen. Er wordt binnen de JTI gewerkt met vierdimensies en deze leiden uiteindelijk tot zestien verschillende type beschrijvingen.De JTI is gericht is op voorkeuren, de uitkomst is echter nooit goed of fout! Er wordt vooralbelang gehecht aan de volgorde van je voorkeuren en hoe deze optimaal te benutten.3.1.1. De verschillende dimensies 1. Waar haal ik mijn energie vandaan? ( Extroversion / Introversion ) 2. Hoe neem ik informatie tot mij? ( Sensing / Intuition ) 3. Hoe is mijn besluitvorming? ( Thinking / Feeling ) 4. Hoe organiseer ik mijn wereld? ( Judging / Perceiving )De hieruit volgende typebeschrijvingen zijn;ESTP, ISTP, ENTP, INTP, ESFP, ISFP, ENFP, INFP, ESTJ, ISTJ, ENTJ, INTJ, ESFJ, ENFJ, ISFJ, INFJJe krijgt een antwoord op vragen waardoor je je beter kunt begrijpen waarom je zakengraag op een bepaalde manier aanpakt en hoe je gebeurtenissen beleeft. Je ziet waarom ietsje makkelijk af gaat en iets anders je juist veel moeite en energie kost.3.1.2. Inzicht in Jungiaanse TypologieInzicht in het eigen voorkeurstypen en die van bijvoorbeeld collega‟s leidt tot:  Een beter begrip in de diversiteit onder mensen Een beter inzicht in drijfveren en motieven van jezelf en van anderen  Inzicht in jouw natuurlijke sterke aspecten  Inzicht in jouw ontwikkelingsmogelijkheden  Inzicht in de meest passende werkomgeving  Inzicht in de sterktes en zwaktes van een teamMarina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 9
 10. 10. 3.2. Het DISC persoonlijkheids profiel assessmentHet DISC Persoonlijkheids Profiel Systeem® is een instrument om het eigen gedragsprofiel inkaart te brengen. Het instrument is in 1920 ontwikkeld door William Marston en is sindsdiensteeds verder ontwikkeld. DISC heeft internationaal erkenning verworven vanwege denauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het is geen test en er is geensprake van het “beste” profiel.De DISC bestaat uit twee vragenlijsten op grond waarvan zeer nauwkeurig kan wordenbepaald wat de persoonlijkheidssterkten van een persoon zijn en welke gedragsstijl bijdiegene de voorkeur heeft.Door inzicht te krijgen in wat de eigen stijl is en welke effecten het gedrag kan hebben opanderen, kan men de sterke kanten verder ontwikkelen en leert men het beste uit zich zelf tehalen!3.2.1. DISCD - Dominant of DirectiefGemotiveerd om problemen op te lossen en snelresultaten te bereiken. De nadruk ligt op het vormenvan de omgeving door weerstand te overwinnenvoor het bereiken van eigen doelen en resultaten.I - Invloedrijk of InteractiefGemotiveerd om anderen mee te krijgen. Gevenopen en optimistisch uitdrukking aan hun gedachtenen gevoelens. De nadruk ligt op het vormen van deomgeving door anderen te beïnvloeden of teovertuigen.S - Stabiel of ServicegerichtGemotiveerd om een voorspelbare omgeving tecreëren. Geduldig, kunnen goed luisteren. Denadruk ligt op het samenwerken met anderen om detaak uit te voeren.C - Consciëntieus of KwaliteitsbewustGemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken.Willen moeilijkheden voorkomen en zijn daaromprecies en nauwkeurig. De nadruk ligt op hetconsciëntieus werken volgens regels en procedures.3.2.2. ToepassingsmogelijkhedenBinnen bedrijven en organisaties kan DISC worden ingezet bij assessment-trajecten. Ook ishet een uitstekend instrument bij het coachen van medewerkers. Gedrag wordt zichtbaar enbespreekbaar gemaakt, waardoor relaties en verhoudingen worden geoptimaliseerd.DISC kan ook goed worden ingezet bij teamcoaching. Door individuele verschillen tebegrijpen, te respecteren en te waarderen, wordt de samenwerking versterkt en kan eenteam optimaal functioneren.Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 10
 11. 11. 4. Persoonlijke ervaring Mijn ervaring met DISC en JTI zijn erg verschillend van elkaar. Zowel de instructie als het invullen van de testen e.d. In Dit hoofdstuk zal ik beschrijven wat mijn ervaring is met de diverse onderdelen die betrekking hebben op beide testen.4.1. InstructieVoordat ik aan een test begin lees ik meestal eerst de instructie door. Vooral wanneer hetgaan over persoonlijkheids testen, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je niet weet waar jeop moet letten, het testresultaat misschien wel niet is als het hoort te zijn.De JTI test bestond uit een vragenlijst die ik bij mijn studieloopbaan begeleidster op konophalen nadat ik een voucher had besteld via selexzys. Op de eerste pagina van devragenlijst worden instructies gegeven zoals; er bestaan geen goede of fouten antwoorden,dat er in de vragenlijst een aantal beweringen staan beschreven over hoe mensen denken,voelen of handelen, waarbij er steeds twee beweringen zijn die bij elkaar horen, waarmee enhoe je de test moet invullen. Naast de zojuist genoemde instructies worden en ook eenaantal instructie gegeven die ik persoonlijk als redelijk belangrijk ervaar. Hiermee bedoel iknamelijk dat het niet nodig is om erg lang na te denken, en dat het normaal is als detestpersoon moeite heeft met het kiezen tussen de twee alternatieven. Het is ook handig omte weten dat wanneer het te lang duurt, de bewering gewoon even mag wordenovergeslagen om er later op terug te komen. Ook vond ik het belangrijk dat ik erop werdgewezen dat ik me geen zorgen hoef te maken wanneer ik het lijkt alsof dezelfde beweringmeerder keren wordt herhaald. Er wordt uitgelegd dat men zich bij iedere keuze alleen hoeftte concentreren op de beweringen op zich, zonder na te denken over vorige antwoorden.De voor mij meest belangrijke instructie was dat wanneer er een antwoord moet wordengegeven, ik niet moet kijken naar hoe ik zou moeten zij of hoe ik graag zou willen zijn. Deantwoorden dienen, voor zover als dat mogelijk is, te weerspiegelen aan hoe ikdaadwerkelijk denk dat ik ben. In zijn geheel zorgt de eerste pagina met instructies voorduidelijkheid en wordt er gewezen naar belangrijke factoren waar opgelet moet worden bijhet invullen van de test.De instructies bij DISC waren voor mij een heel stuk minder duidelijk. Niet alleen omdat detest geheel in het Engels was, maar ook omdat er heel kort stond aangegeven wat je moestdoen. Waardoor vragen die mij naar boven kwamen niet werden beantwoord. In de korteinstructie stond uitgelegd dat de 4 woorden die je zag staan, die je moest rangschikkenwaarbij de volgorde was dat bovenaan de woorden kwamen die persoonlijk het meest bij jevan toepassing zijn en onder de woorden die persoonlijk het minst toepasselijk zijn.4.2. Het maken van de testHet maken van de testen ging op twee compleet verschillende manieren. De JTI test was eenvragenlijst op papier waarbij geadviseerd werd om deze met balpen in te vullen en de penhard genoeg op het papier te drukken. De vragenlijst bestaat uit 56 vragen waarbij je bij elkevraag 2 bewering, A en B, krijgt. Deze beweringen moet je lezen en vervolgens een kruisjezetten bij de bewering die het meest aan jezelf weerspiegelt. Bij het invullen had ik bij diversevragen wel moeite en een keuze uit de 2 alternatieven. De belangrijkste instructie voor mijpersoonlijk was die over het invullen zodat het weerspiegelt aan jezelf, en niet in te vullenhoe je denkt dat je moet zijn of wil zijn. Ik kon goed merken dat ik redelijk vaak geneigd wasom te kiezen voor een bewering omdat ik zo zou willen zijn. Dat is ook de reden waaromdeze instructie voor mij van belang is geweest om voorafgaan de test van op de hoogte tezijn. Voor zover ik het me nog kan herinneren heb ik tijdens het maken van de test ongeveer3 á 4 vragen opengelaten en pas op het eind beantwoord. Over het geheel bekeken verliephet invullen van de test goed. Ik vond het ook leuk om erover na te denken omdat je na gaatdenken over situaties uit het verleden waarbij je, je op een bepaalde wijze hebt gedragen.Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 11
 12. 12. Wanneer alle vragen waren ingevuld, is vanuit de docenten opgedragen contact op tenemen met je studieloopbaan begeleider. Dat heb ik vervolgens dus gedaan, en er werduitgelegd wat ik al volgende moest doen en daarbij kreeg ik een boekje genaamd „Inzicht inJungiaanse typen‟. De papieren vragenlijst, van de JTI test, bevat aan de zijkant een scheurlijnwaardoor een klein randje eraf kan scheuren. Dat was ook het volgende wat ik moest doen.Hierdoor kreeg je nog een pagina te zien met 4 rijen lichte en donkere hokjes onder elkaar.De kruisje die ik had gezet bij het beantwoorden van de vragen waren hierop doorgedrukt,zodat er in verschillende donkere en lichte hokjes kruisjes stonden. Per rij moest je het aantalkruisjes in de lichte en in de donkere hokjes, apart van elkaar, tellen en onder aan de rij hetaantal invullen. Op de plek waar je de aantallen van de lichte en de donkere hokjes in moestvullen stond elke keer een andere letten bij. Na alle rijen gehad te hebben moest je 4 letters,van elke rij één invullen waarbij je de meeste kruisjes had.Het maken van de DISC test ging erg moeizaam. De eerste factor was de instructie die voormij erg onduidelijk was. Vervolgens kreeg je 4 Engelse woorden, waarvan ik 95% eerst moestvertalen naar het Nederlands. Van de (95% naar het Nederlands vertaalde) woorden warende betekenissen van ongeveer 75% van die woorden voor mij niet bekend. Dat wil duszeggen dat ik eerst 95% heb moeten vertalen en van ongeveer 75% van die woordenvervolgens nog de definitie heb op moeten zoeken. Pas na het begrijpen van al dezewoorden kon ik beginnen met deze te rangschikken, wat ik ook erg lastig vond. De testbestond uit 28 vragen waar bij elke vraag de bedoeling was 4 woorden te rangschikken. Ikvond het niet alleen erg moeilijk maar het duurde ook ontzettend lang voordat ik hiermeeklaar was.4.3. Het testresultaatDe uitkomst van de JTI test was de lettercode: INFP. In het boekje staan 16 verschillendetyperingen waarbij ook 16 verschillende lettercodes horen. Op het moment dat ik detypering van mijn persoonlijke lettercode door aan het lezen was dacht ik echt bij mezelf;“wat een onzin”. Alleen al bij de titel op zich kon het al niet kloppen. Want “stille kracht” isnou niet echt iets waarin je mij terug zou kunnen zien. Bij het overlezen van de typering leekhet er nog veel minder op dat ik dat zou kunnen zijn. Na nog een keer de lettercode op mijnvragenlijst te controleren, kwam ik erachter dat ik bij een andere typering had gekeken enéén van de letters had omgewisseld. De typering die wel bij mijn lettercode hoorde had detitel “een hoger doel dienen”. Bij het doorlezen van de deze typering zag ik mezelf er welmeteen terug. Het volgende staat beschreven bij INFP;INFP-typen zijn idealistische, fantasierijk en onafhankelijke mensen. Zij zijn sterk verankerd inhun innerlijke waarden en overtuigingen en toetsen ook de meeste aspecten van het levenhieraan inclusief zichzelf. In hun leven en op hun werk zijn ze voortdurend opzoek naarnieuwe manieren om hun innerlijke overtuigingen vorm te geven en ze zijn pas tevreden alsze hun bezigheden zinvol vinden in termen van hogere doelen. In de regel zijn INFP‟sveeleisender voor zich dan voor anderen en lijken ze op het eerste gezicht sociale,aanpassingsgezinde mensen die niet snel geneigd zijn om over anderen de baas te spelen ofze hun waarden op te leggen. Soms kan hun onafhankelijkheid in combinatie met hetopenstaan voor nieuwe mogelijkheden echter er toe brengen op een volstrekt verassendemanier even “helemaal los te gaan”. Wanneer hun sterke innerlijke waarden aangesprokenof uitgedaagd worden, kunnen er innerlijke krachten ontketend worden waardoor ze weeronvermurwbaar worden, weer vaak tot verassing van diegenen die dan tot toe alleen nogmaar hun flexibele en gemakkelijke kant hebben meegemaakt.INFP‟s vereenzelvigen zich met hoge idealen en zijn tegelijkertijd rusteloos op zoek naarnieuwe invalshoeken om idealen te interpreteren en nieuwe denkrichtingen om deimplicaties van deze idealen in termen van leven en als identiteit van iemands persoon vast testellen. Hierdoor lopen ze het risico om te verdwalen in een spiegelpaleis van gedachten enMarina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 12
 13. 13. droombeelden waardoor er weinig van waarde wordt bereikt met als eindresultaat,gelatenheid of in het allerergste geval gedesillusioneerde bitterheid. Het is daarom essentieelvoor INFP‟s om in hun leven en werk bewust een aantal terreinen te bepalen -en vast tehouden- waarop hun idealisme de kans heeft om concreet vorm te krijgen. Zelfs bij prestatiesvan formaat lopen INFP‟s het risico dat zijzelf hun meest genadeloze criticus zijn. Anderenkunnen hen misschien complimenteren maar zelf zijn ze allerminst tevreden, hun prestatiesvoldoen immers nooit aan hun eigen innerlijke normen. Om deze reden kunnen INFP‟s baathebben bij het ontwikkelen van een realistisch, objectief oordeelsvermogen als tegenwichtvoor hun innerlijk perfectionisme.Tijdens werk en activiteiten Altijd op zoek naar nieuwe ideeën, mogelijkheden en toekomstvisies. Stille pleitbezorgers voor waarden en idealen. Willen ontwikkelingen in gang zetten door op nieuwe zinvolle manieren mensen en activiteiten creatief bijeen te brengen. Brengen hun ideeën en idealen overtuigd over op anderen. Willen mensen bij elkaar brengen in een gemeenschap van waarden en doelen.Als leider of manager Onconventioneel, met weinig nadruk op de traditionele leiderschapsrollen. Niet echt bezig met formele hiërarchie, vertrouwt meer op persoonlijke invloed en teamgeest. Uit liever complimenten en aanmoediging dan kritiek. Waardeert hoge idealen en moed om ze na te treven. Leidt door mensen via voorbeeldgedrag te motiveren om doelen te bereiken door onafhankelijk te werken.Voelen zich het meeste thuis bij Vrijheid en ruimte om dingen op hun eigen manier te doen. Mensen met teamgeest, gebaseerd op gemeenschappelijke doelen en waarden maar ook met tijd en ruimte voor individualiteit en ongestoorde reflectie. Minimale bureaucratie, routine en regelementen. De vrijheid om zicht door inspiratie te laten leiden. Rustige maar enthousiaste interactie met mensen die zijn gecommitteerd aan een doel dat binnen een bredere context betekenis heeft.Aandachtspunten voor INFP‟s – Gelden ze voor jou? Onderwerpen hun visie niet aan de lakmoesproef van logica en feitelijkheden. Gaan op in reflectie tot het punt van inactiviteit. Staan toe dat overdreven perfectionisme afronding verhindert. Vergen te veel van zichzelf door het iedereen naar het zin te willen maken.Sommige INFP‟s hebben baat bij Het kritisch afwegen van hun idealen en visiestegen kille logica en harde feiten. Het leren om plannen te maken en zich eraan te houden. Meer werkelijkheidszin en minder perfectionisme. Het krijgen van een dikkere huid, het leren om “nee!” te zeggen.Er zijn in de omschrijving van deze typering geen punten waarvan ik zou kunnen zeggen dathet niet klopt. Over het algemeen komt de typering wel overeen met hoe ik ben. Wel zijn ereen aantal punten waarvan ik niet zou kunnen zeggen of dat voor mij geldt, maar ik kan zeook niet direct uitsluiten. De meest opvallende punten voor mij waren de aandachtspunten;Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 13
 14. 14. Staan toe dat overdreven perfectionisme afronding verhindert. Vergen te veel van zichzelf door het iedereen naar het zin te willen maken.Het is bijzonder dat deze aandachtspunten in de typering staan omschreven aangezien ik erbijna dagelijks mee geconfronteerd wordt, en tot mijn leerdoelen behoren. Met het eersteaandachtspunt “staan toe dat perfectionisme afronding verhindert” kom ik het meest opschool in aanraking. Met de tweede “Vergen te veel van zichtzelf door het iedereen naar hetzin te willen maken” kom ik vooral thuis veel mee in aanraking.Wat betreft de DISC test vond ik het in eerste instantie lastig om te begrijpen. Maar nadat ikhet testresultaat goed had bekeken vond ik het beeld dat er van mijn gedragsstijlen in detwee omschreven situaties, gegeven werd ook wel degelijk realistisch. Mijn natuurlijkegedragsstijl verschilt in mijn gedragsstijl die ik adopteer wanneer ik in een groep werk. Datwas voor mij ook geen verassing. De volgende twee grafieken waren het resultaat van detetst:In het DISC profiel zie ik dus ook wel degelijk wat overeenkomsten. Het meest logischeresultaat vindt in de D in DISC. Deze gaat over de dominante stijl. Mijn adoptiestijl komtovereen omdat ik totaal niet het type ben om de leiderschapsrol op me te nemen. Dit kanook weer gerelateerd worden aan het stresstype dan betrekking heeft op mij. Zoals Lucia inhaar kennis kringen rapport beschrijft zijn er 4 soorten stress typen. De stress type diebetrekking heeft op mij is: “De Hyper P is een extreem prestatie gericht type. Hun hoge cortisolniveau laat ze door buffelen tot ze erbij neervallen, waarna ze het liefst nog even doorkruipen. Maar zodra zevan zichzelf mogen relaxen, neemt hun parasympaticus het ook volledig over en weigert hun lichaam botweg dienst. Vaak worden deze mensen dus uitgerekend in de vakantie ziek. Ze zijn prikkelbaar en klagen vaak over wazig zien en misselijkheid. Een hyper P die zichzelf genoeg rust gunt, raakt meestal wel weer in evenwicht.”4Wanneer je de dominante stijl van de D uit DISC zou combineren met het stress type “dehyper P” zou dat voor mij persoonlijk waarschijnlijk niet bevorderlijk zijn voor mijngezondheid.Ook in de DISC uitslag zijn er geen onverwachte of verassende bevindingen waarin ik mezelfniet terug zou kunnen zien.4 K2 Kenniskringen Rapport van LuciaMarina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 14
 15. 15. ConclusieMet een persoonlijkheidstest worden de persoonlijkheidskenmerken van een persoon getest,waardoor een beter inzicht wordt verkregen in bepaalde eigenschappen van die persoon.De persoonlijkheid van iemand bestaat uit een combinatie van verschillende karakteristiekeeigenschappen, die iets kunnen zeggen over hoe iemand in verschillende situaties zalreageren, de manier waarop hij denkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden. Het karakterwordt bepaald door de manier waarop iemand zich in verschillende situaties gedraagt.Manieren om de persoonlijkheid van iemand te bepalen zijn door observatie enpersoonlijkheidstesten. Persoonlijkheidstesten zijn te onderscheiden in gestructureerde testendoor middel van een vragenlijst en ongestructureerde testen door projecties/beelden waarvragen over worden gesteld. Persoonlijkheidsvragenlijsten bevatten ook items (de socialewenselijkheidschaal) om na te gaan in hoeverre degene die de test invult, erop uit is een heelgunstig beeld van zichzelf te geven. De verschillende persoonlijkheidskenmerken zijn;persoonlijkheid, karakter, persoonlijkheidstrek, temperament en motivatie.Het bestaan van de persoonlijkheidstesten is terug te vinden in de geschiedenis van depsychologie. Een persoonlijkheidstest is slechts een instrument dat gebruikt wordt bij eenklein onderdeel dat behoord tot de psychologie namelijk, de psychodiagnostiek.Begin 20e eeuw werd de psychologie ook bij een breder publiek bekender door een vanhaar praktische toepassingsvormen: de testpsychologie.De persoonlijkheidsleer probeert tot een alles omvattende theorie te komen, die het gedragvan mensen kan voorspellen in verschillende situaties, maar tot op heden is dit niet ofnauwelijks gelukt. Deze theorie heeft tot in de late middeleeuwen veel invloed gehad.Tegenwoordig worden in de psychologie met temperament verschillen de heel basalepersoonlijkheidskenmerken aangeduid die al in de vroegste kinderjaren blijken, die tot deaanleg van een individu horen en die tot, op zekere hoogte, erfelijk zijn. Er bestaan in depsychologie verschillende indelingen van temperament verschillen; er is dus niet éénbepaalde indeling die algemeen aanvaard wordt.Mijn persoonlijke ervaring met persoonlijkheidstesten heeft enkel betrekking op het makenvan de DISC en de JTI. De uitkomst van de JTI vragenlijst geeft inzicht in iemands persoonlijkevoorkeur en persoonlijkheidstype. De JTI biedt zelfinzicht, groeimogelijkheden wordeninzichtelijk en de JTI biedt concrete aanknopingspunten om samenwerking en communicatiemet anderen direct te verbeteren. Daarnaast wordt de JTI standaard ingezet als workshoptijdens teamsessies en trainingen. Er wordt binnen de JTI gewerkt met vier dimensies en dezeleiden uiteindelijk tot zestien verschillende type beschrijvingen.De DISC bestaat uit twee vragenlijsten op grond waarvan zeer nauwkeurig kan wordenbepaald wat de persoonlijkheidssterkten van een persoon zijn en welke gedragsstijl bijdiegene de voorkeur heeft. Door inzicht te krijgen in wat de eigen stijl is en welke effectenhet gedrag kan hebben op anderen, kan men de sterke kanten verder ontwikkelen en leertmen het beste uit zich zelf te halen! Binnen bedrijven en organisaties kan DISC wordeningezet bij assessment-trajecten. Ook is het een uitstekend instrument bij het coachen vanmedewerkers. Gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, waardoor relaties enverhoudingen worden geoptimaliseerd. DISC kan ook goed worden ingezet bijteamcoaching. Door individuele verschillen te begrijpen, te respecteren en te waarderen,wordt de samenwerking versterkt en kan een team optimaal functioneren.Wat betref de instructie is mijn ervaring, op basis van duidelijkheid, met de JTI positiever alsmet DISC. Een belangrijke factor die hierbij een grote rol mee speelt is dat DISC geheelEngelstalig is, en voor mij persoonlijk dat zowel bij de instructie als bij de invulling in eenbepaal opzicht een belemmering geweest. Hoewel ik ben er wel van overtuigd dat deinvulling uiteindelijk toch wel redelijk weerspiegeld aan de realiteit.De JTI test krijgt voor mij persoonlijk de volledige geloofwaardigheid aangezien ik mezelf erhelemaal ik kan terugvinden.Marina HoogeveenKenniskringen; Persoonlijkheidstesten 15

×