Τρέφομαι σωστά
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Τρέφομαι σωστά

on

 • 1,987 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,987
Views on SlideShare
770
Embed Views
1,217

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

4 Embeds 1,217

http://blogs.sch.gr 1213
http://webcache.googleusercontent.com 2
https://www.google.gr 1
http://www.google.gr 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Τρέφομαι σωστά Presentation Transcript

 • 1. ΢Σ΄1http://blogs.sch.gr/6dimkilk/
 • 2.  Η δαςκάλα μαρ μάρ φώπιςε ςε ομάδερ σψν 4ασόμψν. Ύςσεπα έδψςε ςε κάθε ομάδα από μία κασηγοπία σπουίμοτ. Μεσά μαρ ανέθεςε να ςτλλέξοτμε πληπουοπίερ και εικόνερ ςφεσικά με σην κασηγοπία σηρ κάθε ομάδαρ. Κάποιερ από σιρ ομάδερ έκαναν διάυοπερ κασαςκετέρ και ζψγπαυιέρ. Σο ίδιο θέμα αποσέλεςε μια πολύ καλή ετκαιπία ςσο μάθημα σψν Σ.Π.Ε για να αναζησήςοτμε πληπουοπίερ ςσο διαδίκστο. Κάθε ομάδα δημιούπγηςε μια παποτςίαςη με σο Power Point. Εμπλοτσίςαμε σιρ παποτςιάςειρ μαρ με εικόνερ ,κινήςειρ και βίνσεο.
 • 3. Φψπίζονσαι ςε σπειρ βαςικέρκασηγοπίερ: ΢σα ςισηπά, ποτ πεπιλαμβάνοτν σο ςσάπι, σο καλαμπόκι, σο πύζι, σο κεφπί και πολλά άλλα παπόμοια είδη ΢σα οςππιοειδή, ςσα οποία ανήκοτν σα διάυοπα είδη σψν υαςολιών, η ςόγια , οι υακέρ, σα πεβίθια κλπ. ΢σα ελαιώδη δημησπιακά, όπψρ είναι η ςόγια, ο ηλιόςποπορ και πολλά άλλα.
 • 4.  ΢σιρ φώπερ με θεπμόσεπα κλίμασα καλλιεπγούνσαι κτπίψρ ςόπγο, πύζι και καλαμπόκι .΢σιρ φώπερ με χτφπόσεπα κλίμασα καλλιεπγούνσαι κτπίψρ ςισάπι, καλαμπόκι, κπιθάπι και βπώμη.
 • 5.  Σα υπούσα, είναι πολύ ςημανσικά για σην τγεία σοτ ανθπώποτ, καθώρ πεπιέφοτν μέσαλλα και ιφνοςσοιφεία. Σα υπούσα βπίςκονσαι ςσην δεύσεπη βάςη σηρ διασπουικήρ πτπαμίδαρ σηρ Μεςογειακήρ διασπουήρ, ςύμυψνα με σην οποία όσι ο άνθπψπορ θα ππέπει να κασαναλώνει καθημεπινά 5 μεπίδερ υπούσψν. Σα υπούσα είναι πλούςια ςε Βισαμίνερ C,A,B1,B2,B6,E.
 • 6.  Φειμώναρ :ποπσοκάλι, μήλο, αφλάδι, ανανάρ, μανσαπίνι κ.ά. Υθινόπψπο : ςσαυύλι, μπανάνα, ςύκο, μήλο, αφλάδι, ακσινίδιο, ποπσοκάλι, πόδι, λεμόνι, δαμάςκηνο κ.ά.
 • 7.  Καλοκαίπι :υπάοτλα, καππούζι ,πεπόνι , κεπάςι, βασόμοτπο, λεμόνι κ.ά. Άνοιξη : υπάοτλα, κεπάςι, μήλο, ςύκο, ανανάρ, βασόμοτπο , βεπίκοκο κ.ά.
 • 8.  Σα λαφανικά έφοτν μεγάλη ποςόσησα ςε νεπό και λιγόσεπη ςε ππψσεΐνερ. Αποσελούνσαι από υτσικά κύσσαπα, σο φπώμα σοτρ είναι ςτνήθψρ ππάςινο, κίσπινο ή κόκκινο και μποπούν να σαξινομηθούν με σπείρ σπόποτρ. Όλα σα λαφανικά πεπιέφοτν βισαμίνερ και λίγερ ππψσεΐνερ και τδασάνθπακερ
 • 9.  Σα λαφανικά είναι πλούςια ςε θπεπσικά ςτςσασικά, σα οποία δεν πεπιέφονσαι ςε άλλερ σπουέρ. Ατσά βοηθούν ςσην εξοτδεσέπψςη σηρ όξινηρ ανσίδπαςηρ ποτ δημιοτπγείσαι κασά σην πέχη σψν σπουών, όπψρ είναι σο κπέαρ, σο στπί κ.ά. Επιπλέον, σα λαφανικά πποςυέποτν και πολλά ανόπγανα ςσοιφεία δηλαδή σα μέσαλλα και σα ιφνοςσοιφεία
 • 10. Γαλακσοκομικά πποωόνσα ονομάζοτμε σα πποωόνσα, σα οποία παπάγονσαι από γάλα.
 • 11. Σο γάλα, σο οποίο θα επεξεπγαςσεί ςσιργαλακσοβιομηφανίερ πποέπφεσαι από απκεσά ζώα,όπψρ είναι: • η αγελάδα • σο κασςίκι • σο ππόβασο • σο άλογο • η καμήλα • σα βοτβάλια
 • 12. Σα γαλακσοκομικά πποωόνσα είναιπλούςια ςε αςβέςσιο, σο οποίο βοηθάςσην τγεία σψν οςσών.Πεπιέφοτν, επίςηρ, κοπεςμέναλιπαπά και μποπεί ςε οπιςμένοτρανθπώποτρ, ποτ έφοτν αλλεπγία ςσηλακσόζη, να πποκαλούν ππήξιμο ςσηνκοιλιά.
 • 13. Σο κπέαρ είναι θπεπσικό,νόςσιμο και απολατςσικό,πεπιέφει ςίδηπο και βισαμίνερ,πλούςιο για σον οπγανιςμό.
 • 14. Σο κπέαρ δεςπόζει ςσο «Κόκκινο κπέαρ»«μενού» σηρ διασπουήρ θεψπούνσαι:μαρ και έφει μεγάλη  σο φοιπινό  σο μοςφάπιςημαςία για ση ςψςσή  σο απνίθπέχη και ανάπστξη  σο κασςίκισοτ ανθπώποτ.Πεπιέφει: «άςππο κπέαρ» κασασάςςονσαι: ππψσεΐνερ, σο κοσόποτλο, ςίδηπο,  η γαλοπούλα, βισαμίνη β12 σο κοτνέλι κ.ά.
 • 15.  Η κασανάλψςη ποτλεπικών, αβγών και κόκκινοτ κπέασορ δεν θα ππέπει να ξεπεπνά κασά μέςο όπο ση μια μικπομεπίδα σην ημέπα. Σο κπέαρ σψν ποτλεπικών πποσιμάσαι από σο κόκκινο κπέαρ, ενώ σα αβγά ,ςτμπεπιλαμβανομένψν ατσών ποτ φπηςιμοποιούνσαι ςση μαγειπική και ςση ζαφαποπλαςσική, δεν θα ππέπει να ξεπεπνούν σα σέςςεπα σην εβδομάδα.
 • 16.  Οι κίνδτνοι από ση μη ιςοπποπημένη και σην κακή διασπουή καιπουτλακσούν ςε ςφέςη με σο κπέαρ λόγψ αυενόρ σηρ ποςόσησαρ και αυεσέποτ σηρ ποιόσησαρ σοτ κπέασορ ποτ κασαναλώνοτμε. Η ππόςληχη κπέασορ, και ιδιαίσεπα κόκκινοτ κπέασορ, ςφεσίζεσαι ςσαθεπά με σον καπκίνο σοτ παφέορ ενσέποτ. Σόςο σο κπέαρ όςο και σα αβγά πεπιέφοτν ςφεσικά τχηλέρ ποςόσησερ φοληςσεπόληρ. Σο κόκκινο κπέαρ έφει πεπιςςόσεπα κεκοπεςμένα λίπη, γι ατσό ατξάνει σον κίνδτνο για έμυπαγμα και για καπκίνο.
 • 17.  Μια μεγάλη κασηγοπία είναι σα μονοακόπεςσα, ποτ πεπιέφονσαι κτπίψρ ςσο ελαιόλαδο. Δεύσεπη μεγάλη κασηγοπία είναι σα πολτακόπεςσα, ποτ πεπιέφονσαι κτπίψρ ςσα ςποπέλαια.
 • 18.  Σα λιπαπά ατσά λέγονσαι κοπεςμένα και έφοτν ση υήμη σψν κακών λιπαπών, γιασί ατξάνοτν ση φοληςσεπίνη ςσο αίμα και κάνοτν κακό ςσα αγγεία μαρ. Εξίςοτ κακά λιπαπά έφοτν και οι μαπγαπίνερ ποτ αλείυοτμε ςσο χψμί ή σα μαγειπικά λίπη ποτ βάζοτμε ςσο υαγησό. Σιρ μαπγαπίνερ και σα μαγειπικά λίπη σα παπαςκετάζει η βιομηφανία σπουίμψν με μία μέθοδο ποτ λέγεσαι τδπογόνψςη.
 • 19.  Όλερ οι ομάδερ δούλεχαν με ζήλο και όλοι πιςσεύοτν όσι έκαναν ςποτδαία δοτλειά. Μαρ δτςκόλεχε η ςτνεπγαςία ςε σεσπάδερ ανά τπολογιςσή ςσο επγαςσήπι σηρ πληπουοπικήρ αλλά ςσην σάξη δεν ανσιμεσψπίςαμε σο ίδιο ππόβλημα.
 • 20.  Δημησπιακά: Βαςίλειορ, Δημοςθένηρ, Φπτςούλα, Εταγγελία Λαφανικά: Γεώπγιορ Κ., Φπιςσίνα-Μαπίνα, Υιλένια, Κψνςσανσίνορ Υπούσα: Εύη, Νικόλαορ, Γεώπγιορ Π., Βαςιλική Γαλακσοκομικά: Γεώπγιορ ΢.,Πέσπορ, Βαςιλική, ΢εβαςσή Κπέαρ: Γιούλη, Παύλορ Μ., Παύλορ Π., Παπθένα Λίπη: Ιψάννηρ , ΢ουία, Φπιςσίνα, Οτπανία- Αυποδίση
 • 21. ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ
 • 22. ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΥΡΟΤΣΑ
 • 23. ΚΡΕΑ΢ ΛΙΠΗ