15/5/2014
1
Μαρία Αλεμπάκη
Διδϊκτορασ ΑΠΘ
Γεωπονικό ΢χολό, Σομϋασ Αγροτικόσ Οικονομύασ
Σουριςμόσ Ειδικών Ενδιαφερόντων:
Θε...
15/5/2014
2
Συμβολι του τουριςμοφ ςτθν οικονομία
…ςτο ΑΕΠ
…ςτη ςυνολική
απαςχόληςη
Πηγέσ: WEF (2013);WorldTravel andTouris...
15/5/2014
3
15/5/2014
4
Μετά το 1980:
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμοφ
Από τον Μαηικό Τουριςμό
ςτισ Ειδικζσ και Εναλλακτικζσ ...
15/5/2014
5
Κατθγοριοποίθςθ
Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουριςμοφ
ΚΙΝΗΣΡΟ ή ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΣΡΩΝ
Πηγή: Κοκκώςησ κ.ϊ (2011)
Γ...
15/5/2014
6
Πολιτιςμόσ, θρηςκεύα, επιςτόμη και εκπαύδευςη
Θρηςκευτικόσ
Σουριςμόσ
Εκπαιδευτικόσ/
Επιςτημονικόσ
Σουριςμόσ
Πο...
15/5/2014
7
Θϊλαςςα
Θαλϊςςιοσ
Σουριςμόσ
Σουριςμόσ yachting
και ιςτιοπλοΐασ
Σουριςμόσ
Κρουαζιϋρασ
Σουριςμόσ
Θαλϊςςιων ςπορ/...
15/5/2014
8
Hobby, ςυνδυαςμόσ ελεύθερου χρόνου και
τουριςμού
Σουριςμόσ
Καζύνο
Σουριςμόσ
Περιπϋτειασ
Mega events
Σουριςμόσ
...
15/5/2014
9
Δεν είναι όλεσ οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ
εναλλακτικζσ!
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ΢
ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢
ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΩ...
15/5/2014
10
Περίπτωςθ 1θ: Τουριςμόσ γκολφ και περιβάλλον
 Ετόςια κατανϊλωςη νερού:
1.000.000 m3 =370 πιςύνεσ
ολυμπιακών ...
15/5/2014
11
Περίπτωςθ 3θ: Τουριςμόσ Κρουαηιζρασ
Πηγή: Terry,W. C. (2011). Geographic limits to global labor market flexib...
15/5/2014
12
mariale@agro.auth.gr
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
© Equations , Noble et al (2012)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων: Θεμέλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Προοίμιο Μαζικότητας;

174
-1

Published on

Παρουσίαση στο συνέδριο με τίτλο: “Η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος”. Ηγουμενίτσα, 13/05/2014.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου NCNET, το οποίο εμπίπτει στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 75%) και από Εθνικούς Πόρους (κατά 25%)

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
174
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων: Θεμέλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Προοίμιο Μαζικότητας;

 1. 1. 15/5/2014 1 Μαρία Αλεμπάκη Διδϊκτορασ ΑΠΘ Γεωπονικό ΢χολό, Σομϋασ Αγροτικόσ Οικονομύασ Σουριςμόσ Ειδικών Ενδιαφερόντων: Θεμέλιο βιώςιμησ ανάπτυξησ ή προοίμιο μαζικότητασ; ΗΓΟΤΜΕΝΙΣ΢Α, 13/05/2013 Διαχρονικι εξζλιξθ των διεκνών τουριςτικών αφίξεων (1950-2030) Πηγή: UNWTO (2013) 528 εκ 1,035 δισ 1,8 δισ 25 εκ 278 εκ 1,4 δισ 940 εκ Διεθνείσαφίξειστουριςτών(εκ) Πραγματικϋσ Προβλϋψεισ
 2. 2. 15/5/2014 2 Συμβολι του τουριςμοφ ςτθν οικονομία …ςτο ΑΕΠ …ςτη ςυνολική απαςχόληςη Πηγέσ: WEF (2013);WorldTravel andTourism Council, ΢ΕΣΕ (2013) 9,5% 16,4% 8,9% 18,3% 32η/140 1960-1980: Ζιτθςθ για Τουριςμό Διακοπών Συποποιημένα πακϋτα υπηρεςιών Ανεξάρτητα από το περιβϊλλον ςτο οπούο αναπτύςςονται
 3. 3. 15/5/2014 3
 4. 4. 15/5/2014 4 Μετά το 1980: Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμοφ Από τον Μαηικό Τουριςμό ςτισ Ειδικζσ και Εναλλακτικζσ Μορφζσ Τουριςμοφ ΑΙΣΙΕ΢
 5. 5. 15/5/2014 5 Κατθγοριοποίθςθ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουριςμοφ ΚΙΝΗΣΡΟ ή ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΣΡΩΝ Πηγή: Κοκκώςησ κ.ϊ (2011) Γνωριμύα με τη φύςη και την ύπαιθρο Οικοτουριςμόσ Φιονοδρομικόσ Σουριςμόσ/ Φειμερινών ςπορ Ορεινόσ/ Ορειβατικόσ Σουριςμόσ Αγροτικόσ Σουριςμόσ Σουριςμόσ Τπαύθρου Πρϊςινοσ/ όπιοσ Σουριςμόσ
 6. 6. 15/5/2014 6 Πολιτιςμόσ, θρηςκεύα, επιςτόμη και εκπαύδευςη Θρηςκευτικόσ Σουριςμόσ Εκπαιδευτικόσ/ Επιςτημονικόσ Σουριςμόσ Πολιτιςτικόσ Σουριςμόσ Αςτικόσ Σουριςμόσ Επαγγελματικού λόγοι Ατομικό επαγγελματικό ταξύδι Εκθεςιακόσ Σουριςμόσ Σουριςμόσ Κινότρων ΢υνεδριακόσ Σουριςμόσ Επαγγελματικόσ Σουριςμόσ
 7. 7. 15/5/2014 7 Θϊλαςςα Θαλϊςςιοσ Σουριςμόσ Σουριςμόσ yachting και ιςτιοπλοΐασ Σουριςμόσ Κρουαζιϋρασ Σουριςμόσ Θαλϊςςιων ςπορ/ Ναυταθλητιςμόσ Καταδύςεισ Κοινωνικού λόγοι, υγεύα και ποιότητα ζωόσ Ιαματικόσ/ Θεραπευτικόσ Σουριςμόσ Κοινωνικόσ Σουριςμόσ Ιατρικόσ Σουριςμόσ Σουριςμόσ ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ Σουριςμόσ Ευεξύασ/ Τγεύασ Σουριςμόσ ατόμων τρύτησ ηλικύασ Θερμαλιςμόσ
 8. 8. 15/5/2014 8 Hobby, ςυνδυαςμόσ ελεύθερου χρόνου και τουριςμού Σουριςμόσ Καζύνο Σουριςμόσ Περιπϋτειασ Mega events Σουριςμόσ Γκολφ Σουριςμόσ θεματικών πϊρκων/ μουςεύων Παραθεριςμόσ, real estate και timesharing Παραθεριςμόσ Οργανωμϋνο real estate εξοχικών κατοικιών Φρονομεριςτικό μύςθωςη (timesharing)Δεύτερη κατοικύα
 9. 9. 15/5/2014 9 Δεν είναι όλεσ οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ εναλλακτικζσ! ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ΢ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΩΝ ΒΙΩ΢ΙΜΗ ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Πηγή: Υαρςϊρη(2009:51) Οι τρεισ πυλώνεσ τθσ βιώςιμθσ ανάπτυξθσ «…ικανοποίηςη αναγκών τησ παρούςασ γενιάσ χωρίσ να τίθεται ςε κίνδυνο η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τισ δικέσ τουσ ανάγκεσ» World Commission on Environment and Development (1987) Κοινωνικό Δικαιοςύνη Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ Οικονομικό Ανϊπτυξη
 10. 10. 15/5/2014 10 Περίπτωςθ 1θ: Τουριςμόσ γκολφ και περιβάλλον  Ετόςια κατανϊλωςη νερού: 1.000.000 m3 =370 πιςύνεσ ολυμπιακών διαςτϊςεων = πόλη 11.000 κατούκων  Φρόςη φυτοφαρμϊκων: Επταπλϊςιεσ δόςεισ ανϊ εκτϊριο  Σϊςη «εξαγωγόσ» των γηπϋδων ςε τρύτεσ χώρεσ : Ο πόλεμοσ για το γκολφ Πηγέσ: Ελευθεροτυπύα, 3/4/2005; Monbiot, 2007; WWF 2006 Περίπτωςθ 2θ: Οινοτουριςμόσ ςτθν Κοιλάδα Temecula Πηγή: Yelvington et al (2012).WineTourism in theTemeculaValley. Neoliberal Development Policies andTheir Contradictions. Anthropology inAction, 19 (3): 49–65 “…wineries will have to choose between being known for producing quality wines or being known as a party destination”
 11. 11. 15/5/2014 11 Περίπτωςθ 3θ: Τουριςμόσ Κρουαηιζρασ Πηγή: Terry,W. C. (2011). Geographic limits to global labor market flexibility:The human resources paradox of the cruise industry. Geoforum. 42 (6): 660-670. Wu (2005): Απαςχολούμενοι ςτον τουριςμό κρουαζιϋρασ κατϊ εθνικότητα „„…the deeper you go in the belly of the ship, the darker the crew. It‟s OK to have a Filipino subserviently cleaning your room, but sitting down at your dinner table [something an officer might do], they‟d rather have an Italian or a Norwegian, or an American”. “Yeah 8 [hours] is what‟s on the contract, but 10 [is normal]. . . Almost every night, in one week maybe two times, three times, we have an emergency at night. So you take already your rest and then they call you and whether you like it or not you have to go. . .” Υπάρχει ελπίδα; © Panos Leventis Manolis Anastasakos: Praying in Athens
 12. 12. 15/5/2014 12 mariale@agro.auth.gr Ευχαριστώ για την προσοχή σας © Equations , Noble et al (2012)

×