การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล

1,367 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล

 1. 1. นางสาวมารียา กายสะอาด ชั้นม 6/2 เลขที่ 16
 2. 2. <ul>การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Communication and Computer Network </ul>
 3. 3. <ul>องค์ประกอบที่ต้องเรียนรู้ </ul><ul><li>- องค์ประกอบของการสื่อสาร
 4. 4. - เทคโนโลยีการสื่อสาร
 5. 5. - เครือข่ายไร้สาย
 6. 6. - โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 7. 7. - รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 8. 8. - ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 9. 9. <ul>จุดประสงค์ </ul><ul>ศึกษา รู้และเข้าใจใน </ul><ul><ul><ul><li>1. องค์ประกอบของการสื่อสาร
 10. 10. 2. เทคโนโลยีการสื่อสาร
 11. 11. 3. รูปแบบเครือข่ายไร้สาย
 12. 12. 4. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 13. 13. 5. รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 14. 14. 6. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul>องค์ประกอบของการสื่อสาร </ul><ul>การสื่อสาร (Communication) </ul><ul>เป็นกระบวนการสำหรับถ่ายทอด หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือสารสนเทศระหว่าง ผู้ส่งสาร และ ผู้รับสารโดยทั่วไปใช้ระบบสัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น ท่าทางภาษามือ ตัวอักษร ตัวหนังสือ หรือภาษาต่างๆ </ul><ul>ซึ่งมนุษย์ได้มีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารมาตั้งแต่อดีตที่ใช้ควันไฟ จดหมาย โทรเลข โทรศัพท์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่มีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และดาวเทียม </ul>
 16. 16. <ul>องค์ประกอบของการสื่อสาร </ul><ul>การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) เป็น กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร หรือระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร โดยผ่านสื่อกลาง (Transmission Media) ที่ใช้ใน การส่งผ่านข้อมูล </ul>
 17. 17. <ul>องค์ประกอบของการสื่อสาร </ul><ul>1. ผู้ส่ง หรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็นแหล่งต้น ทางของการสื่อสารโดยมีหน้าที่ในการให้กำาเนิดหรือ เตรียมข้อมูล เช่น ผู้พูด คอมพิวเตอร์ต้นทาง เป็นต้น 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็นแหล่ง ปลายทางของการสื่อสาร หรือเป็นอุปกรณ์ที่จะนำ ข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ผู้ รับคอมพิวเตอร์ปลายทาง เครื่องพิมพ์ </ul>
 18. 18. <ul>องค์ประกอบของการสื่อสาร </ul><ul>3. ข่าวสาร (Message) มีได้หลายรูปแบบ เช่น </ul><ul><ul><li>3.1 ข้อความ (Text)
 19. 19. 3.2 เสียง (Voice)
 20. 20. 3.3 รูปภาพ (Image)
 21. 21. 3.4 สื่อผสม (Multimedia) </li></ul></ul>
 22. 22. <ul>องค์ประกอบของการสื่อสาร </ul><ul>4. สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส่งข้อมูล (Medium) เป็นสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการนำข้อมูลจากต้นทาง ไปยังปลายทาง ซึ่งอาจเป็นตัวกลางที่มีสายสัญญาณ เช่น สายไฟ หรือตัวกลางที่ไม่ใช่สายสัญญาณ เช่น อากาศ เป็นต้น </ul>
 23. 23. <ul>องค์ประกอบของการสื่อสาร </ul><ul>5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นข้อกำหนดหรือข้อตกลงถึงกฎระเบียบและวิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน </ul>
 24. 24. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร </ul><ul>การทำให้เกิดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็น เครือข่าย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน การดำเนินธุรกิจ เกิดระบบธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่ คือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำเสนอเพื่อ ความเข้าใจในรูปแบบของ แบบจำลองการสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม ดังนี้ </ul>
 25. 25. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร แบบจำลองการสื่อสาร </ul><ul>ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน </ul><ul><ul><li>1. แหล่งต้นทาง (Source)
 26. 26. 2. เครื่องส่ง (Transmitter)
 27. 27. 3. ระบบการส่ง (Transmission System)
 28. 28. 3.1 Single line Transmission/ Point to Point
 29. 29. 3.2 Network /Multipoint
 30. 30. 3.3 Simplex , Half duplex , Full duplex
 31. 31. 4. เครื่องรับ (Receiver)
 32. 32. 5. แหล่งปลายทาง Destination) </li></ul></ul>
 33. 33. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม </ul><ul>การสื่อสารข้อมลระยะทางไกล ในรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงก่อนการโทรคมนาคมมีขีดจำกัดอยู่เพียงการสื่อสารโดยเป็นเสียงคนผ่านสายโทรศัพท์ แต่ในปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรคมนาคมเกือบทั้งหมดเป็นการถ่ายทอดสัญญาณในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการถ่ายทอดข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเชื่อกันว่าการพัฒนาการของระบบโทรคมนาคมได้มาถึงช่วงกลางโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปทั่วโลก </ul>
 34. 34. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม </ul><ul>ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล 2. เครื่อง Terminal สำหรับรับและการแสดงผลข้อมูล 3. ช่องสื่อสาร คือการเชื่อมต่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสายโทรศัพท์ สายใยแก้วนำแสง เป็นต้น 4. อุปกรณ์ประมวลผลสำหรับการสื่อสาร เช่น โมเด็มมัลติเพล็กเซอร์ เป็นต้น 5. software สื่อสารซึ่งควบคุมกิจกรรมการส่ง รับข้อมูล บริหารจัดการหน้าที่ต่างๆ อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร </ul>
 35. 35. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร ชนิดของสัญญาณ </ul><ul>สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง การส่งสัญญาณจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากทุกค่าถูกนำมาใช้งานนั่นเอง เป็นสัญญาณที่สื่อกลางในการสื่อสารส่วนมากใช้อยู่ เช่น สัญญาณ เสียงในสายโทรศัพท์เป็นต้น </ul>
 36. 36. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร ชนิดของสัญญาณ </ul><ul>สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) เป็นสัญญาณที่ประกอบจาก 2 ค่า คือ สัญญาณระดับสูง และสัญญาณระดับต่ำ ดังนั้นจะมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูงกว่าแบบ Analog เนื่องจากมีการใช้งานค่าเพียง 2 ค่า เพื่อนำมาตีความหมายเป็น on/off หรือ 1/0 เท่านั้น เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงาน และติดต่อสื่อสารกัน </ul>
 37. 37. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร ทิศทางการสื่อสารข้อมูล </ul><ul>สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 1. แบบทิศทางเดียว (Simplex) ข้อมูลจะถูกส่งจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่ง โดยไม่สามารถย้อนกลับมาได้ เช่น ระบบวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 2. แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) ข้อมูลสามารถ ส่งสลับได้ ทั้งสองทิศทาง โดยผลัดกันส่ง เช่นวิทยุสื่อสารแบบผลัดกันพูด 3. แบบสองทิศทาง (Full Duplex) ข้อมูลสามารถส่ง พร้อม ๆ กันได้ทั้งสองทิศทางอย่างอิสระ เช่นระบบโทรศัพท์ </ul>
 38. 38. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารข้อมูล </ul><ul>สามารถแบ่งเป็น แบบมีสัญญาณ และไร้สายสัญญาณ คือ wired และ Wireless สื่อกลางแบบมีสายสัญญาณ สื่อกลางที่เป็นสายทั้งหมด เช่น 1. STP/UTP (Shielded and Unshielded Twisted Pair Cable) 2. Coaxial Cable 3. Fiber Optic Cable </ul>
 39. 39. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารข้อมูล </ul><ul>สามารถแบ่งเป็น แบบมีสัญญาณ และไรสายสัญญาณ คือ wired และ Wireless สื่อกลางแบบมีสายสัญญาณ สื่อกลางแบบไร้สายสัญญาณ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ใหญ่ คือ 1. Microwave Systems 2. Satellite Systems 3. Others : infrared, radio, spread spectum,Bluetooth </ul>
 40. 40. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายไร้สาย </ul><ul>Capabilities </ul><ul>Price </ul><ul>Application </ul><ul>Broadband drives innovation the evidence is there </ul>
 41. 41. <ul>เทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายไรสาย </ul><ul>Mobility Technology หมายถึงเทคโนโลยีไร้สายที่ปัจจุบันเป็นคำที่ใช้แทน เทคโนโลยี 3G ที่มาทดแทนเทคโนโลยี 2G Every technology Follows the “S” curve - Mobile data 5 years - Internet 7 years - Mobile 10 years - Television 17 years - Telephone 38 years - Telegraph 46 years </ul>
 42. 42. <ul>โครงสร้างเครือข่ายไร้สาย </ul><ul>วาสนา สุขกระสานติ (2545 หน้า 7 24) การสื่อสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทาง และปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่ด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบการเชื่อมโยง ระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เพื่อให้ สามารถทําการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้ </ul>
 43. 43. <ul>โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </ul><ul>วาสนา สุขกระสานติ (2545, หน้า 7-24) รูปแบบในการเชื่อมต่อเครือข่าย หมายถึงลักษณะทางกายภาพของเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมโยงการสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปภายในเครือข่ายซึ่งรูปแบบที่นิยมใช้กันในปัจจุบันโดยหลักแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ </ul>
 44. 44. <ul>โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </ul><ul>การเชื่อมต่อแบบดาว (Star Topology) </ul>
 45. 45. <ul>โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </ul><ul>การเชื่อมต่อแบบบัส (Bus Topology) </ul>
 46. 46. <ul>โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </ul><ul>การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring Topology) </ul>
 47. 47. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul><ul>NIC (Network Interface card </ul>
 48. 48. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul>
 49. 49. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul><ul>1 อุปกรณ์ HARDWARE 1.3 Bridge เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครือข่าย LAN 2 เครือข่าย จะทำงานที่ Layer 1 ทาหน้าที่ทวนซ้ำสัญญาณ เช่น ในระบบเครือข่ายมี PC 10 เครื่อง เมื่อ PC1 ต้องการส่งข้อมูล ไปยัง PC5 ในขณะนั้น PC อื่นๆ จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 1.4 Switching Switch จะทำงานที่ Layer 2 จะทำงานเหมือนกับ Hub แต่ ขณะที่ PC1 ส่งข้อมูลไปยัง PC5PC อื่นๆ จะยังสามารถส่งข้อ มูลได้พร้อม ๆกัน 1.5 Router เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับบริดจ์แต่จะมีประสิทธิภาพ มากกว่า โดยสามารถจัดหาเส้นทางข้อมูล เพื่อส่งไปยังสถานี ปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจุบันมีการรวมหน้าที่การทำงานของ ไว้ Router </ul>
 50. 50. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul><ul>2. SOFTWARE ระบบปฏิบัติการของระบบเครือข่ายเรียกว่า NOS (Network Operating System) เป็นตัว ติดต่อระหว่างสถานีผู้ใช้ กับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Novell’s Netware OS/2 LAN Server, Microsoft Windows NT Server, Microsoft Windows NT 2000, Apple share, Unix , Linux etc. </ul>
 51. 51. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul><ul>3. ตัวกลางนำสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในระบบเครือข่าย สามารถเป็นได้หลายชนิด เช่น Coaxial cable, UTP,Fiber Optic และคลื่นวิทยุที่ใช้กับ Wireless LAN เป็นต้น </ul>
 52. 52. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul><ul>Fiber Optic </ul>
 53. 53. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul><ul>UTP / STP </ul>
 54. 54. <ul>อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล </ul><ul>COAXIAL </ul>
 55. 55. <ul>รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่าย </ul><ul>1. การระมวลผลแบบรวมศูนย์ CentralizedProcessing) </ul><ul><ul><li>1.1 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batchprocessing)
 56. 56. 1.2 การประมวลผลแบบออนไลน์ (OnlineProcessing) real time
 57. 57. 2. การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Processing) </li></ul></ul>
 58. 58. <ul>ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </ul><ul>1. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN: PersonalArea Network) 2. เครือข่ายระยะใกล้ (LAN: Local AreaNetwork) 3. เครือข่ายระดับเมือง (MAN: MetropolitanArea Network) 4. เครือข่ายระยะไกลระดับประเทศ (WAN :Wide Area Network) </ul>

×