Your Juni 2012

270 views
190 views

Published on

beslaglegging klant, borgstellingsprovisie, pensioen, arbeidsovereenkomst

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Your Juni 2012

  1. 1. Financiën Accountancy Pensioen Belasting Personeel Uitgave juni 2012Beste relatie, “De Haagse lente”Al voor de val van het kabinet was Het Catshuisoverleg mag dan zijn mislukt, maar het wandelgangenoverleg van ministerduidelijk dat ons harde bezuini- De Jager resulteerde binnen een week in een lentebegroting: het stabiliteitsprogramma.gingsmaatregelen te wachten Wat zijn de plannen en wat betekent dit voor de ondernemer zowel zakelijk als privé?stonden. Over de uiteindelijke Oudereninvulling van deze maatregelen In 2013 wordt de AOW-leeftijd met eendoor het zogenaamde ‘Lente- maand verhoogd om daarna stapsgewijsakkoord’ kan men van mening door te groeien tot 66 jaar in 2019 en 67verschillen, maar dat er iets moest jaar in 2023. Voor aanvullende pensioen-gebeuren, daarover was ieder- regelingen gaat de pensioenleeftijd in 2014een het wel eens. Niets doen was omhoog naar 67 jaar. Dit geldt alleen voorgeen optie. Wat de voorgestelde nieuwe pensioenopbouw. Ook meldt het akkoord dat voor aanvullende pensioenenmaatregelen exact voor financiële de opbouwpercentages worden verlaagd.gevolgen hebben voor particu- De oudere werknemer krijgt te maken metlieren en ondernemers, kan het het verlies van de doorwerkbonus. omhoog en ook de accijns op tabak, alcoholCPB nog niet aangeven. Daarvoor en frisdrank.dienen de maatregelen nog verder Arbeidsmarkt Werknemers krijgen te maken met het ver-door de Tweede en Eerste Kamer Ontslagvergoedingen worden beperkt en lies van de onbelaste reiskostenvergoedinguitgewerkt te worden. In deze voor het resterende deel ingezet voor en het onbelaste privégebruik van de autonieuwsbrief vindt u in het kort de re-integratietrajecten en omscholing. van de zaak. De WW blijft ongewijzigd, maar wordt deplannen uit het akkoord. En nu eerste zes maanden betaald door de werk- Woningmarktmaar afwachten wat hiervan na gever. Het ontslagrecht wordt versoepeld. Om de doorstroming te verbeteren blijftde verkiezingen van 12 september de overdrachtsbelasting definitief op 2%.nog overblijft. Gezondheidszorg Huurders met een inkomen van € 33.000 Het eigen risico in de zorg gaat omhoog tot € 43.000 krijgen te maken met een extraUiteraard blijven wij u ook in deze van € 220 naar € 350. De lagere inkomens huurverhoging van 1% boven de inflatie.tijden van besparingen met raad worden gecompenseerd door een hogere Deze extra inkomsten moet de verhuurderen daad bijstaan. Mocht u vragen zorgtoeslag. Ook wordt bekeken hoe het afdragen aan de staat. norminkomen van medisch specialisten En dan het hete hangijzer: de hypotheek-hebben over de inhoud van deze meer in lijn kan worden gebracht met dat renteaftrek. Om in aanmerking te komennieuwsbrief, neemt u dan gerust van collega’s in andere landen. voor hypotheekrenteaftrek moeten nieuweeven contact met ons op. hypotheken vanaf 1 januari 2013 in maxi- Fiscale maatregelen maal 30 jaar en tenminste annuïtair wordenWij wensen u goede zaken en De loonbelastingtabellen worden een jaar afgelost. Het maximale leenbedrag waar- niet aangepast waardoor een loonstijging voor renteaftrek wordt verleend mag nietalvast een fijne zomervakantie. hoger zal worden belast. Hogere inkomens hoger zijn dan de waarde van de woning. en bonussen krijgen in 2013 te maken met Een lening voor aanvullende aankoopkosten een eenmalige crisisheffing die door de van de woning leidt niet tot renteaftrek. werkgever wordt betaald. Hoe stabiel dit programma is, zal moeten Het btw-tarief voor luxe goederen gaat al op blijken na de verkiezingen van 12 september. 1 oktober 2012 omhoog van 19 naar 21%. Een nieuwe regering zal ongetwijfeld haar De belasting op energieproducten (rode eigen stempel op de begroting willen druk- diesel, aardgas, kolen, leidingwater) gaat ken. Maar voorlopig is dit het resultaat. •
  2. 2. Meldingsplicht aan Belastingdienst Uitbreidinguitgebreid verwijtbaarheids-Vanaf 2012 is de meldingsplicht aan de Belastingdienst uitgebreid voor wat betreft toets WWcorrecties btw en bijtelling auto van de zaak. Om als ex-werknemer in aanmerkingOndernemers die de laatste vijf jaar te veel of te komen voor een WW-uitkering magte weinig btw hebben betaald, zijn verplicht er geen sprake zijn van verwijtbareom dit zelf te melden aan de Belastingdienst. werkloosheid. Een werknemer is immersVanaf 1 april 2012 moet die melding worden verplicht om er alles aan te doen om nietgedaan door middel van een speciaal sup- werkloos te worden en als hij werkloospletieformulier. Gaat het om kleine bedragen is, moet hij alle passende arbeid aan-tot € 1000 te betalen of te ontvangen btw, vaarden.dan mag de correctie ook worden gedaan inde eerstvolgende reguliere aangifte. Wordt Om te beoordelen of er sprake is vangeen melding gedaan, dan kan bij ontdek- verwijtbare werkloosheid, kent deking de boete oplopen tot 100%. Werkloosheidswet de zogenaamde ver- wijtbaarheidstoets. Tot dit jaar was dezeOok de meldingsplicht voor bestelauto’s of het pretpark, dan wordt onmiddellijk toets alleen van toepassing bij opzeggingwaarmee geen privékilometers worden verondersteld dat meer dan 500 km privé is door de werknemer zelf of als het ont-gereden is uitgebreid. Vanaf 2012 is het gereden en volgt naheffing loonbelasting. slag aan de werknemer te wijten was.mogelijk een ´Verklaring uitsluitend zakelijk Deze naheffing vindt plaats bij de werkne-gebruik’ aan te vragen. Met deze verklaring mer. Niet alleen de werknemer, maar ook Vanaf 1 januari 2012 is de verwijtbaar-hoeft de werknemer geen kilometeradmi- de werkgever is verplicht melding te doen heidstoets uitgebreid. Indien een werk-nistratie bij te houden voor de bestelauto. indien hij op de hoogte is geweest van het nemer een contractverlenging weigert,Ook ondernemers kunnen van deze regeling onzakelijk gebruik. Laat de werkgever dit dan heeft hij geen recht meer op eengebruik maken en dit is vooral voor ZZP’ers achterwege, dan kan de Belastingdienst ook WW-uitkering. Uitzondering hierop iseen grote lastenverlichting. bij de werkgever naheffen. Ook hier is de de situatie waarbij er ernstige bezwaren boete maximaal 100%. zijn tegen de verlenging, of indien deDe Belastingdienst controleert op grote contractverlenging gepaard gaat met eenschaal – en succesvol – op de naleving Het is belangrijk dat uw medewerkers op de wijziging van de arbeidsvoorwaarden.•van de regeling door middel van num- hoogte zijn van de regeling en de financiëlemerplaatherkenning. Wordt de bestelauto gevolgen bij het niet melden van privé-op zondag gesignaleerd bij de voetbalclub gebruik. •Controleer de arbeidsovereenkomsten op pensioenontslagHet is een feit: de AOW-gerechtigde leef- bereikt. Hiermee is dan gelijk ingespeeld optijd zal stapsgewijs verhoogd worden. De de verdere verhoging van de AOW-gerech-eerste aanpassing is op 1 april 2012 inge- tigde leeftijd in de komende jaren.gaan. Vanaf deze datum gaat de AOW in opde 65ste verjaardag en niet zoals hiervoor Is de overeenkomst niet aangepast aan deop de eerste dag van de maand waarin nieuwe AOW-ingangsdatum, dan kan deiemand 65 wordt. Welke gevolgen heeft werknemer stellen dat het pensioenontslagdit voor de arbeidsovereenkomst? nietig is.In veel arbeidsovereenkomsten is een bepa- Is er in een cao of arbeidsovereenkomst geenling opgenomen dat de overeenkomst van pensioenontslagbeding opgenomen, danrechtswege eindigt op de eerste dag van de loopt u het risico dat de arbeidsovereen-maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. Als deze arbeidsovereenkomsten niet wor- komst ook na het bereiken van de 65-jarigeAls dat het geval is, moeten die contracten den aangepast, zijn ze vanaf 1 april in strijd leeftijd gewoon doorloopt. Ontslag is danworden veranderd, want leeftijdsontslag is met de Wet Gelijke Behandeling op grond alleen mogelijk met wederzijdse goedkeu-namelijk alleen toegestaan wanneer de ont- van Leeftijd bij arbeid (WGBL). Het is daarom ring of door het aanvragen van een ontslag-slagdatum samenvalt met de datum waar- raadzaam om alle arbeidsovereenkomsten vergunning. Het is daarom verstandig omop het recht op de AOW-uitkering ingaat. te laten eindigen op het moment waarop te kijken hoe dit bij u is geregeld en indienEn die ingangsdatum is nu per 1 april 2012 de norm AOW-gerechtigde leeftijd wordt nodig de overeenkomst aan te passen. •verschoven.
  3. 3. Loonbeslag, een last voor werknemer én werkgeverSteeds meer Nederlanders komen in financiële problemen. Het aantal loonbeslagendoor bijvoorbeeld achterstallige hypotheekbetalingen neemt sterk toe en ligt dichtbij de 400.000 op jaarbasis. Maar wat is precies loonbeslag en wat betekent dit voorde werkgever?Een schuldeiser kan na een rechterlijke uit- Verder moet de werkgever het beslag inhou-spraak beslag laten leggen op het loon van den op het loon en periodiek afdragen aaneen werknemer. Het beslag rust niet op het de deurwaarder. De werkgever is verplichtgehele loon. Er geldt een beslagvrije voet om uiterste geheimhouding te betrachtendie afhankelijk is van de gezinssamenstelling en het dossier gesloten te bewaren.van de werknemer. Ook een onkosten- Na afloop van het beslag dient het dossiervergoeding blijft buiten het beslag. vernietigd te worden.Op bijzondere beloningen zoals vakantie-toeslag, ontslaguitkeringen en tantièmes Al met al brengt loonbeslag ook voor dekan wel beslag worden gelegd. werkgever de nodige administratieve ver- plichtingen met zich mee. Indien u vermoedtBij loonbeslag klopt de deurwaarder aan bij dat een van uw werknemers financiële pro-de werkgever, die verplicht is mee te werken. blemen heeft, ga het gesprek dan niet uit deDat betekent dat de werkgever een uitge- weg en bekijk hoe u een helpende hand kanbreide vragenlijst moet invullen die binnen bieden. Bijvoorbeeld door het geven van een De werknemer kan veel baat hebben bij hetvier weken moet worden geretourneerd. voorschot of het (gedeeltelijk) overnemen inschakelen van deskundige hulpverlenersDoet de werkgever dit niet, dan kan hij zelf van de vordering. Dit laatste heeft overigens die hem helpen om structuur aan te brengenaansprakelijk worden gesteld voor de schuld. wel fiscale gevolgen. in zijn financiën. •Hypotheekverstrekking moet verbeteren Tweede KamerAls het aan demissionair minister De Jager ligt, moeten banken en verzekeraars vanaf akkoord met nieuwe1 januari 2013 openheid geven over de opbouw van hun variabele rentetarief voorhypotheken. Dit is slechts een onderdeel van een pakket aan maatregelen dat De Jager aanbestedingswetheeft voorgesteld om het vertrouwen van de consument in financiële instellingen tevergroten. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de aanbeste-Het vertrouwen van consumenten in Wat De Jager betreft gaat dit veranderen en dingswet. Deze wet moet het voorfinanciële instellingen is tot een historisch moeten klanten centraal staan. Daarnaast kleine MKB-bedrijven makkelijkerdieptepunt gedaald. Belangrijke oorzaken dienen banken en verzekeraars zich beter maken om in te schrijven ophiervoor zijn de woekerpolisaffaire waaraan bewust te zijn van hun cruciale rol in de (overheids)aanbestedingen.maar geen definitief einde lijkt te komen en maatschappij. Naast het geven van inzichthet feit dat banken niet veel geleerd blijken in de opbouw van de variabele hypotheek- In het wetsvoorstel is opgenomen datte hebben van de door hen veroorzaakte rente worden de volgende maatregelen aanbieders geen opdrachten meer mo-kredietcrisis. Banken hebben te veel het voorgesteld: gen samenvoegen. Door dit zogenaamdeeigen belang voor ogen in plaats van het • Bij aflopen van de rentetermijn minimaal clusteren was het voor kleine bedrijvenbelang van de klant. drie maanden van te voren een aanbieding vaak onmogelijk om aanbestedings- • Geen onderscheid tarief tussen bestaande projecten uit te voeren. Ook mogen klanten die hun hypotheek verlengen en geen minimale omzeteisen meer worden nieuwe klanten gesteld die het nodig maken om samen- • Verbod op afsluitprovisie bij een werkingsverbanden met andere bedrijven hypotheek aan te gaan. Als laatste mogen geen • Verplichte beroepseed voor bankiers en onredelijke contractvoorwaarden meer verzekeraars worden gesteld, zoals de voorwaarde dat een kleine onderneming het volledige De consumentenbond en de NVM zijn blij projectrisico moet dragen, dat in veel met het pakket aan maatregelen, maar gevallen niet te verzekeren is. hopen ook dat het gebrek aan concurrentie De verwachting is dat kleine bedrijven wordt aangepakt. In de praktijk blijkt er nu makkelijker kunnen inschrijven op volgens hen slechts één grote hypotheek- aanbestedingen. Het woord is nu aan de aanbieder te zijn, die dus ook de prijs van Eerste Kamer. • de hypotheken bepaalt. •
  4. 4. Staat u borg voor uw BV?Ondernemers die bij de bank hebben aangeklopt voor een zakelijke financiering kennenongetwijfeld het fenomeen borgstelling; de bank vraagt de aandeelhouder om in privé borgte staan voor de schulden van zijn BV. Fiscaal heeft deze borgstelling belangrijke gevolgen.Zoals bij alle overeenkomsten tussen de Ook kan de situatie ontstaan dat er verliesaandeelhouder en zijn BV dient ook de borg- wordt geleden op de borgstelling. Indien destelling een zakelijk karakter te hebben. Zou DGA door de bank wordt aangesproken ende DGA borg staan voor een derde, dan zou namens de BV de schuld aflost, ontstaat erhij daar een vergoeding voor willen hebben. een regresvordering van de DGA op de BV.Die vergoeding moet ook aan de BV worden Als duidelijk wordt dat de BV niet in staat isgevraagd en schriftelijk worden vastgelegd. om die schuld aan de DGA (geheel) af teIs er geen vergoeding overeengekomen, dan lossen, ontstaat er een verlies voor de DGA.gaat de Belastingdienst ervan uit dat de DGA Dit verlies is aftrekbaar binnen de ´terbe- Verder bepaalde de Hoge Raad dat zodratoch een gebruikelijke vergoeding heeft schikkingstellingregeling´ (tbs-regeling). duidelijk wordt dat de BV de regresschuldontvangen. Over deze vergoeding is jaarlijks aan de DGA niet geheel kan aflossen, deinkomstenbelasting in box 1 verschuldigd. Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak ge- DGA in box 1 een te verwachten verlies mag daan over de vraag wanneer een tbs-regeling nemen. aanvangt, bij aanvang van de borgstelling of op het moment dat de DGA door de bank De fiscale uitwerking van de tbs-regeling is wordt aangesproken. De Hoge Raad is van niet eenvoudig en mede afhankelijk van de mening dat er vanaf aanvang van de borg- vraag of er huwelijkse voorwaarden zijn op- stelling tbs-situatie ontstaat. Verliezen op gemaakt. Heeft uw BV een krediet nodig en borgstellingen (kosten van notaris, adviseur) vraagt de bank u en/of uw partner om mee kunnen dus vanaf aanvang ten laste van het te tekenen, neemt u dan contact op om de box 1 inkomen worden gebracht. fiscale gevolgen in kaart te brengen. •Help, mijn klant is failliet!Het aantal faillissementen blijft groeien. Het eerste kwartaal van 2012 liet een groei zienvan 20%. Deze groei is met name te merken in de transportsector en de detailhandel.Een faillissement raakt niet alleen de failliete onderneming, maar ook de toeleveranciers.Hoe zit het bijvoorbeeld met geleverde maar nog niet betaalde goederen?De geleverde maar nog niet betaalde goede- Als laatste geldt het retentierecht. Hebt uren blijven van de klant tenzij er een eigen- iets in uw bezit van een schuldenaar, dandomsvoorbehoud van kracht is. Dit voorbe- kunt u een voorrangspositie krijgen bovenhoud staat vaak in de algemene voorwaarden. de andere schuldenaren. U kunt de goederenZorg dat uw klant op de hoogte is van dit zelf verkopen of de curator eist de goederenvoorbehoud voor u zaken doet. Is er geen op en verkoopt deze uit de failliete boedel. stappen. En, heel belangrijk, informeer deeigendomsvoorbehoud, dan kunt u de gele- Na verkoop is de curator verplicht om u als curator tijdig over uw vorderingen. Wilt uverde goederen via de curator terugvorderen. eerste te vergoeden. op de hoogte blijven van het verloop vanDit is het recht van reclame. Het moeten roe- het faillissement, dan kunt u een openbaarrende zaken zijn die nog niet zijn verwerkt in Bij het recht van reclame en het retentie- verslag opvragen bij de rechtbank. De cu-een ander product. Hierbij geldt een termijn recht gelden specifieke voorwaarden. Laat rator is niet verplicht om de schuldeisers tevan zes weken na levering of de betaaltermijn. u dus goed informeren over de te nemen informeren. • Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 11 mei 2012 bekende (voorgestelde) wet- en regelgeving.Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Accountant: Dhr. M.C. (Marc) van der Hout AA Adres: Kennemerstraatweg 88 1815 LC Alkmaar Client Manager: Mevr. L. (Laura) Bockweg Telefoon: 072 - 51 40 680 Dhr. M. (Michael) Lute E-mail: contact@youraa.nl Algemeen Internet: www.youraa.nl medewerker: D. (Dimitri) Brouwer

×