Nieuwsbrief Your Maart 2011

304 views
265 views

Published on

Nieuwsbrief maart 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Your Maart 2011

  1. 1. Financiën Accountancy Belasting Personeel Pensioen Uitgave maart 2011Beste relatie, Wordt horizontaal toezicht de toekomst?In deze eerste editie van onze De Belastingdienst is enkele jaren geleden gestart met een nieuwe werkwijze bij hetnieuwsbrief 2011 treft u interessante toezicht op de naleving van de fiscale wet- en regelgeving: het horizontaal toezicht. Dit concept wordt tot nu toe voornamelijk toegepast bij grote ondernemingen en groteartikelen aan waarmee u wellicht uw financiële intermediairs. Vanwege de positieve ervaringen wil de Belastingdienst ditvoordeel kunt doen. concept ook gaan toepassen bij kleinere organisaties. “Bij horizontaal toezicht gaat het om weder- belastingplichtige niet onnodig lang hoeftWist u dat bezwaar maken tegen zijds vertrouwen tussen belastingplichtige te wachten op de aanslag. Dit is voor dede WOZ-waarde nu eerder lonend en Belastingdienst, het scherper naar elkaar belastingplichtige dan ook het grote voor-kan zijn, dat u actie moet onderne- aangeven wat ieders verantwoordelijkheden deel van horizontaal toezicht: snel zeker- en mogelijkheden zijn om het recht te hand- heid over de fiscale positie. Daarbij heeft demen als u jaarlijks uw lijfrentepremie haven en het vastleggen en naleven van Belastingdienst toegezegd dat het aantal‘terugwentelt’ om niet uw lijfrente- wederzijdse afspraken”, aldus een voor- belastingcontroles voor deelnemers van hetaftrek in het jaar 2011 te verliezen malig staatssecretaris van Financiën. horizontaal toezicht zal afnemen. De winst bij de Belastingdienst is vooral gelegen inen wat de nieuwe werkwijze van de Met horizontaal toezicht wil de Belasting- een doelmatiger en doeltreffender wijzeBelastingdienst, ‘horizontaal toezicht’, dienst in het toezicht samenwerking veel van toezicht.inhoudt? Denkt u bij de aangifte meer centraal stellen. Dat betekent afstem- ming vooraf waar nodig, zodat controlesinkomstenbelasting nog ziektekosten achteraf niet nodig zijn. Het uitgangspuntte kunnen aftrekken? hierbij is dat de drie partijen, de Belasting-Deze onderwerpen en nog andere dienst, de belastingplichtige en de fiscaal adviseur samenwerken op basis van weder-wetenswaardigheden vindt u in deze zijds vertrouwen, begrip en transparantie.uitgave van onze nieuwsbrief. Mocht Horizontaal toezicht (HT) is gebaseerd op deu over één of meerdere onderwerpen aanname dat belastingaangiften deskundig tot stand komen en correct zijn. Om hieropmeer informatie willen, neemt u dan te kunnen vertrouwen zal de Belastingdienstgerust contact met ons op. Wij zijn met accountantskantoren vooraf afsprakenu graag van dienst. Onze contact- maken over de inrichting van het fiscale proces en de hieraan verbonden kwaliteits-gegevens vindt u op de laatste eisen. Als aan deze eisen wordt voldaan,pagina van deze nieuwsbrief. kan het accountantskantoor een convenant Horizontaal toezicht is in principe geen sluiten met de Belastingdienst. recht of verplichting. Het is een vrije keuze die geldt voor alle partijen. ZowelWij wensen u veel leesplezier en Als de belastingplichtige aan horizontaal Belastingdienst als belastingplichtige zullengoede zaken. toezicht wil deelnemen, dan dient hij een de afweging moeten maken of horizontaal overeenkomst met het accountantskantoor toezicht in het concrete geval mogelijk te sluiten waarin hij verklaart de financiële en wenselijk is. Hetzelfde geldt voor het administratie en andere benodigde ge- accountantskantoor. Ook wij zullen de gevens tijdig, juist en volledig aan te zullen keuze moeten maken of we het horizontaal leveren. Op basis hiervan zal de Belasting- toezicht voor onze cliënten mogelijk willen dienst ervoor zorgen dat de aangifte maken. Uiteraard houden wij u op de hoogte (ongewijzigd) wordt afgewikkeld en dat de van verdere ontwikkelingen. •
  2. 2. Komt ook u nog toe aan aftrek ziektekosten Is uw bedrijf klaarin 2010? voor overdracht?Het is al weer een paar jaar geleden dat het mes ging in de aftrekpost ziektekosten in de De verwachting bestaat dat tot 2013jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Toch zijn er nog voldoende ziektekosten die wel maar liefst 100.000 familiebedrijven tevoor aftrek in aanmerking komen. Deze worden tegenwoordig aangeduid als ‘specifieke maken krijgen met bedrijfsopvolging.zorgkosten’. Van de DGA’s denkt 15% tussen nu en vijf jaar te stoppen, maar heeft geenU mag kosten aftrekken voor de van allen nog enig idee hoe dit procesvolgende rubrieken: zal gaan verlopen. Wie gaat het bedrijf• Genees- en heelkundige hulp overnemen? Moet de opvolger binnen (bijv. kosten voor huisarts, specialist en de familie worden gezocht of zijn er fysiotherapeut); werknemers die de zaak willen voort-• Medicijnen op doktersvoorschrift; zetten?• Bepaalde hulpmiddelen (bijv. steunzolen, gehoorapparaten en rolstoelen); Een goede bedrijfsoverdracht vergt jaren• Aanpassingen aan de woning; van voorbereiding. Het bedrijf moet• Vervoer (bijv. vervoer naar ziekenhuis verkoopklaar worden gemaakt. Wellicht of arts); moet de structuur worden herzien en• Een dieet (op voorschrift van dokter moeten bepaalde bedrijfsonderdelen, of erkend diëtist); Dit verzamelinkomen is de optelsom van het bijvoorbeeld een bedrijfspand, worden• Extra gezinshulp, extra kleding en inkomen van Box 1, 2 en 3. Onder voorwaar- overgedragen. Bij een overdracht binnen beddengoed; den mag u een deel van de kosten dat voor de familie rijst de vraag hoe de volgende• Reiskosten voor ziekenbezoek. aftrek in aanmerking komt nog verhogen generatie de financiering gaat regelen. met een percentage van 77% of 113%. Wordt naar externe gelden gezocht ofUiteraard zijn alleen die kosten aftrekbaar financieren de ouders de overdracht?waarvoor op geen enkele wijze een ver- Weliswaar zijn de afgelopen jaren veel aftrek-goeding is verstrekt. Van het totaal van posten geschrapt, maar daar staat tegenoverde kosten mag u alleen het deel aftrekken dat de drempel waarboven de zorgkostendat uitkomt boven een bepaald bedrag, de aftrekbaar zijn, aanzienlijk is verlaagd. Hetdrempel. Deze drempel is afhankelijk van uw loont dus zeker de moeite om te bekijkenverzamelinkomen. of u voor aftrek zorgkosten in aanmerking komt. •Loonstrook schriftelijk of digitaal? Daarnaast zal de DGA zijn eigen persoon-Veel werkgevers verstrekken de loonstrookjes schriftelijk aan hun werknemers. lijke financiële positie op orde moetenDit is ook logisch, want tot voor kort was dit de enige toegestane manier. hebben. Zeker indien de oud-ondernemerVanaf 1 juli 2010 is echter in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat werkgevers de de overdracht (mede) financiert, zal er losloonstrookjes ook digitaal mogen verstrekken. van het toekomstig bedrijfsresultaat vol- doende beschikbaar vermogen moetenEr zijn wel twee voorwaarden verbonden aan Daarnaast moet hij instemmen met het zijn voor het eigen inkomen. Dit laatstehet digitaal verstrekken van loonstrookjes. digitaal ontvangen van zijn loonstrook. is zeker van belang voor de DGA die zijnTen eerste moet de werknemer de elek- Wenst hij de loonstrook schriftelijk te pensioen binnen de BV opbouwt.tronische loonstrook kunnen opslaan ontvangen, dan zal de werkgever aanzodat hij deze later kan raadplegen. deze wens moeten voldoen. Kortom, bedrijfsoverdracht vraagt om een zorgvuldige planning. Het digitaal verstrekken van een loonstrook Een slecht voorbereide overgang kan de kan op verschillende manieren. Allereerst continuïteit van de MKB-onderneming in kan een email verzonden worden waarin de gevaar brengen. In de komende edities loonstrook in de vorm van een PDF-bestand van onze nieuwsbrief zullen wij u verder als bijlage wordt opgenomen. Een andere informeren over enkele ins en outs rond mogelijkheid is dat de werknemer in staat de overdracht. Hebt u in de tussentijd wordt gesteld om een persoonlijke bevei- vragen met betrekking tot dit onderwerp, ligde internetpagina te raadplegen waarop laat het ons weten. Wij kunnen u verder hij zijn loonstrook kan inzien. • helpen met het maken van belangrijke keuzes. •
  3. 3. De bestelauto van de zaakU weet ongetwijfeld dat ondernemers en werknemers die privékilometersrijden in een zakelijke auto een percentage van de catalogusprijs van die autobij hun inkomen moeten tellen. Dat deze bijtelling zowel voor personenauto’sals bestelauto’s geldt is minder bekend.Een bestelauto is in dit verband een auto meteen ‘grijs kenteken’. Alleen auto’s met eenlaadruimte die voldoet aan een op de cen-timeter nauwkeurig vastgestelde omvangkunnen bestelauto zijn. Daarnaast mag delinkerzijde van de auto geen ramen bevattenen moet de laadruimte zijn afgesloten vanhet passagierscompartiment. Een auto meteen dubbele cabine kan wel een bestelautozijn, maar alleen als er voldoende laad-ruimte overblijft. Bestelauto’s die nagenoeguitsluitend geschikt zijn voor het vervoer vangoederen vallen niet onder de bijtelling.Het is helaas lastig vast te stellen of eenbestelauto aan die eis voldoet. De normendaarvoor zijn niet erg duidelijk. In het alge- Dat geldt ook voor bestelauto’s waarvoor Het valt niet mee om onder de bijtelling uitmeen is een extra stoel voor de bijrijder wel geen BPM verschuldigd is! Voor auto’s ouder te komen. Dat lukt alleen als er met de autotoegestaan, maar meer niet. Een bestelauto dan 15 jaar moet 35% van de marktwaarde of bestelauto aantoonbaar minder danis bijvoorbeeld niet geschikt voor personen- van de auto worden bijgeteld. 500 km per jaar privé wordt gereden.vervoer als de auto is volgebouwd met ‘Aantonen’ kan vrijwel alleen maar met eenstellingen voor onderdelen en gereedschap Voor bestelauto’s kan de bijtelling achter- gedetailleerde rittenadministratie. Daaruitof als de auto te vies is om personen mee te wege blijven als werknemer en werkgever moet per rit blijken wat de bestemming was,vervoeren. Denk daarbij aan een auto van schriftelijk overeenkomen dat privégebruik de stand van de kilometerteller aan heteen schilder, stukadoor of vishandelaar. niet is toegestaan of als de bestelauto buiten begin en einde van de rit en het aantalVoor dit soort bestelauto’s geldt geen werktijd achter slot en grendel bij de werk- kilometers. De rittenadministratie moetvaste bijtelling. In plaats daarvan moet gever staat. De werkgever moet hierop kloppen met agenda’s en de door hetper privékilometer de werkelijke kostprijs toezien en bij overtreding straffen uitdelen. onderhoudsbedrijf geregistreerdeworden bijgeteld. De ondernemer zelf ontkomt niet aan de kilometerstanden. bijtelling. Hij kan immers zichzelf nietVoor personenauto’s en voor bestelauto’s controleren. De fiscale regels voor de auto van de zaakwaarmee wel personen kunnen worden zijn en blijven zeer lastig. In dit artikel zijnvervoerd geldt een vaste bijtelling. Afhanke- Als een bestelauto afwisselend door tenmin- alleen de hoofdlijnen aangestipt. Raadpleeglijk van de zuinigheid van de auto moet 25%, ste twee werknemers wordt gebruikt, dan uw accountant voordat u besluiten neemt.20% of 14% van de catalogusprijs worden hoeft niets bij het loon van de werknemer te Dat voorkomt kostbare vergissingen. •bijgeteld. Voor auto’s jonger dan 15 jaar is de worden geteld. Wel moet de werkgever percatalogusprijs de consumentenprijs inclusief bestelauto € 300,- per jaar aan loonbelastingBTW en BPM. afdragen.Nog één keer deadline 1 april voor lijfrentepremiesLijfrentepremies die binnen de jaarruimte het jaar te betalen en terug te wentelen naaren/of reserveringsruimte vóór 1 april 2011 het voorgaande jaar, dan zult u actie moetenzijn betaald, mogen nog in het belastingjaar ondernemen om uw lijfrenteaftrek in 20112010 in aftrek worden gebracht. Vanaf het veilig te stellen. Een mogelijke oplossing isjaar 2011 is deze ‘terugwenteling’ van het verschuiven van de premievervaldaglijfrentepremies niet meer mogelijk. van uw lijfrenteverzekering. LijfrentepremiesM.a.w. wilt u in het belastingjaar 2011 een die in verband met omzetting van de oude-lijfrentepremie in aftrek brengen op uw dagsreserve en/of stakingswinst vóórbelastbaar inkomen, dan moet de premie 1 juli 2011 worden betaald, mogen nog inook in 2011 betaald zijn. Dit geldt ook voor het belastingjaar 2010 in aftrek wordende volgende jaren. Indien u gewend bent uw gebracht. Deze terugwentelingstermijn vanlijfrentepremie in de eerste drie maanden van zes maanden blijft gehandhaafd. •
  4. 4. Controleer uw WOZ-waardeAls het goed is hebt u hem al ontvangen, Alle reden dus om de vastgestelde waardede WOZ-beschikking voor het jaar 2011, kritisch te beoordelen en eventueel eenwaarop de WOZ-waarde van uw woning bezwaarschrift in te dienen.staat vermeld. De WOZ-waarde is nietalleen bepalend voor de hoogte van de Tot voor kort had het over het algemeenonroerende-zaakbelasting, maar ook voor weinig zin om bezwaar te maken tegen eende hoogte van de rioolheffing en de bijdrage vermeende te hoge WOZ-waarde. Een nietaan het Waterschap. Daarnaast is de onbelangrijke reden hiervoor was dat deWOZ-waarde ook van belang voor de inkom- werkelijke waarde meer dan een bepaaldstenbelasting. De waarde bepaalt namelijk percentage van de vastgestelde WOZ-waar-de hoogte van het eigenwoningforfait. de lager moest zijn, wilde het bezwaar ookTenslotte is de WOZ-waarde tegenwoordig gehonoreerd worden. Deze zogenaamdeook het uitgangspunt voor de erf- en schenk- Fierensmarge mag echter na een uitspraakbelasting. Kortom, u hebt alle belang bij een van de Hoge Raad niet meer gehanteerdzo laag mogelijke WOZ-waarde. De ge- worden. Bezwaar maken tegen de vastge-meente, die uw WOZ-waarde vaststelt, heeft stelde WOZ-waarde lijkt dus nu eerder kans Mocht de gemeente uw bezwaarschriftechter een tegengesteld belang. Hoe hoger op succes te hebben. Als u bezwaar maakt, afwijzen, dan hebt u nog de mogelijkheidde waarde, des te hoger de inkomsten. doet u dit dan binnen zes weken na dag- hiertegen bij de rechtbank in beroep tekening van de WOZ-beschikking. te gaan. •Pensioenregister online, maar niet voor deondernemer!Sinds begin januari kunnen werknemers online inzien wat hun opgebouwde pensioen is.Verzekeraars en pensioenfondsen hebben de gegevens uit hun administratie gebundelden online gezet op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Samen met de AOW-aanspraken staandaar de pensioenrechten uit hoofde van het huidige en voorgaande dienstverbanden.Met het pensioenregister hopen de initiatief- Wilt u weten hoe uw pensioen ervoor staat,nemers het pensioenbewustzijn van werk- neemt u dan eens contact op met ons voornemers te vergroten. Maar wat betekent een pensioenscan. Een dergelijke scan maaktdit register voor de ondernemer? Is ook het duidelijk wat het inkomen is dat u in de toe-ondernemerspensioen terug te vinden op komst kunt verwachten. U krijgt antwoorddeze website? Helaas niet. Zo wordt bijvoor- op vragen als: Is mijn pensioen waardevast?beeld niets vermeld over het DGA-pensioen Wat is de invloed van eerder of later metdat in de eigen BV wordt opgebouwd. Ook pensioen gaan? Wat is het gevolg van echt-de lijfrentevoorzieningen, die veel DGA’s en scheiding op mijn pensioen? Heeft mijn BVzelfstandig ondernemers hebben afgesloten, voldoende vermogen om het pensioen ookzijn niet opgenomen. Wel kan de onderne- daadwerkelijk uit te keren? Wat betekent demer zijn pensioen inzien dat hij uit hoofde verhoging van de AOW-leeftijd voor mijnvan eerdere dienstverbanden heeft opge- inkomen?bouwd. Zowel werknemers als ondernemers Tijdens de beleggingscrisis is pijnlijk duidelijk hebben te maken met de gevolgen van deInzage in het ondernemerspensioen is dus geworden dat een gegarandeerd en waarde- pensioencrisis en zullen hun eigen ‘pensioen-nog steeds een zaak van eigen initiatief. vast pensioen een zeldzaam fenomeen is. verantwoordelijkheid’ moeten nemen. • Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 11 februari 2011 bekende wet-en regelgeving.Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Accountant: Dhr. M.C. (Marc) van der Hout AA Bezoekadres: Jan Ligthartstraat 1 1817 MR ALKMAAR Client Manager: Mevr. L. (Laura) Bockweg Postadres: Postbus 9334 Dhr. M. (Michael) Lute 1800 GH ALKMAAR Telefoon: 072 - 51 40 680 Algemeen D. (Dimitri) Brouwer E-mail: contact@youraa.nl medewerker: Internet: www.youraa.nl

×