lเส้น ทางสูก ารเป็น ครูม ือ อาชีพ     ่  หลัก การและประเด็น สำา คัญ  รองศาสตราจารย์ ดร .สุน ทร  โสตถิพ ัน ธุ์  ...
ประเด็น ที่น ำา เสนอ๑. มหาวิท ยาลัย –สัง คมการเรีย นรู้ และ สร้า ง “ธรรมทายาท ”๒. สาน “ฝัน ส่ว นตัว ” กับ “ฝัน ขององค์ก ร...
ต้น ไม้ว ิว ัฒ นาการ                                  มนุษ ย์ถ อื            ...
•Human by some quirk of nature do noteasily live with uncertainty and so it was natural that people would seek ways to  ...
การแสวงหาแก่น              สารในชีว ิต               Jonathan Livingston Seagull       ...
 If wishes were horses, beggars might ride.
สุภ าษิต จีน โบราณ        ครูเ ปรีย บเสมือ นวัว           กิน หญ้า แต่ใ ห้น ำ้า นม
สัจ ธรรมของความสำา เร็จ ในการเดิน ทางสูเ ป้า หมาย                    ่    One never goes so far as ...
ระดับ ความสำา เร็จ             Recognition/Award                          การงาน  ...
Sun Tzu (Chinese: 孫子 ; pinyin: Sūn Z ǐ ; c. 544 – 496 BC)นัก ปราชญ์จ ีน ชื่อ เสีย งกระฉ่อ นโลกผู้เ ขีย น “ศิล ปะการทำา สงค...
๑. มหาวิท ยาลัย –สัง คมการเรีย นร• มีค ำา กล่า วว่า “หากประสงค์จ ะยิง ลูก ธนูใ ห้ไ กลเท่า ใด ต้อ งน้า วคัน ธนูไ ป ข้า งห...
ปรัช ญาอุด มศึก ษาโดยย่อ   (Philosophy of higher education in       a nutshell)
Founded in                1636 by John Harvard’s motto, Veritas, is Latin HarvardHarvard          ...
A Venus flytrap lies open, waiting for an insect to set  off its trap. Gordon McKay Professor of Applied  Mathematics an...
มหาวิท ยาลัย เป็น ที่ช ุม นุม  ของ     Challenges• ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ (Man)• มีก ำา ลัง ทรัพ ย์ (Money)• อุป กรณ์/เครื่...
อาจารย์ม ือ อาชีพ หรือ มีอ าชีพ อาจารย์Main criteria for professional include the following :• Academic qualifications - A...
Plato (427-347 BC)       Plato in his academy, drawing after a painting by Swedish painter Carl Johan Wahlbom
นัก ปรัช ญาการศึก ษาที่ม ีอ ิท ธิพ ลใน     วัฒ นธรรมตะวัน ตก• Plato (Πλάτων  Plátōn ( 427- 347 BC ) : to different...
Philosophy of Education• Aristotle’s philosophy (cont’d): All who have mediated on the art of governing mankind have been ...
THOMAS JEFFERSON: 1743-         1826; Third President of the United         States; Declaration of Indepe...
Source: Professor Daniel Akyeampong.1998.         Higher Education and Research Challenges and         O...
• Rudolf Steiner (1861-1925): emphasizes a balance of developing the intellect (head), feeling and artistic life (or hea...
• Neil Postman & Inquiry Method (1931-2003): a strong contemporary voice in both methods and philosophy of education; to...
Modern history sourcebook: Newman J H 1854 : The Idea of a University.           What is a•          ...
เงื่อ นไข ๓ ประการที่ทำา ให้เ กิด ความเข้ม แข็งในการเรีย นรู้1. Spiritual binding    2. Organization        3. I...
Learning Organization and Systems Thinking  • According to Senge learning organizations are those   organizations wher...
Boyer argues that if higher education is to meet itsfull range of responsibilities the concept ofscholarship must be broad...
ความหมายของมหาวิท ยาลัย : เป็น สถานศึก ษาระดับ สูง (institute of higher learning) มีค วาม เชื่อ เรื่อ งการรู้จ ริง เป็น ปฐ...
มัช ฌิม าปฏิป ทา = ทาง    สายกลาง                 ปล่อ ยลูก ธนูใ น             ความมืด ...
๒. สานฝัน ส่ว นตัว กับ ฝันขององค์ก ร
วาทะของประธานาธิบ ดี จอห์น เอฟ เคนเนดีท้า ทาย  คนอเมริก น (และเชือ ว่า ท้า ทายคนทัว          ั    ่     ...
ให้ถ ือ ประโยชน์ที่ง ดงาม           ชีว ิต ส ว นตัว เปนที่ส อง      ประโยชน์ข องเพือ นมนุษ ยเปนกิจ ที่   ...
จุด หมายปลายทาง เพื่อ พัฒ นา        สัง คม  through Academic Excellence &                    ...
Transcendency    ภาวะอยูเ หนือ        ่   โลก การบรรลุ อุด มการณ์     ความ    สำา เร็จ      ...
วัฒ นะวิถ ีข องอาจารย์ม หาวิท ยาลัยระดับ ความสำา เร็จ      ศาสตราจา      รย์            PhD   BA...
ระดับ ความสำา เร็จ             Recognition/Award                          การงาน  ...
Senge also believed in the theory of Systems Thinking which has sometimes been referred to as the Cornerstone of the Lea...
The idea of a University: What is a university?• It is a place where inquiry is pushed forward, and discoveries verified ...
อุด มศึก ษาเน้น การพัฒ นาปัญ ญา ๓ วิธ ี 1. สุต ะมยปัญ ญา (Suttamaya-pañña) 2. จิน ตามยปัญ ญา ( Cintamaya-pañña 3. ภาวนามยป...
Seeking truth “in the groves of               Academe”  Among those things which are required to make a U...
Requirements for a PhD  A PhD thesis is an in-depth, focused  piece of work on one topic.  A PhD is an academic tr...
Source: Krishnamurthy, K. 1995. Krishnamurti for beginners: ananthology. (b.1895- d. 1986)      QUESTION: What kind ...
๓. คุณ ลัก ษณะผูส ำา เร็จ การศึก ษาตาม         ้       “กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ    อุด มศึก ษาของประ...
 Curriculum   Teachers     Learningresources    Teaching aids,scientific instrument,etc.          ...
ปัจ จัย กำา หนดคุณ ภาพและมาตรฐาน        การศึก ษาใน TQF1. การกำา หนด “คุณ สมบัต ิ”หรือ ลัก ษณะทีพ ง        ...
Purpose and Expectations“Universities should seek to foster generally acceptedvalues and behaviors such as honesty and rac...
คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ไทย :        Thai Qualification      Framework ปัจ จัย ในการ สร้า งคนให้        5...
พระราชวรวงศ์เ ธอ กรมหมืน     ่พิท ยาลงกรณ์ หรือ พระนามเดิมพระราชวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้ารัช นีแ จ่ม จรัส หรือ น.ม.ส. ทร...
พระองค์เ จ้า รัช นีแ จ่ม จรัส (น.ม.ส.) ถอดความ                หมายของ      ผู้ม ีก ารศึก ษา (educated...
THAI Qualifications                  Framework             •  Programme          ...
นักศึกษา                   ความมั่นคงทางการเงิน   หลักสูตร                 อุปกรณ์กา...
แนวโน้ม อุด มศึก ษาไทย• กระบวนการหรือ กลไกของ ความรู้ • เทคโนโลยีก ารสื่อ สารและ สารสนเทศ • การขยายตัว ของอุด มศึก ษา ...
ปริญ ญาตรี     Meaningful (20%            )       Useful (80%) เป็น คนดี มีค วามสมบูร ณ์ทั้ง ร่า ง...
ปริญ ญาตรี โท และเอก พัฒ นาระดับ ความรู้ไ ด้ถ ึง ขั้น ใด ?         Levels of learningbased on Bloom’ s Taxonomy of...
วิก ฤติอ ุด มศึก ษาไทย 4 ด้า น(ทีม า: จรัส สุว รรณเวลา 2545. อุด มศึก ษาไทย.  ่      สำา นัก พิม พ์จ ุฬ าฯ กทม.) • ...
• The general principles of any study you may learn by books at home; but the detail, the colour, the tone, the air, the...
๔. วัฒ นวิถ ีใ นมหาวิท ยาลัย• วิช าการ – อาจารย์ ผู้ช ว ย              ่ ศาสตราจารย์    รอง ศาสตราจารย...
วัฒ นะวิถ ข องอาจารย์ม หาวิท ยาลัย            ี         อธิก าร             รอง    บด...
Boyer argues that if higher education is to meet itsfull range of responsibilities the concept ofscholarship must be broad...
Learning Organization• There are varying definitions of a Learning Organization   in published literature, although the ...
William Arthur Ward The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The gre...
คุร ุฐ านิย ธรรม     “กัล ยาณมิต รธรรม ”• คำา ว่า “ครู” หมายถึง “ผูส ั่ง สอน อบรมบ่ม              ้ นิส...
คุร ุฐ านิย ธรรม (กัล ยาณมิต รธรรม)• น่า รัก (ปิโ ย) คือ เข้า ถึง จิต ใจ สร้า งความรู้ส ึก สนิท สนม เป็น -กัน เอง ชวนใจผู...
คุร ุฐ านิย           ธรรม (ต่อ )• ทนต่อ ถ้อ ยคำา (วจนัก ขโม) คือ พร้อ มที่จ ะรับ ฟัง คำา ปรึก ษาซัก ถามแม้จ ุ...
“มีเ มตตา และกระทำา ด้ว ยความตั้ง ใจ  จริง ” หน้า ที่คแหล่ง่อาศิษ ย์          (           รูต อ้ งอ...
คุณ ลัก ษณะชองครูท ด ี              ี่• มีค วามรู้ท ัน สมัย มีท ัก ษะและความ สามารถในสาขาวิช าที่ส อน• ความ...
กระบี่อยู่ คน  อยู่  กระบี่หัก คน  ม้ว ยกระบี่” ของคน“มหาวิท ยาลัย คือวิช าการดี ประพฤติด ีและสอนดี
World-class University• World-level facilities and conditions for teaching and research• High-level research strength and...
William Arthur       Ward The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrat...
จิต วิญ ญาณความ      เป็น ครู   Friedrich NietzscheWhoever is a teacher through andthrough takes all things serio...
A tree is known by its  fruits.Arterocarpus heterophyllus:  Jackfruit
Utopia is on the horizon . I move two steps closer, it moves two steps further away. I walk another ten steps and the hori...
นัก คิด ระดับ ศาสดาLord Buddha       Muhammad   Jesus Christ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ก้าสู่ความเป็นครูวิชาชีพ

756 views
603 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
756
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ก้าสู่ความเป็นครูวิชาชีพ

 1. 1. lเส้น ทางสูก ารเป็น ครูม ือ อาชีพ ่ หลัก การและประเด็น สำา คัญ  รองศาสตราจารย์ ดร .สุน ทร โสตถิพ ัน ธุ์ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขต อรรถกระวีส ุน ทร หาดใหญ่
 2. 2. ประเด็น ที่น ำา เสนอ๑. มหาวิท ยาลัย –สัง คมการเรีย นรู้ และ สร้า ง “ธรรมทายาท ”๒. สาน “ฝัน ส่ว นตัว ” กับ “ฝัน ขององค์ก ร ”๓. คุณ ลัก ษณะผูส ำา เร็จ การศึก ษาตาม ้ “กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิ-ระดับ อุด มศึก ษาของประเทศไทย : TQF HEd ”๔. เส้น ทางความก้า วหน้า ในมหาวิท ยาลัย
 3. 3. ต้น ไม้ว ิว ัฒ นาการ มนุษ ย์ถ อื กำา เนิด บนโลก เพือ ให้ค ิด เป็น ่ จึง เข้า ใจ ปัญ หา/เหตุก าร ณ์ และเกิด การ ค้น พบ แก้ป ัญ หาได้ และมีค วาม สุข ร่ว มกันรศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
 4. 4. •Human by some quirk of nature do noteasily live with uncertainty and so it was natural that people would seek ways to limit uncertainty.
 5. 5. การแสวงหาแก่น สารในชีว ิต Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach, 1970 I can because I think I can.ปรัช ญาชีวdon’t mind being bone and feathers, “I ิต“I don’t mind being bone and feathers,Mum. II just want to know what II canMum. just want to know what can do in the air and what II can’t, that’s do in the air and what can’t, that’s all. II just want to know.” all. just want to know.”
 6. 6.  If wishes were horses, beggars might ride.
 7. 7. สุภ าษิต จีน โบราณ  ครูเ ปรีย บเสมือ นวัว   กิน หญ้า แต่ใ ห้น ำ้า นม
 8. 8. สัจ ธรรมของความสำา เร็จ ในการเดิน ทางสูเ ป้า หมาย ่ One never goes so far as when one doesnt know where one is going. Author - Johann Wolfgang von Goethe Born 1749 - Died 1832 (82 yrs)
 9. 9. ระดับ ความสำา เร็จ Recognition/Award  การงาน  Self actualization  ครอบครัว   การ ศึก ษา  ไปไม่ กลับ  หลับ ไม่ต ื่น  ้น ไม่ม ี ฟื ถนนสู่ค วามสำา เร็จ  หว่า นพืช  หนี॥ เช่น ไร ได้ผ ลเช่น นั้น ไม่พ ้น 27-60 ปี เกษีย ณ?
 10. 10. Sun Tzu (Chinese: 孫子 ; pinyin: Sūn Z ǐ ; c. 544 – 496 BC)นัก ปราชญ์จ ีน ชื่อ เสีย งกระฉ่อ นโลกผู้เ ขีย น “ศิล ปะการทำา สงคราม” -The Art of War (Chinese : 兵法 ) เคยกล่า วว่า : “One who knows the enemy and knows himself will not be in danger in a hundred battles.”
 11. 11. ๑. มหาวิท ยาลัย –สัง คมการเรีย นร• มีค ำา กล่า วว่า “หากประสงค์จ ะยิง ลูก ธนูใ ห้ไ กลเท่า ใด ต้อ งน้า วคัน ธนูไ ป ข้า งหลัง มากเป็น สัด ส่ว นกัน เท่า นั้น ”
 12. 12. ปรัช ญาอุด มศึก ษาโดยย่อ (Philosophy of higher education in a nutshell)
 13. 13. Founded in 1636 by John Harvard’s motto, Veritas, is Latin HarvardHarvard for truth . people seek truth in a seemingly infinite number ofways, from the student musical group Mariachi Veritas to the Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS), operated by a world-wide collaborative of universities .
 14. 14. A Venus flytrap lies open, waiting for an insect to set off its trap. Gordon McKay Professor of Applied Mathematics and Mechanics LakshminarayananMahadevan and colleagues have shown that the plant uses stored elastic energy to operate its hinged leaves. (Photo courtesy of Yoel Forterre )
 15. 15. มหาวิท ยาลัย เป็น ที่ช ุม นุม ของ Challenges• ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ (Man)• มีก ำา ลัง ทรัพ ย์ (Money)• อุป กรณ์/เครื่อ วมือ วิจ ัย ทัน สมัย (Materials)• ระบบบริห ารจัด การ (Management system)มีป ระสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ล
 16. 16. อาจารย์ม ือ อาชีพ หรือ มีอ าชีพ อาจารย์Main criteria for professional include the following :• Academic qualifications - A teaching degree (University doctoral program)theological, medical, or law degree - i.e., university college/institute.• Expert and specialised knowledge in field which one is practising professionally.• Excellent manual/practical and literary skills in relation to profession.• High quality work in (examples): creations, products, services, presentations, consultancy, primary/other research, administrative, marketing or other work endeavours. • A high standard of professional ethics, behaviour and work activities while carrying out ones profession (as an employee, self- employed person, career, enterprise, business, company, or partnership/associate/colleague, etc ). The professional owes a higher duty to a client, often a privilege of confidentiality, as well as a duty not to abandon the client just because he or she may not be able to pay or remunerate the professional . Often the professional is required to put the interest of the client ahead of his own interests.• Reasonable work moral and motivation. Having interest and desire to do a job well as well as holding positive attitude towards the prof ession are important elements in attaining a high level of profession alism.• Is a individual who does not require supervision .
 17. 17. Plato (427-347 BC) Plato in his academy, drawing after a painting by Swedish painter Carl Johan Wahlbom
 18. 18. นัก ปรัช ญาการศึก ษาที่ม ีอ ิท ธิพ ลใน วัฒ นธรรมตะวัน ตก• Plato (Πλάτων Plátōn ( 427- 347 BC ) : to differentiate children suitable to the various castes, the highest receiving the most education, so that they could act as guardians of the city and care of the less able. Education would be holistic, including facts, skills, physical discipline, and music and art, which he considered the highest form of endeavour.• Aristotle ( Greek: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs ) (384 – 322 BC) : considered human nature, habit and reason to be equally important forces to be cultivated in education. One of education’s primary missions for Aristotle, perhaps its most important, was to produce good and virtuous citizens for the polis.
 19. 19. Philosophy of Education• Aristotle’s philosophy (cont’d): All who have mediated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth.
 20. 20. THOMAS JEFFERSON: 1743- 1826; Third President of the United States; Declaration of Independence,  “I have sworn upon the altar 1776 of God, eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man.”  INALIENABLE RIGHTS: “We hold these truths to be self-evident, that ….all men are created equal; that they are endowed by theirCreator with inherent and inalienable rights; that amongthese, are life, liberty, and the pursuit of happiness; that tosecure these rights, governments are instituted among men,deriving their just powers from the consent of the governed;……….
 21. 21. Source: Professor Daniel Akyeampong.1998. Higher Education and Research Challenges and Opportunities, p. 1-2 While early scholars saw the function of higher education as the pursuit of knowledge for its own sake, today’s researchers see it as going beyond that to include applying such knowledge in orderCardinal John Henry to enhance, directly or indirectly, theNewman (1801-1890) material well-being, happiness and comfort of mankind. Higher education is now developing knowledge and an institution not only for but for regarded as training young minds,disseminating and applying such knowledge as well. Newman defined the function of the idealuniversity as the Songkla:of knowledge for not own Prince Mahidol pursuit True success is its insake.the learning, but in its application to the benefitsof mankind.
 22. 22. • Rudolf Steiner (1861-1925): emphasizes a balance of developing the intellect (head), feeling and artistic life (or heart), and practical skills (or hands). The education focuses on producing free individuals, and Steiner expected it to enable a new, freer social order to arise, through the creative, free human beings that it would develop.
 23. 23. • Neil Postman & Inquiry Method (1931-2003): a strong contemporary voice in both methods and philosophy of education; to get students themselves to ask and answer relevant questions. To provide the conditions for students to build progressively what they don’t know on top of what they do.• Jerome Bruner (1915- ): developed the concept of discovery learning which promoted learning as a process of constructing new ideas based on current or past knowledge. Students are encouraged to discover facts and relationships and continually build on what they already know.
 24. 24. Modern history sourcebook: Newman J H 1854 : The Idea of a University. What is a• University? From its ancient designation, it is a Studium Generale OR “School of Universal Learning ” - the assemblage of strangers from all parts in one spot, professors and students from every department of knowledge? - a university, in essence, is a place for the communication and circulation of thought, by means of personal intercourse.
 25. 25. เงื่อ นไข ๓ ประการที่ทำา ให้เ กิด ความเข้ม แข็งในการเรีย นรู้1. Spiritual binding 2. Organization 3. Interactivelearning
 26. 26. Learning Organization and Systems Thinking • According to Senge learning organizations are those organizations where (1) people continually expand their capacity to create the results they truly desire, (2) where new and expansive patterns of thinking are nurtured, (3) collective aspiration is set free, and (4) where people are continually learning to see the whole together. "He argues that only those organizations that are able to adapt quickly and effectively will be able to excel in their field or market. In order to be a learning organization there must be two conditions present at all times. (1) The first is the ability to design the organization to match the intended or desired outcomes and (2) second, the ability to recognize when the initial direction of the organization is different from the desired outcome and follow the necessary steps to correct this mismatch. Organizations that are able to do this are exemplary.
 27. 27. Boyer argues that if higher education is to meet itsfull range of responsibilities the concept ofscholarship must be broadened to include not onlybasic research but other kinds of intellectual work inwhich faculty engage. Toward this end, four types ofscholarship are proposed: the scholarship of - (1) Discovery (advancing KNOWLEDGE) (2) Integrating & synthesizing KNOWLEDGE (3) Application (applying KNOWLEDGE) (4) Teaching (representing KNOWLEDGE through teaching)(อิง ความคิด ในรายงานต่อ มูล นิธ ิ Carnegie ด้า นการศึก ษาของ Ernest L. Boyer 1990.Scholarship Reconsidered: Priorities of theProfessoriate. Princeton, NJ )
 28. 28. ความหมายของมหาวิท ยาลัย : เป็น สถานศึก ษาระดับ สูง (institute of higher learning) มีค วาม เชื่อ เรื่อ งการรู้จ ริง เป็น ปฐมด้ว ยความเชื่อ ว่า การรู้เพื่อ รู้ ก็ม ีค ่า มากพอในตัว มัน เองแล้ว (knowledge for its own sake) เมื่อ สัง คมเปลี่ย น ไปมากบทบาทมหาวิท ยาลัย จึง ถูก นำา มาโยงกับ การพัฒ นาสัง คมเด่น ชัด มากขึ้น อย่า งไรก็ด ีก ารรู้จ ริง ก็ย ัง คงเป็น จิต วิญ ญาณของคนอุด มศึก ษาที่ไ ม่อ าจแลกกับ ความโด่ง ดัง เพีย งเปลือ กนอกได้
 29. 29. มัช ฌิม าปฏิป ทา = ทาง สายกลาง  ปล่อ ยลูก ธนูใ น ความมืด Shot in theเห็น ชอบ ดำา ริช อบ  ญ ญา ปั dark วาจาชอบ กระทำา ชอบเลี้ย งชีพ ชอบ  ล พยายามชอบ ศีระลึก ชอบ จิต มัน ชอบ  ่ สมาธิ
 30. 30. ๒. สานฝัน ส่ว นตัว กับ ฝันขององค์ก ร
 31. 31. วาทะของประธานาธิบ ดี จอห์น เอฟ เคนเนดีท้า ทาย คนอเมริก น (และเชือ ว่า ท้า ทายคนทัว ั ่ ่ โลก)คือ “And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country .”
 32. 32. ให้ถ ือ ประโยชน์ที่ง ดงาม ชีว ิต ส ว นตัว เปนที่ส อง ประโยชน์ข องเพือ นมนุษ ยเปนกิจ ที่ ่ หนึง่ ลาภ ทรัพ ย์ และ เกีย รติ จะตกมาแก่ท า นเอง ่ ถ้า ท่า นทรงธรรมะ แห่ง อาชีพ ย์ไ ว้ใ ห้บ ริส ท ธิ ุ
 33. 33. จุด หมายปลายทาง เพื่อ พัฒ นา สัง คม through Academic Excellence & Relevance Advancing knowledgeIntegrating & synthesizing knowledge Representing knowledge Applying knowledge through teaching (Source: Boyer, Ernest L. 1990. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate.) (Academe + Students) Scholars Academic freedom Responsible autonomy รศ.ดร.สุน ทร โสตถิพ ัน ธุ์ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตหาดใหญ่
 34. 34. Transcendency  ภาวะอยูเ หนือ ่ โลก การบรรลุ อุด มการณ์  ความ สำา เร็จ  ความรัก  ความ ปลอดภัย ปัจ จัย พื้น ฐานเพื่อดำา รงชีว ิต  ลำา ดับ ความต้อ งการของ อับ ราฮัม มาสโลว์ Abraham Maslow’s hierarchy of needs
 35. 35. วัฒ นะวิถ ีข องอาจารย์ม หาวิท ยาลัยระดับ ความสำา เร็จ ศาสตราจา รย์ PhD BA, BSc // 21-22 ปี 25-30 ปี 39- 45 ปี 60 ปี อายุ วัย เกษีย ณ ทำา งาน อายุ
 36. 36. ระดับ ความสำา เร็จ Recognition/Award  การงาน  Self actualization  ครอบครัว   การ ศึก ษา  ไปไม่ กลับ  หลับ ไม่ต ื่น  ้น ไม่ม ี ฟื ถนนสู่  หนี॥ ศาสตราจาร ไม่พ ้น ย์ 27-60 ปี เกษีย ณ?
 37. 37. Senge also believed in the theory of Systems Thinking which has sometimes been referred to as the Cornerstone of the Learning Organization .• Systems thinking, focuses on how the individual that is being studied interacts with the other constituents of the system. Rather than focusing on the individuals within an organization it prefers to look at a larger number of interactions within the organization and in between organizations as a whole.
 38. 38. The idea of a University: What is a university?• It is a place where inquiry is pushed forward, and discoveries verified and perfected, and rashness rendered innocuous, and error exposed, by the collision of mind with mind, and knowledge with knowledge.• It is the place where the professor becomes eloquent, and is a missionary and a preacher, displaying his science in its most complete and most winning form, pouring it forth with the zeal of enthusiasm, and lighting up his own love of it in the breasts of his hearers.
 39. 39. อุด มศึก ษาเน้น การพัฒ นาปัญ ญา ๓ วิธ ี 1. สุต ะมยปัญ ญา (Suttamaya-pañña) 2. จิน ตามยปัญ ญา ( Cintamaya-pañña 3. ภาวนามยปัญ ญา (Bhavanamaya- pañña)
 40. 40. Seeking truth “in the groves of Academe” Among those things which are required to make a University:-• First, a good and pleasant site, where there is a wholesome and temperate constitution of the air; composed with waters, springs or wells, woods and pleasant fields; which being obtained, those commodities are enough to invite students to stay and abide there.Academia, academe [æk ә ’di:mi ә , ’æk ә di:m] =the world oflearning, teaching, research, etc . at universities, and the peopleinvolved in it
 41. 41. Requirements for a PhD A PhD thesis is an in-depth, focused piece of work on one topic. A PhD is an academic training or academic apprenticeship. A PhD is about the generation of new knowledge A PhD involves the incremental development of a range of generic and specific research skills
 42. 42. Source: Krishnamurthy, K. 1995. Krishnamurti for beginners: ananthology. (b.1895- d. 1986) QUESTION: What kind of education should my child have in order to face this chaotic world?  Our education now is merely a process of conformity.  become outwardly respectable  help him to be free inwardly so that as he grows older, he is able to face all the complexities of life  help him to have the capacity to think  free his own mind from all authority, from all fear, from all nationality, from the various forms of belief and tradition  what it is to be free, what it is to question, to enquire, and to discover. (academic freedom)
 43. 43. ๓. คุณ ลัก ษณะผูส ำา เร็จ การศึก ษาตาม ้ “กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาของประเทศไทย ”
 44. 44.  Curriculum  Teachers  Learningresources Teaching aids,scientific instrument,etc. What to learn? Support Supporting facilities (contents) ey Input  th ? sm o n D ar es en  Outcom e How to le ss [A learn? t] (methods & strategies) Process (ที่ม า: ศาสตราจารย์ น .พ.ภิร มณ์ กมลรัต นกุล อธิก ารบดี จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย )
 45. 45. ปัจ จัย กำา หนดคุณ ภาพและมาตรฐาน การศึก ษาใน TQF1. การกำา หนด “คุณ สมบัต ิ”หรือ ลัก ษณะทีพ ง ่ ึ ประสงค์ข องผู้ส ำา เร็จ การศึก ษาโดยคำา นึง ถึง - พ.ร.บ.การศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไ ข เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 - ปรัช ญาการศึก ษา – มิต ิค วามดี + ความงาม + ความ จริง - ความต้อ งการของผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต ความต้อ งการของ นัก ศึก ษา - การเปลี่ย นแปลงของสัง คม – สัง คมไทย สัง คมโลก1. การกำา หนดระดับ ความรู้ ความสามารถ และ ทัก ษะ2. การกำา หนดวิธ ีก ารผลิต บัณ ฑิต และวิธ ีก าร ประเมิน คุณ สมบัต ิ
 46. 46. Purpose and Expectations“Universities should seek to foster generally acceptedvalues and behaviors such as honesty and racial tolerance. Within this mandate, several aims seem especiallyimportant:”  Ability to communicate  Critical thinking  Moral reasoning  Living with diversity  Living in a global society  A breadth of interest  Preparing citizens Derek Bok: Our Underachieving Colleges (2006)
 47. 47. คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ไทย : Thai Qualification Framework ปัจ จัย ในการ สร้า งคนให้ 5 domains of learningเป็น “บัณ ฑิต ”  Ethical & moral development  Knowledge • หลัก สูต ร  Cognitive skills • ผู้ส อน –คุณ วุฒ ิส ูง  Interpersonal skills & responsibility และรู้ว ิธ ีส อนอย่า งดี  Numerical analysis, communication and IT skills • นัก ศึก ษา • แหล่ง เรีย น รู้ อุป กรณ์ก าร • เรีความมััย คงทางการ • ย น/วิจ ่น เงิระบบบริห ารวิช าการ • น -องค์ก รเข้ม แข็ง + บัณ ฑิต ศึก ษา/วิจ ัย
 48. 48. พระราชวรวงศ์เ ธอ กรมหมืน ่พิท ยาลงกรณ์ หรือ พระนามเดิมพระราชวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้ารัช นีแ จ่ม จรัส หรือ น.ม.ส. ทรงเป็น ปราชญ์แ ห่ง กรุงรัต นโกสิน ทร์ และเป็น พระบิด าแห่ง สหกรณ์ไ ทย ทรงเป็น ต้นพระประวัต ิพระองค์เล า"รัช นี" ม จรัส ทรงเป็น พระโอรสในกรมราชสกุ จ้ รัช นีแ จ่พระราชวัง บวรวิไ ชยชาญ (พระองค์เ จ้า ยอดยิ่ง ยศพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระปิ่น เกล้า เจ้า อยู่หัว ) กับ เจ้า จอมมารดาเลี่ย ม (เล็ก ) ธิด านายสุด จิน ดา(พลอย ชูโ ต) ประสูต ิเ มื่อ วัน ที่ ๑๐ มกราคม พ .ศ.๒๔๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
 49. 49. พระองค์เ จ้า รัช นีแ จ่ม จรัส (น.ม.ส.) ถอดความ หมายของ ผู้ม ีก ารศึก ษา (educated man) เป็น กลอน โดย แสดงเป็น 6 หลัก ดัง นี้หลัก ที่ 1. “ชำา นาญแนวนัย ใช้ภ าษา พูด ก็เ นีย นเขีย นก็แนบแบบวาจา ไม่บ อๆบ้า ๆภาษาคน ”หลัก ที่ 2. ความประพฤติด ีง ามอร่า มผล -ความเป็น เยนตละแมน (gentleman)หลัก ที่ 3. “Good taste” มีเ ลศไข –ต้อ งเป็น ผู้ม ีร สนิย มดีหลัก ที่ 4. “รู้ต รองให้ถ ่อ งเที่ย ง ต้อ งรู้จ ัก คิด ไตร่ต รองให้ดีเ สีย ก่อ นก่อ นจะตัด สิน ใจ ”หลัก ที่ 5. “รู้ไ ม่พ ออยู่เ ป็น นิต ย์ค ิด จะลอง ดำา เนิน คลองปัญ ญาวิช าการ ”หลัก ที่ 6. “แปลความคิด ประดิษ ฐ์ใ ห้ เป็น ความทำา ขึ้น ได้โดยนัย ประสาน ทั้ง ความรู้ค วามคิด พิส ดาร คิด ไม่น านทำา ได้ด ัง ใจคิด ” รู้แ ล้ว ถ่า ยทอดออกไปไม่ไ ด้ ทำา ให้ไ ปสู่การปฏิบ ัต ิไ ม่ไ ด้ ไม่ใ ช่บ ัณ ฑิต “เขาว่า ลัก ษณ์ห กฮกเป็น หลัก เพื่อ ประจัก ษ์ใ จสำา นึก
 50. 50. THAI Qualifications Framework • Programme • Programme specifications Package • Course specifications • Field experience specifications • Reportsตำา รับ ยาทีไ ม่ใ ห้ ่รายละเอีย ดวิธ ีปรุง
 51. 51. นักศึกษา ความมั่นคงทางการเงิน หลักสูตร อุปกรณ์การ เรียน/สอน/วิจัย Professor E.O. Wilsonระบบประกันคุณภาพ แหล่งเรียนรู้/ระบบสนับสนุน
 52. 52. แนวโน้ม อุด มศึก ษาไทย• กระบวนการหรือ กลไกของ ความรู้ • เทคโนโลยีก ารสื่อ สารและ สารสนเทศ • การขยายตัว ของอุด มศึก ษา • ธุร กิจ อุด มศึก ษา • การเงิน เพื่อ อุด มศึก ษา • แนวโน้ม ด้า นคุณ ภาพในภาพ
 53. 53. ปริญ ญาตรี Meaningful (20% ) Useful (80%) เป็น คนดี มีค วามสมบูร ณ์ทั้ง ร่า งกายและจิต ใจ มีโ ลกทัศ น์ Liberal arts Professional subjectsกว้า ง มีจ ิต สาธารณะ ใช้ช ีว ิต ในสัง คมได้อ ย่า งมีความสุข
 54. 54. ปริญ ญาตรี โท และเอก พัฒ นาระดับ ความรู้ไ ด้ถ ึง ขั้น ใด ? Levels of learningbased on Bloom’ s Taxonomy of learning 1956 [revised]. Anderson and Krathwohl (2001) have made some apparently minor but actually significant modifications, to come up with: ระดับ พัฒ นาการ เรีย นรู้ เวลา รูป ที่ 1 รูป ที่ 2
 55. 55. วิก ฤติอ ุด มศึก ษาไทย 4 ด้า น(ทีม า: จรัส สุว รรณเวลา 2545. อุด มศึก ษาไทย. ่ สำา นัก พิม พ์จ ุฬ าฯ กทม.) • วิก ฤติค ุณ ภาพ (quality) • ความตรงเป้า ตรงปัญ หา (pertinence) • ความเสมอภาคในโอกาสตามศัก ยภาพ (equity based on merit) • ความสามารถในการแข่ง ขัน ในสัง คม นานาชาติ( competitiveness)
 56. 56. • The general principles of any study you may learn by books at home; but the detail, the colour, the tone, the air, the life which makes it live to us, you must catch all these from those in whom it lives already.• If we wish to become exact and fully furnished in any branch of knowledge which is diversified and complicated, we must consult the living man and listen to his living voice.
 57. 57. ๔. วัฒ นวิถ ีใ นมหาวิท ยาลัย• วิช าการ – อาจารย์ ผู้ช ว ย ่ ศาสตราจารย์  รอง ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์• บริห าร – หัว หน้า ภาควิช า  คณบดี  รองอธิก ารบดี  อธิก ารบดี 
 58. 58. วัฒ นะวิถ ข องอาจารย์ม หาวิท ยาลัย ี อธิก าร  รอง บดี ศาสตราจาร อธิก ารบดี ย์ คณบดี, ผอ.สำา รอง นัก ฯ ศาสตราจารย์หัว หน้า ผู้ช ว ย ่ภาคฯ ศาสตราจารย์  คติ: Publish or อาจารย์ Perish
 59. 59. Boyer argues that if higher education is to meet itsfull range of responsibilities the concept ofscholarship must be broadened to include not onlybasic research but other kinds of intellectual work inwhich faculty engage. Toward this end, four types ofscholarship are proposed: the scholarship of - (1) Discovery (advancing KNOWLEDGE) (2) Integrating & synthesizing KNOWLEDGE (3) Application (applying KNOWLEDGE) (4) Teaching (representing KNOWLEDGE through teaching)(อิง ความคิด ในรายงานต่อ มูล นิธ ิ Carnegie ด้า นการศึก ษาของ Ernest L. Boyer 1990.Scholarship Reconsidered: Priorities of theProfessoriate. Princeton, NJ )
 60. 60. Learning Organization• There are varying definitions of a Learning Organization in published literature, although the core concept between them all remains clear and has been summarised by Pedler et al. as, “an organization that facilitates the learning of all its members and continuo usly transforms itself". • Pedler et al later redefined this concept to “an organization that facilitates the learning of all its members and consciously trans-forms itself and its context”, reflecting the fact that change should not happen just for the sake of change, but should be well thought out. • Senge defines Learning Organizations as “Organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to learn together .”
 61. 61. William Arthur Ward The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
 62. 62. คุร ุฐ านิย ธรรม “กัล ยาณมิต รธรรม ”• คำา ว่า “ครู” หมายถึง “ผูส ั่ง สอน อบรมบ่ม ้ นิส ัย และถ่า ยทอดความรู้” แก่ล ก ศิษ ย์ ู
 63. 63. คุร ุฐ านิย ธรรม (กัล ยาณมิต รธรรม)• น่า รัก (ปิโ ย) คือ เข้า ถึง จิต ใจ สร้า งความรู้ส ึก สนิท สนม เป็น -กัน เอง ชวนใจผู้เ รีย นให้อ ยากเข้า ไป ปรึก ษาไต่ถ าม• น่า เคารพ (ครุ) มีค วามประพฤติส มควรแก่ฐ านะ ทำา ให้ร ู้ส ึก อบอุ่น ใจเป็น ที่พ ึ่ง ได้แ ละปลอดภัย• น่า เจริญ ใจ (ภาวนีโ ย) คือ มีค วามรู้ ้จ ริง ทรง ภูม ิป ัญ ญาแท้จ ริง และเป็น ผู้ฝ ึก ฝนปรับ ปรุง ตนอยู่เ สมอ• รู้จ ัก พูด ให้ไ ด้ผ ล (วัต ตา) คือ พูด เป็น รู้จ ัก ชี้แ จงให้ เข้า ใจ รู้ว ่า เมื่อ ไรควรพูด อะไร อย่า งไร คอยให้ค ำา แนะนำา ว่า กล่า ว- ตัก เตือ น เป็น ที่ป รึก ษาที่ด ี
 64. 64. คุร ุฐ านิย ธรรม (ต่อ )• ทนต่อ ถ้อ ยคำา (วจนัก ขโม) คือ พร้อ มที่จ ะรับ ฟัง คำา ปรึก ษาซัก ถามแม้จ ุก จิก ตลอดจนคำา ล่ว งเกิน และคำา ตัก เตือ นวิพ ากษ์ว ิจ ารณ์ต ่า งๆ อดทนฟัง ได้ ไม่เ สีย อารมณ์• แถลงเรื่อ งลำ้า ลึก ได้ (คัม ภีร ัญ จะ กะถัง กัต ตา) คือ กล่า ว ชี้แ จงเรื่อ งต่า งๆที่ล ึก ซึ้ง ซับ ซ้อ นให้เ ข้า ใจได้ และสอน ศิษ ย์ใ ห้เ รีย นรู้เ รื่อ งราวที่ล ึก ซึ้ง ยิ่ง ขึ้น ไป• ไม่ช ัก นำา ในอฐาน (โน จัฏ ฐาเน นิโ ยชะเย) คือ ไม่ช ัก จูง ไปในทางเสื่อ มเสีย หรือ เรื่อ งเหลวไหลไม่ส มควร
 65. 65. “มีเ มตตา และกระทำา ด้ว ยความตั้ง ใจ จริง ” หน้า ที่คแหล่ง่อาศิษ ย์ ( รูต อ้ งอิง / พระราชวรมุน ี ๒๕๒๙ . พุท ธธรรม : ฉบับ ปรับ ปรุง และขยายความ . หน้า ๖๓๘ )• แนะนำา ฝึก อบรมให้เ ป็น คนดี• สอนให้เ ข้า ใจแจ่ม แจ้ง• สอนศิล ปวิท ยาให้ส น เชิง ิ้• ส่ง เสริม ยกย่อ งความดีง ามความ สามารถให้ป รากฏ• สร้า งเครื่อ งคุม ภัย ในสารทิศ (คือ สอน ้ ให้ใ ช้ค วามรู้ท ำา งานได้จ ริง สามารถ
 66. 66. คุณ ลัก ษณะชองครูท ด ี ี่• มีค วามรู้ท ัน สมัย มีท ัก ษะและความ สามารถในสาขาวิช าที่ส อน• ความน่า รัก ในมิต ิต ่า งๆคือ รัก ในวิช าที่ สอน ปรารถนาให้เ พื่อ นร่ว มงานมีค วามรัก นีร ่ว มกัน ความตั้ง ใจในการเรีย นรู้เ พิ่ม ้ เติม ตลอดเวลา อยากช่ว ยเหลือ ให้อ ื่น เรีย นรู้แ ละพัฒ นา ฯลฯ• เข้า ใจจิต วิท ยาการเรีย นรู้• คุณ ลัก ษณะส่ว นตัว มีอ ารมณ์ข ัน อดทน มี ความมัน ใจในตัว เอง สามารถทำา งานหนัก ่ ได้
 67. 67. กระบี่อยู่ คน อยู่ กระบี่หัก คน ม้ว ยกระบี่” ของคน“มหาวิท ยาลัย คือวิช าการดี ประพฤติด ีและสอนดี
 68. 68. World-class University• World-level facilities and conditions for teaching and research• High-level research strength and significant leading-edge research finding and achievements• High reputation at home and abroad• Outstanding alumni making great contributions in the fields of science, technology, economy, politics, business and management• Attractiveness to scholars and students from various nations
 69. 69. William Arthur Ward The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
 70. 70. จิต วิญ ญาณความ เป็น ครู Friedrich NietzscheWhoever is a teacher through andthrough takes all things seriouslyonly in relation to his students –even himself.
 71. 71. A tree is known by its fruits.Arterocarpus heterophyllus: Jackfruit
 72. 72. Utopia is on the horizon . I move two steps closer, it moves two steps further away. I walk another ten steps and the horizon runs ten steps further away. As much as I may walk, Ill never reach it. So whats the point of Utopia? The point is this: to keep walking. Author -Eduardo Galeano
 73. 73. นัก คิด ระดับ ศาสดาLord Buddha Muhammad Jesus Christ

×