• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

on

 • 3,006 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,006
Views on SlideShare
3,006
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
23
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Presentation Transcript

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ . ดร . ภัทรสินี ภัทรโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • หัวข้อ
   • ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
   • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
   • ความหมายของการสื่อสาร
   • รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน
  • หัวข้อ
   • ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร
   • การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
   • ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
   • ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ
   • บทสรุป
  • ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า
    • “ ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมาประมวลผล แล้วเสนอออกมาในรูปที่ผู้ใช้รู้หรือเข้าใจความหมาย ”
   ขั้นตอนในการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 [2] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า
   • “ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑ หรือในกระบวนการดําเนินการใดๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร (software) คอมพิวเตอรฮารดแวร (hardware) การติดตอสื่อสาร การรวบรวมและการนําขอมูลมาใชอยางทันการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งทางดานการผลิต การบริการ การบริหาร และการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและคุณภาพของประชาชนในสังคม”
  • ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
   • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายวัน
   • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบเอกสาร
   • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
   • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
   • ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
   • แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นความเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในระบบการทำงานได้อย่างเด่นชัด เนื่องจากระดับการนำเสนอจะนำเสนอเป็นระดับของข้อมูลที่เกิดขึ้น
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
   • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงกายภาพ
    • การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล
    • การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของห้องเก็บข้อมูล
   • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงตรรกะ
    • การเข้ารหัสข้อมูล
    • การกำหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลมีรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้
    • การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกัน
  • ความหมายของการสื่อสาร
   • พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้นิยามคำว่า “ การสื่อสาร ” หรือ “ การสื่อสารข้อมูล ” ( data communication) ไว้ดังนี้ คือ
   • “ การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านทางโมเด็ม หรือข่ายงาน (network) เช่น การเรียกแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาใช้ได้ ”
  • รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน
   • รูปแบบการสื่อสารซึ่งมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
    • การเรียกข้อมูลผ่านระบบโมเด็ม
    • การเรียกข้อมูลผ่านข่ายงาน
  • การเรียกข้อมูลผ่านระบบโมเด็ม
  • การเรียกข้อมูลผ่านข่ายงาน
   • การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายนั้นนิยมที่จะเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรเดียวกัน
    • การเชื่อมต่ออาจเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย ( wireline)
    • การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless)
  • การเชื่อมต่ออาจเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย
  • การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
  • ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร
   • เทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการพัฒนาจากการเชื่อมต่อด้วยสายสื่อสารมาเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
   • มีความสามารถในการเชื่อมระยะทางไกลได้มากกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
   • การเชื่อมต่อสามารถติดตั้งได้โดยง่าย
  • การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
   • การเชื่อมต่อแบบใช้สายนี้นิยมใช้ในการเชื่อมต่อในอาคาร หรือระหว่างอาคารที่ไม่มีระยะทางที่ไกลมากๆ
   • สายสื่อสารที่นิยมใช้จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามประสิทธิภาพของการส่งข้อมูล
    • สายใยแก้ว
    • สายทองแดง
    • สายคู่ไขว้
    • สายโทรทัศน์ ( Cable Modem)
    • สายโทรศัพท์ (DSL)
  • การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
   • การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย หมายถึง
    • การรักษาความปลอดภัยของการเข้าใช้ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายนั้นๆ
    • การรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพการส่งข้อมูลให้มีอัตราส่งคงที่ รวดเร็วและมีความถูกต้อง
    • การป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น สแปมเมล์ ( spam mail) โฆษณา เป็นต้น
  • การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
   • การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย มี 2 ประเภท
    • การรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ
    • การรักษาความปลอดภัยเชิงตรรกะ
  • การรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ
   • ตัวอย่าง
    • การใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพการสื่อสาร ณ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อบ่งบอกถึงสิทธิการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของบุคลากรแต่ละคน
   • อุปกรณ์
    • อุปกรณ์เราว์เตอร์
  • การรักษาความปลอดภัยเชิงตรรกะ
   • ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management Software)
   • ไฟล์วอลล์ ( firewall )
   • การกำหนดเลือกว่าวิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสม จะต้องคำนึงถึงปัจจัย
    • ระดับความวิกฤติหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีการบุกรุกเครือข่าย
    • งบประมาณการดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษา
    • ความพร้อมด้านบุคลากรในองค์กร
  • ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies –ICT) เกิดจาก การทำงานส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
   • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 ได้กำหนดความหมายของ ICT ดังนี้
   • “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข  อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต  การสร  าง การนํามาวิเคราะห  หรือประมวลผลการรับและส  งข  อมูล การจัดเก็บ และการนําไปใช  งานใหม  เทคโนโลยีเหล  านี้ มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบด  วยส  วนอุปกรณ  (hardware) ส  วนคําสั่ง (software) และส  วนข  อมูล (data) และระบบการสื่อสารต  างๆ ไม  ว  าจะเป  นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข  อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้งมีสายและไร  สาย ”
  • ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ
   • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 [2]
   • นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ . ศ . 2544-2553 ได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้ 3 ประเด็นคือ
     • (1) ความท  าทายในยุคโลกาภิวัฒน 
     • (2) สังคมแห  งภูมิป  ญญาและการเรียนรู 
     • (3) ประเทศไทยในทศวรรษแรกของคริสต  ศตวรรษที่ 21
  • ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ
   • จุดเด่นของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ . ศ . 2544-2553
    • การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government)
    • พาณิชยกรรม (e-Commerce)
    • อุตสาหกรรม (e-Industry)
    • การศึกษา (e-Education)
    • สังคม (e-Society)
  • การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government)
   • เป้าหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารที่สําคัญทุกประเภทของส  วนงานของรัฐให  มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในพ . ศ . 2547
   • พัฒนาบริการที่ให  แก  สาธารณชนให  ได  ครบทุกขั้นตอนในพ . ศ . 2553
  • การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government)
   • ยุทธศาสตร  ที่ใช  ในการพัฒนามุ  งให  เกิดความกระทัดรัด ความประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู  กับการปรับขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
    • การปฏิรูปงานวางแผนและงบประมาณ
    • การจัดองค  กร
    • การพัฒนาบุคลากรของรัฐ
    • การพัฒนาการบริหารและการให  บริการโดยรวม
  • การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government)
   • ตัวอย่าง
    • การจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐ
    • การจัดทำบัตรประชาชน
    • การรับคำร้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    • การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    • ฯลฯ
  • พาณิชยกรรม (e-Commerce)
   • มีเป  าหมายในการมุ  งสร  างประโยชน  โดยรวมในกิจการพาณิชย  ของประเทศ
   • ความสามารถในการแข  งขันของคนไทย
   • การพาณิชย  อิเล็กทรอนิกส  สําหรับธุรกิจส  งออก
   • การค  าและบริการ
   • การบริโภคของประชาชน
  • พาณิชยกรรม (e-Commerce)
   • ยุทธศาสตรที่ใชเปนการปฏิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาดตางประเทศดีขึ้น
    • การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและงานเกี่ยวเนื่อง
    • การจัดใหมีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยสูง
    • การสรางระบบฐานข้อมูลและการจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและยอมใหเปนกําลังสําคัญของระบบเศรษฐกิจใหม
    • การพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ
    • การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เจริญเติบโตเปนธุรกิจเสรีรองรับการพัฒนาการพาณิชยใหเจริญมั่นคงตอไป
  • พาณิชยกรรม (e-Commerce)
   • ตัวอย่าง
    • การให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างเครือข่าย และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ( หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ )
    • การจองห้องพักผ่านระบบเครือข่าย
    • การจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเครือข่าย
  • อุตสาหกรรม (e-Industry)
   • มีเป  าหมายในการส  งเสริมและพัฒนาการใช  และการผลิตอุปกรณ  เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเอกชน เพื่อให  เกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช  ความรู  เป  นทรัพยากรสําคัญ ใน พ . ศ . 2553
  • อุตสาหกรรม (e-Industry)
   • ยุทธศาสตร  ที่ใช 
    • นําเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะระบบอินเทอร  เน็ตมาใช  ประโยชน  ในการพัฒนาข  อมูลของศูนย  การตลาด และตลาดกลางสินค  าอุตสาหกรรม
    • สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะซอฟต  แวร  และอิเล็กทรอนิกส 
  • อุตสาหกรรม (e-Industry)
   • ยุทธศาสตร  ที่ใช 
    • พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย  อม รวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
    • สนับสนุนให  มีการสร  างเสริมการประสานความรู  ด  านการวิจัยและพัฒนาในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน  ในภาคอุตสาหกรรม
    • การสร  างสรรให  บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นด  วย
  • การศึกษา (e-Education)
   • มีเป  าหมายในการสร้างความพร  อมของทรัพยากรมนุษย  ทั้งหมดของประเทศ เพื่อช  วยกันพัฒนาให  เกิดสังคมแห  ง ภูมิป  ญญาและการเรียนรู  ที่มีคุณภาพ
  • การศึกษา (e-Education)
   • ยุทธศาสตร  ที่ใช 
    • เน  นหนักในการจัดหา จัดสร  าง ส  งเสริม สนับสนุน โครงสร  างพื้นฐานสารสนเทศและอุปกรณ  เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเรียนรู  รวมถึงวิชาการ ความรู  สารสนเทศต  างๆ และผู  สอน
     • การจัดการ และการบริหารการศึกษาและการฝ  กอบรมทั้งวิชาการและทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพความรู  ของทรัพยากรมนุษย  ของไทย
  • การศึกษา (e-Education)
   • ตัวอย่าง
    • การเปิดเครือข่าย school-net ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้มีโอกาสหาความรู้จากระบบอิเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกัน
  • สังคม (e-Society)
   • เป  าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอันเป็นผลเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในการเข  าถึงสารสนเทศและความรู้
   • ยุทธศาสตร 
    • การพัฒนาองค  ประกอบที่สําคัญ และจําเป  นที่จะสร  างให  สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เป  นสังคมที่ดีงาม มีความสมบูรณ  และเพียงพอ มีคุณธรรมอันดีงามของศาสนาแทรกซึมอยู  ในใจของประชากรทุกหมู  คณะ
    • มุ  งเน  นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • บทสรุป
   • การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการดำเนินการต่างๆ ในองค์กรมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
   • การได้รับข้อมูลข่าวสารยังเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการสร้างช่องทางเลือกในการดำเนินชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้น
  • บทสรุป
   • การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน หรือการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะประสบผลสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ
    • ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่
    • วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • บทสรุป
   • วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    • วัตถุประสงค์
    • ความจำเป็นในการใช้งาน
    • ความพร้อมของบุคลากร
    • งบประมาณในการดำเนินการและการดูแลรักษา
  • จบ