หนังสือนำส่ง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
27,344
On Slideshare
27,344
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
69
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรเรียน นายตอเละ มายิ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ " ความสำาคัญของการศึกษา"ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน
 • 2. ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ว ๐๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ١٠ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะขอเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหาร ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ
 • 3. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๒๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานการวางเบิกจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการวางเบิกจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ จำานวน ๑ ชุด
 • 4. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษารายการวัสดุสิ่งพิมพ์ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๒๘โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 • 5. เรื่อง ส่งหลักฐานการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๑๒๕.๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษา ตามแผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ
 • 6. ฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๗๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจ้างฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับโรงเรียน ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 • 7. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้านเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่
 • 8. ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๙โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
 • 9. สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๔๑โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
 • 10. จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง การดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามการดำาเนินการเกี่ยวกับหนังสือเรียน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e –MES ) ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
 • 11. รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๔๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง รายงานข้อมูลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๑๕.๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่
 • 12. ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๕๑โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๗ มิถนายน ๒๕๕๓ ุเรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๗๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
 • 13. สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๖๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
 • 14. จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งรายชื่อค่ายอัจฉริยะภาษาไทยเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายอัจฉริยะภาษาไทย จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายอัจฉริยะภาษาไทยโครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับประถม มัธยมศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
 • 15. โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ วโรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓เรื่อง ขออนุญาตนำานักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียน ผู้ปกครองของ........................................................................................ ด้วย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ จัดกิจกรรมในโครงการค่ายอัจฉริยะทางภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันที่ 21 – 23 มิถุนายน2553 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ โรงเรียน ขออนุญาตนักเรียนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน
 • 16. ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้าพเจ้า………………………………………ผู้ปกครองของ…………………………………… อนุญาต  ไม่อนุญาตให้นักเรียนในความปกครองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ลงชื่อ………………………………..ผู้ปกครอง (.................................................)ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๕ มิถนายน ๒๕๕๓ ุเรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินรายการปรับปรุงภูมทัศน์ในโรงเรียน ( ิโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จำานวน ๒ ชุด
 • 17. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นัน ้ ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
 • 18. เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๘๗๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอขอรับทุน จำานวน ๙ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดและประสงค์จะขอรับทุนในโครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ
 • 19. ฝ่ายบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
 • 20. เรื่อง ขออนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัยเรียน นายกเทศบาลตำาบลบาเจาะ ด้วย โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน บานบุรีเกมส์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ –๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการส่งเสริม สุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพการกีฬาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานท่านใช้ในการทำาความสะอาดสนามการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ
 • 21. ( นายอับดุลรอหะ จิการะจิ ) ครู คศ.๒ โรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะโรงเรียนบาเจาะโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๙๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง จัดส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.٢٥٥٣เรียน ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาอ้างถึง หนังสือศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ที่ ศธ ๐๔๒๒๙.๑๔/ว๕๖ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
 • 22. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสุปการจัดซื้อ จัดจ้างฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๒.แบบสรุปการสำารวจแผนชั้นเรียนฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๓.แบบสรุปการสำารวจความชำารุดทรุดโทรมฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๔.แบบสรุปความต้องการครุภัณฑ์การศึกษา จำานวน ๑ ฉบับ ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา แจ้งให้โรงเรียนรายงานรวบรวมและสรุปผลตามแบบที่ที่ส่งมาด้วยและให้โรงเรียนสำารวจความต้องการของสถานศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 • 23. ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนขอเบิกเงินเพียง ١٢٠,٢٠٠ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 • 24. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๓๒๗๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินฯ จำานวน ๒ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการประมาณการปรับปรุงสถานทีปฏิบัติ ่ศาสนกิจและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติศาสนกิจของโรงเรียนความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป
 • 25. ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๒๑๐โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด
 • 26. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตามแผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ว ๑๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
 • 27. เรื่อง ขอเชิญประชุมเรียน อีหม่ามมัสยิดดาโรซสาลาม ด้วยโรงเรียนบาเจาะ ได้จัดโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของรัฐและชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 • 28. ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๒๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมทัศน์ ิภายในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 • 29. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง หลักฐานขอเบิกเงินค่าวัสดุโครงการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( โครงการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการฯจำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองจ่ายค่าวัสดุในการจัดโครงการดัง
 • 30. กล่าว รวมเป็นเงิน ٧,٤٤٠.-บาท ( เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไปรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง หลักฐานขอเบิกเงินค่าสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘
 • 31. กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินค่าสื่อการเรียนการสอน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
 • 32. จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้านเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้าน รวมเป็นเงิน ٣,٦٠٠.-บาท ( สามพันหกร้อยบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไปรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
 • 33. รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมทัศน์ ิภายในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมเป็นเงิน ٣١,٩٨٠.-บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน )และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ
 • 34. หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วน
 • 35. ร่วมในการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดทำาโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมเป็นเงิน ٢٠,٥٠٠.-บาท( สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐
 • 36. ๒ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดซื้อวัสดุเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว รวมเป็นเงิน ٢,٠٠٠.-บาท ( สองพันบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชีโรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 • 37. ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๘ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการดำาเนินงานฯจำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ٢٥٥٣ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
 • 38. รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๕เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข้อมูลขอตั้งงบประมาณ จำานวน ๓ฉบับ ๒.CD บันทึกข้อมูล จำานวน ๑ แผ่น
 • 39. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕แล้วจัดส่งข้อมูลและคำาขอตั้งงบประมาณ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
 • 40. โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานวางเบิกโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี (โครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพ ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานวางเบิกฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้โรงเรียนได้ดำาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอให้ทานโอนเงินตามโครงการดังกล่าว เป็นค่าจ้างเหมารถ ่จำานวนเงิน ٤٩,٠٠٠.-บาท ( สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
 • 41. ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/ ๑๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรเรียน นายตอเละ มายิ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ " ความสำาคัญของการศึกษา"ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ
 • 42. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
 • 43. ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔เรื่อง ส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๗๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จำานวน ๑ ชุด
 • 44. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2554ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
 • 45. โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ส่งเงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๑๕๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย เงินสด จำานวน ๘,๑๒๕บาท
 • 46. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปีงบประมาณ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการจัดทำาสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอส่งเงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอ เป็นเงิน ๘,๑๒๕ บาท(แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน
 • 47. ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔เรื่อง ส่งสำาเนาสัญญาจ้างการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๙๙๒ ลงวันที่ ๙ พฤาภาคม ๒๕๕๔
 • 48. สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการก่อหนี้ผูกพันและจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำาหรับสถานศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2554 ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน
 • 49. ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ส่งสำาเนาสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๑๕๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
 • 50. สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ )
 • 51. รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ส่งประมาณราคาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำารุดและประสบอุบัติภัยเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๑๖๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 • 52. สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณราคาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำารุดและประสบอุบัติภัย จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดทำาประมาณการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำารุดและประสบอุบัติภัย โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน
 • 53. ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/ ๑๒๕โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ขอปรับความเร็วอินเตอร์เน็ตเรียน ผู้จัดการ บริษัท TOT จำากัด ด้วยโรงเรียนบาเจาะ มีความจำาเป็นต้องการปรับความเร็วอินเตอร์เน็ตจาก ٢ MB เป็น ٦ MB เพื่อความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
 • 54. ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอให้ทาง TOT ดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒