• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
หนังสือนำส่ง
 

หนังสือนำส่ง

on

 • 23,496 views

 

Statistics

Views

Total Views
23,496
Views on SlideShare
23,496
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
61
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  หนังสือนำส่ง หนังสือนำส่ง Document Transcript

  • ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรเรียน นายตอเละ มายิ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ " ความสำาคัญของการศึกษา"ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน
  • ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ว ๐๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ١٠ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะขอเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหาร ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ
  • ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๒๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานการวางเบิกจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการวางเบิกจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ จำานวน ๑ ชุด
  • ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษารายการวัสดุสิ่งพิมพ์ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๒๘โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
  • เรื่อง ส่งหลักฐานการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๑๒๕.๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษา ตามแผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ
  • ฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๗๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจ้างฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับโรงเรียน ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
  • ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้านเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่
  • ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๓๙โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๔๑โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
  • จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง การดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามการดำาเนินการเกี่ยวกับหนังสือเรียน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e –MES ) ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
  • รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๔๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ 25 พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง รายงานข้อมูลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๒๑๕.๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่
  • ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ๑๕๑โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๗ มิถนายน ๒๕๕๓ ุเรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๗๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๖๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
  • จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งรายชื่อค่ายอัจฉริยะภาษาไทยเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายอัจฉริยะภาษาไทย จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑ ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายอัจฉริยะภาษาไทยโครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับประถม มัธยมศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
  • โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ วโรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓เรื่อง ขออนุญาตนำานักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียน ผู้ปกครองของ........................................................................................ ด้วย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ จัดกิจกรรมในโครงการค่ายอัจฉริยะทางภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันที่ 21 – 23 มิถุนายน2553 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ โรงเรียน ขออนุญาตนักเรียนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน
  • ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้าพเจ้า………………………………………ผู้ปกครองของ…………………………………… อนุญาต  ไม่อนุญาตให้นักเรียนในความปกครองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ลงชื่อ………………………………..ผู้ปกครอง (.................................................)ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๕ มิถนายน ๒๕๕๓ ุเรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินรายการปรับปรุงภูมทัศน์ในโรงเรียน ( ิโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จำานวน ๒ ชุด
  • ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นัน ้ ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
  • เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๒๘๗๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอขอรับทุน จำานวน ๙ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดและประสงค์จะขอรับทุนในโครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ
  • ฝ่ายบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
  • เรื่อง ขออนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัยเรียน นายกเทศบาลตำาบลบาเจาะ ด้วย โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน บานบุรีเกมส์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ –๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการส่งเสริม สุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพการกีฬาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์รถบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานท่านใช้ในการทำาความสะอาดสนามการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ
  • ( นายอับดุลรอหะ จิการะจิ ) ครู คศ.๒ โรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะโรงเรียนบาเจาะโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๑๙๖โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง จัดส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.٢٥٥٣เรียน ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาอ้างถึง หนังสือศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ที่ ศธ ๐๔๒๒๙.๑๔/ว๕๖ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสุปการจัดซื้อ จัดจ้างฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๒.แบบสรุปการสำารวจแผนชั้นเรียนฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๓.แบบสรุปการสำารวจความชำารุดทรุดโทรมฯ จำานวน ๑ ฉบับ ๔.แบบสรุปความต้องการครุภัณฑ์การศึกษา จำานวน ๑ ฉบับ ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ١٤ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา แจ้งให้โรงเรียนรายงานรวบรวมและสรุปผลตามแบบที่ที่ส่งมาด้วยและให้โรงเรียนสำารวจความต้องการของสถานศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
  • ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนขอเบิกเงินเพียง ١٢٠,٢٠٠ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
  • ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๓๒๗๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินฯ จำานวน ๒ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการประมาณการปรับปรุงสถานทีปฏิบัติ ่ศาสนกิจและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติศาสนกิจของโรงเรียนความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป
  • ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๒๑๐โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด
  • ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตามแผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานวิชาการโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/ ว ๑๒โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
  • เรื่อง ขอเชิญประชุมเรียน อีหม่ามมัสยิดดาโรซสาลาม ด้วยโรงเรียนบาเจาะ ได้จัดโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของรัฐและชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบาเจาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
  • ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/๒๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมทัศน์ ิภายในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
  • ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง หลักฐานขอเบิกเงินค่าวัสดุโครงการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( โครงการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินโครงการฯจำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองจ่ายค่าวัสดุในการจัดโครงการดัง
  • กล่าว รวมเป็นเงิน ٧,٤٤٠.-บาท ( เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไปรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง หลักฐานขอเบิกเงินค่าสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ (โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘
  • กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินค่าสื่อการเรียนการสอน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ
  • จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้านเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้านตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดทำาหลักสูตรกีฬาไทยและพื้นบ้าน รวมเป็นเงิน ٣,٦٠٠.-บาท ( สามพันหกร้อยบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไปรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
  • รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ( โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมทัศน์ ิภายในโรงเรียน ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมเป็นเงิน ٣١,٩٨٠.-บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน )และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ
  • หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วน
  • ร่วมในการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดทำาโครงการให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมเป็นเงิน ٢٠,٥٠٠.-บาท( สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐
  • ๒ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานขอเบิกเงินการการจัดซื้อวัสดุเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจัดซื้อฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดซื้อวัสดุ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ٢٥٥٥ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนได้ทดรองในการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว รวมเป็นเงิน ٢,٠٠٠.-บาท ( สองพันบาทถ้วน)และขอให้โอนเงินตามชื่อบัญชีโรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
  • ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๘ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ๐๔๐๗๘/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการดำาเนินงานฯจำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอ ตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ٢٥٥٣ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ )
  • รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๕เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข้อมูลขอตั้งงบประมาณ จำานวน ๓ฉบับ ๒.CD บันทึกข้อมูล จำานวน ๑ แผ่น
  • ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕แล้วจัดส่งข้อมูลและคำาขอตั้งงบประมาณ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
  • โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๐๗๘.๐๙๕/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓เรื่อง ส่งหลักฐานวางเบิกโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี (โครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพ ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ)เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานวางเบิกฯ จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ให้โรงเรียนดำาเนินการโครงการเรียนรู้การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้โรงเรียนได้ดำาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอให้ทานโอนเงินตามโครงการดังกล่าว เป็นค่าจ้างเหมารถ ่จำานวนเงิน ٤٩,٠٠٠.-บาท ( สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ชื่อบัญชี โรงเรียนบาเจาะ หมายเลขบัญชี ๙๐๕๖๐๒๗๒๑๒ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
  • ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/ ๑๑๗โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรเรียน นายตอเละ มายิ ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำาเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ " ความสำาคัญของการศึกษา"ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาเจาะ
  • จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒
  • ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔เรื่อง ส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๗๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จำานวน ๑ ชุด
  • ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำาเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2554ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙
  • โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ส่งเงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๑๕๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย เงินสด จำานวน ๘,๑๒๕บาท
  • ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปีงบประมาณ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการจัดทำาสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอส่งเงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอ เป็นเงิน ๘,๑๒๕ บาท(แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน
  • ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔เรื่อง ส่งสำาเนาสัญญาจ้างการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๙๙๒ ลงวันที่ ๙ พฤาภาคม ๒๕๕๔
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการก่อหนี้ผูกพันและจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำาหรับสถานศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2554 ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน
  • ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ส่งสำาเนาสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๑๕๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการส่งสำาเนาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีระดับอำาเภอ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ )
  • รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ส่งประมาณราคาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำารุดและประสบอุบัติภัยเรียน ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕อ้างถึง หนังสือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ที่ ศธ๐๔๒๔๕/๑๖๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณราคาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำารุดและประสบอุบัติภัย จำานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ให้โรงเรียนดำาเนินการจัดทำาประมาณการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำารุดและประสบอุบัติภัย โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ โรงเรียน ได้ดำาเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะรักษาราชการแทน
  • ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงบประมาณโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒ที่ ศธ ๐๔๒๔๕.๐๗/ ๑๒๕โรงเรียนบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส๙๖๑๗๐ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ขอปรับความเร็วอินเตอร์เน็ตเรียน ผู้จัดการ บริษัท TOT จำากัด ด้วยโรงเรียนบาเจาะ มีความจำาเป็นต้องการปรับความเร็วอินเตอร์เน็ตจาก ٢ MB เป็น ٦ MB เพื่อความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
  • ในการนี้ โรงเรียนบาเจาะใคร่ขอให้ทาง TOT ดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายนันทพงษ์เลิศกาญจนวัฒน์ ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๙ ๙๐๘๙โทรสาร ๐ ๗๓๕๙ ๙๓๑๒