Cloud computing กับอนาคตการจัดการธุรกิจ v1

899 views
820 views

Published on

Cloud computing and

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cloud computing กับอนาคตการจัดการธุรกิจ v1

 1. 1. มนู อรดีดลเชษฐ์ สำำหรับ หลักสูตรกำรจัดกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 29. 2012
 2. 2. หัวข้อ  เข้ำใจควำมหมำยของคลำวด์ และ Virtualization  รูปแบบของกำรบริกำร  คุณค่ำของคลำวด์ในเชิงจัดกำร ธุรกิจ  คลำวด์กับกำรจัดกำรธุรกิจ  ควำมมั่นคงปลอดภัยจำกกำรใช้ คลำวด์
 3. 3. เข้ำใจคลำวด์คอมพิวติง (CloudComputing)  คลำวด์คอมพิวติง หรือ คลำวด์ โดยย่อ เป็นรูปแบบบริกำรไอซีที แบบ สำธำรณูปโภค ที่เน้น  บริกำรไอซีที ทั้งฮำร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ด้วยรำคำตำ่ำ อำศัย กำร Shared resources ทำำให้เกิด Economies of scale  ใช้เทคนิคของ Virtualization ทำำให้ เพิ่มลดขนำดและปริมำณกำรใช้บริกำร ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ (On- demand) ได้สะดวก
 4. 4. Virtualization Virtualization หมำยถึงไม่จริง เป็นเสมือน จริง ในทำงไอที หมำยถึงกำรสร้ำงสิ่งที่ทำำงำน เสมือนจริง ทดแทนของจริง เช่นทดแทนหน่วย บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล Disk ทำำง น ใช้ เครื่อ เป็ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โปรแกรม ควำมจำำเสมือน ส่วนที่ 1 โปรแกรม ส่วนที่ 2 โปรแกรม ส่วนที่ 3 โปรแ กรม Real memory ตัวอย่ำงของควำมจำำเสมือน (Virtual memory)
 5. 5. Virtual Server
 6. 6. ชนิด ของ Virtualization Virtual Server  ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว Virtual storage  โปรแกรมจะเห็นระบบบันทึกข้อมูลทุกระบบใน พ่วงต่อรวมกัน เป็นระบบเดียวกัน เสมือนเป็น หน่วยบันทึกข้อมูลชุดเดียวกัน Desktop Virtualization  เรำสำมำรถเข้ำถึงระบบเซิร์ฟเวอร์จำก Remote แล้ว ใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ เรียก ใช้ซอฟต์แวร์เช่น Word processor, Spreadsheet, ฯลฯ ได้  ใช้เครือง Desktop เก่ำที่มีประสิทธิภำพไม่สูงมำก ่
 7. 7. ประโยชน์สำำหรับ End-users  มีควำมคล่องตัวในกำรใช้ข้อมูล เพรำะ ข้อมูลไม่ได้ยึดติดอยูกับอุปกรณ์ อีกต่อ ่ ไป มีควำมเป็นอิสระในกำรเลือกใช้ อุปกรณ์ทำำงำน เพรำะอุปกรณ์และ ข้อมูลเป็นอิสระจำกกัน  เข้ำถึงข้อมูลที่หลำกหลำยได้สะดวก ทำำงำนด้วยข้อมูลอย่ำงมีบรณภำพ ู  ไม่จำำเป็นต้องใช้ End-point device ขนำดใหญ่ ถึงแม้ต้องใช้ระบบ
 8. 8. ประโยชน์สำำหรับองค์กร  เหมำะสำำหรับกำรให้บริกำรด้วยระบบ งำน และกระบวนงำนที่เป็นมำตรฐำน มีผู้ใช้จำำนวนมำก  บริหำรข้อมูล และระบบงำนจำกส่วน กลำงได้ง่ำย  ปรับปรุงและบำำรุงรักษำระบบงำนได้ ง่ำย ที่จดเดียว โดยไม่คำำนึงว่ำมีผู้ใช้ ุ ระบบงำนจำำนวนมำกน้อยเพียงใด
 9. 9. ประโยชน์สำำหรับองค์กร ด้ำนกำรลงทุนไอซีที (เรื่องทีเห็นได้ ่ ชัดเจนทีสด) ่ ุ  เปลี่ยนจำกกำรลงทุนด้ำนไอซีที (ทั้ง ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลำกร ไอที) เป็นกำรใช้บริกำรแบบ สำธำรณูปโภค เป็นค่ำใช้จ่ำย แทน กำรลงทุนในทรัพย์สินถำวร จ่ำยตำม ปริมำณที่ใช้จริง  มีโอกำสจัดกำรให้มีค่ำใช้ตำ่ำได้ ให้
 10. 10. หัวข้อ  เข้ำใจควำมหมำยของคลำวด์ และ Virtualization  รูปแบบของกำรบริกำร  คุณค่ำของคลำวด์ในเชิงจัดกำร ธุรกิจ  คลำวด์กับกำรจัดกำรธุรกิจ  ควำมมั่นคงปลอดภัยจำกกำรใช้ คลำวด์
 11. 11. รูปแบบของกำรบริกำร ผู้ให้บริกำรคลำวด์มหลำยแบบ ี  คลำวด์สำธำรณะ ให้บริกำรฟรี และไม่ฟรี  คลำวด์สำธำรณะแบบใช้ส่วนตัว เช่น Dropbox, iCloud, Google, etc. (ฟรี เมื่อใช้ในวงจำำกัด เกินจำกนั้น คิด ค่ำบริกำร)  คลำวด์สำธำรณะ บริกำรสำำหรับองค์กร
 12. 12. รูปแบบของกำรบริกำร  คลำวด์ขององค์กร ธุรกิจสร้ำงคลำ วด์ของตัวเองเพื่อบริกำรหน่วย งำนภำยใน และบริกำรลูกค้ำ เพือ่ ใช้ข้อมูล และทำำรำยกำร (แทน ระบบออนไลน์ หรือ Web application ทัวไป) มีสอง ่ ประเภท  ติดตั้งในศูนย์ขององค์กรเอง
 13. 13. รูปแบบของกำรบริกำร ธุรกิจจะสร้ำงระบบซอฟต์แวร์ เพื่อ บริกำรลูกค้ำ ผ่ำนคลำวด์ ในรูป แบบใหม่ (Multi-tenants) เป็น รูปแบบ Value-creating System ที่มีประสิทธิผลมำก  เพื่อกำรทำำงำนร่วมกัน (Collaboration)  เพื่อให้ลูกค้ำมีส่วนร่วม (Customer engagement and participation)
 14. 14. โครงสร้ำ งพืน ฐำนไอซีท ี ้ขององค์ก รรูป แบบใหม่
 15. 15. หัวข้อ  เข้ำใจควำมหมำยของคลำวด์ และ Virtualization  รูปแบบของกำรบริกำร  คุณค่ำของคลำวด์ในเชิงจัดกำร ธุรกิจ  คลำวด์กับกำรจัดกำรธุรกิจ  ควำมมั่นคงปลอดภัยจำกกำรใช้ คลำวด์
 16. 16. คุณค่ำของคลำวด์ในเชิงจัดกำร ปรับยุจธศำสตร์ตำมทิศทำงตลำด ธุรกิ ท  ควำมสำมำรถผลิตสินค้ำ และกำรตลำด อย่ำงเดียว ไม่สำมำรถทำำให้แข่งขันได้ อย่ำงยังยืนได้อีกต่อไป ่  จำำแป็นต้องเพิมสมรรถนะด้ำนกำรสร้ำง ่ คุณค่ำ (Value creation)  คลำวด์ช่วยให้ธุรกิจสร้ำงข้อเสนอที่นำำไปสู่ กำรสร้ำงคุณค่ำ อำศัยทรัพยำกรทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร  กำรสร้ำงข้อเสนอของธุรกิจใหม่ ๆ ต้อง
 17. 17. คุณค่ำของคลำวด์ในเชิงจัดกำรธุรกิจ  คลำวด์ ช่วยพัฒนำรูปแบบธุรกิจ เกิด ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันได้อย่ำง ยังยืน ่  จัดให้ลกค้ำเข้ำถึงข้อมูลบำงส่วนของ ู ธุรกิจ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ และสินค้ำ คงคลัง ควำมชำำนำญพิเศษ ฯลฯ โดย ลูกค้ำเข้ำถึงข้อมูลได้ แบบ Anytime, anywhere and on any device  คลำวด์ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมโยงกับลูกค้ำ และพันธมิตร เพื่อร่วมมือกันในทุกรูป
 18. 18. คุณค่ำของคลำวด์ในเชิง จัดกำรธุรกิจ พิจำรณำจำกคุณค่ำในมุมมองของ ลูกค้ำ  นโยบำยคลำวด์ของธุรกิจ ให้มอง ในด้ำนควำมสำมำรถสร้ำงข้อเสนอ ที่ทำำให้เกิดคุณค่ำ (Value proposition) ให้ลูกค้ำ ให้พิจำรณำเป็น 3 ระดับ  ระดับปรับปรุง (ทำำให้ดีขน) ึ้  ระดับสร้ำงสินค้ำและบริกำรใหม่ (ขยำย ผล)
 19. 19. หัวข้อ  เข้ำใจควำมหมำยของคลำวด์ และ Virtualization  รูปแบบของกำรบริกำร  คุณค่ำของคลำวด์ในเชิงจัดกำร ธุรกิจ  คลำวด์กับกำรจัดกำรธุรกิจ  ควำมมั่นคงปลอดภัยจำกกำรใช้ คลำวด์
 20. 20. คุณค่ำของคลำวด์ในเชิง จัดกำรธุรกิจ คลำวด์เปิดโอกำสให้ธุรกิจกำำหนด บทบำทของตนเองใหม่ ใน Value Network เพือขยำยโอกำสในกำรทำำ ่ ธุรกิจ (ตัวอย่ำงของ Crowdsourcing, a distributed problem-solving and production model ) คลำวด์เปิดโอกำสให้เข้ำใจลูกค้ำ และ ควำมต้องกำรลูกค้ำมำกขึ้น จำกกำร
 21. 21. คลำวด์กับกำรจัดกำรธุรกิจ ภำรกิจหลักในเชิงยุทธศำสตร์ คือกำร ปรับรูปใหม่ (Reconfiguration) ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจ ลูกค้ำ และพันธมิตร กำำหนดบทบำทที่เหมำะ สมภำยในกลุมผู้ที่เกี่ยวข้องและมีสวน ่ ่ ได้เสีย  เรำเรียกกลุ่มนี้ว่ำ “Constellation” หรือหมู่ดำวที่ร่วมกันสร้ำงคุณค่ำ เป็น
 22. 22. คลำวด์กับกำรจัดกำรธุรกิจ สร้ำงเครือข่ำยเพื่อร่วมมือและให้ ทรัพยำกรร่วมกัน (Collaboration and shared resources)  คลำวด์ช่วยให้ธรกิจเชือมโยงกับ ุ ่ พันธมิตรได้ง่ำย โดยอำศัยกำรเชือม ่ โยงด้วยข้อมูลผ่ำน APIs (RESTful web services + JSON)  กำรเชื่อมแบบออนไลน์ผ่ำนคลำวด์
 23. 23. Open Service Value Chainsource: Chesbrough (2011) Platform Business Model Open Innovation Customer co-creation Complementors Inputs Processes Output Partners (includes (includes (includes Outbound Students Firm Infrastructure Operations, Logistics and Faculty members Marketing Service delivery) And inbound And sales Suppliers logistics Third parties
 24. 24. Concept of Creating a Service-value Network
 25. 25. The Value StarWikström and Normann (1994)  The Value Star (Value creating process) หมำยถึง กำรรวมตัวจำกกลุม ่ พันธมิตร มำร่วมสร้ำง คุณค่ำ อำศัยทรัพยำ ของแต่ละคน และ สร้ำงนวัตกรรมแบบ อิสระ เพื่อเป้ำหมำย เดียวกัน คือกำรสร้ำง คุณค่ำ  ไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไข
 26. 26. The Value Network กำรรวมตัวของกลุ่ม Value stars เป็น Value constellation หรือ
 27. 27. Value Network สมำชิกของเครือข่ำย เชื่อมโยงด้วย วัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันสร้ำงคุณค่ำ จำก ข้อเสนอที่ตนให้ควำมสนใจ ในหนึ่งเครือ ข่ำย อำจมีข้อเสนอแตกต่ำงกันจำำนวนหนี่ ง เพื่อ  ร่วมกันผลิตข้อเสนอด้ำนบริกำร  แลกเปลียนข้อเสนอระหว่ำงกัน ่  ร่วมกันสร้ำงคุณค่ำจำกข้อเสนอ คลำวด์มีบทบำทมำกในกำรสนับสนุนให้ เกิด Collaboration, Participation,
 28. 28. หัวข้อ  เข้ำใจควำมหมำยของคลำวด์ และ Virtualization  รูปแบบของกำรบริกำร  คุณค่ำของคลำวด์ในเชิงจัดกำร ธุรกิจ  คลำวด์กับกำรจัดกำรธุรกิจ  ควำมมั่นคงปลอดภัยจำกกำรใช้ คลำวด์
 29. 29. ประเด็นควำมเชือมันเกี่ยว ่ ่กับคลำวด์ ก (Awareness) ควำมตระหนั ในด้ำนควำมปลอดภัย  ให้มีมำตรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ ผู้ทเกี่ยวข้อง ด้ำนควำมเสียงที่อำจ ี่ ่ เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำรคลำวด์ กำรจัดประเภท (Classification) ควำมเสี่ยง  เป็นกำรจัดประเภทควำมเสียงที่ ่
 30. 30. ประเด็นควำมเชือมันเกี่ยว ่ ่กับคลำวด์ ควำมมันคงปลอดภัย ่  ให้ควำมสำำคัญในกำรคัดหำผู้ให้ บริกำร ทีบริกำรอย่ำงควำมมันคง ่ ่ ปลอดภัย  ทักษะในกำรเจรจำข้อสัญญำ ที่มี พันธะสัญญำทีเป็นมำตรฐำน ่ (Service Level Agreement, SLA) และกำรปฎิบัตงำนทีดี ิ ่
 31. 31. สัญญำใช้บริกำรคลำวด์ มีกำำหนดเงื่อนไขสำำคัญอยู่สอง หมวด  หมวดแรกคือเรื่องทีเกี่ยวข้องกับ ่ กฎหมำยบ้ำนเมือง  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คุ้มครองด้ำนทรัพย์สนทำงปัญญำ ิ  คุ้มครองกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูล ได้ อย่ำงปลอดภัย หรือไม่ถูกเคลื่อนย้ำย
 32. 32. สัญญำใช้บริกำรคลำวด์ หมวดที่สองเป็นเรื่องข้อ กำำหนดกำรใช้บริกำร  เรื่องคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งมัก จะกำำหนดเป็นพันธะสัญญำบริกำร (Service Level Agreement)  เรื่องข้อกำำหนดในตัวหน้ำทีของผู้ ่ ใช้บริกำร (Acceptable Use
 33. 33. สัญญำใช้บริกำรคลำวด์ (ต่อ) พันธะสัญญำบริกำร (Service Level Agreement, SLA)  สัญญำจะให้บริกำรอย่ำงมีคณภำพ และตกลง ุ ที่จะทดแทนผูใช้บริกำร ในกรณีที่เกิดเหตุอัน ้ ทำำให้ไม่สำมำรถบริกำรตำมที่สัญญำไว้  พันธะสัญญำบริกำรมักจะต้องกำำหนดรำย ละเอียดเกี่ยวกับ Performance หรือ Up time ของอุปกรณ์ และระบบหลัก ๆ เช่น ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบบันทึกข้อมูล ระบบ สื่อสำรข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
 34. 34. สัญ ญำใช้บ ริก ำรคลำวด์ (ต่อ ) นโยบำยกำรใช้งำน (Acceptable Use Policy) เป็นข้อกำำหนดและเงื่อนไขที่ ต้องกำรปกป้องตัวผูให้บริกำร จำกเหตุกำรณ์ทไม่ ้ ี่ พึ่งปรำรถนำ ที่อำจเกิดจำกตัวลูกค้ำ  กำำหนดให้ผใช้บริกำร ซึ่งรวมถึงพนักงำน ู้ ของผู้ใช้บริกำร ต้องมีควำมรับผิดชอบ ที่จะ ใช้บริกำรตำมวัตถุประสงค์ของธุรกิจของ ลูกค้ำ  ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ให้พนักงำน หรือผู้ใช้ ระบบงำน และระบบข้อมูลของผู้ใช้บริกำร รับ

×