Onderzoeksinstrument<br />Manon van derSar | 14 april 2010<br />
Brand Driven Innovation<br />
“Design is a way<br />to ask questions”<br />(Eric Zimmerman: Design Research)<br />Onderzoeksinstrument<br />
“It’s not the pixels, <br />it’s the picture”<br />(Darrel Rhea: Making Meaning)<br />Onderzoeksinstrument<br />
“We don’t want to be ‘herd’, <br />just personally seen”<br />(John Gerzema: Brand Bubble)<br />7daysinmylife<br />
“Onderzoekdientgeintegreerd<br />tezijndoor het gehele ..proces”<br />Visie<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Opbouw<br />
Flowchart<br />
Schetsen<br />
“A space can only be made into a place <br />by its occupants. The best that the designer <br />can do is put the tools in...
“Eenonderzoeksinstrument<br />voorvandaagen morgen. <br />Nu en zometeen.”<br />Onderzoeksinstrument<br />Manon van derSar...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

[oGL] oefenGroenlicht presentatie | Onderzoeksinstrument voor merkgedreven innovatie

736
-1

Published on

oefenGroenlicht (oGL) van 14 april 2010. Afstuderen Manon van der Sar.

4 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
736
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Onderzoekwordtveelalop ouderwetsetraditionelewijzeuitgevoerd. De herkenbaredagelijkseenqueteszijnwellichtnietlangerde manieromaannieuweinformatietekomen. In plaats van het meten van sociaalwenselijkeantwoorden, het aanbrengen van argumenten en/of het creeren van eeninvalshoekis het tijdvoorgeintegreerdonderzoekop vernieuwendewijze. Mijnmissie: ontwikkeleeninteractiefbetekenisvolonderzoeksinstrumentvoormerkgedreveninnovatie.
 • Merkgedreveninnovatie? Omeenkaderteschetsenvoorhet teontwikkelenonderzoeksinstrumentis het doel van het onderzoekmerkgedreveninnovatie: ookwel Brand Driven Innovation genaamd. Erik RoscamAbbingbrengtnogditjaareenboekuitover dezematerie. BDI in eennotendop: 4 verschillendefaseringenomvanuithet merkteinnoveren. 1: Merkbruikbaarheid, 2: Innovatiestrategie, 3: Ontwerpstrategie en 4: Contactmomenten (touchpoints).
 • Het doelinnoverenbrengtnogalwateisenmet zichmeevoorhet doen van onderzoek en het resultaathiervan. Minder belangrijk is het heden of het verleden des tebelangrijkeris de toekomst. Men zoektgeenantwoorden op vragen van nu maarinzichten, waarden en inspiratievoormorgen.
 • Eenmanieromonderzoektedoenvoordezeontastbaretoekomst is middels Design Research. Hierbijwordt het ontwerpengebruiktalsproces en alsdoel. Erkomtdusveelvisueleinformatievrij. Het voordeelhiervan is mededatontwerpersuitstekend in staatzijnomabstractieconcreettemaken en andersom.
 • Zilverbvheeft in 2008 7daysinmylife ontwikkeld. Een instrument om via het bijhouden van dagboeken online informatieteverzamelen. De informatieuitditinstrument in combinatie met huisbezoeken en sessieszijnbruikbaarvoorallefasesvan het BDI-model. Echter de informatie is moeilijktebereiken (plaats en tijdgebonden) en het proces is voor de opdrachtgeverveelalslechtteoverzien.
 • Zoals al even genoemd is mijnvisieop onderzoek: “Onderzoekkanveelauthentieker, (kwantitatiever,) creatiever, kwalitatiever en hoeftnietlangertijd- en plaatsgebondentezijn. Daarkomtbijdat de onderzoeksresultaten door het geheleprocesaanwezigbehorentezijn. Op die manierontstaatereengelaagdheidwaarbijvanaf elk niveauteruggegrepenkanworden op pure informatie.” Onderzoek is eenmiddelomaaninformatie(inzichten, waarde, inspiratiee.d.) tekomen. Nu wordenonderzoeksresultatenvaakmisbruikt. De manierwaarop we onderzoekdoen is verouderd.
 • Om duidelijktemaken hoede ontwikkeling van eenonderzoeksinstrumentverdeelt is in paragrafenbijdezeeenkortoverzicht(preview) van de inhoud van de scriptie. 2.1: Interactiefonderzoeksinstrument. Watverstaanwe hieronder? O.a. Flow en interactie met en binnen het instrument.
 • Tevens de methode van onderzoek die de interactie en wellichtrollenbepaald.
 • 2.2 Gebruikers. Elkegebruiker van het onderzoeksinstrumentkentanderedoelen en motivaties. Dezezijngebundeld in 4 verschillenderollen. Gebruikerskunnenverschillenderollenvertegenwoordigen.
 • 2.3:Betekenis. Om het instrument nietnutteloos en irritant temaken is het van belangom het instrument voorbetekenisklaartestomen. Enkelgebruikerskunnenwaardehechtenaandit instrument.
 • 2.4: Merkgedreveninnovatie (BDI). Om het kader van het onderzoeksinstrument (en onderzoeksdoel) heldertekrijgeneenuitgebreiderbeeld van het begrip BDI. Waarin het merkstaatvoor de relatietussenconsument en bedrijf en het merk (niet de consument) hierincentraalstaat.
 • 2.5 Authentiekeinformatie,authentiekemensen. Om uitsprakentekunnendoen over informatie is het van belangdatdezeinformatieauthentiek (echt) is. Erzijnverschillendemanierenomaanauthentiekeinformatietekomen. Onderandere door het doen van ethnografischonderzoek, reeds gebruikte media tegebruiken of gebruiktemaken van netwerken. (Waarin het vrijwelonmogelijk is gewordenomteliegen)
 • 2.6 Buy-in. Om het nut van het onderzoeksinstrumentteverhelderenwordenverschillendeeisen van gebruikers in overweginggenomen. Belangrijk is welkemotivatiekennengebruikersomdeeltenemen? Hiervoor is eenmotivatiemodelontwikkeld. Dit model is reeds overgenomen/toegepast door enkeleanderestudenten.
 • 2.7 Creatiefontwerpendonderzoek: Design Research. Erzijnverschillendekansenbinnen Design Research. Net al even genoemd. Belangrijk is het benutten van de bestaandemogelijkheden en kennishiervan.
 • 2.8 Bestaandeinstrumenten(binnen de kaders van ontwerpendonderzoek). Hierbij is een matrix de oplossingomverschillendeinstrumenten met elkaartevergelijken. Watzijn de rollen van dezeinstrumenten? Op welkewijzespeeltidentiteithierbijeenrol?
 • 2.9 Randvoorwaarden, welkeeisenof aanbevelingenzijnteontwikkelenaande hand van de vorigeparagrafen. En theoretischeonderbouwing, alsbrugnaarde realisatie.
 • Om duidelijkheidtekrijgenin de fasering van het onderzoeksinstrumentzijnverschillendeflowcharts ontwikkeld. Belangrijk is de terugkoppeling en het overzicht per fase. Het onderzoeksinstrumentheeftdaarbijkenmerkenvan eenprojectinstrument. Het belangrijkste is de schakel en het niveau van de verschillendeacties.
 • Op dit moment is de realisatiefase in volle gang. Erliggenverschillendeschetsenvoordrieverschillendemanierenvan gebruik: Invoer, Handeling en Overzicht.
 • Next steps voor de realisatie van het onderzoeksinstrumentliggenzowelop theoretischals op praktischterrein. De schetsendienenverderuitgewerkttewordentot waardigeontwerpenen de scriptiedienthiernatewordenafgerond.
 • Kortomeenonderzoeksinstrumentmet eenvisie. Eenduurzaaminstrument voorvandaagen morgen. Met ambitie. Waarinonderzoeknietverdwijntof wordt ‘misbruikt’ maarwordttoegepasten verklaard.
 • [oGL] oefenGroenlicht presentatie | Onderzoeksinstrument voor merkgedreven innovatie

  1. 1. Onderzoeksinstrument<br />Manon van derSar | 14 april 2010<br />
  2. 2. Brand Driven Innovation<br />
  3. 3. “Design is a way<br />to ask questions”<br />(Eric Zimmerman: Design Research)<br />Onderzoeksinstrument<br />
  4. 4. “It’s not the pixels, <br />it’s the picture”<br />(Darrel Rhea: Making Meaning)<br />Onderzoeksinstrument<br />
  5. 5. “We don’t want to be ‘herd’, <br />just personally seen”<br />(John Gerzema: Brand Bubble)<br />7daysinmylife<br />
  6. 6. “Onderzoekdientgeintegreerd<br />tezijndoor het gehele ..proces”<br />Visie<br />
  7. 7. Opbouw<br />
  8. 8. Opbouw<br />
  9. 9. Opbouw<br />
  10. 10. Opbouw<br />
  11. 11. Opbouw<br />
  12. 12. Opbouw<br />
  13. 13. Opbouw<br />
  14. 14. Opbouw<br />
  15. 15. Opbouw<br />
  16. 16. Opbouw<br />
  17. 17. Flowchart<br />
  18. 18. Schetsen<br />
  19. 19. “A space can only be made into a place <br />by its occupants. The best that the designer <br />can do is put the tools into their hands.” <br />(Steve Harrison: Design Research)<br />Next steps<br />
  20. 20. “Eenonderzoeksinstrument<br />voorvandaagen morgen. <br />Nu en zometeen.”<br />Onderzoeksinstrument<br />Manon van derSar | 14 april 2010<br />

  ×