Dokumen standard dunia sains dan teknologi sk tahun 1

432 views
355 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dokumen standard dunia sains dan teknologi sk tahun 1

 1. 1. DRAF100911iDRAFKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADUNIA SAINS DAN TEKNOLOGITAHUN SATUKURIKULUM SEKOLAH RENDAHKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
 2. 2. iDOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGITAHUN 1MODUL TERAS TEMABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. iiDRAF100911Cetakan Pertama 2011© Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia 2011Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-laincara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran KerajaanPersekutuan , 62604 Putrajaya.Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam PenerbitanDunia Sains dan Teknologi. Tahun 1ISBN 978-967-0359-01-41. Science - Study and teaching (Primary).2. Technology - Study and teaching (Primary).3. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum.372.35043Dicetak Oleh:CETAKRAPI Sdn Bhd.No.22, Jalan Sri Ehsan SatuTaman Siri Ehsan, Kepong52100 Kuala Lumpur.Tel : 03-6273 6391 Faks : 03-6273 6392Email : crsb@streamyx.comii
 4. 4. iiiDRAF100911KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viPengenalan 1Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi 2Matlamat 2Fokus 2Dokumen Standard DST 3Pelaksanaan DST 4Dokumen Standard Kurikulum Sains 5Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi 33
 5. 5. iv
 6. 6. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih eratdalam kalangan seluruh masyarakatnya; memeliharasatu cara hidup demokratik; mencipta masyarakatyang adil bagi kemakmuran negara yang akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 7. 7. viviPendidikan di Malaysia adalah suatuusaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
 8. 8. 1PENGENALANStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubalberlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu SekolahRendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan.Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah RendahMatlamat Pendidikan Prasekolah:Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semuaaspek perkembangan, menguasai kemahiran asas danmemupuk sikap positif sebagai persediaan untuk kesekolah rendah.Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah:Untuk memastikan perkembangan potensi murid secaramenyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembanganini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani danintelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonisdan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satubentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasauntuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menanganicabaran kehidupan masa kini dan masa depan.Organisasi Kurikulum Berasaskan TunjangOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagimembangunkan modal insan yang berpengetahuan danberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamayang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentukinsan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani danintelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluidisiplin ilmu tertentu iaitu:1. Komunikasi2. Kerohanian, Sikap dan Nilai3. Kemanusiaan4. Sains dan Teknologi5. Perkembangan Fizikal dan Estetika6. Keterampilan DiriRajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR
 9. 9. 2DRAF100911KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARDKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalambentuk pernyataan standard kandungan dan standardpembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.Standard KandunganPernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patutketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempohpersekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahirandan nilai.Standard PembelajaranSatu penetapan kriteria untuk memastikan kualitipembelajaran dan pencapaian bagi setiap standardkandunganStandard kandungan dan standard pembelajarandiorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yangmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yangtelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungankurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yangdinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas,Modul Teras Tema dan Modul Elektif.MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGIDunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemenSains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan TeknologiMaklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. DuniaSains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadapSains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasimurid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasaiilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiranberfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatanbertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajarandan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untukmengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.MATLAMATMatlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untukmenanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melaluipengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains danteknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingindikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran prosessains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotordan kemahiran TMK.FOKUSFokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:Menyemai minat murid terhadap sains danteknologi serta mengembangkan kreativiti muridmelalui pengalaman dan penyiasatan bagimenguasai ilmu sains, kemahiran serta sikapsaintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyailandasan untuk mengaplikasikan sains danteknologi dalam kehidupan harian.Memperoleh pengetahuan dan menguasai asaskemahiran praktis, mereka bentuk sertaberkebolehan mengaplikasikan asas teknologi kearah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiranasas TMK di dalam DST serta mengaplikasikansecara merentas kurikulum dengan kreatifmengikut tahap kebolehan murid.
 10. 10. 3DRAF100911Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalamSains, RBT dan TMK bagi menyediakan muriddalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT diTahap II.SainsStandard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untukmenyemai minat murid terhadap sains dan teknologi sertamengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman danpenyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikapsaintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasanuntuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupanharian.Reka Bentuk dan TeknologiStandard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan danmenguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk sertaberkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arahmelahirkan murid yang kreatif dan inovatif.Teknologi Maklumat dan KomunikasiStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMKserta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengankreatif mengikut tahap kebolehan murid.DOKUMEN STANDARDDalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu DokumenStandard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT danDokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua DokumenStandard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yangdinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains danTeknologi.Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untukguru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:Pengenalan kepada SainsSains HayatSains FizikalSains BahanBumi dan Sains AngkasaTeknologi dan kehidupan Lestari - StandardKurikulum RBT berada di dalam tema ini.DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:menggunakan TMK secarabertanggungjawab dan beretikamemilih dan mengaplikasikan sumber TMKyang bersesuaianmenggunakan TMK untuk mencari,mengumpul, memproses danmenggunakan maklumatmenggunakan TMK untuk mendapatkandan berkongsi maklumat
 11. 11. 4DRAF100911menggunakan TMK untuk penyelesaianmasalah dan membuat keputusanmenggunakan TMK untuk meningkatkanproduktiviti dan pembelajaranmenggunakan TMK untuk mengemukakanidea dan maklumat secara kreatif daninovatifPELAKSANAANWaktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkansebanyak 60 minit seminggu. Dalam p&p DST diperuntukkannisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktuuntuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&pDST setahun, agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu danTMK ialah 12 waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sainsdan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST.Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakanprasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyaikekurangan dalam prasarana, guru haruslah membuatperancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaikmungkin. Dicadangkan, guru boleh menggunakan komputerriba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST danmemastikan murid belajar menggunakan komputer secarabergilir-gilir.Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sainsmenggunakan TMK. Sekiranya kemahiran ini masih belumdapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkansecara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain.Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaanTMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah P&P supayaTMK dapat digunakan. Sebagai contoh guru boleh membawakomputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayanganatau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus ataubahan-bahan digital. Guru juga boleh meminjam beberapakomputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secaraberkumpulan. Sebagai contoh yang lain, murid membuat uji kajidi bilik Sains, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yangmempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untukmemasukkan data atau melengkapkan tugasan.
 12. 12. 5DRAF100911KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHSAINSDOKUMEN STANDARD KURIKULUM
 13. 13. 6
 14. 14. 7KANDUNGANPendahuluan 991011161717182021232324252627282829293031Matlamat dan ObjektifKemahiran SaintifikKemahiran BerfikirSikap Saintifik dan Nilai MurniStrategi Pengajaran dan PembelajaranPendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsKaedah Pengajaran dan Pembelajaran SainsPenilaianOrganisasi Standard Kurikulum SainsSains HayatBenda Hidup dan Benda Bukan HidupManusiaHaiwanTumbuhanSains FizikalMata untuk MelihatHidung untuk MenghiduLidah untuk MerasaKulit untuk Menyentuh dan MerasaTelinga untuk MendengarMenggunakan Semua DeriaSains BahanTimbul dan TenggelamTeknologi dan Kehidupan LestariReka Bentuk
 15. 15. 8
 16. 16. 9DRAF100911PENDAHULUANPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam FalsafahPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untukmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang,dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. StandardKurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkanuntuk menghasilkan insan yang dihasratkan.Standard Kurikulum Sains secara keseluruhanmerangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat matapelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalahSains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan SainsMenengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkandi peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik danSains Tambahan.Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dansekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberipenekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sainskepada murid supaya celik sains dan menyediakan merekauntuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Matapelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atasadalah untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif danmenyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebihumum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepadamurid mengikut kecenderungan, minat dan keupayaan dalambidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains danteknologi yang khusus. Golongan murid ini bakal menjadisumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yangakan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunannegara.MATLAMATMatlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untukmenanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melaluipengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifikdan nilai murni.OBJEKTIFStandard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkanminat tentang dunia di sekeliling mereka.2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiransaintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.3. Meningkatkan daya kreativiti murid.4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dankemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagimembuat keputusan dan menyelesaikan masalah.6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnyamembolehkan murid mengamalkannya.7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.
 17. 17. 10DRAF100911KEMAHIRAN SAINTIFIKSains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiransaintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiransaintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankansebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik.Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dankemahiran manipulatif.Kemahiran Proses SainsKemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkantentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secarabersistem.Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalahseperti berikut:Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,pendengaran, sentuhan, rasa atau bauuntuk mengumpulkan maklumat tentangobjek dan fenomena.Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untukmengasing dan mengumpulkan objek ataufenomena berdasarkan ciri yang sama.Mengukur danmenggunakannomborMembuat pemerhatian secara kuantitatifdengan menggunakan nombor atau alatberunit piawai atau alat yangdiseragamkan sebagai unit rujukan.MembuatinferensMembuat kesimpulan awal yangmunasabah, yang mungkinbenar atau tidak benar untukmenerangkan sesuatu peristiwaatau pemerhatian.Meramalkan Membuat jangkaan tentangsesuatu peristiwa berdasarkanpemerhatian dan pengalamanyang lalu atau berdasarkandata.Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusundan mempersembahkanmaklumat atau idea dalambentuk tulisan, lisan, jadual,graf, rajah atau model.Menggunakanperhubunganruang dan masaMemerihalkan perubahanparameter seperti lokasi, arah,bentuk, saiz, isipadu, berat danjisim dengan masa.Mentafsirkan data Memberi penerangan yangrasional tentang objek, peristiwaatau pola daripada data yangdikumpulkan.Mendefinisikansecara operasiMemberi tafsiran tentangsesuatu konsep denganmenyatakan perkara yangdilakukan dan diperhatikan.
 18. 18. 11DRAF100911Mengawalpemboleh ubahMengenal pasti pemboleh ubahdimanipulasikan, pemboleh ubahbergerak balas dan pemboleh ubah yangdimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatansatu pemboleh ubah dimanipulasikanuntuk memerhatikan hubungannyadengan pemboleh ubah bergerak balas.Pada masa yang sama pemboleh ubahyang lain dimalarkan.MembuathipotesisMembuat suatu pernyataan umumtentang hubungan antara pemboleh ubahyang difikirkan benar bagi menerangkansesuatu perkara atau peristiwa.Pernyataan ini boleh diuji untukmenentukan kesahihannya.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatanuntuk menguji sesuatu hipotesis,mengumpulkan data,mentafsirkan datasehingga mendapat rumusan daripadapenyiasatan itu.Kemahiran ManipulatifKemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalampenyiasatan sains yang membolehkan murid melakukanperkara berikut:Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahansains dengan betul.Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul danselamat.Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.KEMAHIRAN BERFIKIRBerfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individumenggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yangada pada dirinya bagi membolehkannya memahami danmencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistempendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir dikalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaranberfikrah.Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkansecara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalamproses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangdengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnyauntuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajarandan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir danstrategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritisdan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akansentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelummenerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatifmempunyai daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakanidea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea danproduk sedia ada.Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggiperingkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiaplangkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dankreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepadaproses berfikir.
 19. 19. 12DRAF100911Kemahiran Berfikir KritisPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritisadalah seperti berikut:Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,kualiti dan unsur sesuatu konsep atauobjek.Membandingkandan membezakanMencari persamaan dan perbezaanberdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,kualiti dan unsur sesuatu objek atauperistiwa.Mengumpulkandan mengelaskanMengasingkan dan mengumpulkanobjek atau fenomena kepada kumpulanmasing-masing berdasarkan kriteriatertentu seperti ciri atau sifat sepunya.Membuat urutan Menyusun objek dan maklumatmengikut tertib berdasarkan kualiti ataukuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz,masa, bentuk atau bilangan.MenyusunmengikutkeutamaanMenyusun objek atau maklumatmengikut tertib berdasarkan kepentinganatau kesegeraan.Menganalisis Mengolah maklumat denganmenguraikannya kepada bahagian yanglebih kecil bagi memahami sesuatukonsep atau peristiwa serta mencarimakna yang tersirat.MengesankecondonganMengesan pandangan atau pendapatyang berpihak kepada atau menentangsesuatu.Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatuperkara dari segi kebaikan dankeburukan, berdasarkan bukti atau dalilyang sah.MembuatkesimpulanMembuat pernyataan tentang hasilsesuatu kajian yang berdasarkankepada sesuatu hipotesis ataumengukuhkan sesuatu perkaraberdasarkan penyiasatan.Kemahiran Berfikir KreatifPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatifadalah seperti berikut:Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitandengan sesuatu perkara.Menghubungkait-kanMembuat perkaitan dalam sesuatukeadaan atau peristiwa untuk mencarisesuatu struktur atau corakperhubungan.MembuatinferensMembuat kesimpulan awal yangmunasabah, yang mungkin benar atautidak benar untuk menerangkansesuatu peristiwa atau pemerhatian.Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuperistiwa berdasarkan pemerhatiandan pengalaman yang lalu atau datayang boleh dipercayai.
 20. 20. 13DRAF100911Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadapsesuatu perkara untuk keseluruhankumpulan berdasarkan pemerhatian keatas sampel atau beberapa maklumatdaripada kumpulan itu.Membuatgambaran mentalMembuat tanggapan ataumembayangkan sesuatu idea, konsep,keadaan atau gagasan dalam minda.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yangberasingan untuk menghasilkan satugambaran menyeluruh dalam bentukseperti pernyataan, lukisan atauartifak.MembuathipotesisMembuat suatu pernyataan umumtentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagimenerangkan sesuatu perkara atauperistiwa. Pernyataan ini boleh diujiuntuk menentukan kesahihannya.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentangsesuatu konsep yang kompleks ataumujarad secara mengaitkan konsep itudengan konsep yang mudah ataumaujud yang mempunyai ciri yangserupa.Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru ataumelakukan pengubahsuaian kepadasesuatu yang sedia ada untukmengatasi masalah secara terancang.Strategi BerfikirPenerangan tentang setiap strategi berfikir adalah sepertiberikut:Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membinapengertian, konsep atau modelberdasarkan ciri spesifik sepunya yangsaling berhubung.MembuatkeputusanMemilih satu alternatif penyelesaianyang terbaik daripada beberapa alternatifberdasarkan kriteria tertentu bagimencapai matlamat yang ditetapkan.MenyelesaikanmasalahMencari penyelesaian yang tepat secaraterancang terhadap situasi yang tidakpasti atau mencabar ataupun kesulitanyang tidak dijangkakan.Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir,kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yangditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yangdigunakan dalam membuat pertimbangan secara logik,rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikirkritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jikaseseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secarainduktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambarankeseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir(KBSB).
 21. 21. 14DRAF100911Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaransains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut:1. KBSB diperkenalkan.2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dandiperkembangkan dengan bimbingan guru.5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yanglain untuk mencapai tugasan berfikir.Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSBdalam sains diberikan dalam Buku Panduan PenerapanKemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajarandan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum,1999).Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran ProsesSainsKemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukanuntuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuatkeputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mentalyang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dansistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersamadengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjaminkeupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlumenguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiranberfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran prosessains adalah seperti berikut:KemahiranBerfikirKritisMencirikanMembandingkan &membezakanMengumpulkan &mengelaskanMembuat urutanMenyusun mengikutkeutamaanMenganalisisMengesankecondongankMenilaiMembuatkesimpulanKreatifMenjanakan ideaMenghubungkaitkanMembuat inferensMeramalkanMembuat hipotesisMensintesiskanMengitlakkanMembuat gambaranmentalMenganalogikanMereka ciptaStrategi BerfikirMengkonsepsikanMenyelesaikan masalahMembuat keputusanMenaakul
 22. 22. 15DRAF100911Kemahiran Proses Sains Kemahiran BerfikirMemerhati MencirikanMembandingkan danmembezakanMenghubungkaitkanMengelaskan MencirikanMembandingkan danmembezakanMengumpulkan danmengelaskanMengukur dan menggunakannomborMenghubungkaitkanMembandingkan danmembezakanMembuat inferens MenghubungkaitkanMembandingkan danmembezakanMenganalisisMembuat inferensMeramalkan MenghubungkaitkanMembuat gambaran mentalMenggunakan perhubunganruang dan masaMembuat urutanMenyusun mengikut keutamaanMentafsirkan data Membandingkan danmembezakanMenganalisisMengesan kecondonganMembuat kesimpulanMengitlakkanKemahiran Proses Sains Kemahiran BerfikirMenilaiMendefinisi secara operasi MenghubungkaitkanMenganalogikanMembuat gambaran mentalMenganalisisMengawal pemboleh ubah MencirikanMembandingkan danmembezakanMenghubungkaitkanMenganalisisMembuat hipotesis MencirikanMenghubungkaitkanMembandingkan danmembezakanMenjanakan ideaMembuat hipotesisMeramalkanMensintesiskanMengeksperimen Semua kemahiran berfikirBerkomunikasi Semua kemahiran berfikir
 23. 23. 16DRAF100911Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan KemahiranBerfikir dan Kemahiran SaintifikStandard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaranberfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiransaintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yangdihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dankemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran danpembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaankemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan disamping penerapan sikap saintifik dan nilai murni.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNIPengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dannilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupukdalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dannilai murni seperti yang berikut:Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatuperkara.Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan sertaterhadap alam sekitar.Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada carauntuk memahami alam.Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dansihat.Menghargai keseimbangan alam semula jadi.Berhemah tinggi dan hormat menghormati.Menghargai sumbangan sains dan teknologi.Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Berfikiran kritikal dan analitis.Luwes dan berfikiran terbuka.Baik hati dan penyayang.Bersifat objektif.Sistematik.Bekerjasama.Adil dan saksama.Berani mencuba.Berfikir secara rasional.Yakin dan berdikari.Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlakumengikut peringkat berikut:Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikapsaintifik dan nilai murni.Memberi perhatian serta respons.Menghayati dan mengamalkan.Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalamkehidupan.Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untukdomain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai.Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaranpenerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secaraberterusan. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkankerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentangkepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat,bekerjasama, jujur dan tabah.Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkanpenerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkanmeneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard
 24. 24. 17DRAF100911kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajarantentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelummemulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran.Penerapan Unsur PatriotismeStandard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupukunsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan muridbagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi,kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologidi negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam standardkurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan danpenguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapatmengembangkan minda seseorang murid ke tahap yangoptimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaranberfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dankreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedarsecara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangdigunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yangberaras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid dimintamenyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritismereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran danpembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikapsaintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlakumelalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sainsteknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual danpembelajaran masteri.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsPendekatan Inkuiri-PenemuanPendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yangmementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuirisecara am bermaksud mencari maklumat, menyoal danmenyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuanmerupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuanberlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemuioleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen muridakan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulansendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahamikonsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut.Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkansemasa proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingatbahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakandalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Terdapatkonsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsungoleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.KonstruktivismeKonstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkanbahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiripemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsurpenting dalam kontruktivisme adalah:Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
 25. 25. 18DRAF100911Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan ideaasal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula ideamereka.Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea danpengalaman serta membuat refleksi.Pendekatan Sains, Teknologi dan MasyarakatPembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapatmenghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupanharian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagaipendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan PendekatanSains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektifpembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalamkurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkanpembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincanganberlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat.Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama denganaplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupanmasyarakat.Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkandengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkanmurid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekataninkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan diantara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan.Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahajatetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sainsdengan kehidupan mereka.Pembelajaran MasteriPembelajaran ini merupakan satu pendekatan yangmemastikan semua murid menguasai standard pembelajaranyang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsipbahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikutkadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikansebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran SainsPendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehdilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran danpembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depandan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum inicadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidakdinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulumbegini membolehkan guru menggunakan kreativiti merekasendiri untuk menyampaikan dan murid memperolehpengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan.Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnyaberdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan dankepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasaranayang ada. Di samping berperanan sebagai penyampaipengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran danpembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jeniskecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yangberbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagaikecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentangkaedah ini.
 26. 26. 19DRAF100911EksperimenEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalampelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatanuntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedahsaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiranberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankaneksperimen adalah:Mengenal pasti masalahMembuat hipotesisMerancang eksperimen- Mengawal pemboleh ubah- Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan- Menentukan langkah menjalankan eksperimen- Menentukan kaedah mengumpulkan data- Menentukan kaedah menganalisis dataMelakukan eksperimenMengumpulkan dataMenganalisis dataMentafsirkan dataMembuat kesimpulanMembuat pelaporanDalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripadaeksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluangmereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangkacara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yangboleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagaimanamembentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini bolehdijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.PerbincanganPerbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danmengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yangsahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiranyang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Guru bolehbertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan-soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan.Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepasmenjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul danmentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilikdarjah, penyelesaian masalah dan lain-lain.SimulasiSimulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yangsebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan,permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan,murid melakonkan sesuatu peranan secara spontanberdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainanpula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermainuntuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahamiproses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakiliobjek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkansituasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsipyang dipelajari.ProjekProjek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalamkumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masayang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal.Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikanmasalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang
 27. 27. 20DRAF100911keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifakatau lain-lain perlu dibentangkan.Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik DarjahPembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusatsains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang bolehmenjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan danbermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melaluilawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlumenjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasalawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagimembuat rumusan aktiviti yang dijalankan.Kajian Masa DepanMurid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjauperubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan.Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkanpelbagai bidang. Nilai murni seperti bertanggungjawab danbekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.Penyelesaian MasalahPenyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkanmurid secara aktif untuk membuat keputusan atau untukmencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah,aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen bolehdijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkanlangkah berikut:Kenal pasti dan faham masalahJelaskan masalahCari alternatif penyelesaian masalahJalankan operasi penyelesaianNilaikan penyelesaianPenggunaan TeknologiTeknologi merupakan satu wadah yang berkesan untukmemperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologiseperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikanpengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik danberkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satuwadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yangsukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentukperisian kursus atau laman web.PENILAIANPenilaian di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahappenguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telahdipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu guru untukmenambah baik kaedah pengajarannya. Hasil penilaian di bilikdarjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untukmerancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagipenguasaan dan pemahaman murid.
 28. 28. 21DRAF100911Beberapa kaedah penilaian dalam bilik darjah yang bolehdijalankan adalah:Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dariaspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni.Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yangdilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh.Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel ataulisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalanobjektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalahpenting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri danpengetahuan murid tentang konten yang dipelajari.Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individutentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sainsadalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilaimurni.Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secaraindividu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap danfolio.Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untukmenyampaikan maklumat secara saintifik.ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINSStandard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains,Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan SainsAngkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sungguh punbegitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinyamerangkumi keenam-enam tema tersebut.Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, SainsFizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologidan Kehidupan Lestari diperincikan melalui StandardKandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandunganmempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yangdikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domainkognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan inimerupakan pernyataan umum yang mengandungi unsurpengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikapsaintifik dan nilai murni yang sesuai dengan StandardPembelajaran yang dihasratkan.Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yangditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dankemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntutmurid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasaikonsep sains yang dihasratkan. Secara am, StandardPembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah kekompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaranboleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluanpembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulisdi akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan,
 29. 29. 22DRAF100911tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikutidengan domain afektif.Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancangsecara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapaStandard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaiandan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semuaStandard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yangberkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran danpembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterapsecara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagidomain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untukmencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluanpembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gayapembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yangdapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiransecara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di sampingmenggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapaiStandard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemenkeusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan kearah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang kearah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggiselaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada muridTahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema inimenggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi(RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagitujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMKdigabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modulpenggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan gurumembimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran.
 30. 30. 23SAINS HAYATSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP1.1 Memahami ciri benda hidup danbenda bukan hidup.1.1.11.1.21.1.3Murid boleh:Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan,bernafas, bergerak, membesar dan membiak.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2. MANUSIA2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuhmanusia.2.1.12.1.22.1.3Murid boleh:Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung,mulut, lidah, tangan dan kaki.Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagiantubuh manusia.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.2.2.1Murid boleh:Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.
 31. 31. 24DRAF100911STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3. HAIWAN3.1 Menganalisis haiwan dan bahagiantubuh haiwan.3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.5Murid boleh:Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing,ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama.Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut,telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungutdan cangkerang.Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan denganbahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama danberbeza.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3.2 Menghargai pelbagai haiwan disekeliling kita.3.2.13.2.23.2.3Murid boleh:Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidakmenganiaya haiwan.
 32. 32. 25DRAF100911STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4. TUMBUHAN4.1 Menganalisis tumbuhan danbahagian tumbuhan.4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.5Murid boleh:Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput,paku pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokoknanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokokpisang.Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun,bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhansebenar.Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengantumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan.Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang samadan ada ciri yang berbeza.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.4.2 Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan.4.2.14.2.2Murid boleh:Mereka bentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dankraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat denganmenggunakan bahagian-bahagian tumbuhan.Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan disekeliling kita.4.3.1Murid boleh:Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapatsatu jenis tumbuhan sahaja.
 33. 33. 26SAINS FIZIKALSTANDARD PRMBELAJARANSTANDARD KANDUNGAN5. MATA UNTUK MELIHAT5.1 Mengaplikasikan pengetahuantentang pelbagai warna.5.1.15.1.25.1.35.1.4Murid boleh:Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deriapenglihatan.Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning,ungu, dan jingga.Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.5.2 Memahami pengetahuan tentangpelbagai bentuk.5.2.15.2.2Murid boleh:Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat, segiempatsama, segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaranmurid.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.5.3 Menganalisis pengetahuan tentangpelbagai saiz.5.3.15.3.25.3.35.3.4Murid boleh:Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi,rendah.Menyusun objek mengikut urutan saiz.Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
 34. 34. 27DRAF100911STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5.4 Memahami ciri objek berdasarkanwarna, saiz dan bentuk.5.4.15.4.25.4.35.4.4Murid boleh:Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saizatau bentuk.Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza.Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentangpelbagai bau.6.1.16.1.26.1.36.1.4Murid boleh:Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deriabau.Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbauberdasarkan penyiasatan.Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.6.2 Menghargai deria bau.6.2.1Murid boleh:Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.
 35. 35. 28DRAF100911STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7. LIDAH UNTUK MERASA7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentangpelbagai rasa.7.1.17.1.27.1.37.1.4Murid boleh:Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deriarasa.Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin,pahit, dan masam dengan menjalankan penyiasatan.Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.7.2 Menghargai deria rasa.7.2.1Murid boleh:Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makananyang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkankesihatan.8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.8.1.18.1.28.1.38.1.48.1.5Murid boleh:Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deriasentuh.Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras danlembut melalui penyiasatan.Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan.Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
 36. 36. 29DRAF100911STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN9. TELINGA UNTUK MENDENGAR9.1 Memahami pelbagai bunyi dankepentingannya.9.1.19.1.29.1.39.1.4Murid boleh:Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deriapendengaran.Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentangderia.10.1.110.1.210.1.3Murid boleh:Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.10.2 Menghargai organ deria kurniaanTuhan.10.2.1Murid boleh:Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organderia.
 37. 37. 30SAINS BAHANNARAJALEBMEPDRADNATSNAGNUDNAKDRADNATS11. TIMBUL DAN TENGGELAM11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dantenggelam.11.1.111.1.211.1.3Murid boleh:Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melaluipenyiasatan.Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yangtimbul supaya tenggelam.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
 38. 38. 31TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARISTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN12. REKA BENTUK12.1 Mencipta binaan daripada bentukasas bongkah.12.1.112.1.212.1.312.1.4Murid boleh:Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus, kuboid, piramid,prisma, kon, silinder dan sfera.Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas danbentuk asas bongkah.Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
 39. 39. 32
 40. 40. 33DRAF100911TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIDOKUMEN STANDARD KURIKULUM
 41. 41. 34
 42. 42. 35KANDUNGANStandard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 3737373738394041424242434546485052576163MatlamatObjektifFokusPerancangan KandunganKandungan Standard Kurikulum TMKPrinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan PembelajaranStrategi TMK dalam KurikulumIntegrasi TMK dalam KurikulumTMK sebagai Mata PelajaranPerkakasan Dan PerisianPenggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan PembelajaranPengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSRPentaksiranStandard Kandungan dan Standard PembelajaranKurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini?Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan KomunikasiContoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia
 43. 43. 36DRAF100911Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa InggerisLampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: MatematikLampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: SainsLampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni VisualContoh Penggunaan Kaedah PentaksiranLampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan KomunikasiLampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah PemerhatianLampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran PersembahanLampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian FormatifLampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan UjianLampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran PortfolioLampiran 12: Contoh-contoh SimulasiLampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi65676971737577787980828384
 44. 44. 37STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAHStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capaidalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempohpersekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduankepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaranberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapatmenyediakan banyak peluang kepada murid untukmemanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagaiaktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan.MATLAMATMatlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakanpenanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6.Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dankemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkankreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dariperingkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat.OBJEKTIFPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab danberetika.ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangbersesuaian.iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,memproses dan menggunakan maklumat.iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan danberkongsi maklumat.v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalahdan membuat keputusan.vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkanproduktiviti dan pembelajaran.vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danmaklumat secara kreatif dan inovatif.FOKUSTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidangpembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnyasistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat danKomunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalampenggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisianaplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungimaklumat di mana saja dan bila-bila masa.Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisiandan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagaibentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I(Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasiTMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 danTahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.
 45. 45. 38DRAF100911PERANCANGAN KANDUNGANKurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modulardi mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul(Bahagian) seperti berikut:Modul PeneranganPemilihan danPengaplikasian SumberTMKMemilih dan mengaplikasisumber TMK yang bersesuaianTMK dalam PengurusanMaklumatMenggunakan TMK untukmencari, mengumpul,memproses, menggunakan danberkongsi maklumatTMK dalam peningkatanproduktiviti dan kualitipembelajaranMenggunakan TMK untukpenyelesaian masalah danmembuat keputusan bagimeningkat produktiviti danpembelajaran.Penggunaan TMK dalamkreativiti dan inovasiMenggunakan TMK untukmengemukakan idea danmaklumat secara kreatif daninovatif.Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepadaobjektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentukstandard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masayang sama Standard Kurikulum TMK menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.PengetahuanPengetahuan meliputi perkara di bawah:a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produkberasaskan TMK.KemahiranKemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akanmelahirkan perkara di bawah:a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian danpenyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaranmaklumat.b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikirankritikal, kreatif dan reflektif.c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.NilaiMurid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikansistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etikakomunikasi dalam TMK akan memupuk sikapbertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.
 46. 46. 39DRAF100911KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMKStandard Kurikulum TMK terbahagi kepada StandardKandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuhStandard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikanpetunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan StandardPembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkunganStandard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai olehmurid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancangaktiviti berasaskan TMK.1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab danberetikaMurid akan dapat:1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dantanggungjawab dalam TMK.1.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakanimplikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yangdigunakan.1.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yangdilakukan berkaitan etika dan tanggungjawabpenggunaan TMK.2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangbersesuaianMurid akan dapat:2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakankemudahan TMK.2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dansumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasanatau cabaran).2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagimemenuhi keperluan semasa.3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,memproses dan menggunakan maklumatMurid akan dapat:3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumatdiperlukan.3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan.3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.3.4 Memahami, menggunakan, menganalisis danmenyalurkan maklumat yang dipilih.4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsimaklumatMurid akan dapat:4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti danmemperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakaryang berkaitan dengan bidang yang diminati.4.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumbermaklumat atas talian4.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagimembina pengetahuan.4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkandan membentangkan pengetahuan.
 47. 47. 40DRAF1009115.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah danmembuat keputusanMurid akan dapat:5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalahtermasuk mengenal pasti dan menganalisis masalahtersebut; membangunkan strategi penyelesaian;memilih strategi yang sesuai danmengimplementasikan; dan menilai penyelesaian.5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untukmenyampaikan maklumat atau membentangkankeputusan dengan menggunakan TMK.5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalahdan membuat keputusan; dan nyatakan hasilkeputusan atau cara penyelesaian.5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjayauntuk kegunaan masa depan.6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktivitidan pembelajaranMurid akan dapat:6.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yangefektif dan kreatif; dan untuk menyelesaikan projekdan tugasan.6.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi denganrakan sebaya, pakar dan orang lain untukmeningkatkan produktiviti.6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluangpembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat.7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danmaklumat secara kreatif dan inovatifMurid akan dapat:7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui carayang unik dan baru.7.2 Merancang strategi untuk mengemukakanpengetahuan dan idea baru.7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asliuntuk mengemukakan idea dan maklumat.7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emergingtechnology) untuk mengemukakan idea danmaklumat.PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DANPEMBELAJARANTerdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalampengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid mestimenguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan merekamengendalikan perkakasan dan perisian. Kedua, denganmemperoleh kemahiran ini, murid akan mengaplikasikan danmengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. Untukmenjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedahamali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang bolehdikuasai dalam konteks pembelajaran.
 48. 48. 41DRAF100911Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran danPembelajaranTerdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMKdalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2.Belajar MENGENAI TMKBelajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmupengetahuan dan kemahiran displin ilmu yang khususdalam bidang TMK iaitu Sistem Komputer, Rangkaian,Sistem Maklumat, Multimedia dan Pengaturcaraan.Pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ini kepada murid diajar bersesuaian dengan tahapkognitif dan keupayaan mereka.Belajar DENGAN TMKBelajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMKsebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasanTMK. Antara perisian yang boleh digunakan seperti MSWord, MS PowerPoint, MS Excel, Paint, Geometer’sSketchpad dan Perisian percuma (freeware) belajarmenaip Typing Tutor. Manakala perkakasan pula ialahseperti pencetak, pengimbas dan kamera digital.Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan,menarik dan seronok dengan menggunakan TMK.Penggunaan TMK sebagai alat dalam pengajaran danpembelajaran di peringkat sekolah rendah akan dapatmenjadikan murid lebih kreatif dan inovatif sesuai mengikuttahap pemikiran mereka.Belajar MELALUI TMKBelajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untukmengakses maklumat dan ilmu pengetahuanmenggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM,perisian kursus dan Internet. Contoh belajar melalui TMKdapat dilihat melalui penggunaan bahan sepertiensaiklopedia, kamus, video pembelajaran, perisian kursusPPSMI, Portal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth.Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain.Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajarandan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebihefektif. Sebagai contoh, semasa murid Belajar MENGENAI TMK,pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Semasaproses ini, murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapaimaklumat daripada CD-ROM, DVD-ROM, melayari Internet danakhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasanmereka.STRATEGI TMK DALAM KURIKULUMStrategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalamkurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulumdan juga sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap I, TMKdilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagaielemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. BagiTahap II, TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran.Belajar MENGENAI TMKBelajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMKIsu-isu sosialdan etika
 49. 49. 42DRAF100911INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUMPengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkanpengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakanperkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yanghendak diajar oleh guru. Murid boleh mengguna danmemanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuanatau tugasan mereka. Melalui penggunaan TMK, murid bolehmengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasaidalam suasana yang menyeronokkan.TMK SEBAGAI MATA PELAJARANPada Tahap II, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepadapenguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMKyang berteraskan Sistem Komputer, Multimedia,Pengaturcaraan, Pangkalan Data, Rangkaian dan Internet.Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklahbersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Tigapendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran iniiaitu:a) Belajar MENGENAI TMKb) Belajar DENGAN TMKc) Belajar MELALUI TMKPeruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60minit seminggu. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir denganmata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT).PERKAKASAN DAN PERISIANPerkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolahadalah seperti berikut:a. Perkakasan di Makmal KomputerPelayanKomputer (PC) guruKomputer (PC) muridPengimbasMesin CetakKamera dan Video DigitalMikrofon dan pembesar suarab. Perkakasan untuk guruKomputer ribaProjektor LCDc. PerisianPerisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux danSistem Pengoperasian MacPerisian aplikasi Microsoft Office dan StarOfficePerisian utiliti seperti alat pemain media (Windows MediaPlayer), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulatord. Kemudahan InternetTalian akses InternetSemua perisian yang hendak digunakan di sekolah mestimempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untukmuat turun perisian percuma yang berkaitan dengan matapelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran danpembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang adadisekolah.
 50. 50. 43PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANTeknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya digunapakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Gurudan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalammeningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka.Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaranmembolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran danpembelajaran dan mencapai standard kurikulum. PenggunaanTMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok danmembentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif daninovatif.Belajar MENGENAI TMK, Belajar DENGAN TMK dan BelajarMELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajarandan pembelajaran. Integrasi TMK boleh diimplementasikansecara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK.Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktivitiberasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Dalamkad ucapan, murid boleh memasukan imej dan menulis ucapanatau sajak.Cadangan Strategi Pengajaran dan PembelajaranTerdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakaioleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebihberkesan dengan menggunakan strategi berikut:a. Pembelajaran KendiriPembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekataniaitu Terarah Kendiri (Self-Directed), Kadar Kendiri (Self-Paced), Akses Kendiri (Self-Accessed) dan PentaksiranKendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepadapembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK,konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untukdirealisasikan. Sebagai contoh melalui penggunaan perisiankursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukanapa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuansendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksirpembelajaran sendiri. Strategi ini membolehkan muridmenjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran,lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum.b. KolaboratifPembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yangmementingkan kerjasama dan mengkehendaki muridmenyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMKpendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberitugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti.Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahandan menggunakan perisian persembahan untukmempersembahkan hasil kerja mereka. Semua ahlikumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan,pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama.c. Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran berasaskan projek merupakan satu modelaktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pendekatanaktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yangpanjang, menginterasikan pelbagai disiplin ilmu,berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalankehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan,pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjuruskepada matlamat yang spesifik. Murid berupaya belajarmenggunakan TMK semasa proses menyediakan projek danmurid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadapprojek dengan menggunakan TMK.
 51. 51. 44DRAF100911d. Inkuiri-PenemuanPendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yangmementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuirisecara amnya membawa maksud maklumat, menyoal danmenyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling.Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaransecara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utamadikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti sepertiekperimen, murid akan mengkaji sesuatu fenomena danmencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akanmembimbing murid untuk memahami konsep melalui hasilinkuiri.Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabilaperisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba ataumelaksana ekperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahilatau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Denganmenggunakan perisian aplikasi, murid juga dapat mengalami,mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secarasimulasi. Selain itu, demontrasi sesuatu kejadian yangurutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihatdengan mengunakan perisian 3D Modeling.e. Penyelesaian MasalahKaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedahpembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapatmenyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri.Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif danberpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, carikaedah penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaianmasalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yangdigunakan. Dalam konteks TMK, kaedah ini akan melibatkanmurid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikanmasalah. Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan sesuatutugasan yang memerlukannya memasukkan imej.Murid dapati imej yang diperlukan tidak ada dalamkomputernya. Maka untuk mengatasi masalah itu, muridhendaklah berbincang dengan rakan bagi mencaripenyelesaiannya. Guru berperanan sebagai fasilitatordengan memberi panduan kepada murid dalam prosespenyelesaian sesuatu masalah pada peringkat awal.f. Pembelajaran MasteriPembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran danpembelajaran yang berfokus kepada penguasaan muriddalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pendekatanini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dankadar pembelajaran mereka sendiri serta dapatmempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran.Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putihinteraktif, tayangan video, perisian kursus, permainankomputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilihdapat membantu murid menguasai pengetahuan dankemahiran yang spesifik.g. KonstruktivismePembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedahdimana murid dapat membina sendiri pengetahuan ataukonsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan,kemahiran, nilai dan pengalaman yang telah diperolehidalam p&p. Melalui pembelajaran konstruktivisme muridmenjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid gunakan TMK untukmendapatkan data, maklumat dan pengetahuan.h. Pembelajaran PenerokaanPembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajarmelalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sediaada. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumatdalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalamkonteks yang terkawal. Sehubungan itu, TMK merupakan
 52. 52. 45DRAF100911alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konseppembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapatmencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagimembolehkan murid menganalisis dan memprosesmaklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yangberbentuk penyelesaian masalah, kajian masa depan dansimulasi.PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSRTerdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Tunjang-tunjang tersebut adalah seperti berikut:1. Komunikasi2. Kerohanian, Sikap dan Nilai3. Kemanusiaan4. Sains dan Teknologi5. Perkembangan Fizikal dan Estetika6. Keterampilan DiriPengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semuatunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Jadual 1menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjangKomunikasi, Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilaiserta Sains dan Teknologi; dan Perkembangan Fizikal danEstetika. Manakala, Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagitunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan.Tunjang Aktiviti PembelajaranKomunikasiMenulis karangan menggunakanperisian pemproses kata seperti MSWord. Murid boleh memasukkan imejuntuk mengukuhkan karangan supayalebih menarik.Mencari maklumat melalui Internetuntuk mengukuhkan lagi karanganmurid.Rekod suara dan mendengar semulabagi tujuan latihan sebutan.Pembentangan tugasan atau projek.Memuat turun perisian komputersecara percuma seperti Basic MouseSkills dan Animated BeginningTyping bagi aktiviti kemahiranmenggunakan tetikus dan menaipserta mengenal abjad. Murid akanmerasa seronok untukmempelajarinya.Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi.
 53. 53. 46DRAF100911Tunjang Aktiviti PembelajaranKerohanian,Sikap dan NilaiSains danTeknologiPerkembanganFizikal danEstetikaMembuat karangan dan berceritamenggunakan video atau gambar; danbuku skrap atau projek folio digital.Menggunakan perisian pemprosesperkataan, perisian persembahan danperisian grafik (MS Word, MSPowerPoint dan Paint), kamera atauvideo kamera digital dan Internetdalam pembelajaran mereka.Mengamalkan sikap murni semasamenggunakan perkakasan danperisian.Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian,Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi; danPerkembangan Fizikal dan Estetika.Tunjang Aktiviti PembelajaranKeterampilan DiriKemanusiaanKeyakinan murid akan ditingkatkansemasa pembentangan idea ataulaporan melalui perisian pemprosesperkataan, perisian persembahan,perisian pangkalan data dan perisiangrafik (MS Word, MS PowerPoint, MSExcel, MS Access dan Paint),kamera atau video kamera digital danInternet.Penggunaan e-mel dan laman sosialweb dapat menggalakkan interaksisosial antara rakan sebaya dari dalamdan luar negara.Penghasilan projek dapatmenggalakkan pembelajaran secarakolaboratif antara sekolah di dalamdan luar negara melalui Internet.Mengukuhkan semangat patriotismedan perpaduan melalui aktivitimenggunakan Internet.Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diridan Kemanusiaan.PENTAKSIRANPentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilaipencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dankemahiran TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusanuntuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan,kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungandan standard pembelajaran yang ditetapkan. Sebelumpentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpastikemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standardpembelajaran yang telah dipilih.Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama adapentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya.Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untukmengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secarabersepadu melibatkan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujianyang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Nilaiboleh diukur menggunakan senarai semak atau melaluipemerhatian.
 54. 54. 47DRAF100911Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalamp&p TMK:a. RubrikRubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakankriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuatpenilaian sesuatu pengajaran untuk memastikanpengetahuan, kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai.Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran denganlebih konsisten, teratur dan terarah berdasarkan kriteriayang jelas. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6).b. PemerhatianPemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yangboleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadapproses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telahdirancang dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan danautentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasamelaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK.Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pitarakaman, video dan fotografi atau rekod bertulis denganmenggunakan borang pemerhatian seperti senarai semakatau borang deskriptif. Selain itu, buku log juga bolehdigunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting ataumencatatkan sesuatu pencapaian. (Rujuk contoh seperti diLampiran 7).c. PersembahanPersembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuklisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p.Kaedah ini melibatkan murid secara individu atauberkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja merekasecara kreatif dengan berbantukan komputer. Kriteria sepertireka bentuk visual, kandungan, bunyi dan cara penyampaianperlu diambilkira dalam persembahan.Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalampersembahan seperti tajuk, kandungan, reka bentuk visual,bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan.Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakaninstrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik.Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberikomen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan.(Rujuk contoh seperti di Lampiran 8).d. AnekdotAnekdot merujuk kepada penceritaan semula suatupembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia bolehdinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Ia dilaksanakandengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaranyang telah dipelajari. Guru menggunakan senarai semakuntuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid.(Rujuk contoh seperti di Lampiran 9).e. Kuiz dan UjianKuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yangdigunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahamanmurid mengenai satu topik pembelajaran yang telahdipelajari. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuksoalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis.Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK.Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secaratidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat.Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik.(Rujuk contoh seperti di Lampiran 10).
 55. 55. 48f. PortfolioPortfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentukdokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satucara pentaksiran di bilik darjah.Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalamTMK seperti Portfolio Kerja Harian, Portfolio Dokumentaridan Portfolio Hasil Terbaik. Portfolio Kerja Harianmerupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satujangka waktu pembelajaran. Portfolio Dokumentarimerupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selarasdengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based)di mana proses penghasilan bahan tugasan perluditunjukkan dengan jelas. Portfolio Hasil Terbaik merupakanhasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian.Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakanuntuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilaiperkembangan pembelajaran yang berterusan danberfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspekkemahiran, pengetahuan dan nilai. (Rujuk contoh seperti diLampiran 11).g. SimulasiSimulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkanhampir menyerupai keadaan sebenar. Pentaksiran simulasiboleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan,main peranan dan penggunaan model. Kaedah-kaedah inidigunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahirandan nilai pembelajaran TMK.Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan bolehdigunakan seperti perisian permainan. Guru boleh memilihpermainan komputer yang bersesuaian untuk menilaikemahiran murid. Contoh perisian permainan seperti GoTidy dan Basic Mouse Skill, di mana murid diukur bagikemahiran menggunakan tetikus. Dalam aspek pentaksiransimulasi berbentuk main peranan, murid berperanan sebagaikekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenalpasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaipperkataan. Manakala pentaksiran simulasi berasaskanmodel, membolehkan murid belajar mengenai perkakasankomputer dengan menggunakan bahan buangan sepertikotak, tin dan tali untuk membina sebuah model komputer.(Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13).STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARDPEMBELAJARANStandard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1hingga Tahun 6. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMKdalam KSSR iaitu murid:menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretikamemilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangbersesuaianmenggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memprosesdan menggunakan maklumatmenggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsimaklumatmenggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah danmembuat keputusanmenggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti danpembelajaranmenggunakan TMK untuk mengemukakan idea danmaklumat secara kreatif dan inovatif
 56. 56. 49DRAF100911Standard ini disusun mengikut pengetahuan, kemahiran dannilai. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada StandardPembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6).Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan danStandard Pembelajaran seperti yang terkandung dalamStandard Kurikulum TMK. Oleh yang demikian StandardKandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadiindikator tahap pencapaian TMK murid.Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah, StandardKandungan dan Standard Pembelajaran TMK akandiintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Walaubagaimanapun, pada Tahap II, Standard Kandungan danStandard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai BelajarMengenai TMK.
 57. 57. 50DRAF100911KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAHTAHAP I: TAHUN 1Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 11.0 MenggunakanTMK secarabertanggungjawabdan beretika1.1 Mematuhi peraturan makmalkomputer.1.2 Menggunakan perkakasankomputer dengan cermat danbertanggungjawab.1.3 Mengelakkan pembaziranketika menggunakanperalatan TMK.1.4 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketikamenggunakan peralatanTMK.1.5 Menghargai hak cipta oranglain.1.6 Bertoleransi dengan rakansekelas semasamenggunakan komputer.2.0 Memilih danmengaplikasikansumber TMK yangbersesuaian2.1 Mengenal pasti bahagiankomputer (monitor, tetikus,papan kekunci, unit sistem).2.2 Menghidupkan danmematikan suis komputer(turn on, turn off) mengikuttatacara yang betul.2.3 Mengenal pasti kedudukankekunci abjad dan nombor.2.4 Menyatakan fungsi kekunciStandard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1Enter, Spacebar, Backspacedan Delete.2.5 Menggunakan tetikus untukklik dan klik dua kali.2.6 Melancar dan menutupperisian grafik, pemproseskata atau persembahan(Paint, MS Word atau MSPowerPoint).2.7 Membuka dan menyimpan failgrafik, pemproses kata ataupersembahan (Paint, MSWord atau MS PowerPoint).2.8 Menaip teks menggunakanpelbagai saiz dan fon dalamsatu halaman denganmenggunakan perisianpemproses kata (MS Word).2.9 Menggunakan perisianpemproses kata (MS Word)untuk menghasilkan teksberserta imej dalam satuhalaman.2.10 Menggunakan perisian grafik(Paint) untuk membuatgambar denganmenggunakan bentuk asasdan kotak warna (color box).2.11 Menggunakan perisianpersembahan(MS PowerPoint) untuk
 58. 58. 51DRAF100911Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1menghasilkan dua slaidpersembahan yangmengandungi teks dan imej.2.12 Mencetak dokumen.2.13 Merekodkan suara denganmenggunakan perisian sediaada.3.0 MenggunakanTMK untukmencari,mengumpul,memproses danmenggunakanmaklumat3.1 Mengenal pasti lokasi danmencapai maklumat yangdisimpan.3.2 Menggunakan pelayar webuntuk melayari Internet.3.3 Mencari imej menggunakanenjin carian.3.4 Menyimpan imej daripadalaman web.3.5 Menunjukkan danmenerangkan bagaimanamencapai imej yangdisimpan.4.0 MenggunakanTMK untukmemperoleh danberkongsimaklumat4.1 Menyampaikan ideamenggunakan perisianpemproses kata (MS Word)atau persembahan (MSPowerPoint).4.2 Berkongsi idea menggunakanperkakasan lain sepertikamera digital dan CD-ROM.Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 15.0 MenggunakanTMK untukpenyelesaianmasalah danmembuatkeputusan5.1 Menggunakan perisianaplikasi dan sumber TMKyang bersesuaian (MS Word,MS PowerPoint, Paint) untukmenghasilkan tugasan yangdiberi.6.0 MenggunakanTMK untukmeningkatkanproduktiviti danpembelajaran6.1 Mengukuhkan persembahanmultimedia (MS PowerPoint)sedia ada sepertimemasukkan fail audio.7.0 MenggunakanTMK untukmengemukakanidea dan maklumatsecara kreatif daninovatif7.1 Menggunakan perisian grafik(Paint), pemproses kata (MSWord) atau persembahan(MS PowerPoint) secarakreatif (memanipulasi teks,imej dan bunyi) untukmenyampaikan idea ataukonsep sedia ada.
 59. 59. 52BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI?Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran; contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej.Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2.0 dan 7.0.Langkah 2: Kenal pasti Standard Pembelajaran.Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1.Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 11.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawabdan beretika1.1 Mematuhi peraturan makmal komputer.1.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.1.3 Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK.1.4 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK.1.5 Menghargai hak cipta orang lain.1.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangbersesuaian2.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem).2.2 Menghidupkan dan mematikan suis komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara yangbetul.2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace dan Delete.2.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.2.6 Melancar dan menutup perisian grafik, pemproses kata atau persembahan (Paint, MS Wordatau MS PowerPoint).2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemproses kata atau persembahan (Paint,MS Word, MS PowerPoint).2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakanperisian pemproses kata (MS Word).2.9 Menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imejdalam satu halaman.2.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentukasas dan kotak warna (color box).2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaidpersembahan yang mengandungi teks dan imej.2.12 Mencetak dokumen.2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.1. Mengenal pasti StandardKandungan2. Mengenal pasti StandardPembelajaranStandardKandunganyang dipilihStandardPembelajaranyang dipilih
 60. 60. 53DRAF100911Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, nyatakan Standard Kandungan dan StandardPembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran. Sila rujuk ContohMengaplikasikan DSK TMK dalam Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, Modul Pengajaran:- Elemen TMK.3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,memproses dan menggunakan maklumat3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.3.2 Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian.3.4 Menyimpan imej dari laman web.3.5 Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh danberkongsi maklumat4.1 Menyampaikan idea menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) atau persembahan(MS PowerPoint).4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalahdan membuat keputusan5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MSPowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkanproduktiviti dan pembelajaran6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan failaudio.7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan ideadan maklumat secara kreatif dan inovatif7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MSPowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan ideaatau konsep sedia ada.1. Mengenal pasti StandardKandungan2. Mengenal pastiStandard PembelajaranStandardKandunganyang dipilihStandardPembelajaranyang dipilih
 61. 61. 54DRAF100911CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGIMODUL PENGAJARAN: - ELEMEN TMKStandard Kandungan: 2.0 dan 7.0StandardPembelajaran:2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1Penerangan: Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Murid akanbelajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Mereka juga akan belajar menyisip imejdalam satu halaman. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea merekadengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalammenghasilkan kerja.Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)Bahan p&p: 1. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej.2. Imej di dalam folder My Documents.3. Modul pembelajaran murid.Cadangan Aktiviti: 1. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu mukasurat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej.2. Dengan menggunakan MS Word, guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon.3. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. Guru menunjukcara dan murid akanikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut:a. Menukar fonb. Menukar saizc. Menyimpan hasil kerja4. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas.5. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca.6. Tunjukcara menyisip gambar. Terdapat dua cara menyisip gambar:a. Menyisip gambar daripada Clip Artb. Menyisip gambar daripada folder di My Documents7. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar.8. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini.
 62. 62. 55DRAF1009119. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan.Pentaksiran: Kaedah anekdot1. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut:a. Menukar fonb. Menukar saiz fonc. Menyisip gambard. Menyimpan2. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas.Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akanmengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz,fon dan imej yang mereka minat. Murid juga boleh diajar menukar warna fon.
 63. 63. 56
 64. 64. 57DRAF100911CONTOH MENGAPLIKASIKAN KRETIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGIMAKLUMAT DAN KOMUNIKASI:- MARI BELAJAR MS POWERPOINT
 65. 65. 58
 66. 66. 59DRAF100911TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITahun: 1Topik: Mari Belajar MS PowerPointTempoh: 120 minit (4 waktu)Standard Kandungan:7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard Pembelajaran:7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif(memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.Pentaksiran:Murid menunjukkan cara melancar MS PowerPoint.Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif.Murid dapat menyimpan hasil kerja.Fasa Cadangan AktivitiPersediaan Aktiviti 1:1. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan (Gambar yang mengandungi imej, teks danwarna).Contoh soalan guru:o Adakah gambar ini menarik?o Jika menarik, kenapa ia menarik? (kesesuaian teks, imej dan ciri-ciri seperti warna, saiz,kedudukan, susun atur).o Jika tidak menarik, kenapa? (lihat kesesuaian teks, imej,dan ciri-ciri seperti warna, saiz,kedudukan, susun atur).
 67. 67. 60DRAF1009112. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan.Imaginasi Aktiviti 2:1. Guru memberi tajuk persembahan.2. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk.3. Murid menentukan imej, teks, warna dan latar belakang.Perkembangan Aktiviti 3:1. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint.2. Murid menaip teks pada slaid.3. Murid menyisip imej pada slaid.4. Murid menghasilkan persembahan.5. Murid menyimpan hasil kerja.6. Murid cuba jaya kesesuaian imej, teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif.Tindakan Aktiviti 4:1. Murid menunjukkan hasil persembahan.Contoh soalan guru:o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda?o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan?o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini?2. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain.3. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain.4. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan.
 68. 68. 61DRAF100911CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1:- BAHASA MALAYSIA- BAHASA INGGERIS- MATEMATIK- DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS- DUNIA SENI VISUAL
 69. 69. 62
 70. 70. 63DRAF100911LAMPIRAN 1MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIAStandard KandunganBahasa Malaysia:1.2, 2.2 dan 3.2StandardPembelajaran BahasaMalaysia:1.2.6, 2.2.3 dan 3.2.6Standard KandunganTMK:2.0, 4.0 dan 7.0StandardPembelajaran TMK:2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 4.1 dan 7.1Penerangan: Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. Dalam pelajaran ini,murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Murid akan mempelajari caramencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka.Murid juga akan mempelajari saiz fon. Modul ini akan dijalankan di makmal computerTempoh Masa: 60 minit (2 waktu)Bahan p&p: 1. Lirik lagu ‘Selamat Hari Jadi’.2. Rakaman lagu ’Selamat Hari Jadi’.Kreativiti: Menggunakan pelbagai jenis fon, warna fon dan saiz secara kreatif pada lirik lagu yang ditaip.Nota: 1. Pastikan lirik dan rakaman lagu ‘Selamat Hari Jadi’ telah disediakan dan disimpan dalam komputerguru.2. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkanmasa.3. Pastikan komputer murid telah dihidupkan.4. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan
 71. 71. 64DRAF100911pembelajaran bermula.Cadangan Aktiviti: 1. Mendengar dan menyanyikan lagu ‘Selamat Hari Jadi’.2. Bercerita mengenai hari jadi mereka.3. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul.4. Melancar MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi.5. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS.6. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art.7. Menyimpan hasil kerja dalam My Documents.8. Mencetak hasil kerja murid.Pentaksiran: Kaedah PemerhatianGunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:Melancar MS WordMenaip teksMenukar fonMenukar saiz fonMenyisip imejPemulihan: Latih tubi dilakukan bagi murid yang belum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutanyang betul dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kaducapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz, fon dan imej yang mereka minat.

×