Your SlideShare is downloading. ×
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Arabic literature g10_2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Arabic literature g10_2

740

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
740
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ±∞ ’uBM «Ë WF UD*«w U « ¡e« 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
 • 2. rOŠdë sLŠdë tKë r Ð 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë ’uB^MÃ«Ë WFÃUD*« Ô Ó Ô wÝU‡Ý_« dýUFë nBKà w½U¦Ã« ¡e‡−ë ÊuH R*« WMÞ«uÐ ‰UL rKFë rO¼«dÐ≈ Æœ åUI‡‡ MÄò rK Î Ä dLŽ —uBMÄ e¹U …d UMÄ …œU×ý wKŽ dŽUAë tKë dB½©Z¼UM*« e‡ÂdÄ® VOD)« bL×Ä bLŠ√ bÐUFë qC
 • 3. 5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁsÄ Î«¡bÐ UNÝ—«bÄ w wÝUÝ_«dýUFë nBKà ©’uBMëËWFÃUD*«® »U²Â f¹—bð Â≤∞∞µ Ø≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFë ÂUFë ·«d‡ýù« hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M fOz— 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ Z¼UM*« e‡ÂdÄ hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈ WOMHë …dz«bë  U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈ vÝuÄ¡UOKŽ ∫ r‡OL‡Bð Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù« dÄUŽ dLÝ ∫ b‡‡OCMð W²Â uÐ√ œuL×ÄÆœ Í—uMë œ«uł bL×Ä ÆœÆ√ ∫ wLKŽ rOJ% W‡‡‡‡OÐdFë WGKë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë åo MLKà U³zU½ò Í—uMë œ«uł bL×Ä Æœ Æ√ Î åUI‡ MÄò Î WO Lý uÐ√ v OŽ Æœ VOD)« bLŠ√ —uHGë b³Ž 5Ä√ ÊUAš uÐ√ .dJë b³Ž Æœ œULŠ qOKš.œ å «—dIÄò rK‡ Î Ä dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ “U³Ã« dO Oð »u³NÞ vMÄ  U dŽ Èu$ Æœ WO d « WO U « WF D « ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ Z¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c WM¹b*« eÂdÄ WNł sÄ 5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« eÂdÄ 5D K ≠ tKë «— ≠ ∑±π »Æ ’ +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fÂU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
 • 4. bONLVFAë  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—V?F?A?Kà WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã U?LNÄ U?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5?Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë ÎÒ ÎUN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë Î Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä…—«“u?ë w?Ãu?ð «c?à ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJð˨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽj?zU?Ýu?ë s?Ä U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?Ã«Ë W?O?K?;« W? UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ Æ…bŽU *«V?²?J?à ¨w?M?O?D? ?K?H?ë Z¼UMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√iFÐ d¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë wMN*«Ë WO½U ½ô« ÂuKFÃ«Ë wLKFë tŽËdHÐ ©dAŽ ÍœU(« ® Íu½U¦Ã« ‰Ë_« nBëÊu?J?ð U?N?ÐË ¨ÂœUIë ÂUFë w ©±≤®Íu½U¦Ã« w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*« V²Âq?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?B?K?à ÂU?F?ë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł œ«bŽ« XKL« bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ët?O?K?O?K?%Ë W?O1uIð  UÝ«—œ qLŽË w½Ëd²JÃô« rOKF²Ã«Ë  UJ³Aë ‰U−Ä w WO²×²Ã« WOM³Ã« lOÝuð vKŽ U?OÃUŠ …—«“uë Îr?O?K?F?²?ë W?O?Žu?½ 5? %Ë ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« WK «u* ¨©ÎU?¹œuLŽË U?O?I? √® Y?ŠU?³?*« l?O?Lł w ¨Àö¦Ã« qŠ«d*« Z¼UM* Î ÆwMOD KHë¨U?ÐU²Â ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v?²?Š d?AŽ bŠ_« ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË ÎªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË ·—UFÄ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO— Ô¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ð˨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 ÎU¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË Òw?  «d?O?G?²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë v?ë vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðËœuNł sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã«w U¹d?¼uł «d?O?O?G?ð Êu?Łb?×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË ÎÒ Îw ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ¨WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈ ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰Ëbëˉöš sÄ w ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ UL¨tFÁuÄ V Š q ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë y¨q?L?F?ë  U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU qLAðË ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Z¼UM*« e‡ÂdÄ Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
 • 5. W bIrKFë qLŠ sÄ dOš vKŽ rOK ð rð√Ë ¨…ö Ô s Š√Ë ¨rKF¹ rà UÄ ÊU ½ù« rKŽ¨rKIÃUÐ rKŽ Ícë¨ÂdÂ_« tKà bL×ë Ò Ò Ò ¨bFÐË tLKŽË Ò¨’uBMÃ«Ë WFÃUDLë V²Â WK KÝ sÄ W¦ÃU¦Ã« WIK×ë ¨wÝUÝ_« dýUFë nBKà ’uBMÃ«Ë WFÃUDLë »U²Â «cN Ò Ò ÆUÝ—œ dAŽ wMŁ« vKŽ w½U¦Ã« ¡e−ë qL²ý« ULMOÐ ¨UÝ—œ dAŽ WŁöŁ vKŽ ‰Ë_« ¡e−ë qL²ý« ªs¹√eł w ¡Uł bÁË Î Î ôU−ÄË ¨d¦Â√ t½uM Ê√ pÖ ªlÝË√ d¦Më UNOKŽ –uײݫ w²Ã« WŠU Lë sJÃË ¨d¦½Ë dFý sOÐ ’uBMë XŽ“uð ] ] ÒwÐdFÃ«Ë ÒwMÞuë ∫UNML ¨UNЗUAÄ  œ]bFð ¨—uBŽ …bŽ sÄ XHDI ªUNŽuMð ’uBMë w wŽË— bÁË ¨VŠ—√ tÃË«bðÒ Ò ÒoOLFðË ¨rNOÃ≈ …b¹bł ·—UFÄ W U{≈Ë ¨rN—«bÄ …œU¹“Ë ¨UMzUMÐ√ ”uH½ w WKO³½ rOÁ ”dž UNMÄ bBÁË ¨w½U ½ù«Ë Ò ÆwMHë ‰UL−ë fLKð vKŽ rNð—bIÄ WOLMðË ¨rN²GKà rN²³×Ä …œU¹“Ë ¨…UO×ÃUÐ rNð«d³š Ò Ò Ò Ò Ò ÓÔ©hMë Íb¹ sOЮ Ê«uMŽ X×ð hMKà r¹bI²Ã« vÃ≈ bLŽ bI ’uBMë ‰ËUMð w WF³²Lë WO−NMLÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Ò Ò Ò¨W³ÝUMÄ tà ÊU Ê≈ t²³ÝUMÄ ·dFO ¨tLN u×½ tà …¡U{≈Ë ¨tOÃ≈ wIK²Lë UNÃöš sÄ nÃb¹ W¾ONð ÊuJ¹ Ê√ `KB¹ ULÐ Ò ÆtŽb³Ä ·dF²¹Ë ]sOFð WÄuKFLÐ ‰«R Kà ÂbI¹ U½UOŠ√Ë ¨tðU½uMJÄ vÃ≈ ÃuÃuÃ«Ë ¨hMë rN vKŽ ÊuŽ ©qOK×²Ã«Ë WAÁUMLë® w Ë Ò Î Ò ÆWÐUłù«Ë rNHë vKŽv?K?Ž V?ÃUDë bŽU ð w ªWO?ÝU?Ý_« »«u?Ð_« i?F?Ð r?¹b?Ið ‰öš sÄ Wžö³Ã« ÂuKFà »U²Jë «c¼ w fÝ√Ô bÁË Ò Ò ÆUNÐ ŸU²L²Ýô«Ë ¨WOÐœ_« ’uBMë ‚Ëcð Ò Ò¨—u?׳ë vKŽ ·Òd?F²Kà UIKDMÄ b?F?¹ ULO ¨©÷ËdFë rKŽ®  UÒO?ÝU?ÝQÐ W³KDë n¹dF²Ð n?Bë «c¼ w wH²Â«Ë Î Ò Ò Ó ÔÚ Ó Ú ÆqÄUJÃ«Ë d «uë ∫s¹d×Ð vKŽ n¹dF²Ã« dBÔ²Á«ËqÄUJð √b³LÐ «c?š√ VÃUDë UNLÒK?Fð w²Ã« WO dBÃ«Ë W¹u?×?Më bŽ«uIë nOþu²Ã  ¡U− ©W¹u?GKë  U³¹—b²Ã«® UÄ√Ë Î Ò Ò Ò Ò ÆWOŠ ’uB½ lÄ qÄUF²Ã« ‰öš sÄ ¨UNðbŠËË WOÐdFë WGKë ŸËd Ò Ò UEŠöLë iFÐ XF{ËË ¨WLzöLë ’uBMë iFÐ tà  dO²š« gOFLë lÁ«uë w ©hO K²Ã«® WOL¼_ «dE½Ë Ò Î ÆVÃUDë UNOŽ«d¹ Ê√ wG³M¹ w²Ã« Ò  Ô «œb×LÐ VÃUDë b —Ë ¨WŠd²ILë tðUŽu{uÄ w b¹b−²Ã« bBÁ bI W¹uGKë ŸËdHë q W¹Už ©dO³F²Ã«® ÊU ULÃË Ò Ò ÒÓ ÆUNO WÐU²Jë X³KÞ w²Ã« W¹d¦Më ÊuMHKà ÒWIŠöë  UF³Dë w »U²JÃUÐ qB½ w ªrNðUEŠöÄË rNz«—PÐ U½ËœËe¹ Ê√ sOL²NLë q sÄ ułd½ UM½S ¨bFÐË Ò ÒÓ = Ò ÆtOÃ≈ u³B½ UÄ vÃ≈ Æ◊«dBë ¡«uÝ vÃ≈ ÍœUNÃ«Ë oÒ u*« tKÃ«Ë ÒÊuHÃR*« Ò
 • 6.  U‡‡‡¹u‡‡²;«≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U W u Y œU √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA l «d « ”—b «±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO “ s VF …œd ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA f U)« ”—b «≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o(« w W U Ò Æ dLFÓ s vO Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA ”œU Ô Ú « ”—b «≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u M «Ë ÊU IF « ‚U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA l U « ”—b «¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dB √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA s U « ”—b «µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Á—«d{√Ë 5 b « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA l U « ”—b «∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ã —U)« w rKF « VKD Íc « w √ v ≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF « ”—b « ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W «u s dA ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë ÍœU(« ”—b «∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”Ë d v ≈ UOM √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë w U « ”—b «π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dO _« WKOK « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë Y U « ”—b «±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO U ‰¬ Õb1 Íd « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë l «d « ”—b «±±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XLB «Ë ÂöJ « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë f U)« ”—b «
 • 7. …—U² Ä W¹u³½ Y¹œUŠ√ Ò ±¥ hMë Íb¹ 5Ð ÒW?OIKš ¨WH Ë√ ¨d¹dIð Ë√ ¨qF Ë√ ¨‰uÁ sÄ ©¶® w³Më vÃ≈ V ½Ô U?Ä u¼ ∫ÕöD ô« w Íu³Më Y¹b(«Î ] ÚÓ Ò Ó Ò Î ] Ô Ôs?ÄË ¨ÂUJŠ_« ¡UI²Ý«Ë l?¹dA²Ã« w²O?ŠU½ sÄ .dJë ʬdI?ë bFÐ WO½U¦?ë WÃeM*« w Y¹b?(« wðQ¹ËÆWOIK?š Â√ X½U ÆWžö³Ã«Ë WŠUBHë YOŠb?ÁË ¨W?³ÞUÁ »dFë `B √ ©¶® ‰uÝdë Ê_ ªW?ŠUBHë YOŠ sÄ …Ë—c?ë w? `O×Bë Y¹b(« wðQ¹Ë ] Ô ^ ÆrKJë lÄ«uł tKë tJKÄ ÔÒ ÒŸœU Ä t³ŠU Ë ¨ÊU1ù« iÁ«u½ sÄ ‚UHMÃ«Ë ¨o UM*« ‰UBš iFÐ ‰ËUM²ð ¨UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« ¨Y¹œUŠ_«Ë Æ—UMë sÄ qHÝ_« „—bë tÃPÄË ¨dHJë sD³¹Ë ¨ÊU1ù« dNE¹ Ú]¨g×HÃ«Ë ¨rNFOÐË ¨—«dŠ_« œU³F²Ý«Ë ¨—bGë ∫q¦Ä ¨WLOÄcë ‚öš_« sÄ WKL i — Y¹œUŠ_« w Ë ÆÆÆsÚ¹bÃ«Ë ¨¡«dAÃ«Ë ¨lO³Ã« ∫UNMÄ ¨ öÄUF*« iFÐ w UNÐ Èb²N¹  «—UMÄ UNO ËÆÆÆV Ã«Ë ¨·cIÃ«Ë ] Ï Ò ≤
 • 8. …—U² Ä W¹u³½ Y¹œUŠ√ Ò ∫—bGë sÄ d¹cײë w ∫wÝbIë Y¹b×ë w ‰UÁ ©¶®w³Më sŽ © Ò ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠± ¨wÐ vDŽ√ qł— ∫WÄUOIë Âu¹ rNLBš U½√ ÏWŁöŁ ∫≠vÃUFð≠ tKë ‰UÁò Ï Ò ÆUÄUð UO «Ë Ácš√ ∫v u²Ý« ÎÒ Î v u²ÝU «dOł√ dłQ²Ý« qł—Ë ¨tMLŁ qÂQ «ÎdŠ ŸUÐ qł—Ë ¨—bž rŁ Î ÒÔ Ò Ô ©Í—U ³Ã« Á«Ë—®ÆåÁdł√ tDF¹ rÃË ¨tMÄ Ò ∫©¶®w?³?Më ‰UÁ ∫«uÃUÁ © Ò ® f?½√Ë d?L?Ž s?Ð«Ë œuF Ä sЫ sŽ ≠≤ Ó Æ”UMë UNÐ dNA¹ W¹«— ∫¡«uà w Ë ©tOKŽ oH²Ä® ÆåÊö …—bž Ác¼ ∫‰UI¹¨WÄUOIë Âu¹ ¡«uà —œUž qJÃò Ò ÔÓ Ú Ó Ï = s?Ä …d??*« ¨…d??*« v?K?Ž ‰«œ r??Ý« ∫…—b?ž ] Ò Ò Æ—bGë tKë ‰uÝ— ‰UÁ ∫‰UÁ © Ò ® Í—b ë bOFÝ wÐ√ sŽ ∫Èdš√ W¹«Ë— Ò ôË ô√ ¨Á—bž —bIÐ tà lÓ d¹ WÄUOIë Âu¹ÆÆÆ Ï¡«uà —œUž qJÃò ∫©¶® Ô ÚÔ = Æ”UMë sÄ WÒ U)« ·öš ∫WÄUŽ Ò ©rK Ä Á«Ë—® ÆåWÒÄUŽ dOÄ√ sÄ «—bž rEŽ√ —œUž Î Ô ∫‰UÁ ©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ © Ò ] ® ’UFë sÐ ËdLŽ sÐ tKëb³Ž sŽ ≠≥ Ò U?H? q?JÐ U?H?B?²?Ä ∫U?B?ÃU?š U?I? U?MÄ = Î Ò Î Î X½U sNMÄ WKBš tO X½U sÄË ¨UBÃUš UI UMÄ ÊU tO s sÄ lЗ√ò Ò ÏÓÚ Ó Î Î ] Ô Æ5I UM*« ]  Ô ¨»c ÀbŠ «–≈Ë ¨ ÊUš sL²z« «–≈ ∫UNŽb¹ v²Š ‚UHMë sÄ WKBš tO Ò ÏÃdšË ¨tOÃ≈ bIM¹ rÃË ¨o(« l œ ∫d− ] ©ÊU OAë Á«Ë—® Æåd−Ó Ó r Uš «–≈Ë ¨—bž b¼UŽ «–≈ˉu??I? Ã«Ë ¨W?ЖU?J?ë ÊU?1_U?Ð t?M?Ž Æ»–UJë ∫s¹bÃ«Ë ¡«dAÃ«Ë lO³Ã« w Ú] tKë rŠ—ò ∫ ©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ © Ò ® tKë b³Ž sÐ dÐUł sŽ ≠± Ò ÆöNÝ ∫U×LÝ Î Î ∫W¹«Ë— w Ë ÆåvC²Á« «–≈Ë ¨ Èd²ý« «–≈ U×LÝ ¨ŸUÐ «–≈ U×LÝ öł— Î Î Ú Ó Î Æs¹bë VKÞ ∫vC²Á« Æs¹bë Èœ√ ∫vCÁ Ò ©Í—U ³Ã« Á«Ë—® Ò ÆvCÁ «–≈Ë ÆÂUFDë sÄ WÄuJë ∫…Ód³Ô Ú Ì Ó Ú ¨ÂUFÞ …d³Ô vKŽ dÄ ©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ò © ] Ò ] ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠≤ V?ŠU? U?¹ «c?¼ UÄ ∫‰UI ¨ö?K?Ð t?F?ÐU? √ X?ÃU?M? ¨U?N?O Áb¹ qšœQ Ó Î ‚u t²KFł ö √ ∫‰UÁ¨ tKë ‰uÝ— U¹ ¡UL ë t²ÐU √ ∫ ‰UÁ °øÂUFDë Ò ÔÆt²IOIŠ dOž vKŽ ¡wAë dNþ√ ∫gž ] ©rK Ä Á«Ë—® ÆåwMÄ fOK gž sÄ °ø”UMë Á«d¹ v²Š ÂUFDë Ò ] Ò ≥
 • 9. ∫‰u?I?¹ ©¶® t?K?ë ‰u?Ý— X?F?LÝ ∫ ‰UÁ © Ò ® …d?¹d?¼ w?Ð√ sŽ ≠≥ Æ…œU¹eÃ«Ë ¡ULMë ∫WÂd³Ã« ©Í—U ³Ã« Á«Ë— ®ÆåWÂd³Kà WI×LÄ ¨WFK Ò ÏÓÓ Ú Ó Kà WIHMÄ nK×ëò Ï Ó Ó ÚÓ Ô¡U?O?ý_« d?¹b?I?ð w? «Ëb?¹«eð ∫«u?A?łU?M?ð ©tOKŽ oH²Ä ® Æå«uAłUMð ôò ∫‰UÁ Ò ©¶® w³Më sŽ © Ò ® dLŽ sЫ sŽ ≠¥ ÆUN¹u9Ë ¡«dž≈ Î ¨”UMë s¹«b¹ qł— ÊUÂò ∫©¶®‰UÁ∫‰UÁ © ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠µ ÆUHŽË vCž√ ∫“ËU& “ËU?−²¹ Ê√ tKë q?Fà ¨tMŽ “ËU−² «d F?Ä X?Oð√ «–≈ ∫ÁU²Hà ‰uI¹ ÊUJ Ò ] Î Ú Ô ©tOKŽ oH²Ä ®ÆåtMŽ “ËU−² tKë wIK ¨UMŽ Ò Ò Ò Æ¡U uë bŽuÄ qOłQð ∫qDÄ =w??M? G?ë q?D??Äò ∫‰U?Á ©¶® w??³? M?ë Ê√ © Ô Ú Ó Ò ] ® …d??¹d??¼ w?Ð√ s?ŽË ≠∂ ©tOKŽ oH²Ä ® Ò åÆÆÆrKþ Ï ÚÔ ∫WKÄUFLë s Š vKŽ Y×ë w ‰uÝ— Ê√ tðd³š√ © ] ® WAzUŽ Ê√ ò © ] ®dOÐeë sÐ …ËdŽ sŽ ≠± tÂdð sÄ tKë bMŽ WÃeMÄ ”UMë dý Ê≈ ¨ WAzUŽ ÚÍ√∫UNà ‰UÁ ©¶® tKë Ú Ó Ò ] ] Ô ÒÆtKF Ë√ tÃuÁ sÄ lOMAë `O³Ië ∫tA×Ô ©Í—U ³Ã« Á«Ë—®ÆåtA×Ô Ò Ú ¡UIð« ”UMë ©tÓŽœË Ë√® Ó Ò Ó s?Ä ÊË—bð√ò ∫ ©¶® tK?ë ‰uÝ— ‰UÁ∫‰UÁ © Ò ® …d?¹d¼ wÐ√ sŽ ≠≤w?? V?žd?¹Ë ¨t?Ð l?H?²?M?¹ U?Ä q?? ∫ŸU?²?Ä Ò ∫‰U?I? ÆŸU?²Ä ôË t?à r?¼—œ ô s?Ä U?M?O? f?K?H?L?ë ∫«u?ÃUÁ øfKHL?ë ÆXO³Ã« ÀUŁ√Ë ÂUFDÃU tzUM²Á« Ó Ô Ì Ì wðQ¹Ë ¨ÂUO Ë …UÂ“Ë …ö?BÐ WÄUOIë Âu?¹ wðQ¹ sÄ w²Ä√ sÄ f?KHLë Ó ÒÔ Ô ¨«c??¼ Âœ p?H??ÝË ¨«c??¼ ‰U?Ä q?Â√Ë ¨«c?¼ ·c??ÁË ¨«c??¼ r?²?ý b?ÁË Ó Ó Ó Ú Ó XOMÓ ÊS ¨tðUM Š sÄ «c¼Ë ¨tðUM Š sÄ «c¼ vDFO ¨«c¼ »d{Ë Ô ¨tOKŽ XÓŠdDÓ ¨r?¼U¹UDš sÄ cš√ t?OKŽ UÄ wCI¹ Ê√ q³Á t?ðUM Š Ú Ô Ô Ó Ú Ô Ô ©rK Ä Á«Ë—®Æå—UMë w ÕdÞ rŁ Ó Ô ] Ô ¥
 • 10. ∫qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ÆU¼d–√ ¨‚UHMë ‰UBš sÄ U¼bŽ VÃU¦Ä lЗ√ ©¶® ‰uÝdë d– Ô Ó ] Ó Ó ± ∫wðQ¹ U2 ÂöÝù« nÁuÄ UL ¨sÚ¹bë ÂUJŠQÐ oKF²ð —uÄ√ vÃ≈ Y¹œUŠ_«  bý—√ Ò ] Ò ≤ ø s¹œ sÄ tOKŽ UÄ ¡«œ√ w wMGë WKÞU2 √ ÚÓ Ò ød F*« s¹b*« » ÚÔ Ó øs¹bë VKÞ »uKÝ√ à Ú] ∫wðQ¹ U* WNÐUA*« ‰U(« vKŽ qL²A¹ Ícë Y¹b(« sOŽ√ Ò ≥ÆtKHÝ√ w W¾¹œdë WŽUC³Ã« wH ¹Ë ¨”UMë U¼«d¹ w ‚ËbMBë vKŽ√ w …bO« WŽUC³Ã« lC¹  «Ë«dCš lzUÐ √ Ó Ó Ò Ú ÓvKŽ√ dFÝ ÷dFÐ d?š¬ ÂuI¹Ë ¨«dFÝ Ô÷dFO ¨d?²AÄ tÒ½√ rNMÄ b?Š«u?ë rŽe¹ ¨5FzU³Ã« sÄ W³BŽ » Ì Ô Î Ì Ô Æ¡«dAë w rNà ¡«dž≈Ë ¨”UMKà UŽUI¹≈¨«cJ¼ËÆÆÆ ¨tMÄ Î Î Æ—UM¹œ wÓHÃQÐ ‚u Kà Êu¹œ tOKŽË ¨—UM¹œ nÃ√ Ád−²Ä w tFÄ dłUð à Ú5LOë WÝ«bÁ qG² ¹ ¨sL¦Ã« w Ïs³ž UNO Ë√ ¨UN²OŠö …bÄ XN²½« …bÝU Ë√ W¾¹œ— WŽUCÐ VŠU Ô ] ÚÓ Ò Ô œ Æt²FKÝ Z¹Ëd²Ã ”UMë bMŽ Æ‚«uÝ_« w W{ËdFÄ ÌWÒOÂöN²Ý« œ«uÄ sÄ  UMOŽ h×HÐ ÂuI¹ s¹uL²Ã« …—«“Ë g²HÄ ‡¼ ÓÒ Ò  Ò ∫W×O×Bë WÐUłù« —U²š√ ¥ ∫sÄ ÊUÐuKDÄ W¹—U−²Ã«  UÁöFë w dO O²Ã«Ë WÃuN ë Ò ÆdF ÃUÐ rJײ*« t½_ ªlzU³Ã« √ Ò Ò ÆsL¦Ã« iOH ð «b¼Uł ‰ËU×¹ t½_ ªÍd²A*« » Î Ò ÆÍd²A*«Ë lzU³Ã« ÃÂu¹ ‰Ułdë sÄ  U¾ ÀöŁ vÃË_« WŽuL:« sÄ ‰Ë_« Y¹b(« w ≠qłË eŽ ≠tKë WL U Ä ] Ò Ò ∫vKŽ ‰bð WÄUOIë ^ Ó ÆrNMÄ q Âdł rOEŽ √ > ÚÔ ÆrNFOM q¦Ä w ŸuÁuë sÄ d¹cײë w W³ždë » Æ» ´ √ à µ
 • 11. ∫UNÐ œ«d¹ å¡UL ë t²ÐU √ò …—U³Ž w ¡UL ë Ô ÆdD*« √ Æ…œËd³Ã« » Æd– U2 ¡wý ô Ã Ò Ó∫‡Ã V¹dIKà …—Uýù« rÝ« ©¶® ‰uÝdë qLF²Ý« å tðUM Š sÄ «c¼Ë ¨tðUM Š sÄ «c¼ vDFO ò ÆWFÁ«Ë UN½QÂË ¨q¹uN²Ã« w mKÐ√ pÃ–Ë ¨…—uBë —UCײݫ √ Ò Ô ÆÎU½UOŠ√ rKF*« qFH¹ UL ¨s¹d{U(« vKŽ dýR¹Ë ¨pÖ qFH¹ ‰uÝdë ÊUJ ¨WK¦Ä_« »d{ » Ò Ò ÚÓ Æ©pÖ® vMF0 …—Uý≈ rÝ« ©«c¼® Ã∫]Ê√ vKŽ WÃôœ pÖ w Ë åUMÄ fOK UMAž sÄ ò ∫qI¹ rÃË åwMÄ fOK gž sÄò∫©¶® ‰UÁ Ò Ò Ò ] ÆtM¹œ dOž vKŽ Â√ tM¹œ vKŽ «u½UÂ√ Ï ¡«uÝ oK)« sÄ «bŠ√ gG¹ ô rK *« √  ÚÓ Î Ò ÆvMF*« w ‚d ö ¨©UMÄ® vMF0 ©wMÄË® UMAž vMF0 gž » Ò Ò Ò ] ÆÁdOžË lO³Ã« qLAO ©UMAž® UÄ√Ë ¨jI lO³Ã« w ©gž® Ã Ò Ò ] ∫5²Oðü« 5ð—U³Fë Õdý√ µ Æå—bž rŁ ¨wÐ vDŽ√ qł— ò √ Ò Ô Æåd− r Uš «–≈Ë ò » ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ Ò Ò ∂ Ì ÔÓ Ú Ó  ÆåÊö …—bž Ác¼ò ∫‰UI¹Ë ¨WÄUOIë Âu¹ ¡«uà —œUGKà lÓ d¹ √ Ï Ô ÚÔ»«uł vKŽ fKH*« ÂuNHÄ sŽ «uK¾Ý bÁË ≠Âö ë tOKŽ ≠ ‰uÝdë bMŽ «u½U s¹cë 5³ÞU<« ŸULł≈ » Ô ÆåŸU²Ä ôË tà r¼—œ ô sÄ UMO fKH*« ò bŠ«Ë Ó Ô Ô ÆåtA×Ô ¡UIÒð« ”UMë tÂdð sÄ tKë bMŽ WÃeMÄ ”UMë dý ò Ã Ò Ò ÆåWÄUŽ dOÄ√ sÄ «—bž rEŽ√ —œUž ôò œ Ò Î Æd F*« s¹b*« sŽ .dJë `L ë sz«bë “ËU−²¹ ‡¼ ∫WOðü« hzUB)« sÄ Y¹œUŠ_« w  œ—Ë w²Ã« hzUB)« sÄ lЗ√ vKŽ q¦Ä√ Ô ∑ Æ…dO¦Jë w½UF*UÐ wðQ¹  ULKJë sÄ qOKIÐ uN ª“U−¹ù« √ ÆqO¦L²Ã« » Æ5 dÞ 5Ð WKÐUI*« s Š à ∂
 • 12. Æ vMF*« »U Š vKŽ wðQ¹ ô Ícë l− ë «b ²Ý« œ ÆåfOÞuë wLŠò ∫tÃuI WGKë w …b¹b« w½UF*« —UJ²Ð« ‡¼ ÆÆÆo¹uA²Kà wBBIë »uKÝ_« Âb ² ¹ Ë√ ¨ô«RÝ ÕdD¹ ÊQ ¨ÌWOLOKFð VOÃUÝ√ ŸU³ð« Ë Ò Î Ò Ó Ò Æ‰U¦Ä_« —«bÄ —Ëbð Y¹œUŠ_« iFÐ “ ÆpÖ dÄ_« wC²I¹ UL¦OŠ qOBH²Ã« Õ Æ—«u(« «b ²Ý« ◊Áb¹ qšœQ ¨ÂUFÞ …d³Ô vKŽ ©¶® tKë ‰uÝ— dÄò ∫wðQ¹ ULO WOzUA½ù« qL« sÄ W¹d³)« qL« eOÄ√ ÓÚ Ò ] Ò Ò Ò Ô ∏∫‰UÁ ¨tKë ‰uÝ— U¹ ¡UL ë t²ÐU √ ∫‰UÁ °øÂUFDë VŠU U¹ «c¼ UÄ ∫‰UI ¨öKÐ tFÐU √ XÃUM ¨UNO Ò Î Æå wMÄ fOK ]gž sÄ °ø”UMë Á«d¹ v²Š ÂUFDë ‚u t²KFł ö √ Ò Ò«–≈ ÎU×LÝ öł— tKë rŠ—ò ∫©¶® tÒKë ‰u?Ý— ‰UÁ∫ 5Oðü« 5ëR ë sŽ VOł√Ë ¨wðü« Y¹b(« √dÁ√ Ò Ô π Æå vCÁ «–≈Ë ò∫ W¹«Ë— w Ë ÆåvC²Á« «–≈Ë ¨Èd²ý« «–≈ U×LÝ ¨ŸUÐ Î ∫ Y¹b(« sÄ Ãd ²Ý√ √ Ô ÆWOzUŽœ WKLł Ò Ô ÆUÁU³Þ Î øY¹b(« w ©U×LÝ® WEHà ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë —d «–U* » Î Ô ] ƨå—bž rŁ wÐ vDŽ√ò ∫©¶® tÃuÁ w ·Ëc;« —bÁ√ ±∞ ] Ô = Ô ÆåtðUM Š XOM ò∫Âö ë tOKŽ tÃuÁ w d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ ±± Ò Wžö³Ã« ÍuGKë “U−LëbBI¹ ôË UEHà ÊU ½ù« Âb ² ¹ UÄ Î«dO¦J ¨WMOFÄ WÁöFà wIOI(« ÁUMFÄ dOž w ÂbÚ ²Ý« kHà ÍuGKë “U−*« Ò  Ô ^ Ô ÓÁc?N ¨tHO Ð ¡«bŽ_« v?KŽ dJ¹ «b?Ý√ X¹√— ∫ö¦Ä bŠ√ ‰UÁ «–S ¨U?HK² Ä d?š¬ v?MFÄ bBI¹ qÐ ¨wIOI(« ÁUMFÄ Î Î Óª©tHO Ю pÖ vKŽ qOÃbÃ«Ë ¨t dF½ Ícë wIOI(« bÝ_« fOà u¼ WKL« w —uÂc*« bÝ_« Ê√ vKŽ ‰bð WKL« Ó Ó ÆbÝ_UÐ t³A¹ ŸU−ý qł— bÝ_UÐ œuBI*« U/≈Ë ¨UHOÝ qL×¹ ô wIOI(« bÝ_U ] Ô Ï Î ∑
 • 13. Ê√ s?Ä l?M?Ä Íc?ë q?OÃbë wL ½Ë ¨qłdë tÐ œuBI*« ¨U?¹uGà «“U?−?Ä ¨W?K?L« Ác¼ w ¨åbÝ_«ò wL M Î Î ÆWM¹dÁ ©tHO Ю UM¼ u¼Ë ¨UOIOIŠ vMF*« ÊuJ¹ ÎbBÁ wEHà “U−Ä UM¼ VAFÃU ¨U³AŽ ô «dDÄ dD9 ¡UL ÃU ¨U³AŽ ¡UL ë  dDÄ√∫‰uI½ UÄbMŽ pÃcÂË Î Î Î Æ«cJ¼Ë dD*« tÐ V¹—bð ∫wðQ¹ ULO jš t²% Ícë ÍuGKë “U:« sÄ œuBI*« `{Ë√ ©w½«ËdOIë s (« uÐ√ ÍdB(«® Áb?? ? ? ?L? ? ? ?G? ? ? ?¹ U?? ? ? ?ÝU?? ? ? ?F? ? ? ?½ ÊQ?? ? ? ÂË ÔÎ Ô Î U?? ? H? ? O? ? Ý t?? ?²? ? K? ? I? ? Ä s?? ?Ä u?? ?C? ? M? ? ¹ ≠± ÆrMGë sÄ UÝ√— ÊËdAŽ ÍbMŽ ≠≤ Î ÆëdF*«Ë ¡«dÝù« ÈdÂcÐ ‰UH²Šô« WÝ—b*«  —dÁ ≠≥ ©qBMÁ w“® ÕU?? ? ?³? ? ? B? ? ? ë p?? ? ×? ? ?{ U?? ? * U?? ? ¼ô u?? ?à X?? ?K? ? I? ? ÕU?? ³? ?B? ?ë p?? ×? ?{ ≠¥ ÆUNðuÄ bFÐ ÷—_« tKë wO×¹ ≠µ Ò ÆÊu¹bë w ‰u Jë ‚dž ≠∂ ÍuGà V¹—bð Ò ¨tDF¹ rà ¨vDŽ√¨UNŽb¹ ¨‰UÁ ∫wðQ¹ ULO iFÐ w UNCFÐ  «u _« dŁ√ `{Ë√ Ò Æ—UMë ¨ÂUO ¨¡ULÝ ∏
 • 14. hO K²Ã« wM¹bë `ÄU ²Ã« sÄ —u ∫rOÁd²Ã«Ë ¡öÄù« ÂUJŠ√Ë WGKë bŽ«uÁ UOŽ«dÄ ¨YK¦Ã« vÃ≈ wðü« hMë h)√ Î Ô ]ÂUÁ√ Ê√ WÃËbë ÊËRý sÄ tKLŽ UÄ ‰Ë√ sÄ ÊU ¨dO³Â œbŽ œuNOë sÄ UNO Ë ¨WM¹b*« vÃ≈ ©¶® ‰uÝdë dłU¼ U*vKŽ …bŠ«Ë «Îb¹ 5LK *« lÄ Êu½uJ¹Ë ¨rNMŽ È–_« l bÐ WÃËbë tO Âe²KðË ¨r¼bzUIŽ tO Âd²% PÁU¦OÄ rNMOÐË tMOÐ ÎÆWOÄöÝù« …—UC×Kà vÃË_« —Ëc³Ã« w wM¹bë `ÄU ²Ã« ∆œU³Ä ©¶® tKë ‰uÝ— pÃcÐ o³D Æ¡u Ð WM¹b*« bBI¹ sÄ ÒÆr¼U¹«b¼ rNMÄ q³I²¹Ë ¨U¹«bNë rN¹bN¹Ë ¨Ád³Ð r¼b¼UF²¹ ÊUJ ¨»U²Jë q¼√ sÄ Ê«dOł ‰uÝdKà ÊUÂËtÃUÁ U2 ÊUÂË ¨rN²ÄbšË rN² UO{ vKŽ t HMÐ ÂUÁË ¨b− *« w tKë ‰uÝ— rNÃe½√ WA³(« È—UB½ b Ë ¡Uł U*Ë Ò Æåw HMÐ rNÄdÂ√ Ê√ VŠQ ¨5ÄdJÄ UMÐU× _ «u½U rN½≈ò ∫c¾Äu¹ Ó ^V½Uł w ÊuÒKB¹ «u?½U?J ¨tO rNðö WÄUÁSÐ rNà `LÝË ¨b− *« w rNÃe½Q ¨Ê«d−½ b Ë …dÄ Á¡UłË Ô Ú ÓÔ Î¨r?N?M?¹œ s?Ž ŸU bë w ‰uÝdë «uAÁUM¹ Ê√ «Ëœ«—√ U*Ë Æd?š¬ V½Uł w ÊuK?B?¹ ÊuLK *«Ë tKë ‰u?Ý—Ë ¨tMÄ Ô Ó Ò Ò Ô Ó Ó  Ìt?MÄ q³ÁË Æt²¹b¼ f?ÁuI*« sÄ ‰uÝdë q?³Á ÆoKš W?ŠULÝË »œ√Ë o dÐ pÖ q? ¨r?NÃœUłË ¨rNOÃ≈ lL²Ý«  Ì ^s?ÄË ÆWKOKÁ «d?Ný√ ô≈ dLF¹ r?à Ícë¨r?O?¼«d?Ð≈ tà  bÃËË ¨ ©¶® tKë ‰uÝ— UNłËe?ðË ¨tOÃ≈ UNKÝ—√ W?¹—Uł Î ] Ô Ó Ò Î Æå«dN Ë U³ ½ rNO rJà ÊS ¨«dOš j³IÃUÐ «u u²Ý«ò ∫5LK LKà ÁU¹U Ë Î Î Ò ÎUMÐ «–S ÆÁbFÐ sÄ ÁƒUHKš —UÝ WFO dë WO½U ½ù« WŽeMë Í– wM¹bë t×ÄU ð w .dJë ‰uÝdë Íb¼ vKŽËÊ√ v?ÐQO ¨Èd³Jë ”bIë W OM w u¼Ë dBFë …ö 5%Ë ¨”bI*« XOÐ qšb¹ 5Š »UD)« sÐ dLŽ b$ Ô Ô Ó Ó…√dÄ« tOÃ≈ XJý bÁË Áb$Ë °«b− Ä U¼–U ð«Ë ¨UNÐ W³ÃUDLKà WF¹—– ÁbFÐ sÄ ÊuLK *« U¼c ²¹ öO UNO wKB¹Ï Î Î Ó Ô¨pÖ sŽ ΫdLŽ ‰Q O ¨UNMŽ U¼ÚdÓ b− *« w U¼—«œ q?šœ√ bÁ ’UFë sÐ ËdLŽ Ê√ dBÄ ÊUJÝ sÄ WO×O Ä Î Ó Ó Ï ÔÔ Ëd?L?Ž U?NOKŽ ÷dŽ bÁË ¨…√d*« Ác¼ —«œ Á—«uł w Ë ¨rNÐ o?O?C?¹ b− *« `³ √˨«Ëd¦Â 5LK *« Ê√ Ád³? O ÔWLOÁ l{ËË ¨b− *« w UNÃUšœ≈Ë ¨U¼—«œ Âb¼ vÃ≈ «dLŽ l œ U2 ¨ ÷dð rK ¨sL¦Ã« w mÃUÐË ¨U¼—«œ sLŁ Î Ó ÚÓvKŽ ËdLŽ UNO —cÚF¹ WÃUŠ w¼Ë ¨…d{U(« UMMO½«uÁ t×O³ð U2 «c¼ Ê√ lÄËÆ ¡Uý v²Ä ÁcšQð ‰U*« XOÐ w —«bë ÔÓ ÔU¼—«œ WO×O *« …√d*« vÃ≈ bOF¹Ë ¨b− *« sÄ b¹b« ¡UM³Ã« ÂbN¹ Ê√ «dLŽ dÄ√Ë ¨pÖ ÷d¹ rà dLŽ ÊS ¨lM UÄ Î Ó ÚÓ ÓÓ Ô °X½U UL»Ëd?{ s?Ä b?NA½ UMÐ «–S ¨UNzœU³0 UMð—UCŠ t²K?þ√ Ícë l?L²:«  œUÝ w²Ã« W×ÄU ²*« ÕËd?ë w¼ Ác¼ ] Ó Ô Ô °Y¹b(« dBFë w v²Š —uBFë a¹—Uð w öO¦Ä tà b& ô UÄ wM¹bë `ÄU ²Ã« Î π
 • 15. s¹bë ‰Uł— ÊUÂË ¨…bÃU)« UMð—UCŠ qþ w fzUMJë —ËU& błU *« X½U Ê√ wM¹bë `ÄU ²Ã« d¼UEÄ sL Ô Úw? W?ÃËb?ë qšb²ð ô ¨WO ÓM?J?Ã«Ë W?OM¹bë rN½ËRý q? w? r¼U¹UŽ— vKŽ W?ÄU²Ã« W?DK ë Êu?DF¹ f?zU?MJë w Ò = Ó Ó Ú Ó ÔÊU bI ÆiFÐ sÄ rNCFÐ nBMðË ¨rN³¼«cÄ 5Ð WO ö)« qÂUA*« qŠ w qšb²ð X½U WÃËbë Ê≈ qÐ ¨pÖ ÒÊu?LK *« œ— dBÄ X×²Ô «–≈ v?²?Š¨r?N? zUM rN½u³K ¹Ë ¨ÂËdë bNŽ w dBÄ ◊U³Á√ ÊËbNDC¹ ÊuO½UJK*« ] Ô`?²?Hë q³Á rNÐ ÁuKF U2 U?ÄU?I?²?½« 5?O½UJK*« vKŽ pÖ bFÐ ◊U³Á_« ‰ËUDðË r¼uHB½√Ë ¨rN zUM ◊U³Á_« vÃ≈ ÎvÃ≈ U¼œ—Ë ¨dB0 j³Ië UNOKŽ vÃu²Ý« w²Ã« fzUMJë œ«œd²ÝUÐ dÄQ ¨bOýdë ÊË—U¼ vÃ≈ pÖ «uJA ¨wÐdFë Ò Ú Ó Æ5O½UJK*« „d¹dDÐ pÖ w tFł«— Ê√ bFÐ 5O½UJK*«dFý bI ¨ pÖ w WÃËbë qšbð ÊËœ r¼U¹UŽ— vKŽ rN²DKÝ ¡UIÐ≈Ë ¨rNÝuIÞ w s¹bë ‰Uł— W¹dŠ UÄ√v? M¹ ô UMÄ Î«b?Š√ q?F?ÃË ÆÂËd?ë r?J?Š w? UNCF³Ð «ËdFA¹ rÃUÄ pÖ w W¹d(UÐ œö³Ã« ÊUJÝ sÄ ÊuO×O *«bI ¨tK ‚dAë w WO –uŁ—_« WOÂd¹dD³Ã« dIÄ WOMODMD Ië vKŽ vÃu²Ý« 5Š #UHë bL×Ä ÊUDK ë nÁuÄ Ò¨r??N? ?zU?M?ÂË ¨r?¼b?zU?I?ŽË ¨r?N?Š«Ë—√Ë ¨r?N?ëu?Ä√ v??K?Ž ≠È—U?B?½ r?N?K?ÂË ≠U?N?½U?J?Ý 5?ÄQ?ð c?¾?Äu?¹ s?K?Ž√5?Ð l?I?ð w?²?ë  U?Äu?B?)« w? q?B?H?Ã«Ë l?¹d?A?²?ë W?D?K?Ý r?¼¡U݃— `MÄ˨W¹bM« sÄ r¼UHŽ√˨rN½U³K Ëw tÐ ÊuKÄUF¹ «u½U UÄ 5Ð «dO³Â UÁd WOMODMD Ië ÊUJÝ pÖ w È√d °UNO WÃËbë qšb²ð Ê√ ÊËœ ¨r¼U¹UŽ— Î Î ÓÊuKCH¹Ë ¨WO³¼c*«  U ö)« w ÊuKšb²¹ ÊuOD½eO³Ã« ÊU –≈ ¨rNà #UHë ÊUDK ë WKÄUFÄ 5ÐË 5OD½eO³Ã« bNŽ`?ÄU? ?²?ë «cNà rNÝuH½ XŠdA½«Ë ¨b¹b« rJ(« vÃ≈ «uŠUð—U ¨Èdš_« fzUMJë ŸU³ð√ vKŽ rN² OM ŸU³ð√ÊUDK ë sÄ wDŽ√ U0 ÂËdë „d¹dDÐ ÊU v²Š ¨q³Á sÄ 5LÂU(« rN²KÄ ¡UMÐ√ sÄ öO¦Ä tà «ËbNF¹ rà Ícë wM¹bë ΨqFHÃUÐ ÊuKI² Ä r¼Ë ¨WMÝ W¾L Lš u×½ ‰UŠ dO Ð 5F²L²Ä t²ŽULłË u¼ qþË ¨WÄuJŠ jÝË WÄuJ×Ð t³ý√¨a¹—U²Ã« w tà qO¦Ä ô Ícë ¨wM¹bë `ÄU ²Ã« «c¼ Ê√ nÝR*« sÄË ÆôUÄ ôË «bMł rNÃöI²Ý« r¼U{UI²¹ ôË Î ÎôöG²Ý« ¨d{U(« ÊdIë lKDÄË ¨w{U*« ÊdIë dš«Ë√ w ¨ÊuOÐdGë UNKG²Ý« w²Ã« WO³Mł_«  «“UO²Äô« √b³Ä ÊUÂÎ Æœö³Ã« w WOMÞuë …œUO ë d¼UEÄ vKŽ ¡UCIKà U¾OÝ Î ©W¹—uÝØwŽU³ ë vHDBÄ∫UMð—UCŠ lz«Ë— sÄ® ◊U‡‡A½ Y¹b×Kà n¹dFð sŽ Y×Ð√ ¨wÝbÁ Y¹bŠ WIÐU ë Y¹œUŠ_« sÄ vÃË_«WŽuL:« w ‰Ë_« Y¹b(« Ò Y?¹b?(« 5?ÐË t?M?O?ÐË ¨W?N?ł sÄ .dJë ʬdIë 5ÐË tMOÐ ‚ËdHë ·d?F?ð√Ë ¨t?²?O?L ð V³Ý sŽË ¨wÝbIë Ò ÆÈdš√ WNł sÄ Íu³Më Ò ±∞
 • 16. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ©ÂUL½ W³Oš ® ÒvÃ≈ wÃuK] ë ÂUL¼ sÐ tKë b³FÐ ‘«Ë výË ∫‰UÁ ¨tLŽ sŽ sLŠdë b³Ž U½d³š√ ∫‰UÁ ∫b¹—œ sÐ dJÐ uÐ√ UMŁbŠ Ò Ô ] Ó Ò Ì Ó Ó Ò Ò  ÚÔ Ó Ôqšœ√Ë ¨tÐ w?ðQ ¨ÂUL¼ sЫ v?Ã≈ œU¹“ YF³ ÆrF?½ ∫‰UÁ øtMOÐË p?MOÐ lLł√√ ∫‰U?I ¨„U−¼ t½Ò≈ ∫tà ‰U?I ¨œU¹“ Ò Ó Ú ÓÓpÃcà X½√ ôË ¨XKF UÄ °tKë p×K √ ¨ö ∫‰UI ¨wMðu−¼ p½Ò√ wMGKÐ ¨ÂUL¼ sÐ U¹ ∫œU¹“ ‰UI ¨U²OÐ qłdë Ò Ò Ó Ò Î ∫‰UI qłdë vKŽ q³Á√ rŁ ¨WNOM¼ ÂUL¼ sЫ ‚dÞQ ¨qłdë Ãdš√Ë ¨w½d³š√ qłdë «c¼ Ê≈ ∫‰UI ¨ q¼QÐ Ò Î ÚÓÔ Ò Ô ÓÚ Ó ] Ú r??K?Ž ö?Ð ôu?Á X??K?Á U?Ä≈Ë X?M??Ô ?Ó Î Ú Ó Ó ] Ó Ú U??O? ÃU?š p?²?M??L??²?z« U??Ä≈ ƒd?Ä« X??½√Ë ÔÚ Ó ÓÚ ] Ï Ó   Ó Ú Ì r?? ?Łù«Ë W?? ?½U?? ?O? ? )« s?? ?O?? ÓÐ W?? ?Ãe?? ?M? ? 0  Ú U??M? M?O?Ð ÊU?? Íc?ë d??Ä_« s?Ä X??ÐQ? Ó  Ó ÚÔ ÆtMÄ q³I¹ rÃË ¨wý«uë vBÁ√Ë ¨tЫu−Ð œU¹“ V−ŽQ ÓÚ Ó Ó ÚÓ  Ó Ú Ô≤ à wÃUIë wKŽ wÐ_ wÃUÄ_« ±±
 • 17. dO¼“ sÐ VF …œdÐ ±µ hMë Íb¹ 5Ð Ò¨v?LKÝ w?Ð√ s?Ð dO¼“ sÐ V?F? o?K?D?½«¨ Âö?Ýù« v?Ã≈ uŽb¹ cš√Ë ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰u?Ýd?ë YFÐ U?ÄbMŽ ÚÔ Ô Ô Ô¨W?M¹b*« vÃ≈ o¹dDë w ¡UÄ u¼Ë¨ å·«e?Fë ‚dÐ√ò UGKÐ v²?Š ¨b¹b« s¹bë «c¼ d?Ä√ ÊUFKD² ¹ ¨dO−Ð Áuš√Ë Ï Ò Ó Ô Ò Ó ÚÓ Ôt?OKŽ ≠ ‰uÝdë vKŽ d?O−Ð Âb?I ¨pà ‰uI¹ UÄ d?E?½«Ë ¨UM¼ U¼ pà r?OIÄ U½Q ¨ qłdë o?ë ∫dO−³Ã V?F ‰UI Ï Ó Ú Ï Ó Ó Ï≠Âö ë tOKŽ ≠‰uÝdë U−N ¨ÂöÝù« w t²³ž— vKŽ Âb½ ÊUÂË ¨U³F pÖ mK³ ÆrKÝ√Ë ¨tMÄ lL ≠Âö ë Ó Ó Î Ó ÔÆd³)« Ád³ ¹ tOÃ≈ dO−Ð V²J ÆtÄœ —b¼√ ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰u?Ýdë pÖ mKÐ ULK ¨5LK *« ÷«dŽ√ sÄ ‰U½Ë Ï Ô Ó ÓÓ Ú Ó¨ÂöÝù« vKŽ tF¹U³¹Ë ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë vÃ≈ wðQ¹ Ê√ ÁdÄQ¹ tOš√ vÃ≈ dO−Ð V²Â ¨WJÄ ÊuLK *« `² UÄbMŽË Ó Ó Ú Ô Ï Ô Ò Ó«c?¼ ¨tKë ‰uÝ— U¹ ∫‰UI ¨t²ÄULFÐ UL¦?KÄ ÊUÂË ¨X³Š— U0 ÷—_« t?OKŽ XÁU{ Ê√ bFÐ ‰uÝdë vKŽ q³ÁQ Î Ò Ô Ó Ô Ó pÐ czUFë ÔÊUJÄ «c¼∫‰UÁ˨ tNłË sŽ VF dÓ ×Ó ¨Áb¹ ≠Âö ë tOKŽ≠ j ³ ¨ÂöÝù« vKŽ pF¹U³¹ qł— Ï Ó Ó Ó ÏVŠ√Ë ¨tÐ p?²?Hë  œ«—√Ë ¨tMÄ ÊU U* ªtà XEKž√Ë ¨—U?B½_« t²LN?−² ¨dO¼“ sÐ V?F U½√ ¨tKë ‰uÝ— U¹] Ó Ô ] Ô Ô Ò Ó¨Î…œdÐ ‰u?Ýd?ë ÁU? ?J? ¨ …b?OBIë Ác¼ bA½Q ¨tMÄQ? ≠Âö? ?ë t?OKŽ≠ ‰uÝdë tMÄR?¹Ë ¨r?K? ¹ Ê√ ÊËdłUN*« Ô Ò ÓÒ Ó Æ©…œd³Ã«® …bOBIë Ác¼ XOLÔ Ô =U?N?×?²?²? « b?ÁË ¨Âö?Ýù«Ë W?OK¼U« w «uýUŽ s¹cë ¡«dFAë r¼Ë ¨5ÄdCÓ *« d?F?ý s?Ä …bOBIë Ác¼Ë Ú ÔvKŽ ¡Uł rŁ ¨WÐu³;« vÃ≈ t²KLŠ w²Ã« WÁUMë sŽ Àb% r?Ł ¨WOK¼U« ¡«dFý …œUŽ vKŽ U¹dł ¨‰eGÃUÐ dŽUAë Ò Ò Ò Î Ôt? u?š d?Nþ√ Ê√ bFÐ ¨ tHDF²Ý«Ë ¨.dJë ‰uÝdë v?Ã≈ —c²ŽU ¨tðb?O?BÁ tKł√ sÄ ‰UÁ Ícë fOzdë ÷dGë Ó ÆtÄöÝ≈ w «u³ž— s¹cë s¹dłUN*« ÕbÄ rŁ ¨≠Âö ë tOKŽ ≠‰uÝdë ÕbÄË ¨tŽełË Ò Ós?Ð d?O?¼“ rOJ(« wK¼U« dŽUAë sЫ u¼Ë ¨ÂöÝù«Ë WOK¼U« bNý ¨Âd?CÓ Ä d?ŽUý ¨dO¼“ sÐ VFÂË ÏÓ Ú Ô Ï Æ…d−NKà 5 LšË XÝ WMÝ wÒ uð ¨vLKÝ wÐ√ > Ô ±≤
 • 18. dO¼“ sÐ VF …œdÐ Æ bF²Ð«Ë XÁ—U ∫X½UÐ Ô ‰u?? ³? ?J? ?Ä e?? −? ?¹ r??à U?? ¼d?? Ł≈ r?? O?? ²? ?Ä Ó Ô Ï Ò Ô ‰u?³?²Ä Âu?O?ë w?³?K?I? œU?F?Ý X?½U?Ð ≠± Ó Ô Æ—UÄbÃ«Ë „öNÃUÐ »UBÄ ∫‰u³²Ä ÆUNÐ oKFÄ ¨UNà qÃcÄ ∫rÒO²Ä Ò Ò ‰u?×?JÄ ·dD?ë i?OCž s?ž√ ô≈ Ú] Ô ^ «u??K?Š— –≈ 5??³?ë …«b?ž œU??F? Ý U?ÄË ≠≤ Ú Ó Ô ÆQ UJ¹ rÃË ¨¡«eł qM¹ rà ∫e−¹ rà ÆbÒOIÄ ∫‰u³JÄ Ô Ï Ó  ‰u??Þ ôË U??N? M? Ä d??B??Á v??J? ²? A?¹ ô Ô …d?? Ðb??Ä ¡«e?? −? Ž W?? K? ?³? I? Ä ¡U?? H? O? ¼ ≠≥ Î Ô Î Ô ÆWÒMž tðu w w³þ ∫Òsž√Æ …d U)« WIOÁ— ¨sD³Ã« …dÄU{∫¡UHO¼ Ô ‰u?? ?K? ? F? ?Ä Õ«d?? ?ÃU?? ?Ð q?? N?? ?M?? ?Ä t?? ½Q?? ?  Ï Ó Ú ] XL ²Ð« «–≈ rKþ Í– ÷—«uŽ uK& ≠¥ Ì Ó Ó Æe−Fë …dO³Â∫¡«e−Ž Ô ÆdNEðË ¨nAJð ∫uK& ÆW{—UŽ U¼œdHÄ ¨ÊUMÝ√ ∫÷—«uŽ Ô ‰u?³?I?Ä `?B?Më Ê« u?à Ë√  b?ŽË U?Ä Ó Ò Ó ÓÚ Ú X??Áb? U?N?½√ u?à W?K?š U??N?×?¹Ë U?¹ ≠µ Ú ] Î ÒÔ Ó ÆUN½UF*Ë ÊUMÝ_« o¹dÐ …bý ∫rKþ Ó ÆWÐdý ‰Ë√∫qNMÃ«Ë ¨wI Ä ∫qNÚMÄ Ï Ó Ó  ‰u?? G? ?ë U?? N? ?Ыu?? Ł√ w?? Êu?? K?? ð U?? L? ?Â Ô Ò Ó Ó U??N?Ð Êu??J?ð ‰U??Š v?K?Ž ÂËb??ð U?L? ≠∂ Ô Ì Ô Ò»dAë ∫qFÃ«Ë ¨5ðdÄ wI Ä ∫‰uKFÄ Ò Ò Æw½U¦Ã« Ô q?? O? ?Ыd??G? ë ¡U??*« p?? ? L?? ð U?? L?  ô≈ Ó Ô Ú Ô Ò X?L?Ž“ Ícë bNFÃUÐ pÒ L?ð UÄË ≠∑ Ú Ô Ó Ó ÆWLŠ— WLK ∫`¹Ë ÆWI¹b ËWKOKš ∫WKÔš Ò q??O? Ý«d??*«  U??³? O? −? M? ë ‚U??²? F? ë ô≈ Ô Ô Ò Ò Ô Ì U??N?G?K??³?¹ ô ÷—Q?Ð œU??F? Ý X? ?Ä√ ≠∏ Ô Æw «dš gŠË ∫‰uGë ÆUNOÃ≈ q u¹ ô ∫UNGK³¹ ô Ò Ô ‰u??²? I? L? à v??L? K? Ý w??Ð√ s??Ð U??¹ p?½≈ Ó Ò r?N?Ãu?ÁË U?N?O?³?M?−Ð …U?ýu?ë v?F? ¹ ≠π Ô Ú Ô‚u?M??ë ∫q??O? Ý«d??*«  U??³?O?−?M?ë ‚U?²?F?ë Ò ÆWDOAMë W1dJë Ô ‰u?? G? ?A? ?Ä p??M? Ž w??½≈ p??M?? O? ?H? Ã√ ô Ô t??K??Ĭ X?? M?  q??O? K? š q??  ‰U??ÁË ≠±∞ Ô Ô Ì ^ Ò Ò ÆpFH½√ ô ∫pMÒOHÃ√ ô ÆrJMÄ UOÃUš ÁuKFł« ∫wI¹dÞ «uKš Ò Ô‰u?? F? H? Ä s?? L? Šd??ë —b?? Á U??Ä q?? J? Ô ] ^ ≠rJà UÐ√ ô≠wI¹dÞ «uKš ∫XKI ≠±± Ô Òb?I?HÐ VÞU<« vKŽ ¡UŽbë ∫r?JÃUÐ√ ô ÆtOÐ√ ÆXO*« gF½ ∫¡UÐbŠ Wì ‰u?? L? ?×? Ä ¡U??Ðb??Š ÌW?? ì v??K? Ž U?? Äu??¹ Ó Î t?²?ÄöÝ XÃUÞ Ê≈Ë v¦½√ s?Ы ÔqÂ≠±≤ Ô  Ò ÆdAÃUÐ w½—c½√ ∫w½bŽË√ Ò Æt²¹«b¼ ∫ʬdIë WK U½  ‰u??ÄQ??Ä t??K? ë ‰u??Ý— b??M?Ž u??H? F? Ã«Ë Ô  Ô Ó Ú  Ó w??½b?ŽË√ t?K?ë ‰u?Ý— Ê√ X??¾?³?½√ ≠±≥ Ò ÓÔ ÆWÐuIFë wKŽ ÒsFÁuð ∫w=½cšQð Ò Æ“U²ł√ ∫lD²Á√ Ô q?? O? ?B? H? ðË k?? O? ?Ž«u?? Ä U??N? O? ʬd?? Á Ï  ‡Ã« WK U½ „UDŽ√ Ícë „«b¼ öNÄ ≠±¥ Ó Î ÆUŽ—œ «c Ò²Ä ∫UŽ—bÄ Î Î Òv?K?Ž …—b?I?Ã«Ë …uIë Í– ∫ U?L?I½ Í– Ôq?? ?¹ËU?? Á_« w??  d?? ?¦? ?  u?? ÃË V?? ½–√ ÓÒ Ú Ú Ô  rÃË …U?ýu?ë ‰«u?ÁQ?Ð w?½c?šQ?ð ô ≠±µ  Ò ÆÂUI²½ô«‚œU rÝUŠ q U tÄö ∫qOIë tKOÁ Ô ‰u??³? ?Ä q?O?K?ë »u?ŁË Âö??E?ë `?M?ł Ô  Ó Î ÓÒ Ô Ó U?Ž—b??Ä ¡«b?O?³?ë l??D?²?Á√ X?Ó U?Ä ≠±∂ Ô Ô Æœd¹ ô ÆqðUI¹ ∫—ËU ¹  Ô Ì q??O? I? ë t??K? O? Á  U??L? I??½ Í– n?? w?? Ô Ó Ó = t?Ž“U?½√ ô w??M?O?1 X?F?{Ë v?²?Š ≠±∑ Ô Ô  Ô Ò ÆWŽU−Aë w ¡nJë ∫ÊdIë Æ—u JÄ ∫‰uKHÄ ÆuK−Ä –u×AÄ nOÝ∫bÒMNÄ Ô‰u?? K? ?H? ?Ä u??¼Ë ô≈ Êd?? I?? ë „d?? ²? ?¹ Ê√ Ó Ú Ó t?? à Ôq?? ?×? ?¹ ô U?? ½d?? Á —ËU?? ? ? ?¹ «–≈ ≠±∏ Ò Î Ô Ò   Ô‰u?? K? ? ? Ä t?? K? ë ·u?? O? Ý s??Ä b?? M?? N? Ä Ï Ò t?Ð ¡U??C? ²? ?¹ —u??M?à ‰u??Ýd?ë Ê≈ ≠±π Ô ÔÏ Ó ] ±≥
 • 19. Æ5FЗ_« vÃ≈ …dAFë 5Ð UÄ ∫W³BŽÆWFHðdÄ sÂUÄ√ 5Ð s¾LD*« ÊUJ*« ∫sD³Ã« «u?? ÃË“ «u?? L? ?K? ?Ý√ U?? * W?? J?? ?Ä s?? D? ?³? ?Ð Ò Ó Ò  rNKzUÁ ‰UÁ g?¹dÁ sÄ ÌW³BŽ w ≠≤∞ Ô Ì Æ«ËdłU¼ ∫«uÃË“ Æ¡UHF{ ∫”UJ½√ Ô  q?? ?¹“U?? F? ?Ä q?? ?O? ?Ä ôË ¡U?? ?I? ?K? ?ë b?? M? ?Ž Ï nA ôË ”UJ½√ ‰«“ UL «uë“ ≠≤± Ï Ô Ô Ï”dð ô sÄ u¼Ë ¨nAÂ√ lLł ∫nA ƻd(« w tFÄ r??N?Ýu??³?à ‰U??D?Ð√ 5??½«d??F?ë r??ý≠≤≤·dÞ w ÊU sÄ u¼Ë ¨rý√ lLł∫rý q??O?Ыd?Ý U??−?O?N?ë w? œË«œ Z?? ?½ s?Ä Ó Ó Ô Ô Ó Ï ^ Ò ÒÆW³BIë w ŸUHð—« lÄ ¨…ÒbŠ tH½√ Ô «u??K? O? ½ «–≈ U??F? ¹“U??−? Ä «u?? ? O?ÃË U??Äu??Á Î Î rNŠUÄ— XÃU½ Ê≈ `?¹—UHÄ «u Oà ≠≤≥ Ô ÔÔ Ó Æn½_« u¼Ë ¨5½dŽ lLł ∫5½«dFë ƉUÐdÝ lLł ¨ŸË—œ ∫qOЫdÝ Æ6ł ∫qOKNð Æq?O?KNð  u?*« ÷U?O?Š s?Ž r?Nà UÄË Ô r?¼—u?×?½ w ô≈ s?F?D?ë l?I¹ ô ≠≤¥ Ô Ô Ô »UFO²Ýô«Ë rNHëWAÁUM*« ∫qOK×²Ã«Ë ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ ± ∫u¼ …bOBIë w wÝUÝ_« ÷dGë √ ƉeGë ÆWÁUMë n Ë ÆtOÃ≈ —«c²Žô«Ë ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë ·UDF²Ý« ∫ ‰eGÃUÐ tðbOBÁ dŽUAë √bÐ »  ÆU¼bŽuÐ nð rà w²Ã« œUFÝ t²Ðu³×Ä V×¹ t½_ Ó ÔÒ ] ƉeGë u¼ wÝUÝ_« …bOBIë ÷dž Ê_ ] ] Æ ‰eGÃUÐ √b³ð w²Ã« WOK¼U« …bOBIë ZN½ vKŽ dO ¹ t½_ Ò ] ∫lÝU²Ã« XO³Ã« w åvLKÝ wÐ√ sÐ U¹ò ‰uIÐ œuBI*« ÈœUM*« Ã Ô Æ©dŽUAë bÃ«Ë ® vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ dŽUAë Ô ©dŽUAë uš√®ÆdO¼“ sÐ dO−Ð ÆdO¼“ sÐ VF ∫vKŽ ‰bð dAŽ w½U¦Ã« XO³Ã« w åv¦½√ sЫ q ò ^ œ Æt H½ dŽUAë ÆUNFOLł  U½«uO(« ÆdA³Ã« wMÐ ±¥
 • 20. ∫vKŽ ‰bð s¹dAFë XO³Ã« w åg¹dÁ sÄ W³BŽ w ò ‡¼ Ò Æ5LK *« Æs¹dłUN*« Æ—UB½_«tOKŽ≠ ‰uÝdë vÃ≈ —«c²Žô«Ë ·UDF²Ýô«Ë ¨WÐu³;« dÂ–Ë ‰eGë ∫w¼ ÷«dž√ …bŽ …bOBIë w  “dÐ ≤ Ò Æ÷dž q ‰ËUM²ð w²Ã«  UOÐ_« œbŠ√ ¨s¹dłUN*« ÕbÄË ¨tŠbÄË ≠Âö ë Ò Ò ÆdŽUAë fH½ w © œUFÝ ® WÐu³;« ‚«d dŁ√ sOÐ√ Ò ≥ ø…bOBIë w  “dÐ w²Ã« ÔWOÒ (« WÐu³;« Ô UH UÄ ¥ ø…bOBIë w  “dÐ w²Ã« W¹uMF*« WÐu³;«  UH UÄ ÔÒ Ô µølÐU ë˨ ”œU Ã«Ë ¨fÄU)« ∫ UOÐ_« w Ëb³ð UL WÐu³;UÐ dŽUAë jÐdð w²Ã« WÁöFë Èdð nO ∂ Æ…—uBë Ác¼ `{Ë√ ¨WÐu³;« vÃ≈ t²KLŠ w²Ã« WÁUMKà …—u sÄU¦Ã« XO³Ã« w Ò ∑Ícë XO³Ã« UÄ ¨Î«b¹dÞ Î«b¹dý `³ Q ¨tMŽ «uKžUAðË ¨¡öš_« tà dJM² ¨dŽUAë q²I¹ Ê√ ”UMë lÁuð Ò Ô Ò ∏ øpÖ vKŽ ‰b¹ Ò Æ·u)« sÄ ÷—_« tOKŽ XÁU{ UÄbMŽ dŽUAë nÁuÄ `{Ë√ π ø©±¥≠±± ®  UOÐ_« w dNE¹ UL ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë sÄ uHFë VKDà VF bNÄ nO ±∞ Ò ÆUL¼d–√ ¨5HÁuÄ 5Ð dAŽ YÃU¦Ã« XO³Ã« w dŽUAë lLł ±± ÆU¼d–√ ≠ Âö ë tOKŽ ≠‰uÝdKà  UH …bŽ …bOBIë w dŽUAë d– ±≤ Ò ÆUN×{Ë√ ¨s¹dłUN*UÐ oKF²ð WO ¹—Uð WIOIŠ vÃ≈ ÊËdAFë XO³Ã« dOA¹ ±≥ Ò Ò Ò ÆÂöÝù« w qšœ bÁ dŽU‡Aë Ê√ vKŽ ‰bð w²Ã«  «—U³Fë Ãd ²Ý√ ±¥ ] ^ ÆpÖ sOÐ√ ¨s¹dOš_« 5²O³Ã« w UL ¨WOÃU¦Ä Èdš√Ë ¨WOFÁ«Ë  UHBÐ ÊËdłUN*« nBð« ±µ = Ò Ò ] ∫W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ © x ® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√© ® …—Uý≈ l{√ ±∂ Æ…bOBIë ¡UMÐ w WOK¼U« ¡«dFý ZN½ dŽUAë ZN½ √ Ò ÆŸu{u*« …bŠË vKŽ …bOBIë XOMÐ » Ó Ú Ó Ô Æ`{«Ë qJAÐ ÂöÝùUÐ «dŁQ²Ä dŽUAë Ëb³¹ Ã Î Ò ÆU½dBŽ WGà sÄ W³¹dÁ …bOBIë  «œdHÄ œ ±µ
 • 21. Æ…bOBIë w wzUA½ù« »uKÝ_« vKŽ Íd³)« »uKÝ_« vGÞ ‡¼ Ò Ò ÆWLJ(« dFý sÄ …bOBIë uK ð Ët¼dÂË ¨·u)«Ë oKIë˨UNÃUL−Ð tÐU−Ž≈Ë œUF à t³Š ∫…bOBIë w  dNþ w²Ã« dŽUAë nÞ«uŽ sÄ ±∑ ÒsO?Ž√¨r?N?à Ád?¹b?I?ðË s?¹d?łU?N*UÐ tÐU−Ž≈Ë ¨ÂöÝùUÐ t½U1≈Ë ¨≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë t³?ŠË ¨…Uýuë = Ò ÆWHÞUŽ q vKŽ ‰bð w²Ã«  UOÐ_« = ^ ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{Ë√ ±∏ ‰u?? G? ?ë U?? N? ?Ыu?? Ł√ w?? Êu?? K? ?ð U?? L? Â Ò U?? ?N? ? Ð Êu?? J? ?ð ‰U?? ?Š v?? ?K? ? Ž ÂËb?? ð U?? L? ? √ q?? ?O? ?Ыd?? G? ?ë ¡U?? *« p?? ? ?1 U?? L? ? ô≈ Ò X?? ?L? ? Ž“ Íc?? ë b?? N? ?F? ?ÃU?? Ð p?? ] ? ? 9 U?? ÄË Æ‰u??K? ?Ä t?K??ë ·u??O? Ý s?Ä b?M??N?Ä Ò Ò t?? ? Ð ¡U?? ? C? ? ?²? ? ? ? ? ?¹ —u?? ? M? ? ?à ‰u?? ? Ýd?? ?ë Ê≈ » ] ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ q WÃôœ `{Ë√ ±π > Ò Æå5½«dFë rýò √ Ò Æår¼—u×½ w ô≈ sFDë lI¹ôò » Ò Æåg¹dÁ sÄ W³BŽ w ò à ÆåwMO1 XF{Ë v²Šò œ Ò ±∂
 • 22. ÷ËdFë WKOFH²Ã« ∫UNFDÁ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« bA½√ ™ U?? ? ? ? ÐU?? ? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ½« w?? ? ? ? à Ê√ b?? ? ? ?O?? ? ? ? Ð p?? ? ? ? Šb?? ? ? ?0 Ó Ò Ú ÓÓ Í—b?? ? ? ? ?Á  “ËU?? ? ? ? ?ł b?? ? ? ? Á ¡«d?? ? ? ? ?¼e?? ? ? ? ?ë U?? ? ? ? Ð√ ≠± Ú Ó Ô©dBÄØwÁuý bLŠ√® U??ÐØU?ÝØ  Øs?¹Ø‰ØÊ ØÊ√ØœØw?Ð Ø„ØÕØb?ÄØ» Í—Øb?ÁؠؓËØU?łØb?ÁØ¡Ø «—؇?¼“ØeÐØ√ ≠ ≠ » Ø≠ » » ≠ » Ø ≠ » » ≠ » ≠ ≠ » Ø≠ ≠ ≠ » Ø ≠ ≠ ≠ » ‰u?? ? ? ³? ? ? J? ? ? Ä e?? ? ? −? ? ? ?¹ r?? ? ?à U?? ? ?¼d?? ? ?Ł≈ Ïr?? ? ?O?? ? ? ²? ? ? Ä Ó Ò ‰u?? ? ³? ? ²? ? Ä Âu?? ? O? ? ?ë w?? ?³?? ? K? ? ?I? ? œU?? ? F? ? ?Ý X?? ?½U?? ?Ð ≠≤ Ó Ô ©dO¼“ sÐ VF® uÃØuÐØpÄØ“ØZ¹ØrÃØU¼Ø—ØÀ≈ØsÄØÍØwðØ uÃØuÐØXÄØÂØu¹ØqÐØqÁØ·ØœØUŽØ”ØX½ØUÐ ≠ ≠ Ø ≠ » ≠ ≠ Ø ≠ » ≠ Ø≠ » ≠ » ≠ ≠ Ø≠ » ≠ ≠ Ø≠ » » Ø≠ » ≠ ≠ Èu?? ? ? ?N? ? ? ? ‰U?? ? ? ?O? ? ? ? š s?? ? ? ?Ä U?? ? ? ?Šd?? ? ? ? ÊU?? ? ? ? ΠÈu?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?ë t?? ? ? ? ?K? ? ? ? ? ë r?? ? ? ? ?Š— Íœ«R?? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?¹ ≠≥©dBÄØwłU½ rO¼«dÐ≈® ÈË Ø‡¼Ø·ØsÃØU¹ØŒØsÄØsŠØd ØÊØU ÈË؇?¼Ø q?¼Ø ôØqÄØ ÕØ—ØÍœØ ¬Ø·ØU¹ ≠ » »Ø ≠ ≠ » ≠ Ø ≠ ≠ » ≠ ≠ » ≠ Ø ≠ ≠ » »Ø≠ ≠ » ≠WK¹uDÃ«Ë ¨©»®…dOBIë lÞUI*« sÄ WŽuL−Ä sÄ W½uJÄ UN½√ UO{ËdŽ WIÐU ë  UOÐ_« lODIð bFÐ kŠö½ Ò Î¨WKOFHð lÞUI*« Ác¼ sÄ WŽuL−Ä q vL ðË ¨dš¬ vÃ≈ XOÐ sÄ UN³OðdðË ¨U¼œbŽ w nK² ð UN½√Ë ¨©≠® Ò Ò ÆÍdFAë XO³Ã« nÃRð w²Ã« w¼  öOFH²Ã« ŸuL−ÄË åsÃuFÓ ò WKOFHð qJAð ©≠ ≠ » ® Ë ¨©s²KŽUHÄ® WKOFHð qJAð ©≠ ≠ ≠ »® b$ ‰Ë_« XO³Ã« wH Ú Ô Ú ÔÚÓ Ô Ò Ú Ô Ú Ô ÚÓ Ô¨©sKFÓ ® WKOFHð qJAð ©≠» »® pÃcÂË ¨©sKFH²Ú Ä® WKOFHð qJAð © ≠ » ≠ ≠® b$ w½U¦Ã« XO³Ã« w Ë Ò Ò Æ«cJ¼Ë ¨©sðöŽU ® WKOFHð w¼Ë ©≠ ≠ » ≠ ®b−M YÃU¦Ã« XO³Ã« w UÄ√ Ú Ô Ò ∫w¼Ë ¨tO œœd²ð jI  öOFHð w½ULŁ  błË ¨tK wÐdFë dFAë ¡«dI²Ý« bMŽË = ≠≠» sÃuFÓ Ú Ô ≤ ≠»»≠» s²KŽUHÄ ± Ú ÔÓÓ Ó Ô ∫UNL¼√ …—u …bFÐ wðQðË Ò ∫w¼ Èdš√ …—uBÐ wðQðË »≠» Ô ‰uFÓ ≠≠≠» s²KŽUHÄ Ú ÔÚÓ Ô ≠» uFÓ ±∑
 • 23. ≠≠»≠ ∫sðöŽU Ú Ô ¥ ≠»≠≠ Ú Ô ÚÓ Ô ∫sKFH²Ú Ä ≥ ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò ∫UNL¼√ ¨—u …bFÐ wðQðË Ò ≠≠»» ∫sðöFÓ Ú Ô ≠»≠» Ú Ô Ú ÓÔ ∫sKFH²Ä ≠≠≠ ∫sðôU Ú Ô ≠»»≠ Ú Ô Ó Ô ∫ sKF²Ú Ä ≠»≠ ∫öŽU ≠≠≠ Ú ÚÓ Ô ∫qFH²Ú Ä ≠»» ∫öFÓ ≠» ≠ Ú Ô ∫sKŽU ∂ ≠≠≠» ∫sKOŽUHÄ Ú Ô Ó µ ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò ≠»» Ú Ô ∫sKFÓ ≠»≠» Ú Ô Ó ∫sKŽUHÄ ≠≠ ∫sKFÓ Ú ÔÚ ≠≠» ∫wŽUHÄ Ó » ≠ ≠ ≠ ∫ ôuFHÄ Ô ÚÓ ∏ ≠» ≠ » » ∫sKŽUH²Ä Ú Ô ÓÔ ∑ ∫U¼—u r¼√Ë Ò ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò » ≠ » ≠ ∫Ô öFÚHÄ Ô Ó ≠»≠≠ ∫sKŽUH²Ä Ú Ô ÚÔ ≠≠»» ∫qŽUH²Ä Ú ÓÔ ≠≠»≠»» ∫sðöŽUH²Ä Ú Ô ÓÔ ≠»» ∫UH²Ä ÓÔÓW²Ý qÒJA²Ã rÒEMÄ qJAÐ wðQð qÐ ¨dFAë w wz«uAŽ qJAÐ wðQð ô  öOFH²Ã« Ác¼ Ê√ Ád– —b−¹ U2Ë Ò Æ«d×Ð UNMÄ Ïq vL ¹ ¨ÎU¹dFý U½“Ë dAŽ Î Ú Ó Ò Ò Ô Î Ó ∫ Z²M²Ý√≠5FÄ ÂUE½ V Š≠ UNŽuL−Ä sÄ ¨WK¹uÞË …dOBÁ lÞUIÄ sÄ ÊuJ²ð WOIOÝuÄ …bŠË w¼ ∫WKOFH²Ã« ± ÆÍdFAë XO³Ã« nÃQ²¹ ∫w¼ ¨ÌÊULŁ  öOFH²Ã« ≤ ≠≠≠» sKOŽUHÄ ‡¼ Ú Ô Ó ≠ » »≠» s²KŽUHÄ ÔÓÓ Ô √ ≠»≠»» Ú Ô ÓÔ sKŽUH²Ä Ë ≠≠» sÃuFÓ » Ú Ô ≠»≠ Ú Ô sKŽU “ ≠»≠≠ ÚsKFH²Ú Ä Ã Ô ÚÓ Ô » ≠ ≠ ≠  ôuFHÄ Õ Ô ÚÓ ≠≠»≠ sðöŽU Ú Ô œ ±∏
 • 24. ∫V¹—bð >  ∫UNMÄ q  öOFHð vKŽ ·dF²Ã« ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« lDÁ√ Ò Ô Ó Ó Ò ∫‰U¦Ä «b?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ?ë o?? ? ? ? ? ?ŠË œU?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?« o?? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? ] Ô ÓÒ Èb?? ? ? ? ? ?*« Êu?? ? ? ? ? ?*U?? ? ? ? ? E?? ? ? ? ? ?ë “ËU?? ? ? ? ? ?ł w?? ? ? ? ? š√ Ó Ò©tÞ œuL×Ä wKŽ® ≠ » Ø ≠ ≠ » Ø» ≠» Ø ≠ ≠ » ≠ » Ø ≠ ≠ »Ø ≠ ≠ » Ø ≠ ≠» u?? ? ? ?F? ? ? ? Øs?? ? ? ?Ãu?? ? ? ?F? ? ? ? ؉u?? ? ? F? ? ? ? Ø sÃuF u?? ? ? ?F? ? ? ? Øs?? ? ? ?Ãu?? ? ? ?F? ? ? ? ØsÃuF Ø sÃuF Ô ‰u?? ?K? ? ? ? Ä t?? ?K? ? ë ·u?? ?O? ?Ý s?? Ä b?? ÒM?? ?N?? ?Ä Ï Ó Ô t??Ð ¡U?? C? ?²? ? ¹ —u?? M? à ‰u?? Ýd??ë Ê≈ ≠± Ô ÔÏ Ó Ò ©dO¼“ sÐ VF® Ô Ô  Ô Ú Ó Âd?? (« d?? N?? ý_« w?? w?? Äœ p?? H? ?Ý q?? Š√ ]  r?K?F?Ã«Ë ÊU?³?ë 5?Ð ŸU?I?ë vKŽ .— ≠≤ Ï ©wÁuý bLŠ√® t?? ? ? ? ³?? ? ? ?I?? ? ? ? M? ? ? ? ?²? ? ? ? ?Ä U?? ? ? ? N? ? ? ? ?ÃU?? ? ? ?L? ? ? ? −? ? ? ? Ð Ú Ó = Ì Út?? ? ? ?³? ? ? ? ²? ? ? ? J? ? ? ? *« w?? ? ? …d?? ? ? ?¹d?? ? ? žË ≠≥ ©ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈®  b?? O? ë d??¼U??þ w?? r??ýu?? ë w??ÁU??³?  Õu??K? ð  Ú Ó  Ó Ú Ó b?? ?L?? N?? ?Ł W?? ?Ád?? ?³? ?Ð ‰ö?? ?Þ√ W?? ?Ãu?? ) ≠¥ Ï Ó ©b³Fë sÐ W dÞ®  »U?? ?C? ? N? ? Ã«Ë p?? ?Ãu?? ?N? ? Ý s?? Ž «b?? ?O? ? F? ? Ð  Î U?? O? ?Š√ n??O?  W?? ³? O? ³? (« 5?? D? ? K? Ô Ô ≠µ ©vLKÝ uÐ√ ≠wÄdJë .dJë b³Ž® t?? Žœu?? ?ð ŸU?? O? ?C?? ë q?? ?³? ? Á s?? Ä X?? ¾? ?ł Â√ Ú = ]  Á—Ëe??ð X??¾? ł√ v??B?Á_« b??−? ? *« ≠∂ Ô ©œuL×Ä rOŠdë b³Ž® ±π
 • 25. …bzUWOýU*«Ë WЫbKà ‰UI¹Ë ÆdD*UÐ bF¹ t½Q ¨bŽ«Ë »U×ÝË ¨ U³MÃUÐ bFð UN½Q ¨…bŽ«Ë ÷—√ ∫»dFë ‰uIð Ò Ô Ò Ï Ó ] Ô Ó Ò ÏW?OÐdFë w Âb ² ¹ U?³ÃUžË ¨bŽuë U¼—bBÄË ¨©bŽË® sÄ qŽU rÝ« w¼Ë ¨bŽ«Ë ∫UNÃU³Á≈Ë U¼dOš wł— «–≈ ÔÎ Ò Ô ÆdO)« bŽË vKŽ WÃôbKà dAë w Âb ² ² ¨©œUF¹≈®Á—bBÄË ¨©bŽË√® qFHë UÄ√ Ò ∫qOHÞ sÐ dÄUŽ ‰UÁ Ô Ú Ô Ú Ô ÆÍbŽuÄ e?−½√Ë ¨ÍœUF¹≈ nKš_ t?? ? ?ðb?? ? ŽË Ë√¨t?? ? Ôðb?? ? ?ŽË√ Ê≈ w?? ? ½≈Ë ∫VF ‰uÁ ¡Uł tOKŽË Ɖu??ÄQ??Ä t?K?ë ‰u?Ý— b?M?Ž u?H?F?Ã«Ë Ô w?? ½b?? ŽË√ t?? K? ë ‰u??Ý— Ê√ X?? ¾? ?³? ½√ ] W¹uGKë  U³¹—b²Ã« Ò ÆUNMÄ q qF d–√Ë ¨UNMOŽ√ ¨5ÃuFH*« ¡ULÝ√ sÄ dO¦Â …bOBIë w Ò ≠±Ãd ²Ý√ ¨w?³ Më  u³¦Ã« Ë√ ¨ u³¦Ã« vKŽ ‰b?ð W?N³AÄ WH å¡öF ò t¦½RÄ Ícë åqF √ò Ê“Ë wðQ¹ ≠≤ Ò ^W?H?B?ë Y½RÄË ¨W¦½R*« WHBë dÂc?Ä d?–√Ë ¨5½“uë sÄ Í√ v?K?Ž …b?OBIë w  œ—Ë w²Ã«  UHBë Ò Ò ÆUNMÄ …dÂc*« Ò ◊U‡‡A½ ÆwzöÄ“ ÂUÄ√ UNOIÃ√Ë ¨UNMÄ  UOÐ√ …dAŽ qLł√ —U²š√Ë ¨ÍdO u³Ã« …œdÐ vÃ≈ œuŽ√ Ô ≤∞
 • 26. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ‰Ułdë —«bÁ√wLCN« dB½ sÐ wKŽ U½d³š√ ∫‰UÁ bOFÝ sÐ sJ ë dJÐ uÐ√ U½d³š√∫Íœ«bG³Ã« rÝUIë sÐ qOŽULÝ≈ uÐ√ ‰UÁ Ò ‰UÁø…e?Ž dO?¦Â X?½√√∫Ê«Ëd?Ä s?Ð p?K?*« b³Ž ‰UI ¨≠tK?ë t?L?Š— ≠Ê«Ëd?Ä s?Ð pK*« b³Ž vKŽ dO?¦Ô q?šœ ∫‰UÁ ] Ó Ô = ÓÔ Ò =ÓÔ aÄUý ¨¡UMHë VŠ— tK×Ä bMŽ q? ¨5MÄR*« dOÄ√ U¹ ∫‰UI ¨åÁ«dð Ê√ sÄ dOš ÍbÚOF*UÐ lLÚ ð Ê√ò ∫‰UÁªrF½ Ú Ó Ò y Ï = Ô Ó Ó Ó ∫‰uI¹ QA½√ rŁ ª¡UM] ë wÃUŽ¨¡UM³Ã« —u?? ? ? B?? ? ?¼ b?? ? ? Ý√ t?? ? ? Ыu?? ? ? Ł√ w?? ? ? Ë Ô Ô Ó Ï Ó t??¹—œÚe?? Ó²??Ó n??O? ×? ]M??ë q?? łd??ë Èd??ð Ó Ó Ó Ô ] Ó  Ô d??¹d??D? ë q?? łd??ë p??M??þ n??K?? ? O??Ó Ô Ô  Ú Ô Á«d?? ?ð «–≈ d?? ? ¹d?? ?D?? ? ë p?? ?³?? ? −?? ?F?? ? ¹Ë Ô  ] —u?? I? ?B?? ë ôË …«e?? ³?? ë q?? ?D?? ð r?? ÃË Ô ^ Ô Ó Ô  Ô Ó Î U?? ?ÐU?? ?Á— U?? N? ?Ãu?? Þ√ d?? ?O?? D?? ?ë ÀU?? G?? ?Ð Ó Ú  Ú ] Ô Ó Ô Ô Ô ÓÏ Ú  Ú ] —Ëe?? ? ?½  ö?? ? ? I?? ? ?Ä d?? ? ?I?? ? ?B?? ? ?ë Â√Ë ^Ô Î U?? š«d?? U?? ¼d?? ¦? ?Â√ d?? O? D? ë ‘U??A?? š Ô Ô Ó Ó d?? ?¹e?? ? ð ô w?? ?ð«u?? ?K?? ? ë U?? ?N? ? Äd?? ?Ú √Ë Ô  Ó ] ÔÓ Î «d?? O? ?z“ U?? ?¼d?? ?¦? ?Â√ b?? Ý_« ·U?? ?F? ?{ Ó Ô Ú Ô Ô Ó  Ôd?? O? ?F? ³? ë r??E??F?? ÃU??Ð s??G??²?? Ú ? ¹ r?? K? Ú Ó Ó V?? à d?? O? ?G? ?Ð d?? ?O? ?F? ?³? ?ë r?? E?? Ž b?? ÁË > Ô Ô Ô Ó d?? ? ?O? ? ? J? ? ?½ ôË t?? ? ¹b?? ? à ·d?? ? ?Ž ö?? ? Ô Ï Ú Ô ÈË«d?? ?N?? ?ÃU?? Ð »d?? ?C?? ?¹ r?? ?Ł Œu?? M?? ?¹ Ó Ó Ó Ó Ú Ô Ô ] Ó Ô d?? O? G? B? ë »d??²?? ë v??K? Ž Ád??×?? M??¹Ë Ô ^ Ô Ó Ú Ó Ì ÷—√ q?? ? J? ? ?Ð w?? ? ³? ? ?B? ? ?ë Áœu?? ? I?? ? ¹ = ^ = Ó Ô d?? ? O? ? ?šË Âd?? ?  r?? ? N? ? M?? ? ¹“ s?? ? J? ? ?ÃË Ô ÏÓ Ó Ô ÚÓ s?? ¹e?? Ð r?? N? ?à ‰U?? łd??ë r?? E??Ž U?? L? ? Ì ÚÓ  Ú Ô Ó ‰uÞ√Ë ¨t½UMł j³{√˨t½U à `B √ UÄ °Á—œ tKà ∫pK*« b³Ž ‰UI Ó Ó Ó Ó ^ Ò Ò Ò Ó ÆtÓ H½ n Ë UL tMþ_ w½≈ tKÃ«Ë °t½UMŽ ¥∑≠¥∂ ’ ≤à wÃUIë wKŽ wÐ_ wÃUÄ_« »U²Â sÄ ≤±
 • 27. o(« w WŽU−ýÆÆdLF¹ sÐ vO×¹ Ò ÓÔÚÓ ±∂©wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä Æœ® hMë Íb¹ 5Ð Ò¨‰b−Kà …—UŁ≈ WÒOÐdFë WÒO? ¹—U²Ã«  UOB Aë d¦Â√ sÄ ©‡¼πµ ≠ ‡¼≥π® w?HI¦Ã« nÝu¹ sÐ ÃU−(« bF¹ Ò Ò Ò ^ ÓÔ5?zËU?M?*« Ácš√Ë ¨tðu Á dÂcO ªt³ÃU¦Ä œb?F?¹Ë ¨tOKŽ wŽb?¹ s?Ä i?NMOÝ a¹—U²Ã« WLJ×Ä ÂUÄ√ q?¦L¹ U?ÄbMŽË Ò Ò Ô ÔÚ Ó≠U?L?NMŽ tK?ë w?{— ≠dOÐeë sÐ tÒK?ë b³Ž tK?ë ‰u?Ý— Í—«u?Š s?Ы t?K?²ÁË ¨nO Kà ÊUMFë tÁöÞ≈Ë ¨ UN³AÃUÐ Ò Ò ÆÆÆ«dO¦Â UIKšË ¨5FÐU²Ã« …dOš sÄ u¼Ë ¨dO³ł sÐ bOFÝË Î Î ÎÒ Ì¨t?Äe?ŠË ¨Á¡U?Â–Ë ¨t?²?ŠU?B dÂcOÝË ¨U¹u?Á W?ÃËœ q?ł— ÊU? t½√ d?Âc?¹Ë ¨t?M?Ž w?ÄU?×?¹ sÄ Íd³MOÝË Ó Ò¨b?M?N?Ã«Ë b?M? ë œöÐ X¾ÞË w²Ã« tÃuOšË ¨…dO¦Â U?½«b?KÐ tײ Ë ¨Íd?ë l?¹—UA0 t²¹UMŽË ¨W¹b?I?Më tðUŠö ≈Ë Î Ò Òt?²¹ôËË ¨YFý_« sЫ …—uŁË ¨dOÐeë sÐ tKë b³Ž …—uŁ ∫5¹uÄ_« WÃËbÐ ÊUHBFð UðœU 5ð—uŁ ÈuÁ√ ÁœULš≈Ë Ò Òr?zUŽœ bOÞuð sÄ UNÃöš sÒJ9 ¨WMÝ s¹dAŽ XÄ«œ w²Ã« ‚«dFë vKŽ t²¹ôË Òr?Ł ¨nzUDÃ«Ë WM¹b*«Ë WJÄ vKŽ Ô Ò Æ‚«dFë w WOÄ√ wMÐ WÃËœ Ò¨nO ÃUÐ X Oà ¨dLF¹ sÐ vO×¹Ë ÃUÒ−(« 5Ð WŽ—UIÄ —uBð WO ¹—Uð WÃUIÄ ¨UM¹b¹√ 5Ð Ícë ¨ hMÃ«Ë Ò Ò Ò  Ô¨XN³¹ ÃU−(« XKFł w²Ã« WL×ÚH*« WÒ−(« VŠU vO×¹ UNO ÊU ¨”UMë sÄ úÄ vKŽ W−(UÐ X½U UNMJÃË Ó Ò Ô Ò ÆÊUÝ«dš vÃ≈ vO×¹ vH½ Ê√ tÐ ÂUÁ UÄ W¹UžËtLOKFð vIKðË ¨Â±π≤≥ ÂUŽ bÃË ¨ ¡UDFë w Ý ¨dBÄ sÄ wÐdŽ YŠUÐ wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä—u²ÂbÃ«Ë Ò Ò Ò ÆWÒOÐdFÃ«Ë W¹dB*«  ö:«  U¹d³Â sÄ dO¦Jë d³Ž tðôUIÄË tŁu×Ð XIÒ bðË ¨d¼“_« WFÄUł w Ò Ô Ó ÚÓ Ò ÌÊuMHKà vKŽ_« fK:«Ë ¨WOÐdFë WGKë lL−Ä sÄ …dO¦Â ez«uł vKŽ wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä —u²Âbë qBŠ Ó ÆW¹dB*« d¼“_« WK−Ä d¹d% fOz—Ë ¨ WOÄöÝù« Àu׳ë lL−Ä uCŽ u¼Ë ÆdBÄ w »«œü«Ë Ò Ò Ò¨d{U×¹Ë —ËU×¹ T² UÄ u¼Ë ¨WÒ¹dFý  UOŠd Ä tÃË ¨©ÂU¹_« Èb ® ∫Ê«uMFÐ Ÿu³DÄ dFý Ê«u¹œ tÃ Ò ÆbÐUJ¹ ULŽ V²J¹Ë Ò ≤≤
 • 28. o×ë w WŽU−ý ÆÆÆdLF¹ sÐ vO×¹ Ò Ô ÚÓ©wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä Æœ® ÆÊuMJL²*« ∫ÊuFKC²*« Ò Ò ¨ W?F?¹d?AÃ«Ë WGKë ÂuKŽ sÄ 5FK?C²*« sÄ w?½«ËbFë d?LF¹ sÐ v?O×¹ ÊUÂ Ò Ò Ó ÔvI²Ã« sÄ u¼Ë ¨wFÐUð U¼œdHÄ ∫ÊuFÐU²Ã« Ò w?Ð√ lÄ u×Më —ËcÐ ”dž w …dL¦Ä W—UAÄ „—Uý bÁË ¨5FÐU²Ã« q{U √ sÄËv?? K? ?Ž  U?? ÄË ¨ W?? ÐU??×? B? ë Î ÆÂöÝù« ÊÒËb?¹ q?Ð ¨V? ?× WN UAÄ rKFë vI?K?²¹ ô U?³ðU ÊU t½≈ r?Ł ¨w?Ãbë œuÝ_« Ò Î ] ] Ò Æ©WÐdFÄ WOÝ—U ® WÄu² Ä ∫…—uN2 ] Ò Ÿd²<« t½√ UL ¨tLÝUÐ …—uN2 W¹dŁ_« n×Bë iFÐ vKŽ d¦Ž bÁË ¨q− ¹Ë ] Î Ò ÒÆrÝdë WNÐUA²*« ·Ëd(« jI½ ∫ÂU−Žù« Ê√ bFÐ w¦OKë r UŽ sÐ dB½ lÄ „«d²ýôUÐ ÂU−Žù« jI½ ¨·Ëd(« jIMà ‰Ë_« ] ÆtŽö{√ 5Ð UÄ ú²Ä«∫lKCð Ò oDM¹ WLK sŽ ‰Q ¹ ô ÊU –≈ ¨WGKë sÄ lÝ«Ë lKCð vÃ≈ «c¼ Æ f³Kë U Uš Ô Ô Ò dOA¹ UÄ iFÐ «c¼¨tþuH×Ä sÄ UNOKŽ bNA²Ý«Ë ¨UNŠdý ô≈ d×BÄ ÍËbÐ UNÐ Ò Ï Ú Ô Ò d¦ÂQ ¨Y¹b(«Ë dO H²Ã«Ë tIHë w WOLKFë Áƒ«—¬ UÄ√ ¨WOÐdFë ÂuKŽ w t²½UJÄ vÃ≈ Ò Ò Ò UMMJÃË ¨wLKFë ÁeÂdÄ ÕUC¹≈ œbBÐ UM¼ UM ÃË ¨eOłË ‚UD½ w rKÄ UNÐ rK¹ Ê√ sÄ ] Ò Ò ] w? WOÐœ_« WŽU−Aë sÄ ÊU? bI ¨WOIK)« tðeŽË ¨W?O HMë t²LE?Ž ÕUC¹ù bN/ Ò ] ] Ò Ò ÆlHðd*« Ë wÃUFë ∫oÄU ë bÁË ¨‚uÄd*« ‰eM*«Ë ¨oÄUÒ Ã« ÊUJ*UÐ ÊUOGDë WNł«uÄ w WOIK)« …√d«Ë ¨o(« Ò = ÆqOL« ∫‚uÄd*« Èœ√Ë ¨dÐUÂË ¨t?ł«u ¨t?Ð ÃU−?(« vK²?³¹ Ë√ ¨ÃU?−(U?Ð vK²?³¹ Ê√ —b?Ië t?à ¡Uý ]Ó Ò Ô Ò Ô Æ5³« wÃUŽ ¨”√dë Ÿu dÄ Á—Ëœ Ó Ó ÆW½e;« tK²IÄ Èd– ∫WOÝR*« Á«d– Á«d– s?Ä qF&Ë ¨w?KŽ sÐ 5 (UÐ U³?Š r?ONð W uJë Ê√ ÃU−?(« È√— bIÃ Ò ÎÒ Ô ] ] V(« «c¼ b¹b³ð w b¼UłË ` U bÁË ¨dO eKà «bFBÄË ¨lÄbKà «—b×MÄ WOÝR*« = Î ÓÚ Ó Î ÔU?M¼ œ«d*«Ë ¨WMÐô«Ë sÐô« bÃË ∫j³= ë Ú tOKŽ lL& tKë ‰uÝ— sÄ bONAë j³ ë WЫdÁ Ê√ rKF¹ ÊUÂË ¨ŸUD²Ý« UL oOŁuë Ò ] ÆWMÐô« bÃËw?K?¹ ULÄ …d?O?B?I?ë Ÿu?KCë ∫`?½«u« Ò 5 (« Ê√ sKF¹ Ê√ È√— rŁ ¨—bÁË dJH ¨·UGAÃ«Ë `½«u« 5Ð tFCðË ¨»uKIë ] ] Ò = ÆW×½Uł U¼œdHÄ ¨—bBë ÆVKIë ·öž ∫·UGAë = tK?ë b?³Ž sÐ bL?×?Ä W¹—– s?Ä f?O?ÃË V?KD*« b³Ž sÐ VÃUÞ wÐ√ sÐ w?K?Ž sЫ u¼ Ò Ò Ò Ò V Më w d³²F*« u¼ »_U ¨U¾Oý dÄ_« sÄ dOG¹ ô WLÞUHà tÐU ²½« Ê_ª©¶® Î = ] ∫‰UÁ sÄ ‰uÁ vKŽ Â_« ÊËœ ÒÔ b??ŽU?Ð_« ‰U?łd?ë ¡U??M?Ð√ s?¼Úu??M?Ð  = Ô ] Ô ÔÓ U?? M? ÔðU??M? ÐË ¨U??M? zU?? M? Ð√ u??M??Ð U??½u??M??Ð  ÔÓ Ú ÔÓ qÝd¹Ë ¨«b¹dAðË UM−Ý tOHÃU Ä l³²²¹ cš√Ë ¨‰UÞ√Ë pÖ w VDš bÁË Î Î ] Æt OÝ«uł ∫t½uOŽ Î ÓÌ ö¦Ä tÐUIŽ sÄ qF−O ¨t¹√— dOž sŽ —bB¹ ÷—UF0 ÁuðQOà ªW uJë w t½uOŽ Ó Ô ≤≥
 • 29. tzUL²½«Ë 5 (« sŽ q¾Ý dLF¹ sÐ vO×¹ Ê≈∫d³)« Á¡Uł UÄ ÊUŽdÝË ¨ÁdOGà UŽœ«— ] ÚÓ Î ‰uÝ— WÒ¹—– sÄ 5 («Ë s (« ] Ê≈ ∫lÄU« b− *« w »UłQ ¨©¶®bL; Ò ÆœUI²Ž«Ë rKŽ dOž sF v² √ «–S ¨w²H¹ ôË rJ×¹ ÃU−(« ]Ê≈Ë ¨tKë Ô Ò Ò Î «dO¦ÂË ¨WŽU−ýË …√dł vO×¹ w ·dF¹ uN ¨tGKÐ U* ÃU−(« g¼b¹ rÃ Ò Ô ¨`ł«dë oDM*«Ë ¨WK UHë W−(« VŠU ÊUJ ¨ÍdJ ‰bł w tÐ ÂbD « UÄ ] Ó ÆbOŽË ∫œUF¹≈ ¨‰«b²Ž« w d UM¹ bFÐ u¼ rŁ ¨œUF¹≈ tðU³Ł sÄ 5K¹ Ë√ ¨W³¼— tÐ ÓnBFð Ê√ ÊËœ Ó Ú Ó t Ð U B ½ w ] o (« l C O à s J Ã Ë ¨ o ¹ d v K Ž Î U I ¹ d d B M O à WÐ U × B à « 5 Ð Ê “ «u ¹ ö ÆÂöÝù« ∫vIŁuë …ËdFë ¨WLKJë ŸuL Ä pÖ ¡«—Ë sÄ t½√ vKŽ ¨ÊU1ù« sÄ vIŁuë …ËdFÃUÐ ULBF² Ä Î ] ¨”U?Më »uK?Á sÄ sJ9 b?I ÃU−(« ÷—U?F¹ U0 v²? √ «–S ¨Í√dë Âd²?×Ä Ò Ò ÆWÁdH²Ä ∫b¹œUÐ√ Ò ÂbD « bÁË tÐ lMB¹ Ê√ v Ž «–UÄ ¨b¹œUÐ√ 5 (« w ÃU−(« ÈuŽœ X³¼–Ë Ò Ò ] Ú Ó  ¨X?ÒM?F²Ã«Ë ¡UŽœô« o?¹d?Þ s?Ž tðUJÝ≈ sÄ sJ?L²¹ Ê√ b?Ð ô ø¡UO¼œ W?O¼«bÐ t?MÄ ] °Á«uŽœ b¹R¹ ʬdIë sÄ `{«Ë hMÐ tÄeKO Ò > sŽ Áe−Ž vO×?¹ sKŽ√ «–S ¨pÖ X³¦¹ U?Ä ÃU−(« oDMÄ w ʬdI?ë w fOÃË Ò Ê√ pÖ bFÐ tÃË ¨WÄUFë sÄ …dNL« Í√— w W−(« tOKŽ XÄUÁ bI ʬdIÃUÐ œUNA²Ýô« Ò ] ÆÁbFÐ `−½Ô ô U½ôcš tÃc ¹ v²ÒŠ  Ëd³«Ë ÊUDK ÃUÐ «Îd¦J² Ä tOKŽ ‰ËUD²¹ Î t?½«u?Ž√ sÄ «b?ýU?Š U? ?K?−?Ä b?I?F q−?Fð r?Ł ¨œ«—√Ë ÃU?−?(« —b?Á «c?J¼ Î Î ] ] Ò ] n?A?J?M?Oà ªtKC Ë tLKŽ Í—bIÄË vO×¹ WFOý r?N?FÄ UŽœË ¨W uJë ¡UNłËËƉ«b« W³KŠ œ«d*«Ë ¨WÂdF*« ∫WFLF*« dC×¹ sÄ qÝ—√ rŁ ¨ U³ŁË rKŽ sÄ tOÃ≈ V M¹ UÄ lOCO ¨WFLF*« w rNÄUÄ√ d?C?×? ¨W?³?Iðd*« WŽU ë X½UŠË ¨—U J½« vKŽ W1eNë ”Q Ÿd?−²Oà ªvO×¹ Ó Ò ÆfÐUŽ ∫tłuë `ÃU VDIÄ ¨tłuë `ÃU ÃU−(« Á—bBð bÁË ¨ŸuLUÐ UÒ Už öHŠ ÈdOà ªqłdë Ó Ò Ô Ó Ò ] Ô Î Î w  bI²¹—uÁuë rÃUFë Èd²Ã ª‚UMŽ_« XÐ√dý«Ë ¨ÊuOFë  b²Ä« bÁË ¨5³« ] ]ÓÓ bFIð ô ò ∫ÃU−(« tÐ `OBO ¨œuFIÃUÐ rN¹ rŁ ¨ÂöÝù« WO% wIKO ¨ÊUM¾LÞ« Ò Ô ^ Ò Æ婶® tKë ‰uÝdÐ 5 (« WK w p¹√— UMà `{Ë√˨vO×¹ U¹ Ò Ú ÆÃU−(« VCž Ê≈Ë ¨©¶®tKë ‰uÝ— W¹]—– sÄs («Ë5 (« ∫¡U¹d³Â w vO×¹œdO Ò Ò Ô Ô Ò øtKë »U²Â sÄ ÏqOÃœ p¹bÃ√ ∫`OB¹Ë ¨«eÒH×²Ä ÃU−(« dLM²O Ò Ó ÚÓ Î Ò Ô] ÆʬdIë sÄ qOÃbë wFÄ ∫WGÃUÐ WIŁ w vO×¹ œdO Ò ≤¥
 • 30. s (« Ê√ ʬdIë w √ °tÒKë ¡Uý UÄ ∫ULJN²Ä ‰uI¹Ë ¨>nJÐ UH ÃU−(« »dCO ] Î Ò Î] Ò U¹ ‰uIð UÄ  błË UL ¨ «d*«  U¾Ä tð√dÁ bIà °øtKë ‰uÝ— W¹—– sÄ 5 («Ë ] Ò Ò °qł— Æb¹bý ∫q−K−Ä ∫»UŁË ÊU1≈Ë ¨q−K−Ä  uBÐ `OB¹ rŁ ¨s¹d{U(« vÃ≈ vO×¹ lKD²O Ò Ò ˚∫vÃUFð ≠tKë ‰UÁ Ò ©∏µ≠∏≥ ÂUF½_«® ˝ Ór?O¼«dÐ≈ W¹—– sÄ .dÄ s?Ð v? OŽ ÊuJ¹√ ∫ö?zU?Á —uNL« vÃ≈ XH?Kð rŁ Ò Ó Ô Î ] WO½«bë WЫdIë sÄ ULNMOÐË ¨tKë ‰uÝ— WÒ¹—– sÄ 5 (« ÊuJ¹ ôË ¨Ê¬dIë hMÐ Ò Ô Ò °ø”UMë UN¹√ rO¼«dÐ≈Ë v OŽ 5Ð U2 d¦Â√ ^ Ò Ô œd?Ð tH?F Oà tzUÂcÐ ÃU−?(« rB²Ž« bÁË ¨UL UÁ U?I?ŽU qOÃbë ¡Uł bIÃ Ò Ó Ò Î Î s?Ä  œ«e? ¨5 ÃU« ÊuOŽ w WðULAÃ«Ë W?ŠdHë  bÐË ¨ŸUD²Ý« U?L qKCÄ Ô ÒÆWKOI¦Ã« ‰ULŠ_« ∫—U ü« ¨Á—U PÐ tOKŽ jGC¹ ozU{ nÁuÄ w lł«d²¹ Ê√ È√— rŁ ¨Á—UN³½«Ë ÃU−(« oO{ Ì Ó Ò Æ◊U³M²Ýô« «c¼ wMðU bI ÆvO×¹ U¹ fKł« ∫‰UÁË ¨lMBð w r ²ÐU ^ ·d²FO iNM¹ Ê√ È√d ¨qýU Íeš sÄ tI( UÄ bFÐ ÂuIë ·dB¹ Ê√ QA¹ rÃË Ô Ó Ô Ó Ô  Ô kH×¹ sÄ dOGà U¼œUOÁ fKÚ ð ô v×BHë WOÐdFë Ê√Ë ¨tà qŠUÝ ô d×РʬdIë ÊQÐ ] ] Ó Ï ] jIMë U?FC¹ Ê√ r UŽ s?Ð dB½Ë dLF?¹ sÐ vO×?¹ dÄ√ Ícë ÁbŠË u¼ t?½]√Ë ¨Ê¬dIë Ì Ó Ó Ó È√—Ë ¨`O×Bë —UNE²Ýô«Ë ¨oOÁbë kH(« qO³Ý qN ²Ã ¨n×B*« ·ËdŠ vKŽ Ó ødLF¹ sÐ U¹ wÃuÁ w s(√ w½b&√ ∫özUÝ tOÃ≈ t−ðU ¨vO×¹ qÄU−¹ Ê√ ÚÓÓ Î Ò ÆpÖ sÄ `B √ dOÄ_« ∫’Uš ÈeGÄ  «– W−Nà w ‰UÁË ¨vO×¹ r ²ÐU Ô Ô ÒÆp²HKײݫ ∫pOKŽ XÄeŽ øs(√ w½b&√ ¨pOKŽ XÄeŽ ∫özUÁ ÕU Ë ¨ÃU−(« ÿU²žU Ô Ô ÚÓÓ Î Ô Ò Ó ÆdOÄ_« UN¹√ rF½ ∫tL ¡q0 vO×¹ ‰UI Ò °ø¡wý Í√ w s(√ ∫‰UÁË ¨«dN³MÄ dEM = Î ÆtKë »U²Â w ∫vO×¹ ÕUB Ò ≤µ
 • 31. bIà ∫b?% w v?O×¹ œd? øX?M( ·dŠ Í√ w?H? ¨ÊU? uà √uÝ√ pÖ ∫‰uI¹ u¼Ë U?þU?²GÄ ÃU−?(« iNM > Ò = Î Ò ˚ ∫lÄU« b− *UÐ  √dÁ≤¥∫WÐu²Ã« Æ˝ °WŠu²HÄ w¼Ë ©VŠ√® w ¡U³Ã« XLLC ]t½≈ rŁ ¨t?Ð tà bNŽ ô «Îœœd?ð tŁ—Ë√ w HM?ë Á—UON½« s?JÃË ¨t³ŠUB?Ð rN¹ Ê√ tÔ ?H½ t²ŁbŠË ¨q?łdë tłË dO?G² ] Ó ÚÓ Ò ] Ó ] ] ] Ô ÒÊU UÄ oAÄœ dBÁ vÃ≈ wN²M¹Ë ¨5 (« V ½ w tłU−Š WBÁ —UBÄ_« w ”UMë qÁUM²O ¨¡u Ð t³OB¹ Ê√ wAš ] Ô Ó Ó Ó Æ—UB²½ô« sÄ W ö)« ÂuB) sJL ¨‰b« q³I¹ ô dÄ√ w ‰œUł 5Š Á—uNð sÄ Ò Ò w²Ã« jÝ«Ë WM¹bÄ sŽ ÃU−(« ‰Q ¹ cšQ ¨dš¬ Ÿu{uÄ vÃ≈ Y¹b(« ·dB¹ Ê√ s¹d{U(« iFÐ ¡UýË Ò Ó Ó ÔVNÚ Ô¹ cšQ ¨cIÚMÔ*« ‰UI²½ô« «c¼ vÃ≈ ÕUð—« bÁ ÃU−(« ÊUÂË ¨dOL¦²Ã«Ë dOLF²Ã« w b¼U« ÁbNł ô–UÐ U¼bOý Ò ] ] ÔÓ Î ] ¡UM³ÃUÐ «uÄUÁ sÄ œ«bŽ√ wB×Ô¹Ë ¨bOOA²Ã«Ë ‚UH½ù« w Á¡U ÝË ¨ÊUJ*« Á—UO²š« sÚ Š sO³¹Ë ¨t²¹UH d¹bIð w Ó Ó Ô =l?½UB¹ Ê√ È√— r?Ł ¨—U?M?¹b?Ã«Ë r?¼—b?ë s?Ä o?H½√ UÄË ¨Ê«uO(«Ë WOýU*« sÄ Âb ²Ý« UÄË ¨‰UL?F?Ã«Ë W?KFHë sÄÓ Ô Ò¨VOB¹Ë TD ¹ Í√— œd−Ä sŽ Ãd ¹ ô dÄ_« Ê√Ë ¨t H½ sÄ q?Mð rà t²1e¼ ÊQÐ ”UMë ÂUÄ√ dNEOà ªvO×¹ ] Ô Ó Ó ] Ú ] Ó Æs¹ö¹Ë Í—«b¹ ∫l½UB¹ °vO×¹ U¹ jÝ«Ë WM¹bÄ w p¹√— UMà dÂcð rà ∫‰UÁ rŁ ¨o dÐ tH²Â vKŽ XÐÓdÓ Ì Ó ÆnDKÐ »d{ ∫XЗ ÃU−(« ÃdŠ sÄ  œ«e ¨t?OÃ≈ ÊuOFë XNłuðË ¨œd¹ rÃË ¨qłdë XJ Ò  ÓÓ ] Ò ÆUEOGÄ ‰«R ë œUŽQ ¨tÞ—uðË Î Ò °øpK¼√ UNMJ OÝË ¨pÃUÄ dOž sÄ UNðbOý bÁË ¨jÝ«Ë sŽ ‰uÁ√ «–UÄ ¨dOÄ_« UN¹√ ∫vO×¹ ‰UI  ] Ò ø«c¼ vKŽ pKLŠ UÄ ∫‰UFH½« w ÕU rŁ ¨tOMOŽ w dL« VNKðË ¨ÃU−(« d³ bHM ] Ô ]‚dÞQ ¨ÎU?¦¹bŠ ”UMë «uL²J¹ ô√ r?N?LKŽ w ¡ULKFë v?KŽ ≠vÃUFð ≠tK?ë cš√ UÄ∫œ«b²Ž« w v?O×¹ ‰UI Ò Òô ∫vO×OÐ ÕUB ¨t²OAš cI?M¹ qLFÐ ÂuI¹ Ê√ È√—Ë ¨ UE( ÊUJ*« dLž dzUŠ X?L œUÝË ¨ôc MÄ ÃU−(« ÔÌ Ï Ï Ó Î ÚÔ Ò‰UÁ ÆÁ«u¦Ä vÃ≈ q ¨”UMë ‚dH²Oà ôËc Ä t½UJÄ sÄ iN½ r?Ł °ÊUÝ«dš vÃ≈ UOHMÄ V¼–U ¨tO U½√ bK³Ð wMÂU ð y ] Î Ó ÎÒ Ú Òt²NÐU−0 ÊuŁbײ¹ lOL« È√—Ë ¨„UM¼ tI³ ¹ dzUDë t²O błu ¨ÊUÝ«dš vÃ≈ dLF¹ sÐ vO×¹ V¼–Ë ∫ÍË«dë ] Ó Ô Ó Ó Ó °øÃU−(« nOÝ gÚ ð rÃ√ ∫V−Fð w tÃQ ¨w½UÝ«dš U½œË s¹—bIÄ s¹d³JÄ ÃU−×KÃ Ò Ó Ó Ó Ò Ò Ò Ô Ô Ò ÆÊU ½≈ WOA) U½UJÄ Ÿbð rK ¨tKë WOAš wMðúÄ bIà ∫oŁ«uë ÊU1≈ w œd Î Ò Ô ÓÚ Ó Ú ] ≤∂
 • 32. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« øUL¼ UÄ Ê«eO2 ÊUÄUNÝ≈ WOÐdFë ÂuKŽ w tÃË ¨WOÐdFÃ«Ë WF¹dAë ÂuKŽ sÄ UFKC²Ä dLF¹ sÐ vO×¹ ÊU ± Ò Ò Ò Î = Ô ÆUNMÄ UŁöŁ wLÝ√ ¨…dO¦Â WOIKš  UH dLF¹ sÐ vO×¹ w XFL²ł« ≤ Î Ò Ô Ò ÔÔ ∫wðQ¹ ULŽ VOł√ pÖ ¡u{ w ÆtKë ‰uÝdà s («Ë 5 (« …uMÐ ‰uŠ vO×¹Ë ÃU−(« 5Ð ‰bł —«œ Ò Ò Ò Ò ≥ øULNMÄ q nÁuÄ UÄ √ > øULNMÄ q W−Š UÄ » > Ò ønÁu*« sÄ ÃU−(« hK ð nOÂ Ã Ò Ò ∫.bIë wÐdFë dFAë XOÐ fJF¹ ¥ Ò Æåb?ŽU?Ð_« ‰Ułdë¡UMÐ√ s?¼uMÐ ] U??M? ðU??M? ÐË ¨U??M? zU??M? Ð√ u??M?Ð U?½u?M?Ðò øgOF*« UMFÁ«Ë w …œułuÄ W¹ƒdë Ác¼ Xë“ UÄ q¼Ë ¨UN×{Ë√ ¨U1bÁ »dFë Èbà WOŽUL²ł« W¹ƒ— Ò Î Ò øpÖ vKŽ ÂeŽ UÄbFÐ tÐ p²Hë sŽ ÁUMŁ Ícë UÄ ¨ÊUÝ«dš vÃ≈ vO×¹ ÃU−(« vH½ µ Ò ˚∫vÃUFð ‰UÁ ∂Æ˝ ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ W¹ü« …¡«dÁ bFÐ øÃU−(« s( W¹ü« sÄ WLK Í√ w √ Ò = ø„dE½ WNłË sÄ s×Kë w ÃU−(« lÁË√ Ícë UÄ » Òs( qO− ð UNKL×¹ w²Ã« WÃôbë UÄ ¨‰uIë «c¼ ¡u{ w åt³¹UFÄ bFð Ê√ ö³½ ¡d*UÐ vH ò ∫qOÁ bIà à ] Î øt²ŠUB Ë t²Gà vKŽ ÃU−(« …UOŠ w bŠ«Ë Ò ∫5²Oðü« 5ð—U³Fë Õdý√ ∑ ÆåpK¼√ UNMJ OÝË ¨pÃUÄ dOž sÄ UNðbOý bÁË jÝ«Ë sŽ ‰uÁ√ «–UÄ ò √ Ò Æåw²H¹ ôË ¨rJ×¹ ÃUÒ−(« ò » ≤∑
 • 33. ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ Ò Î Ò Ò ∏ ÆWGKë V¹dž iFÐ dLF¹ sÐ vO×¹ ÊU à vKŽ Íd−¹ ÊU √U?N?ÃuŠ —Ëb¹ w²Ã« W¹—u;« WO?CIë ÊQý w v?O?×?¹ d?þUMOêbýUŠ fK−Ä bIŽ vÃ≈ ÃU−?(« ŸdÝ√ » Ò Ò Ò ø ©¶®bL×Ä W¹—– sÄ 5 («Ë s (« q¼ ∫hMë Ò Ò ÆW−(UÐ ÃU−(« WNł«uÄ qO³Ý vO×¹ —U²š« Ã Ò Ò·œ«d²Ã«Ë ¨—«u(« »uKÝ√ vÃ≈ qO*«Ë ¨.dJë ʬdIë sÄ ”U³²Áô«Ë dŁQ²Ã« ∫VðUJë »uKÝ√ hzUBš sÄ π Ò¨W?O?H? Ë W?G?à «b? ?²?Ý«Ë ¨Èd?š_« s?Ž w?M?Gð 5²EHKë ÈbŠ≈ Ê_ ªq?−? ¹Ë ÊËb?¹ ∫ t?Ãu?Á q?¦Ä sÄ Ò ] Ò Ò ÆbŠ«Ë ‰U¦0 tBOBš q vKŽ q¦Ä√ÆÆÆ WÃeł ÿUHÃ√ «b ²Ý«Ë = Ò ÆhMë sÄ …œUH² *« ”Ë—bë sÄ WŁöŁ hK ²Ý√ ±∞ Ò Î ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ ±± Ò ÆåœuÝ_« wÐ√ lÄ u×Më —ËcÐ ”dž w …dL¦Ä W—UAÄ „—Uý bÁË ò √ ÆåʬdIë kH×¹ sÄ dOGà U¼œUOÁ fK ð ô v×BHë WOÐdFë Ê≈ò » Ò ÆåtOMOŽ w dL« VNKðË ò Ã Ò ∫j)« t²% ULO ©tO³A²Ã« w dÞ ® tÐ t³A*«Ë t³A*« sÒOŽ√ ±≤ Ò Ò Ò Æå—U J½« w W1eNë ”Q Ÿd−²Oà ò √ Ò Æåtà qŠUÝ ô d×РʬdIë ÊQÐ ·d²FO ò » ] ≤∏
 • 34. W¹uGKë  U³¹—b²Ã« Ò  Ú Ô œU? √ b?ÁË ¨q?FHë ¡U q³Á …eLNÃUÐ b¹e*« ©d× √® qFHë sÄ w¼Ë ¨©d×BÄ® W?EHà hMë w  œ—Ë ≠± Ò ødBÄ ¨WÄUNð ¨b$ ¨‚«dFë ∫ sÄ ö qšb¹ s* ‰uI½ «–UL ¨©¡«d×Bë ®ÊUJ*« w ‰ušbë ÒÎ ÆvMF*« œbŠ√Ë ¨d ¹_« œuLFë w UN³ÝUM¹ UÄË s1_« œuLFë w WLKJë 5Ð q √≠≤ ¡UOLŽ WO¼«œ ¡öOà WÃUNł ¡öNł WKOà ¡UO¼œ WÃö{ ÆU¼d–√ ¨Èdš√ WKŽË ¨WOLKFë ∫5²KFà ·dBë sÄ UFMÄ ÊULKŽ ©dLF¹Ë vO×¹ ® ≠≥ Ò Ò Ò∫ÍË«dë ‰UÁ ÆÁ«u¦Ä vÃ≈ q ”UMë ‚dÓH²Oà ôËc Ä t½UJÄ sÄ iN½ rŁ ò∫jš t²% ULO ‰U(« Ÿu½ d–√ ≠¥ y ] Î Ò Ô Òt²NÐU−0 ÊuŁbײ¹ lOL« È√—Ë ¨„UM¼ tI³ ¹ dzUDë t²O błu ¨ÊUÝ«dš vÃ≈ dLF¹ sÐ vO×¹ V¼–Ë Ò Ów Òœd °øÃU−(« nOÝ g ð rÃ√ ∫V−Fð w tÃQ ¨w½UÝ«dš tMÄ U½œË ¨s¹—bIÄ s¹d³JÄ ÃU−×KÃ Ò Ò Ò Ò Ò ÆåÊU ½≈ WOA) U½UJÄ Ÿbð rK tKë WOAš wMðúÄ bIà ∫oŁ«uë ÊU1≈ Î Ò ∫◊uDš t²% ULO  «œU¹eë sÄ …œUH² *« w½UF*« UÄ ≠µ ÆålMBð w r ²ÐU ò ≠√ Ò Æå«eÒH×²Ä ÃU−(« dLM²O ò ≠» Î Ò Ò ÆåW1eNë ”Q Ÿd−²OÃò≠‡ł Ò ÆåÁuŽ—UÁË ÁuýËU½ qÐ ÆÆò ≠œ ≤π
 • 35. WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò dO³F²Ã«lLł vKŽ bL²FðË ¨WO ¹—U²Ã« WÃUI*« WOŽu{u*« WÃUI*« Ê«uÃ√ sÄ Ò ÒU?¼d?O? ?H?ðË U?N?I?O? ?M?ðË U?N?B?O?×?9Ë ¨o?zUI(«Ë —U³š_«Ë  U¹«Ëdë n?ÁuÄ sŽ WO? ?¹—U?ð W?ÃUIÄ V²Â√ Ò ÆUN{dŽË tO Èb³²ð WOÐdFë  UOB Aë ÈbŠù Ò Ò Ò Ë√ ¨Í√d?? ÃU?? Ð p?? ^ ? ?L? ?²? ?ë Ë√ ¨…√d?? «È—«u²ð U d U?OŽu{uÄ U?¼U−ð« U?N²ÐU²Â w t−²?¹ Ê√ VðUJKÃË Î ÎÒ Î Ò Ò ¨ÊUDK ë ÂUÄ√ o(« ‰uÁ w WŽU−Aë ÒUNM¹e?O? ¨WIOÁ— WO?½U? ?½≈ W?Ãö?ž UNOKŽ wHC¹ Ê√ tÃË ¨t²O?B? ý tO Ò Ò Ò s??Ð v??O? ×?¹ò W?ÃU?I?Ä W?D?? ?Ð U??M? O? F?²? ?Ä Ò ÎU?N?MÄ Ãd ð v²?Š ¨t?ÃU?O? ?Ð l?zUÁuë  UIKŠ 5Ð jÐd¹Ë ¨hBIÃUÐ Ò åo?? ?(« w?? ? W?? ?ŽU?? ?−? ? ý ÆÆÆd?? ?L? ?F? ?¹ ÒW?ÃU?I?*« Ê«u?Ã√ q? w? U?L? U?N³ðU vMF¹ËÆ…d?L?²? ?Ä WKB²?Ä W?K? KÝ Ò Ò Æ WO ¹—U²Ã« WÃUI*« sŽ X dŽU0Ë Ò ÆV²J¹ U* WDšË ¨rOLBð l{uÐ WOŽu{u*« Ò ÒÊuJ²Ã ªVOðd²Ã«Ë rO I²Ã« YOŠ sÄ UNÐuKÝ√ w¼ WÃUI*« WDšË ÒWÄbIÄ ¨UNK³Á U* W−O²½ WOCÁ q ÊuJð YO×Ð ¨WDЫd²Ä WÃUI*« U¹UCÁ Ò Ò ÒÂuIð WD)« Ác¼Ë Æ…œuBI*« W¹UGë vÃ≈ UFOLł wN²Mð vÒ²Š ¨U¼bFÐ U* Ò Î ÆW9U)«Ë ÷dFÃ«Ë WÄbI*« vKŽ Ò ◊U‡‡A½ ÆULNzöÄ“ sÄ lL Ä vKŽ Ê«—ËUײO ¨dLF¹ sÐ vO×¹ —ËœË ÃU−(« —Ëœ ÊU³ÃUÞ q¦1 Ô ÚÓ Ò ≥∞
 • 36. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ Ú  q−Ž wMÐ ÊuM−Ä∫‰UÁøaOAë UN¹√ s¹√ sÄ ∫tà ‰UI ¨q−Ž wMÐ sÄ aOAÐ u¼ «–S t HMÐ œdH½«Ë ¨ U¼eM²Ä UÄu¹ ÃU−(« Ãdš Ò Î Ò Î Ò‰U?ÁÆrNëuÄ√ ÊuK?ײ ¹Ë ¨”UMë ÊuLKE¹ª ‰ULŽ dý ∫‰UÁ ørJÃUL?Ž ÊËdð nO ∫ÃU−(« ‰UÁ ÆW¹dIë sЫ Ò Ò Ò Ò ÒÆtKLF²Ý« sÄ `³ÁË ¨tKë t׳Á ¨tMÄ Òdý ‚«dFë wÃË UÄ „«– ∫qłdë ‰UÁ øÃU−(« w pÃuÁ nOJ ∫ÃU−(« Ò Ò Ò Ó Ó Ò ÒøU?½√ s?Ä ·d?Fð Ë√ Æ„«b ÔXK?FÔł ∫q?łd?ë ‰UÁ ÆÃU−?(« U?½√ ∫‰U?Á Æ ô ∫‰U?Á ø U½√ sÄ ·dFð√ ∫ÃU−?(« ‰UÁ Ú Ò Ò¨X?Áu?ë «c¼ q¦Ä w UL¼«bŠ≈ ¨5ðdÄ Âu¹ q w Ÿd?Ú √ ¨q?−?Ž wMÐ ÊuM−Ä ¨Êö−Ž uÐ√ U½√ ∫‰UÁ ô∫‰UÁ ] Ò Ô Ó Ô ÆtMŽ vKšË ÃU−(« p×C Ò Ò tKFHà «c¼Ë tÁbBà «c¼ «uIKÞ√ Ó Ô Ò„bMŽ wà ]Ê≈ ∫UL¼bŠ√ ‰UI ¨ULNK²IÐ dÄQ ¨YFý_« sЫ »U× √ sÄ s¹dOÝQÐ ÃU−(« wð√ ∫wMz«b*« ‰UÁ Ò∫‰UÁ øpà bNA¹ sÄË ∫‰UI ¨tOKŽ  œœd ¨pÄ√ UÄu¹ YFý_« sЫ d– ∫‰UÁ øw¼ UÄË ∫‰UÁ Æ©U ËdFÄ® «b¹ ]ÔΠΠΫuIKÞ√ ∫ÃU−(« ‰UI Æp?CGÐ ∫‰UÁ øqF UL qFHð Ê√ pFMÄ UÄ ∫ ‰UI °rF½ ∫‰UI ¨tÃQ °«c¼ w³ŠU Ò Ó Ô ÚÔ Æ©±≤µ∫’ πÃÆdO¦Â sЫ ØW¹UNMÃ«Ë W¹«b³Ã«® ÆUL¼uIKÞQ ¨tKFHà «c¼Ë ¨tÁbBà «c¼ ≥±
 • 37. —u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý©dBÄØÍ“U−Š œ«R ® ^ ±∑ hMë Íb¹ 5Ð ÒlÝU²Ã« ÊdIë w »dGë w dNþ wBBÁ qJý …dOBIë WBIÃ«Ë Æ…dOBÁ WBÁ ©—u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý® WBÁÓ nK² ðË ÆŸ«dBÃ«Ë ¨nO¦J²Ã«Ë ¨Àb(« …bŠË ∫‡Ð eOL²ðË ÆdAŽ Ó Ú Ó Ó Ú  s?Ä »U²J?ë sL ¨W?OMH?ë WOM³?ë YOŠ s?Ä …dOB?Ië WB?Ië Z¼U?MÄ Ô v??K??Ž e?? O??Âd??²?? ë d??ŁR??¹ s?? Ä r??N??M?? ÄË ¨W??ŁœU?? (« d??B??M?? F??Ð v??M?? F??¹ Ú Ô Ú Ô Æ…dJHë vKŽ eÂd¹ sÄ rNMÄ˨WOB Aë W?B?Á w?¼Ë ¨ …d?JHë vKŽ ÂuIð ©—u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý®Ë Ï ÆwMÞuë wŽuë oOLFð vÃ≈ ·bNðË ¨Ê«uO(« ÊU à vKŽ ¨W¹eÄ— Ò s?Ä ¨d? U?F?Ä wÐdŽ V¹œ√¨Í“U−Š œ«R ¨WBIë VðUÂË ¨W?¹«Ëd?ë V?²? Ʊπ≥∏ ÂU?Ž …—u?B?M?*« bOëuÄ sÄ u¼Ë ÆdBÄ W?ÐU²Jë sÄ U?ÄU?Ž s?¹d?A?Ž bFÐË Æ…dOBIë WBIÃ«Ë ¨WOŠd *«Ë Î s?Ä ©—u? ?M?Ã«Ë ÊU?³?I?F?ë ‚U?³?Ý ® W?B?ÁË Æ ÊU?O?²HKà WÐU²JKà t&« W?N?łu?*« ¨±ππ∞ ©…¬d?*« w? dEM¹ bÝ_« ® WOBBIë WŽuL:« »œ√ w? W?O?F?O?−?A?²?ë W?ÃËb?ë …e?zUł VðUJë UNMŽ ‰U½ ¨ÊUO²HKà Ʊππ≥ ÂUŽ dBÄ w ‰UHÞ_« ≥≤
 • 38. —u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý ^©dBÄØÍ“U−Š œ«R ®s??Ä u?¼Ë Æ»U?I?Ž U??¼œd?H?Ä ∫ÊU??³?I?F?ë  Ó Ô  bÁ —u? ?M?ë  b?łu? ¨ÂU?F?Dë VK WOÄuOë UN²KŠ— sÄ ÊU?³IF?ë  œUŽ ÔœU??Š ¨V??ÃU??<« Íu??Á ¨d??O?D?ë d?Ý«u? ¨pÖ V³Ý sŽ ÊU³IFë  d H²Ý« ÆUNMÄ U¼—UG  œdÞË ¨U¼—UÂË√ XK²Š« ÆnIŽ√ dOBÁ —UIMÄ tà ¨dB³Ã« Ós?? Ä d?? zU??Þ Æd?? ? ½ U??¼œd??H? Ä ∫—u?? ? M? ë ÊU³IFë sÄ VKÞËƉU³« Ác¼ w ÊUDO²Ýô« «Ë—dÁ rN½√ —u Më bzUÁ r¼d³šQË– V??Ðb??Ä —U??I?M?Ä t?à ÆÍu?Á ÆÕ—«u?«t?? ÃË ¨…œU??Š l??Þ«u??I? Ð …œËe??Ä V??½«u??ł Ædš¬ ÊUJÄ sŽ UNà Y׳ð Ê√ ÌV??ÃU?? ? ÄË ÊU??²? ¹—U??Ž ÊU?ðœU?Š ÊU?²?L?zU?Á¨v?D?)« l?¹d?Ý u?¼Ë ÆW?H?O?F?{ …dOBÁ Î Ú  WÐU ≈Ë ¨WŠ«dKà W d rJà UM%√ Ê√ ¨ U½ƒ«eł «c¼ q¼ ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁ ÓôË ¨n?O?U?Ð Èc?G?²?¹ ¨Ê«d?ODë ¡wDÐ Æ«dDCÄ ô≈ Ê«uO(« rłUN¹ Î ørJ²KŠ— WK «uÄ q³Á ¡«cGë sÄ ¡wý øqOŠdë UMOKŽ r²×²¹ «–U* ∫‰UÁË ¨¡UL ë WOŠU½ Á—UIM0 —u Më bzUÁ aLý ] Ó Ô ÆrEFðË d³Jð ∫aLý Ò ÆXÁË Í√ w ¨-dCŠ «–≈ rJHOC² ½ ·uÝË ¨ r²½√ «uKŠ—« °UMMÞË «c¼ sJÃË∫‰UÁË ¨WA¼œ ÊU³IFë bzUÁ UMOŽ XFL²Ã« Î bÁË ¨UN²×Mł√ W d dÐ —u Më WOIÐ t²ÐËUłË ¨tOŠUM−Ð —u Më bzUÁ ·d — ^ Ô ^ Ô Ó X?Žd?ý√ b?ÁË …e?H?×?²?Ä ÊU?³?I?F?ë X?HÁË ¨—uH?ë v?K?ŽË ÆU?N?³?ÃU? ?Ä  “dÐ√ Î = Ú Ó ÆU¼dOÁUMÄ  ÆÊUI¹dHë qÐUIð «–≈ ¨ÊU³IFKà Àb% ·uÝ WŁ—U Ê√ rOJŠ »UIŽ „—œ√ Î Ï Ô …œUB u?Ð√®Ë WO?½U³?Ýù« dO? UB?Fë `L?K ¨—u? M?ë ¡«—Ë UÄ v?Ã≈ rO?J(« d?E½Ë Ó Ó ^ «–S ¨ ‰U³« q¼√ sÄ «bŠ√ b−¹ rÃË ¨…d?łUN*« —uODë dzUÝË ÊUÐdG?Ã«Ë ©w½uLOKë ÆU¼bŠË ÊU³IFë XKðUÁË ¨—u Më …dłUN*« —uODë  d U½¨‰U²Ië lÁË vŠdłË v?K²Á j?I ?O ¨UF?OLł q?ðUI²?½ Ê√ sÄ ôbÐ ∫r?OJ?(« »UIF?ë ‰UÁ Î Î Ô Î Ô  Ó = Ô sÄ W Lš ÊU³IFë `ýdð Ê√Ë ¨¡«bý_« sÄ W Lš —u Më `ýdð Ê√ Õd²Á√ ¨ÊËdO¦Â Î ^ Ó = Ô Ô WÄUÁù« tK¼√ oŠ sÄ `³B¹ ezUHë o¹dHÃ«Ë ¨UÁU³Ý s¹—U²<« 5Ð rOI½ Ê√Ë ¨¡«bý_« Ó ÆÊUJ*« «c¼ w —u Më XÃœU³ð Æ—u Më wÁUÐ UNO —ËUA¹ ÎWKNÄ VKÞË ¨—u Më ÔbzUÁ r ²Ð« ÚÔ vKŽ ¡öO²Ýô« w oŠ UNà ÊuJOÝ t²³  «–S ¨‚U³ ë vKŽ XI «ËË ¨‘UIMë y Ò g??Ž d?Âu?Ã«Ë Æd?ÂË U??¼œd?H?Ä ∫—U?ÂË√ ÚÓ ÆŒdH¹Ë tO iO³¹ Ícë dzUDë s?J?ð U?L?N?Ä ¨U?N?M?Ä —u Më ëdšSÐ W³ÃUD*« bŠ√ l?O?D?²? ?¹ sÃË ¨ÊU³IFë —UÂË√ Ó Ì ¨UNÔ Lý WFÞUÝ ¨‰b²FÄ uł  «– ÷—√ w —u Më dI² ð pÃcÐË Æt²−Š ≥≥
 • 39. ÆlOÐdë w œuFðË ¨WOI¹d ≈ ¡·œ vÃ≈ UÐË—Ë√ ÃuKŁ sÄ UÐd¼ ¨¡U²ý q W¹uM ë UN²KŠ— sÄ `¹d² ðË Î ] ø‚U³ ë U½d š «–≈ ÆÆÆsJÃË ∫—u Më bŠ√ ‰¡U ðvÃ≈ dE½«Ë ¨WHOFCë rN³ÃU Ä vÃ≈ dE½«Ë ¨W¹uIë UM³ÃU Ä vÃ≈ dE½« ¨U¾Oý d Î ½ sà ∫ULJN²Ä —u Më bzUÁ ‰UÁ Î ÆW uIF*« r¼dOÁUMÄ vÃ≈ dE½« ˨…œU(« U½dOÁUMÄ…—œUÁ ¨fz«dHë vKŽ ÷UCI½ô« WF¹dÝ ¨ öCFë W¹uÁ —u ½ W Lš «uI²½« Æ XJ×{Ë —u Më  —UÞ Ì Ú Ó ÆWK¹uÞ …bÄ Ê«dODë vKŽ  «–ULK ¨‰“_« .bÁ sÄ U½œöÐ Ác¼ ∫özUÁ rOJ(« »UIFë ÊU³IFë bŠ√ bI²½«Ë ¨dÄ_« w —ËUA²Kà ÊU³IFë XFL²ł«Ë Î Ó Ô øÁd Ô  ½ bÁ ‚U³Ý W−O²Mà UNO UM²ÄUÁ≈ lCÚ ½Ô…d¦ÂË ¨UNðd¦Â X¹√—Ë ¨qFHÃUÐ U½—UÂË√ vKŽ XÃu²Ý« bÁ —u Më U½błu U½bŽ bIà ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ Ô ‚u? U?ÁU?³?Ý d? ? ð ÊU³IF?ë Ê≈ ∫‰U?Á s?Ä rŁ Ædš¬ —U?O?š w?ÄU?Ä√ s?J?¹ r?K? ¨…d?łU?N?*« —u?ODë sÄ U¼b½U ð sÄ Ï °øÆÆÆUNÃU³ł Ò Î Ô  ÆÊ«dODë WŽdÝË ¨ öCFë …uÁË ¨¡UÂcÃUÐ l²L²ð ¨UNMÄ ¡«bý_« sÄ W Lš ÊU³IFë XI²½« Ì vÃ≈ œuF¹ rŁ ¨qN ë vÃ≈ ‰U³« w WLÁ vKŽ√ sÄ o¹d q dODOÝ ∫ÊU³IFë rOJŠ ‰UÁË ¨ÊUI¹dHë lL²ł« Ô ^ ÔbOF½ rŁ ÆezUHë u¼ ÊuJ¹ ¨ŸdÝ√ qB¹Ë ¨d³Â√ fz«d qL×¹ Ícë o¹dHÃ«Ë ¨W ¹d bŠ«Ë q —UIMÄ w Ë ¨UM¼ Ô Ó =  ÆWÄUÁù« oŠ tà sJ¹ 5ðd*« w eH¹ sÄË ¨Èdš√ …dÄ dÄ_«ÆWLIë v?Ã≈ b?F?B?ð Ê√ …—U?²?<« ÊU?³?IFÃ«Ë —u MKà rOJ(« —UýQ ¨Õ«d²Áô« vKŽ ÊU³IFÃ«Ë —u Më XI «Ë ÆqN ë u×½ WHÞUš WŽdÝ w ÊUI¹dHë oKD½U ¨tŠUM−Ð …—Uý≈ vDŽ√˨ ö ù« sŽ …ełUŽ ¨U¼dOÁUMÄ 5Ð  uKð ¨WL {  U½«uOŠ sÄ fz«d qL% —u Më  œUŽ UÄ ÊUŽdÝ Èu?K?ð ¨W?K?¹e?¼  U½«uOŠ sÄ fz«d XKLŠ bÁË ¨ÊU³IF?ë  ¡U?ł q?O?KÁ bFÐË Æ¡UÄbë UNCFÐ sÄ XÃUÝ bÁË ÆÁbzU sÄ »d¼Ë ¨U¼bŠ√ ÆUN²×MłQÐ XIH Ë ¨—u Më XKK¼ ÆÂuKë o¹dHKà UNłËË ¨o¹dHÃUÐ rOJ(«Ë ÊU³IFë bzUÁ vײ½« ¨WO½U¦Ã« …dLKà ÊUI¹dHë bF² ¹ v²ŠË  Ó ÔÆ“uHë ÂbŽ w V³ ë ¨o¹dHë sÄ lLÝ√ Ê√ œË√ ¨Êü« aOÐu²Ã« Íb−¹ sà ∫‰UÁË ¨o¹dHë “u ÂbFà ÊU³IFë rOJŠg¼œ ÓÆ—u? Më lÄ ‚U³Ý w …Q− UM H½√ U½błË bÁË ¨W³O?N?ÃUÐ UM ÚÓ Š√ÆÆÆWŠ«d ∫ÊU³IFë o¹d fOz— ‰UÁ ÆhMIÃ«Ë bOBë w …dO³Â WFLÝ UNà ¨ÊuLKFð UL wN ≥¥
 • 40. —u Më s×½ ø qFHð «–UÄ ò ∫‰uI¹Ë ¨wMÄ »d²I¹ d MÐ «–≈Ë ¨«ÎbOł dOÞ√ XM ∫o¹dHë w uCŽ »UIŽ ‰UÁË ÆåÆÆÆ…dNý UMà ÆpI³Ý bÁ tðbłË ¨tðULK dOŁQð sÄ XI √ UÄbMŽË ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ Ôs?Ä w?ðQ?¹ d MÐ «–≈ ¨WL { W ¹d v?K?Ž ÷U?C?I½ôUÐ XLL¼ 5Š ∫o¹dHë w uCŽ ¨dš¬ »UIŽ ‰UÁË Æåu« ÊU³IŽ fOÃË u« —u ½ s¹—UODë ÊuL ¹ ò ∫UJŠU{ ‰uI¹Ë ¨nKš Ò ÆW ¹dHë vKŽ iI½« …Q− Ë Æpðd ×Ð pÂdðË ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁÊUN² ¹ ô ¨U¹«eÄ UC¹√ ÊU³IFKK ¨WOIOI(« rJð«—bÁ r²OÝUMðË ¨—u Më WFLÝ rJðdNÐ ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ Î∫ÊuÃuI¹ ô√ ¨‰U¦Ä_« UMÐ »dCð s×½Ë ¨—u Më qFHð UL ¨UM²½ UL( Ë√ ¨UHOł qÂQð ô ¨WKO³½ —uOÞ s×M ¨UNÐ Î Î Î ødB³Ã« …bŠ vKŽ WÄöŽ ¨å»UIŽ sÄ dBÐ√ò5?Ð ¨ WOz«u¼  «—UOð Í√ Êu dFðË øΫdO¦Â tO -dÞË ¨U½u?ł «c¼ Ê√ rJMŽ »Už nO ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁË ^ ÆÊ«dODë vKŽ bŽU ð ‰U³« ÆtOŠUM−Ð UNOKŽ XÐd¹ rOJ(« cšQ ¨ö−š rNÝ˃— ÊU³IFë o¹d QÞQÞ Î ÆUNMŽ «uF «b ¨ r—UÂË√ Ác¼ÆÆÆ ÊU³IŽ U¹ UO¼ ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁËXJ Ä√ bÁË ¨WL {fz«d qL% w¼Ë ¨ÊU³IFë  œUŽ UÄ ÊUŽdÝ ÆÊUI¹dHë oKD½U ¨tð—Uý≈ rOJ(« »UIFë vDŽ√ Ó ÆÊU³IFë sŽ «ÎdO¦Â dšQ²ð Ê√ WOAš UNðcšQ ¨UN² œU …dOG fz«d qL% ¨UNÐUIŽ√ w —u Më  ¡UłË Æ«ÎbOł UNÐ ¨W¦ÃUŁ …dÄ oÐU ²½ ¨…dÄ U½e Ë ¨…dÄ -e ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ ÆtK ‚U³ ë V J¹ ¨UNÐ eH¹ sÄ ÆU³½Uł tI¹dHÐ q vײ½«Ë ¨Ê«bzUIë o «Ë Î Ác¼ ¡UMÐ√ rJ½√ r²³Ł√ ∫tI¹dHà ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁ øWO½UŁ …dÄ pÖ «u²³¦ð Ê√ ÊuFOD² ð qN ¨‰U³« ÆrJMþ s Š bMŽ ÊuJMÝ ∫o¹dHë »Uł√ «uÃUF²ð Ê√ rÂU¹≈ ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁË Ú Ó …d??*« w?? d?B?½ s?Ä o?I?% U?* ¨—u? ?M?ë v??K?Ž ¨r?—U?B?Ð√ s?Ä «Ëb?Š√Ë ¨r?J?²?L¼ U½Ë—√Ë ¨UÄU9 pÖ «u?Ó ?½«¨ W?IÐU ë Ò Ú Ær«uÁ q «uFL−²Ý«Ë ] ≥µ
 • 41. …d*« w «Ë“uH¹ rà «–≈ —u Më WŽULł sÄ œdDÃUÐ r¼bŽuðË ¨WO½U¦Ã« …d*« w t²1eNà tI¹d —u Më bzUÁ aÐË Ò ÆWÄœUIë ÆÊUI¹dHë oKD½U ¨…—Uýù« rOJ(« »UIFë vDŽ√qN ë ·UAJ²Ýô ¡UCHë w Âu% —u Më ULMOÐË Æ«bOł t dFð ‰U³« 5Ð wz«u¼ d2 w ÊU³IFë XJKÝ Î ÆtÐ  œUŽË ¨U¼bO vKŽ XCI½« bÁ ÊU³IFë X½U ¨fz«d sÄ tO UÄË ¨UN²%s?Ž W?O{«— dOž UN½_ ¨…eH?×?²?Ä ª…d?łU?N?*« —uODë UNFÄË ¨—u Më XHÁË ¨œUF ÆtI¹dHà —u Më bzUÁ —Uý√ Ò Æ‚U³ ë W−O²½ Æ«ÎbOł pÃuŠ dE½« ¨gzUÞ qLFÐ wðQðË ¨—uN²ð Ê√ q³Á ∫—u Më bzUIà ‰UÁË ¨…dšUÝWJ×{ ÊU³IFë bzUÁ oKÞ√ czbMŽ Î Æ—uODÃ«Ë ¨—u Më dzUÝ XKF pÃcÂË ¨q³«  U³Mł w ÁdB³Ð —u Më bzUÁ ·UÞ«c?ÂË Æ¡U?C?H?ë w?ÃU?Ž√ w 5IÐU ²*«  √— UÄbMŽ ¨dD)UÐ X Š√ UN½_ª dCŠ bÁ ÊU³IFë lOLł X½U Æq³« q¼√ sÄ  U½«uO(«Ë —uODë lOLł  dCŠÆqOŠdÃUÐ ¨—uODë dzUÝË —u MKà —Uý√Ë ¨tÝ√— QÞQÞ ¨ÊU³IFë UN²³ Jà ¨WÂdFÄ X³A½ uà t½√ ¨—u Më bzUÁ „—œ√WÄœUIë ÊUÐdGë XKF UM Š∫‰UÁË Æ  U½«uO(« dzUÝ ¡UŽb²Ý« w tŽ«dÝù ¨rOJ(« »UIFë ÊU³IFë bzUÁ QM¼ Î ÆUMH w XHÁË 5Š ¨…—ËU:« œö³Ã« sÄ ≥∂
 • 42. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ ± ∫WBIë Ÿu{uÄ √ ÆwÝUOÝ ÆwŽUL²ł« ÆwÁöš√ ÆwÃULł ∫WOðü« U¹UCIë ÈbŠ≈ WBIë XUŽ » ÆWOÞ«dI1bë Æ¡«bŽ_« lÄ Ÿ«dBë ÆWOŽUL²łô« WëbFë ÆWOÝUO ë W¹œbF²Ã« ∫u¼ WBIë w l³²*« ZNM*« à ÆWŁœU(« dBMFÐ W¹UMFë ÆWOB Aë vKŽ eOÂd²Ã« ÆnÞ«uFë vKŽ eOÂd²Ã« Æ…dJHÃUÐ ÂUL²¼ô« ∫w q¦L²ðÆÆÆÆåWÄ“_« WE(ò Ë√ ¨å…bIFë ò Ò œ Æ—u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý sÄ vÃË_« WÃu« Æ‚U³ ë sÄ vÃË_« WÃu« w ÊU³IFë W1e¼ Æ‚U³ ë sÄ WO½U¦Ã« WÃu« w ÊU³IFë —UB²½«ÆÊU³IFë —UG U¼œdÞË ¨ÊU³IFë —UÂË√ —u Më ‰ö²Š« ≥∑
 • 43. ∫WBIë w “dÐ_« Ÿ«dBë ‡¼ ÆWOB Aë qš«œ ÆWBIë  UOB ý 5Ð Æ·ËdEë b{ ∫WOðü« ’u Aë sÄ qJà …“—UÐ WH d–√ ≤ ÆÊU³IFë o¹d à ÆrOJ(« »UIFë » ÆÊU³IFë bzUÁ √ Æ—u Më bzUÁ œ ÆULNMÄ q w eÄdë U×{uÄ ¨WBIë w Ÿ«dBë w dÞ 5Ž√ Î ≥ ø‚U³ ë sÄ vÃË_« WÃu« w ÊU³IFë XÄe¼ «–U* ¥ ø‚U³ ë sÄ WO½U¦Ã« WÃu« w ÊU³IFë —UB²½« »U³Ý√ UÄ µw? 5?I?ÐU? ?²*«  √— UÄbMŽ ¨dD)UÐ X Š√ Æ dCŠ bÁ ÊU³IFë lOLł X½U ò∫wðQ¹ UÄ WÃôœ `{Ë√ ∂¨ÊU³IFë X³ Jà WÂdFÄ X³A½ uà t½√ —u Më bzUÁ „—œ√ÆÆÆ —uODë lOLł  dCŠ «cÂË Æ¡UCHë wÃUŽ√ ÆåqOŠdÃUÐ ¨—uODë wÁUÐË —u MKà —Uý√Ë ¨tÝ√— QÞQÞ ø—u Më lÄ W UM*« r % Ê√ ÊU³IFë XŽUD²Ý« nO ∑ ÆhMKà U³ÝUMÄ dš¬ U½«uMŽ —U²š√ Ò Î Î ∏ øU×{«Ë UO ¹—UðË UO «dGł «b¹b% WBIë w ÊUÄeÃ«Ë ÊUJ*« b¹b% vÃ≈ VðUJë Q−K¹ rà «–U* Î Î Î Î π ÆpÖ d √ ¨ Ê«uO(« rÃUŽ sÄ UNK WBIë  UOB ý ±∞ ∫WBIë w VðUJë »uKÝ√ ‰uŠ åôò Ë√ årF½ò ‡Ð VOł√ ±± ÆWOŠuÄË WH¦JÄ WBIë WGà ƅ—U³Fë dBÁ ÆW K ë W×OBHë WGKë «b ²Ý« ÆUN²OFÁ«ËË WGKë Õu{Ë Æ…Ë—cë vÃ≈ dI²Hð ÆUNK K ðË WBIë À«bŠ√ jЫdð ÆWOB Aë rÝdÐ WBIë vMFð Æo¹uA²Ã« Æ«dýU³Ä «dO³Fð tðdJ sŽ VðUJë d³Ž Î Î ] ≥∏
 • 44. W¹uGà bz«utÐdCð q¦Ä u¼Ë ¨å»«dž sÄ dJÐ√ò∫ÊuÃuI¹Ë ÆdB³Ã« …bŠ vKŽ WÄöŽ å»UIŽ sÄ dBÐ√ ò∫»dFë ‰uIð ÔÓ Ô ÔÓ Út?½√ p?Ö ªåbÝ_« sÄ ÁÓd?ý√ ò∫ ÊuÃuI¹Ë Æ«d?O?J?³?ð —u?O?D?ë bý√ t½_ ª»«dGë hš U/≈Ë ÆdOJ³²Ã« w »dFë Ô Î ÆÈd:« WFÝË qšb*« WÃuN Ð oŁ«Ë t½_ ªmCÄ dOž sÄ WLOEFë WFC³Ã« lK²³¹ÆœuFO œ«c¹ pÖ lÄ u¼Ë ¨bÝ_« sHł vKŽË ¨pK*« n½√ vKŽ lI¹ t½√ pÖ ªå»UЖ sÄ √dł√ ò∫ÊuÃuI¹Ë Ô ÔÓ Ú Æ©w½«bOLKà ‰U¦Ä_« lL−Ä® WOzöÄ≈ bz«u∫q?¦?Ä ¨W?Äu?L?C?Ä X?½U? Ê≈ n?Ã_« ‚u? V²J² ¨nÃúà W³ŠUBÄ WLKJë ‰Ë√ w lDIë …eL¼ V²Jð ≠±«c¼ dOG²¹ ôË Æ—UBÐ≈ ∫q¦Ä ¨…—u JÄ X½U Ê≈ nÃ_« X% V²JðË ¨dBÐ√ ∫q¦Ä WŠu²HÄ Ë√ ¨dBÐ√  Ó Ô∫q?¦?Ä ¨U?¼b?F?Ð U?0 q?B?²?ð w?²?ë n?D?F?ë ·Ëd?Š Ë√¨d« ·ËdŠ Ë√ ¨n¹dF²Ã« ©‰«® XKšœ «–≈ rJ(« ÆaÃ≈ÆÆÆ—UBÐùU ¨—UBÐùU ¨—UBÐù«   UÄ ÊU Ë√ ¨…—u JÄ X½U ÊS ¨UNK³Á UÄ WÂdŠË ¨UN H½ …eLNë WÂdŠ WDÝu²*« …eLNë WÐU²Â w vŽ«d¹ ≠≤UÄuLCÄ UNK³Á UÄ ÊU Ë√ ¨WÄuLCÄ X½U Ê≈Ë ¨W¾ ¨q¾Ý ¨d¾Ð ∫q¦Ä ¨…d³½ vKŽ X³²Â «—u JÄ UNK³ÁÎ Ô Ú Î ¨UŠu²HÄ UNK³Á UÄ ÊU Ë√ ¨WŠu²HÄ X½U ÊS nÃR¹ ¨‰«RÝ ∫q¦Ä ¨Ë«Ë vKŽ X³²Â …d  „UM¼ fOÃË Î Ó Ô Ô Æ—QÓ ¨WÃQÚ Ä ¨‰QÓÝ ¨…QÚ− ∫q¦Ä ¨nÃ_« vKŽ X³²Â WL{ Ë√ …d  „UM¼ fOÃË Ú Ó Ó Ó ÓX?³²ÂË ¨ U½¡«eł Ê≈ ∫q¦Ä ¨WŠu²HÄ X½U Ê≈ dD ë vKŽ X³²Â nÃ_« bFÐ WDÝu²Ä …eLNë  œ—Ë «–≈ ≠≥ ÆUMz«e−Ð ∫…—u JÄ X½U Ê≈ …d³½ vKŽ X³²ÂË ¨U½ƒ«eł ∫q¦Ä ¨WÄuLCÄ X½U Ê≈ Ë«uë vKŽ ≥π
 • 45. WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò dO³F²Ã«X? ?Oà wN ÆÕd *« W³Aš vKŽ qO¦L²Kà X¾O¼ WBÁ WOŠd *«¨—u?N?L?« ÂU?Ä√ U?N?½ËœR?¹ 5?K?¦?2 ‰ö?š s?Ä b?¼U?A?ð qÐ ¨√dIð WBÁ ÆWÂd(«Ë Ÿ«dBÃ«Ë —«u(« vKŽ s¹bL²FÄ ÊU?³?I?F?ë ‚U³Ý® W?B?Á ‰uŠ√u?¼ Íu?M?F?*« d?N?E?*«Ë ¨W?O?Šd? ?L?K?à w (« dNE*« u¼ —«u(«Ë ‰öš sÄ wŠd Ä h½ vÃ≈ ©—u MëËÁd?¼u?ł w? q?I?¹ ô «c?¼Ë ¨Ÿ«d?B?ë wMFð åUÄ«—œò WLKÂË ÆŸ«dBë WOŠd Ä ¡UMÐ sÄ UC¹√ «bOH² Ä ¨b¼UAÄ Î Î Æ—«u(« sŽ WOŠd *« sHà W³ MÃUÐ ¡e?« w?  d?Ä w?²?ë ¨w?Áu?ývKŽË Æ UŽUÝ ÀöŁ vÃ≈ Õd *« W³Aš vKŽ WOŠd *« ÷dŽ b²1Ë Æ‰Ë_« Ó Ú√b³Ä bL²ÔŽ« bÁË ÆWOŠd *« ¡UMÐ vKŽ ÁdOŁQðË Õd *« WFO³Þ wŽ«d¹ Ê√ nÃR*«¨ÊUJ*«Ë ¨sÄeë ∫w¼Ë ¨WOŠd *« ¡UMÐ w dOŁQð UNà w²Ã« Àö¦Ã«  «bŠuëkŠö*« sÄ –≈ ¨WOŠd *« ¡UMÐ w dO³Â dŁ√ tK sÄeë UÄ√ ÆŸu{u*«ËÀö?Ł s?Ž b?¹e?¹ ô sÄ“ w —uNL« ÂUÄ√ q¦L²Ã V²Jð WOŠd *« Ê√ ƉUÞ Ê≈  UŽUÝW?O?Šd? ?*« À«b?Š_«Ë Æt?O? U?N?K?O?¦9 sJ1 dþUM0 bOI²¹ pÃcà ¨WOŠd *« tO q¦9 Ícë Õd *« u¼ ÊUJ*«Ë ÆÕd *« W³Aš vKŽ bO −²Kà WKÐUÁ ÊuJð Ê√ V−¹ ∫UN²ÐU²ÂW?K?J?A?*« ÷d?F?à U?N?MÄ ‰Ë_« qF−¹ ¨WŁöŁ sÄ ÊuJ²ð UÄ d¦Â√ ˨‰uB W Lš UN³OÂdð “ËU−²¹ ô√ V−¹ ÆW¹UNMÃ«Ë q×Kà YÃU¦Ã«Ë ¨ WÄ“úà w½U¦Ã«Ë ¨ UOB AÃ«Ë ◊U‡‡A½ Æ©sÄ qF √® Ê“Ë vKŽ ¨‰U¦Ä√ …dAŽ w½«bOLKÃ å ‰U¦Ä_« lL−Ä ò »U²Â sÄ Ãd ²Ý√ ≠± Î UIOKFð V²Â√Ë ¨dÄUð U¹d“ Í—u ë wÐdFë VðUJKà ©dýUFë ÂuOë w —uLMë ®Ê«uMFÐ WBÁ √dÁ√ ≠ ≤ ÆW×H œËbŠ w UNOKŽ ¥∞
 • 46. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ©«bł …dOBÁWBÁ® Î »d×ë ÆWOKzUŽ …—u vKŽ ÂbÃUÐ W³C<« ÍbM« …d²Ý VOł w d¦Ž ]…√d*« r?C¹ qO²?Ië ÍbM?« `ÄöÄ t×?ÄöÄ t³?Að qł— „UM?¼ ÊUÂË ¨…œUF ?ë w W¹U?ž …—uBë w …√d?*«  bÐÆqHÞ ULNà ÊuJ¹ Ê√ rz«bë tLKŠ dÂc² ¨UNOŽ«—– U²KJÐ …√d*« t²ÁuÞ bÁË ¨ULNMOÐ qHDë fKł ULO ¨…bŠ«Ë Ÿ«—cЗ]bIÔ¹ q¼ ÍbM« …UOŠ ¡UN½ù WO U X½U vÃË_« t² U — Ê√ sI¹√Ë ¨¡«dL(« »uI¦ÃUÐ WFI³Ä …d² ë X½U åøÂu¹  «– …√d*« ÁcNÐ wI²K¹ Ê√ tÃvÃbð 5Š w? ¨—bBë w? …u I?Ð WÝËdG?Ä sÁcÃ«Ë ¨qH?Ý√ vÃ≈ özU?Ä tłuë ÊU? ¨ÍbM« W¦?ł vÃ≈ lK?Dð Î ÆrHë w²¹Ë«“ sÄ U¹dÞ ‰«e¹ UÄ Ícë Âbë sÄ ÊUEOKž ÊUDOš ÎÒÆWÄuFMÐ »«d²Ã« lÐU _« X LK ¨Èd Oë Ÿ«—cë Xš«dð 5Š w ¨Õö ë vKŽ WCÐUÁ ‰«eð UÄ vMLOë bOë X½UÂËÆ`ÄUł VCž w W×KÝ_« Ê«dO½ XFÃb½«¨qO²Ië ÍbM« …d²Ý VOł vÃ≈ …—uBë UNO œUŽ√ w²Ã« WE×Kë w ËTłu bÁ dšü« ÍbM« Ê√ uà UL «bÐË ÆÆUÄU9 tÄUÄ√ dš¬ ÍbM−Ð TłuH? Æ’U dë ‚öÞù U³¼Q²Ä UHÁ«Ë V¼ Î Î Î ÆqO²Ië ÍbM« …d²Ý VOł w Ê«uŁ q³Á UNÝœ w²Ã« …—uBë t²L¼«œ œU½eë tF³ ≈ fLKð Ê√ q³ÁË ¨ t²¹ƒdÐ ÆpÖ sÄ d¦Â√ tKN1 rà dšü« ÍbM« sJà Æo¹bײë ‰UÞ√Ë ¨dšü« ÍbM« w ‚b×¹ Õ«—¨ ËdOÐ ¨±π∑∑ ¨—«–¬©5D K ØwMO (« s¹bÐUFë s¹“® ¥±
 • 47. dBÐ√Ô Ô Ú ±∏ ©5D K ØUMNÄ 5 Š® Ò hMë Íb¹ 5Ð ÒUNMÄ v½UŽ w²Ã« WÃeFë rž—¨Â±π¥∏ WMÝ XK²ÚŠ« w²Ã« WÒOMOD KHë ÷—_« w wÐdFë dFAë 5FÄ lDIM¹ rà ÒÔ Ò Ô Ú ÆWL ½ ÓnÃ√ 5 LšË W¾Ä ÊË“ËU−²¹ ô rNO{«—√ w WOKÁ√ «uðUÐ UÄbFÐ ¨ÊUJ ë ÒÒqJAë YOŠ sÄ ¨wÐdFà « sÞuë w dFAë vKŽ Èdł Ícë wMHë —uD²Ã« WK²;« ÷—_« ¡«dFý VÂ«Ë bÁË Ò Ò Ò Ò Ò Ò  ÓXKIŁ√ w²Ã« WHK²<« U¹UCIë sŽ ŸU bKà ÈbB² ¨WOMÞuë À«bŠ_« lÄ r¼dFý qŽUHðË ÆWŽuM²*« WOMHë  «Ëœ_«Ë Ò Ô ÒÒ Ô ÊËdO¦² O ¨ ôUH²Šô« ÊuO×¹Ë ¨ Èdš_«Ë WMOHë 5Ð ÈdIÃ«Ë Êb*« vÃ≈ ÊuHK² ¹ ¡«dFAë ÊUÂË ÆVFAë q¼UÂ Ú Ô ÚÓ Ærz«eFë wÂc¹Ë ¨”uHMë w qÄ_« YF³¹ wÃUC½ dFý sÄ ÊuÄbI¹ U0 ¨dO¼UL« WÝULŠ Ú Ô Ò Òt?ÝË—œ vÒI?K?ðË ¨W?FOI³Ã« W¹dÁ w bÃË Ícë ¨UM?NÄ 5 Š w?M?O?D? ?KHë dŽUAKà ¨UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« …bOBIÃ«Ë Ò Òd?ŽUAKÃË ÆUHOŠ w bNFÄ sÄ Íu?Ðd?²?ë q?O¼Q²Ã« vKŽ qBŠ UÄbFÐ f¹—b²Ã« qIŠ w qLŽ bÁË ¨UNO WOÃË_« Ò Ò Ò V?O?×?½ ÍdFýË r?N?²?O³Ý X½√® ˨±π∑∏ ©U?³Š ·e?M?¹ w?MÞË®∫U¼d?N?ý√ s?Ä ¨W¹d?F?Aë s?¹Ë«Ëb?ë sÄ œbŽ Ó Î   Ò  Ʊππµ ©ÎôË√ V(«®Ë ¨Â±ππ≥ ¨©ełUFë ^ Ô ¥≤
 • 48. Ô Ú dBÐ√Ô©5D K ØUMNÄ 5 Š® Ò ©±® Ô wKHÞ wMI½UF¹ 5Š Î öHÞ lł—√ Ô  Ú ‰UHÞ_« ÕdÄ w Œd √  ÓÓ Ô Ô Ôo H √ Ò Ô ‚ULŽ_« ‚ULŽ√ sÄ p×{√  Ô Ú Ô Ô VFÃ√ i—√ eHÁ√ ÆÆsJÃ Ú  `ÄU« ÕdHë qKš sÄ  ÓÓ Ô Ô wKHÞ wMOŽ w dBÐ√ Ú Ó ÓÓ Î  w³Fý sÄ dš¬ öHÞ ÚÓ »cF²¹ÆÆ Ú ] ÓÓ ©≤® Ô Ó ÂuMë wMI½UF¹ 5Š Ô VF²*« ÍbÓ ł w Ï—bš ÍdÚ ¹Ë Ú ÚÔ Ó Ó Ó Ó ÌqÓ Â w T «bë Íd¹dÝ ‚u vš«dð√ Ó »¡U¦ð√ÆÆvD9√ Ú Ò ÓÓ wMJÃ Ò ÍbÓ ł w rŽUMë ¡·bë qÓKš sÄ Ó Ó Ú  œd³Ã« tÐU √ Ícë ∫—ËdI*« w³Fý sÄ «—ËdIÄ U Oý dBÐ√ Î Î Ú Ô Ô Ó Ô  WÐdGë qOà w VKI²¹ÆÆ Ú ] ¥≥
 • 49. ©≥® ¡U Ä XO³Ã« vÃ≈ œuŽ√ 5Š Î Ô Ó WLÝUÐ włË“ w½UIKð Î Ú ÓÚ Ô  bN−*« VKIë ŸUłË√ WL ³Ã« V¹c² Ó Ô Ô ÌWŽœ w r] ³ð√ Ó Ó Ô œuÝ_« wÄu¹ v ½√ Ú wŽ«—– 5Ð U¼cÔš¬ ] Ó Ô UNI½UŽ√ Ô 5²zdë ¡qÄ fHMð√ Ú Ó ] Ús¹Ë«dÚC)« UNOMOŽ w d×Ð√ Ó Ó Ô ÚÔ ÆÆwÒMJà w²OÃUž wMOŽ w ∆œUNë Ãu*« 5Ð UÄ U½√Ë Ó Ú Ó  Ó‰UŠd²Ã« d¦J¹ sÄ ∫»«u« Ò ©»«u«® w³Fý sÄ ÌW¾łô wÓMOŽ dBÐ√ Ú Ò Ó Ú Ú Ô Ô ÂuL;« Â_« oKIÐ dE²Mð Ú = Ô Ó Ó »UOGë Ÿuł— ÆÆ Ú ÒÔ Ó Ô ©¥® „«uý_« qIŠ sÄ ÓqFł√ w UÂöÄ ÔX à  ÚÓ Ú Ú Î Ó ÊU² Ð qLł√ WÄuL *« Ú Ó Ó Ú Ó ¡UÝR³Ã« Âô¬ `Ó Ä√ w U×O Ä X Ã Ó Ó Î Ó Ô ÚÊUO =Më =nJÐ w½QÐ ”√dë n×Á sÄ ŒdÚ √ wMJÃ Ò  Ú Ó Ô Ô Ò ÊU ½≈ÆÆÊU ½≈ÆÆÊU ½≈ Ú Ï Ï wIKŠ w WÓBGë qE²Ý ÚÓ Ô Ò Ô ^ Ó ÓÓ WLKÚEÄ W¹Ë«“ w³KÁ w vI³²ÝË Ï Ó Ô Ï Ó W ÄUý ωU³ł ÊuJë «c¼ w ÚXÄ«œ UÄ Ï  ÒÔ  ÆÊ«eŠ_« dÄ sÄ Ú ¥¥
 • 50. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*«  Ó   Ô øtKHÞ o½UF¹ 5Š dŽUAë vKŽ Èb³²ð w²Ã« WÃuHDë d¼UEÄ UÄ Ó Ò ± Î  ÓÓ Ô Ò Ó ø‰Ë_« lDI*« w U½eŠ ÕdHÃUÐ ‰b³²¹ dŽUAë qFł Ícë UÄ Ó ≤ ÆUL¼d–√ ÆsO²KÐUI²Ä sOð—u w½U¦Ã« lDI*« w dŽUAë ÂbI¹ Ô ÔÔ Ú  ÚÓ Ò ≥ Ô   ÆU¼d–√ ¨tłË√ WŁöŁ w dŽUAë r¼ b] & Ò Ó ¥ ÆpÖ WÃôœ `{Ë√ Æt³Fý sŽ Y¹b(« w ©»«u«® WEHà dŽUAë Âb ²Ý« Ò Ó Ô µ ∂ ø w½U ½≈ ÌnÁuÄ sŽd³F¹ dŽUAë Ê√ vÃ≈ dOAð lЫdë lDI*« w  «—U³Fë Í√ √ Ò Ò Ó Ò  ^   Æ…—uLF*« sÄ Ê«eŠ_« Wë“≈ sŽ dŽUAë e−Ž qKŽ√ » Ú Ó Ò ∫W×O×Bë WÐUłù« ‰uŠ …dz«œ l{√ Ó Î Ô Ó ∑ ∫WŽe½ «– …bOBIë Ác¼ w dŽUAë «bÐ Ô Æd– UÄ qÂ Ò ÆWOMÞË Ò ÆWOÒð«– ÆWÒO½U ½≈ÆdŽU?Aë ULNAOF¹ 5?ÃUŠ 5Ð ö U «Îb?Š …b?O?BIë w „«—b²Ýô« vMFÄ bOHð w²Ã« ©sJî W?EHà qJAð Ô  Ò Ú Ô = ∏ ÆvÃË_« Àö¦Ã«  UŠuKë w pÖ `{Ë√  Ô ∫t½u vÃ≈ …bOBIë Ác¼ w dŽUAë vN²½« π Æ¡wAР̉U³Ä dOž Ì Ô Ó Ã ÆUM¹eŠ » Î ÆUŠd √ Î  ∫dŽUAë ‰uÁ w d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ ±∞ Ó Ó Ô = ¡UÝR³Ã« Âô¬ `Ó Ä√ w U×O Ä X Ãò √ Ó Ó Î Ô åÊUO Më nJÐ = = WÓ ÄUý ‰U³ł ÊuJë «c¼ w XÄ«œ UÄò » Ï Ï ÆåÊ«eŠ_« dÄ sÄ ÒÔ Ú ¥µ
 • 51. lL& …bOBIë w Èdš√ …—uBÐ wð¬ Æ‚Ëcë W]ÝU×Ð oKF²ð w²Ã« …—«d*« WH Ê«eŠ_« vKŽ dŽUAë oKÞ√ ±± Ì Ò ÓÓ  Ó Ó ÆfL)« ”«u(« ÈbŠ≈Ë ¨dŽUA*« bŠ√ 5Ð  Î Î Ô Ô ÆqOKÃUÐ t³Fý ÓWÐdž ©WÐdGë qOà w w³Fý sÄ «—ËdIÄ U Oý dBÐ√® ∫tÃuÁ w dŽUAë t³ý √ ±≤ Ò ÆpÖ Õdý√Ú  øoÐU ë tO³A²Ã« Ÿu½ UÄ » Ô øpÖ WÃôœ UÄ Æ«dO¦Â …bOBIë w Ÿ—UC*« qFHë —dJð bÁË ©dBÐ√®Ÿ—UCÄ qFHÐ …bOBIë Ê«uMŽ √b³¹ ±≥ Ô Î Ô Ô Ò Ì Ì Ô ÆULNMOÐ√ ÆsOÓ²KÐUIÓ²ÔÄ sO²HÞUŽ dŽUAë ULNÐ nB¹ ¨…dC)«Ë œ«u ë ∫UL¼ ÊU½uà W¦ÃU¦Ã« WŠuKë w Óœ—Ë ±¥ Ò Ú Ú Ô Ô Ú Ô Ô  Ú Ó Ó Ó ÓÓjЫd²ð …bOBIë Ác¼ w Ë Æ dš¬ vKŽ ÌXOÐ .bIð —cF²¹ YO×Ð  UOÐ_« jЫd²ð Ê√ W¹uCFë …bŠuÃUÐ wMF½ ±µ  Ô Ò Ô Ô Ú Ô Ó Ú Ó ÆpÖ 5Ð√ ÆUNð«bŠË sÄ …bÚŠË q w W¹dFAë dDÝ_« Ô Ó Ó Ó ÔÔÆ©»Òc?F?²¹®q¦Ä Êe(« WHÞUŽ qÒ¦9 ÈdšÔ√Ë ¨©p?×{√®q¦Ä ¨ÕdÓH?ë WHÞUŽ —uBÔð Ï «œdHÄ …b?OBIë w ±∂  Ó = Ó Æ…bOBIë w œ—Ë U2 Ì «œdHÄ fL Ð 5²HÞUFë 5ðU¼ sÄ q vKŽ q¦Ä√ ÓÓÓ Ò Ú   > Ò ø UÒI²A*« sÄ © »«uł® WLK Ÿu½ UÄ ±∑ Ò Ô ∫W¦ÃU¦Ã« WŠuKë w ±∏ øWOMOD KHë W¾łöë dE²Mð «–UÄ √ Ò ødE²Mð nO » øU¼—UE²½« dŽUAë t³ý , à Òø—«dJ²Ã« «cNà WOMHë WLOIë UÄ ÆWÄ“öÐ ÊuJ¹ UÄ t³ý√ «b³ ¨…bOBIë w  «d*« sÄ «ÎœbŽ ©dBÐ√® qFHë œ—Ë ±π ÒÒ¨t³KI³ lD² ¹ rà ÊS ¨t½U K³ lD² ¹ rà ÊS ¨ÁbOÐ ÁdOGOK «ÎdJMÄ rJMÄ È√— sÄò∫ n¹dAë Y¹b(« w ¡Uł ≤∞ Ú Ò Ô ølЫdë lDI*« w dŽUAë nÁuÄË ¨Y¹b(« «c¼ ÂuNHÄ 5Ð WÁöFë UÄ åÊU1ù« nF{√ pÃ–Ë  Ó Ô ∫dŽUAë WGà Ëb³ð ≤± Æ…bIFÄ √ Ò ÆWKNÝ » ÆV¹dGë UNO d¦J¹ Ã Ô ¥∂
 • 52. W‡‡‡‡‡žö³Ã« …—UF²Ýô««–≈Ë ¨WO×¹dBð …—UF²Ý« wN tÐ t³A*UÐ Õd Ë t³A*« ·cŠ «–S ¨tO dÞ bŠ√ tMÄ ·cŠ tO³Að …—UF²Ýô«Î U?L?z«œ …—U?F?²?Ýô« w? t?Ð t?³?A?*«Ë t?³A*« 5Ð WÁöFë ÊuJðË ÆWOMJÄ …—UF²Ý« wN t³A*« wIÐË ¨tÐ t³A*« ·cŠ◊«d?B?ÃUÐ œuBI*« –≈ª©∂∫W?%UHë®˝ ˚ ∫v?ÃU?F?ð tÃuÁ pÖ ‰U¦ÄËÆWNÐUA*« WÁöŽ ÆWO×¹dBð …—UF²ÝôU ¨rOI² *« ◊«dBÃUÐ wÄöÝù« s¹bë t³ý YOŠ ¨wÄöÝù« s¹bë u¼ rOI² *« Ú  ∫wŽ«eÔ Ã« q³Žœ ‰uÁ w UÄ√ v?? J? ?³? ? t?? Ý√d??Ð V??O? A? *« p??×? { q?? ?ł— s?? Ä r?? K? ?Ý U?? ¹ w?? ³? ?−? ?F? ?ð ô·c?× ¨p×C¹ Ícë ÊU ½ùUÐ VOA*« t³ý bÁ dŽUAÃU ¨ÊU ½ù« p×C¹ Ícë U/≈Ë ¨p×C¹ ô VOA*U ÆWOMJÄ UM¼ …—UF²ÝôU p×C¹ qFHë u¼Ë ¨tOKŽ ‰b¹ U¾Oý vIÐ√Ë ¨ÊU ½ù« u¼Ë ¨tÐ t³A*« Î ©± ® V¹—bð ∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²Ã« WO×¹dB²Ã«  «—UF²Ýô« w tÐ t³A*«Ë t³A*« sOÐ√ = ∫ U{dL*« nB¹ ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈ ‰UÁ ≠± t?? ? ? ? M?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? F? ? ? ? ?−? ? ? ? ?Ý œœ—√ w?? ? ? ? ½√ ] t?? ? M?? ? N? ? ?³? ? ? ? ? Š r?? ?zU?? ?L? ? (« i?? ?O? ? Ð ] ∫ÁbÃË wŁd¹ wÄUN²Ã« s (« uÐ√ dŽUAë ‰UÁ ≠≤ —U?? ×? ?Ý_« V?? «u??  d??L? Ž „«c??ÂË Ád?? L? ?Ž d?? B? ?Á√ ÊU?? U??Ä U?? ³? ?Âu??  U??¹ Î Æt¹u³OÝ U¹ XM Š√ ∫»öDë ‰UÁ ¨W³F WKLł nBë W³KÞ bŠ√ »dŽ√ UÄbMŽ ≠≥ ©≤® V¹—bð ∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²Ã« WOMJ*«  «—UF²Ýô« w tÐ t³A*«Ë t³A*« d–√©±∏∫d¹uJ²Ã«® Æ˝ ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠± Æ«bI*« qD³Ã« pÖ bIHà ‰U²Ië Ê«bOÄ vJÐ ≠≤ ƉU*« VŠË q ³Ã« pK²Á ∫qO ³Kà ‰uI½ ≠≥ ¥∑
 • 53. ∫ÍuGà V¹—bð Ò ÆWKLł Èdš√Ë ¨WKLł t³ý Èdš√Ë ¨…œdHÄ ôUŠ …bOBIë sÄ Ãd ²Ý√ Î ∫wzöÄ≈ V¹—bð ∫WOðü«  ULKJë w tOKŽ w¼ UÄ vKŽ nÃ_« WÐU²Â V³Ý d–√ ± ÆUOŽ√ ¨U½œ ¨v ½√¨UO½bë ¨vš«dð√ ∫WOðü«  ULKJë w tOKŽ w¼ UÄ vKŽ …eLNë WÐU²Â V³Ý 5Ð√ ≤ Æ¡Ídł¨ƒd−¹ ¨¡·bë ¨¡UÝR³Ã« ¨»¡U¦ð√ ¨¡qÄ ¨5²zdë ¨∆œUNë hO K²Ã« Æ«dDÝ s¹dAŽ vKŽ b¹e¹ ô ULO wðü« hMë h)√ Î Ò Ò Ô W³JMë v²Š »«b²½ô« cMÄ wMOD KHë »œ_«©5D K Ø5¼Uý dLŽ bLŠ√®d?BÄ w ¨Èdš√ WO UIŁ Ì U?ÂdŠ lÄ ÎWI ²?Ä ¨s?¹dAFë ÊdIë W¹«bÐ w WOM?OD KHë WO? U?I¦Ã« WCNMë  √bÐ Ò Ó ÓÒ Ò Ò¨WO?*U?F?ë »«œü« s?Ž WLłd²Ã« WÂdŠ W¹«bÐ˨WDÝu?²?*« WI³Dë —uNE ¨…bŽ ŸU{Ë√Ë ·ËdEà W?−?O²½ ¨ÊUM³ÃË Ò Ò Ò Î ö:«Ë ¨»œ_« dAMÐ r²Nð XŠ«— w²Ã« W U×Bë —UA²½« rŁ ¨WO³Mł_« hBIÃ«Ë  U¹«Ëdë sÄ dO¦Jë ”U³²Á«Ë  Ò WO UIŁ WÂdŠ —uNEà «ÎbFÄ w UI¦Ã« u« `³ √ ¨Èdš√ …—U³FÐË ÆbIMÃ«Ë ¨dFAÃ«Ë ¨ W¹«ËdÃ«Ë ¨WBIÃUÐ vMFð w²Ã« Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ô Ò»œ_« Ÿ«u½√ …¡«dÁ vKŽ ‰U³Áù« …œUŽ dA²Mð  √b³ Æ…b¹bł WI¹dÞË ¨b¹bł »uKÝQÐ tMŽ d³FðË ¨dBFë V«uð ÒW? UI¦Kà …b¹bł WÒ¹u?¼ “d³²Ã ¨…b «uë WO?Ðœ_« Ÿ«u?½_« Ác?¼ b?OKIð w ÂUNÝùUÐ 5HI¦*« sÄ œbŽ √bÐ qÐ ¨WHK²<« Ò©—u¼eë®WK−ÄË ¨”bOÐ qOKš U¼—b √ w²Ã« ©W¹dBFë fzUHMë®∫WBB ²*« WOÐœ_«  ö:« sÄË ÆWOMOD KHë Ò Ò Ò Ò Ò Ò ÆU¼dOžË ©dOHMë®Ë ¨©wÃU¼_«® WK−ÄË ¨Íd׳ë qOL Ò ¥∏
 • 54. …dO¦Â WO UIŁ œ«u½ Xײ² «Ë ¨W¹dOA³ðË ¨WÒ UšË ¨ WOLÝ— sÄ ¨UNŽ«u½√ ·ö²š« vKŽ ”—«b*«  dA²½«Ë Ò Ì Ô Ò Ò Æ5D K w WÒO UI¦Ã« W³OÂd²Ã« w ÿu×KÄ dOGð À«bŠ≈ vKŽ ÊUŽ√ U2 ¨ÈdIÃ«Ë Êb*« w ^¨WOÐœ_«  UOFL«Ë ¨Íœ«uMÃ«Ë ¨ Á—UA²½« ÈbÄË ¨rOKF²Ã« Èu² ÄË ¨WOÐœ_« W U×Bë Ê√ sÄ rždë vKŽË Ò Ò  Ò Ó Òw? d?B?²IMÝ ¨WÒO? UIŁ WÂdŠ W¹√ w? ÎUO?ÝUÝ√ U?M— qJ?Að ¨ÂöŽù« qzUÝËË ¨W¹d?J?H?ë  «¡UIKÃ«Ë ¨ «d9R*«Ë Ò Ò Î Ò ÒÁc?¼ ◊U?A½ sŽ ‰Ë_« d³?F?*« u¼ W¹UNMë w t½_ ªW?¹«Ë—Ë ¨WB?ÁË ¨dFý sÄ ¨w?Ðœ_« Ÿ«b?Ðù« v?KŽ UM¼ UM¦¹bŠ Ò Ò Ò Ò Ò Æ»U²Jë u¼Ë ¨eOL²*« UNKJý w WO UI¦Ã«Ë WOÐœ_« WÂd(« Ò Ò Ò W¹dFAë WOŠd LÃ«Ë dFAë ∫ôË√ Î = ¨…—u¦Ã« vKŽ UNCŠË ¨UN²ÝULŠ ‰UFý≈Ë ¨dO¼UL« WOŽuð w «dO³Â «—Ëœ ±π¥∏ WMÝ W³JMë q³Á dFAë Èœ√ Î Î Ò¨sÞuë ‰uŠ —Ëbð tðUŽu{uÄ X½UÂË Æ…bzU ë W¹dJHÃ«Ë ¨WOÝUO Ã«Ë ¨WOŽUL²łô« rOIë sŽ UC¹√ «d³FÄ ÊUÂË Ò Ò Ò Î Î = Ú …d−Në V−ýË ¨÷—_« vKŽ ÿUH(«Ë ¨¡«bNAë bOK ð˨¡UDFÃ«Ë ‰c³Ã« bO−9Ë ¨5K²;« sÄ —Q¦ÃUÐ cš_«Ë  Ò  ÚÁc?Nà Íb?B?²?K?à d?O?¼U?L?« W?¾?³?F?ðË ¨s?Þu?ë »U?B?²žô 5ŽU ë ¡«bŽ_« sŽ nAJÃ«Ë ¨5D K vÃ≈ W¹œUF*« Ò·U?FÝ≈Ë ¨w?Äd?J?ë .d?J?ë b³ŽË ¨œuL×Ä rOŠdë b³ŽË ¨ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈ —UFý√ w pÖ Èd½Ë Æ «dÄ«R*« ÒÆr¼dOžË ¨wÐuIFOë rOKÝË ¨ÍdO׳ë s ŠË ¨wMOÂUJ ë qOKšË ¨wÃU−²O³Ã« Í—u)« —bMJÝ≈Ë ¨w³OýUAMë Ò Ò Ò Ò Ò¡«dFAë sÄ Î«œbŽ Ê√ ô≈ ¨…dýU³*«Ë W¹d¹dI²Ã« sÄ tBK ð ÂbŽË ¨WOMHë t²LOÁ nFCÐ dFAë «c¼ rEFÄ r ð« Ê≈Ë Ò Ò ÒÒ Ôw «u¦?³?¹Ë ¨dO¼UL« lÁ«uÐ w?ð«c?ë r?N?*U?Ž «u−Äb¹ Ê√ «uŽUD²Ý« œuL×Ä rOŠdë b³ŽË ¨w?Äd?JÃ«Ë ¨ÊUÁuDÂ Ò Ò Ò ÆW¹d¹dI²Ã« t²GO sÄ ÁuBK ¹Ë ¨…b¹bł UŠË— r¼dFý Ò Ò Î sÄ WÒO?CIë ‰ËUMð sÄ rNMJ9 ¨ ÈbÄ lÝË√Ë ¨«dOŁQð d¦?Â√ WKOÝË vÃ≈ ¡u?−Kë ¡«dFAë iFÐ ‰ËUŠ bIÃË Ò Ó Ó Î ÓÓÚÓ Ó ÔrEFÄ w a¹—U²Ã« Àœ«uŠ 5LNK² Ä ¨WÒOŠd *« «u³²J Æ…bŠ«uë …bOBIë UN²Nł«uÄ sŽ e−Fð ¨WHK² Ä U¹«Ë“ Ó Ò  Ò Ò Ó¨WOŠd *« WÐd−²Ã«Ë ¨ W UI¦Ã« sÄ dO Oë rN³OB½ sJà ÆwMOD KHë lÁ«uë vKŽ À«bŠ_« Ác¼ 5DI Ä ¨rNÃULŽ√ Ó¡öŽ s Š bL?×ÄË ¨Òwýu³?Fë s¹bë ÊU¼dÐ  UOŠd Ä w Èd½ UL ¨ UO?Šd *« ÁcNà WOMHë W?LOIë nF{√ Ò Ò Ò Ò ÒÒ Ó Ó Æv OŽ ÃU(« s¹bë wO×ÄË ¨s¹bë Ò …dOBIë WBIë ∫UO½UŁ Ò Î Ò Ò Ô w Ë√ ¨WOMOD KHë WOÐœ_« W U×Bë w  dA½ w²Ã« …dOBIë hBIë X½U ¨s¹dAFë ÊdIë sÄ  UOÒM¹dAFë w Ò Ò Ô Î «uÝd?9 »U²Â ÃU?²½Ó w?¼Ë ¨UOM? WLO?Ië WK?O¾{ …d?ýU³Ä U?BBÁ ¨±π≤¥ W?MÝ ”b?OÐ qO?K) ¨ÊU¼–_« Õ—U? L ¨V?²Â ÎÒWUF* rNłU²½≈ «uÝd »U²Â  UOMOŁö¦Ã« w dNþË Æ…UÂU;«Ë ¨qIMÃ«Ë ¨WLłd²Ã« o¹dÞ sŽ ¨hIÃ«Ë œd ë oz«dDÐ Ò ]Ô Ò Ò ÂuNHÄ  «– WBÁ WÐU²Â vÃ≈ `LD¹ ÊU Ícë w½«d¹ù« s¹bë nOÝ œuL×Ä r¼“dÐ√ ÊUÂË ¨WOŽUL²łô«  öJA*« Ò Ò ¥π
 • 55. Ò WM?Ý ¨å◊uAë ‰Ë√ò v?ÃË_« t²Žu?L−Ä w? pÖ `C?²¹Ë ¨w—u?ł rO? JÄ w?ÝËdë VðU?JÃUÐ «Îd?ŁQð ¨w«d?²ý« Ò Ò Ò ÆUNK³Á UNBBÁ rEFÄ X³²Â Ê≈Ë ¨W³JMë bFÐ  —b w²Ã« å”UMë lÄò WO½U¦Ã« t²ŽuL−Ä w Ë ¨±π≥∏ ÔÎWKÒ¦2 ¨ÒwMO?D KHë ÊU ½ûà WO?ŽUL²łô« …UÝQ*« Ê√ Òf×½ ¨≠w U?Oë rOF½ ‰uI¹ UL ≠h?BIë Ác¼ w Ò Ò Ò  pÖ sŽ d?Ò³FO ¨…Ë«d?CÐ tðUO?B ý dŽU?AÄ s×D?ðË ¨nMFÐ n?ÃR*« «c¼ Ê«błË Ò‚b?ð ¨fzU³Ã« t?FÁ«Ë w  Ó Ò¨ d { U (« v K Ž Ô r I M¹ t ½ √ v K Ž Ò ‰ b ð Á« ƒ — Ê √ U L  ¨ W O ½ U Ä Ë d ë Ë ¨ W O ÃU ¦ * « Ë ¨ r O L F² ë Ë ¨ b ¹d − ²Ã « 5 Ð Õ Ë « d ² ð ‚ d D Ð Ò ÒWO?B Aë X?½U ¨vÃË_« w ∫5?²KŠd0 t?BBÁ  ÒdÄ bÁË Æl?Á«uë q¹b³?ð o¹dÞ sŽ q?C √ …UO×?Ð qÄQ¹Ë Ò ÔU N U F ¹ ¨ … œ Ò b × Ä W ¹ d J U ¹ U C Á Ó œ Ò d − Ä Ë b ³ ð ¨ W × D Ä Ë W O ł– u / X ½ U J ¨ W O Ž U L ² ł ô « Ë W ¹ d J H à « U N ² à ô œ q L % Ò ] Ò Ò ÒhÒ KÄ U?ÒÄ≈Ë ¨ÒwBBÁ ‰UIÄ UÄ≈ wN ¨W?OKJý WLOÁ W¹√ pK?9 ôË ¨qLFë ×Uš sÄ wðQ¹ ¨d?ýU³Ä  uBÐ Ò Ò ÒW KŠ d * « w U Ä √ Æ ¡ U I A ë Ë ¨ r Ã_ « Ë ¨ ” R ³Ã « — u v K Ž U N O e — Ë ¨ Ò w ½ U ÄË — u ×½ v K Ž U N C FÐ ‰ Ë U M ð ¨ W¹ « Ë d à ]lÄ qŽUH²ð X׳ √Ë ¨…eO?L²*« WO½U ½ù« W]¹œdHë Ë√ ¨…eÄ«dë W?]¹œdHë sÄ ÁbMŽ WOB Aë XÐd?²ÁU ¨WO½U¦Ã« Ò Ò Æ o L Ž√ u × ½ v K Ž À b( « Ë W¹ ƒ d ë¨wÁb wðU$ ¨w½«d¹ù« ZN½ vKŽ «Ë—UÝË ¨`{«Ë wŽUL²ł« bFÐ  «– Î UBBÁ «u³²Â s¹cë »U²Jë sÄË Ò Ò Ô ]tKë b³ŽË ¨w½«—uŠ Uł—Ë ¨hK Ä tKë b³Ž ¨U?C¹√ qO« «c¼ vÃ≈ wL²M¹Ë ¨ dÂœ UMŠu¹Ë ¨„bM³Ã« v OŽË Ò Î Ò Æ…“Ë—œ …eŽ bL×ÄË ¨Íd¹b³Ã« qOKšË ¨„bM³Ã« Ò Ò d?A½ Ícë Òw½ËÒe?Fë ·—UŽ b?¹ vKŽ ¨WO?M d¦?Â√ ÖU/ dNE?²Ã ¨ÒsHë «c?¼ —ÒuDð  U?OMOF?З_« w Ë Ô ÒÒ ÒÍcë w³O³Š qOÄ≈ rŁ Æ UOMO½UL¦Ã« w tMŽ »U²Â w tMЫ UNCFÐ lLłË ¨ Òö:«Ë n×Bë w tBBÁ Ò ÔÒw½«d¹ù« vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wÐuÞ vLÝ√Ë ¨—«uFÁ Èu$Ë ¨©“ULN*«®Ë ©œU%ô«® wðb¹dł w tBBÁ dAM¹ √bÐ ÆwÁb wðU$˨5ÝU¹ bOL(« b³F ¨WO ½UÄËdë WBIë vÃ≈ »U²Jë iFÐ t−ð« ¨wFÁ«uë wŽUL²łô« ÁU&ô« «c¼ V½U−Ð Ò Ò ] Ô Ò Ò Ò ÆÍdÄUFë V¹œ√Ë ¨«d³ł rO¼«dÐ≈ «d³ł hBÁ dO«uÐ iFÐË ¨©hO UÁ√® t²ŽuL−Ä w ÒËb³¹ oOI% ˨Òw?B?BIë qLFë  U³K?D?²?Ä sÄ uK ð WÃUIÄ 5Ð UNKJý w WKŠd*« pKð hBÁ XŠË«dðË Ò Æl³DÃUÐ ¨UNMÄ WKOKIë WKIë «bŽ UÄ ÆÆÆÆWO½U ½ù« …—uBë vÃ≈ »dÁ√ Ò Òq?JÐ wMO?D K?Hë VFA?ë ÂUL²¼« s?Ž  d³Ž ¨W?HK²<« U?NðU¼U?&UÐ ¨WKŠd?*« pKð w …d?OBI?ë WBIë Ê√ d?OžÒ Ò Ò Ò ÒÆ÷—_« —U&Ë lÄUD*« »U× √ sÄ ¨sÞuë ¡«bŽ√˨ËbFë b{ tMÞË sŽ ŸU bKà tÐ ÂUÁ UÄË ¨ÁœöÐ WOCIÐ tðUI³Þ Ò Ò ÒWOÝUO ë À«bŠ_« ¡«—Ë »U²Jë ‚UO ½« Èœ√Ë ¨wMHë dBMFë vKŽ WHÞUFÃ«Ë WÝUL(« dBMŽ vGÞ pÃcÃË Ò ] Ò Ò Ò ÆrNBBÁ w …dýU³*« W¹d¹dI²Ã«Ë ¨WOÐUD)« …d³Më ŸUHð—« vÃ≈ Ò Ò Ó µ∞ l²L²Ý√Ë √dÁ√
 • 56. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ dLMë …d«–©5D K ØwŁužd³Ã« b¹dÄ® wzUÁb √ U¹ wMÔ dF¹ rJ¹√ ÚÓ ^ Èd³Jë WłdHë ZO−{ w w²LBà wGB¹ rJ¹√ Ó Ô  Ú Ô Ò ÍdÞUš w U0 Í—b¹ sÄË Ó Î «bOŠË wAÄ√ U½√Ë Ô Ó Ó Ò Ó Ì ÓÓ Î tI¹b(« ÊU³CÁ nKš vAL²¹ dL½ q¦Ä UDO ÐË Ú s¼«dë bNA*« «c¼ W¾O¼ sÄ ¨·dF¹ rJ¹√ Ô  ÔÒ Ú  Ád«cë nOHŠË w³KIÐ ÈdÂcë sÄ qþ UÄ Ò Ô „—b¹ rJ¹√ Ô Ò bNA*« sÄ Êü« W Ëc;« WÐUGë Ê√ Ú Ó Ó Ó ] tIOÁœ XÐUž UÄË wðUŠU Ä „d²ð rÃ Ú Ú Ú ÔÚ „—b¹ rJ¹√ Ô ^  u¼eÃUÐ ‰uGA*« ”—U(« Ê√ Ó Ó ] Ô  wÐdÁ t½UM¾LÞUÐË sĬ ÊU³ł Ï Ï t½U Ë√ t²M bÁ Ícë w{U*« dÂc¹ ô Ô ÔÔ Ô °hHIë ôuÃ Ú ¨Íu×½ tDÐ≈ sÄ UBFë q² ¹ ¨”—U(« p×C¹ ^ Ô Ô Ì ‰UL¼SÐ wJ 5Ð UÄ tH wÃb¹ Ò Ò Ò Ò »U−Žù«Ë ‰ULKà tŽcł wM×¹Ë  s¹dþUMë uKFð WA¼bÃ«Ë Ú Ô Èdš_« WłdHKà «uKI²M¹ Ê√ q³Á Ó Ô tLzUMë —u Më XOÐ vKŽ Ú  rOGë rLÁ Èd– 5Ð  ÆtIOI(« ÊU³CÁË Ú  µ±
 • 57. Á—«d{√Ë 5šb²Ã« ±π©ÊuHÃR*«® hMë Íb¹ 5Ð ÒfÚLš XÃUÞ w²Ã« ¨W¾O ë 5šb²Ã« …œUŽ sÄ b(« vKŽ qLFë w W¹bł d¦Â√ …dOš_« W½Ëü« w rÃUFë Ëb³¹ Ô Ò ÒÒÌ «¡«d?ł≈ c ²?ð ‰Ëb?ë sÄ dO¦ÂË ¨…—b?<« œ«u?*« w? m³²Ã« Xł—œ√ WO?*UFë W×?Bë WLE?M?L? ª…—uLF*« ÊUJÝ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Æ5šb²Ã« W ¬ lÄ qÄUF²Ã« w Èdš√ vÃ≈ WÃËœ sÄ WÄ«dBë YOŠ sÄ  ËUH²ð Ó Ó Ô Ò Ì Ó ÚÔWO×Bë dÞU<« sÄ d¹c% UNO ¨dzU− ë W³KŽ V½Uł vKŽ WIBKÄ l{Ë vKŽ ÂuOë m³²Ã«  UÂdý d³−ðË Ô ÓÚ ÔÂö?Žù« qzUÝË w Ë ¨d¦Â√ ÁU³²½ô« b?A²Ã W³KFë tłË vKŽ WIBK*« l{Ë v?Ã≈ uŽbð  «u √ „UM¼Ë ¨ 5šb²Kà ] Ú ÓŸ«u?½√ q dE×ð ‰Ëb?ë sÄ œbŽ w Ë ¨m³?²?ë W? U?H?à U?N¾³ ð w²Ã« dÞU<« ÕdAà WFÝ«Ë  UŠU Ä „d²ð WHK²<« ^ Ô Ó] W?ŽU?M? vKŽ W?E¼UÐ V?z«d?{ ÷dHðË ¨d?zU?−? Kà W¹UŽbë Ï Ô Ô sÄ q? W?OÃUŽ  UÄ«dž Âd?G¹Ë ¨5Mšb?*« q?¼U qI¦ð mÓ³?²Ã« Ò ] ÓÔ Ò Ô ] s?ÂU?Ä_« w? 5?šb?²?ë wÞUFð lM0 WIK?F?²?*« 5?½«uIë d J¹ Ò ÆÆÆU?L?M?O? ?ë —ËœË  «d?zU?DÃ«Ë  ö U(« UNMÄË ¨WÄU?Fë Ò rÃUFë ‰Ëœ iFÐ w Ë ¨U¼dOžË bŽUB*U WIKG*« sÂUÄ_«Ë s?Ä W?O?ÃUš W¾OÐ 5KÄUFKà sÄR?¹ rà Ê≈ qLFë VŠU ÂdG¹ Ò Ô]ÓÔ w W¹uÃË_« wDFð  UÂdAë iFÐ Ê≈ qÐ ¨dzU− ë ÊUšœ Ò ] Ì  «¡«dłù  «d?ýR?Ä Ác?¼Ë ÆÆÆ5Mšb?*« d?O?G?à nOþu²Ã« Ï Ò Ò Æ5šb²Ã« …œUŽ vKŽ ¡UCIKà ‰Ëbë U¼c ²ð bÁ WÄ«d d¦Â√ Ò Î ÓU?J¹dÄ√ w 5Mšb*« œbŽ nB½ ]Ê√ vKŽ ΫdšRÄ WOJ¹dÄ_« ÊUÞd ë WO?FLł UNðdA½ w²Ã« ÂUÁ—_« WGà ‰bðË Ò Ò Ò Ò ^u¼ «c¼ Ê≈ °øW²OL*« 5šb²Ã« W ¬ sÄ öš bÁË UM*UŽ ÈdMÝ qN ¨dOš ÈdAÐ Ác¼Ë ¨5FzUÞ 5šb²Ã« sŽ «uFKÁ√ ] Ô Æ5šb²Ã« —«d{√ iF³Ð dzUB³Ã« ÍËcà …dÂcð UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« WÃUI*« w Ë Æ‰uÄQ*«Ë v&d*« ÚÔ µ≤
 • 58. Á—«d{√Ë sOšb²Ã«©ÊuHÃR*«® l?H?²?M?¹ ô rOI ë X¹√— w½S? ªW?×B?ë ∫‰U?I? ø W?L?F?Më UÄ ∫rOJŠ q¾Ý Ò Ò Æåf?HMë VD rOF½ ôË ¨W×?BÃU ‰U?Ä ôò ∫ÊULIà rJŠ w ¡UłË ÆgOFÐ Ò Ó Ò Ó ¨rFMë q¼√ U¹ ò∫t{dÄ w Ê«ËdÄ sÐ pK*« b³Ž U¼œœd¹ ÊU WÃuIÄ d= H¹ «c¼Ë Ó Ò Ô Ô ÆåWO UFë lÄ rFMë sÄ U¾Oý «uKI² ð ô Î Ò ¨t?²?O? U?F?Ð …d?ÞU?<« u?×?½ t?𜫗S?Ð ≠ ÊU?OŠ_« sÄ dO¦Â w ≠ ÊU ½ù« dO ¹ r?à Ícë Ëb?F?ë «c?¼ ¨5?šb?²?ë vKŽ ÊUÄœù« UN×{Ë√ sÄ ¨Wš—U WK¦Ä_«Ë Ò ÆlCšË ‰– ∫ÊUJ²Ý« ] Ád?ý s?Ä rK ¹ sÃË ¨tà X½UJ²Ý« UL ËbFà X?½UJ²Ý« UN½√ W¹d?A³Ã« sŽ ·dF¹ Ò Ò ] Ò Ú ÓÚÔÆU¼u²ŽË U¼«u¼ œ—∫fHMë ÕULł `³Â ] ¨…b H*« vKŽ W×KB*«Ë ¨ÈuNë vKŽ qIFë VKžË ¨t H½ ÕULł `³Â sÄ ô≈ Ò ¨W? U?OCë sÄ Ÿu½ t½√ v?K?Ž r?N?ðU³ÝUMÄ w ”UMKà ÂbI¹ `?³ √ t½√ V?−Ž sÄË ] ] Ô Ò ÆU¼«uÝ UÄ ‚uHð WO¼«œ∫WÄUÞ Ò °dD)« ”«dł√ UNKł√ sÄ ‚bð Ê√ wG³M¹ WÒÄUÞ pKðË ] Ó Ô v?ÞU?Fð sÄ ‰Ë√ r?¼ ©5O?K? _« U?J?¹d?Ä√ ÊUJÝ® dL(« œuMNë ]Ê√ Ôb?I²?F¹Ë Ò Ò Ó Ó Ú ÔÓ WOM¹bë rNÝuIÞ w t½uÄb ² ¹ «u½UJ ¨ÎWO³Þ l UMÄ tà ÒÊ√ rNMÄ UÒMþ ª5šb²Ã« Ò Ò Ó Î UNMÄË ¨UÐË—Ë√ vÃ≈ ÊuHA²J*« tKI½ UJ¹dÄ√ XHA²Â« UÄbMŽË ¨rNðôUH²Š« w Ë Ô ÆrÃUFë ¡U×½√ vÃ≈ qI²½« t?Ô½«u?Ã√¨WO?½U?$–U?³?ë W?K?zU?F?ë s?Ä u?¼Ë ¨m?³?²?ë  U?³?½ vKŽ bL²F¹ 5šb²Ã«Ë Ò ÁU?ÞU?F?ð ÊU ½ù« s?J?ÃË ¨t?L?F?Þ W?¼«d?Jà  U½«uO(« t UFð U?L?Ä u?¼Ë ¨W?H?K² Ä ] Ò ÆÆÆUGCÄ Ë√ ¨◊uFÒ ÃUÐ ·dF¹ ULO ULý Ë√ ¨t½Ušbà UÁUAM²Ý« Î ÎÒ Î 5?šb²Kà ÒÊ√ ≠U¹u?ÐdðË UÒO?ŽUL²ł«Ë U¹œU?B²Á«Ë UO?³ÞË UO?LKŽ≠ tOKŽ l?L−*«Ë Î] Î ÎÒ Î] ] Ô Ó Ú Ô Æ‰«uÄ_« œb³ðË ¨Ê«bÐ_« lCFCð w²Ã« WJKN*« Á—UŁ¬ Ò Ô Ó Ì ÌÒ Ó U?NMÄ ¨…d?O¦Â WÄU?Ý d UMF?Ð dše¹ t?½]√ sOÒ³ð t?MÄ YF?³M*« ÊUšb?Ã«Ë m³²?ë qOK% b?MŽË Ô ÆU¼dOžË ¨ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁË ¨ÊuÐdJë bO Â√ ‰Ë√Ë ¨Ê«dDIÃ«Ë ¨5ðuJOMë Ò Ô fOzdë V³ ë u¼ tÁUAM²Ý«Ë ¨ÊUšbKà W½uJ*« d UMFë dDš√ 5ðuJOMë bF¹Ô Ë = Ó ^Ó Ó t½]√ tBzUBš sÄË ¨U¹dAŠ «ÎbO³Ä ô≈ qLF² ¹ ôË ¨WOÒ³Þ l UMÄ tà fOÃË ¨ÊUÄœù« w ÎÒ Ò Ï Ô ¨r « W− ½√ dzUÝ w —UA²½ô« sÄ tMJ9 WO U)« Ác¼Ë ¨s¼bÃ«Ë ¡U*« w »Ëc¹ Ò Ò µ≥
 • 59. Í– 5ðuJOMë sÄ  UÄ«dGOKÄ …dAŽ sÄ d¦Â√ tMŽ Z²M¹ …bŠ«Ë …—U−OÝ 5šbð Ê≈Ë ] …—U?−O?Ý 5ðu?JO?½ hK? ²? Ä ¡U?DŽ≈ Ê≈Ë ¨r? « …e?Nł√ l?OL?−Ð —U?Cë d?OŁQ?²Ã« Ò Ò ÷dF² ½ U?M³¼– uÃË Æt²?× ÃË√ w ÊU ½≈ q?²IÐ qOH? b¹—uë w …dÐ≈ W?ÞUÝuÐ Ò ‰¡UC²¹ ⁄UÄbÃU °U³−Ž UM¹√dà r « …eNł√ vKŽ ÊUšbë w WÄU ë œ«u*« —UŁ√ iFÐ Î Ò Ò ÂbŽË ¨WO³BFë U¹ö)« iF?Ð  uÄ vÃ≈ lłd¹ «c¼Ë ªdLFë ÂbI?²Ð ÊU ½ù« bMŽ Ò Ò Ê√ k?Šuà bÁË ¨œb?−²ð ôË r? IM?ð ô WO³?BFë U?¹ö)« Ê_ ªU?NÐ U¼d?Ož ‰«b³?²Ý« ] ] Ò Ò bÁË ¨WOM¼cë rNð—bIÄ sÄ h?IM¹ U2 ªŸdÝ√ ÊuJ¹ 5Mšb*« bMŽ ⁄UÄbë ‰ƒUCð Ò Ô Ò Ò ÆqIFë œU ∫·d)« Ò ÚÓ Ò Ò  Ó sšb*« dFAð UÄ ÊU?ŽdÝ 5ðuJOMë WF œ Ê≈ Æ…dJ³Ä sÝ w? ·d)« vÃ≈ rNK u¹ t³M?¹ 5ðuJO?MÃ«Ë ÆtðbŠ q?IFë bI?HO ¨Âbë j?G{ ÷UH ?½«Ë ‰uL)«Ë VF?²ÃUÐ Ò Ò W?A?Ž— vÃ≈ ÍœR?¹ b?ÁË ¨—u?²H?ÃU?Ð U?N³?O?B?¹ Ê√ Y³?K?¹ U?Ä rŁ ¨ ö?C?F?ë »UB?Ž√ Ò ÒV?B?F?K?à ÷d?Fð  UBK?Ið∫ U?−M?Að Ò Ò ÆWO³BŽ  U−MAðË Ò ^s?? ? ? Ä ¡U?? ? ? C? ? ? ?Ž_« l?? ? ? M? ? ? 9 Æ◊U ³½ô« WOŽË_« hOKIð vKŽ qLF¹Ë ¨VKIë  UÐd{ WŽdÝ vÃ≈ 5ðuJOMë ÍœR¹Ë Ò vÃ≈ pÃc ͜R?¹Ë Æ t{UH ½« rŁ ¨Âbë jG{ w …œU¹“ tMŽ Z²M¹ U2 ¨W¹uÄbë Ò Ò Ò Ò Æ¡wIKà RON²Ã«Ë ÊUAO« ∫ÊUO¦Gë —«—œù œUCÄ dOŁQð tÃË ¨„U Ä≈ t³IF¹ ‰UNÝ≈ rŁ ¨¡wIÃ«Ë ÊUO¦GÃUÐ sšb*« —uFý Ò Ô Ò pÐd¹Ë ¨rCNë ‚uF¹Ë ¨W¹u?zdë VFAÃ«Ë »UFKë  «“«d ≈ sÄ b¹e¹Ë ¨‰u³Ã« Ò ÆwLCNë “UN« qLŽ Ò ‚«d²Š« sŽ Z²Mð w²Ã«  «“UGë sÄ ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁË ÊuÐdJë bO Â√ ‰Ë√Ë Ò ULO ł w ¡«dL(« …œU*« ∫5ÐuKłuLONë Ò ¨Âbë 5ÐuKłuLO¼ lÄ œU×ðöà WOKÐUIë «b¹bý UL¼Ë ¨…—U−O ë nKG¹ Ícë ‚—uë Ò Ò = ÆdL(« Âbë 5?ÐUB*« b?MŽ ÷d?*« rÁUH?¹ «c¼Ë ¨5−? Â_U?Ð œU×ðô« s?Ä Âbë U¹ö?š Âd×?¹ U2 Ô Ò ÒU¹öš w błuð WOM¼œ …œUÄ ∫‰Ëd² KJë Ò Ò WO?ŽË_« —bł w ‰Ëd²? KJ?ë VOÝdð v?KŽ Ê«bŽU ?¹ UL¼Ë ¨W¹—b?Bë W×Ðc?ÃUÐ Ô Ô Ò r?? ?łË ÊU? ? ½ù« r?? ?łÍ—Ëd?{ u?¼Ë ¨Ê«u?O?(«Ò w  U?DK?« ÀËb?( bN?1 Íc?ë˨5¹«d?Aë V?K?Bð t?M?Ž bÃu?²¹ Íc?ë W?¹uÄb?ë Ò Ò Ò Ò t??H?zU??þu??Ð r? ? « ÂU??O?I??ÃœbŽ w qšb¹Ë ¨W¹œUFë Ò d?OAðË ¨V?KIë ÷«dÄ√ —u?Nþ vKŽ b?ŽU ¹Ë ¨WO?łU²Ã« WÒ U?šË W¹uÄbë W?OŽË_« Ò Òt?M??ÄË ¨ U?½u??Äd?N??ë s?Ä Æl UMÃ«Ë —UCë Æ5Mšb*« sÄ WO³KÁ WDK−Ð «u³O √ sÄ ŸUЗ√ WŁöŁ sŽ b¹e¹ UÄ Ê√ vÃ≈  UOzUBŠù« Ò Ò Ò Ò nFC¹Ë ¨Áu/ dšR¹Ë ¨r « …eNł√ qJÐ «Î—d{ o×K¹Ô ¨ ÂUŽ tłuÐ ¨5šb²ÃU Ò = Ò ÆVF²¹Ë nFC¹ ∫qJ¹ Ò ¨5Fë WJ³ý Íc?Gð w²Ã« W¹ÒuÄbë WOŽË_« oOC¹ t½Ò_ ª—UBÐ_« WÝUŠ qJ¹Ë ¨…d«cë Ò Ô Ò ^ ¨ÊUšbKà ‰Ë_« q³I² *« uN 5šb²Ã« —«d{QÐ «ÎdŁÒQð …eNł_« d¦Â√ sÄ w HM²Ã« “UN«bF¹ÔË Ò Ò ÔÒ Ó Ó µ¥
 • 60. ÊU?ÞdÝ Ê√ U?O³?Þ X³?Ł bÁË ¨fH?M²?ë w V?ŽU²?Ä sÄ Êu?½UF?¹ 5M?šb*« s?Ä dO?¦ÂË ] ÎÒ Ò Ò ÊUÞdÝË ¨·U?F{√ W Lš sÄ d¦?Â√ 5Mšb*« bMŽ t?Ð WÐU ù« W³ ½ b¹e?ð …d−M(« Ò ÚÓ sÄ Êu½UF¹ 5Mšb*« rEFÄË ¨UHF{ dAŽ bŠ√ r¼bMŽ tÐ WÐU ù« W³ ½ b¹eð Wzdë Ò Î WÝUŠ ·U?F{SÐ V?³ ²?¹ U2 ¨WO?H½_« »uO?«Ë ¨WÝUÒ ?(« n½_« WO?Až√ »UN?²Ã« Ò Ò Ò Ò WÐU ûà W{dŽ d¦Â√ r¼Ë ¨÷d*« —uDð sÄ WÄbI²Ä  ôUŠ w UN½«bI Ë ¨rAë ÎÓ ÚÔ Ò Ò Ò  U³BIë »UN²Ã«Ë ¨◊U LÃ«Ë ¨rGK³ÃUÐ »u×B*« ‰UF Ã«Ë ¨ÂUÂeÃ«Ë ¨`ýdÃUÐ Ô ¨ uBë …d³½ d?OGðË ¨W׳ë ÀËbŠË ¨qÒ Ã«Ë uÐdÃ«Ë ¨Wzdë ŒU?H²½«Ë ¨WOz«uNë Ò Ò Ô Ò Æ UMšb*« bMŽ UÒLOÝ ô Ò X?²?³?Ł√Ë ¨s?O? M?« b?M?Ž w?K?ÝU?M?²?ë “UN?« v?K?Ž W?L?ł d?ÞU? Ä 5?šb?²?K?ÃË Ú Ò ÏÒ Ô Ê√ UL ¨5Mšb*« sÄ dO¦Â bMŽ w M« nFCë 5ÐË tMOÐ WÁöŽ œułË  UÝ«—bë ] Ò Òw …dÂc?*« W?OK)« ÃUÄb½« ∫»U?Bšù« Ò –≈ ª5M«Ë ¨qÄU(« Â_« W× vKŽË ¨»UBšù«Ë qL(« vKŽ …—UCë Á—UŁ¬ tÃ Ò ] ÓÒ Ó ÆW¦½R*« WOK)« ] Ò ] Ô ÔÚ  Ò ÚÓ 5M«Ë ¨WMł_« w UNłöŽ VFB¹ w²Ã« WOIK)«  U¼uA²Ã« iFÐ sŽ ‰ËR *« t½]≈ Ò ÆÊuMšbÄ tO ÊUJÄ w …œułuÄ Â√ WMšbÄ Â_« X½UÂ√ ¡«uÝ 5šb²ÃUÐ dŁQ²¹ Ò Ò ^ Ò w U?Þuý lDÁ sšb?Ä r? w? Ê«d?DIë —UŁ¬ vÃ≈ ¡d*« dEM¹ Ê√ qN ë sÄË Î Ò W¦?KÃ«Ë ¨UNHKðË U¼œ«œuÝ« rŁ ¨ÊUMÝ_« —«dH « vÃ≈ ÍœR¹ Ê«dDIÃU ¨5šb²Ã« Ò Ò Ò w?Š«u?½ w? W?M?Äe?Ä  U?ÐUN²Ã« sÄ w½UF¹ ô UMšb?Ä b& Ê√ q?ÁË ¨dš¬ U?½u?à cšQð Î Ò ] Î ÆrHë w  U½UÞdÝ À«bŠ≈ vÃ≈ Ê«dDIë  U³ÂdÄ iFÐ ÍœRðË ¨tL Ò ‰U*« ·öð≈ qLA¹ qÐ ¨fHMë ·öð≈ œËbŠ bMŽ 5šb²Ã« —d{ nI¹ ôË sšb*« V ŠË ¨ULNO j¹dH²Ã« tà q×¹ ô ¨Âœ¬ sЫ bMŽ ÊU²F¹œË UL¼Ë ¨UC¹√ Ò ^ Ó ¨WM ë ÂU¹√ œbŽ w ÂuOë w tIHM¹ Ícë mK³*« »dCO ¨WDO Ð W³ Š Íd−¹ Ê√ Î ô«uÄ√ ‚dŠ√ t½√ tÃdNEOÝË ¨UNO sšœ w²Ã«  «uM ë œbŽ w "UMë »dC¹ rŁ Ò Ò Ò Ô ÆdIHë »«uÐ√ sÄ »UÐ 5šb²Ã« Ê√Ë ¨WOL¼Ë Ì…cà w WKzUÞ ] Ò ÒÓ Ó qÐ ¨sšb?Lë œËbŠ bMŽ nI¹ ô sOšb²Ã« —d{ Ê√ v? M½ ô√ rNLë sÄË Ò ] = tÄb ² ¹ Áu×½ Ë√ bKł sÄ “UNł ∫dOJë dOJë a UM sšb?LÃU ÆÆÆ dH Ã«Ë XO³Ã« w t½uA¹UF¹ sL?Ä ÁdOž vÃ≈ Á«bF²¹ Ò ] ] —U??M? ë w? a?H?M?K?à Ád?O?žË œ«b?(« Ò ÆUNÃUFýù ULĪ w?³K ë sOšb²Ã« vKŽ r¼d³−¹Ë ¨WN¹dJë t½Ušœ W×z«dÐ s¹dšü« Í–R¹ Ò Ò Æ÷«dÄ_UÐ rN²ÐU ≈ ’d sÄ b¹e¹ µµ
 • 61. ÆWŠ«dë ∫ÂUL−²Ýô« UÞUA½ tODF¹ ÂUL−²Ýô« sÄ Ÿu½ t½√ sE ¨5šb²Ã« lIM² Ä w lÁË ÍcKK Î ] ] W?Á«bB?ë s?Ž d?O?³F?ð U?N?O? 5?šb²?ë W?K?H?Š Ê√ tðôU?O?š t?à  —u? Ë√ ¨U?ýUF?²?½«Ë ] ] Î mK³Ä mK³¹ 5šb²ÃUÐ t½Ò√ r¼uð Ë√ ¨`O³Ië tà «uM¹e ¡u ë ¡UI — tŽbš Ë√ ¨wšP²Ã«Ë Ò ] d¼UEÄ sÄ dNEÄ 5šb²Ã« Ê√ sEð w²KÃË ¨V¹d−²Ã« vÃ≈ bOKI²Ã« tF œ Ë√ ¨‰Ułdë ] ^ ÆQO¼ ∫sÞË Ò Ò ŸöÁù« vKŽ ULNO H½ UMÞuOK ¨»«uBë ÊU³½U−¹ ULN½]√Ó ULKFOà ¨‰Ułdë lÄ …«ËU *« Ò Ô Ó  ÔÓ «d?²G¹ ôË ¨Wðu?Áu*« WK?³MI?ë Ác¼ dÞU ?Ä sŽ ¡UD?Gë nA?ÂË ≠d× Ã« q?DÐ UÄb?FÐ Ò Æ»«u qOÃœ ÂU¹_« sÄ Âu¹ w sJð rà …d¦JÃU ª5Mšb*« …d¦JÐ Ò qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ÆU¼d–√ ¨ÊU ½ûà W×Bë WOL¼√ vKŽ qÃb𠉫uÁ√ WŁöŁ vKŽ hMë qL²ý« Ò Ò Ò Ò ± Æm³²Ã« ”UMë UNO vÞUF²¹ ‚dÞ ÀöŁ œÒbŽ√ ≤¨5ðuJOMë U¼dDš√ ¨dBMŽ ·ô¬ WFЗ√ vKŽuÐdð ÌWÄUÝ d UMŽ vKŽ tMÄ YF³M*« ÊUšbÃ«Ë m³²Ã« Íu²×¹ Ò Ó Ô ≥ Ætð—uDš vKŽ WÃœ√ WŁöŁ d–√ Ò øWFMIÄ U¼«dð q¼Ë ¨UNMÄ WFЗ√ wLÝ√ ¨5šb²Ã« qzU³Š w rNŽuÁuà …b¹bŽ  «—d³Ä ÊuMšb*« ‚u ¹ Ò Ò Ò ¥qF rO tLKŽ sŽË ¨ÁUM √ ULO ÁdLŽ sŽ ‰Q ¹ v²ŠWÄUOIë Âu¹ b³Ž UÄbÁ ‰Ëeð ôò ∫Âö ë tOKŽ ‰uI¹ µUÄ WÁöŽ `Ò{Ë√ Æ©ÍcÄd²Ã« Á«Ë—® åÁöÐ√ ULO tL ł sŽË ¨tIH½√ rO Ë ¨t³ ²Â« s¹√ sĪtÃUÄ sŽË ¨tÐ Ò Æ5šb²Ã« Ÿu{u0 Y¹b(« w œ—Ë“UN«Ë ¨—UBÐù« WÝUŠË ¨⁄UÄbë ∫sÄ >q vKŽ ÁdŁ√ Õdý√ ¨WHK²<« r « …eNł√ vKŽ —UŁ¬ 5šb²KÃ Ò ∂ ÆwKÝUM²Ã« Ò µ∂
 • 62. ∫ «dIHKà WOŠU?²H*« qL« œbŠ√ åm?³²Ã«  U³½ vKŽ b?L²F¹ 5šb²?ëËò ∫w¼ WFЫdë …dIH?Kà WOŠU²H?*« WKL« ∑ Ò Ò Ô Æ…dAŽ W¦ÃU¦Ã«Ë ¨…dAŽ W¹œU(«Ë ¨WFÐU ë ∫wðQ¹ U0 œuBI*« UÄ ∏ ÆåfHMë VD ‰UÄ ôò √ Ò Æåw³K ë 5šb²Ã«ò » Ò ÆåWðuÁu*« WK³MIë Ác¼ dÞU Ä sŽ ¡UDGë nAÂò Ã Ó Ô≠ ‰uÝdKà —uNAÄ Y¹b×Ð dŁQð …—U³Fë Ác¼ w ÆåWN¹dJë t½Ušœ W×z«dÐ ÁdOž Í–R¹ dOJë a UM sšb*U ò Ò Ò π ÆtÐ …—U³Fë dŁQð tłË sOÐ√Ë ¨Y¹b(« h½ V²Â√ ¨¡u ë fOKłË `ÃUBë fOK« ‰uŠ ≠Âö ë tOKŽ Ò Ó Ò Ô Ò Ô ÆWÝu ×Ä WK¦ÄQÐ ÁU¹≈ ULŽ«œ ¨dÄ_« «c¼ w w¹√— ÍbÐ√ å…—«cÁ 5šb²Ã« Ê√ ò”UMë iFÐ Èd¹ ±∞ Ò Î ] øWOðü« nÁ«u*« w ·dBð√ nO ±± Ò Æw³½U−Ð …—U−OÝ UÄ h ý qFýQ ¨WK UŠ w X³Â— √ ÆtO sšb¹ h AÐ «–S bFB*« XKšœ » Ò Æ…—U−OÝ qFA¹ szUÐeë bŠ√  błu ¨ UÁËd×Ä lOÐ WD×Ä vÃ≈ X³¼– Ã Ò ÆtL w …—U−O Ã«Ë “UGë WÐu³½√ “Už ŸÒ“uÄ VÂd¹ œ = ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©x® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ±≤ Æ5šb²Ã« V³ Ð  UDKUÐ WÐU ûà U¼bŠË W{]dFÄ WOłU²Ã« W¹uÄbë WOŽË_« √ Ò Ò ÆÊUÄœù« sÄ Ÿu½ 5šb²Ã« » ÆdzU− ë W³KŽ sLŁ œËbŠ bMŽ nIð ô sšb*« …—U š à ÒÆWÄUFë sÂUÄ_« w 5šb²Ã«Ë ¨W UOCKà dzU− ë .bIð ”UMë …UOŠ sÄ wH² ð Ê√ wG³M¹ w²Ã«  «œUFë sÄ œ Ò Æ UMšb*«  «u √ ULOÝô˨ uBë uK−¹ 5šb²Ã« ‡¼ Ò ÆtFH½ sÄ d¦Â√ Á—d{ sJà ¨WO³Þ l UMÄ tà 5ðuJOMë Ë ] Ò ÆWO× dÞU Ä vKŽ ÍuDM¹ ô WŠu²HÄ c «uMÃ«Ë ÊuMšbÄ UNO WK UŠ w sšb*« dOž ”uKł “ Ò Ò Ò  ÓÓ Æ5Mšb*« iFÐ VOB¹ Ícë dJ³*« ·d)UÐ 5šb²Kà WÁöŽ ô Õ Ò Æ—u²HÃUÐ UN³OB¹ rŁ ¨ öCFë »UBŽ√ tÒ³M¹ 5ðuJOMë ◊ Ò Ô µ∑
 • 63. ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ ±≥ Ò Î Ò Ær « W− ½√ dzUÝ w 5ðuJOMë —UA²½« √ ÆdLFë ÂbIð lÄ ÊU ½ù« bMŽ ⁄UÄbë ‰ƒUCð » Ò Æ5šb²Kà dL(« œuMNë wÞUFð à Ær « …eNł√ dzUÝ sÄ d¦Â√ 5šb²ÃUÐ w HM²Ã« “UN« dŁQð œ Ò Ò Ær¼dOž sÄ d¦Â√  «—b<« vÃ≈ 5Mšb*« ·«d$« ‡¼ Ò ÒU?N?×?{Ë√ s?Ä ¨W?š—U? W?K?¦?Ä_«Ë ¨t?²O UFÐ …dÞU<« u×½ t𜫗SÐ ÊUOŠ_« sÄ dO¦Â w ÊU ½ù« dO ¹ ò ±¥¨t?à X½UJ²Ý« UL Ëb?F?à X½UJ²Ý« UN½√ W¹d?A³Ã« sŽ ·dF¹ rà Ícë Ëb?F?ë «c¼ ¨5šb²Ã« vKŽ ÊUÄœù« > Ò Ò ÒsÄË ¨…b H*« vKŽ W×KB*«Ë ¨ÈuNë vKŽ qIFë VKžË ¨t H½ ÕULł `³Â sÄ ô≈ Ádý sÄ rK ¹ sÃË Ò =sÄ ‚ÓbÔð Ê√ w?G³M¹ WÒÄU?Þ p?KðË °W UOCë sÄ Ÿu½ t½√ v?K?Ž r?NðU³ÝUMÄ w ”UMKà Âb?I¹ `³ √ t½√ V−Ž ] Ò Ò Ò ÆådD)« ”«dł√ UNKł√ ÆÒ’U)« wÐuKÝQÐ s¹dDÝ w …dIHë ÊuLCÄ sŽ d³Ž√ √ Ò Ô ÆåWš—U WK¦Ä_«Ëò w d¹uB²Ã« ‰ULł `{Ë√ » Ò øULNMOÐ t³Aë tłË UL ¨ËbFÃUÐ 5šb²Ã« t³ý Ã Ò ÒÔ ÆU¼d–√ ¨WMOFÄ  UHBÐ nBÒ²¹ ¨5šb²Ã« dý sÄ rK ¹ sÄ œ ] Ò Æ…dIHKà U³ÝUMÄ U½«uMŽ l{√ ‡¼ Î Î ÆådD)« ”«dł√ UNKł√ sÄ ‚bðò ∫WOðü« …—U³Fë WÃôœ UÄ Ë ] Ó Ô Æ¡«eł_« Ác¼ sÄ q œËbŠ sOÐ√ ¨W9UšË ÷dŽË WÄbIÄ w WÃUI*« Ác¼  ¡Uł ±µ > = Ô Ò ÆUNðULÝ sÄ UŁöŁ d–√ ¨WOŽu{uÄ WÃUI*« Ác¼ ±∂ Î ÒÆULNMÄ q vKŽ q¦Ä√ ¨`O{u²Ã«Ë WK¦Ä_« d– UNMÄ ¨ öOBH²Ã« ÷dFà ‚dÞ …bŽ hMë w XÄb ²Ý« ±∑ > Ò Ô Ò Ò ÆpÖ `{Ë√ ¨`zUB½Ë  «d¹c% …dOš_« …dIHë w Ò ±∏ µ∏
 • 64. ∫ÍuGà V¹—bð Ò ∫wðQ¹ UÄ hMë sÄ Ãd ²Ý√ Ò ÆUNO ¡Uł w²Ã« …—uBë vKŽ UN¾O−Ä qKŽ√Ë ¨œËbF*« sOŽ√Ë ¨œ«bŽ_« ≠√ Ò Ô = ÆW{d²FÄ WKLł ≠» ∫jš t²% ULO  UÐuBM*« Ÿu½ œbŠ√ Ò Ò Ô Æå UJKN*« Á—UŁ¬ 5šb²Kà Ê√ UO³Þ tOKŽ lL:«ò ≠√ ] ÎÒ ÆåWO³Þ l UMÄ tà Ê√ rNMÄ UMþ 5šb²Ã« dL(« œuMNë vÞUFðò ≠» Ò Ò ÎÒ ÆåWO UFë lÄ rFMë sÄ U¾Oý «uKI² ð ô ¨rFMë q¼√ U¹ò ≠Ã Î Ò Æå‰Ułdë mK³Ä mK³ð 5šb²ÃUÐ p½√ XL¼uð Ë√ò ≠œ ] Ò Æå5šb²Ã« —«d{QÐ «dŁQð r « …eNł√ d¦Â√ sÄ w HM²Ã« “UN« bF¹ò ≠‡¼ Î ^ Ò ^ ÓÔ WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò Y׳ë w? 5?šb?²?ë d?Ł√ sŽ U?¦?×?Ð b?Ž√ ÎY×Ð WD) Öu/ ¨tð«uDš ¨tÞËdý ¨tðôU−Ä ¨tÄuNHÄ ∫wðQ¹ U0 UMOF² Ä wK;« œUB²Áô« Î Ë√ ¨UÄ Ÿu{uÄ sŽ VOIM²Ã« w bN« vBÁ√ ‰cÐ u¼ ∫tÄuNHÄ w 5Mšb*« œbFÐ oKF²ð  «¡UBŠ≈ ≠√oOÁbë h×H²*« dEMë ‰öš sÄ ¨aÃ≈ÆÆÆUÄ W dFÄ Ë√ ¨UÄ WIOIŠ Ò Æ5D K ÆUNMLŁË UOÄu¹ pKN² *« ÊUšbë WOL ≠» ΨUNHOMBðË ¨ UÄuKF*« lLłË ¨Y׳ë Ÿu{u0 oKF²¹ UÄ q w Æ÷«dÄ_« —UA²½« w 5šb²Ã« dŁ√ ≠à ÆZzU²Më qO− ðË Æ5MšbLKà WOłöFë WHKJ²Ã« ≠œ w? ‰U?L??F?ë t?Ád?G?²? ?¹ Íc?ë X?Áu?ë ≠‡?¼ q w ÊuJ¹ qÐ ¨œb×Ä ‰U−Ä Y׳Kà fOà ∫tðôU−Ä »U× √ «c¼ nKJ¹ rÂË ¨5šb²Ã« ¨WOÝUOÝË ¨WOŽUL²ł«Ë¨WO ¹—UðË ¨WOM¹œ ∫…UO(«  ôU−Ä ÆqLFë µπ
 • 65. ÆaÃ≈ÆÆÆW¹uGÃË ¨W¹œUB²Á«Ë ¨WOLKŽË ∫tÞËdý Æt½«uMFÐ œb;« Y׳ë Ÿu{u0 oKF²¹ UÄ qJÐ WÞUŠù«Ë ‰uLAë ≠± Ò ÆUNOIŁuðË ¨UN³¹u³ðË ¨UNIOÁbðË ¨UNKO− ðË ¨ UÄuKF*« lLł w WO¼UM²*« WÁbë ≠≤ ÒÆ —bB*« vÃ≈ WÄuKFÄ q W³ ½Ë ¨rNðUÝ«—bÐ 5F² ¹ s¹cë 5Ý—«bë ¡«—¬Ë YŠU³Ã« ¡«—¬ 5Ð jK)« ÂbŽ ≠≥ ÆWOLKFë W½UÄ_UÐ ·dF¹ UÄ u¼Ë ¨tMÄ XOI²Ý« w²Ã« lłd*« Ë√ ÆÁdJ Ë√ YŠU³Ã« dE½ WNłË o «u¹ ô UÄ œUF³²Ý« ÂbŽ ≠¥ Æœd&Ë WOŽu{u0 W½“«u*«Ë qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« vKŽ …—bIë ≠µ Ò ÆW³Á«d*«Ë ·UAJ²Ýô«Ë WEŠö*«  «Ëœ√ «b ²Ý« s Š ≠∂ Ô ÆUL¼dOžË X½d²½ù«Ë »uÝU(U W¦¹b(« q «u²Ã«Ë ‰UBðô«  «Ëœ√ «b ²Ý« s Š ≠∑ Ô ÆZzU²Më vKŽ »U³Ý_« .bIðË ¨Ã—b²Ã«Ë ¨…—U³Fë Õu{Ë ≠∏ Ò ÆrOÁd²Ã«  UÄöŽË WGKë bŽ«uÁ …UŽ«dÄË ¨VOðd²Ã«Ë rOEM²Ã« s Š ≠π Ô ÆY׳ë U¹«Ë“ q w YŠU³Ã« WOB ý “ËdÐ ≠±∞ Ò ∫tð«uDšw?L?K?F?ë ¡U?B?Šù« b?L²Fð WOLKŽ Àu×Ð „UMN ¨dš¬ vÃ≈ Y×³Ä sÄ wLKFë Y׳ë  «uDš nK² ðU?L?O? Ë ¨Y?×?³?K?à …«œ√ b dÃ«Ë W¹d³²<«  UEŠö*«Ë V¹d−²Ã« bL²Fð Àu×Ð „UM¼Ë ¨Y׳Kà …«œ√ oOÁbë ∫WO½U ½ù« ÂuKFë w wH uë Y׳ë  «uDš wðQ¹dA?²½« «–S ¨t²¾O?Ð Ë√ tFL²−Ä WłU?ŠË tÃuOÄË YŠU³?ë W³ž— vKŽ «c¼ nÁu?²¹ ∫Y׳ë Ÿu{u?Ä —UO²š« ≠±ÁdŁ√Ë ¨t{«dŽ√Ë ¨tÐU³Ý√ sŽ VOIM²Ã«Ë Y׳ë vÃ≈ ÊuŽdN¹ 5Ý—«bÃ«Ë 5¦ŠU³Ã« ÊS ÊUJ0 UÄ ÷dÄ ÔÆ»—U−²Ã« ¡«dł≈Ë ·UAJ²Ýô«Ë W³Á«d*«Ë Y׳ë ‰öš sÄ ¨tà ÍbB²Ã« ‚dÞË ¨…UO(«Ë ”UMë vKŽ U?¹—ËbÃ«Ë V?²J?ë iF?Ð ‰öš s?Ä ·dF?²Ã« s?J1˨Y?׳?ë Ÿu{u?Ä ‰uŠ W?OŽö?D²?Ý«  «¡«dÁ ≠≤ ÆY׳ë lł«dÄ r¼√ vKŽ WBB ²*«ÆY׳Kà WOKJO¼ œ«bŽ≈ Í√ ¨tÃuB Ë tЫuÐ√Ë ¨tO l³²OÝ Ícë ZNM*«Ë ¨t «b¼√ ∫sLC²ð Y׳Kà WDš l{Ë ≠≥¨ÊuMFðË ¨r?Ádð rŁ ¨W Uš ‚«—Ë√ Ë√  U?ÁUDÐ w Y?׳ë Ÿu{u0 o?KF²ð w²?ë  UÄuKF?*« lLł ≠¥ ÆWF³Dë ¨WM ë ¨dAMë ÊUJÄ ¨dAMë —«œ ¨nÃR*« rÝ« ¨nÃR*« rÝ« ∫öÄU UIOŁuð oŁuðË ] = Î Î ] ∂∞
 • 66. ¨WHK²<« dEMë  UNłË Y׳ë w ÷d?Fð ¨W9UšË ¨Y׳ë 7Ä ≠ ÷dŽË ¨WÄbIÄ ≠Y׳ë WÐU²Â ≠µ Æ Užu *«Ë Z−(UÐ U¼U¹≈ «Î“eFÄ UNO YŠU³Ã« dE½ WNłË ¡«bÐ≈Ë UN²AÁUMÄ r²¹Ë =WM ¨dAMë —«b ¨nÃR*« rÝU ¨nÃR*« rÝ« ∫o Ë UOzU³HÃ√ U³Oðdð W?³ðdÄ lł«d*«Ë —œUB*« WLzUÁ WÐU²Â ≠∂ ] = Î Î Æ©»U²Jë dš¬ w lł«d*«Ë —œUB*« WLzUÁ vKŽ ŸöÞô« sJ1 ® WF³DÃU ¨dAMë ÆY׳Kà h KÄ qLŽ ≠∑ ∫œ«bŽ≈ ∫Y×Ð WDš Öu/ ÆWOÐdFë WÐU²Jë w …eLNë rÝ— qÂUAÄ sÄ ∫Y׳ë Ê«uMŽ ∫·«dý≈ ∫WÄbI*« ÆnÃ_«Ë …eLNë 5Ð ∫‰Ë_« qBHë ÆlDIë …eL¼Ë q uë …eL¼ 5Ð ∫w½U¦Ã« qBHë Æq uë …eL¼ l{«uÄ ∫YÃU¦Ã« qBHë ÆWÐU²Jë w q uë …eL¼ ·cŠ ∫lЫdë qBHë ÆWLKJë ‰Ë√ w lDIë …eL¼ ∫fÄU)« qBHë ÆWLKJë jÝË w lDIë …eL¼ ∫”œU ë qBHë ÆWLKJë dš¬ w lDIë …eL¼∫lÐU ë qBHëÆWKB²*« dzULCë vÃ≈ qFHë œUMÝ≈ Ë√¨dOLCë vÃ≈ UN² U{≈ bMŽ WLKJë dš¬ w …eLNë ÂUJŠ√∫sÄU¦Ã« qBHë W9Uš lł«d*«Ë —œUB*« WLzUÁ ◊U‡‡A½ Æw HM²Ã« “UN« vKŽ 5šb²Ã« —UŁ¬ ‰uŠ ©ULK ® ÷dF½ Ò Î ∂±
 • 67. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ©ÊuHÃR*«® °”ËdŽ dNÄtÒ½√ X?LKŽ U* UNM?J?à ¨U?N³KÁ w lÁË t²ŁœUŠË tðdE½ UL?K? ¨U?NKIŽË UNÃUL−Ð X dŽ …U² W³D) »U?ý ÂbIð Ò Ò Ò Ú y ]¨i dë vKŽ  d Q ¨U¼bMŽ tà «uFHA¹ Ê√ UNK¼√ sÄ «œbŽ Uł—Ë ¨U¼b¹ VKÞ w `ÃQ ¨t²C — 5šb²Ã« sÄb¹ ] Î ÒUN²I «uÄ Ê√ rNFÒHý sÄ dš¬ XGKÐQ Æ5šb²Ã« sŽ ÒnJ¹ »UAë «c¼ qF& Ê√ tMÄ Xł— ◊dý sŽ UNM¼– o²Hð rŁ ] Ò Ò Ò Ôt?OKŽ ◊d²ý« UÄ Âe²Ã«Ë ¨WI «u*UÐ œœd²¹ rK ¨UNMšb¹ m³ð W³KŽ q? sLŁ ‰œUF¹ UÄ UN³N¹ Ê√ vKŽ t²I «u0 W½u¼dÄ Ò Ò = ÆdO¦Â ‰UÄ UN¹bà d «uð v²Š UCFÐ UNCFÐ o×K¹ ÂU¹_«  dÄË ¨Ã«Ëeë bFÐ Ò Î ]¨Á¬d* ÃËeë XN³ ¨‰U*« …√d*« Xłdš√ —Ëd ë W¹Už w U½UÂË ¨…“Uł≈ w ÃËeë ÊU ULMOÐË ¨ÕU³  «– Æwà ‰U*« «c¼Ë ¨UMł«Ëeà ÎUÞdý ÁU¹≈ wM²×MÄ U2 ]Íbà lL& UÄ «c¼ ∫WKzUÁ tð—œUÐ ‰Q ¹ Ê√ q³ÁË Ò Ò Ò ÆpOKŽ ‰öŠ ¨pà u¼ ≠ Æ»UI¦Ã« W³KŽ «–≈ wMÃËU½ ≠ Î øwKFHð Ê√ s¹b¹dð «–UÄË ≠ Æ«—U½ tKFýQÝ ≠ Î °XKF Ê≈ W½uM−Ä X½√ ≠ °ø¡Uý√ UÄ tÐ qF √ Ê√ wIŠ sÄË ¨wà ‰U*« «c¼ fOÃ√ ≠ Ò °øtÃUÄ ‚d×¹ sÄ ¨sJÃË ≠ ÆrNMÄ bŠ«Ë X½√Ë ¨ÊËdO¦Â ≠ Âu¹ ]q U½Q ¨«c¼ sŽ WKHž w XM wKFà ¨X—œ√ bIà ¨Á¬ ≠ Ò °°w²O UŽË wÃUÄ ‚dŠ√ ÆqLŽ tÁbB¹ ô ‰uÁ w dOš ö ¨lHM¹ ô ÁbŠË ·«d²Žô« ≠ Ò Æ«bÐ√ 5šb²Ã« vÃ≈ œuŽ√ ô√ „b¼UŽ√Ë ¨tKë b¼UŽ√ ≠ Î Ò Ò ÆÁbNFÐ wH¹ UNłË“ Ê√ rKFð UN½√ pÖ ªUŠd tłË“  —UÞ ] Ò Î ∂≤
 • 68. ×U)« w rKFë VKD¹ Ícë wš√ vÃ≈ ≤∞©W¹—uÝØÍËUDMDë wKŽ® hMë Íb¹ 5Ð ÒsÄ ÍËUDMDë wKŽË ÆtEF¹ dG _« tOš√ vÃ≈ ÍËUDMDë wKŽ UN³²Â ¨WO½«uš≈ WÃUÝ— UM¹b¹√ 5Ð Ícë hMë Ò Ò Ò Ò¨WÒOLOKF²Ã«Ë WOzUCIë nzUþuë w ×bðË ¨oAÄœ WFÄU−Ð ‚uI(« WOK w Ãd 𠨱π∞π WMÝ oAÄœ bOëuÄ Ò Ò Ò Ò¨åa¹—U²Ã« sÄ ‰Uł—ò ∫t³²Â sÄË ÆÂöŽù« ‰U−Ä w qLFë vÃ≈ pÖ bFÐ qI²½«Ë ¨UÝ—bÄ W¹œuF ë w qLŽ rŁ Ô Î = Ô Ò Ò Æ±πππ WMÝ w uð ÆåUNÃUC½Ë UNÃULł sÄ —u oAÄœòË ¨åÕö ù« qzUÝ—òËË√ WOÐœ√ W½UJÄ Ë– ÊU ½≈ UNNłu¹ Ë√ ¨rJ(« ‰Uł— sŽ —bBð WÄU?Ž ∫ÊUŽu½ w¼Ë ¨d¦Më ÊuM sÄ s WÃUÝdë Ò Ï Ò ÏÒ  y ÔqzUÝd?ë uN ¨d?šü« ŸuMë UÄ√ Æd?O³F²?ë W½U d?Ð qzUÝdë s?Ä ÊuKë «c?¼ nB²¹Ë ÆW?MOFÄ W?OCÁ ‰u?Š WOŽUL?²ł« Ô Ò Ò Ò Ò Ò d OÐ eO?L²ðË ¨o¹b Ë√ V¹dÁ vÃ≈ V²?JðË ¨WO½«ušù« Ò Ô Ò ÆwEHKë o½Q²Ã« sÄ uK ðË ¨dO³F²Ã« Ò Ò c?? ?Òð« b??ÁË ¨Âb??I? ë c?M?Ä q?zU?Ýd?ë »d?F?ë ·d?Ž U?N?Ð YF³¹ ÊU w²Ã« tKzUÝ— Êu³²J¹ UÐU²Â ©¶®‰uÝdë Î ÒÔ sÐ W¹ËUFÄ QA½√Ë Æ‰Ëbë „uKÄË ¨qzU³Ië ¡U݃— vÃ≈ «c¼ ÊUÂË ÆrJ(« wÃË 5Š qzUÝdë Ê«u¹œ ÊUOHÝ wÐ√ Ó Ó Ó ÆWHOK)« sŽ —bBð w²Ã«  U³ðUJ*« ÊËRAÐ vMF¹ Ê«u¹bë Ô »U²Jë cš√ rŁ ¨dÄ_« ‰Ë√ tKzUÝ— wKL¹ WHOK)« ÊUÂË Ô Ò Ó Ò Ú Ô ÆqzUÝdë WÐU²JÐ ÊuKI² ¹ Ò ∂≥
 • 69.  ×U ë w rKFë VKD¹ Ícë wš√ vÃ≈©W¹—uÝØÍËUDMDë wKŽ® ¨wš√ U¹ o?O? u?²?ë sÄ tKë „œu?Ž U?Là ª“u?H?ë p?à XKÄ√ W?¦F?³?ë WI?ÐU? Ä X?K?šœ U* Ò Ò Ú Ó Ó Ò ÂuKFë w «bŠ«Ë UŁuF³Ä ô≈ b¹dð ô …—«“uë Ê_ ªW³O)« pOKŽ XHšË ¨W½uF*«Ë Î Î  Ó °øbŠ«uë „«– ÊuJð Ê√ pà v½√Ë ¨WO{U¹dë Ò Ò `łUMë ÓX?MÂ˨ UO{U¹dë w `łU?Më X½√ X?MÂ˨W−O²Më  dNþ ULK Ó Ó Ó U?*Ë ¨d?H? ?ÃU?Ð pK−F²Ý√ X³¼–Ë ¨WM*« v?K?Ž tKë  bLŠ ¨U?C?¹√ ¡U?¹eOHë w Ò Ò Î Æ—Ëd Ä dA³² Ä Õd U½√Ë b¹dð UÄ pà  œbŽ√ ¨XÄeŽ Ï Ï Ô Ó ¨s?Þuë Âb? ?ðË ¨r?K?F?ë VKDð V¼«– p½√ r?K?Ž√ w½_ ª«—Ëd? Ä X?MÂ Ô Ò Î Ô ÆVł«uÃUÐ ÂuIðË Æ5×¹ ∫·“Q¹ Ó WCЫ— WL Hë …dšU³Ã« È—√Ë ¨qOŠdë ·“Q¹Ë ¨dÄ_« oIײ¹ bJ¹ rà ¨sJÃË Î Ô Ó Ò Ú ÆWOÝ«— ∫WCЫ— Ó  Ícë q?zUNë d׳ë «c¼ vKŽ ÍdE?½ wIÃ√Ë ¨_ú²ðË U¼—«u½√ lD ?ð ¨Q d*« ‰UOŠ ¨¡UL ë tO VOGð Ë√ ¨¡UL ë w VOG¹ v²Š ¨qOKë q¦Ä œuÝ√ ¨¡UCHë w b²1 Ó Ó Ò ¨Õ“U½ ŸœuÄ p?½√ XLK?ŽË ¨WFÁ«u?ë WIO?I(« X—œ√ v?²Š ¨pÖ È—√ b?Â√ rÃ Ò Ò Ô Ô Ò ÆÁœöÐ sŽ VzUGë ∫Õ“UMë ÆU½UMŠË WÁ— w H½ X{U Ë ¨WHÞUFë wKŽ X³KG Î Ò Ò Ú Æ…d×³Ä ∫…dšUÄ …dšUÄ ¨…d?šU?³Ã« w X½√Ë p²¹ƒ— v?KŽ u?Á√ rÃË ¨pŽœË√ Ê√ l?D²Ý√ rÃ Î Ó Ò ÆëuÄ√ ∫»U³Ž Ô ¨o _« TÞUý vKŽ …dOG WDI½ dOBð v²Š ¨wMŽ pÐ ÈQMð ¨rOë »U³Ž pÐ Ò Ò Ò Ô Íd?E?½ w? `?³?B?ðË ¨U?N?F?Ä X?½√ w?H?²? ?ðË ¨Á¡«—Ë w?H?²? ?ðË ¨t?OÃ≈ —b×Mð rŁ Æ«œułË UNà fŠ√ ô w½_ªUÄbŽ Î Ò Î Ó Ó Ê«uÃ√ b?ý√Ë ÆU?¼—b?B?ÄË U?NÝUÝ√Ë ¨…UO(« Âô¬ ŸULł ¨w?š√ U¹ Ÿ«œuÃ«Ë Ò ÆVKÁ Ë– tIOD¹ ô Ícë „«– ¨d׳ë w Ÿ«œË U¼dÄ√Ë UN*¬Ë ¨Ÿ«œuë Ô Ò Ô ∆œU?¼ U?½√Ë ¨w?ÝË—œ w?I?Ã√ w?²?Ý—b?Ä w X?¦?³?ÃË ¨U¹œU?Ž Î U?Ž«œË p?²?ŽœË Ô ÎÒ ] Æ«—U½ »UBŽ_« w Ë ¨WÃeÓ wMÄ VKIë w sJÃË ¨dzUDë sÂUÝ ¨Õ—«u« Î Î Ò Ò  dÝ pÒ½√ w½d³ ¨ …dšU³Ã« vÃ≈ p³× Ícë włU½ „uš√ œUŽ «–≈ v²Š Ò Ò Ê√˨Èu¼ ¡UM³Â ‰«eÃ=e?ë «c¼ sÄ j³¼ bÁ w³KÁ ÊQ X Ò ] Ô Š√ ¨tKë rÝ« vKŽ Ò rO Í—œ√ ô ¨wOÝd vKŽ XDI ¨QHDÄ «œUÄ— wÐUBŽ√ XÂdð bÁ —UMë Ác¼ Ò Ô ÎÓ Ô Î Ó ∂¥
 • 70. ôË ÎU³¹dÁ pÃuŠ Èdð ô¨«b¹d «bOŠË Êü« pKO ð√ w½√ Í—œ√ wMJÃË ¨w H½ sÄ t³Š√ ôË ¨nFCë «c¼ Î Î Ò Ò Ò ÒÆUHF Ä ôË UMOFÄ b& rK ¨d׳ë —«Ëœ „cš√ bÁË ¨¡U*«Ë ¡UL ë ô≈ Èdð ö …dšU³Ã« W dý sÄ qDð ¨UI¹b Î Ô Î Ô Ò Ò Ô Îr?ÃË ¨j?Á Áb?KÐ ‚—UH¹ rà Ícë X½√Ë ¨U¼dJMð U¼ułË ô≈ tO Èd?ð ô Íc?ë V?¹dGë bK³Ã« pÖ w „—uBð√Ë Î Ò Ò ÆdJ √ pÖ w Ë ¨ÊeŠ√ pÃcK ¨jÁ ÁbŠË d U ¹ rÃË ¨WKOà tK¼√ sŽ VG¹ Ò Ò Ó vKŽ „U½œuŽ U½√ uÃ˨ U½ËœuŽ U½¡UЬ Ê√ u?à ÆWOÃUJðô« UM²OÐdð W?¾ODš wš√ U¹ UNMJÃË Ò Ò Ò Ò Ò Ô Ò œu?FðË ¨„bŠË V¼cð Ó…dAŽ W?O?½U¦Ã« w X½√Ë „UMÂdðË ¨W×O×Bë WO?ÃöI²Ýô« WOÐd²Ã« Ó Ú Ó Ò Ú Ò  Ó w? W?F?zU{ UNŽb?½ r?ÃË ¨p²O?B? ?ý p?O? UMEI¹√Ë ¨ UF³?²Ã« q?LŠ „U½œu?ŽË¨ „bŠË Î Ò w X½√Ë pÖ UMKF uà ¨WKDFÄ UNÂd²½ rÃË ¨p³¼«uÄ —UL¦²Ý« vÃ≈ „UMF œË ¨UMðUOB ý ÓÒ Ò Æs¹dAFë o¹dÞ w X½√Ë Ó„bŠË dH ë pOKŽ XHš UÄ ¨…dAŽ WO½U¦Ã« ÓÓ Ô Ó Ó ¨wš√ U¹ Î Î Ô  ¨«b¹bł UÁuK Ä »ËR¹ Ê√ ô≈ ¨»ËR¹ ô tOÃ≈ V¼«cë ¨—u× Ä bKÐ vÃ≈ wA9 p½≈ Ò ¨Á—b? w? Íc?ë t?³?K?ÁË ¨tÝ√— w Ícë tžUÄœ ‰b?³?²?¹ ¨V¼– Ícë dOž d?š¬ U?½U ½≈Ë Ò Ó Ó Î Æ „UM¼ sÄ UNÐ ¡Uł v¦½√ sDÐ w rNKLŠ «–≈ ¨Áb ł w r¼ s¹cë ÁœôË√ ‰b³²¹ bÁË ¨tO w Ícë t½U ÃË Ô ÒlIð ôË ¨rF½ vMF0 »«uł ·dŠ ∫Í√ ¨p?З r?B?Ž sÄ ô≈ ¨UMÚ dŽË U?M¹√— sÄ d?¦Â√ ‰U?Š Ác?¼ ¨wš√ U¹ tKÃ«Ë Í≈ Ò ÓÓ  Ô Ær Ië q³Á ô≈ s?B?×?²? Æ…d?¹U?G?Ä W? UI¦Ã Î…U?Žœ ÊËœu?F¹Ë¨U½¡U?³?Š√Ë U?M?½«u?š≈Ë U?½¡U?M?Ð√ Êu³¼c¹ Ú Ò Ó Ò ÆÈ–_« ‚u²ð ¨qIFë ÕöÝ œdłË ¨s¹bÃUÐ ÓÒ Ú= ¨wš√ U¹ `K U2 ¡wý q ¨WÝ«—bë  «uMÝ UNO wCL²Ý w²Ã« …b¹b« W¾O³Ã« w Ê≈ Ì ] Ô Ô Ò ŸU?L?ÝË ¨ U?³²J*« …—U¹“ vKŽ XHJŽ X½√ ÊS? Ær?KFë UNO sJÃË ¨Y³?š U2Ë Ú Ò ÔÓ v??K?Ž «d??H? r? ?« …c??à t??F?Ä Èd?ð U?Ä q?I?F?ë …c??à s??Ä  b?łË ¨ «d?{U?;« Î Ò ] v²Š UNÐ pIKF¹ UÄ UNFH½ sÄ  błËË ¨ÊuO{U¹dë pÐU× √ ‰uI¹ UL¨‰ULAë Ò Ò = Ô  ÆÂu¹ q tK¦Ä b& ô Ícë œ—u*« «c¼ sÄ o²Ý«¨UNÐ pOKF ¨U¼dOž w dJHð ô ]   Ò ¡UA¹ sÄ ŸœË ¨WOÃUFë ¡UL ë Ác¼ w gŽË ¨dA½«Ë ¨ÚnÃ√Ë ¨Y×Ð«Ë ¨lł«— Ú Ú Ò Ú Ú Æ÷—_« w lðd¹ Úw? h?B? ?²?*« w?³Mł_« ∫‚d?A?²? *« UM?²G?à s?Ž 5Ád?A²? *« s?Ä dH?½ U?N³?²Â w?²Ã« V?²?Jë i?FÐ w? bł«Ë p?½Ò√ dO?ž Ï Æ‚dAë ÊËRý Æ UOÞ ∫ÊuCž ÒÓ ö¹b³ðË ¨WIOI(« vKŽ UOM& ¨UN½uIK¹ w²Ã«  «d{U;« Ác¼ ÊuCž w Ë ¨UM ¹—UðË Î Î Ò Ô ∂µ
 • 71. q cšQð ô Æ„—b w p½ÔU1≈Ë ¨pÝ√— w pKIŽË ¨lL ð U* m √Ë ¨√dIð UÄ √dÁ«Ë ÆtOKŽ t³²½U ¨lÁ«uKÃ] Ú Ó ÔÚ  Ó Ú ÚdE½U ¨tOKzUÁ «u½U UÄ ULz«œ o(« fOÃË ¨öÞUÐ ÊuJ¹ ô Ícë u¼ o(U ¨…—dIÄ WIOIŠË ¨WLK Ä WOCÁ ÊuÃuI¹ UÄ Î Ò Î Ò Ò Î Ò ÎÒ Æ‰UÁ sÄ ŸœË ¨qOÁ UÄ vÃ≈ «ÎbÐ√ Ú  Ú Ó ÚÔ Ì¨„bKÐË pÓ H½ tÃÓUOŠ dI% ôË ¨ Èdð UÄ pM]ÒÃÓuN¹Ó ö ¨ «—ULŽË l½UBÄË ¨s¹œUOÄË Ÿ—«uýË ¨…dO³Â UνbÄ Èd²Ý p½Ò≈ rŁ Ó Ó Ó Ó Ì ÚsÄ uKš bKÐ sÄ X½√ UL ¨5½bL²Ä UNK¼√ sJ¹ Ê≈Ë ¨WLOEŽ sJð Ê≈ UN½Ò√ rKŽ«Ë ¨œö³Ã« pK𠜫˗ sÄ UM dŽ s2 dO¦Â qFH¹ ULÂ Ò Ò Ò Ï Ô Ô Ò Ô ·cŠ uà w²Ã« WÄ_« sЫ ¨ÂuIë ¡ôR¼ rOKFð w qC rNà ÊU s¹cë …cðUÝ_« sЫ ¨…—UC(«Ë b:« sЫ p½ÒS ¨Ê«dLFÃ«Ë WOÒ½b*« Ô Ô Ô Æ—U ∫ ÷¬ Ó ôÆÆôÆÆUN?O ¡w?ý ô UÎCO?Ð UÎH?× WK?¹uD?ë ÊËdIë a?¹—Uð ÷ü ¨a?¹—U²Ã« s?Ä UN?LÝ« Ô Ó ÔÚ ¨WOÒÐdFë p H½ pO e¼_ ªpà Ád–√ sJÃË ¨WOÃU)« ÂU¹_UÐe²Ž√ ôË ¨WOÃU³Ã« ÂUEFÃUÐ d √ ]Ô Ò d?¼bë X?ÁUÝË ¨X?LK?ŽË ¨ XM?ÐË ¨XÄb?¼ w²?ë œ«bł_« Èu?Á pÄœ w? ŒdB?²Ý_Ë Ò Ó Ó Ô d¦ÔOÃÚË ¨Âbë «c¼ dHOK ¨pÄœ w WLzU½ ¨pÁËdŽ w WMÄUJë ÈuIë Ác¼ Ê≈ ÆUÎFOÒÞ UNà œUI½U Ô Ú Ò Æ UNKLŽ qLFðË ¨ WO½UŁ dNE²Ã ¨ÂdDC¹Ë Î Ó Ú X½U fÃb½_« ÊS øW¹uÁ WÄ√ w nOF{ wK¦Ä VÃUÞ lMB¹ «–UÄ ∫qIð ô Ó Ò Ò Ò Ú Ô rNÒMJÃË ¨nF{√ W$dHë »öÞ sÄ U¼œ«Ë— ÊUÂË ¨ÈuÁ√ U¼dBŽ vÃ≈ W³ MÃUÐ Ó Ò Ò »Ëc¹Ë ¨X½√ UNÐ V−Fð w²Ã« …uIë Ác¼ «uFMB¹ Ê√ ¨rNHF{ vKŽ «uŽUD²Ý« Ò Æ „dOžUNO ÆWÃË«b²Ä ∫‰Ëœ Ó Ô ‚dAë w Ë ¨WGÄœ√ ‚dAë w Ê≈Ë ª‰Ëœ ÂU¹_«Ë ¨»ôËœ wš√ U¹ d¼bë Ê≈ Î Ò Ï Ó Ô Ó ÓÚ Ò5OÁdý ‚dAë vÃ≈ «ËœuŽË ¨pÐU× √Ë X½√ tOÃ≈ tKLŠU ªrKFë ‚dAë hIM¹ sJÃË ¨ôUÄ ‚dAë w Ë ¨bŽ«uÝ Ò Ô Ó Ô Ú Î Ó‰UMð bÁ ¨UN½uÃUMð WÁ—Ë X Oà rJ²LNÄ Ê√ «uLKŽ«Ë ¨rN²OÐdGÐ ÊuOÐdGë e²F¹ UL ¨WÃœUFë …dO)« rJ²OÁdAÐ s¹e²FÄ Ô Î Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò ÆUN½uO×ð WÄ√ rJ²LNÄ sJÃË ¨¡«b−²Ýô«Ë WÁd Ã«Ë gGÃUÐ Ú Ô Ò Ò Ò Ò ¨wš√ U¹r?N?²?ŽUM Ë rNð—U&Ë ¨rNA¹U?F?Ä w? rNŽU{Ë√Ë ¨ÂuIë ‰«uŠ√ ”—œU ¨XÁuë sÄ U?FÝ«Ë  błË «–≈ Î Ó¨UNLKF²Mà WM (« ÊËb¹ Ícë qÁUFë bÁUMë 5FÐ dEMð Ê√ vKŽ ¨rNð«bI²FÄË rNÁöš√ sŽ Y×Ð«Ë ¨rNÝ—«bÄË Ó Ò Ò¨U¹«e*«Ë sÝU;« ô≈ «Ëd¹ rK ¨»dFë ¡UMÐ√ sÄ œö³Ã« pKð sŽ «u³²Â s¹cë ¡ôRN sJð ôË ¨UN³M−²Mà W¾O Ã«Ë Ò Î Ú Ò  ÔÆÎUMOÄ√ UÁœU ôœUŽ s ¨ÚsJÃË ¨»uOFë ô≈ «ËdB³¹ rK ¨»dGë ¡UMÐ√ sÄ ‚dAë sŽ «u³²Â s¹cë p¾ÃËQ ôË Î¨UNOKŽ tKë bLŠ«Ë ¨U¼—bÁ ·dŽU ¨ÊU1ù« WLF½ w¼ pOKŽ tKë UNLF½√ WLF½ sLŁ√ Ê√ rKŽU ¨wš√ U¹ bFÐË Ó Ú Ú Ó ] Ô Ú Ô Ó Ú  ÚÓ Ò sÄ „c?F¹Ë ¨—«d?ý_« sÄ p?LB?F¹ ¨p?O?K?Ž lKD?Ä t½√ d–«Ë ¨U?L?z«œ tKë V?Á«—Ë ¨p?F?Ä tKë d?ð tK?ë lÄ sÂË Ò Î Ó Ò ∂∂
 • 72. ÆdO)« vÃ≈ pI uÔ¹Ë ¨ÊUDOAë Ú ÓœöÐ q?šË ¨„bKÐ vÃ≈ bŽË ¨p?²F²Ä√ Âe?Š« ¨d?Dš w pÁöš√Ë pM¹œ Ê√ U?N?O? dFAð w²Ã« WE×Kë w Ë = Ú Ô Ó Ó Ú Ò  Æ‚öš_«Ë s¹bë »U¼cÐ ô≈ ¡w−¹ ô ÊU Ê≈ rKFë sÄ „b¹ iH½«Ë ¨U¼UMÐ sÄ vFMð WÐdGë  Ò Ô Ô Ó ÆtðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë pOKŽ Âö Ã«Ë ¨pÁöš√Ë pM¹œË pÓ H½ tKë Ÿœu²Ý√ Ô Ó Ó Ó qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« Î  Ó   ÆhMë ‰öš sÄ pÖ `{Ë√ ÆUFÄ »_«Ë Œ_« nÁuÄ u¼ tOš√ sÄ VðUJë nÁuÄ ÊUÂ Ô ± Ó ÓÓ  ∫WOðü«  «—U³Fë 5Ð lIð w²Ã« dIHë ‰öš sÄ WÓ Ozdë dJHë 5Ð√ Ó ≤ Æ…UO(« Âô¬ ŸULÔł ¨wš√ U¹ Ÿ«œuëÆÆÆÆÆÆW−O²Më  dNþ ULK √  Ô Æs¹dAFë o¹dÞ w X½√ËÆÆÆÆÆÆÆWOÃUJðô« UM²OÐdð W¾ODš wš√ U¹ UNMJÃË » Ò ÆWLK Ä WIOIŠ t½√ vKŽ ‰UI¹ UÄ cšQð ôÆÆÆÆÆÆÆ—u× Ä bKÐ vÃ≈ wA9 p½≈ à ] Ú ] ÆÂuIë ‰«uŠ√ ”—œ«ÆÆÆÆÆ 5½bL²Ä UNK¼√ sJ¹ Ê≈ Ò œÆpÁöš√Ë pM¹œË p H½ tKë Ÿœu²Ý√ÆÆÆÆÆÆÆÊU1ù« WLF½ w¼ pOKŽ tKë UNLF½√ WLF½ sLŁ√ Ê≈ ‡¼ Ò ∫W×O×Bë WÐUłù« ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ≥  Ó Ó ∫…—u VðUJë wšQÐ d׳ë  dÓ Ä w²Ã« WMOH Kà  bÐ √ ÆWCÄUž ÆW9UÁ ÆWO¼«“ ∫ÁUš√ Ê_ ªV¹dGë bK³Ã« pÖ w «bOŠË ÁUš√ —uBð 5Š UO H½ UHF{ VðUJë fŠ√ » Ò Î Ò ÎÒ Î Ó ÆdH ë b²F¹ rà  ÆWOB Aë ‰öI²Ý« vKŽ QAM¹ rÃ Ò Æ…d¼Uþ dOž t³¼«uÄ X½UÂ Ó ∫ÁbKÐ Ê_ ªÊ«dLŽ sÄ bK³Ã« pÖ w Èd¹ U0 ÓdN³¹ ô√ tOš√ vÃ≈ VðUJë VKÞ Ã Ô Ó ÚÔ ÆtMŽ ULKŽ qI¹ ô Î Ò ÆtMŽ U½«dLŽ qI¹ ô Ô Ò ÆÂuIë p¾ÃË√ «uLKŽ s¹cë …cðUÝ_« V$√ Ò ∫—bBÄ t½_ ªöO³Ý tOÃ≈ ŸUD²Ý« UÄ rKFë VKÞ vKŽ ÁUš√ VðUJë eHŠ Ò Î Ó œ Æ…uIë Ò Æs¹dšüUÐ ‰UBðô« ÆqLFë ∂∑
 • 73. øhMë w ¡Uł UÒ2 pÖ vKŽ ‰b¹ WOðü« dOÐUF²Ã« Í√ ÆtÝË—œ wIK¹ u¼Ë nBë w UzœU¼ VðUJë «bÐ ‡¼ Ò ^ Ò Ò Î ÆW1eFë ÍuÁ Ò ÆdzUDë sÂUÝ ÆVKIë nł«Ë  ∫©tKë VÁ«—® vMFÄ Ë ÆtLOÃUFð nÃU ð ô Æt¹b¹ lM vÃ≈ dE½« ÆW×OB½ qJÐ cšÆdOG²Ã« «cNà d¼UEÄ WŁöŁ d–√ ÆWÝ«—bë ‰öš tO rOI¹ UÄbFÐ dOG²¹ bÁ »dGë w rKFë VÃUÞ Ê√ VðUJë d– ¥ Ò Ú Ô ] ÓÓ Ò ÆW dF*« VKÞ sŽ v½«u²¹ ô√Ë ¨WK²<« ¡«u¼_« sŽ lHðd¹ Ê√ V−¹ ¡d*« Ê√ vKŽ hMë sÄ ‰U¦0 wð¬ Ò Ò Ò µ ∫UL¼d–√¨Íœ—uë sЫ ‰uIÐ vMF*« YOŠ sÄ ÊU²NO³ý ÊUð—U³Ž ”—bë w  œ—Ë Ò  Ó ∂ Æq?B??Š b??Á U??Ä v??²? H?ë Ôq?? √ U??L? ½≈ Ó Ó Ò «b?? Ð√ w?? K? ?B? ? Ë w?? K? √ q?? I? ð ô Ú øt¹√— vKŽ qOÃb²Kà UNÁUÝ w²Ã« Z−(« UÄ ¨‰Òb³²¹ Ê√ sJ1 »dFë ‰UŠ Ê√ ÁUš√ lMI¹ Ê√ VðUJë ‰ËUŠ Ô Ô ∑øtOKŽ ÁUA ¹ ÊU Ícë UL ¨t²ÒOÁdAÐ «e²FÄ t²Ý«—œ ¡UN²½« bFÐ ‚dAë vÃ≈ œuF¹ Ê√ ÁUš√ VðUJë i×¹ Ò Ò ∏ ÆULNMÄ q nÁuÄ `{Ë√ ÆrKFKà U³KÞ »dGë vÃ≈ s¹b «uë W³KDë sÄ 5²¾ 5Ð VðUJë qÐUÁ Ò Î π ÆpÖ sOÐ√¨»dGë  UFL²−Ä vÃ≈ tðdE½ w UOŽu{uÄ VðUJë ÊU ±∞ Ò ÎÒÆUNO  œ—Ë `zUB½ fLš d–√ ¨tðUOŠ w ÈËbł  «– …d³š VðUJë WÃUÝ— sÄ bOH¹ Ê√ ∆—UIë lOD² ¹ ±± Î Ô ∫qKŽ√ ±≤ Ò Æ…—u× Ä WÝ«—bKà UNOÃ≈ Áuš√ V¼– w²Ã« œö³Ã« Ê√ VðUJë d– √ Ò ÆrKFë vKŽ ÊUÄbIÄ ‚öš_«Ë s¹bë Ê√ VðUJë Èd¹ » ÓÒ Òø©ÊuÁdA² *« ¨WOÐdFë WÄ_« ¨s¹bë¨wÐdFë w{U*« ¨»dGë®∫wðQ¹ U2 q sÄ WÃUÝdë VðU nÁuÄ UÄ ±≥ Ò Ò Ò > ‰UOŠ WCЫ— WL Hë …dšU³Ã« È—√Ë ¨qOŠdë ·“Q¹Ë ¨dÄ_« oIײ¹ bJ¹ rà sJÃË ÆÆò ∫VðUJë ‰uI¹ ±¥ Ó ÒqOKë q¦Ä ÓœuÝ√ ¡UCHë w b²1 Ícë qzUNë d׳ë «c¼ vKŽ ÍdE½ wIÃ√Ë ¨_ú²ðË U¼—«u½√ lD ð ¡UMO*« Ò Æ «—U³Fë Ác¼ w  UÂd(«Ë Ê«uÃ_« sÄ «bÐ UÄ d–√ Æå¡UL ë tO VOGð Ë√ ¨¡UL ë w VOG¹ v²Š ∂∏
 • 74. ∫WÃUÝdë »uKÝ√ w Ëb³¹ ±µ Æ»UMÞù«Ë “U−¹ù« 5Ð jÝu²Ã« Ò Ã Æ»UMÞ≈ » Æ“U−¹≈ √ ∫sŽ «dO³Fð …dI q qN² Ä w ©wš√® WEHà VðUJë —d ±∂ Î = Ò ÓÓ Ò  Æt×zUB½ bOÂQð w t²³ž— » ]Ó Ó ÆÁU¹≈ t²³×Ä √ ÆWÝ«—bë vKŽ Áuš√ dÐU¦¹ Ê√ vKŽ t dŠ à ∫ÍuGà V¹—bð Ò ∫wðQ¹ ULO jš UN²% WLK q VB½ V³Ý d–√ Ò ÆåU¹œUŽ UŽ«œË p²ŽœËò ÎÒ Î Ò ÆåΫb¹d ΫbOŠË Êü« pKÒO ð√ w½√ Í—œ√ wÒMJÃËò Ó ÆåjÁ ÁbŠË d U ¹ rÃË ¨WKOà tK¼√ sŽ VG¹ rÃËò ^ Æå…d¹UGÄ W UI¦Ã …UŽœ ÊËœuF¹Ëò ∫WOzöÄ≈ …bzU¨Q?³?½√ ∫q?¦?Ä U?N?K?³?Á U?Ä W?Âd?Š f?M?ł s?Ä W?K?Ž ·d?Š v?K?Ž W? d?D²*« …eLNë V²Jð ∫W dD²*« …eLNë ≠√ Æ¡wý ¨¡qÄ ¨¡VŽ ¨ ¡Ídł ∫q¦Ä ¨dD ë vKŽ X³²Â UMÂUÝ UNK³Á UÄ ÊU ÊS ¨ƒd−¹¨T³M¹ ÎW?Áu?³? ?Ä …e?L?NÐ WÄu² Ä WLK Ë√ ¨©Q³½® q¦Ä nÃ√ vKŽ …eLNÐ WÄu² Ä WLK VBMë s¹uMð o( «–≈ ≠»Æ¡U³½√ XFLÝË ¨Q³½ XFLÝ ∫‰uIð ¨nÃ√ tI×Kð Ê√ ÊËœ …dýU³Ä …eLNë vKŽ s¹uM²Ã« rÝ— nÃ_UÐ Î Î dO³F²Ã« ÆWO½«ušù« WÃUÝdë sŽ t²LKFð UÄ «dÂc² Ä ¨o¹b vÃ≈ WÃUÝ— V²Â√ Ò Î ∂π
 • 75. √ ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ Æg¹Ë—œ œuL×Ä vÃ≈ rÝUIë `OLÝ sÄ WÃUÝ— ªbFÐË ¨pðUÁË√ tKë bFÝ√ ¨œuL×Ä wš√Æ”Q?O?ÃUÐ dOJH²Ã« œd−Ä ¨dOJH²Ã« b¹—√ ôË ¨ö?O?³Ý WŠ«dKà bł√ ô ¨bOMŽË VFð ¨wI¹b U¹ VFð wM½S ÎÎ «—UBŠ …d U×Ä …d UMë w²Ã«ež Ê≈ øpÖ ‰uÁ√ Ê–≈ sLK ¨Œ«dBë w W×ÄUł W³ž— VN½ wM½≈ pà qÁ√ rà Ê≈Ë ÆwI¹b U¹ WE¼UÐ wŠË—Ë ¨ÎUI³DÄb uë ¡UCŽ√ UMðuš≈ œUŽË ¨W¹UGKà WI uÄ ©UOÂU uKÝuJOAð® vÃ≈ »dFë »U²Jë œU%« b Ë WKŠ— X½U bIÃUMOKŽ wIÐË Æ¡UDFë WF²ÄË “U$ù« ÕdHÐ öI¦Ä dšü« u¼ œUŽ UJO−KÐ vÃ≈ U½b Ë Ê√ UL ¨…œUF ë sÄ dO Ë bOBÐ ÎvÝ—√ bÁ œU%ô« «c¼ ÊuJ¹ bFÐ ULO Ë ¨◊ËdAë UMà d «u²ð 5Š pÖ qFHMÝË ¨…bO²Fë UM²K−Ä —«b ≈ dýU³½ Ê√Î U½UOŠ√ wà qO ¹Ë ¨bFÐ tKÁ√ rà UÄ ‰uÁ_ ªWOB Aë wÄuL¼ W½u²¹“ vÃ≈ ¡w √ Ê√ wIŠ sÄ `³B¹Ë ¨WMO²*« t Ý√ Æ—c¹ ôË wI³¹ ô —U−H½« vKŽ pýuÄ wM½√Ë ¨wðUOŠ WKOÞ U¾Oý qÁ√ rà wM½√ Ô ÎU?N?ëò ”U?¹—u²Ý« W¹«Ë— …¡«dÁ sÄ Êü« Xžd bIà øÂU¹_« Ác¼ w √dIð «–UL ¨…¡«dIKà XÁË p¹bà ÊU Ê≈bI qÐUI*UÐË Æ«dO¦Â UNzdL²Ý√ rà pÃcà ¨U²×½ qłdë UN²×½ bIà ƔU*« sÄ WIO½√ WFDIÐ t³ý√ UN½≈ Æåu²¹œUš Î Ú ÎUNO UÄ —bIÐ dFAë sÄ UNO Ë ÆUIŠ rOEŽ qLŽ UN½≈ ÆåqŠUMë bOLOÄò ‰UL —UýU¹ W¹«ËdÐ UNK³Á XF²L²Ý« XM ΠƩ·uðUL²¹«®Ë ©eO—UÄ®Ë ©fO«e²½«“U® ‰ULŽQÐ wMðd– bÁË W¹«Ëdë sĨd?FAë sÄ U?½«u?¹œ f?*√ Ê√ l?O?D?²Ý√ ô WÞU ³Ð ÆdFAë …¡«dÁ sŽ ÂU¹_« Ác¼ w Íe−Ž pMŽ wHš√ ôË Î Æ…dÐUŽ WO{dŽ WÃU(« Ác¼ ÊuJð Ê√ uł—√ËÎ «d?Ä√ d?H? ?ë X?K?F?ł ·Ëd?þ  QA½ bI w²OŠU½ sÄ UÄ√ Ærz«œ dHÝ vKŽ ‰eð rà pKFà ødH ë sŽ «–UÄ˨WOÐdGë UO½U*√Ë ¨…bײ*«  U¹ôuÃ«Ë ¨UOëd²Ý√Ë ¨bMNë vÃ≈  «uŽœ qOłQðË —«c²Žô« vÃ≈ w½dD{« U2 ¨«dO Ž Î ÆUO½UÄË—Ë ¨ÊU½uOÃ«Ë ¨«d²J½≈Ë`?ÃU?I?*« e?¹e?F?ë b?³Ž —u²Âbë dŽUAë UMI¹b …uŽœ WO³Kð wN ¨UNÐ ÂuÁ√ Ê√ U?I?Š v?M9√ XM w²Ã« WLN*« UÄ√ Î ÆUM³Fý W{UH²½« rŽbà ¡UFM w »dFë 5HI¦*« …Ëb½ w W—UALKà ∑∞
 • 76. w dzUÞ q¦Ä  uÄ√ Ê√ wKŽ ÊuJOÝ q¼Ë ødO³Jë wMÞË …—U¹“ ÂdŠ√ v²Ä vÃ≈ øwš√ U¹ Ác¼ w¼ WL Á W¹√Ë Ò ÔÊ√ Ê«bI²F¹ 5ŠUMł vKŽ ÎUIO{ UBHÁ ¨t²ÐUŠ— vKŽ qE¹ t½√ ô≈ ¨rÃUFë «c¼ w «dO¦Â ÂuŠ√ wM½√ `O× øhHÁ Î Î °°…dÄUFë wÃU)« lÐdë ¡ULÝ w¼ …dOš_«Ë vÃË_«Ë WOIOI(« UL¼¡ULÝ«—«b?ł f?LKð Ê√Ë ¨wM1 qHÞ dFý VŽ«bð Ê√ „uł—Q ¨…ËbMë Ác¼ w „—UAð Ê√ X½√ pà iOÁ «–≈ UÄ√Î Ò °„UM¼ sÄ rJOš√ b¹ Ác¼ ∫‰uIð Ê√Ë ¨…d−ýË …c U½ vKŽ XÐdð Ê√Ë ¨¡UFM sÄ °„UM¼ sÄ rJOš√ VKÁ «c¼ ∫rNà qÁË ¨UMÝU½Ë UMðuš≈ ` U Ë ÔrÝUIë `OLÝ Øg¹Ë—œ œuL×Ä ∫qzUÝdëUHOŠ ¨p ÐdŽ —«œÂ±ππ∞ WMÝ ¨≤◊ ∑±
 • 77. W½«uŽ sÐ dAÐ ≤± ©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈® hMë Íb¹ 5Ð Ò»U−Žù« «c¼ sŽ Ô¡«dFAë Ôd³F¹Ë ¨d¹bI²Ã«Ë »U−Žù« oײ ¹ UÄ a¹—U²Ã« oLŽ w b²L*« ÍdFAë UMŁ«dð w Ò Ó ^ Ó Ò Ò ]   Î ÌÀb?ײðË ¨WO UIÃ«Ë d×³Ã«Ë Ê“u?ë w UNKŁU9 …bOBÁ …b?OBIÐ V−F*« d?ŽUAë rEM¹ Ê√ UNMÄ ¨…œb?F²Ä qzUÝuÐ Ô Ô Ó ÒvL ¹ UÄ «c¼Ë ¨qO _« dŽUAë vKŽ tÁuHð U0—Ë ¨W¹dFAë tð—bÁ UNÃöš sÄ dŽUAë dNE¹ ¨tð«– Ÿu{u*« sŽ Ò Ô  ÓÒ Ó Ô Ô Ô Æ© U{—UF*« dFý® wÐdFë UMÐœ√ ww  œ—Ë ¨WÒOŁ«dð …bOBIÐ dÒŁQð bÁ ©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈® d UF*« dŽUAë Ê√ b$ ¨UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« …bOBIë w Ë Ô Ó Ó ] Ô Ò ÌÒ ] Ó Ò ¨WOÃUOš WO?B ý sŽ ÊUðbOBIë ÀbײðË ÆUN{—UF ¨Òw?½«c?LNë ÊUÄeë l¹bÐ qCHë wÐ_ ©W¹dA³Ã« WÄUI*«®¨U?Ä«bIÄ UŽU−ý U?Ý—U? ÁdI lÄ ÊU tM?JÃË ¨tÄuÁ w U?ÂuKF «d?O?I? QA½ Ícë ¨W½«uŽ sÐ dAÐ WO?B ý w¼ Î Î Î Ò] Î Î Òn?Ã√ ¨UOÃUž «dNÄ VKÞ rŁ ¨i? — t]LŽ sJÃË ¨sOIzU ‰ULłË Ìs? Š  «– X½U w²Ã« WLÞU tL?Ž WMЫ VDšÓ Î Ó ] ÚÓ  Ó Ó Ó Ò ¨d?ÞU<UÐ ÏW¾OKÄ W?Ž«eš WKO³Á vÃ≈ o¹dDë ]Ê√ r?KF¹ ÊU t½_ ªtOš√ sЫ sÄ h?K? ²¹ wJêWŽ«eš ‚u½ sÄ ÌWÁU½ Ó ÒÓ Ó ÒV¼–Ë ¨tHOÝ V× Ë ¨Áœ«uł ÏdAÐ vD²ÄU ¨ÊUF−Aë UNÐUN¹ WLOEŽ WOŠ UNO Ë ¨tJ² ”UMë vA ¹ bÝ√ UNO Ï Ô] Ô ÏvÃ≈ ÎWÃUÝ— bÝ_« ÂbÐ tBOLÁ vKŽ V²ÂË ¨tK²ÁË dAÐ tMÄ sJ9Ë ¨Á“—UÐË bÝ_« wIK ¨tLŽ WMÐô «dNÄ VK−OÃ Ï Ó Ò Î Ó ∫UNO ‰uI¹ tLŽ WMЫ Ò «d?? A? ?Ð „U?? š√ d?? Ðe?? N? ?ë v?? Áô b?? ÁË Ô ÌX??³??š s??D? ³? Ð  b??N? ý u??à r??ÞU?? √ ÚÓ Ó…]bŽ ÌdAÐ q²Á W d tà ÕuKðË ¨Á“—U³¹ ¨”Q³Ã« b¹bý r¦KÄ qDÐ pÖ bFÐ tà dNE¹Ë ¨UNK²I¹Ë vF _« vIK¹Ë  Ô Ô Ï Ò ÏÏdAÐ ÃËe¹ ÊQÐ W¹dFAë WBIë wN²MðË ¨W½«uŽ sÐ dAÐ sЫ u¼ r¦K*« qD³Ã« «c¼ Ê√ dNEOà ¨qFH¹ rà tMJà ¨ «dÄ Ò Ô Ò Ò Ó Ó Ò Ó Ò Ò ÆU¼dNÄ qł√ sÄ dÞUš w²Ã« WLÞU sÄ tMЫ ÓdAÐ VKG²¹ UNO Ë ¨bÝ_«Ë ÌdAÐ 5Ð X9 w?²Ã« …“—U³*« —uB¹ wBBIë dFAë sÄ UM¹b¹√ 5Ð Ícë hMëËÏ Ò Ò Ò Ò Ò ÆtK²I¹Ë bÝ_« vKŽ ÔWKŠ— ¡UMŁ√¨Â±π∞≥ ÂUŽ WOÃULAë UJ¹dÄ√ w bÃË ¨ÊUM³Ã sÄ d UFÄ wÐdŽ dŽUý WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈ dŽUAÃ«Ë Ò Ô Òs¹Ë«Ëbë sÄ W?ŽuL−Ä tà ¨…—uDMOŽ WÝ—bÄ w rK?FðË ¨WKOL« WFO³Dë Y?OŠ ÊUM³Ã w ‘UŽ ¨„UM¼ t¹bëuÃ Ï Ó Ò Ô Ô Æ±π¥∑ ÂUŽ w uð ÆU¼dOžË ¨…—U¦OIÃ«Ë ¨VKIë ¡«b½Ë ¨¡«uKž ∫UNMÄ W¹dFAë Ò ∑≤
 • 78. W½«uŽ sÐ dAÐ ©d «uë® ÆWO½U¹dÝ w¼Ë ¨”UMë ∫ uÝUMë Ò Ú Ó  Ò Ó  Ô Ú «—b??Á  u??ÝU??M?? ë w?? p?? M? Ä l??Ó —_ Ú Ò Ì Ú ÓÚ Ó Ô Ó «d?? ?A?? ?Ð Ê≈ ød?? A?? ?Ð —b?? ?Á q?? ?N?? ?−? ?ð√ Ó l?L?« l?L?ł w¼Ë ¨‰UL« ∫d?ŽUÐ_« «d?? ÓI??Ä ·d?? F? ¹ r?? à n?? N? J? ë d?? O? žË Ò Ó Ú Ó Ó Ó Í—«d?? ?³?? ?ë w?? d?? ŽU?? ?Ð_« 5?? ?Ð U?? L?? ?½ Ó Ó  Ó Ó Ó Ó ÆdOF³Kà ÆWłUŠ ∫dÞË Ú Î Ó Ó  Ú ÓÓ Ó «d?? ? ?Ä√Ë «d?? ? ?ÞË t?? ? ?Ð  —e?? ? ?Š b?? ? ?ÁË Ó Ú ÓÓ Ï Ó Î Ú Ó Âu?? ? ¹  «– “u?? ? ?−? ? ? Ž «d?? ? ?A? ? ? Ð  √— Èd?? Š√ ·U?? O? ?C? *« p??L?? Ž W?? M?? ÐU??ÐË Ó Ó Ò Ó Ó Ì ”Ëd?Ž s?Ž Y?×?³?ð X??½√ ∫X?ÃU?I? Ó Ô Ó Ó Ú Èd??A?Ð s?? ? (« w?? U??N?½≈ ∫X??ÃU??I?Ó Ó Ô Ô Ò Ú Ó øs?Ú ?Š  «– w?¼ q?¼Ë ∫U?N?à ‰U?I Ì Ô Ô Ó Ó Ú  «Òd?? ? ? ?1 Ê√ t?? ? ? O? ? ? ? —b?? ? ? ³? ? ? ?ë v?? ? ? M?? ? ? 9 Ô Ò t?? ? M? ? Ä q?? ? O? ? K?? ?ë ÊQ?? ?  d?? ?F? ? ý U?? ? N? ? Ã Ó Ò ] Ï Ó ÆŸdÝ√ ∫nš Ò «d?? ?ł“ t?? ?M? ? Ä v?? Áö?? ¨ t?? ?H? ? ýU?? ÂË Ú Ó Ô Ô Î Ú Ó Ó ôc?? ?ł Ê«u?? ? A?? ?½ t?? ? L?? ?F?? ?à n?? ? ? ? Ó Ú Ó Ò Ó Òs??J? ?ð X?½U? W?O??Ðd??Ž W?K?O?³?Á ∫W??Ž«e?š Ò «d?? N?? Ä p?? M? ?Ä W?? Ž«e?? š s?? Ä w?? M? K?? ½√‰U?L?Aë vÃ≈ XK%—« ¨sLOë Ú Ó Ó Ó Ó Ô Ú Î Ú Ó Ó U?? ?L? ?N?? ý X?? ?M? ? U?? Ä «–≈ ∫t?? à ‰U?? ÁË Ô Ó Æ»—QÄ ÒbÝ ŸÒbBð dŁ≈ «d?? ? J?? ? ?¹ v?? ? ?²?? ? Š Ád?? ? ?N?? ? Ä Ãd?? ? ?Ý√Ë Ò Ô Ò ÔÓ Ú Ô Ó  t?? ? O? ? ? w?? ? Ðd?? ? F?? ? ë …—u?? ? Ý X?? ? ÒÐb?? ? = Ó Ó ÔÓ Ú Ó Ú ÆVCžË …bŠ ∫…—uÝ Ò Ú Ó ÆlÞUIë nO ë ∫“«d« Ô «d??L??ł t?? M? Ä ÔY??H??M? ¹  u??*« V?? O? N??Ã Ú Ó Ô Ô Ó Ú Ó Ô  Ó «“«d?? ? ł t?? ?²? ? ÃU?? ? L? ? Š w?? ? ÓV?? ? M?? ?łË Î Ó Ô  Ó Ò Ó   Ó  «d?? ²? ?Ý t?? O? ?K?? Ž r?? ?O? ?×? ?« s?? Ä ÊQ?? Â Ó ] Î U?? ? ? ³? ? ? O? ? ? ¼— «Îb?? ? ?Ðd?? ? ? Ä u?? ? ?« ÊU?? ? ?ÂË Ó Ò ÓÚ Ô Ò Ó Ó Èd?? Â– ·u??O?? Þ t?? ðd?? ÄU?? Ý U?? M? ?O? ŠË Ú Ô Ô Ô Ô ÚÓ Ó Î Ó Î U?? M? ?O? Š »U?? G? ë n?? O? ?H? Š Ád?? ÄU??Ó ? ?  Ô Ó Ô Ó «d?? ?A?? ½ ‰U?? ?Äü« v?? ?K? ?Ž U?? ¼d?? A?? ?M? ?¹Ë Ú Ó Ô Ô Ó Î ÒÓ Ú ÓÔ Ú  U?? O??Þ b?? O? ?³? ?ë Íu??D??¹ d?? A??Ð U?? L? ?O? Ë «d?? F? ?A? ?Á«Ë r?? −? Š√Ë v?? Äœ œu?? L? ł Ò Ó Î Ô Ô Ô Á«d?? ? ?²?? ? ?Ž«Ë q?? ? ?H? ? ?ł√ d?? ? ?N?? ? ?*U?? ? ?Ð «–≈ Ô Ó Ó Ú  Ú Ô ÚÓ  «d?? ?Ðe?? ?¼ U?? ? ¼U?? ?¹U?? ?M? ? Ł w?? ? d?? ?B?? ?ÐQ?? ? Ó Ó   t?? ¹d?? þU?? ½ w?? łU?? ¹b?? ë w?? b?? L? ?žQ?? ] «d?? N? Ä  d??I??Ž ∫‰U??I? W??F? A? F? A??Ä Ô Ó Ô Ï Ó Ô  Ú Ó Ó Ú Ô t?? O?? ?²?? K?? ?I?? Ä s?? ?Ä …u?? ?A? ?½ ÚX?? {U?? ? Ë Ï Ó Ó ÆULzUÁ X³Ł ∫«cł Î Ò  Ú «d?? ?H?? ?ð s?? à Óp?? ?½S?? X?? ?³?? Ł« ∫‰U?? ?ÁË ] Ú Ô Ó ÈËd?*« n?O?Ò ?ë v?C?²½« «c?ł 5?ŠË Ò Ó Ô Ó ∑≥
 • 79. «d?? Ó ^Y?? G? ?ë »U?? Ðc?? ?ë p?? Ð d?? B?? ¹ Ò Ô Ò Ó ] Ó Ò Ô Ó Ì Ô v?? ²?? Š Y?? O? ?à U?? ¹ l?? ł«d?? Ð X?? ? ?K? ? Ò Ô  Ó Èd?? ?Ó ? ? ð «b?? ?Ý√ U?? ?L? ? ¼ö?? ? ÊU?? ?J? ? ÓÎ Ó  t?? ? O? ? —U?? ? B? ? Ð_« X?? ? ³? ? ¦? ? Ä Âb?? ? Á√Ë  Ó Ô ÓÓ Ú Æ·U ¹Ë ŸeH¹ ∫‚dH¹ Ú Ô  Ó «d?? ?H?? ?þ V?? ?ÚŁu?? ?K? ? à …—U?? ?ð j?? ?Ô ? ? ³?? ?¹Ë Î Ô Ú Ó Î Ú Î Ô Ú «—u??Þ t?? M?? Ä Ô‚d?? H?? ¹ Y?? O? ?K? ?ë ÊU?? ÂË Ó Ú Ó Ô Ó Ú Ó Î Ú Ó  Ô Ô  Ó Ô «d?? ? ?ðËË U?? ? ?F? ? ?H?? ? ý t?? ? ?Ð t?? ? ?H?? ? ý«d?? ? ?¹ Ï Ô Ó Ï Ó Ó »u?? C?? ?ž V?? N?? ?à t?? ?þU?? ×? ?Ã√ w?? ? Ë Ú ÆwKG¹ ∫gM¹ ^ ÆtL ∫tÁbý «d?? ?Š√ U?? ?ÓL?? ?L? ? Š Á—b?? ?Ó Y?? ?H?? ?M? ? ¹Ë Ò Ó Î ÔÔ Ô Ô Ó —Ëd?? ? Š b?? ? Г t?? ? Áb?? ? A? ? Ð g?? ? M?? ? ‡? ? ?¹ Ï Ô Ó Ï ÓÓ  ^ Æ—UŠ ∫—ËdŠ Ò «Òd?? ?ý q?? ?O? ? K?? ?ë ‚«Ë— w?? ? d?? ?Ò−?? ?H?? ?ð  Ò  Ô Ó Ó Ó Ÿ«d??  U?? ?O? ? ½b?? ÃU?? »U?? ?G? ?ë Z?? ?{Ë Ï Ô Ò Ó ÆVzcÃUÐ q¦9 ∫»√cð ] Ó «d?? ?ÔŠ ÊU?? ?  d?? ?H?? ?M? ? C?? ?G?? ?Ã«Ë »√c?? ?ð Ò Ô Ó Ó Ó Ó ] Ó Î U?? ? ?ÝQ?? ? Ð t?? ? ?M? ? ? Ä a?? ? Ý—√ Á¬— 5?? ? ?ŠË Ô Ó Ó Ú Ô ÓÆbÝ_« ¡ULÝ√ sÄ ∫ÂUždCÃ«Ë dHMCGë «d?? ?A?? ? ÓŽ Ÿö?? ? {_« s?? ?Ä t?? ? à b?? ?I?? ? Ú Ú Ô ] Ó  Ú Ó Ó Ô Ó Ô Ô Ô Ú Ó Ó t?? O?? ?K?? Ž t?? ?K?? B?? ?M? ?Ä d?? ?A?? Ð o?? ?K?? Þ√Ë «d??−?? Ó —«b?? ÂU?? ? (« q??O? K?? ë v??K? Ž Ú Ó Ô  Ò v?? ? I? ? ?ÃQ?? ? t?? ? ð—u?? ? Ł Êu?? ? J? ? ë —U?? ? ŁË Ô ÓÓ Ú Ó Ô Ó Æ»u³B*« ∫‚«dN*« «d?? L?? š ‚«d?? N? *« Âb?? ë »d??ý r?? ÂË Ô Ò Ó  Ó Ú  Ú = Ô Ó Ó Ó Î«d??A??Ð ÂU??žd?? C??ë b??N?? A? Ä d??J? Ý√Ë Ú «d?? F?? ?ý ‰u?? ?K?? D?? ?*« Âb?? ?ÃU?? Ð t?? ?O?? K?? ?Ž Ú  Ô Ú Ó ] Ú Ó v?? ?K?? ? Ä√Ë t?? ?M?? ?Ž t?? ? B?? ?O? ? L? ? Á b?? ? I?? ?Ó Ó Ú Ô Ú Ô Ó Ó ] Ó  Ô Ó  «d?? A? ?Ð „U?? š√ d?? Ðe?? ?N?? ë v?? Áô b?? ÁË Ì Ó  Ú Ó Ú Ó  X??³? š s??D? ³? Ð  b?? N? ý u??à r??ÞU?? √ qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ø ‰Ë_« XO³Ã« w VÞU<« sÄ Ò ± ø W½«uŽ sÐ dAÐ vÐdð s¹√ Ò ≤ ø WKOLł rŽ WMЫ tà Ê√ lLÝ UÄbMŽ dAÐ nÁuÄ UÄ > ] ≥ ø t²MЫ b¹ dAÐ VKÞ UÄbMŽ rFë nÁuÄ ÊU «–UÄ Ò ¥ Æ UL¼d–√ ¨ ÊU¾Oý ÁdÄUÝ WÐUGë w dAÐ —UÝ UÄbMŽ µ Æ ULN×{Ë√ ¨ ÊU²CÁUM²Ä qF U𜗠t½UBŠË dA³Ã ÊU öOà bÝ_« dNþ UÄbMŽ Ò Î ∂ ∑¥
 • 80. Æ pÖ vKŽ ‰b¹ Ícë XO³Ã« œbŠ√ ¨ bÝ_« q²I¹ Ê√ dAÐ ŸUD²Ý« ^ Ò Ô Ï ∑ ø bÝ_« q²Á UÄbMŽ dAÐ qF «–UÄ ∏ ∫wðQ¹ U2 WO×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ Ò π ∫ …bOBIë Ác¼ w WBIë √ Ò ÆWÒ¹—uDÝ√ ≠≥ ÆWOFÁ«Ë ≠≤ Ò ÆWOÃUOš ≠± Ò ∫ t³ Â√ UÒ2 dŽUÐ_« 5Ð ¡«d×Bë w W½«uŽ sÐ dAÐ vÐdð » Ò ÆWIHAÃ«Ë VKIë WÁ— ≠≥ Ò ÆÂRKë ≠≤ Æ …uIÃ«Ë WŽU−Aë ≠± Ò ∫ wMFð åt¹dþU½ włU¹bë w bLžQ ò à ÆÎU¾Oý tO Èd¹ ô UJÃUŠ ÂöEë ÊU ≠≤ ÆÂöEë w tHOÝ q²Ý« ≠± Æ pÃUM¼ UÄ ÈdOà ÂöEë w …bAÐ ÁdE½ e— ≠≥ Ò  ∫ w¼ å ÈdŠ√ ·UOC*« pLŽ WMÐUÐËò tÃuÁ w ·UOC*« WLKÂ Ò œ Æ —bBÄ ≠≥ ÆWGÃU³Ä WGO ≠≤ ÆqŽU rÝ« ≠± ∫ vKŽ tO …œU¹eë ‰bð Ícë ©bЗ«® qFHë sÄ qŽU rÝ« å «ÎbÐdÄò ‡¼ ^ ] Ò Æ VKDë ≠≥ ÆnKJ²Ã« ≠≤ Ò ÆWGÃU³*«Ë …uIë ≠± Ò ∫ u¼ åø dAÐ —bÁ qN&√ò ∫tÃuÁ w ÂUNH²Ýöà wžö³Ã« vMF*« Ë Ò Æ —UJM²Ýô« ≠≥ ÆwIOI(« ÂUNH²Ýô«≠≤ Ò ÆwHMë ≠± ∫å«dðËË UFHýò tÃuÁ w Ú Ó Î “ Æ l−Ý ≠≥ Æ‚U³Þ ≠≤ Æ”UMł ≠± ∫ XO³Ã« «c¼ w ¨©r®WLK å«dLš ‚«dN*« Âbë »dý rÂËò ∫ tÃuÁ w Õ ÆpÖ dOž≠≥ ÆW¹d³š ≠≤ Ò ÆWOÄUNH²Ý« ≠± Ò UOÐ_« œbŠ√ ¨ Èdš√ WNł sÄ bÝ_«Ë tÒLŽË “u−FÃ«Ë ¨WNł sÄ W½«uŽ sÐ dAÐ 5Ð —«uŠ …bOBIë w Ò  Ï ±∞ Æ pÖ vKŽ ‰bð w²Ã« Ò^ ∫wðQ¹ UÄ UNMÄ Ãd ²Ý√Ë ¨…bOBIë vÃ≈ œuŽ√ ±± Æ nO ë vKŽ ‰bð w²Ã« ¡ULÝ_« ^ √ Æ bÝ_« vKŽ ‰bð w²Ã« ¡ULÝ_« » Ò^ ∑µ
 • 81. ¨  u?B?Ã«Ë ¨W?Âd(«Ë ¨Àb(« WŽdÝË ¨ W¹u?O?(«Ë ◊U?A?M?ÃUÐ i³Mð WŠuà —u?Bð ©≤∂≠±≤®  U?OÐ_« ±≤ Ò Ò Æ UNO WÂd(« ×bð UMO³Ä ¨ pÖ vKŽ ‰bð w²Ã« ‰UF _« Ãd ²Ý√ Ò Ò ^ ∫ wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{Ë√ ±≥ Ò «d?? ? ? ?1 Ê√ t?? ? ? O? ? ? ? —b?? ? ? ³? ? ? ?ë v?? ? ? M?? ? ? 9 Ò Ú Ô Ò  Ó Ò ] t?? ?M? ?Ä q?? O? ?K?? ?ë ÊQ??  d?? ?F? ?ý U?? ?N? ?Ã Ï Ó √ Ú Ô Ô Ô Ó Ú Ó Ô  Ó «d??L??Ół t?? M? Ä Y??H??M? ¹  u??*« V?? O? N??Ã Ó Ô  Ó  «“«d?? ł t?? ²? ?ÃU?? ?L? ?Š w?? V?? ?M?? łË Ó Ò Ó »   «d?? ²? ?Ý t?? O? ?ÓK?? Ž r?? ?O? ?×? ?« s?? Ä ÊQ??   Ó ] ÎU?? ? ³? ? ?O? ? ?¼— «Îb?? ? Ðd?? ? Ä u?? ? « ÊU?? ? ÂË Ó Ò ÓÚ Ô Ò Ó Ó Ã «d??−?? Ó —«b?? ÓÂU?? ? (« q??O? K?? ë v??K? Ž Ú Ô  Ò v?? ?I? ? ÃQ?? t?? ?ð—u?? Ł Êu?? ?J? ?ë —U?? ?ŁË Ô ÓÓ Ú Ó Ô Ó œ ∫WOðü«  UOÐ_« w …“—U³*« ¡UMŁ√ bÝúà dŽUAë UNLÝ— w²Ã« …—uBë `ÄöÄ `{Ë√ ±¥ Ò Ú Ô  Ó «d?? ?H?? ?þ V?? ? ÚŁu?? ?K? ? à …—U?? ?ð j?? ? Ô ? ? ³?? ?¹Ë Î Ô Ú Ó Î Ú Î Ô Ú Ô Ó Ú ÓÔ «—u??Þ t??M??Ä ‚d??H??¹ Y?? O? K? ë ÊU??ÂË Ó  Ó Î Ú Ó  Ô Ô  Ó Ô «d?? ? ÚðËË U?? ? ?F? ? ? H?? ? ?ý t?? ? ?Ð t?? ? ?H?? ? ?ý«d?? ? ?¹ Ï Ô Ó Ï Ó Ó »u?? C??ž V?? N?? à t?? þU??×? Ã√ w?? Ë Ú «d?? ?Š√ ÎU?? ?ÓL?? ? L? ? Š Á—b?? ?Ó ÔY?? ?H?? ? M? ? ¹Ë Ò Ó ÔÔ Ô Ó Ï Ô Ó Ï ÓÓ  ^  —Ëd?? ?Š b?? ?Г t?? ?Áb?? ?A? ? Ð g?? ?M?? ?‡? ? ¹ ∫wðQ¹ ULŽ VOł√ pÖ ¡u{ w ¨tIOI% vÃ≈ dŽUAë vFÝ Ícë ·bNë WLÞU q¦9 ±µ Òø·bNë oOI%Ë ¨Àb(« lM w r¦K*«Ë ¨vF _«Ë ¨bÝ_«Ë¨rFÃ«Ë ¨“u−Fë ∫sÄ q —Ëœ UÄ Ò Ò > √ ørÒ¦K*« ”—UHë ÂUÄ√ «ełUŽ t uÁËË ¨bÝ_«Ë vF _« vKŽ dAÐ —UB²½« WÃôœ UÄ » Î Ì øåsÐô«ò r¦K*« ”—UHÃUÐ åWLÞU ò rFë WMЫ Z¹Ëeð WÃôœ UÄ Ã Ò Ò ∫wðQ¹ U2 XOÐ q VÝUM¹ UÄ WOðü« nÞ«uFë sÄ —U²š√ ±∂ Ò ]¨WO?L?(«Ë …u? ?M?ë ¨dJ*«Ë ÂRKë ¨rFë WMЫ V?Š¨ÕU?O?ð—ô«Ë d?BMë …ËöŠ¨rOLB²Ã«Ë …œ«—ù« ¨·u)« Ò Ò Æ5M(«Ë ‚uAë ¨»U−Žù«Ë d¹bI²Ã« «—b?? Á  u?? ÝU??ÒM?? ë w?? p?? M? Ä l?? Ó —_ Ú Ó Ó Ô Ú «d?? A?? Ð Ê≈ ød?? A?? ?Ð —b?? Á q?? N?? −? ?ð√ Ú Ò Ì Ú Ú Ó Ô Ó Ó «d?? ?ł“ t?? ?M? ? Ä v?? ?Áö?? ? ¨ t?? ?H? ? ýU?? ?ÂË Ú Ó Ô Ô Îôc?? ?ł Ê«u?? A? ?½ t?? ?L?? F?? ?à n?? ? ? ? Ó Ò Ó Ò «d?? ? ?J?? ? ? ¹ v?? ? ?²?? ? ?Š Ád?? ? ?N?? ? ? Ä Ãd?? ? ?Ý√Ë Ò Ô Ò ÔÓ Ú Ô Ó Ó t?? ? O? ? w?? ?Ðd?? ?F?? ?ë …—u?? ? Ý X?? ?Ðb?? ? = Ó Ó ÔÓ Ú Ó Ú Ò «d?? ?N?? Ä p?? ?M? ?Ä W?? Ž«e?? ?š s?? ?Ä w?? M? ?K?? ½√ Ú Ó Ó Ó Ó Ô Ú  ÎU?? L? ?N?? ý X?? M? ? U?? Ä «–≈∫t?? à ‰U?? ÁË Ú Ó Ó Ô Ó Ú  Ô Ô Ô ÚÓ Ó Èd?? – ·u?? O?? ?Þ Ôt?? ðd?? ÄU?? ?Ý U?? ?M? ?O? ?ŠËÎ Ó   ÓU?? M? O? Š »U??G? ë n??O? H? Š Ád??ÄU??Ó ? Ô Ó Ô Ó «d?? ?F? ?A? ?Á«Ë r?? ?−? ?Š√Ë v?? Äœ œu?? ?L? ?ł Ò Ó Ó Ô Ô Ô Á«d?? ? ²?? ? Ž«Ë q?? ? H? ? ?ł√ d?? ? N?? ? *U?? ? Ð «–≈ Ô Ó Ó Ó Ú  Ú Ô «d?? Ó Y?? G? ?ë »U?? ?Ðc?? ë p?? Ð d?? ?B?? ¹ Ò ^ Ô Ò Ó Ò Ó Ô v??²??Š Y?? O? à U?? ¹ l?? ł«d??Ð X?? ? K? Ò Ô Ó Ì °«d??L?? š ‚«d?? N? ?Ô*« ÂÒb??ë »d?? ý r?? ÂË Ú Ó  Ó Î  Ú = Ô Ó Ó Ó «d?ÚA??Ð ÂU??žd?C??ë b?N??A? Ä d??J?Ý√Ë ∑∂
 • 82. ÷ËdFë d «uë d×Ð ∫U¼œUA½≈ ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« √dÁ√ «d?? ? A? ? ?Ð Ê≈ d?? ? A? ? ?Ð —b?? ? Á q?? ?N? ? &√ ≠± ] Ì©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈ ® «—b?Á  u?ÝU?M?ë w? p?M?Ä l? —_  Íœ«u?? ?Ð Í—«d?? ?Ý√ d?? ?¼b?? ?ë ÕU?? ?Ð√ ≠≤ Ô Ò Ó©œU¹“ XMÐ W½ËbLŠ® Íœ«u?? ? Ð —U?? ? Ł¬ s?? ? ? ? ?×? ? ?K? ? à t?? ? à ÓÏ Ô Î U?? ŽU??F? ý  —U?? Þ b?? ÁË U??N? à ‰u??Á√ ≠≥ Ó Ú Ó Ô©…¡U−Hë sÐ ÍdDÁ® Ò w??Ž«d?ð s?à p?×?¹Ë ‰U??D?Ð_« s?Ä  ∫kŠô√ ∫wðQ¹ UL bAM¹ Áb& ¨‰Ë_« XO³Ã«  bA½√ «–≈ Ô Ò «d?A?Ð ÊØÊ≈ Êd?A?Ð —Øb?Á q?N?&√ Ó Ú «—bÁ  ØuÝU½ s Ó„ØsÄ l —_ Ú lODI²Ã« ÊuJ¹ ¨ÁœUA½≈ V Š XO³Ã« lODIð bMŽË ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» »≠» ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» »≠»s²KŽUÓHÔÄ ¨vÃË_« WKOFH²Ã« —u sÄ …—u w¼ WO½U¦Ã«Ë ¨©≠» »≠»® s²KŽUHÄ w¼ vÃË_« WKOFH²ÃUÚ ÔÚÓ Ú ÔÓÓ Ô Æ©≠≠»® sÃuF wN XO³Ã« —b w …dOš_« WKOFH²Ã« UÄ√ ¨©≠≠≠»® ÆXO³Ã« e−Ž w UNð«–  öOFH²Ã«  —dJð pÃcÂ˨7KŽUHÄ®wëu²Ã« vKŽ w¼¨e−Fë w ÀöŁË ¨—bBë w  öOFHð ÀöŁ sÄ ÊuJ²¹ Ícë XO³Ã«Ë Ò Æd «uë d×Ð vL ¹ ©sÃuF ¨7KŽUHÄ ∫wðü« ŸUI¹ù« V Š bAM¹ ¨pÃc w½U¦Ã« XO³Ã«Ë Íœ«u?? ÐØÊ—U?? ?Ł¬ ÊØf?? ?×? ?K? ?à u?? N? ?Ã Ó  Íœ«u?? ÐØÍ—«d?? Ý√ —؇?? ¼b?? ë ÕU?? Ð√ ∫wðQ¹ UL lDI¹Ë Ò ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠≠≠» ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠≠≠»w …dÄ ©≠≠»® sÃuF Ë ¨d−FÃ«Ë ¨—bBë W¹«bÐ w 5ðdÄ ©≠≠≠»® 7KŽUHÄ WKOFHð  —dJð YOŠ Ò Ò ÚÓ Ô Æe−Fë W¹UN½ w UNK¦ÄË —bBë W¹UN½ ∑∑
 • 83. ∫wðQ¹ UL lDI¹Ë ¨UOŽUI¹≈ bAM¹ t½S ¨YÃU¦Ã« XO³Ã« pÃcÂË Ò s?ŽU?F?ý Ø —U??Þ b?ÁË ØU?N?à ‰u?Á√ Ú Æw??Ž«d??ðØ s?à p?×?¹Ë ‰Ø U?D?Ð ú?M?Ä ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» » ≠ » s??Ãu??F? Ø7??K? ÚŽU??H? Ä Øs?²??K??ŽU??H? Ä Ú Ô ÔÓ ≠ ≠» Ø≠ » »≠»Ø ≠ ≠ ≠» s??Ãu??F? Øs??Ô²?? K??ŽU??H? Ä Ø s??Ô²??K??ŽU??H? Ä Ú Ô Ó Ú ∫ Z²M²Ý√ ∫w¼ ¨e−Fë w ÀöŁË ¨—bBë w ÀöŁ ∫ öOFHð XÝ sÄ d «uë d×Ð ÊuJ²¹ ± s?Ãu??F? Ó Øs?²??K??ŽU??H?Ä Øs??²??K??ŽU??H?ÔÄ s?Ãu??F? Ó Øs?Ô²??K??ŽU??H?Ä Øs??²??K??ŽU??H?Ä Ú Ô ÔÓ Ó Ô ÔÓ Ó Ú Ô Ó Ó Ô ÔÓ Ó Ô ©≠ ≠ ≠ »® Ús²KÓŽUHÄ …—u vKŽ ©≠» » ≠ »® s²KŽUHÄ WKOFHð wðQð ÔÚ Ô Ú ÔÓÓ Ó Ô ≤ ∫u¼ d «uë d×Ð ÕU²HÄ ≥ Ô ‰u?? ?F? ?Ó s?? ²?? K?? ?ŽU?? H? ?Ä s?? ?²?? K?? ŽU?? ?H? ?Ä Ú Ô Ó Ó Ô Ú Ô Ó Ó Ô Ô q?? O? ?L? ?ł U?? ¼d?? «Ë d?? F? ?A? ?ë —u??×? Ð ©±® V¹—bð ∫d «uë d×Ð ŸUI¹≈ kŠô√Ë ¨ öOFH²Ã« V Š WOðü«  UOÐ_« bA½√ «d?? ? ÔJ?? ? Ó¹Ø v?? ? ²?? ? Š Á—Øt?? ? Ä Ãd?? ? Ý√Ë Ò Ò ÔÓ Ú Ô t??O? ÍØw?Ðd?F?ë …—Øu?Ý X?Ðb? ∫‰U¦Ä Ò «d??L? ł t??M? Ä Y??H? M? ¹  u??*« V??O? N? à «“«d?? ?ł t?? ?²? ? ÃU?? L? ?Š w?? V?? M?? łË Î Ò «d?? ²? ?Ý t?? O? ?K? ?Ž r?? O? ?×? ?« s??Ä ÊQ?? Â Ò Î U?? ? ³? ? ?O? ? ?¼— «Îb?? ? ?Ðd?? ? Ä u?? ? « ÊU?? ? ÂË Ò Ò Èd?? – ·u?? O? ?Þ t??ðd??ÄU??Ý U?? M? ?O? ŠË Î Î U??M? O? Š »U??G? ë n??O? H? Š Ád??ÄU?? ? «d?? ?A? ? ½ ‰U?? Äü« v?? K? ?Ž U?? ¼d?? A? ?M? ?¹Ë U??O??Þ b??O? ³? ë Íu??D? ¹ d??A? Ð U??L? O? Ë Ò ©≤® V¹—bð ∫UNMÄ Òq w  öOFH²Ã« d–√Ë ¨d «uë d×Ð sÄ WOðü«  UOÐ_« lDÁ√ Ò U?? ?ÐU?? ?ðË ö?? ?Ý …«b?? ž w?? ³? ?K? ?Á «u?? K? ?Ý ≠±©wÁuý bLŠ√® U?? ?ÐU?? ?²? ? Ž t?? à ‰U?? L? ?« v?? K? ?Ž q?? ?F? ?Ã Ò ÂU?? ? N? ? ?Ý w?? ?M? ? ²? ? ÐU?? ? √ «–≈ X?? ?M? ? ÂË ≠≤ Ï©w³M²*«® ‰U??B? M??ë v?K?Ž Ô‰U??B? M??ë  d?Ò ? J?ð Ò Ò ∑∏
 • 84. Y?? ? O? ? ?ž „U?? ? I? ? ?Ý d?? ? O? ? Ý_« Â√ U?? ? ¹√ ≠≥ Ò©w½«bL(« ”«d uÐ√® ÌÚ Ô d?? ?O? ? Ý_« w?? ?I? ?à U?? ?Ä p?? ?M? ? Ä Ád?? J?? Ô Ó Ó ?Ð   U??M? O? ×? ³? U? p??M??×? B? Ð w?³??¼ ô√ ≠¥ Ò©Âu¦K sÐ ËdLŽ® U?? ?M? ? ¹—b?? ?½_« Ó—u?? ?L? ? š w?? ?I? ? ³? ? ð ôË Ô …U?? L? ? «u?? ½U??  v?? žu?? ë «Ëb??N? ý «–≈ ≠µ U?? ? ½u?? ? B? ? ?(«Ë q?? ?ÁU?? ?F? ? *« Êu?? ?Áb?? ?¹ Ò r?? ? ?¼«d?? ? ?ð ö?? ? ¡U?? ? ? ? ? ?*« s?? ? ł Ê≈Ë Ô ]©dBÄØwŽU dë rýU¼® U?? ? M? ? ?¹b?? ? łU?? ? Ý ô≈ ‚U?? ?H? ? ýù« s?? ?Ä ∫ÍuGà V¹—bð Ò Æt×{ËË të“√ Ícë ÂUNÐù« sOÐ√Ë ¨hMë sÄ eOOL²Ã« Ãd ²Ý√ Ò Ò Ò dO³F²Ã« ÆW×H œËbŠ w ÎUOÐU²Â Ë√ U¹uHý WÒ U)« w²GKÐ U¼œdÝ√ ¨WOÃUOš WBÁ …bOBIë q¦9 Î Ò ] Ò ◊U‡‡A½ ÆWKOLł U¼«—√  UOÐ√ …dAŽ q−Ý√Ë ¨©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈® Ê«u¹œ vÃ≈ œuŽ√ ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ∫WOðü«  UOÐ_« W½«uŽ sÐ dAÐ ÊU à vKŽ w½«cLNë ÊUÄeë l¹b³Ã W¹dA³Ã« WÄUI*« w œ—Ë «d?? A? ?Ð „U?? š√ d?? ?Ðe?? N? ?ë v?? Áô b?? ÁË Ô Ì ÚÓ  X??³??š s??D? ³? Ð  b??N? ý u??à r??ÞU?? √ Ó  Î ÓÎ  «d?? ? Ðe?? ? ¼ v?? ? Áô U?? ? ?³? ? ?K? ? ?ž√ «d?? ? Ðe?? ? ¼  ÎU?? ? ?¦? ? ? O? ? ?à —«“ ÎU?? ? ?¦? ? ? O? ? ?à X?? ? ?¹√d?? ? ?à «–≈ Î «d?? N? Ä  d?? I? Ž ∫X?? K? I? …—–U?? ×? Ä Ô Ó Ô Ô Î Ô Íd??N? Ä t?? M? Ž r??−? Š√ r??Ł f?? M? N? ³? ð Ô Ó Ò Ó «d??N? þ p??M? Ä X?? ³? Ł√ ÷—_« X??¹√— Ó Ó Ó Ô w?? ?½≈ ÷—_« d?? ? N? ? þ w?? ? Äb?? ?Á q?? ?½√ Ò Ó Ó ] Ú ∑π
 • 85. «d?? ? N?? ? H?? ? J?? ? Ä U?? ? ?N? ? ?łËË …œb?? ? ×? ? ?Ä Ò Ó Ú Ô Î Ú Ó Ó ] Ô Î ôU?? ? B? ? ?½ Èb?? ?Ð√ b?? ?ÁË t?? ?à X?? ? K? ? ÁË Ô  Èd??š√ w?? K? ?Ž »u?? Łu?? K? à j?? ? ?³? ¹Ë Ô] Ô  t?? ?¹b?? ¹ Èb?? Š≈ t?? K?? ?O?? ž n?? ?J? ?H? ?J? ?¹ Ó Ú Ô «d??ÚL?? ł s?? N? ³?? ? %  U?? E? ?×? ?K? ÃU??ÐË Ó ] Ô Ì Ì »U?? ? ?½ b?? ? ?×? ? ?ÐË V?? ? ?K? ? ? ? ? ?0 ‰b?? ? ?¹ = ^ «d?? ? Ł√  u?? ? ?*« Ÿ«d?? ? Á t?? ? ?Ðd?? ? ÚC?? ? ?L?? ? Ð Ô   Ó  v?? ?I? ?Ð√ b?? (« w?? {U?? Ä ÍU?? ?M? ?1 w?? Ë Ò Ó «d?? ?L?? ÓŽ X?? ?O? ? I? ?à …«b?? ž ÌW?? ?L? ? þU?? J? ?Ð Ú Ô Ó ÁU?? ?³? ?þ X?? K? ?F? ? U?? Ä p?? G?? ?K? ?³? ?¹ r?? Ã√ Ô Ó Ú «d?? Ž– ·U?? ? ¹ n?? O? ?J? ? W?? ÃËU?? B? ?Ä Ô Ô Ó Î Ó Ó  Ô v??A? ?¹ f??O?à p?³??K?Á q??¦? Ä w??³?K?ÁË «d?? ?ÚN?? ?Ä ÂU?? ?L? ?Ž_« W?? ?M? ?Ðô V?? ?K? ?Þ√Ë Ó  Ô ÎU?? ? ðu?? ? Á ‰U?? ? ³? ? ?ýú?? ? à ÂËd?? ? ð X?? ? ½√Ë Ô Ó «d?Ú ? Á f??H? M?ë p??¹b?¹ w? q??F? −?¹Ë Ó Ó Ó Ó w?? ?Ãu?? ?¹ Ê√ w?? ?K? ?¦? ?Ä ÔÂu?? ? ? ?ð r?? ?O? ?H? ? Ò Ó «d?? ? ?Ä ÊU?? ? ? w?? ? L? ? ?( Ê≈ U?? ? ?ÄU?? ? ?F? ? ?Þ ] Ô Ó ] Î Íd?O?ž Y?O?à U?¹ f??L?²?ÃU? p?²?×?B?½ Ô Ú Ó Ô «d?? −?? ¼ X?? K?? Á w?? ½Q??  w?? M? ?H? ?ÃU?? šË Ú Ó Ô Ú Ò w?? ?×? ?B?? ?½ g?? G?? ë Ê√ s?? ?þ U?? L?? ?K? ? Ú Ô] ] ] Ò «d?? ? ŽË ÔÁU?? ? ?³? ? ? K? ? ?Þ –≈ ÊU?? ?  U?? ? ?Ä«d?? ? Ä Ó Ú Ó Ó Î U??Ä«— s??¹b??Ý√ s??Ä X??O? A? ÄË v??A? Ä  Ô ÓÓ «d?? −??Ó ¡U?? L? K? E? ë Èb??à t??Ð X??K??K??Ý Ó Ú Ô Ú Ó Ó w?? ½√ X?? K??  ? Ó ÂU?? ? ?(« t?? à  “e?? ¼ Ò Ô Ú Ó Ô «—b?? ? ž t?? ? ²? ? M?? ? Ä U?? ? Ä t?? ? ²?? ?Ðc?? ?  ÊQ?? ? Ð Ú Ó ] Ó Ô Ú Ó Ó Ú t?? ? ?ð—√ ÌW?? ? ?A? ? ? zU?? ? ?−? ? ? Ð t?? ? à  b?? ? ?łÓË Ú Ó Ô Ú Ô «d?? ?A?? ? Ž Ÿö?? ? {_« s?? ? Ä t?? ?à b?? ?I?? ? Ó Ú Ó Ó ] Ó w?? ?M? ? O? ? 1 s?? Ä b?? M?? ?N? ? *« X?? ?I? ? K? ?Þ√Ë ] Ô «d?? ?  ? ? L?? ? A?? ?Ä ¡U?? ? M? ? ?Ð t?? ?Ð X?? ?Äb?? ? ¼ ] Ó Ú Ô Î Ô ÚÓ Ó w?? ? ?½Q?? ? ?  Âb?? ? ?Ð ôb?? ? ? −?? ? ?Ä d?? ? ? ? ? ? = Ì Î Ò Ó Ô ] «d?? Ú ? Ó ÓË «b?? K??Ół w?? ³? ?ÝU?? M? Ä X?? K??²?? Á Î Ó Ô Ô Ú Ó Ó w?? ? Ò½√ w?? ? K? ? Ž e?? ? F? ? ?¹ ∫t?? ?à X?? ? K? ? ?ÁË ] Ò^ Ô Ó Ô «d?? ³? ? Y?? O? ?ÃU?? ¹ o??Þ√ r?? K? ? „«u?? Ý Ô Ú Ô Ó t?? ?Äd?? ?¹ r?? ?à U?? ?¾? ? O? ?ý ÓX?? ?ÚÄ— s?? ?J? ? ÃË Ô Ú Î Ô Ú «d?? J??½ X?? ÃËU?? Š b??Á Óp?? O? ?Ð√ d?? L? ?F? Ã Ó Ú ÔÔ Ô Î «—«d?? ? ? w?? ? ?M? ? ? L?? ? ?K?? ? ?F? ? ? ð Ê√ ‰ËU?? ? ?% Ó = ÔÚ ÓÔ «d?? ? ÔŠ ]X?? ?L?? ?Ó »U?? ? F? ? ¹ Ê√ —–U?? ? ×? ? ¹ ] Ô Ó Ô Ô «Îd?? ? ?Š X?? ? O? ? ?Áô b?? ? I? ? ? Ÿe?? ? & ö?? ? ] Ô Ó Ú «d?? ? Š 5?? ? d?? ? Þ «– ÓX?? ? O? ? ?Áô b?? ? I? ? Ò Ô Î «—U?? Ž f?? O? K? ÓX??K?? ²? ÔÁ b??Á p?? ð ÊS?? Ó Ô©w½«cLNë ÊUÄeë l¹bÐ  UÄUIÄ® ∏∞
 • 86. ”ËdŽ vÃ≈  UOMÄ√ ≤≤ ©W¹—uÝ ØÍœ«uë W³¼® hMë Íb¹ 5Ð Òh Aë UNMLC¹ –≈ ¨WHK² Ä  U³ÝUMÄ w ÂÒbIð X½UÂË ¨ÁbFÐË ÂöÝù« q³Á WO uë wÐdFë »œ_« ·dŽ Ò ÓÔ Ò ÒsLFM¹ w ¨Òs?Nł«Ë“ qO³Á sNðUMÐ vÃ≈  UNÄ_« i?FÐ UN²NłË `zUB½ r?¦ Æ…UO(« w tЗU& W öš w u*« Ô Ò Ò Ò Ô Ò Ô5?Ð Ícë h?Më UÄ√ ÆUŁU½≈Ë «—u?– rNzUMÐ√ v?Ã≈ ¡U?Ðü« sÄ U¹U Ë „UM¼Ë ¨Òs?¼dÝ√Ë s?N?ł«Ë“√ lÄ …UO(« W−N³Ð Ò Ò Î Î Ô Ò Ò Ò Ò Ì»U³Ý√ sÄ qFÃË ¨WOłËeë XOÐ vÃ≈ ‰UI²½ô« vKŽ pýuð w²Ã« UN²š√ vÃ≈ Xš√ UN²ÄbÁ  UNOłuð rCO ¨UM¹b¹√ Ò Ì Ô Î Ô Ô Ú ¨W?J?ÝUL²Ä …dÝ√ ¡U?M?Ð U?L?N?Ð q?L?²J¹ Ê√Ë ¨UNłË“ lÄ …bOFÝ …U?OŠ ”Ëd?Fë UN²?š√ U?O?% Ê√ vKŽ UNÓ d?Š pÖ ÆW¹—uÝ sÄ …d UFÄ WOÐdŽ W³ðU hMë «c¼ W³ðUÂË ¨nDFÃ«Ë …œu*«Ë ¨wŠËdë ¡·bë U¼dLG¹ Ò Ò Ô ∏±
 • 87. ”ËdŽ vÃ≈  UOMÄ√©W¹—uÝ ØÍœ«uë W³¼® »d?GÃ«Ë ‚dAë w  U?O²Hë 5?¹öÄ q?¦?Ä w?²š√ XłdšË °WŽU ë XÁœ  Ó Ò ÆUI= d²Ä ∫UO½UŠ Î Î «–S? ¨¡U?LMë ÁUO0 UO½UŠ U?¼U?I?ÝË ¨UNO …UO(« W²³½ ”dž Ícë ‰Ë_« X?O³Ã« sÄ Î Ò Æt²¹UŽ— ∫tHM ÓÓ ¨…dO uë ÂöŠ_« WÐUý w¼ «–≈Ë ¨bždë WŠu³×Ð w `³Ú ð ¨tHM w WKHÞ w¼ Ò Ó Ô ÆÁƒUł—√ ∫ÁU¹UMŠ Ó ÁU¹UMŠ w Òr{ Ícë nI ë pÖ UNŠË—  «d³FÐ Ÿœuð ”ËdŽ ÂuOë w¼ «–≈Ë Ô Ó Ò ÆÊ«eŠ√ ∫ÊU−ý√ ¨¡U?J?³?ë ÊU?−?ýQ?Ð p??×?C?ë ÊU?(√ U?N?O? X?Ыc? ¨U?N?ð«u? √ s?Ä  u? n?Ã√ ¨t?ÐU?Ð W?Ý«b?Á ÂUÄ√ U¼ƒUM×½« «c³?Š U?O? Æn?MFë œuOIÐ WÁd?ë d?ŽUAÄ Xł“U9Ë Ò Ò °œułuë w XJKÄ UÄ eŽQ ¨WN U²Ã« ¡UOý_« ÈdÂcÐ WL½d²Ä Ò Î Ò v?K?Ž i?G?ë Ê«błu?ë kI?O?ð U?Nà ö?zU?Ý ¨w?³?K?Á U?N?F?³?ðË ¨w?²š√ Xłdš Ò  ^ Î U¼dLŽ p¹dý w XÁöð ULÐd ¨ÁU³²½ô« ◊d vKŽ s¼cë i¹ËdðË ¨`ÄU ²Ã« Ô Ô Ú Ó Ò pÖ ¨tB ý ‚UD½ w U¼—UNþ≈ vKŽ UNK³Á bŠ√ uI¹ rà  «œ«bF²Ý«Ë V¼«uÄ Ú Ó Ï Ô w Ê_ ª ¡U?C?*«Ë W1eFë V?Š tO „d?%Ë ¨Áœ«R e?Nð Ê√ U¼b?ŠË U?NFÝuÐ Ê√ Ò Ò Ò Ò Ó Ò UNFÝË ∫UN²ÁUÞ Ú Ô v?Ã≈ œuI¹ nO t²O− Ð „—b¹ Ícë Òw?zU Më VKIë «c¼ U¹«eÄ tà bF?ð Ê√ UN²ÁUÞ Ò Ò Ô Æ„uK ë WÄUI²Ý«Ë ¨ZCMë lCðË ¨WLŠdë qOKÂSÐ t²N³ł Ãu²ð Ê√ UNà vM9Q ¨t³ŽU²Ä UNà wB×¹ «bž Ò Ò Î dOŁQðË ¨tOÐ√ …uDÝ UNO Èd¹ ·uÝ Ícë u¼ ¨œuL sÄ 5ŠUMł tOI dÄ vKŽ  Ó ÚÓ  ΠΫb?ž ¨tÃUÄ¬Ë tðUFKDð —«dÝ√ vKŽ UNÔHÁu¹ «bž ¨«–öÄË U?M— U¼bMŽ b−¹Ë ¨tÄ√ Î Ó Î Ò …—u „—b¹ öÄUý U?OŽË UNà vM9Q ¨ö?OKŽ Ë√ U×O× ¨U? zUÐ Ë√ «bOFÝ Á«dð Î Î Ò Î Î Î Î   «–U* UNÝÚb?×Ð rNHð YO×Ð ¨bŠ«uë ÊU ½ù« …—u w WK¦?L²Ä rNFOLł ”UMë Î Ò ÆÊuÐdD¹Ë ÊuÁU²A¹ nOÂË ¨ÊËdHG² ¹Ë ”UMë V½c¹ Ú WOÒÃe¼ sÄ cšQð Ê√ UNà vML²ð U¼¡«—Ë wŠË—  —UÝË ¨WO½ÒQ²Ä dO ð w²š√ Xłdš Ò Ó Î  XOM9 ¨WH K gOFë  UÁULŠ sÄ ⁄uBð Ê√Ë ¨WEŽ —uÄ_« dzUG sÄË ¨«Îbł …UO(« Ò Ò UNFÐU²ð ∫5M ë ·œ«dð 5M ë ·œ«d²Ã qF& ôË ¨ÂU¹Ò_« r«d²Ã Àd²Jð ö ªUN³KÁ WÃuHÞ vKŽ ’d% Ê√ UNÃ Ó Ó ∏≤
 • 88. Æœb−²Ã« w W³ždÃ«Ë ¨…¡«d³Ã«Ë Õd*« d×Ý —UNþ≈ sŽ UNÐ bF³¹ÓÚ «ÎdŁ√ Ò Ô q?O?¾Cë bN« ÍËU? ?¹ ¨U?N?²?O?Ð Ê«—bł 5Ð WLOEŽ `³Bð Ê√ w²š_ XOM9 Ô Ò ·u?Ã_«  «dAŽ v?Ã≈ …dOGBë UNð—UÄ≈ rOEMð r?C?M¹ Ê√Ë ¨s¹bÃU)« œuNł UNMÄ Ò ÊËUFð bIK Æq{UHë lL²:« ¡UM³Ã ¨UNzËb¼Ë UNIO M²Ð …bF*« WMÄü«  uO³Ã« sÄ Ò Ó  U?(U?B?ë  u?O?³?ë  UЗ s?Ä 5?¹ö*« Ô «d?A?Ž w?½U? ?½ù« À«d?²?ë l — v?K?Ž Ò  Ò ¨Ÿ«—eÃ«Ë ŸUÒMBë sÄ 5?¹ö*« ÊQý pÖ w s?N½Qý ¨ÎU−NÄË «œu?Nł  ô–U³Ã« Ò  Ô Ò Ô ÓÔ Îs?Ä ”u?IÃU qFłË n?DŽ UÄ∫‚U?Dë Ô Ô ‚UÞË ¨Â«d¼_« «uÄUÁ√Ë ¨dÄbð WÁË—√Ë ¨p³KFÐ qÂUO¼ «uF — s¹cë p¾ÃË√ sÄ Ó ÓÓ ] ÆWOMÐ_« Ô Ó ¨rNFH½Ë rNFMBÐ ¡ULEŽ «u½UÂ˨ ‚—uÃ«Ë ZO Më ÊuF½UBë dJ²Ð« bIà ÆÈd  ¨UN²OÐ …—«œ≈ w dš¬ UÐuKÝ√ —uDð ô «–U*Ë °øÂUFDë s× w²š√ dJ²³ð ô «–ULK Î Ò °øt½ËRý n¹dBðË q w ”b?I¹ ¨ÍËU?L? ?ë »U?²?JÃU UNJ¹dý 5Ž w ËbG?ð Ê√ U?Nà XOM9 ] Ò Ó Ú Ò ”UMë w UNłË“ UNMŽ Y×Ð «–≈ ¨UÄu²Â WOÐ√ ‰c³Ã« WO Ý ÊuJð Ê√ XOM9 ÆXÁË Î Ó Î]  Ú Ò Ò UNOKŽ d¦F¹ rà ¨t H½ sŽ ôƒU ð ÊuJë lÝu¹ V¼– Ê≈Ë ¨U¼œdH²Ã U¼b−¹ rÃ Î Ó ÔÒ Ó Ú Ò Ó Ó  WOB Aë —Ëœ t×M9Ë ¨…UO(« Õd Ä vKŽ tF dð Ê√ UNà  uŽœË ÆUN½UMł dOž w ÆWLŠdÃ«Ë …œu*« ÊQý qHGð Ê√ ÊËœ ¨WÁuH²*« WÒ¹uIë Ò Ô Ò …dŁd¦Kà …b³Ž w¼ w²Ã« pKð ¨W¹—U« WłËeë bNŽ ¡UCI½« sKFð Ê√ UNà XOM9 Ò WÁ— s?Ä U?ł«d?Ý U?N?³?K?Á ¡w?C?¹ w?²?ë W?1dJë WłËeë ÊUO l dð Ê√Ë ¨WLOLMÃ«Ë Ò Î ÆWHŽË Ò Î  Î Ê√Ë ¨«bIŽË UÐuŁ …UO(« rNHð w²Ã« pKð ¨WOÄbë …√d*« —Ëœ uH& Ê√ XOM9Ë ^ Ó Ô Ò ÆtÁd ÊUJÄ ∫U¼dFý ‚dHÄ ÚÓ ¨U½UMŠË ôcÐ U¼—b tKë ú1 w²Ã« ÊU ½ù« …√d*« —UFý U¼dFý ‚dHÄ vKŽ lCð Î Î ÚÓ dDý√ nO ¨w³O³Š U¹ ¨wš√ U¹ ¨ÍbÃË U¹ ∫n²NðË ¨Õ«d« fLKð w²Ã« pKð Ô Ú Ô øw³KÁ pKł√ sÄ ÆbF²³ð ∫VJM²ð Ò ¡UM²Ð« sŽ VJM²ð ôË ¨ôöI²Ý«Ë UÄöÝ UN²OÐ w oAM² ð Ê√ w²š_ XOM9 Ó Ò Î Î Ô Ò Ú Ô ÌÒ Ó …UOŠ UNO UO% Ê√ UNFÝË w Ë ¨…dOGBë WJKL*« sÄ√ UNOKŽ kH% W¹uMFÄ eł«uŠ Ê√ U?N²ŽUD²ÝUÐË ¨«d³ Ë WM¹öÄ …U?O?(« b−Ä sÝ—U1 wzöë  «d¹bIë  UJK*« Î Ó  Ô ÆU¼b¹ sÄ qÄ_« ëd Ð wIKð ô√Ë ¨ÂeŠË ÈuIð  «– UNO ÊuJð ∏≥
 • 89.  √d?Á s2 ¡UAð s0 q?Ó¦?L²ð Ê√Ë ¨¡U Më sÄ ¡U?Að sÄ Êu?J?ð Ê√ UNà XOM9 Ò Ó Ò Ó Ò U?NMOÐ ‚d?H?ð w²Ã« UN²O?B ý sŽ vK? ?²ð Ê√ ÊËœ sJÃË ¨dO= ?ë V²Â w s?NMŽ Ô Ô Ú Ò Ò Ó Ò Æ¡U Më ·ô¬ 5ÐËÆWKš«b²*« WOÃUFë  «u _« ∫W³K« ª¡U?{uCÃ«Ë W?³KU?Ð W?łËe2 WK¹e¼ U?Žu?Äœ U?NðUOŠ w ·—c?ð ô√ XOM9Ë ÓÓ Î  Ò Ëb?G?ð Ê√Ë ¨¡U¹d³JÃ«Ë XLBÃUÐ t²žöÐ kH×¹ ¨UzœU¼ U?DO Ð U¼ƒUJÐ ÊuJ¹ Ê√Ë Ó Ô Î Î Æ»U× Ã« ”uÁ WFýQÐ W½uKÄ UN²ÄU ²Ð« Ò Ò w²Ã« 5Fë pKð ¨UNJ¹dý tłuÐ W¦ÃUŁ UMOŽ UNO `³Bð WKÄU W—UAÄ UNà XOM9 Î Ò ÆsŽ bF²³¹ ∫dBI¹ rŁ Ô ÆUNFOLł ∆ËU *« W¹ƒ— sŽ dBI¹ rŁ ¨U¼b−1Ë ¨U¼d³JO sÝU;« vÃ≈ U¼dBÐ b²1 ÔÔ Ò Ú Ô Ò ÆlL ë …œUŠ ∫WH¼dÄ Ò bÒ −²ð Ê√ q³Á ¨tÁULŽ√  U ÓL¼ UNÃöš sÄ lL ð WH¼dÄ U½–√ UNà  uł—Ë  Ó ÎÓÓ ÚÔ Î Ô Ú Ó Ó wLMðË ¨Á—UJ √ UNÐ Z M¹ w²Ã« ◊uO)« ‰eGð Ê√ UNðuŽœ rŁ ÆUðu tðd−MŠ w Ó Ò Ó Î Ó ÚÓ ÆwMG¹ ∫ ÕbB¹ Ô ÆtÔ³KÁ UNÐ ÕbB¹ w²Ã« bOýU½úà »dDðË ¨tŠË— w W(UBë —Ëc« Ô Ô Ó X?O³Ã« v?Ã≈ U?NK?¦?Ä s?łdš wð«uKë  U?O?²Hë 5?¹ö?*Ë ¨w?²?š_ pÖ XOM9 Ó  Ò ÆWŽU ë XÁœ UÄbMŽ ¨b¹b« Ò ∏¥
 • 90. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*«s?OÐ√ ÆΫ—uÞ …—U?Ý dOžË ¨Î…—U?ð …—UÝ Ì U?¹d– r?C?¹ ¨Ã«Ëe?ë b?M?Ž …U²Hë tMÄ Ãd ð Ícë Íu?Ð_« XO³Ã« Ò Ò Ò Ò Ò ± ÆhMë w ¡Uł UL pÖ øW³ðUJë dE½ w ÊU ½ù« pK1 UÄ eŽ√ ¨WN U²Ã« UNO U0 ¡UOý_« Èd– X½U «–U* ] ≤ øåw²š√ Xłdšò∫UNÃuIÐ √b³ð w²Ã« WFЫdë …dIHë w UN²š_ W³ðUJë XM9 «–UÄ Ú Ò ≥ ∫hMë w œ—Ë UÄ lÄ oH²¹ U0 ¨wðQ¹ U* VÝUM*« vMF*« —U²š√ Ó Ô Ò ¥ Ò Ò Ò ÆWOÃU¦*«Ë ZCMë vÃ≈ œuI¹ nO t²O− Ð „—b¹ Ícë wzU Më UN³KÁ U¹«eÄ UNłËeà bFð Ê√ …√d*« —ËbIÄ w Ò Ô √ ÆVŽUB*« “ËU& vKŽ …—bÁ …√d*« VKÁ w Ï Ò Ì ƉULJë sÄ WOÃUŽ Wł—œ mK³¹Ë ¨ZCMë ëdFÄ w vÁd¹ UNłË“ qFł vKŽ W¹dD …—bIÄ Ë– …√d*« VKÁ Î Ô Æ…b¹bý WÁ— Ë– …√d*« VKÁ ÒåœuL sÄ 5ŠUMł tOI dÄ vKŽ lCðË ¨WLŠdë qOKÂSÐ UNłË“ WN³ł Ãu²ð Ê√ò UN²š√ W³ðUJë w uð »   ÚÓ Ú Ó Ó Ó Ó Ò ∫UN²š√ W³ðUJë `BMð Æt²1eŽ ÍuIð Ê√Ë ¨ÃËeë VŽU²Ä sÄ ÊuNð Ê√ Ó Ò Ò ÆWOKLFë tðUOŠ w UNłË“ UN²š√ bŽU ð Ê√ Ò Ó Ô ÆUNłËeÐ UN²š√ ·√dð Ê√X³ž—ÆåWEŽ —uÄ_« dzUG sÄË ¨«Îbł …UO(« WOÃe¼ sÄ cšQð Ê√ vML²ð ¨U¼¡«—Ë wŠË—  —UÝ ò Ã Ò Ò Ú Ò ∫Ê√ w W³ðUJë Ò  Æ—uÄ_« dzUGBÐ ÂUL²¼ô«Ë ¨b« vKŽ UN²š√ ’d%  Æ—uÄ_« dzUGBÐ r²Nð Ê√Ë ¨‰eNë UN²š√ v Mð ô Ò ÚÓw? W?O?ÃU?Ž W?³ðdÄ mK³ð w ªÁ—bÁ dGÓ U?LNÄ U?¾?Oý q?LNð ô√Ë ¨œUł u?×?½ v?KŽ UN²š√ ·d?B²ð Ô Î Ó Ò Ì Ò ÆlL²:«d×Ý sŽ bF²³ð ö?¾Ã ¨ÂU¹_« r?«d²Ã Àd²Jð ö ªUN³KÁ WÃuHÞ vKŽò UN²š√ ’d?% Ê√ W³ðUJë Xł— œ Ò Ò  Ó Ó ∫UN²š√ W³ðUJë w uðÆåœb−²Ã«Ë …¡«d³Ã«Ë Õd*« Ò ∏µ
 • 91. Æ …UO(« ÈbÄ UNð¡«dÐË ¨WÃuHDë ÕdÄ UNÁ—UH¹ ô√ Æ WÃuHDë  U¹dÂcà WO Ë qEð Ê√ Ò Ò Æ‰UHÞ_«Ë WÃuHDë bNŽ sÄ W³¹dÁ qEð Ê√ Ò ∫ vKŽ ¨t²9UšË hMë qN² Ä w  œ—Ë w²Ã« åWŽU ë XÁœò …—U³Ž ‰b𠇼 Ò Ò Ò Ò Æ XO³Ã« sÄ UNłËdš WŽUÝ ¨”ËdFë …UOŠ w WE×Kë WOL¼√ Ó ÒÒ Æ·U eë ¡b³à 5ÝËdFë ÍË– 5Ð »ËdC*« bŽu*« Ó ÆhMë «cNÐ UNOÃ≈ XŠËQ ¨W³ðUJë ‰eMÄ w XÁœ w²Ã« WOIOI(« WŽU ë Ò Ò Ò ÆpÖ `{Ë√ Æ5zUM³Ã«Ë ŸUMBÃ«Ë Ÿ«—eë —Ëœ sŽ WOL¼√ qI¹ ô rOEŽ —Ëœ UN²OÐ w …√dLKÃ Ò Ò Ò Ò ÒÒ Ò µ ∫W³ðUJë ‰uÁ w tÐ t³A*«Ë t³A*« 5Ð t³Aë tłË sOÐ√ Ò Ò Ò ∂ ÆåXÁË q w ”]bI¹ ¨ÍËUL ë »U²JÃU UNJ¹dý 5Ž w ËbGð Ê√ UNà XOM9ò Ò Ó Ò ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ …—U³Ž q Õdý√ Ò ∑  ÚÔ Î  ÆåUN½UMł dOž w UNOKŽ d¦F¹ rà ¨t H½ sŽ ôƒU ð ÊuJë lÝu¹ UNłË“ V¼– Ê≈ò √ ÔqHGð Ê√ ÊËœ ¨WÒ¹u?Ië WOB Aë —Ëœ t×M?9 Ê√Ë ¨…UO(« Õd Ä vKŽ UNłË“ l? dð Ê√ …√d*UÐ —b−¹ » Ô Ò Ó Ó Ó Ó ÆWLŠdÃ«Ë …œu*« ÊQý ÌÒ ÓUNO Ô”—U9Ë ¨…dOGBë WJKL*« sÄ√ UNOKŽ kH% W¹uMFÄ eł«uŠ ¡UM²Ð« sŽ WłËeë VJM²ð ô√ wG³M¹ Ã Ó Ò Æ«d³ Ë WM¹öÄ …UO(« b−Ä Î ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ Ò ∏…UO(« W²³½ ”dž Ícë ‰Ë_« XO³Ã« sÄ ¨»dGÃ«Ë ‚dAë w  UO²Hë 5¹öÄ q¦Ä w²š√ XłdšËò √ Ò Æå¡ULMë ÁUO0 UO½UŠ U¼UIÝË ¨UNO Î ÆåbÓždë WÐu³×Ð w `³ ð tHM w WKHÞ w¼ «–S ò » Ô ÓÓ ÆåœuL sÄ 5ŠUMł tOI dÄ vKŽ lCðË ¨WLŠdë qOKÂSÐ t²N³ł Ãu²ð Ê√ UNà vM9Q ò à  ÚÓ Ó Ó Ó Ò Ò ÆåWÒHŽË WÁ— sÄ Uł«dÝ UN³KÁ ¡wC¹ w²Ã« W1dJë WłËeë ÊUO lÓ dð Ê√Ëò Ò Î Ó œ¨åXO³Ã« …—«œ≈ »uKÝ√ w b¹b−²Kà ‰U−Ä ö ¨…bŠ«Ë …dOðË vKŽ —uBFë dÄ vKŽ WOłËeë …UO(« dO ð ò ÒÓ Ò π Æ hMë w œ—Ë UÄ ¡u{ w WÃuI*« Ác¼ bM √ Ò øWJÝUL²Ä …dÝ√ WÄUÁù U¹—Ëd{ …√d*« WOB ý ‰öI²Ý« ÊU «–U* ±∞ ÎÒ Ò ∏∂
 • 92. UNÃöš sÄ lL ð WH¼dÄ U½–√Ë ¨UNJ¹dý tłuÐ W¦ÃUŁ UMOŽ `³Bð Ê√ w²š_ XOM9 ò≠∫WOðü« …—U³Fë WÃôœ UÄ ±± Î Î Ò ÆåUðu tðd−MŠ w UNKJAð q³Á tÁULŽ√  U L¼ Î Ó Ó ^ ÆpÖ ÔqÒKŽ√ ø„dE½ w UN²š_ W³ðUJë UN²ÄbÁ WO Ë r¼√ UÄ ±≤ Ò Ò Ò”UMÃUÐ U?O?ŽË  œ«œ“« ¨t?ÃU?Ä¬Ë UNłË“  UFKDð vKŽ XHÁË «–≈ …√d*« Ê√ W?¦ÃU¦Ã« …dIH?ë w? W³ðUJë Èdð ±≥ Î Ò ÆpÖ Õdý√ ÆrNK Òh?Më 5Ð WÁöŽ WL?Ł q?N? ¨U?NÃuŠ —Ëb¹ w²Ã« W Ozdë …dJHë hÒ ?K?¹ –≈ ¨tLNHà q?šbÄ hMë Ê«uMŽ ±¥Ò Ò Ï øt½«uMŽË p¹b¹ 5Ð Ícë ÆhMKà dš¬ U½«uMŽ —U²š√ ±µ Ò øwðQ¹ U2 WÃUI*« Ác¼ w  d «uð w²Ã« hzUB)« UÄ ±∂ Ò ÆqOKF²Ã« s Š √ ÆwIDM*« VOðd²Ã« »UOž » Ò ÆWHÞUFë …bŠ Ã Ò ÆÕu{uë œ ÆWOLKFë  U×KDB*« …d¦Â ‡¼ Æ—uBë …d¦Â Ë W¹uGKë  U³¹—b²Ã« Ò ∫wðQ¹ ULO tЫdŽ≈ WÄöŽ sOÐ√Ë ¨XFMë Ãd ²Ý√ ÒÊ√ËÆs?¹b?ÃU?)« œuNł UNMÄ qO¾Cë bN« ÍËU? ?¹ ¨U?N?²?OÐ Ê«—bł 5Ð WLOEŽ `³Bð Ê√ w²š_ XO?M9 ≠√ Ô Ò ÆWMÄü«  uO³Ã« sÄ ·uÃ_«  «dAŽ vÃ≈ …dOGBë UNð—UÄ≈ rOEMð rCM¹ ] «œuNł  ô–U³Ã«  U(UBë  uO³Ã«  UЗ sÄ 5¹ö*« Ô «dAŽ w½U ½ù« À«d²Ã« l — vKŽ ÊËUFð bIà ≠»Î Ò  Ò ÆU−NÄË Î øt½ËRý n¹dBðË UN²OÐ …—«œ≈ w dš¬ UÐuKÝ√ —uDð ô «–U* ≠Ã Î Ò ∏∑
 • 93. WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò dO³F²Ã«¨VðUJë dE½ WNłË sŽ dO³Fð w¼Ë¨Y¹bŠ Íd¦½ Êuà …dÞU)« y ÏÆWOKIŽ WOCÁ Ë√ ¨Wz—UÞ WŁœUŠ Ë√ ¨WOŽUL²ł« …d¼Uþ ÁU& tðUŽU³D½«Ë Ò Ò Ò  U?I?H?M?ë ‰u?Š …d?ÞU?š V?²Â√¨Wz—UÞ W{—UŽ …dJ WÐU²Â w¼ YOŠ sÄ ¨‰UI*« sŽ nK² ðË Ô ¨‚öDë …d¼Uþ Ë√ ¨Ã«Ëeë w WE¼U³Ã«ôË ¨‰UI*U œdÃ«Ë cšúà ôU−Ä X OÃ˨…dÐUŽ W; œd−Ä w¼Ë Ò Î ] q??¦? Ä ¨W?ÄU?F?ë  U?J?K?²?L?*U?Ð Y?³?F?ë Ë√ ÆUNIzUIŠ  U³Łù 5¼«d³Ã«Ë Z−(« vÃ≈ ÃU²% Ô Ë√ ¨Ÿ—«u??A? ë w? W?O?Äu?L?F?ë n?ð«u?N?ë Uzb²³Ä ¨ ö «u*« qzUÝË vKŽ oÐU ²Ã« ÎW?H?ÞU?)« WDO ³Ã« ¡UOý_« vÃ≈ ∆—UIë dE½ XHà vÃ≈ ·bNðË  ÃËd??)«Ë ¨‰«œ n??Áu??Ä b??O? ? −? ²? Ð ÒW?Ãôœ U?N?Ã Ë ¨UNMÄ dÄc?²?½ ôË ¨U?N?Ð Q?³F½ ôË ¨UMMOŽ√ ÂUÄ√ d?9 w²Ã« Ò Ò «c?? ? ¼ ¡u?? ?{ w?? ? —U?? ?J? ? Q?? ?Ð Æ…UO(« w …dO³Â ÆnÁu*«…u??ÁË ¨ÕU??L? K? ë d??¹u??B? ²? Ã«Ë ¨“U??−? ¹ù« U??N? B? zU??B?š s?ÄË Æ…dJHë ‚b Ë ¨»uKÝ_« W?¾LŁöŁ U¼d³Â√ “ËU−²¹ ô …dOG WÃUIÄ qJý vKŽ V²JðË ¨Ê«błuë WEI¹Ë ¨WEŠö*« …uÁ vÃ≈ ÃU²%Ë Ô  Ò V?ÝU?M?ð W?H?ÞUš …dJ Ë√ ¨Ÿ–ô bI½ sŽ d³?F?ð U?N?M?J?ÃË ¨Ê«u?M?Ž ö?Ð dOGBë l¹d ë UNKJý w w¼Ë ¨WLKÂ Ò ÆWŽd ë dBŽ w W U×Bë  U³KD²* ÂUFë lÐUDë ] ∫…dÞU) Öu/ wðQ¹ ULO Ë åWOÝ—bÄ W³²JÄ w ·— vKŽ »U²Â Wšd ò Ò > ¨wN?łË d?³?Gð ª5?M?Ý cM?Ä s?−? ë w? U?½Q ¨¡«u?¦?ë X?KK?Ä ] ] Ó Ó Ò ¨Íb? ?ł WÐu?Þd?ë  dÓ ?½ÓË ¨Íb?K?ł oI?A?ðË ¨w³?I?Ž s?CG?ðË Ò sJÃË ªwŠdł qÄbM¹ fOÃË ¨w ËdŠ sÄ UM ë WLKEë XÁdÝË Ú g²H?¹ sÄ dE²?½√ XÓ UÄË ¨w?zUł— qzu?Ä tMþ√ s?Ä rJO? ‰«“ UÄ Ò Ô Ó  ÔÒ w²Ã« w²HÁË ·dë vKŽ ‰bF¹Ë ¨w uł sÄ “uMJë Ãd ¹Ë ¨wMŽ ÓÚ = =  Ô Ò ÆwŽuK{ UNMÄ XłuŽ« Ò …b?OB?Ä w? w?ÒM?Ž œU?F?²?ÐôU?Ð r?ƒU?M?Ð√ l?ÁË n?O? r?²¹√—√ ÓÚ Ó U0 ·u½_« rÂeðË ¨dþ«uMë ÕdIð w²Ã«  ö:«Ë Âö _« Ô = ∏∏
 • 94. 5?Ð r?ƒU?MÐ√ ÁUð nO ÊËdEMð ¡ôË√ r?²?½√ U¼Ë øV¹œQð vÃ≈ ÊułU²×¹ ¡UÐœ√ U¼—d?Š bÝU?HÄ sÄ qL% Ô ] Ób HðË ¨…¡Ëd*« q²IðË ¨ez«dGë ÊuMł dO¦ð w²Ã« W×{UHë b¼UA*«Ë ¨WHO Ô Ã« nz«dDÃ«Ë ¨WFDI²*« ·Ëd(« Ò ÆoK)« Ôr²BBš uà rJOKŽ UÄË ¨w²³ŠUBÄ sÄ W³KDë r¡UMÐ√ «uMJÄË ¨wM−Ý sÄ w½ułdš√ ¨ÊuÐd*« UN¹√ Ò Ó Ò Ò ÒÊËd J?ðË ¨w?Ã≈ ‰u? u?ë s?Ä W³KDë ULNO ÊuMJ9 ¨5²B?Š Ë√ ¨WBŠ w?Žu?³Ý_« ”Ë—bë ‰Ëbł w Ú ] Ò Ò Ò ÒÒ Ò Ò  Ó ÚÓw UI¦Ã« s¹uJ²Ã« vÃ≈ «uIKDMOà ª—dI*« »U²Jë œuOÁ sÄ ULNO W³KDë ÊË—d%Ë ¨VOðdë hB(« lÁË ULNÐÊ«d?O×KÃË ¨UЫdý Íb]BKà w? ÊËb?−² ¨«uÄbMð sÃË øWKOI¦Ã«  U½UײÄô« ¡U³Ž√ sÄ nH ²¹ Ícë d(« Î ] Ò Ò©5D K ØWMÞ«uÐ ‰UL® Æ UЫuł qzU KÃË ¨UÐUÐ Î Î ◊U‡‡A½w? Êu?³?žd?¹ s?* W?O?³Dë  U u×Hë iFÐ ¡«dł≈ ëËeë bIŽ q³Á U½œöÐ w WOŽdAë rÂU;« ◊d²Að ÆtO ÍdE½ WNłË U¹b³Ä pÖ »U³Ý√ 5Ð√ÆëËeë Î ∏π
 • 95. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ëËeë qO³Á tMЫ vÃ≈ »√ WO Ë©ÊuHÃR*«® ¨wMÐ Í√ ] ÚÊuJð Ê√ XKÄ√Ë ¨pÓ UDŽ√ WÃułdë úLð UÐUý ¨…dJ³Lë WÃuHDë WKŠdÄ w X½√Ë ¨‰UO ë sOFÐ p²¹√— ULÃUÞ Ò Ó Ô ÎÒ Òs?OŽ pÐ  ]d?Á U?L? wMOŽ pÐ  d?ÁË ¨‰U?łd?ë m?K?³?Ä Êü« XGKÐ bÁ U¼Ë ¨dLFë ULNÐ ÂÒb?I?²¹ UÄbMŽ p¹uÐ_ «b?MÝ Ò Î Î  ÆUMFL²−Ä ¡UMÐ w …b¹bł WM³Ã ÊuJðË ¨…œUFÝ UNÐ œ«œe½ …dÝ√ ¡UM³Ã bF² ð XŽdýË ¨p=Ä√ Ò Ò Ô ÓmK³ð v²Š „dOÝ w rI²ÝU ¨pðdÝ√ w WMOH ë ÊUÐÒ— ÊuJ²ÝË ¨ UF³ð vKŽ ÍuDMð ¡dLë UNÐ ÂuI¹ WLNÄ q Ê≈ Ò ] ]UÄò∫q?OÁ bI ¨pà «Î—UFý …—uALë sÄ c ðU ªÍ√dë w œ«b³²Ýô«Ë „U¹≈ ¨sJ?ÃË Æ…UO×ë WKŠ— sÄ sÄü« ¡vÞUAë Ò Ó Ò Ú Æ—«dÁ Í√ ZzU²½ pFÄ ÊuKLײOÝ rN½Ò_ ªrzöLë —«dIë –U ð« q³Á „¡UMÐ√Ë płË“ —ËUA ¨å—UA²Ý« sÄ »Uš Ò Ò Ò Ó ¨wMÐ Í√ Ò Ú ÁU³²½ôUÐ pÃ–Ë ¨rJ²Â«dý ÂËbð Ê√ vKŽ qLŽU ¨¡UMÐ_«Ë tłË“Ë qłdë U¼œULŽ WKÄUJ²Ä W ÝRÄ Ã«Ëeë Ô ÒÔ’ö?šù« Y?O?Š s?Ä p?K?L?Ž u?×?½ p?²OÃËR Ä vÃ≈ XH²Ã« ÆWLŠdÃ«Ë …œu?*«Ë «d?²?Šô« r?J?MOÐ œu ¹ Ê√ v?KŽ Ò Ôq?OKÃUÐ r¼ s¹bë ÊS? ªW½«b²Ýô« vÃ≈ d?DCð ö¾Ã ¨UNðU?łUŠË …dÝ_« VÃUDÄ w³?Kð w ¨ÊUIðù«Ë W?ÄUI²Ýô«Ë Ò Ó ] ] ] Ô Ó Ó Ò Ô Ó ¨ULÂœôË√ sŽ ULJÐ ÈQM¹Ë ¨ULJMOÐ bŽU³O ¨qLFë —UOð ULJÓ d−¹ Ê√ płË“Ë X½√ —«cŠ sJÃË Æ—UNMë w ‰–Ë Ô Ò Ô ÔÚ Ó  y’dŠ«Ë ÆULJMOÐ WÒ³;« dŽUAÄ oLF¹ U2 ªUNðbŽU Ä vKŽ ’dŠU ªX½√ qLFð UL qLFð płË“ Ê√ dÂcðË  ] ÚÒ«uCH¹ w ¨tÐ p½uŁb×¹ UÄ vÃ≈ ¡UG ù« s Š√Ë ¨ÊËRAë nK² Ä w pzUMÐ√Ë płË“ lÄ —«u(« WÄ«œ≈ vKŽ Ô = Ô  Ú ÓnFC¹ ¨5łËeë 5Ð ‰uD¹ 5Š XLBë ]Ê√ rKŽ«Ë ÆÊU−ý√Ë ‰UĬ sÄ UNO qL²F¹ UÄ˨rNÝuH½ WKOšbÐ pOÃ≈ Ô Æd−CÃ«Ë ÂQ ë À—uð˪„uK ë W½uAš UNHFCð UL ¨…œu*« ZzUýË ]vM (UÐ p?KÄUFð Ê_ ªVO½Q²Ã« v?Ã≈ tMÄ dEMë XHà vÃ≈ »d?Á√ sJOK ¨dšü« vKŽ «ÎcšQ?Ä ULÂbŠ√ cš√ «–≈Ë ] ÓdBÐ sŽ ÈQM0 pÖ sJOK ¨dÄ√ ‰uŠ ·öš ULJMOÐ lÁË «–≈Ë ¨UN HMÐ WI¦Ã« dŽUAÄ UN¹bà ÍuI¹ „dLŽ WJ¹dý u×½ Î Ï = ÆrNà `ÃUBë Öu/_« U½uJ ¨rNðUOŠ w UNK¦9 rNLN¹ w²Ã« …ËbIë ULJO ÊËd¹ ¡UMÐ_« Ê_ ªrNFLÝË ¡UMÐ_« Ò Ò ]’d% Ê√ wG³M¹ –≈ ¨ULJMOÐ bŽU³¹Ë ¨WÒ³;« d «Ë√ w¼u¹ Á—«dJð Ê√ dOž ¨«dÐUŽ ULJMOÐ ·ö)« ÊuJ¹ bÁË  Ô Ó ] Î Æ—bIë fHMÐ t²Ä«d sÄ j×¹ U/≈ tłË“ WÄ«d sÄ ‰UM¹ sÄ Ê_ ªpłË“ WÄ«d vKŽ Ò Ò ]w? X?¦JÄ√ ¡«uÝ ¨tOKŽ k U× ÆU¼dŽUA0 qH% ô p½√ płË“ s?Eð ö¾Ã ¨XO³Ã« w „dNEÄ qLNð ôË Ò Ò Ú ÆW−¼u²Ä UNOI³¹Ë ¨tłËeÐ t²ÁöŽ vKŽ dDFë d¦M¹ t²ÁU½_ ÃËeë W¹UŽ— ÊS ªqLFë vÃ≈ tð—œUž Â√ XO³Ã« Ò ] Æ…œUF ë W×Mł√ UNOKŽ ·dÚ Ód²ÃË ¨…b¹b« pðUOŠ w tKë pIÒ Ë Ú  ÔÚ Ò π∞
 • 96. …dOš_« WKOKë ≤≥©‚«dFëػUO ë dÂUý —bЮ hMë Íb¹ 5Ð Ò¨Y?¹b(« wÐdFë dFAë UN dŽ W¹dFý b¹b& WÂdŠ r¼√ bF¹ Ícë d(« dFAë sÄ ©…dOš_« WKOKë® …bOBÁ»U?OÒ Ã« b?F?¹ËÆW?O?Ðd?F?ë Ê«b?K?³Ã« sÄ U¼dOžË ¨ÊUM³ÃË dBÄË ‚«dFë w ¡«dFAë sÄ œbŽ tðœU¹— dÄ√ vŽœ« bÁË ^ ÒW?O?K?J?A?ë  «bŠuë dG √ sÄ b²9 WKÄUý …—uŁ UN½√ Èd¹ ÊU? w?²?ë ¨W¹dFAë WÂd(« Ác¼ œ«Ë— “dÐ√ sÄ «bŠ«Ë Ó Î Æ©w{ËdŽ b¹b& WÂdŠ® UNH uÐ U¼dBŠ ‰ËUŠ sÄ pÃcÐ UHÃU Ä ¨dŽUAë W¹ƒ— ‰UDð v²Š ÎU?N?O? t?²Ä“ô w²Ã« ¨tðUOŠ sÄ W¹ËUÝQ*« WKŠd*« w »UO? ?ë U?N?³?²Â w²Ã« bzUBIë sÄ ©…dOš_« WKOKë® bFðË Ò ÆWÄUFë ÂuLNë vKŽ ÁeOÂdð sÄ d¦Â√ WOð«cë tÄuL¼ vKŽ ÁdFý w eÂd¹ tKFł U2¨÷«dÄ_«UO½UD¹dÐ wÃULý©Â—œ® vÃ≈ tNłuð q³Á ÊbMà w U¼UCÁ WKOà dš¬ w »UOÒ Ã« UN³²Â ©…dOš_« WKOKë® …bOBÁ˨t²Ðdž —uB¹Ë ¨¡UHAë w qÄ√ sÄ ÁœË«— UÄ vÃ≈Ë ¨t{dÄ vÃ≈ dOA¹ UNO Ë ¨±π∂≥ w½U¦Ã« Êu½U sÄ lЫdë w Æ‚«dFë tMÞË vÃ≈Ë ¨tłË“Ë ¨ÊöÚOž tMЫ vÃ≈ tMOMŠË tÁuýË Ó¨…d?B³Ã« w W¹u½U¦Ã« WKŠd*« v?N½√ ¨…dB³Ã« ¡«uà w ©—uJOł® W¹dÁ w ¨±π≤∂ ÂUŽ bOëuÄ sÄ »UOÒ Ã«ËÆW U×Bë w rŁ ¨UOÄuJŠ U?HþuÄË ¨U?LKFÄ qLŽ Æœ«bGÐ w W¹eOK$ù« WGKë r Á ¨5LKF*« —«œ w Ãd ðË Î Î ÎÆ©w³K« WMЫ qOýUMý®Ë ©dD*« …œuA½√®Ë ©dOÞUÝ√® tM¹Ë«Ëœ sÄË Æ±π¥∑ ÂUŽ ©WKЫ– —U¼“√® ‰Ë_« t½«u¹œ —b Æ©w*UFë dFAë sÄ …—U² Ä bzUBÁ® Ê«uMFÐ »U²Â w U¼dA½Ë ¨w*UFë dFAë sÄ bzUBIë sÄ «œbŽ rłdð ΠUO?KL?Fë s?Ä œbŽ tà Íd?ł√Ë ¨÷«dÄ_« s?Ä WŽu?L−Ä s?Ä ÁdL?Ž sÄ …d?Oš_«  «uM? ë X?Ý ‰öš v?½UŽÆX¹uJÃUÐ ÍdOÄ_« vHA² *« w w uð ±π∂¥ ‰Ë_« Êu½U ≤¥ w Ë ÆUO½UD¹dÐË ÊUM³ÃË X¹uJë sÄ q w WOŠ«d« π±
 • 97. …dOš_« WKOKë ©‚«dFëػUO ë dÂUý —bЮ »U³Cë WM¹bÄ U¹ ÕU³Bë w Ë Ú Ó ÚqOI¦Ã« UNÓÝ√— d¹bð —ËbBÄ WOMÄ√ fLAÃ«Ë ÔÌ ÔÒ ÆÁ—b w WKFÐ i¹dÄ ∫—ËbBÄ Æ‰öš sÄ ∫qKš sÄ ÓÓ ¨»U× Ã« qÓKš sÄ  Ó Ú qOKFë d U *« qL×OÝ Ô Ô »«c*« tL ł sÄ tà ¡«bë „dð UÄ Ô Ó b¹b(«Ë ÊUšbë d−N¹Ë Ú Ó Ô ÆÚdÓ−(«Ë XKHÝ_« d−N¹Ë Ó Ó ÚÓ Ô ¨dN½ sÄ ©Â«—œ® w `LK¹ tKFà ÚÓÓ Ó ÆUO½UD¹dÐ w WM¹bÄ∫—œ UNO b¹b« tNłË `LK¹ dNÒ Ã«Ë —uL)«Ë œuIMë rÃUŽ w ÚÓ ™™™ ™ ™ VO³Dë UÄ bFÐÆÆÆ dNý bFÐ ¨ÕU³ »— Ì Ì Ò Ô ≠ø—ÓbÓIë QÒ³š «–UÄ rKF¹ sÄ ≠Á«d¹ ¨t¾OK*« W³OI(« qL×OÝ Ú Ó ¨VO−Ž lz«— nÃ√ nÃQÐ Ú Ì ¨d−(«Ë wK(UÐ ÚÓ t¾O³)« VFKÃUÐ Ú Ó^ Æ…¡u³<« ∫W¾O³)« °ÚdE²½« UÄ Ó‰uÞ U¹ ≠UNÐ ÓÊöOž Q−H¹ ÚÓ ÔÓ Ú Ó ŸuÄbë ú9 ÂU½Ë vJÐ UÄ ‰uÞ U¹ Ú Ó Ú»Uzcë W×OBÐ Ë√ ”«dł_« W½dÐ Ò ÚÆWMOH ë WŽdý√ ¨lKIë U¼œdHÄ ∫ŸuKIë ŸuKIë dAMðË ¨tà rK(« rëuŽ Ú Ô ÚÔ Ó π≤
 • 98. bŠ√ ¨rz«bë ‰UŠd²Kà eÄ— ∫œUÐbM ë ÆåWKOÃË WKOà nÃ√ò ‰UDÐ√ ∫dD)« rÃUŽ œUÐbMÝ UNO »u−¹ ÚÓ Ô »U³ÔFë VÁd¹ ”U×Më ”—U „UM¼ Ú Ô Ô Ó °d³Ž sÄ q wÄdOà rN ë ŸdA¹Ë Ú ÓÓ Ò Ó Ú Ó ™™™ ™ ™ ÓÚ Ó Ô  ‚«dFë vÃ≈ œuFë wà tKë V²J¹ Ê≈ Ú ¨d−Aë o½UŽ√ ¨Èd¦Ã« r¦Ã√ ·u Ú Ô Ô ∫dA³ÃUÐ `O √ ÚÓ Ó Ô ÆW³OÞ W×z«— ∫×√ ¨‚U — U¹ ¨…uš≈ U¹ ¨WM« ×√ U¹ ò Ú Ò Ó Ób?Š√¨s? ?Š dÞUAë ∫Íd?B?³Ã« s (« ‚«Ë ‚«Ë ÷—√ »Uł ÍdB³Ã« s (« Ú Ó Ó Ó ^ Ú Ô ÓW?? K? ?O? ?à n?? Ã√ò ‰U??D? Ð√ ÆåWKOÃË ¨dÓ BÃ«Ë b¹b(« ÊbMÃË Ú Ò  Ó åÆ‚«dFë w tMÄ UAOŽ s Š√ È√— UL Î Ú Ó Æ…œU(« …dHAë ∫W¹bÄ dNÒ Ã« ÓW¹bÄ v Á√Ë qOKë ‰uÞ√ UÄ Ó Ó ÚÓ Ô °d×Ò Ã« vÃ≈ wMOŽ e% W¾¹b ÚÓ ] ^ Î ™™™ ™ ™ œuF¹ bÁò ∫ëd ë THDð ô w²łË“Ë Ú Ó åÆdHÒ Ã« sÄ qOKë WLKþ w ÚÓ Ô œËdÐ ò∫U½bÁuÄ w Ê«dOMë qFAÔðË Ú  Ú Ó Ó åÆdLÒ Ã«Ë ¡·bë ÈuN¹ u¼Ë ¨¡U *« u¼ ÚÓ Ó ™™™ ™ ™ VONKë Âd{Q ¨wðQ bÄ wHDMðË Ú Ô Ú VO³(« dLIë XOà ∫Ó‚«dFë d–√Ë Ú Ó Ú Ú  Ò °dLÁ U¹ Á¬ ∫wKŽ w9d¹ ‚«dFë oÔ √ sÄ Ô ÚV¹dGë U½√ øÊöOž tłË XL¦Ã UÄ√ Ó Ú Ó π≥
 • 99. d¦²½« Ê√ ÊöOž XL¦Ãuà ¨tOHJ¹ Ú Ú Ó Ú  VO¾Jë »_« „U³ý d³Ž ¡UO{ pMÄ ÒÔ Ó ÚÓ Ï ∫dFAÃ«Ë dG¦Ã« tMÄ fÄË ÚÓÒ ÓÚÒ Ò ©dA²½« WMOKë t=H sÄ VOÞË ÈÎcý® ÊöÚOÓž ÒÊ√ tMÄ fŠ√ Ò ^ ÚÓ Ó å°d−×ë WM¹bÄ sÄ œUŽË ¨wÐ√ ¡Uł Á¬ ò∫ÕU ¨ÍdFý YÐUŽ Ó ÚÓ Ó Æ¡«œdÃUÐ býË Ú Ò dNÒ Ã« W¹bÄ v Á√Ë qOKë ‰uÞ√ UÄ ÚÓ Ó Ó °dLÁ öÐ ÂuMë W¹bÄË Ú Ó π¥
 • 100. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫WOðü« w½UF*« sÄ vMFÄ q sŽ d³Fð w²Ã« W¹dFAë dDÝ_« œbŠ√ ±ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UEÄ vKŽ UNKOCHðË ¨WFO³Dë dŽUAë VŠ √ ÆdNý bFÐ vHAOÝ t½√ w dŽUAë qÄ√ » ÆtOÐ√ W³OGà sÐô« …U½UFÄË ÁbÃ«Ë sÐô« —UE²½« ‰uÞ Ã ÆtMÞË sŽ «bOFÐ dŽUAë WÐdž Î œ Æ‚«dFë ÁbKÐ vÃ≈ dŽUAë ‚uý ‡¼ ÆtMÞË sŽ «bOFÐ WÐdGë w dŽUAë …U½UFÄ Ë Î Ætà dŽUAë …√dÄ« —UE²½« — ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ≤ ∫‰Ë_« ÍdFAë dD ë w å»U³Cë WM¹bÄò ‡Ð œuBI*« √ ÆÊbMà Æ«—œ Æœ—uH Â√ ∫u¼ lЫdë ÍdFAë dD ë w åqOKFë d U *«ò » Æt H½ dŽUAë ÆÊöOž dŽUAë sЫ ÆdŽUAë ¡UÁb √ bŠ√ b?? ?¹b?? ?(«Ë ÊU?? ?šb?? ?ë d?? ?−? ? N? ? ¹Ë ò à åd?? −? ?(«Ë X??K? H? Ý_« d?? −? N? ¹Ë Ó ∫vÃ≈ Ê«dD ë dOA¹ ÆW¦¹b(« …—UC(« sÄ d¼UEÄ ÆW1bIë …—UC(« sÄ d¼UEÄ ÆWFO³Dë sÄ d¼UEÄ πµ
 • 101. ∫‡Ð ÊUIÐU ë ÊU¹dFAë Ê«dD ë wŠu¹ œ ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UE* œUFÄ nÁuÄ ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UEÄ sÄ wÐU−¹≈ nÁuÄ ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UEÄ sÄ œb×Ä dOž nÁuÄ ∫å‚«Ë ‚«Ë ÷—√ »Uł ÍdB³Ã« s (« ò ∫ dŽUAë ‰uÁ w åÍdB³Ã« s (« ò ‡Ð œuBI*« ‡¼ Ò Æ5¹dB³Ã« u×Më ¡ULKŽ bŠ√ Æ…dB³Ã« ¡«dFý bŠ√ ÆtMÞË Ã—Uš ‰UŠd²Ã« sÄ d¦Â√ Ícë t H½ dŽUAë ∫ ‡Ð wŠuð hMë w ©‚«Ë ‚«Ë® ÷—√ Ë ÆW³¹dIë œö³Ã« Æ…bOF³Ã« œö³Ã« Æ‚«dFë ∫w½U¦Ã« lDI*« w å”U×Më ”—U ò ‡Ð œuBI*« “ Æ t H½ dŽUAë ÆdŽUAë sЫ ÊöOž ÆWÐdGë w dŽUAÃUÐ ‚b;« dD)« ∫ ‡ÐådH ë sÄ qOKë WLKþ w œuF¹ bÁ ò∫…—U³Ž wŠuð Õ ÆWÐdGë w dŽUAë U¼UÁô w²Ã« VŽUB*«Ë ‰«u¼_« ÆtMÞË vÃ≈ …œuFë w dŽUAë W³ž— ÆtMÞË w …U½UFÄ sÄ dŽUAë dE²M¹ UÄ øtðbOBÁ V²Â UÄbMŽ rOI¹ dŽUAë ÊU s¹√ ≥ øw½U¦Ã« lDI*« w ÊöOž tMЫ dŽUAë TłUHOÝ , ¥ Æ·u)«Ë oKIë «c¼ d¼UEÄ 5Ð√ ¨tÄu½ w UIKÁ ÊöOž Ëb³¹ w½U¦Ã« lDI*« w Î µ‰U?Šd?²?à s?Ðô« —uB²Ð —UDš_« t²Nł«u*Ë ¡U?H?AKà U?³?K?Þ r?z«b?ë t?ÃU?Šd?²Ã tOKŽ tMЫ oKÁ sŽ dŽUAë d³Ž Î Ò ∂ Æw½U¦Ã« lDI*« sÄ pÖ `{Ë√¨œUÐbM ë øYÃU¦Ã« lDI*« qN² Ä w œ—Ë UÄ vKŽ ¡UMÐ ‚«dFë vÃ≈ tà œuFë tKë V²Â Ê≈ dŽUAë qFHOÝ «–UÄ ∑ π∂
 • 102. ø«–U*Ë øYÃU¦Ã« lDI*« W¹UN½ w dŽUAë V−F²¹ 3 ] ] ∏ øå°dN ë W¹bÄ v Á√Ë ¨qOKë ‰uÞ√ UÄò ∫tÃuÁ w dN ë dŽUAë t³ý , π ∫ wðQ¹ ULO WOMHë …—uBë `{Ë√ ±∞ qOI¦Ã« UNÝ√— d¹bð —ËbBÄ WOMÄ√ fLAÃ«Ë ò √ Æå»U× Ã« qKš sÄ °dN ë W¹bÄ v Á√Ë qOKë ‰uÞ√ UÄò » å°d× Ã« vÃ≈ wMOŽ e% W¾¹b Ò ∫¡UA½ù« Ÿ«u½√ sÄ wðQ¹ U2 q vKŽ …bOBIë sÄ WK¦Ä√ d–√ ¨ WOzUA½ù« qL« …bOBIë w d¦Jð ±± ] Æ¡«bMë ≠≥ ÆV−F²Ã« ≠≤ ÆÂUNH²Ýô« ≠±¨Êb?M?à w? U?L?N?Ð d?F?A¹ ÊU s¹cKë Êe(«Ë rÃ_UÐ UNðôôœ U½dÂcð  ULK tðbOBÁ w dŽUAë Âb ² ¹ ±≤ Æ ULKJë Ác¼ sÄ «œbŽ d–√ ÎÆpÖ vKŽ ‰bð w²Ã« W¹dFAë dDÝ_« sÄ «ÎœbŽ œbŠ√ ¨©ÃuÃuM*«® wKš«bë —«u(« …bOBIë w dŽUAë nþË ±≥ Ò ÆULNMÄ q w t²Ãôœ `{Ë√ ¨5MŁ« 5ÁUOÝ w dOš_« lDI*« w dLIë …œdHÄ  œ—Ë ±¥ ÆUNO «“ËdÐ d¦Â_«  «—U³Fë iFÐ ‰öš sÄ …bOBIKà ÎU³ÝUMÄ dš¬ U½«uMŽ —U²š√ ±µ Î ÎÆdŽUAë »uKÝ√ ·dFð_ W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © x ® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ±∂ Æ©bŠ«Ë Ÿu{uÄ ‰uŠ —Ëbð® WOŽu{uÄ …bŠË …bOBIë w √ ÆW¹d³š …bOBIë w qL« q » ÆWO³FAë W¹UJ(« sÄ  UODF* nOþuð …bOBIë w Ã Æ  UNO³A²Ã«Ë W¹dFAë —uBÃUÐ W¾OKÄ …bOBIë œ Æ…d¦JÐ ‚U³Dë dŽUAë Âb ²Ý« ‡¼ Æ©‚«dFë® dŽUAë W¾OÐ sÄ …bL² Ä …bOBIë w —uBë Ë Æ …bOBIë w WO UIë XŽuMð “ Æ…bOBIë w eÄdë dŽUAë nþË Õ Ò π∑
 • 103. ÍuGà V¹—bð Ò ∫tЫdŽ≈ WÄöŽ 5Ð√Ë ¨wðQ¹ ULO XFMë Ãd ²Ý√ ÆÆÆqOKFë d U *« qL×OÝ ± W¾OK*« W³OI(« qL×OÝ ≤ VO−Ž lz«— nÃ√ nÃQÐ ◊U‡‡A½ ÆtO ÍœuLFë dFAë vÃ≈ d(« dFAë W³ ½ 5Ð√Ë ¨»UO Kà WKÄUJë WŽuL:« vÃ≈ œuŽ√ ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ 5MŠ©5D K Ø nOÝ bOÃË®  ] ‰«u*U Êe(« dOB¹ bÁË ÆÆsŠ√ Ò ÆÆwÃUÐ vKŽ  dÄ «–≈ Ò  ‰UHÞúà —ËcM*« „dFý Ÿ—«eÄ  ÊU²Hý UNÐ XK²Ð« UÄ ¡«dCš ÌWK³Ià sŠ√ ] Ó Ò  ] Ú] ÊUðd³Á sOHJë vKŽ UÄu¹ UNÐ XŠd ôË Î  ÊUŠdł tÐ ÈbM¹ bŽu* sŠ√ Ò  ÊU½U ½≈ ÆÆ ÊUMŁ« tO dLFë vŽd¹Ë »dG*« …uNIà sŠ√ Ú Ò π∏
 • 104. VÂu wÄœ w Ÿ—e¹  u*U ‚œU qHÞË Ì Ì  Ò ‰«u*U Êe(« dOB¹ bÁË ÆÆsŠ√ Ò ÆÆwŠdł vKŽ  b²Ä« «–≈ ] ‰UDÐ_«Ë Êu²¹eë vDš »Už UI¹b w½eŠ w XI½UŽ Ê≈Ë Î ÓÓ ÁuIK¹ rà Áuð√ 5ŠË°»U³Šúà tMŽ wJ% —«bë w W½uLOà ÈuÝ pOÃ≈ sŠ√ pOMOŽ w b²Ä« 5Š Êu²¹eÃ«Ë  qÄdÃ«Ë ÆÆ ¡«dC)« Íbł WŠ«ËË Ó = qÚNÄ vKŽ vŽdð w²Ã« tðdNÄË  Ó pOÃ≈ sŠ√ Ò pOH vKŽ Âu¹ w XM w½QÐ vJ×¹ bÁË Ú] Ô wK¼√ ÈuÝ «uIK¹ rà —UL ë w½¡Uł U*Ë Ò bOÄdIÃU Êe(U VOÞ w½√ ÊuJ×¹ bÁË Ò ÊuJ×¹ UÄ ÆÆÊuJ×¹ bÁË WŠdHÃU ÆÆVFAÃU ÖUÝ w½√Ë pOÃ≈ sŠ√ wMJÃË Ò Ò …dLł Íb¹ sÄ dIM¹ pOMOŽ vKŽ —uHBFà ππ
 • 105. qOKë nIÝ—UNM¹ ULMOŠ `³B¹Ë …d¼“ vKŽ ôu²IÄ ÆÆœöO*«Ë ËbFë Z¼uÂ Î Ú  Ú pOÃ≈ sŠ√ Ò ∫ŸUłË_«Ë XLBë dLŽ nKš rKŠ√Ë ÆÆwŠdł vKŽ  dÄ «–≈® ] Á—U¦OÁÆÆuK(« –«–dÃ«Ë ÆÆp½uOŽ Ú ŸU²K*« w³KÁ d¼e¹ Ó =©°Á—UŠË√ ÆÆ ¡«dCš WÐUž Ë√ ÆÆULЗ ÎUŽ«dý Ú Ò tÐU³ý Êe(« dOB¹ bÁË sŠ√ Ú Ò Ò ÆÆ—UMë ‚ËdŽ w d U *« d– «–≈  tÐU³Š√Ë ÆÆtO½Už√ Ú ±∞∞
 • 106. WOłU½ ‰¬ Õb1 Íd²×³Ã« Ò ≤¥ hMë Íb¹ 5Ð Ò  W uJÃ«Ë …dB³ÃU d{«uŠ UNO «ËQA½√Ë ¨U¼uײ w²Ã« —UDÁ_« w «ËdA²½U ¨5%U rNðd¹eł sÄ »dFë Ãdš Ó  Ô Ò  Ô Ô ¨WOK;« W UI¦ÃUÐ …b «uë W UI¦Ã« X×ÁöðË ¨jÝ«ËË …d¼UIÃ«Ë œ«bG³Â Êb*« sÄ «ÎœbŽ «u Ý√Ë ¨Ê«ËdOIÃ«Ë —U³½_«Ë Ó Ò  Ò Ò¨W¹œUB²Áô«Ë ¨WOŽUL²łô« ∫WHK²<« UNðôU−0 …UO(«  d¼œ“«Ë ¨„«c½¬ Èdš_« rÃUFë  U UI¦Ð pÃc  dŁQðË Ô Ò  Ô Ó Ò Ï Òw 5³ž«— 5ŠœUÄ ¡UHK)« »«uÐ√ vKŽ ¡«dFAë X UNðË ¨—uD²Ã« «c¼ sÄ VOB½ »œúà ÊUÂË ¨U¼dOžË ¨W¹dJHëËXÁ—Ë ¨w½UF*« w ¡«dFAë s?MH² ÆÈdš√ WNł sÄ ”UMë …UOŠ s¹—uBÄË ¨À«bŠúà 5?IŁuÄ ¨WNł sÄ ¡UDFë Ò Ô Ó ] Ó Ò Òs?Ä tO «Îb¹bł «ÎdF?ý «uŽbÐQ ¨¡UÄbI?ë ¡«dFAë «uÂU?ŠË ¨`{«Ë u×½ vKŽ ¨w?EHKë l¹b³?ÃUÐ «uL²¼«Ë ¨rN?ð«—U³Ž Ó Ó Ì Ò Ò Ô ÆqOKÁ dOž .bIë jLMë Ô¡«uł_« Ác¼ w QA½Ë ¨Â∏≤≤ ؇¼ ≤∞µ ÂUŽ bÃË ¨wÝU³Ž dŽUý ¨tKë bO³Ž sÐ bOÃuë ¨…œU³Ž uÐ√ ¨Íd²×³Ã«Ë Ò Ï ÚÓÔ Ô Ô Ò¡«dÄ_« sÄ r¼dOž ÕbÄË ¨r¼ez«uł ‰U½Ë ¨rNŠbL ¨”U³Fë wMÐ ¡UHK Ð qBð« rŁ ¨VKŠ »dÁ Z³MÄ W¹dÁ w Ó Ó Ò ÚÓ ÆÂ∏π∏ Ø ‡¼≤∏¥ ÂUŽ w uð v²Š tO ÂUÁ√Ë ¨tMÞË vÃ≈ œUŽ rŁ ¨ÊUOŽ_«Ë ¡«—“uÃ«Ë ] Ò —uB¹ uN ¨n uë w ŸdÐË Æ»U²FÃ«Ë ¨`¹b*«Ë ¨d Hë ∫W¹dFAë ÷«dž_« sÄ dO¦Â w Íd²×³Ã« ‰UÁ  Ò Ì ÒÊ√ tO VÃUGÃU tÃež UÄ√ ÆnB¹ ULO WIOÁbë qO UH²Ã« d– v M¹ ôË ¨WÐö)« Ê«uÃ_UÐ UN{dF¹Ë ¨ UOzd*« Ò Ó Ò  Ô Ò ÆnB¹ U* «bON9 ÁbzUBÁ iFÐ tÐ —bB¹ Î Ò Ó ÔÔ Ó Ô W]O?NÐ ¨Â«uIë W?Áu?A2 ¨ UÐu³;« dzU  ¨w¼Ë ¨WÐu³;« n? ËË ‰e?GÃUÐ  UOÐ_« Ác¼ dŽUAë √bÐ bÁËÓ YOGë tOKŽ dDL² ¹ Ê√ bFÐ ÊUJ*« n Ë vÃ≈ pÖ bFÐ qI²M¹ rŁ ÆUM¹eŠ t²ÂdðË ¨XK%—« UÄ ÊUŽdÝ ¨WFKDë Ó  Îœd?Ä“ sÄ ÷—√ w W³z«cë WCHÃU »U? Mð ÁUO*« Ê«—bžË —U?N?½_« tO ¨œË—uÃ«Ë 5ŠU¹dÃUÐ u¼e¹ ÃdÄu¼ «–S ¨ÌÒ Ò Ô Ô Ô Ï ÚÓ¨„—UF*« w ÊUF−ý rNÐ «–S ¨WOłU½ ‰¬ ÕbÄ u¼Ë ∫…bOBIë sÄ fOzdë ÷dGKà dŽUAë œuF¹ U¼bFÐ ¨dCš√ Ó Æ¡«bŽ_« Êu³¼d¹ ô ¨rN½UOÐ w ¡U×B ¨¡UDFë w ¡UÄdÂ Ô Ô ±∞±
 • 107. WOłU½ ‰¬ ÕbL¹ Íd²×³Ã« Ò Î U?? E? ?Š«u?? à œ«R?? ?H? ?ë X?? ŽœË√Ë ¨X?? K? ?Š— ≠± Ó  Ó Ú Ó Ú Ó ÆnFCð ∫ w¼uð Ô Ô Î ÊU?? ? ? M? ? ? ³?? ? ?Ð …—U?? ? ? ý≈Ë Èu?? ? ?I?? ? ? ë w?? ? ?¼u?? ? ? ð ÆlÐU _« ·«dÞ√∫ÊUMÐ Ó Ô Ú Ô ÆWLŽU½ WÐUý ∫œuš ÌW?? ? ? ?«—√ Ÿd?? ? ? ? ‚u?? ? ? ? —b?? ? ? ? ³? ? ? ?  œu?? ? ? ?š ≠≤  Ó Ì ÏÚ Ó Æd−Aë sÄ Ÿu½ ∫W«—√  ÊU?? ? ?³? ? ? ¦? ? ? Ô v?? ? ?K? ? ? Ž ÎU?? ? ?O?? ? ?M? ? ? ¦? ? ?Ä e?? ? ?²? ? ? N? ? ? ¹ Ò ÆqÄdë ‰öð ∫ÊU³¦Â ^ ÆW³Ò³×Ä …dLÝ UNO²Hý w ∫¡UO* Ì Ì `?? ? {«Ë X?? ?O? ? ²? ? ý s?? ? Ž Ôr?? ? ? ? ³? ? ð ¡U?? ? O? ? * ≠≥ Ô ÆÊUMÝ_« bŽU³ð ∫XO²ý Æ¡UCOÐ ÊUMÝ√ ∫`{«Ë  ÊU?? ? ? ¹b?? ? ? B? ? ? ë W?? ? ?K?? ? ? ž ÍËd?? ? ?¹ Í—_U?? ? ? Â Ó ] Ô Ó  Ú Æq Fë ∫ Í—_« ‰e?? ?ð r?? ÃË r?? ?O? ? šd?? ë ‰b?? ?ÃU?? Ð p?? ²?? ?M?? ²?? ?Ó ≠¥  = ] Ó Ú Ó Ó ÆgDFë …bý ∫WKž   Ì ÊU?? ? ?²? ? ? H? ? ?Ä W?? ? ?L? ? ? O? ? ?š— q?? ? ?J? ? ?Ð U?? ? ?H? ? ?K?? ? ? = Î  Ó ÆgDFë b¹bAë ∫ÊU¹bBë Î Î Ó ÆUFÃuÄ ∫UHK  U?? N? I?? ¹d?? s?? F? þ o?? ¹d?? H? ²? ÃU??Ð p??²?? −??ýË ≠µ Ô Ô  Ó Ú Ó Ó Ó Æ5Kë ∫rOšdë Æq%—«Ë —UÝ ∫sFþ  ÊU?? ?F? ?þ_« w?? u?? ?−? ? A? ?ë ô≈ X?? ?M? ? F? ?E? ? Ó Ò Ó Æd¹ež dDÄ ∫œuł Ï q?? ? ? ³? ? ? ? ? ? Ä œu?? ? ? ł „U?? ? ?З œU?? ? ? ł —«œ U?? ? ?¹ ≠∂ ÆÊU²ÐU×Ý ∫ÊU²¹œUž ÏÚ Ó Ô Ó ÔÆ U³Më …dO¦Â WFÝ«uë ÷—_« ∫Ãd*«  ÊU?? ? ?²? ? ?¹œU?? ? ž p?? ? O? ? ?K? ? ?Ž `?? ? ? ? ? ?ð  b?? ? žË Ó ^ Ú Ó ÓÆ—«bë¡UM w¼Ë W dŽ lLł ∫’«dFë ÓÓ  Ï Ò  ·u?? ? ?H? ? ? Ä ’«d?? ? ?F?? ? ? ë ÃËd?? ? ?2 Ãd?? ? ?*«Ë ≠∑  Ô Ô ÆjD Ä ∫·ÒuHÄ ÒÆ U³Më Ÿ«u½√ sÄ ∫Ê«–u(«Ë vÄ«e)« Ê«–u?? ? ?Ó×?? ? ?ë v?? ? ?K? ? ? Ž ÁU?? ? ?Ä«e?? ? š v?? ? ?¼e?? ? ?ð Ô ÆlÁuÄ rÝ« ∫¡UCO³Ã« WÁdë Ò w?? ? ²? ? ë œu?? ? )U?? ? ¡U?? ? C? ? ?O? ? ?³? ? ë ÔW?? ?Ád?? ? Ã«Ë ≠∏  Ô Ò Ê«d?? ? ? ?Á√ r?? ? ? ? Ž«u?? ? ? ? ½ 5?? ? ? ? Ð ‰U?? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ð  Ì Ô Æ÷UO³Ã« b¹bý ∫oI¹ Ì l?? ? ?ÁU?? ? d?? ? H?? ? √Ë o?? ? I? ? ?¹ i?? ? O? ? ?Ð√ s?? ? Ä ≠π Ó Ì Ì  Ì  ÓÌ ÊU?? ? ? Á d?? ? ?L? ? ? Š√Ë Z?? ? ?N?? ? ?Ð d?? ? ? C? ? ? š√ w?? ? ? Ó ÆW×z«dë VOÞ  U³½ ∫—UN³Ã« Ò  X??I? I??A? ðË U??N? {—Q??Ð —U??N? ³? ë p??×??{ ≠±∞ Ó  Ó ] Ô ÆdLŠ√ —u½ tà  U³½ ∫ÊULFMë ozUIý ÏÚ Ó  ÊU?? ? L? ? ?F? ? M? ? ë o?? ? zU?? ? I? ? ý Êu?? ? O? ? ?Ž U?? ?N? ? O? ? ÔÆdD*« ¡UÄ tO lL²−Ä d¹b² Ä ŸUÁ ∫…—«dÁ Ì …—«d?? ? ?ÓÁ q?? ?  ”U?? ? ?H? ? ?½√ ÚX?? ? ? ? ? ?ÒH?? ? ?M? ? ?ÓðË ≠±± = Ô ÊU?? ? ? M? ? ? _« w?? ? ? —U?? ? ? O? ? ? Þ_« X?? ? ?M?? ? ? G? ? ? ðË Ô Ò Èd??¦? ë v?K?Ž »U??×? ?ë d?D??ÓÁ U??L?]½Q??J? ≠±≤ Ô Ó Ó  ÊU?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?Ð ¡U?? ? ? ? ?– ÁU?? ? ? ? –Q?? ? ? ? «d?? ? ? ? ?D? ? ? ? ?Ž Ó Ó Î  U?? ? N? ? ¼U?? ? O? ? ?0 U?? ?¼—U?? ? N? ? ?½√  d?? ? −?? ? H? ? ðË ≠±≥ Ô Ò Æ¡U*UÐ W¾K²2 ∫o¼«u   Ó Î Ê«—b?? ? ? G? ? ? ë o?? ? ? ¼«u?? ? ? H?? ? ? Ð W?? ? ? Ãu?? ? ? u?? ? ?Ä ±∞≤
 • 108. ÆWÁd/ U¼œdHÄ ¨bzUÝË ∫‚—U/ Ì ”b?? ?M? ?Ý ‚—U?? / w?? ? U?? ¹«d?? *« q?? ¦? ?Ä≠±¥ Ô  Ó ÊU?? ? F? ? ?L? ? ?K? ? ?ÃU?? ? Ð 5?? ? ?F? ? ?ë ‚Ëd?? ? ¹ Ìd?? ? C? ? ?š  Ó Ô ÆÊuKë dCš√ .d d−Š ∫œdÄ“ Ì œ^d?? ?ÔÄÔ“ ÷—Q?? ?Ð X?? ?{U?? ? ÌW?? ?C?? ? Ë√ ≠±µ Ò ÆÊuKë dLŠ√ .d d−Š ∫ÊUłdÄ ÊU?? ? ? ? ? ? ? łd?? ? ? ? ? ? ? Ä w?? ? ? ? ? ? ? ? —«œ >—œ ¡U?? ? ? ? ? ? ? Ä Ë√ Ú Ó Ô ÎW??¾?O?C?Ä —U??N?M?ë Ôf??L?ý Ú Ób?ÓÐ «–≈Ë ≠±∂   ÊU?? ? ? ? ?L? ? ý U?? ?N? ? M? ?  ? ? ?×? ? ?ÐË U?? ? N? ? Ð U?? ?M? ? K? ? ÆÈdš√ „dðË …dÄ ¡Uł ∫Vž√ Ò Ò v??łb?ë Ó`??M? ł U??M? Ò³?ž√ ‰ö??N? ë «–≈Ë ≠±∑ Ô  ÊU?? ? ? ? ?I? ? ? ? ?Ô Ô_« —u?? ? ? ? ?M? ? ? ? ?²? ? ? ? ?¹ Á—u?? ? ? ? ?M? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ÔÒ  ÆdEMë rF½√ ∫”dHð Ò ÚX??ÝÒd??H? ð ÔÊu??M? *« «–≈ s??¹c??ë w?Äu?Á ≠±∏  Ú Ô  ÊU?? ? Ýd?? ? ?H?? ? ?ë t?? ? ?łË√ w?? ? ? v?? ? žu?? ? ë Âu?? ? ?¹ ÓÆnO ë bŠ w¼Ë ¨tÒ³þ lLł ∫U³þ Ò Î U³þ  ÒdLŠ«Ë fLAë ÔtłË ]œuÝ«Ë ≠±πÆnO ë u¼Ë `H lLł ∫ÕUHBë Êö?? ? D? ? ³? ? ë b?? ? ]³?? ?K? ? ðË ÕU?? ? H? ? B? ? ë i?? ? O? ? Ð Ó  Ô ÆWÂdF*« —U³ž ∫lIMë ÏV??«u? Էu??O? ?Ã«Ë ¨q?O?à Ôl??I?M?ÃU? ≠≤∞ Ï  Ê«d?? ? ?Á_« r?? ? ? łU?? ? ?L? ? ? ł ‚u?? ? ? i?? ? ?I? ? ? M? ? ? ð  Ó Æ «uK³I²Ý« ∫«Ëd×½ Î U??½ËU??N?ð —u??×? M?ÃU?Ð W??M? Ý_« «Ëd??×?½ ≠≤±  Ó l{uÄ u¼Ë ¨d×½ lLł ∫—u×Më ÆoMFë sÄ …œöIë  Ò Ô  Ê«d?? ? ? *« v?? ? ? K? ? ? Ž U?? ? ? ½d?? ? ? ÓÄ q?? ? ?Ð  u?? ? ? *U?? ? ? Ð Î Ó Æ WÐö ∫U½ÓdÓÄ Î vNKë «uÃcÐ ÚÊ≈Ë ¨«Ëd¦Â «ËdšU ÚÊ≈ ≠≤≤ ^ ÆW½«dÄ U¼œdHÄ ¨ÕUÄdë ∫Ê«Òd*« Ò Æ…uNà U¼œdHÄ ¨U¹UDFë ∫vNKë Ó ÚÔ ^  ÊU?? ?O? ? Ð s?? ? ? ? ?×? ? «u?? ?I? ? D? ? ½ Ê≈Ë ¨«u?? ?M? ? ž√ Ô Ú Æ«ËeOÄ ∫«uKBŠ = «u?K?=B??ÔŠ Ê≈ Ïb?Š«Ë q??zU??³?I?ë ·d?ý ≠≤≥ Ú  Ô  ÊU?? ? ? d?? ? ?Óý È—u?? ? ?ë d?? ? ?Ó ? ? ? ?²? ? ? « «–≈ U?? ? ?M? ? ? ÃË Ó U?? M? ?ÝQ?? Ð s?? Ä q?? Ð ÓÂU?? ¹_« ÔV?? ¼d?? ½ô ≠≤¥ ÊU?? ? ?Ä“_« Àœ«u?? ? ?ŠË Èœd?? ? ?ë v?? ? ?A? ? ? ? ? ?¹ Ô w dOBë qÄU oOI% ¨lЫdë bK:« ¨Íd²×³Ã« Ê«u¹œ ≤≥∏± ≠≤≥∑µ’ ¨ dBÄ ¨·—UF*« —«œ ±∞≥
 • 109. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ ± ∫u¼ …bOBIë w fOzdë ÷dGë √ Æ`¹b*« ƉeGë Æ ‰öÞ_« vKŽ ·uÁuë ∫w¼ ‰Ë_« XO³Ã« w XKŠ— w²Ã« » ÒÆdŽUAë U¼UML²¹ w²Ã« …œUF ë Ò ÆdŽUAë WKO³Á ÆdŽUAë WÐu³×Ä ∫‡Ð t²Ðu³×Ä dŽUAë t³A¹ w½U¦Ã« XO³Ã« w Ã Ò Æ—b³Ã« ÆW«—_« ÆqÄdë ÊU³¦Â ∫u¼ —«bÃUÐ œuBI*« åq³ Ä œuł „UЗ œUł —«œ U¹ò œ ÆdŽUAë UNKO ð Èdš√ —«œ Ò ÆWÐu³;« —«œ ÆUNMŽ q%—« w²Ã« dŽUAë —«œ Ì Ì ∫t½_ ªåoI¹ iOÐ√ sÄò tÃuÁ w dŽUAë UN d bÁË ·dBë sÄ WŽuM2 åiOÐ√ò WLK ‡¼ Ò ÆWGKë bŽ«uÁ sI²¹ ô ÆiOÐ√ WLK w tÄbŽË ·dBë “u−¹ ÆÍdFAë Ê“uë V³ Ð dD{« Ò Ò ∫t½_ ªWÐu³;« —U¹œ dÂ–Ë ¨‰eGÃUÐ tðbOBÁ dŽUAë √bÐ ËƉeGÃUÐ √b³ð w²Ã« W¹bOKI²Ã« …bOBIKà bKIÄ Ò Æt²Ðu³×Ä vÃ≈ ‚U²A¹ oýUŽ V×Ä Ò ÆW¾O³ÃUÐ dŁQ²¹Ë ¡«d×Bë w gOF¹ ÍËbÐ Ò Ò U??½ËU??N?ð —u?×?M?ÃU?Ð W?M?Ý_« «Ëd?×?½ò ∫tÃuÁ w Ò “ Ê«d?? *« v?? ?K? ?Ž U?? ?½d?? ?Ä q?? Ð  u?? *U?? Ð Ò Ô Î ∫©Ê«d*« ¨U½dÄ ®Ë ©—u×MÃUÐ ¨«Ëd×½®w Ò Æl−Ý Æ‚U³Þ Æ”UMł ∫UNLEFÄ …bOBIë w —uBë Õ ÆWOÃUOš Ò ÆW¹uMFÄ Ò Æ”«u(UÐ „—bð WO Š Ò ±∞¥
 • 110. ∫WOðü«  UOÐ_«  UŽuL−Ä sÄ WŽuL−Ä q w fOzdë ÷dGë œbŠ√ ¨÷«dž√ WŁöŁ …bOBIë w > Ò ≤ Æ©µ≠±®  UOÐ_« √ Æ©±∑≠∂®  UOÐ_« » Æ©≤¥ ≠±∏ ® UOÐ_« à ø‰Ë_« XO³Ã« w Ëb³¹ UL WÐu³;« qOŠ— dŁ√ UÄ Ò Ô ≥ øt²Ðu³×Ä dŽUAë UNÐ n Ë w²Ã« WO («  UHBë UÄ ÔÒ Ô ¥ Æ©±±≠π®  UOÐ_« w dŽUAë UNLÝ— w²Ã« WFO³Dë …—u `{Ë√ Ò µ WŠuKë Ác¼ `ÄöÄ `{Ë√ ¨ WFO³Dë …dCš jÝË »U Mð w²Ã« ÁUOLKà WKOLł WŠuà dŽUAë rÝ— Ò ∂ Æ©±µ ≠±≥®  UOÐ_« w Ëb³ð UL W¹dFAë Ò Æ UHBë Ác¼ œbŽ√ ¨rNà  UH …bŽ dÂ–Ë ¨tÄuÁ dŽUAë ÕbÄ Ò Ò ∑ øs¹dOš_« 5²O³Ã« w dŽUAë ULNÐ d Ê«cKë ÊU dAë UÄ ∏ ∫WOðü« qL«  ôôœ `{Ë√ Ò π ÆåfLAë tłË œuÝ«ò √ Ò Æå—u×MÃUÐ WMÝ_« «Ëd×½ò » Ò ÆåÂU¹_« V¼d½ ôò à ÆåÊUOÐ s × «uID½ Ê≈ò œ ∫WOðü«  UOÐ_« w dNEð w²Ã« W³Âd*« —uBë d UMŽ `{Ë√ ±∞ Ò Ò W?? ?«—√ Ÿd?? ? ‚u?? ? —b?? ?³? ? œu?? š √ ÊU?? ?³? ? ¦? ?  v?? ?K? ?Ž U?? ?O?? ?M? ? ¦? ?Ä e?? ?²? ? N? ?¹ Î Ò Ò U?? N? ?¼U?? O? ?0 U??¼—U??N? ½√  d??−?? H? ðË » Ò Ê«—b?? ?G? ? ë o?? ?¼«u?? H? ?Ð W?? Ãu?? u?? Ä ”b??M? Ý ‚—U??/ w?? U??¹«d??*« q??¦? Ä  ÊU??F? L? K? ÃU??Ð 5??F? ë ‚Ëd??¹ d??C? š œd?? Ä“ ÷—Q??Ð X??{U?? W??C?? Ë√ Ò Ò ÊU?? ? ? ? łd?? ? ? ?Ä w?? ? ? ? —«œ —œ ¡U?? ? ? ? Ä Ë√ ÒÔ ±∞µ
 • 111. V??«u?? ·u??O? ?Ã«Ë ¨q?O?à l?I?M?ÃU? à  Ê«d?? ?Á_« r?? łU?? L? ?ł ‚u?? i?? I? ?M? ?ð Ò`ÄöÄ `{Ë√ ¨tÄuIà W¦ÃU¦Ã«Ë ¨WFO³DKà WO½U¦Ã«Ë ¨WÐu³×LKà vÃË_« ∫W¹dFý  UŠuà ÀöŁ …bOBIë w Ò Ò ±± ÆUNMÄ WŠuà q =WÂd(«Ë ÊuKë sO?Ð√Ë ¨ÿUHÃ_« Ác¼ Ãd ²Ý√¨  UÂd(«Ë Ê«uÃ_« vKŽ ‰b?ð …dO¦Â ÿUHÃ√ …bOBIë w Ò Ò ±≤ ÆUNMÄ q w > ∫WOðü«  UOÐ_« w Ëb³ð w²Ã« nÞ«uFë UÄ ±≥ ‰e??ð r??ÃË r??O? šd?ë ‰b??ÃU??Ð p??²? M?²? Ò √ ÊU?? ? ²? ? ?H? ? ?Ä W?? ? L? ? ?O? ? ?š— q?? ? J? ? ?Ð U?? ? H? ? ?K? ?  X?I?I?A?ðË U?N?{—Q?Ð —U?N?³?ë p×{ » Ò  ÊU?? ?L? ? F? ? M? ? ë o?? ?zU?? ?I? ? ý Êu?? ?O? ? Ž U?? ?N? ?O? ? X??Ýd??H? ð Êu??M? *« «–≈ s??¹c??ë w?Äu?Á Ã Ò ÊU?? ? Ýd?? ? H? ? ë t?? ?łË√ w?? ? v?? ?žu?? ?ë Âu?? ?¹ U??½ËU??N?ð —u??×? M? ÃU??Ð W??M?Ý_« «Ëd?×?½ Ê«d?? ? *« v?? ? ?K? ? ?Ž U?? ? ½d?? ? ?Ä q?? ? ?Ð  u?? ? *U?? ? Ð Ò Ô Ó Ó ÆUNMÄ W Lš Ãd ²Ý√¨”UMł UNO …dO¦Â sÞ«uÄ …bOBIë w Ï Ô ±¥ ∫dŽUAë »uKÝ√ ·dFð_ W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ ©x®…—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý√ l{√ ±µ Ò ÆdO Hð vÃ≈ ÃU²% W³F …bOBIë  «œdHÄ √ ÆdŽUAë W¾OÐ sÄ …–ušQÄ …bOBIë ÿUHÃ√ » ÆWOŽu{uÄ …bŠË …bOBIë w à ÆÍbOKI²Ã« …bOBIë ZN½ sÄ —d% –≈ ªŸb³Ä dŽUAë œ Ò ] Æ  UNO³A²Ã«Ë W¹dFAë —uBÃUÐ W¾OKÄ …bOBIë ‡¼ Ò Æ…bOBIë w —«u(« »uKÝ√ dŽUAë Âb ²Ý« Ë ÆWOzUA½≈ …bOBIë w qL« rEFÄ “ Ò ±∞∂
 • 112. ÷ËdFë qÄUJë d×Ð ∫U¼œUA½≈ ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« √dÁ√ Î U?? ?E? ? Š«u?? à œ«R?? ?H? ? ë X?? ?ŽœË√Ë X?? ?K?? ?Š— ≠± Ó Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ó Ó©Íd²×³Ã«® Ó Î ÊU?? ? ? M? ? ? ³?? ? ?Ð …—U?? ? ?ý≈Ë Èu?? ? ?I?? ? ? ë w?? ? ?¼u?? ? ?ð Ô Ô Èb??M?? ë U?? N? ?D? ?I?? ½ d??¼e?? ë ”Ëd?? Ž Íc?? ¼ ≠≤ Ò Ò  Ò Ô Ó©wł“UOë nO U½® «b?? ?³? ?F?? ?Ä Ú œU?? ?½Ë ÚX?? L?? ?Ó ? ? ²?? ÐU?? ? —b?? ?ÃU?? Ð Ú Ó Ó Ó Ú =^ U?? ?N? ? ²?? ? ŽœË U?? ?Äb?? ?M?? ?Ž U?? ? N? ? O? ? X?? ?I?? ?½U?? ?Ž ≠≥ Ô Ò Ú Ô Ú Ó©w½U³Á —«e½® œU?? ? ? ¹“ s?? ? ? Ð ‚—U?? ? ? Þ v?? ? ?L?? ? ? ? ? ? ¹ ö?? ? ? ł— Ó Ó Ò ÔÎ Ô Ó ∫kŠô√ŸUI¹ùU ¨d «uë d×Ð vKŽ UIÐUÝ UNðbA½√ w²Ã«  UOÐ_« sŽ tŽUI¹≈ w UÄU9 nK² ¹  UOÐ_« Ác¼ œUA½≈ Ê≈ Î Î ∫wðü« u×Më vKŽ wðQ¹  UOÐ_« Ác¼ w s?? ?E?? ? Š«u?? ?Ãœ Ø«R?? ? q?? ? ²? ? ŽœØ Ë√Ë X?? ?K? ? Š— Ó Ó w?? ? ?½U?? ? ?M? ? ? ³? ? ? Ð Øs?? ? ?ð—U?? ? ?ý≈Ë ØÈu?? ? I?? ? ?K?? ? ?¼u?? ? ?ð Ô Ú ∫wðüU ÊuJ¹ “uÄ— vÃ≈ XO³Ã« «c¼ q¹u% bMŽ ≠ » ≠ » » Ø≠ » ≠ » »Ø ≠ » ≠ » » ≠≠»»Ø≠»≠»»Ø≠»≠≠ Ô  ÓÔ ö?O?F?H?²?Ã«Ë ¨—bBë w W¦ÃU¦Ã«Ë WO½U¦Ã« pÃcÂË ¨© ≠ » ≠ » »® sK?ŽUH²Ä w?¼ v?ÃË_« W?KOFH²ÃU Ô ÚÔUL Ów¼Ë ¨©≠ » ≠ ≠ ® sKŽUH²Ä XO³Ã« e−Ž w vÃË_« WKOFH²Ã«  ¡Uł bÁË ¨e−Fë w Èdš_« Àö¦Ã«w …dOš_« WKOFH²Ã«  ¡Uł pÃcÂË ¨sKŽUH²Ä WKOFHð UNOKŽ wðQð Ê√ sJ1 w²Ã« —uBë sÄ …—u ≠XLKFð ÓÔ Ò Ô ÓÔ Ú  ÓÔtO —dJ²ð Ícë d׳ë vL ¹Ë ¨sKŽUH²Ä —u sÄ …—u pÃc w¼Ë ¨© ≠ ≠ » »® qŽUH²Ä XO³Ã« e−Ž ÆqÄUJë d×Ð ¨e−Fë w UŁöŁË ¨—bBë w UŁöŁ ¨ «dÄ XÝ åsKŽUH²Äò Î Î Ò ∫wðQ¹ UL bAMO w½U¦Ã« XO³Ã« UÄ√ Ò Èb??ÚM??M? N? D? Á Øo??½ d??¼“e?ÝØËd?Ž Í–U?¼ Ú ÚÔÚ  «b??³? F? Ä  œ ØU?½Ë X?L? ?ð ØV??Ó ——œb?Ð ±∞∑
 • 113. “uÄdÃUÐ u¼Ë ≠» ≠ » » Ø ≠ » ≠ ≠Ø ≠» ≠ ≠ ≠» ≠ ≠Ø ≠ » ≠ » »Ø ≠» ≠ ≠ Ò Ò Ô ÓÔ—b w ÎUŁöŁ ¨ «dÄ XÝ  œ—Ë bÁË ¨UNMÄ cšR¹ UÄ Ë√ ©≠ » ≠ » »® sKŽUH²Ä wN  öOFH²Ã« UÄ√ Ò Áe−Ž w UŁöŁË ¨XO³Ã« Î ∫5IÐU ë 5²O³Ã« q¦Ä bAM¹ YÃU¦Ã« XO³Ã«Ë U?? N? ?²? ?ŽœœË ØU?? Äb??M? ŽU??¼ Øw?? X??I? ½U??Ž ≠» ≠ ≠ Ø ≠» ≠ ≠ Ø≠ » ≠ ≠ ÍœU?? ¹e?? ½ ØV?? Á—U?? Þ U?? Ä Ør?? ? ?¹ s??K? ł— ≠ ≠ » »Ø≠ » ≠ ≠ Ø≠ » ≠ » » ∫Z²M²Ý√ Æe−Fë w ÀöŁË ¨—bBë w ÀöŁ ∫ öOFHð XÝ sÄ qÄUJë d×Ð ÊuJ²¹ ≠± Ó Ú ] ≠ » ≠ » » sKŽUH²Ä w¼ …bŠ«Ë WKOFHð vKŽ wM³Ä qÄUJë d×Ð ≠≤ Ô Ò  Ô ∫UNMÄ …b¹bŽ —u vKŽ ©≠»≠ » »® sÔKŽUH²Ä wðQð≠≥ Ô ÚÔ ≠ » ≠ ≠ sKŽUH²Ä ≠√ ≠ ≠ » » qŽUH²Ä≠» Ú ÓÔ ≠ ≠ ≠ qŽUH²ÔÄ≠Ã Ú ≠ » » UH²Ä ≠œ ÓÔ ≠≠ UHÚ²Ä ≠‡¼ Ô ∫qÄUJë d×Ð ÕU²HÄ ≠¥ sKŽUH²Ä sKŽUH²Ä sKŽUH²Ä qÄUJë —u׳ë sÄ ‰UL« qLÂ Ó Ô Ó ©±® V¹—bð ∫‰U¦*« w UL qÄUJë d×Ð ŸUI¹≈ V Š Íd²×³Ã« …bOBÁ sÄ WOðü«  UOÐ_« bA½√ Ì `?? {«Ë ÌX?? O? ?²? ý s??Ž r?? ? ?³? ?ð ¡U?? O? *∫‰U¦*« Ô Ô ÊU?? ? ¹b?? ?ÒB?? ? ‡? ? ?ë W?? ? K?? ? Ôž ÍËd?? ? ¹ Í—_U?? ?   Ó ] Ó Ú ‰e??ð r??ÃË r??O? šd??ë ‰b?? ÃU??Ð p??Ú²??ÓM??Ó²??Ó  = ] Ó ÊU?? ? ?²? ? ?H? ? ?Ä ÌW?? ? ?L? ? ?O? ? ?š— q?? ? ?J? ? ?Ð U?? ? ?H? ? ?K?? ?  = Î Ó ±∞∏
 • 114. U?? ?N? ? I?? ?¹d?? ? s?? ?F? ? Ôþ o?? ?¹d?? ?H? ? ²? ? ÃU?? Ð p?? ?²?? ?−?? ?ýË Ô  Ó Ú Ó Ó Ó ÊU?? ? ?F? ? ?þ_« w?? ? u?? ? −? ? ?A? ? ?ë Òô≈ X?? ? ?M? ? ?F? ? ?E? ? ?  Ó Ó q?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä œu?? ? ? ? ?ł „U?? ? ? ? З œU?? ? ? ? ?ł —«œ U?? ? ? ? ¹ Ï ÏÚ Ó Ô ÓÓ Ô   ÊU?? ? ? ²? ? ? ?¹œU?? ? ? ž p?? ? ? O? ? ? ?K? ? ? ?Ž ^`?? ? ? ? ? ? ?ð  b?? ? ? žË Ú Ó Ó ·Òu?? ? ? ? ?H? ? ? ? ?Ä ’«d?? ? ? ? ?F?? ? ? ? ?ë ÔÃËd?? ? ? ? 2 ÔÃd?? ? ? ? ?*«Ë Ï  Ê«–u?? ? ? ? (« v?? ? ? ? ?K? ? ? ? ?Ž ÁU?? ? ? ? Ä«e?? ? ? ? š v?? ? ? ? ?¼e?? ? ? ? ð Ó Ô ©≤® V¹—bð ∫UNMÄ qJà  öOFH²Ã« V²Â√Ë ¨qÄUJë d×Ð sÄ WOðü«  UOÐ_« lDÁ√ Ò U?? ? N? ? ?³? ? ?O? ? ?Þ …d?? ? ¼“ ÂU?? ?¹_« U?? ? M? ? à  b?? ? Ð√ ≠± Ò Ú©ŸU³½“ sÐ s (« uÐ√® U??N? ³? O? A? ÁË U??¼b??O?C?M?Ð X?K?Ðd? ?ðË ö?? ? O? ? ?−? ? ?³? ? ²? ? ë t?? ?Ò Ë r?? ? K? ? ?F? ? ?L? ? K? ? à r?? ?Á ≠≤ Ú©wÁuý bLŠ√® ôu?? ?Ý— Êu?? ?J? ?¹ Ê√ r?? ?K? ? F? ? *« œU?? Â Ú w?? ? zU?? ? Ł— ‰u?? ? I? ? ?ð Ê√ d?? ? ŁË√ X?? ? M? ?  b?? ?Á ≠≥©rO¼«dÐ≈ k UŠ ® ¡U?? O? ?Š_« s?? Ä v??ðu??*« n??B? M? Ä U??¹ U?? ?M? ?³?? ?Š q?? ²? ?I? ?ð V?? ?(« w?? U?? M? ?ðU?? L? ?K? ? ≠¥ ] Ò©w½U³Á —«e½® Ô‰U?? ?I? ? Ôð 5?? ? Š  u?? ?9 ·Ëd?? ?(« Ê≈ Ò ©≥® V¹—bð ∫qÄUJë d×Ð vKŽ ¡Uł UÄË ¨d «uë d×Ð vKŽ UNMÄ ¡Uł UÄ eOÄ√˨WOðü«  UOÐ_« bA½√ Ò w?? ? ?L? ? ? J? ? ? Š ŸU?? ? ?Þ√ ÊU?? ? ?Äe?? ? ?ë Ê√ u?? ? ?ÃË Ò Ò ≠±©ÊËb¹“ sЫ® w?? ? ? ? H? ? M? ? Ð t?? ?¼—U?? ?J? ? Ä s?? ?Ä p?? ?²? ?¹b?? ? Ú t?? ? ? ?ŠË— …Ëö?? ? ? Š v?? ? ? Žb?? ? ? ¹ t?? ? ? ?Ыc?? ? ? Ž√ Ô ≠≤©ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈ ® V?? K? ?I? ?Ôð W?? ?I? ?O? ?I? ?(« t?? O? ? o?? ?D? ?M? ?Ä r?? Â Ô Ì ÁƒU?? ? L? ? ?Ý ÷U?? ? ¹d?? ?Ã«Ë d?? ? ¼“ d?? ? ¼e?? ? Ã«Ë ≠≥ Ï Ô Ò©w³ÞdIë ÊuFLý sÐ o×Ý«® o?? H? A? ÃU?? o?? zU??I? A? Ã«Ë d?? N? ½ d?? −? H? Ã«Ë Ô Ï Ô ¡«b?? ? ? Ž_«Ë ¡«b?? ? ?ë r?? ? ?ž— g?? ? ? O? ? ? ŽQ?? ? ?Ý ≠¥ ©wÐUAë rÝUIë uÐ√® ¡U?? ? L? ? A? ? ë W?? ?L? ? I? ? ë ‚u?? ? d?? ? ? ? M?? ?ÃU?? ? ] ±∞π
 • 115. ÍuGà V¹—bð Ò ÆUNO  —dJð w²Ã«  «d*« œbŽ 5Ð√˨Íd²×³Ã« …bOBÁ sÄ nDFë ·ËdŠ Ãd ²Ý√ ◊U‡‡A½sŽ Y׳Kà ªÍdB*« WOÐdFë WGKë lL: jOÝuë r−F*«Ë ¨—uEMÄ sÐô »dFë ÊU à sÄ q vÃ≈ œuŽ√ > Æ`Mł ¨WMÝ_«¨—œ¨ÊUM _«¨”bMÝ∫WOðü«  «œdH*« w½UFÄ Ò ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ∫fÃb½_« w ‘¬ Íœ«Ë n Ë w œU¹“ XMÐ t½ËbLŠ XÃUÁ Ì œ«Ë ¡U?? ? ? C? ? ? Äd?? ? ? ë W?? ? ? ×?? ? ? H?? ? ? à U?? ? ?½U?? ? ? ÁË Ú] Ó Ó Ú r?? ?O? ?L?? ?F? ? ë Y?? O?? ?G?? ?ë Ôn?? ÓŽU?? ?C? ? Ä ÁU?? ?I? ?Ý  Ú Ó Ô U?? ? M? ? ?O? ? ?K? ? ?Ž U?? ? M? ? ×? ? Ôt?? ? ÓŠÚËÓœ U?? ? M? ? K?? ? K?? ? ÓŠ Ú Ó  r?? ? O? ? D?? ? H? ? ë v?? ?K? ? Ž  U?? ? ÓF?? ?{d?? ?*« ]u?? ? ÔM?? ?ÔŠ Î Ó Ô ôô“ Q?? ? ? ?L? ? ? ? þ v?? ? ? K? ? ? ?Ž U?? ? ? M?? ? ? ?H?? ? ? Óý—√Ë Ó Ó ÚÓ  ]  .b?? ? ? ? ?M?? ? ? ? ? K? ? ? ? ? à W?? ? ? ? ?ÓÄ«Ób?? ? ? ? ?*« s?? ? ? ? ?Ä ]c?? ? ? ? ?Ã√ Ô Ó U?? ? M?? ? Ú²?? ? N? ? ?ł«Ë v?? ?½√ f?? ? L? ? ?A? ? ë ^b?? ?B?? ? Ó¹ Ó ]Ó Ô  r?? ? O? ? ? ? ? ? ]M?? ? K? ? ?à ÔÊÓ–Q?? ? ?¹Ë U?? ? ÓN?? ? Ô³?? ? Ô−?? ? Ú×?? ? ?O? ? ?Ó Ó È—«b?? ? ?G? ? ?ë W?? ? O?? ? ?ÃU?? ? Š ÁU?? ? B? ? ?Š ŸËd?? ? ¹   r?? ?O? ?E?? ?M? ? ë b?? ?I? ? F?? ?ë V?? ?½U?? ?ł f?? ?L? ? K? ?²? ? ±±∞
 • 116. XLBÃ«Ë ÂöJë ≤µ ©dBÄ ØrO¼«dÐ≈ U¹d“® Ò hMë Íb¹ 5Ð ÒÌÓ ÒÓ ÎÒ ÌWÁUÞ ‰öš sÄ UNKK×¹Ë ¨X?LBÃ«Ë ÂöJë sŽ WOŁ«dð  UÄuK?FÄ hMë «c¼ w rO¼«dÐ≈ U¹d?“ —u²Âbë ÂbI¹ Ò ÒWOŽUL²łô« WÃUI*« vÃ≈ »dÁ√ uN Æ©¶® ‰uÝdë rNÃË√Ë ¨¡UÄbIë »dFë WM Ã√ vKŽ Èdł U2 ¨rJ(«Ë `zUBMë sÄ Ò Ô Ô ÔÒ Ò ÆWHK² Ä WOŽUL²ł«  UÁUOÝ w XLBÃ«Ë ÂöJë sÄ q WOL¼√ vKŽ ¡uCë VðUJë jK ¹ –≈ ªW¹dJHë Ò Ò Ò Ò Ò Ô y y Ô W?³²J*« ÈdŁ√ bÁË ¨WÒO?H? ?K?Hë WG³Bë  «– tŁu׳Р·dŽ ¨d?BÄ sÄ wÐdŽ w?FÄUł dJ?HÄ uN VðU?Jë UÄ√ Ò Ò ÆtðUHÃRÄ sÄ œbFÐ WOÐdFë Ò Ò ±±±
 • 117. XLBÃ«Ë ÂöJë©dBÄ ØrO¼«dÐ≈ U¹d“® Ò Á–U²Ý√ UÄu¹ lLÝ t½√ ¨© U ÐUI*« ® tÐU²Â w ÍbOŠu²Ã« ÊUOŠ uÐ√ UMà ÈË— Ó Î ] ÔÒ Ó Ò ¨ÂËd?ë ”˃— v?K?Ž W?L?J?(« X?Ãe?½ ò∫‰u?I¹ w½U² − ë w?I?DM*« ÊU?L?OKÝ Ò Ó …—UC(« Ê√ dJM¹ Ê√ bŠ√ lÝË w fOÃË ªå5Bë q¼√ Íb¹√Ë ¨»dFë s Ã√Ë ]  Ú Ô —Ëœ b×−¹ Ê√ lOD² ¹ ô «bŠ√ sJÃË ¨UM Ë ULKŽË «dJ UMà XHKš bÁ WOÐdFë Ó Ó Ú Ó Ô Î ] ÎÒ Î Î Ú Ò Ò ÆWOÐdFë …—UC(« o «dÄ v²ý w Wžö³Ã«Ë ÊU KÃ«Ë ÊUO³Ã«Ë WGKë Ò  Ò „uK ë «c¼ q¦Ä Ê√ `O× ÆUÂuKÝ wÐdFë ÊU ½ù« bMŽ ÂöJë ÊU bIà ] Î Ò tO Èd¹ ÊU qłdë sJà ¨wEHà „uKÝ œd−Ä t½u vKŽ rNCFÐ bMŽ b¹e¹ ô ] Ò Ó ÓÒ  Ì Ó «c?N?ÃË Æt?IOLFë tð«– rÝUÐ oDM¹ ‰UŠ ÊU? ÃË ¨t²O?B? ý sŽ d³F¹ U?½ULłdð Ò Ò Î ÚÔ Æ UOH<«∫ U½uMJ*« Ò Ú ¨d?zU?L?C?ë  UŽœu² Ä sŽ d³F¹ ÊU?Lłdð Âö?Jë Ê≈ò ∫»d?F?ë ¡ULJŠ ‰UÁ Ò Ï Ô ÚÔ ] Ær²J¹ UÄ ∫dz«d ë ÆWAzUDë  ULKJë ∫—œ«u³Ã« œ— v?K?Ž —b?I¹ ôË ¨Á—œ«u?Ð ŸU?łd?²?Ý« s?J1 ô ¨d?z«d? ?ë  U?½u?M?J0 d?³Ú ?¹Ë Ò Ô  ÔU?? N? ?³? z«d??ž ∫W??G? K? ë œ—«u??ý∫œ—«u?? A? ë ÆU¼—œ«u½Ë  ªÊU ½ù« … UOŠ w WLKJë —Ëœ sŽ WK UGÐ WOÐdFë WLJ(« sJð rÃË ÆÁœ—«uý  Ò –UFÄ vÃ≈ `BMÃUÐ tłuð 5Š¨©¶® tKë ‰uÝ— tÃUÁ U0 wŽË vKŽ X½U UN½S Ô ^ Ò Ì ] ÊS ¨qł√ Æåpà Ë√ ¨pOKF XLKJð «–S ¨XJÝ UÄ rÃUÝ ¨–UFÄ U¹ ò ∫‰UI ] Ú Ò Ò Ï Ô U¼UMF0 UNKzUÁ sÄ WLKJë Ê≈ ¨„b{ bNA¹ Ë√ ¨pà bNA¹ ∫pKLŽ sÄ pÄö ò ] Ò Ó UÒ2 d¦Â√ tOKŽ rJ% UN½S ¨UNÐ oDM¹ 5Š u¼Ë ¨UN H½ w U¼UMF0 ô¨t H½ w ]  Ó `{u?²?à ¡w& UN½S? ¨W?Ãu?I?F?Ä W?Äu?J×Ä ÊuJð 5Š w¼Ë ¨UNOKŽ u¼ rJ×¹ Ò ] Êu?Jð 5Š UÄ√Ë ¨W?L?F½ dÂcð Ë√ ¨W?L?JŠ dAMð Ë√ ¨ö?ÞUÐ iŠbð Ë√ ¨U?IŠ Ò Î Î Ó ÎÒ ÆqD³ð∫ iŠbð Ô Ë√ ¨«ÎdÝ l¹cð Ë√ ¨«—d{ V³ ð Ë√ ¨qNł sŽ nAJð bÁ UN½S WAzUÞ ¡Ułu¼ Ò Ô Î Ò ] Î Ó ÆåU H½ nK²ð Î ÚÔ ¨å„«—√ v?²Š rK?J?ð ò ∫X?L?B?ë .b¹ ÊU »UAà ©◊«dIÝ® ‰UÁ U?1bÁË Ò Ú Ò Î ÊS ª«u dFð «uLKJðò ∫tÃuÁ w ≠tMŽ tKë w{—≠ wKŽ V¼– vMF*« «c¼ vÃ≈Ë ] Ò Ò y X?% ¡u?³? Ä ÊU ½ù« qIŽ Ê√ ‰u?I?ë «c?¼ vMFÄË Æåt½U à X% ¡u?³? Ä ¡d*« ] Ï Ó Ÿd? ?¹Ë ¨»«uBë sŽ dB?I?¹ ÊU? à sÄ f³Š ‰uDÐ vÃË√ ¡w?ý ö? ¨t½U Ã Ò Ó ±±≤
 • 118. ©¶® tK?ë ‰uÝ— tMŽ d³Ž UÄ «c?¼Ë ¨t³ J¹ rMž Ë√ ¨Ád?AM¹ rKFà ô≈ rKJ?²Ã« vÃ≈ qÁUFÃUÐ W?łUŠ ôË ¨»«u« vÃ≈ Ò ] ÚÔ Ô Ô Ò Òt½]√ œbBë «c¼ w e¹eFë b³Ž sÐ dLŽ sŽ ÈËd¹ U2Ë ÆårK XJÝ Ë√ ¨rMG «ÎdOš ‰UÁ «Îb³Ž tKë rŠ—ò ∫‰UÁ 5Š  Ó Ô Ò Òf¹bIð sŽ nA?Jð UL½≈ ¨dO¦Â U¼dOžË ¨ «—U³Fë Ác¼ qÂË ÆÁU¹UDš  d¦Â ¨t?KLŽ sÄ tÄö bF¹ rà sÄò ∫‰UÁ ]  ^ Ò Ó ÆÊU ½ù« …UOŠ w ÊU Kë —Ëbà Ád¹bIðË ¨WLKJKà wÐdFë ÊU ½ù« Ò  ÓW??ÒO??ŽU??L? ²? łô« …U??O? (« w?? Èd?³? ÎW??½U??J? Ä ¡«d??F? A? Ã«Ë ¡U??Ðœ_« q??G? A?¹ Ê√ W?? œU??B? *« q??O? ³? Á s??Ä s??J?¹ r?ÃË Ôb?Ð ô WO?ÝU?Ý√ U?ÞËd?ý W?L?K?J?ë d?×?ÝË ¨ÊUO³Ã« …u?ÁË ¨ÊU? ?Kë W?žö?Ð X?½U? b?I ¨WÒO?Ðd?F?ë WÄú?à WO?ÝU?O? ëË] Ò Î Ò Ô ÒÔ Ò Æ‚u?Äd?*« W?ÃËb?ë q?ł—Ë ¨t?ÐU?M?ë rÂU(«Ë ¨`łUMë w?ÝU?O? ?ë w? U?¼d «uð sÄ Ò   ·dFO ¨t?½U à pK1 Ê√ wÐdFë wÝUO Kà W Ozd?ë  UL ë 5Ð sÄ ÊU bÁË Ò Ò qN« ∫‚d)« ÚÔ ÚÔ Ó Ï Ó Ó ]  ¨‚dšË W?K−?Ž dOšQ?²Ã« w?C²?I¹ UÄ .b?Ið Ê_ ªt?F{u?Ä w ÂöJ?ÃUÐ w?ðQ¹ n?O dOBI²Ã« ∫w½«u²Ã« rEFÄ w wÐdFë wÝUO ë ÊS UM¼ sÄË Æe−ŽË Ê«uð .b?I²Ã« wC²I¹ UÄ dOšQðË ] Ò ] Ú Ì Ó ÓÂöJë sÄ lHM¹ ô UÄ Ê√ ·dF¹Ë ¨tÐ ŸUH²½ô« lÁuÄ lI¹ ô tMOŠ dOž w ÂöJë Ê√ „—b¹ ¨ULOJŠ öł— ÊU ÊUOŠ_« ] ] Î ÎqłdKà ô ¨Âö?Jë ◊Ëdý ÕdA?Ð »dFë ¡UL?JŠ r²¼« bÁË Æôu?Á ÂUIÄ qJ?à Ê√ rKFë o?Š rKF¹Ë ¨—c?¼Ë ÊU¹c¼ ] Î Ò ] ] Ó Ï Ò ] Ô Ô Ô Ô Ó∫ÂöJë ◊Ëdý sÄ ‰Ë_« ◊dAë Ê≈ ∫«uÃUI ¨býd*« Ë√ rKF*« l{uÄ t³BMÄ tFC¹ sÄ qJà qÐ ¨ÁbŠË wÝUO ë Ò Ó = Ò Ó w t?ÃuIÐ rK?J²*« wðQ?¹ Ê√ ∫w½U¦Ã« ◊d?AÃ«Ë Æ—d{ l œ Ë√ ¨l?H½ »ö²ł« w? UÄ≈ ¨tOÃ≈ u?Žb¹ Ÿ«bà ‰uI?ë ÊuJ¹ Ê√ Ò Ô ÓÓ  Ò Ì Ô Ò Ú Ó∫dOš_« ◊dAë Ê√ 5Š w Æt²łUŠ —bÁ vKŽ tMÄ dB²I¹ Ê√ ∫YÃU¦Ã« ◊dAÃ«Ë Æt² dÔ WÐU ≈ tÐ všu²¹Ë ¨tF{uÄ Ó Ú Ó ÒtÃuB×Ä sŽ s¼d³¹Ë ¨tÃuN−Ä sŽ rłd²¹ ¨ÊU ½ù« Ê«uMŽ ÊU Kë Ê√ ULOÝ ôË ¨tÐ rKJ²¹ Ícë kHKë dO ²¹ Ê√ Ô ] ] Ò ] ÆrNCFÐ dO³Fð bŠ vKŽ Ò ∫.bIë wÐdFë dŽUAë ‰UÁ ULMOŠË Ò ÔÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ?à t?? ? ? ?à f?? ? ? ?O? ? ? ? ÃË t?? ? ? ?łË t?? ? ? ?Ã Ï Á«d?? ? ?ð Ê√ U?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? Ž ¡d?? ? ?*U?? ? ?Ð v?? ? ?H? ? ? Â Ô Ó Îw³Më sŽ ÍËÔ— bÁË ÆÊU ½ù« WÒOB ý  UÄuIÄ sÄ UÄuIÄ tH uÐ ©ÊUO³Ã«® WOL¼√ vÃ≈ pÃcÐ dOA¹ ÊU t½S Ò Î Ò ÒÒ ÒÆåt?½U? à ∫‰UÁ øtKë ‰uÝ— U¹ qłdë ‰ULł UÄË ∫‰UÁ ÆpÃU?L?ł wM³−F¹ò ∫”U³Fë tLFà U?Äu¹ ‰UÁ t½√ ©¶® Ô Ô Ò Î ÆtKIŽ WŠUł—Ë ¨t½U à WŠUBHÐ WKBë oOŁË ¨‰uÝdë Í√— w qłdë ‰ULł ÊU «cJ¼Ë¨tKIŽ ÊULłdðË ¨tK √ ÓÊU¼dÐ ¡d*« Âö ÊËÒbF¹ «u½UJ ¨dJHÃUÐ WGKë WK sŽ 5K UGÐ WÐU×Bë sJ¹ rÃË Ú Ó Ô Ô ÔÓ ∫‰UÁ 5Š ≠tMŽ tKë w{—≠ wKŽ V¼– vMF*« «c¼ vÃ≈Ë Ò ±±≥
 • 119. ∫‰UI …—U³Fë Ác¼ vKŽ w{dë n¹dAë oKŽ bÁË Æåt½U à ¡«—Ë oLŠ_« VKÁË ¨t³KÁ ¡«—Ë qÁUFë ÊU à ò ^ Ò Ó  Ô Ó¨…dJHë WFł«dÄË ¨W¹Ë—Ë …—ËUAÄ bFÐ ô« t½U à oKD¹ ô qÁUFë Ê√ tÐ œ«d*«Ë ¨WH¹dAë W³O−Fë w½UF*« sÄ «c¼Ëò Ò Ò Ô ] ÔV?K?Á ÊU?ÂË ¨t³KIà U?F?ÐU?ð qÁUFë ÊU à ÊUJ ¨ÁdJ? W?Fł«dÄ tÄö  U?²KÓ Ë ¨t?½U à  U?D?IÝ o³ ð o?LŠ_«Ë Î Ú Ó Ô Ó Ô Ô Æåt½U Kà UFÐUð oLŠ_« ÎoLŠ_« VKÁò ∫UC¹√ wKŽ ÂUÄù« ‰uÁ pÖ sÄ ÊUJ ¨VKIë u¼ ö?×Ä qIFKà Ê√ ÊËd¹ »dFë ÊU bÁË > Ô ÒÎ ]w ‰UÝd²Ýô«Ë ¨‰uIë w ·«dÝù« ÊuM ײ ¹ «u½uJ¹ rà »dFë sJÃË Æåt³KÁ w qÁUFë ÊU ÃË ¨tO w Ó ] sŽ ÎöC ¨tKIŽ w VO √ ¨t?ÃuIÐ V−Ž√ sÄ Ê√ ÊËd¹ «u½U rN½_ ªÂöJë Ó Ô Ô Ó ] Ò  ÆqÃeë ∫—U¦Fë  Ô UM¼ sÄË ª—U¦Fë rz«œ qÃeë dO¦Â ÂöJë w qÝd² *« Ê√ wŽË vKŽ «u½U rN½√ Ò Ì Ô ÆlÝuÃ«Ë WÁUDë ∫ Ÿ—cë Ú Ô ]  Ò  ÊuKL×¹Ë ¨—U¦J*« wŽbë ÊuÄc¹Ë ¨—UŁd¦ÃUÐ UŽ—– ÊuIOC¹ »dFë U½œ«bł√ ÊU ÒÔ ÚÓ ÓÔ Ô  Ò Ô Æ—«cN*« `K*« vKŽ 5FÄU ë ◊UAMÃË ¨W¹Už ÂöJKà Ê≈ò ∫‰UÁ 5Š kŠU« ÁUMŽ UÄ «c¼ ]qFÃË Î ] q{UHë pÃc ¨‰ö*«Ë ‰UI¦²Ýô« vë UŽœË ¨‰UL²Šô« sŽ qCÓ UÄË ¨W¹UN½ Ó Ó Î ÆQD)« sÄ —U¦Âù« ∫—cNë Ú ÆUÐËd{Ë UÐËd{ XLBKà Ê√ rKŽU ¨XLBë XOG²Ð« Ê≈ËÆå—cNë u¼ Î Î ] Ú =  Õ«b²Ä« w …—uŁQ*« ‰«uÁ_« sÄ dO¦Jë b−¹ ¨wÁöš_« UMŁ«dð w qÄQ²*« Ê√ o(«Ë Ó Ò ] ^    s?Ä qFÃË ¨ uJ ë q?¼√ sÄ W³ON?ë ÍËcÐ …œUýù«Ë ¨tOÒ³×?Ä vKŽ ¡UM¦Ã«Ë X?LBë ] Ó v?²Ä ò ∫UÄu?¹ tÃQÝ öł— Ê√ s?Ä ¨»dFë ¡U?LJŠ bŠ√ s?Ž ÍË— UÄ ö¦?Ä qO³I?ë «c¼ Î ] Ô  «–≈ò∫‰UI øXL √ v²Ä ∫tÃQ ¹ qłdë œUŽË ¨XLBë XON²ý« «–« ∫‰UI øårKJð√ ] Ó Ò ÊU UO U “U−¹ù« ÊU «–≈ò ∫vO×¹ sÐ dHFł ‰uÁ UC¹√ pÖ sÄË ÆåÂöJë XON²ý« Î   Ô Î ÎÒ Æå«Îe−Ž dOBI²Ã« ÊU U³ł«Ë —U¦Âù« ÊU Ê≈Ë ¨UOŽ —U¦Âù« Î ¨åW³ONë ÊuJð XLBë …d¦JÐ ò∫ tÃuÁ © Ô Ó  ®wKŽ sŽ …—uŁQ*« rJ(« sÄË WAŠuë sÄË ¨tFHM¹ UÄ W³ONë sÄ VK²ł« t²L ‰UÞ√ sÄ ò ∫ ¡UÐœ_« iFÐ ‰UÁË Ó Ó Ó …uK)« ∫WAŠuë Ó Ó Ò  ÆÂöJë w W½UÐù« ÂbŽ ∫wFë y  sÄ dOš tMÄ rK ð wŽ ò ∫‰UI XLBë ÊU ײݫ w rNCFÐ mÃUÐË ÆåÁdC¹ ôUÄ Ô Ò Ò Ô Ô Ò Ô Ô Ô Ú „U¹≈Ë ¨p²łUŠ mK³¹Ë ¨p²−Š rOI¹ UÄ vKŽ ÂöJë sÄ dB²ÁU ¨tOKŽ ÂbMð oDMÄ ÆåÂbMë À—u¹Ë ¨ÂbIë ‰e¹ t½ÒS ªtÃuC Ë Ó  Ó Ò Ô Ó ±±¥
 • 120. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫W×O×Bë WÐUłù« —U²š√ ± ∫wMFð åpKLŽ sÄ pÄö ò √ ÆtKLŽ sŽ ‰QÚ ¹ UL tÄö sŽ ‰ËR Ä ÊU ½ù« Ô Ô ÆtÄö vKŽ ÊU ½ù« cš«R¹ ô Ô Ó ÆÂöJë sÄ dOš qLFë ∫Ê_ ªwÐdFë lL²:« w WLNÄ W½UJÄ ¡UÐœ_« qGý ò » Ò ÓÓ Æ’U)« UL¼d×Ý qLFKÃË WLKJKÃ Ò Ô ÓÚ ÆfHMë w ’U)« U¼d×Ý WLKJKà ÓÒ ÓÚ ÆœdHë …UOŠ w UOAÄU¼ «—Ëœ ÊUO³Kà ÎÒ Î ∫]Ê√ vKŽ ‰bð åtKIŽ ÊULłdð ¡d*« Âö ò Ã Ò Ô ÚÔ Æ„uK ë w WOL¼√ WGKà ÒÒ ÆÊU ½ù« …UOŠ w WOL¼√ WGKà ÒÒ Ú  ÆdJHÃUÐ WIOŁË WK WGKÃu?¼ q{UHë pÃc ¨‰ö*«Ë ‰öI¦²Ýô« vÃ≈ UŽœË ¨‰UL²Šô« sŽ qCÓ UÄ ò ∫tÃuIÐ kŠU« wMF¹ Ó Ó œ ∫å—cNë Æ5FÄU ë WłUŠ vKŽ ÂöJë b¹e¹ ô√ Ô Ó Ò ÆXLBë ‰uD¹ ô√ Ò Æ`{«uë dOJH²Ã« u×½ ¡d*« u×M¹ Ê√ Ô Ó Ô Ô Ó Ò  ∫åtOKŽ ÂbMð oDMÄ sÄ dOš tMÄ rKÚ ð wŽò ∫rNCFÐ ‰uÁ w ‡¼ Ærz«bë XLBë vKŽ ÊU ½ù« YŠ Ò ÆWÄ«b½ d−¹ Âö sÄ dOš XLBë Ê√ ÊUOÐ Î ÒÔ ÆÂöJë vÃ≈ ÊU ½ù« …uŽœ ±±µ
 • 121. ÔÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ?à t?? ? ? ?à f?? ? ? ?O? ? ? ? ÃË t?? ? ? ?łË t?? ? ? ?Ã Ï Á«d?? ? ?ð Ê√ U?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? Ž ¡d?? ? ?*U?? ? ?Ð v?? ? ?H? ? ? Â Ë Ó Î ∫dŽUAë ‰uIÐ œ«d*«  ÆoDM*« œU Ë ¨…—uBë ‰ULł ÊU ½ù« »uOŽ “dÐ√ sÄ Ô Ó  ÆrKJð «–≈ ô≈ ¡d*« VOŽ dNE¹ ô Ò Ò Æ«d²Šô« wŽb² ð fHMë w ULŽ W½UÐù« Ò ∫t½√ pÖ wMF¹Ë ¨t½U à pK1 Ê√ U1bÁ wÐdFë wÝUO ë U¹«eÄ sÄ “ Î Ò Ò ÆVÝUM*« XÁuë w rKJ²¹ Ò ÆÂöJë w qOD¹ Æ5Š q w XLB¹ ∫åÂöJë XON²ý« «–≈ ∫»UłQ øXL √ v²Ä ∫ULOJŠ qł— ‰QÝò …—U³Ž sÄ œUH² ¹ Õ Î ÆÂöJë w ‰UÝd²Ýô« …uNý ¡d*« pKL²ð 5Š XLBë vÃ≈ …uŽbë Ô Ó Ò ÆVł«Ë XLBë ÆnÁ«u*« lOLł w tMŽ vMž ô ÂöJë Î ∫å5Bë q¼√ Íb¹√Ë ¨»dFë s Ã√Ë ¨ÂËdë ”˃— vKŽ WLJ(« XÃe½ ò WOðü« …—U³Fë w ≤ Æ⁄u Ä dOž rOLFð √ Ò ÆqOKײë w WÁœ » Ò ÆwÄuÁ VBFð Ã Ò ÒU?¼d–√¨lL²:« ÊËRý sÄ ÊQý w U³BMÄ q?²?×?¹ s* »dFë ¡ULJ(« UNF{Ë ÂöJKà ◊Ëdý WŁöŁ rŁ Ò ] ≥ ÆWÒ U)« w²GKÐ ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ …—U³Ž q Õdý√ ] ¥ Æåt½U à ¡«—Ë oLŠ_« VKÁË ¨t³KÁ ¡«—Ë qÁUFë ÊU à ò √ ÆåUN H½ w U¼UMF0 ô ¨t H½ w U¼UMF0 UNKzUÁ sÄ WLKJë Ê≈ò » Æåpà Ë√ pOKF XLKJð «–U ¨XJÝ UÄ rÃUÝ ò Ã Ò Ò Ï ÆåÊU ½ù« Ê«uMŽ ÊU Këò œ ÆåUOŽ—U¦Âù« ÊU UO U “U−¹ù« ÊU «–≈ ò ‡¼ ÎÒ Î Æåt½U à X% ¡u³ Ä ¡d*« ÊS ª«u dFð «uLKJðò Ë Ï ] Ò ±±∂
 • 122. ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ Ò ÒÎ Ò µ Æt½U à pK1 `łUMë wÝUO ë √ Ò ÆåW³ONë ÊuJð XLBë …d¦JÐ ò∫ ≠tMŽ tKë w{— ≠wKŽ ‰uÁ » > ÆåtO w oLŠ_« ‰uÁò à Æ5IÐU ë ‰«uÁQÐ œUNA²Ýô« sÄ VðUJë —U¦Â≈ œ ÆåV¼– sÄ  uJ ÃU WC sÄ ÂöJë ÊU «–≈ò ∫wÐdFë q¦*« ‰uI¹ Ò Ò ∂ Æq¦*« «cNÐ vMF*« w WNO³ý …—U³Ž sŽ hMë w Y×Ð√ Ò¨5²Oðü« 5ð—U³Fë w ·œ«d²Ã« sO?Ž√Æ¡UłË dCŠ∫q¦Ä bŠ«Ë vMFÄ vKŽ ÊUEHà ‰b¹ Ê√ u¼ ∫·œ«d²Ã« Ò Ò ∑ Æt²OL¼√ d–√Ë Ò Ô Ó Æå—U¦Fë rz«œ ¨qÃeë dO¦Â ÂöJë w qÝd² *« Ê≈ò √ ] Æ åW¹UN½ 5FÄU ë ◊UAMÃË ¨W¹Už ÂöJKà Ê≈ò » ] ∫wðQ¹ UÒ2 hMë w  dNþ w²Ã«  UHBë œbŠ√ Ò = ∏ ÆÕu{uë √ Æ”U³²Áô« …d¦Â » Æ»UMÞù« à ƓU−¹ù« œ ÆWOžö³Ã«  UM ;« ‰ULF²Ý« w WGÃU³*« ‡¼ ƉUO)« WFÝ Ë ø«–U*Ë øp³−Ž√ bÁ XLBë w ‰«uÁ_« Í√ π ÒÓnÁ«uÄ w XLBKà ÕbÄË ¨ÌWMOFÄ ÓnÁ«uÄ w ÂöJë vKŽ ¡UMŁ ≠hMë w ¡Uł UL ≠ wÐdFë À«d²Ã« w ±∞ Ò Ï Ò Ò ÆUNMOÐ√ ¨Èdš√ Ò ÆÂöJÃ«Ë XLBë 5Ð Ê“«uð ÎULJŠ Ë√ …—uŁQÄ ô«uÁ√ d –√ ±± Î ±±∑
 • 123. ÍuGà V¹—bð Ò ∫wðQ¹ ULO tMÄ ‰b³*«Ë ‰b³Ã« Ãd ²Ý√ ÊS ¨«u dFð «uLKJð∫‰UÁ YOŠ ≠tMŽ tKë w{— ≠wKŽ V¼– vMF*« «c¼ vÃ≈Ë ò ± Æt½U à X% ¡u³ Ä ÊU ½ù« qIŽ Ê√ ‰uIë «c¼ vMFÄË ¨t½U à X% ¡u³ Ä ¡d*« Ï Ó Æp??ÃU?L?ł w?M?³?−?F?¹ ∫”U?³?F?ë t?L?F?à ‰U?Á ©¶®«b??L?×?Ä w?³?M?ë Ê√ ÍË— b?ÁËò » Î Ô ◊U‡‡A½ Y×Ы ¨©…œ—Uý® U¼œdHÄË ¨U¼—œ«u½Ë WGKë Vz«dž wMFð w²Ã« ©œ—«uAë® WEHà hMë w ¡Uł ÆlL« «cNà Èdš√ ÊUFÄ sŽ r−F*« w Ì ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√Î ôöł≈ tKë b³Ž ÁbÃË W¹eFð sŽ «uL−Š√Ë ¨XLBë ”UMë Âe²Ã« © ® VKD*« b³Ž sÐ ”U³Fë w uð U* Ò Ò5Ð nÁËË ¨wЫdŽ√ ÂUÁ rŁ ¨WHý XM³Ð f³M¹ Ê√ vKŽ bŠ√ ƒd−¹ rÃË ¨öOKÁ XLBë Ác¼ dL²Ý«Ë ¨ULOEFðË tÃ Ò Î Î ∫bA½√Ë ”U³Fë sÐ tKë b³Ž Íb¹  ”«d?? ?ë d?? ?³? ? b?? M?? ?Ž W?? ?O?? ?Žd?? ë d?? ?³? ?  Ó Ú  Ò Ô U?? L? ?½≈Ë s?? ?¹d?? ÐU?? Óp?? Ð s?? ?J? ?½ d?? ³? ? √ Ò Ó Ú Ú  ”U?? ? ³?? ? ?F? ? ? K? ? ?à p?? ? M? ? ?Ä d?? ? O? ? ?š t?? ? ?K?? ? Ã«Ë Ò Ï Ô Ò Áb?? ?F?? Ð „d?? ?³? ? ”U?? ?³?? ?F? ?ë s?? Ä d?? ?O? ?š ÔÓ Ú ÓÓ Ô  Ò ÏW?Š«dÐ ”U³?Ž s?Ð tK?ë b?³?Ž d?F?ýË ¨W?F?O−HÃ«Ë bIHë —U½ QHÞ√ Ícë ¡U?Lë W?K?O?K?I?ë  U?LKJë Ác¼ X½UJ Ò Ò Ó Æ¡«eFë Vł«Ë «uÄbÁË ¨tOKŽ ”UMë q³ÁQ ¨Ád¹—UÝ√ XłdH½«Ë ¨WMO½QLÞË©·dB²Ð®≤±∑’¥Ã ¨W¹“u« rOÁ sЫ ∫bz«uHë lz«bÐ ±±∏
 • 124. lł«d*«Ë —œUB*« Æ ËdOÐ ¨dAMÃ«Ë  UÝ«—bKà WOÐdFë W ÝR*« ¨wÐdFë »œ_« w WO½U½u¹ `ÄöÄ ¨”U³Ž ÊU Š≈ ± Ʊπ∂∏ ¨dB0 ·—UF*« —«œ ¨wŠd *«Ë wBBIë »œ_« ¨qJO¼ bLŠ√ ≤ ÆÂ≤∞∞± ¨X¹“dOÐ ¨X¹“dOÐ WFÄUł ≠ ÂöŽù« bNFÄ ¨WOŽ«bÐù« WÐU²Jë s Ë WO U×Bë WBIë ¨w³FJë ÂU Ð ≥ Æ ËdOÐ ¨…œuFë —«œ ¨œU¹“ oO uð Ê«u¹œ ¨œU¹“ oO uð ¥ Æ±ππ≤ ¨ ±◊ ¨ ËdOÐ ¨dAMÃ«Ë  UÝ«—bKà WOÐdFë W ÝR*« ¨‰UO)« WFMÁ√Ë WIOI(« WFMÁ√ ¨«d³ł rO¼«dÐ≈ «d³ł µ WÃUÂuë ¨©≤® œbŽ ¨ UÝ«—bë WK KÝ ¨»«b²½ô« bNŽ w tFÁ«ËË Á—Ëœ WOMOD KHë WÄËUI*« dFý ¨œuL×Ä wM Š ∂ ÆÊULŽ ≠ ¡UÁ—eë ¨l¹“u²Ã«Ë dAMKà WOÐdFë Ʊπ∑π ¨ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨qO« —«œ ¨WBIë WÐU²Â s ¨w½U³Ië 5 Š ∑ ÆUHOŠ ¨dAMÃ«Ë WŽU³DKà —u½ ¨…dOBIë WBIë rÃUŽ ¨UMŠ uÐ√ UMŠ ∏ ÆÂ≤∞∞∞ ¨ ±◊ ¨tKë «— ≠ ÊULŽ ¨‚ËdAë —«œ ¨WOÐœ_« WÐU²Jë ÊuM ¨VOD)« qOKš π Æ”bIë ¨dAMKà bý— sЫ W ÝRÄ ¨dO³F²Ã«Ë WÐU²Jë s ¨VNý_« Íbý— ±∞ Ʊπ∏∞ ¨ ËdOÐ ¨Ê«uÃ_« wJ³ð UÄbMŽ ¨wMO (« s¹bÐUFë s¹“ ±± ÆÂ≤∞∞∞ ¨ ËdOÐ ¨WOÐdFë W ÝR*« ¨s¹d׳ë vI²KÄ w ÀU×Ð√Ë  UÝ«—œ ¨b³Fë sÐ W dÞ ±≤ Æ ËdOÐ ¨qO« —«œ ¨U¹UCÁË nÁ«uÄ ¨œUIFë œuL×Ä ”U³Ž ±≥ ÆÂ≤∞∞± ¨ ±◊ ¨ÊULŽ ¨dAMKà WÄUÝ√ —«œ ¨s¹dAFë ÊdIë W¹UN½ v²Š WOK¼U« sÄ »dFë  «dŽUý WŽuÝuÄ ¨wKz«uë rOJ(« b³Ž ±¥Æ±π∑π ¨ ±◊ ¨X¹“dOÐ ¨X¹“dOÐ WFÄUł ¨Êœ—_«Ë 5D K w WO³FAë WOÐdFë w½Už_« ¨wŁužd³Ã« nODKë b³Ž ±µ Ʊπ∑≤ ¨ ËdOÐ ¨ ËdOÐ —«œ ¨WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈ ¨…—«dý nODKë b³Ž ±∂ Ʊπ∑𠨔bIë ¨s¹bë Õö —«œ ¨5D K w ‰ULFÃ«Ë qLFë w½Už√ ¨wKOK)« wKŽ ±∑ Ʊππ∞ ¨…d¼UIë ¨…¬d*« w dEM¹ bÝ_« ¨Í“U−Š œ«R ±∏ Ʊπ∑∏ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨·—UF*« W³²JÄ ¨©±∞®¡e« ¨W¹UNMÃ«Ë W¹«b³Ã« ¨wIAÄbë dO¦Â sЫ ±π Ʊππ¥ ¨ ≤◊ ¨”bIë ¨”bIë —«œ ¨WOIAë …√dLKà ”uIÞ ¨dOIý œuL×Ä ≤∞ ÆWOÐdFë dBÄ W¹—uNLł ¨‡¼±¥∞∑ Ø Â±π∏∑ ¨ ∂ œbFë ¨ÂöÝù« d³MÄ WK−Ä ≤± ±π∏∑ ¨ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨…œuFë —«œ ¨WKÄUJë W¹dFAë ‰ULŽ_« ¨u O Ð 5FÄ ≤≤ ÆlЫdë bK:« ¨w½U¦Ã« r Ië ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ≤≥ ÆoAÄœ ≠  ËdOÐ ¨dBMë —«œ ¨‰U¦Ä_« lL−Ä ¨qCHë uÐ√ ¨w½«bO*« ≤¥ Ʊπ∑∏ ¨”bIë ¨ÂU²¹_« —«œ ¨¡U Më V«u ¨Íd³ rýU¼ WKzU½ ≤µ Ʊππµ ¨oAÄœ¨l¹“u²Ã«Ë dAMÃ«Ë l³DKà wÃU¼_« ¨oAÄœ Ê«u¹œ¨w½U³Á —«e½ ≤∂¨ ±◊ ¨…—uBM*« ¨ÊU1ù« W³²JÄ ¨wŽU dë rOŠdë b³Ž oOI% ¨©WKÄUJë ‰ULŽ_«® wŽU dë rýU¼ Ê«u¹œ ¨wŽU dë rýU¼ ≤∑ Ʊππ∂ ±±π
 • 125. ∫qLFë «c¼ “U$≈ w r¼UÝ ©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“≠ Î ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠ Î ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ ©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ©«uCŽ® qO× ÂUA¼≠ Î ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠ ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë ©«uCŽ®ÍbÃU)« dOMÄ ≠ Î ©«uCŽ® Œdý uÐ√ Í“Už ≠ Î ©UI MÄ® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ΩΫuCŽ® .uI²Ã«Ë ”UOIëd¹bÄ≠ ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠ Î ©«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠ Î ©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ ©«uCŽ® Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠ Î ∫WOÐœ_« YŠU³LKà …b¹b« V²Jë —«dÁ≈ WM w UL« qOŽULÝ≈ ≠ wÄËbÁ œUFÝ≠ ©UÎ Oz—® W½—U“ œUNł ≠ ÊUOKŽ WMOJÝ ≠ …d UMÄ wKŽ ≠ ©Î«—dIÄ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠ »uÃUŠ uÐ√ bL×Ä ≠ —œUIë b³Ž ÂUNÃ≈ ≠ ÃU(« vÝuÄ≠ Wëež uÐ√ œUN½ ≠ ∫dýUFë nBKà ’uBMÃ«Ë WFÃUD*« »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*« .UMž ÍœU½ ≠ `ÃU w½U¼ ≠ ÃdŽ_« `OLÝ ≠ »u³NÞ vNMÄ ≠ tKë b³Ž 5ÃËb−Ä ≠ 5Ä√ bL×Ä ≠  UÂdÐ WKN½ ≠ ”U³Š ‰UĬ ≠ ÊU²O³Ý« —uNAÄ ≠ …b¹— uÐ√ nÝu¹ ≠ —uNAÄ …e¹eŽ ≠ bLŠ WLÞU ≠ wÂdJë qOLł ≠ VOD)« W¹œU½ ≠ d¹eë ‰œUŽ ≠ ŸuAÁ rON ≠ ∫WOÐdFë WGKë ÃUNMÄ rOJ% WM VOD)« s¹bë rKŽ ≠ qÄU w׳ Æœ ≠ WKLFë bL×Ä Æœ ≠ W²Â uÐ√ œuL×Ä Æœ ≠ dO‡AÐ vKOà sLŠdë b³Ž s Š ÆœÆ√ ≠ Íœ«uKÝ ≠ wŁužd³Ã« nODKë b³ŽÆœÆ√ ≠ œ«uŽ œU¹“ ≠ tKë bL×Ð w½U¦Ã« ¡e« -

×