Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Arabic literature g10_2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Arabic literature g10_2

 • 523 views
Published

 

Published in Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ±∞ ’uBM «Ë WF UD*«w U « ¡e« 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
 • 2. rOŠdë sLŠdë tKë r Ð 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë ’uB^MÃ«Ë WFÃUD*« Ô Ó Ô wÝU‡Ý_« dýUFë nBKà w½U¦Ã« ¡e‡−ë ÊuH R*« WMÞ«uÐ ‰UL rKFë rO¼«dÐ≈ Æœ åUI‡‡ MÄò rK Î Ä dLŽ —uBMÄ e¹U …d UMÄ …œU×ý wKŽ dŽUAë tKë dB½©Z¼UM*« e‡ÂdÄ® VOD)« bL×Ä bLŠ√ bÐUFë qC
 • 3. 5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁsÄ Î«¡bÐ UNÝ—«bÄ w wÝUÝ_«dýUFë nBKà ©’uBMëËWFÃUD*«® »U²Â f¹—bð Â≤∞∞µ Ø≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFë ÂUFë ·«d‡ýù« hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M fOz— 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ Z¼UM*« e‡ÂdÄ hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈ WOMHë …dz«bë  U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈ vÝuÄ¡UOKŽ ∫ r‡OL‡Bð Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù« dÄUŽ dLÝ ∫ b‡‡OCMð W²Â uÐ√ œuL×ÄÆœ Í—uMë œ«uł bL×Ä ÆœÆ√ ∫ wLKŽ rOJ% W‡‡‡‡OÐdFë WGKë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë åo MLKà U³zU½ò Í—uMë œ«uł bL×Ä Æœ Æ√ Î åUI‡ MÄò Î WO Lý uÐ√ v OŽ Æœ VOD)« bLŠ√ —uHGë b³Ž 5Ä√ ÊUAš uÐ√ .dJë b³Ž Æœ œULŠ qOKš.œ å «—dIÄò rK‡ Î Ä dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ “U³Ã« dO Oð »u³NÞ vMÄ  U dŽ Èu$ Æœ WO d « WO U « WF D « ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ Z¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c WM¹b*« eÂdÄ WNł sÄ 5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« eÂdÄ 5D K ≠ tKë «— ≠ ∑±π »Æ ’ +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fÂU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
 • 4. bONLVFAë  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—V?F?A?Kà WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã U?LNÄ U?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5?Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë ÎÒ ÎUN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë Î Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä…—«“u?ë w?Ãu?ð «c?à ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJð˨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽj?zU?Ýu?ë s?Ä U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?Ã«Ë W?O?K?;« W? UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ Æ…bŽU *«V?²?J?à ¨w?M?O?D? ?K?H?ë Z¼UMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√iFÐ d¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë wMN*«Ë WO½U ½ô« ÂuKFÃ«Ë wLKFë tŽËdHÐ ©dAŽ ÍœU(« ® Íu½U¦Ã« ‰Ë_« nBëÊu?J?ð U?N?ÐË ¨ÂœUIë ÂUFë w ©±≤®Íu½U¦Ã« w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*« V²Âq?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?B?K?à ÂU?F?ë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł œ«bŽ« XKL« bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ët?O?K?O?K?%Ë W?O1uIð  UÝ«—œ qLŽË w½Ëd²JÃô« rOKF²Ã«Ë  UJ³Aë ‰U−Ä w WO²×²Ã« WOM³Ã« lOÝuð vKŽ U?OÃUŠ …—«“uë Îr?O?K?F?²?ë W?O?Žu?½ 5? %Ë ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« WK «u* ¨©ÎU?¹œuLŽË U?O?I? √® Y?ŠU?³?*« l?O?Lł w ¨Àö¦Ã« qŠ«d*« Z¼UM* Î ÆwMOD KHë¨U?ÐU²Â ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v?²?Š d?AŽ bŠ_« ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË ÎªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË ·—UFÄ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO— Ô¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ð˨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 ÎU¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË Òw?  «d?O?G?²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë v?ë vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðËœuNł sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã«w U¹d?¼uł «d?O?O?G?ð Êu?Łb?×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË ÎÒ Îw ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ¨WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈ ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰Ëbëˉöš sÄ w ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ UL¨tFÁuÄ V Š q ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë y¨q?L?F?ë  U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU qLAðË ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Z¼UM*« e‡ÂdÄ Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
 • 5. W bIrKFë qLŠ sÄ dOš vKŽ rOK ð rð√Ë ¨…ö Ô s Š√Ë ¨rKF¹ rà UÄ ÊU ½ù« rKŽ¨rKIÃUÐ rKŽ Ícë¨ÂdÂ_« tKà bL×ë Ò Ò Ò ¨bFÐË tLKŽË Ò¨’uBMÃ«Ë WFÃUDLë V²Â WK KÝ sÄ W¦ÃU¦Ã« WIK×ë ¨wÝUÝ_« dýUFë nBKà ’uBMÃ«Ë WFÃUDLë »U²Â «cN Ò Ò ÆUÝ—œ dAŽ wMŁ« vKŽ w½U¦Ã« ¡e−ë qL²ý« ULMOÐ ¨UÝ—œ dAŽ WŁöŁ vKŽ ‰Ë_« ¡e−ë qL²ý« ªs¹√eł w ¡Uł bÁË Î Î ôU−ÄË ¨d¦Â√ t½uM Ê√ pÖ ªlÝË√ d¦Më UNOKŽ –uײݫ w²Ã« WŠU Lë sJÃË ¨d¦½Ë dFý sOÐ ’uBMë XŽ“uð ] ] ÒwÐdFÃ«Ë ÒwMÞuë ∫UNML ¨UNЗUAÄ  œ]bFð ¨—uBŽ …bŽ sÄ XHDI ªUNŽuMð ’uBMë w wŽË— bÁË ¨VŠ—√ tÃË«bðÒ Ò ÒoOLFðË ¨rNOÃ≈ …b¹bł ·—UFÄ W U{≈Ë ¨rN—«bÄ …œU¹“Ë ¨UMzUMÐ√ ”uH½ w WKO³½ rOÁ ”dž UNMÄ bBÁË ¨w½U ½ù«Ë Ò ÆwMHë ‰UL−ë fLKð vKŽ rNð—bIÄ WOLMðË ¨rN²GKà rN²³×Ä …œU¹“Ë ¨…UO×ÃUÐ rNð«d³š Ò Ò Ò Ò Ò ÓÔ©hMë Íb¹ sOЮ Ê«uMŽ X×ð hMKà r¹bI²Ã« vÃ≈ bLŽ bI ’uBMë ‰ËUMð w WF³²Lë WO−NMLÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Ò Ò Ò¨W³ÝUMÄ tà ÊU Ê≈ t²³ÝUMÄ ·dFO ¨tLN u×½ tà …¡U{≈Ë ¨tOÃ≈ wIK²Lë UNÃöš sÄ nÃb¹ W¾ONð ÊuJ¹ Ê√ `KB¹ ULÐ Ò ÆtŽb³Ä ·dF²¹Ë ]sOFð WÄuKFLÐ ‰«R Kà ÂbI¹ U½UOŠ√Ë ¨tðU½uMJÄ vÃ≈ ÃuÃuÃ«Ë ¨hMë rN vKŽ ÊuŽ ©qOK×²Ã«Ë WAÁUMLë® w Ë Ò Î Ò ÆWÐUłù«Ë rNHë vKŽv?K?Ž V?ÃUDë bŽU ð w ªWO?ÝU?Ý_« »«u?Ð_« i?F?Ð r?¹b?Ið ‰öš sÄ Wžö³Ã« ÂuKFà »U²Jë «c¼ w fÝ√Ô bÁË Ò Ò ÆUNÐ ŸU²L²Ýô«Ë ¨WOÐœ_« ’uBMë ‚Ëcð Ò Ò¨—u?׳ë vKŽ ·Òd?F²Kà UIKDMÄ b?F?¹ ULO ¨©÷ËdFë rKŽ®  UÒO?ÝU?ÝQÐ W³KDë n¹dF²Ð n?Bë «c¼ w wH²Â«Ë Î Ò Ò Ó ÔÚ Ó Ú ÆqÄUJÃ«Ë d «uë ∫s¹d×Ð vKŽ n¹dF²Ã« dBÔ²Á«ËqÄUJð √b³LÐ «c?š√ VÃUDë UNLÒK?Fð w²Ã« WO dBÃ«Ë W¹u?×?Më bŽ«uIë nOþu²Ã  ¡U− ©W¹u?GKë  U³¹—b²Ã«® UÄ√Ë Î Ò Ò Ò Ò ÆWOŠ ’uB½ lÄ qÄUF²Ã« ‰öš sÄ ¨UNðbŠËË WOÐdFë WGKë ŸËd Ò Ò UEŠöLë iFÐ XF{ËË ¨WLzöLë ’uBMë iFÐ tà  dO²š« gOFLë lÁ«uë w ©hO K²Ã«® WOL¼_ «dE½Ë Ò Î ÆVÃUDë UNOŽ«d¹ Ê√ wG³M¹ w²Ã« Ò  Ô «œb×LÐ VÃUDë b —Ë ¨WŠd²ILë tðUŽu{uÄ w b¹b−²Ã« bBÁ bI W¹uGKë ŸËdHë q W¹Už ©dO³F²Ã«® ÊU ULÃË Ò Ò ÒÓ ÆUNO WÐU²Jë X³KÞ w²Ã« W¹d¦Më ÊuMHKà ÒWIŠöë  UF³Dë w »U²JÃUÐ qB½ w ªrNðUEŠöÄË rNz«—PÐ U½ËœËe¹ Ê√ sOL²NLë q sÄ ułd½ UM½S ¨bFÐË Ò ÒÓ = Ò ÆtOÃ≈ u³B½ UÄ vÃ≈ Æ◊«dBë ¡«uÝ vÃ≈ ÍœUNÃ«Ë oÒ u*« tKÃ«Ë ÒÊuHÃR*« Ò
 • 6.  U‡‡‡¹u‡‡²;«≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U W u Y œU √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA l «d « ”—b «±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO “ s VF …œd ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA f U)« ”—b «≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o(« w W U Ò Æ dLFÓ s vO Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA ”œU Ô Ú « ”—b «≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u M «Ë ÊU IF « ‚U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA l U « ”—b «¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dB √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA s U « ”—b «µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Á—«d{√Ë 5 b « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA l U « ”—b «∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ã —U)« w rKF « VKD Íc « w √ v ≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF « ”—b « ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W «u s dA ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë ÍœU(« ”—b «∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”Ë d v ≈ UOM √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë w U « ”—b «π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dO _« WKOK « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë Y U « ”—b «±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO U ‰¬ Õb1 Íd « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë l «d « ”—b «±±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XLB «Ë ÂöJ « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF «Ë f U)« ”—b «
 • 7. …—U² Ä W¹u³½ Y¹œUŠ√ Ò ±¥ hMë Íb¹ 5Ð ÒW?OIKš ¨WH Ë√ ¨d¹dIð Ë√ ¨qF Ë√ ¨‰uÁ sÄ ©¶® w³Më vÃ≈ V ½Ô U?Ä u¼ ∫ÕöD ô« w Íu³Më Y¹b(«Î ] ÚÓ Ò Ó Ò Î ] Ô Ôs?ÄË ¨ÂUJŠ_« ¡UI²Ý«Ë l?¹dA²Ã« w²O?ŠU½ sÄ .dJë ʬdI?ë bFÐ WO½U¦?ë WÃeM*« w Y¹b?(« wðQ¹ËÆWOIK?š Â√ X½U ÆWžö³Ã«Ë WŠUBHë YOŠb?ÁË ¨W?³ÞUÁ »dFë `B √ ©¶® ‰uÝdë Ê_ ªW?ŠUBHë YOŠ sÄ …Ë—c?ë w? `O×Bë Y¹b(« wðQ¹Ë ] Ô ^ ÆrKJë lÄ«uł tKë tJKÄ ÔÒ ÒŸœU Ä t³ŠU Ë ¨ÊU1ù« iÁ«u½ sÄ ‚UHMÃ«Ë ¨o UM*« ‰UBš iFÐ ‰ËUM²ð ¨UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« ¨Y¹œUŠ_«Ë Æ—UMë sÄ qHÝ_« „—bë tÃPÄË ¨dHJë sD³¹Ë ¨ÊU1ù« dNE¹ Ú]¨g×HÃ«Ë ¨rNFOÐË ¨—«dŠ_« œU³F²Ý«Ë ¨—bGë ∫q¦Ä ¨WLOÄcë ‚öš_« sÄ WKL i — Y¹œUŠ_« w Ë ÆÆÆsÚ¹bÃ«Ë ¨¡«dAÃ«Ë ¨lO³Ã« ∫UNMÄ ¨ öÄUF*« iFÐ w UNÐ Èb²N¹  «—UMÄ UNO ËÆÆÆV Ã«Ë ¨·cIÃ«Ë ] Ï Ò ≤
 • 8. …—U² Ä W¹u³½ Y¹œUŠ√ Ò ∫—bGë sÄ d¹cײë w ∫wÝbIë Y¹b×ë w ‰UÁ ©¶®w³Më sŽ © Ò ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠± ¨wÐ vDŽ√ qł— ∫WÄUOIë Âu¹ rNLBš U½√ ÏWŁöŁ ∫≠vÃUFð≠ tKë ‰UÁò Ï Ò ÆUÄUð UO «Ë Ácš√ ∫v u²Ý« ÎÒ Î v u²ÝU «dOł√ dłQ²Ý« qł—Ë ¨tMLŁ qÂQ «ÎdŠ ŸUÐ qł—Ë ¨—bž rŁ Î ÒÔ Ò Ô ©Í—U ³Ã« Á«Ë—®ÆåÁdł√ tDF¹ rÃË ¨tMÄ Ò ∫©¶®w?³?Më ‰UÁ ∫«uÃUÁ © Ò ® f?½√Ë d?L?Ž s?Ð«Ë œuF Ä sЫ sŽ ≠≤ Ó Æ”UMë UNÐ dNA¹ W¹«— ∫¡«uà w Ë ©tOKŽ oH²Ä® ÆåÊö …—bž Ác¼ ∫‰UI¹¨WÄUOIë Âu¹ ¡«uà —œUž qJÃò Ò ÔÓ Ú Ó Ï = s?Ä …d??*« ¨…d??*« v?K?Ž ‰«œ r??Ý« ∫…—b?ž ] Ò Ò Æ—bGë tKë ‰uÝ— ‰UÁ ∫‰UÁ © Ò ® Í—b ë bOFÝ wÐ√ sŽ ∫Èdš√ W¹«Ë— Ò ôË ô√ ¨Á—bž —bIÐ tà lÓ d¹ WÄUOIë Âu¹ÆÆÆ Ï¡«uà —œUž qJÃò ∫©¶® Ô ÚÔ = Æ”UMë sÄ WÒ U)« ·öš ∫WÄUŽ Ò ©rK Ä Á«Ë—® ÆåWÒÄUŽ dOÄ√ sÄ «—bž rEŽ√ —œUž Î Ô ∫‰UÁ ©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ © Ò ] ® ’UFë sÐ ËdLŽ sÐ tKëb³Ž sŽ ≠≥ Ò U?H? q?JÐ U?H?B?²?Ä ∫U?B?ÃU?š U?I? U?MÄ = Î Ò Î Î X½U sNMÄ WKBš tO X½U sÄË ¨UBÃUš UI UMÄ ÊU tO s sÄ lЗ√ò Ò ÏÓÚ Ó Î Î ] Ô Æ5I UM*« ]  Ô ¨»c ÀbŠ «–≈Ë ¨ ÊUš sL²z« «–≈ ∫UNŽb¹ v²Š ‚UHMë sÄ WKBš tO Ò ÏÃdšË ¨tOÃ≈ bIM¹ rÃË ¨o(« l œ ∫d− ] ©ÊU OAë Á«Ë—® Æåd−Ó Ó r Uš «–≈Ë ¨—bž b¼UŽ «–≈ˉu??I? Ã«Ë ¨W?ЖU?J?ë ÊU?1_U?Ð t?M?Ž Æ»–UJë ∫s¹bÃ«Ë ¡«dAÃ«Ë lO³Ã« w Ú] tKë rŠ—ò ∫ ©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ © Ò ® tKë b³Ž sÐ dÐUł sŽ ≠± Ò ÆöNÝ ∫U×LÝ Î Î ∫W¹«Ë— w Ë ÆåvC²Á« «–≈Ë ¨ Èd²ý« «–≈ U×LÝ ¨ŸUÐ «–≈ U×LÝ öł— Î Î Ú Ó Î Æs¹bë VKÞ ∫vC²Á« Æs¹bë Èœ√ ∫vCÁ Ò ©Í—U ³Ã« Á«Ë—® Ò ÆvCÁ «–≈Ë ÆÂUFDë sÄ WÄuJë ∫…Ód³Ô Ú Ì Ó Ú ¨ÂUFÞ …d³Ô vKŽ dÄ ©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ò © ] Ò ] ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠≤ V?ŠU? U?¹ «c?¼ UÄ ∫‰UI ¨ö?K?Ð t?F?ÐU? √ X?ÃU?M? ¨U?N?O Áb¹ qšœQ Ó Î ‚u t²KFł ö √ ∫‰UÁ¨ tKë ‰uÝ— U¹ ¡UL ë t²ÐU √ ∫ ‰UÁ °øÂUFDë Ò ÔÆt²IOIŠ dOž vKŽ ¡wAë dNþ√ ∫gž ] ©rK Ä Á«Ë—® ÆåwMÄ fOK gž sÄ °ø”UMë Á«d¹ v²Š ÂUFDë Ò ] Ò ≥
 • 9. ∫‰u?I?¹ ©¶® t?K?ë ‰u?Ý— X?F?LÝ ∫ ‰UÁ © Ò ® …d?¹d?¼ w?Ð√ sŽ ≠≥ Æ…œU¹eÃ«Ë ¡ULMë ∫WÂd³Ã« ©Í—U ³Ã« Á«Ë— ®ÆåWÂd³Kà WI×LÄ ¨WFK Ò ÏÓÓ Ú Ó Kà WIHMÄ nK×ëò Ï Ó Ó ÚÓ Ô¡U?O?ý_« d?¹b?I?ð w? «Ëb?¹«eð ∫«u?A?łU?M?ð ©tOKŽ oH²Ä ® Æå«uAłUMð ôò ∫‰UÁ Ò ©¶® w³Më sŽ © Ò ® dLŽ sЫ sŽ ≠¥ ÆUN¹u9Ë ¡«dž≈ Î ¨”UMë s¹«b¹ qł— ÊUÂò ∫©¶®‰UÁ∫‰UÁ © ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠µ ÆUHŽË vCž√ ∫“ËU& “ËU?−²¹ Ê√ tKë q?Fà ¨tMŽ “ËU−² «d F?Ä X?Oð√ «–≈ ∫ÁU²Hà ‰uI¹ ÊUJ Ò ] Î Ú Ô ©tOKŽ oH²Ä ®ÆåtMŽ “ËU−² tKë wIK ¨UMŽ Ò Ò Ò Æ¡U uë bŽuÄ qOłQð ∫qDÄ =w??M? G?ë q?D??Äò ∫‰U?Á ©¶® w??³? M?ë Ê√ © Ô Ú Ó Ò ] ® …d??¹d??¼ w?Ð√ s?ŽË ≠∂ ©tOKŽ oH²Ä ® Ò åÆÆÆrKþ Ï ÚÔ ∫WKÄUFLë s Š vKŽ Y×ë w ‰uÝ— Ê√ tðd³š√ © ] ® WAzUŽ Ê√ ò © ] ®dOÐeë sÐ …ËdŽ sŽ ≠± tÂdð sÄ tKë bMŽ WÃeMÄ ”UMë dý Ê≈ ¨ WAzUŽ ÚÍ√∫UNà ‰UÁ ©¶® tKë Ú Ó Ò ] ] Ô ÒÆtKF Ë√ tÃuÁ sÄ lOMAë `O³Ië ∫tA×Ô ©Í—U ³Ã« Á«Ë—®ÆåtA×Ô Ò Ú ¡UIð« ”UMë ©tÓŽœË Ë√® Ó Ò Ó s?Ä ÊË—bð√ò ∫ ©¶® tK?ë ‰uÝ— ‰UÁ∫‰UÁ © Ò ® …d?¹d¼ wÐ√ sŽ ≠≤w?? V?žd?¹Ë ¨t?Ð l?H?²?M?¹ U?Ä q?? ∫ŸU?²?Ä Ò ∫‰U?I? ÆŸU?²Ä ôË t?à r?¼—œ ô s?Ä U?M?O? f?K?H?L?ë ∫«u?ÃUÁ øfKHL?ë ÆXO³Ã« ÀUŁ√Ë ÂUFDÃU tzUM²Á« Ó Ô Ì Ì wðQ¹Ë ¨ÂUO Ë …UÂ“Ë …ö?BÐ WÄUOIë Âu?¹ wðQ¹ sÄ w²Ä√ sÄ f?KHLë Ó ÒÔ Ô ¨«c??¼ Âœ p?H??ÝË ¨«c??¼ ‰U?Ä q?Â√Ë ¨«c?¼ ·c??ÁË ¨«c??¼ r?²?ý b?ÁË Ó Ó Ó Ú Ó XOMÓ ÊS ¨tðUM Š sÄ «c¼Ë ¨tðUM Š sÄ «c¼ vDFO ¨«c¼ »d{Ë Ô ¨tOKŽ XÓŠdDÓ ¨r?¼U¹UDš sÄ cš√ t?OKŽ UÄ wCI¹ Ê√ q³Á t?ðUM Š Ú Ô Ô Ó Ú Ô Ô ©rK Ä Á«Ë—®Æå—UMë w ÕdÞ rŁ Ó Ô ] Ô ¥
 • 10. ∫qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ÆU¼d–√ ¨‚UHMë ‰UBš sÄ U¼bŽ VÃU¦Ä lЗ√ ©¶® ‰uÝdë d– Ô Ó ] Ó Ó ± ∫wðQ¹ U2 ÂöÝù« nÁuÄ UL ¨sÚ¹bë ÂUJŠQÐ oKF²ð —uÄ√ vÃ≈ Y¹œUŠ_«  bý—√ Ò ] Ò ≤ ø s¹œ sÄ tOKŽ UÄ ¡«œ√ w wMGë WKÞU2 √ ÚÓ Ò ød F*« s¹b*« » ÚÔ Ó øs¹bë VKÞ »uKÝ√ à Ú] ∫wðQ¹ U* WNÐUA*« ‰U(« vKŽ qL²A¹ Ícë Y¹b(« sOŽ√ Ò ≥ÆtKHÝ√ w W¾¹œdë WŽUC³Ã« wH ¹Ë ¨”UMë U¼«d¹ w ‚ËbMBë vKŽ√ w …bO« WŽUC³Ã« lC¹  «Ë«dCš lzUÐ √ Ó Ó Ò Ú ÓvKŽ√ dFÝ ÷dFÐ d?š¬ ÂuI¹Ë ¨«dFÝ Ô÷dFO ¨d?²AÄ tÒ½√ rNMÄ b?Š«u?ë rŽe¹ ¨5FzU³Ã« sÄ W³BŽ » Ì Ô Î Ì Ô Æ¡«dAë w rNà ¡«dž≈Ë ¨”UMKà UŽUI¹≈¨«cJ¼ËÆÆÆ ¨tMÄ Î Î Æ—UM¹œ wÓHÃQÐ ‚u Kà Êu¹œ tOKŽË ¨—UM¹œ nÃ√ Ád−²Ä w tFÄ dłUð à Ú5LOë WÝ«bÁ qG² ¹ ¨sL¦Ã« w Ïs³ž UNO Ë√ ¨UN²OŠö …bÄ XN²½« …bÝU Ë√ W¾¹œ— WŽUCÐ VŠU Ô ] ÚÓ Ò Ô œ Æt²FKÝ Z¹Ëd²Ã ”UMë bMŽ Æ‚«uÝ_« w W{ËdFÄ ÌWÒOÂöN²Ý« œ«uÄ sÄ  UMOŽ h×HÐ ÂuI¹ s¹uL²Ã« …—«“Ë g²HÄ ‡¼ ÓÒ Ò  Ò ∫W×O×Bë WÐUłù« —U²š√ ¥ ∫sÄ ÊUÐuKDÄ W¹—U−²Ã«  UÁöFë w dO O²Ã«Ë WÃuN ë Ò ÆdF ÃUÐ rJײ*« t½_ ªlzU³Ã« √ Ò Ò ÆsL¦Ã« iOH ð «b¼Uł ‰ËU×¹ t½_ ªÍd²A*« » Î Ò ÆÍd²A*«Ë lzU³Ã« ÃÂu¹ ‰Ułdë sÄ  U¾ ÀöŁ vÃË_« WŽuL:« sÄ ‰Ë_« Y¹b(« w ≠qłË eŽ ≠tKë WL U Ä ] Ò Ò ∫vKŽ ‰bð WÄUOIë ^ Ó ÆrNMÄ q Âdł rOEŽ √ > ÚÔ ÆrNFOM q¦Ä w ŸuÁuë sÄ d¹cײë w W³ždë » Æ» ´ √ à µ
 • 11. ∫UNÐ œ«d¹ å¡UL ë t²ÐU √ò …—U³Ž w ¡UL ë Ô ÆdD*« √ Æ…œËd³Ã« » Æd– U2 ¡wý ô Ã Ò Ó∫‡Ã V¹dIKà …—Uýù« rÝ« ©¶® ‰uÝdë qLF²Ý« å tðUM Š sÄ «c¼Ë ¨tðUM Š sÄ «c¼ vDFO ò ÆWFÁ«Ë UN½QÂË ¨q¹uN²Ã« w mKÐ√ pÃ–Ë ¨…—uBë —UCײݫ √ Ò Ô ÆÎU½UOŠ√ rKF*« qFH¹ UL ¨s¹d{U(« vKŽ dýR¹Ë ¨pÖ qFH¹ ‰uÝdë ÊUJ ¨WK¦Ä_« »d{ » Ò Ò ÚÓ Æ©pÖ® vMF0 …—Uý≈ rÝ« ©«c¼® Ã∫]Ê√ vKŽ WÃôœ pÖ w Ë åUMÄ fOK UMAž sÄ ò ∫qI¹ rÃË åwMÄ fOK gž sÄò∫©¶® ‰UÁ Ò Ò Ò ] ÆtM¹œ dOž vKŽ Â√ tM¹œ vKŽ «u½UÂ√ Ï ¡«uÝ oK)« sÄ «bŠ√ gG¹ ô rK *« √  ÚÓ Î Ò ÆvMF*« w ‚d ö ¨©UMÄ® vMF0 ©wMÄË® UMAž vMF0 gž » Ò Ò Ò ] ÆÁdOžË lO³Ã« qLAO ©UMAž® UÄ√Ë ¨jI lO³Ã« w ©gž® Ã Ò Ò ] ∫5²Oðü« 5ð—U³Fë Õdý√ µ Æå—bž rŁ ¨wÐ vDŽ√ qł— ò √ Ò Ô Æåd− r Uš «–≈Ë ò » ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ Ò Ò ∂ Ì ÔÓ Ú Ó  ÆåÊö …—bž Ác¼ò ∫‰UI¹Ë ¨WÄUOIë Âu¹ ¡«uà —œUGKà lÓ d¹ √ Ï Ô ÚÔ»«uł vKŽ fKH*« ÂuNHÄ sŽ «uK¾Ý bÁË ≠Âö ë tOKŽ ≠ ‰uÝdë bMŽ «u½U s¹cë 5³ÞU<« ŸULł≈ » Ô ÆåŸU²Ä ôË tà r¼—œ ô sÄ UMO fKH*« ò bŠ«Ë Ó Ô Ô ÆåtA×Ô ¡UIÒð« ”UMë tÂdð sÄ tKë bMŽ WÃeMÄ ”UMë dý ò Ã Ò Ò ÆåWÄUŽ dOÄ√ sÄ «—bž rEŽ√ —œUž ôò œ Ò Î Æd F*« s¹b*« sŽ .dJë `L ë sz«bë “ËU−²¹ ‡¼ ∫WOðü« hzUB)« sÄ Y¹œUŠ_« w  œ—Ë w²Ã« hzUB)« sÄ lЗ√ vKŽ q¦Ä√ Ô ∑ Æ…dO¦Jë w½UF*UÐ wðQ¹  ULKJë sÄ qOKIÐ uN ª“U−¹ù« √ ÆqO¦L²Ã« » Æ5 dÞ 5Ð WKÐUI*« s Š à ∂
 • 12. Æ vMF*« »U Š vKŽ wðQ¹ ô Ícë l− ë «b ²Ý« œ ÆåfOÞuë wLŠò ∫tÃuI WGKë w …b¹b« w½UF*« —UJ²Ð« ‡¼ ÆÆÆo¹uA²Kà wBBIë »uKÝ_« Âb ² ¹ Ë√ ¨ô«RÝ ÕdD¹ ÊQ ¨ÌWOLOKFð VOÃUÝ√ ŸU³ð« Ë Ò Î Ò Ó Ò Æ‰U¦Ä_« —«bÄ —Ëbð Y¹œUŠ_« iFÐ “ ÆpÖ dÄ_« wC²I¹ UL¦OŠ qOBH²Ã« Õ Æ—«u(« «b ²Ý« ◊Áb¹ qšœQ ¨ÂUFÞ …d³Ô vKŽ ©¶® tKë ‰uÝ— dÄò ∫wðQ¹ ULO WOzUA½ù« qL« sÄ W¹d³)« qL« eOÄ√ ÓÚ Ò ] Ò Ò Ò Ô ∏∫‰UÁ ¨tKë ‰uÝ— U¹ ¡UL ë t²ÐU √ ∫‰UÁ °øÂUFDë VŠU U¹ «c¼ UÄ ∫‰UI ¨öKÐ tFÐU √ XÃUM ¨UNO Ò Î Æå wMÄ fOK ]gž sÄ °ø”UMë Á«d¹ v²Š ÂUFDë ‚u t²KFł ö √ Ò Ò«–≈ ÎU×LÝ öł— tKë rŠ—ò ∫©¶® tÒKë ‰u?Ý— ‰UÁ∫ 5Oðü« 5ëR ë sŽ VOł√Ë ¨wðü« Y¹b(« √dÁ√ Ò Ô π Æå vCÁ «–≈Ë ò∫ W¹«Ë— w Ë ÆåvC²Á« «–≈Ë ¨Èd²ý« «–≈ U×LÝ ¨ŸUÐ Î ∫ Y¹b(« sÄ Ãd ²Ý√ √ Ô ÆWOzUŽœ WKLł Ò Ô ÆUÁU³Þ Î øY¹b(« w ©U×LÝ® WEHà ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë —d «–U* » Î Ô ] ƨå—bž rŁ wÐ vDŽ√ò ∫©¶® tÃuÁ w ·Ëc;« —bÁ√ ±∞ ] Ô = Ô ÆåtðUM Š XOM ò∫Âö ë tOKŽ tÃuÁ w d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ ±± Ò Wžö³Ã« ÍuGKë “U−LëbBI¹ ôË UEHà ÊU ½ù« Âb ² ¹ UÄ Î«dO¦J ¨WMOFÄ WÁöFà wIOI(« ÁUMFÄ dOž w ÂbÚ ²Ý« kHà ÍuGKë “U−*« Ò  Ô ^ Ô ÓÁc?N ¨tHO Ð ¡«bŽ_« v?KŽ dJ¹ «b?Ý√ X¹√— ∫ö¦Ä bŠ√ ‰UÁ «–S ¨U?HK² Ä d?š¬ v?MFÄ bBI¹ qÐ ¨wIOI(« ÁUMFÄ Î Î Óª©tHO Ю pÖ vKŽ qOÃbÃ«Ë ¨t dF½ Ícë wIOI(« bÝ_« fOà u¼ WKL« w —uÂc*« bÝ_« Ê√ vKŽ ‰bð WKL« Ó Ó ÆbÝ_UÐ t³A¹ ŸU−ý qł— bÝ_UÐ œuBI*« U/≈Ë ¨UHOÝ qL×¹ ô wIOI(« bÝ_U ] Ô Ï Î ∑
 • 13. Ê√ s?Ä l?M?Ä Íc?ë q?OÃbë wL ½Ë ¨qłdë tÐ œuBI*« ¨U?¹uGà «“U?−?Ä ¨W?K?L« Ác¼ w ¨åbÝ_«ò wL M Î Î ÆWM¹dÁ ©tHO Ю UM¼ u¼Ë ¨UOIOIŠ vMF*« ÊuJ¹ ÎbBÁ wEHà “U−Ä UM¼ VAFÃU ¨U³AŽ ô «dDÄ dD9 ¡UL ÃU ¨U³AŽ ¡UL ë  dDÄ√∫‰uI½ UÄbMŽ pÃcÂË Î Î Î Æ«cJ¼Ë dD*« tÐ V¹—bð ∫wðQ¹ ULO jš t²% Ícë ÍuGKë “U:« sÄ œuBI*« `{Ë√ ©w½«ËdOIë s (« uÐ√ ÍdB(«® Áb?? ? ? ?L? ? ? ?G? ? ? ?¹ U?? ? ? ?ÝU?? ? ? ?F? ? ? ?½ ÊQ?? ? ? ÂË ÔÎ Ô Î U?? ? H? ? O? ? Ý t?? ?²? ? K? ? I? ? Ä s?? ?Ä u?? ?C? ? M? ? ¹ ≠± ÆrMGë sÄ UÝ√— ÊËdAŽ ÍbMŽ ≠≤ Î ÆëdF*«Ë ¡«dÝù« ÈdÂcÐ ‰UH²Šô« WÝ—b*«  —dÁ ≠≥ ©qBMÁ w“® ÕU?? ? ?³? ? ? B? ? ? ë p?? ? ×? ? ?{ U?? ? * U?? ? ¼ô u?? ?à X?? ?K? ? I? ? ÕU?? ³? ?B? ?ë p?? ×? ?{ ≠¥ ÆUNðuÄ bFÐ ÷—_« tKë wO×¹ ≠µ Ò ÆÊu¹bë w ‰u Jë ‚dž ≠∂ ÍuGà V¹—bð Ò ¨tDF¹ rà ¨vDŽ√¨UNŽb¹ ¨‰UÁ ∫wðQ¹ ULO iFÐ w UNCFÐ  «u _« dŁ√ `{Ë√ Ò Æ—UMë ¨ÂUO ¨¡ULÝ ∏
 • 14. hO K²Ã« wM¹bë `ÄU ²Ã« sÄ —u ∫rOÁd²Ã«Ë ¡öÄù« ÂUJŠ√Ë WGKë bŽ«uÁ UOŽ«dÄ ¨YK¦Ã« vÃ≈ wðü« hMë h)√ Î Ô ]ÂUÁ√ Ê√ WÃËbë ÊËRý sÄ tKLŽ UÄ ‰Ë√ sÄ ÊU ¨dO³Â œbŽ œuNOë sÄ UNO Ë ¨WM¹b*« vÃ≈ ©¶® ‰uÝdë dłU¼ U*vKŽ …bŠ«Ë «Îb¹ 5LK *« lÄ Êu½uJ¹Ë ¨rNMŽ È–_« l bÐ WÃËbë tO Âe²KðË ¨r¼bzUIŽ tO Âd²% PÁU¦OÄ rNMOÐË tMOÐ ÎÆWOÄöÝù« …—UC×Kà vÃË_« —Ëc³Ã« w wM¹bë `ÄU ²Ã« ∆œU³Ä ©¶® tKë ‰uÝ— pÃcÐ o³D Æ¡u Ð WM¹b*« bBI¹ sÄ ÒÆr¼U¹«b¼ rNMÄ q³I²¹Ë ¨U¹«bNë rN¹bN¹Ë ¨Ád³Ð r¼b¼UF²¹ ÊUJ ¨»U²Jë q¼√ sÄ Ê«dOł ‰uÝdKà ÊUÂËtÃUÁ U2 ÊUÂË ¨rN²ÄbšË rN² UO{ vKŽ t HMÐ ÂUÁË ¨b− *« w tKë ‰uÝ— rNÃe½√ WA³(« È—UB½ b Ë ¡Uł U*Ë Ò Æåw HMÐ rNÄdÂ√ Ê√ VŠQ ¨5ÄdJÄ UMÐU× _ «u½U rN½≈ò ∫c¾Äu¹ Ó ^V½Uł w ÊuÒKB¹ «u?½U?J ¨tO rNðö WÄUÁSÐ rNà `LÝË ¨b− *« w rNÃe½Q ¨Ê«d−½ b Ë …dÄ Á¡UłË Ô Ú ÓÔ Î¨r?N?M?¹œ s?Ž ŸU bë w ‰uÝdë «uAÁUM¹ Ê√ «Ëœ«—√ U*Ë Æd?š¬ V½Uł w ÊuK?B?¹ ÊuLK *«Ë tKë ‰u?Ý—Ë ¨tMÄ Ô Ó Ò Ò Ô Ó Ó  Ìt?MÄ q³ÁË Æt²¹b¼ f?ÁuI*« sÄ ‰uÝdë q?³Á ÆoKš W?ŠULÝË »œ√Ë o dÐ pÖ q? ¨r?NÃœUłË ¨rNOÃ≈ lL²Ý«  Ì ^s?ÄË ÆWKOKÁ «d?Ný√ ô≈ dLF¹ r?à Ícë¨r?O?¼«d?Ð≈ tà  bÃËË ¨ ©¶® tKë ‰uÝ— UNłËe?ðË ¨tOÃ≈ UNKÝ—√ W?¹—Uł Î ] Ô Ó Ò Î Æå«dN Ë U³ ½ rNO rJà ÊS ¨«dOš j³IÃUÐ «u u²Ý«ò ∫5LK LKà ÁU¹U Ë Î Î Ò ÎUMÐ «–S ÆÁbFÐ sÄ ÁƒUHKš —UÝ WFO dë WO½U ½ù« WŽeMë Í– wM¹bë t×ÄU ð w .dJë ‰uÝdë Íb¼ vKŽËÊ√ v?ÐQO ¨Èd³Jë ”bIë W OM w u¼Ë dBFë …ö 5%Ë ¨”bI*« XOÐ qšb¹ 5Š »UD)« sÐ dLŽ b$ Ô Ô Ó Ó…√dÄ« tOÃ≈ XJý bÁË Áb$Ë °«b− Ä U¼–U ð«Ë ¨UNÐ W³ÃUDLKà WF¹—– ÁbFÐ sÄ ÊuLK *« U¼c ²¹ öO UNO wKB¹Ï Î Î Ó Ô¨pÖ sŽ ΫdLŽ ‰Q O ¨UNMŽ U¼ÚdÓ b− *« w U¼—«œ q?šœ√ bÁ ’UFë sÐ ËdLŽ Ê√ dBÄ ÊUJÝ sÄ WO×O Ä Î Ó Ó Ï ÔÔ Ëd?L?Ž U?NOKŽ ÷dŽ bÁË ¨…√d*« Ác¼ —«œ Á—«uł w Ë ¨rNÐ o?O?C?¹ b− *« `³ √˨«Ëd¦Â 5LK *« Ê√ Ád³? O ÔWLOÁ l{ËË ¨b− *« w UNÃUšœ≈Ë ¨U¼—«œ Âb¼ vÃ≈ «dLŽ l œ U2 ¨ ÷dð rK ¨sL¦Ã« w mÃUÐË ¨U¼—«œ sLŁ Î Ó ÚÓvKŽ ËdLŽ UNO —cÚF¹ WÃUŠ w¼Ë ¨…d{U(« UMMO½«uÁ t×O³ð U2 «c¼ Ê√ lÄËÆ ¡Uý v²Ä ÁcšQð ‰U*« XOÐ w —«bë ÔÓ ÔU¼—«œ WO×O *« …√d*« vÃ≈ bOF¹Ë ¨b− *« sÄ b¹b« ¡UM³Ã« ÂbN¹ Ê√ «dLŽ dÄ√Ë ¨pÖ ÷d¹ rà dLŽ ÊS ¨lM UÄ Î Ó ÚÓ ÓÓ Ô °X½U UL»Ëd?{ s?Ä b?NA½ UMÐ «–S ¨UNzœU³0 UMð—UCŠ t²K?þ√ Ícë l?L²:«  œUÝ w²Ã« W×ÄU ²*« ÕËd?ë w¼ Ác¼ ] Ó Ô Ô °Y¹b(« dBFë w v²Š —uBFë a¹—Uð w öO¦Ä tà b& ô UÄ wM¹bë `ÄU ²Ã« Î π
 • 15. s¹bë ‰Uł— ÊUÂË ¨…bÃU)« UMð—UCŠ qþ w fzUMJë —ËU& błU *« X½U Ê√ wM¹bë `ÄU ²Ã« d¼UEÄ sL Ô Úw? W?ÃËb?ë qšb²ð ô ¨WO ÓM?J?Ã«Ë W?OM¹bë rN½ËRý q? w? r¼U¹UŽ— vKŽ W?ÄU²Ã« W?DK ë Êu?DF¹ f?zU?MJë w Ò = Ó Ó Ú Ó ÔÊU bI ÆiFÐ sÄ rNCFÐ nBMðË ¨rN³¼«cÄ 5Ð WO ö)« qÂUA*« qŠ w qšb²ð X½U WÃËbë Ê≈ qÐ ¨pÖ ÒÊu?LK *« œ— dBÄ X×²Ô «–≈ v?²?Š¨r?N? zUM rN½u³K ¹Ë ¨ÂËdë bNŽ w dBÄ ◊U³Á√ ÊËbNDC¹ ÊuO½UJK*« ] Ô`?²?Hë q³Á rNÐ ÁuKF U2 U?ÄU?I?²?½« 5?O½UJK*« vKŽ pÖ bFÐ ◊U³Á_« ‰ËUDðË r¼uHB½√Ë ¨rN zUM ◊U³Á_« vÃ≈ ÎvÃ≈ U¼œ—Ë ¨dB0 j³Ië UNOKŽ vÃu²Ý« w²Ã« fzUMJë œ«œd²ÝUÐ dÄQ ¨bOýdë ÊË—U¼ vÃ≈ pÖ «uJA ¨wÐdFë Ò Ú Ó Æ5O½UJK*« „d¹dDÐ pÖ w tFł«— Ê√ bFÐ 5O½UJK*«dFý bI ¨ pÖ w WÃËbë qšbð ÊËœ r¼U¹UŽ— vKŽ rN²DKÝ ¡UIÐ≈Ë ¨rNÝuIÞ w s¹bë ‰Uł— W¹dŠ UÄ√v? M¹ ô UMÄ Î«b?Š√ q?F?ÃË ÆÂËd?ë r?J?Š w? UNCF³Ð «ËdFA¹ rÃUÄ pÖ w W¹d(UÐ œö³Ã« ÊUJÝ sÄ ÊuO×O *«bI ¨tK ‚dAë w WO –uŁ—_« WOÂd¹dD³Ã« dIÄ WOMODMD Ië vKŽ vÃu²Ý« 5Š #UHë bL×Ä ÊUDK ë nÁuÄ Ò¨r??N? ?zU?M?ÂË ¨r?¼b?zU?I?ŽË ¨r?N?Š«Ë—√Ë ¨r?N?ëu?Ä√ v??K?Ž ≠È—U?B?½ r?N?K?ÂË ≠U?N?½U?J?Ý 5?ÄQ?ð c?¾?Äu?¹ s?K?Ž√5?Ð l?I?ð w?²?ë  U?Äu?B?)« w? q?B?H?Ã«Ë l?¹d?A?²?ë W?D?K?Ý r?¼¡U݃— `MÄ˨W¹bM« sÄ r¼UHŽ√˨rN½U³K Ëw tÐ ÊuKÄUF¹ «u½U UÄ 5Ð «dO³Â UÁd WOMODMD Ië ÊUJÝ pÖ w È√d °UNO WÃËbë qšb²ð Ê√ ÊËœ ¨r¼U¹UŽ— Î Î ÓÊuKCH¹Ë ¨WO³¼c*«  U ö)« w ÊuKšb²¹ ÊuOD½eO³Ã« ÊU –≈ ¨rNà #UHë ÊUDK ë WKÄUFÄ 5ÐË 5OD½eO³Ã« bNŽ`?ÄU? ?²?ë «cNà rNÝuH½ XŠdA½«Ë ¨b¹b« rJ(« vÃ≈ «uŠUð—U ¨Èdš_« fzUMJë ŸU³ð√ vKŽ rN² OM ŸU³ð√ÊUDK ë sÄ wDŽ√ U0 ÂËdë „d¹dDÐ ÊU v²Š ¨q³Á sÄ 5LÂU(« rN²KÄ ¡UMÐ√ sÄ öO¦Ä tà «ËbNF¹ rà Ícë wM¹bë ΨqFHÃUÐ ÊuKI² Ä r¼Ë ¨WMÝ W¾L Lš u×½ ‰UŠ dO Ð 5F²L²Ä t²ŽULłË u¼ qþË ¨WÄuJŠ jÝË WÄuJ×Ð t³ý√¨a¹—U²Ã« w tà qO¦Ä ô Ícë ¨wM¹bë `ÄU ²Ã« «c¼ Ê√ nÝR*« sÄË ÆôUÄ ôË «bMł rNÃöI²Ý« r¼U{UI²¹ ôË Î ÎôöG²Ý« ¨d{U(« ÊdIë lKDÄË ¨w{U*« ÊdIë dš«Ë√ w ¨ÊuOÐdGë UNKG²Ý« w²Ã« WO³Mł_«  «“UO²Äô« √b³Ä ÊUÂÎ Æœö³Ã« w WOMÞuë …œUO ë d¼UEÄ vKŽ ¡UCIKà U¾OÝ Î ©W¹—uÝØwŽU³ ë vHDBÄ∫UMð—UCŠ lz«Ë— sÄ® ◊U‡‡A½ Y¹b×Kà n¹dFð sŽ Y×Ð√ ¨wÝbÁ Y¹bŠ WIÐU ë Y¹œUŠ_« sÄ vÃË_«WŽuL:« w ‰Ë_« Y¹b(« Ò Y?¹b?(« 5?ÐË t?M?O?ÐË ¨W?N?ł sÄ .dJë ʬdIë 5ÐË tMOÐ ‚ËdHë ·d?F?ð√Ë ¨t?²?O?L ð V³Ý sŽË ¨wÝbIë Ò ÆÈdš√ WNł sÄ Íu³Më Ò ±∞
 • 16. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ©ÂUL½ W³Oš ® ÒvÃ≈ wÃuK] ë ÂUL¼ sÐ tKë b³FÐ ‘«Ë výË ∫‰UÁ ¨tLŽ sŽ sLŠdë b³Ž U½d³š√ ∫‰UÁ ∫b¹—œ sÐ dJÐ uÐ√ UMŁbŠ Ò Ô ] Ó Ò Ì Ó Ó Ò Ò  ÚÔ Ó Ôqšœ√Ë ¨tÐ w?ðQ ¨ÂUL¼ sЫ v?Ã≈ œU¹“ YF³ ÆrF?½ ∫‰UÁ øtMOÐË p?MOÐ lLł√√ ∫‰U?I ¨„U−¼ t½Ò≈ ∫tà ‰U?I ¨œU¹“ Ò Ó Ú ÓÓpÃcà X½√ ôË ¨XKF UÄ °tKë p×K √ ¨ö ∫‰UI ¨wMðu−¼ p½Ò√ wMGKÐ ¨ÂUL¼ sÐ U¹ ∫œU¹“ ‰UI ¨U²OÐ qłdë Ò Ò Ó Ò Î ∫‰UI qłdë vKŽ q³Á√ rŁ ¨WNOM¼ ÂUL¼ sЫ ‚dÞQ ¨qłdë Ãdš√Ë ¨w½d³š√ qłdë «c¼ Ê≈ ∫‰UI ¨ q¼QÐ Ò Î ÚÓÔ Ò Ô ÓÚ Ó ] Ú r??K?Ž ö?Ð ôu?Á X??K?Á U?Ä≈Ë X?M??Ô ?Ó Î Ú Ó Ó ] Ó Ú U??O? ÃU?š p?²?M??L??²?z« U??Ä≈ ƒd?Ä« X??½√Ë ÔÚ Ó ÓÚ ] Ï Ó   Ó Ú Ì r?? ?Łù«Ë W?? ?½U?? ?O? ? )« s?? ?O?? ÓÐ W?? ?Ãe?? ?M? ? 0  Ú U??M? M?O?Ð ÊU?? Íc?ë d??Ä_« s?Ä X??ÐQ? Ó  Ó ÚÔ ÆtMÄ q³I¹ rÃË ¨wý«uë vBÁ√Ë ¨tЫu−Ð œU¹“ V−ŽQ ÓÚ Ó Ó ÚÓ  Ó Ú Ô≤ à wÃUIë wKŽ wÐ_ wÃUÄ_« ±±
 • 17. dO¼“ sÐ VF …œdÐ ±µ hMë Íb¹ 5Ð Ò¨v?LKÝ w?Ð√ s?Ð dO¼“ sÐ V?F? o?K?D?½«¨ Âö?Ýù« v?Ã≈ uŽb¹ cš√Ë ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰u?Ýd?ë YFÐ U?ÄbMŽ ÚÔ Ô Ô Ô¨W?M¹b*« vÃ≈ o¹dDë w ¡UÄ u¼Ë¨ å·«e?Fë ‚dÐ√ò UGKÐ v²?Š ¨b¹b« s¹bë «c¼ d?Ä√ ÊUFKD² ¹ ¨dO−Ð Áuš√Ë Ï Ò Ó Ô Ò Ó ÚÓ Ôt?OKŽ ≠ ‰uÝdë vKŽ d?O−Ð Âb?I ¨pà ‰uI¹ UÄ d?E?½«Ë ¨UM¼ U¼ pà r?OIÄ U½Q ¨ qłdë o?ë ∫dO−³Ã V?F ‰UI Ï Ó Ú Ï Ó Ó Ï≠Âö ë tOKŽ ≠‰uÝdë U−N ¨ÂöÝù« w t²³ž— vKŽ Âb½ ÊUÂË ¨U³F pÖ mK³ ÆrKÝ√Ë ¨tMÄ lL ≠Âö ë Ó Ó Î Ó ÔÆd³)« Ád³ ¹ tOÃ≈ dO−Ð V²J ÆtÄœ —b¼√ ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰u?Ýdë pÖ mKÐ ULK ¨5LK *« ÷«dŽ√ sÄ ‰U½Ë Ï Ô Ó ÓÓ Ú Ó¨ÂöÝù« vKŽ tF¹U³¹Ë ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë vÃ≈ wðQ¹ Ê√ ÁdÄQ¹ tOš√ vÃ≈ dO−Ð V²Â ¨WJÄ ÊuLK *« `² UÄbMŽË Ó Ó Ú Ô Ï Ô Ò Ó«c?¼ ¨tKë ‰uÝ— U¹ ∫‰UI ¨t²ÄULFÐ UL¦?KÄ ÊUÂË ¨X³Š— U0 ÷—_« t?OKŽ XÁU{ Ê√ bFÐ ‰uÝdë vKŽ q³ÁQ Î Ò Ô Ó Ô Ó pÐ czUFë ÔÊUJÄ «c¼∫‰UÁ˨ tNłË sŽ VF dÓ ×Ó ¨Áb¹ ≠Âö ë tOKŽ≠ j ³ ¨ÂöÝù« vKŽ pF¹U³¹ qł— Ï Ó Ó Ó ÏVŠ√Ë ¨tÐ p?²?Hë  œ«—√Ë ¨tMÄ ÊU U* ªtà XEKž√Ë ¨—U?B½_« t²LN?−² ¨dO¼“ sÐ V?F U½√ ¨tKë ‰uÝ— U¹] Ó Ô ] Ô Ô Ò Ó¨Î…œdÐ ‰u?Ýd?ë ÁU? ?J? ¨ …b?OBIë Ác¼ bA½Q ¨tMÄQ? ≠Âö? ?ë t?OKŽ≠ ‰uÝdë tMÄR?¹Ë ¨r?K? ¹ Ê√ ÊËdłUN*« Ô Ò ÓÒ Ó Æ©…œd³Ã«® …bOBIë Ác¼ XOLÔ Ô =U?N?×?²?²? « b?ÁË ¨Âö?Ýù«Ë W?OK¼U« w «uýUŽ s¹cë ¡«dFAë r¼Ë ¨5ÄdCÓ *« d?F?ý s?Ä …bOBIë Ác¼Ë Ú ÔvKŽ ¡Uł rŁ ¨WÐu³;« vÃ≈ t²KLŠ w²Ã« WÁUMë sŽ Àb% r?Ł ¨WOK¼U« ¡«dFý …œUŽ vKŽ U¹dł ¨‰eGÃUÐ dŽUAë Ò Ò Ò Î Ôt? u?š d?Nþ√ Ê√ bFÐ ¨ tHDF²Ý«Ë ¨.dJë ‰uÝdë v?Ã≈ —c²ŽU ¨tðb?O?BÁ tKł√ sÄ ‰UÁ Ícë fOzdë ÷dGë Ó ÆtÄöÝ≈ w «u³ž— s¹cë s¹dłUN*« ÕbÄ rŁ ¨≠Âö ë tOKŽ ≠‰uÝdë ÕbÄË ¨tŽełË Ò Ós?Ð d?O?¼“ rOJ(« wK¼U« dŽUAë sЫ u¼Ë ¨ÂöÝù«Ë WOK¼U« bNý ¨Âd?CÓ Ä d?ŽUý ¨dO¼“ sÐ VFÂË ÏÓ Ú Ô Ï Æ…d−NKà 5 LšË XÝ WMÝ wÒ uð ¨vLKÝ wÐ√ > Ô ±≤
 • 18. dO¼“ sÐ VF …œdÐ Æ bF²Ð«Ë XÁ—U ∫X½UÐ Ô ‰u?? ³? ?J? ?Ä e?? −? ?¹ r??à U?? ¼d?? Ł≈ r?? O?? ²? ?Ä Ó Ô Ï Ò Ô ‰u?³?²Ä Âu?O?ë w?³?K?I? œU?F?Ý X?½U?Ð ≠± Ó Ô Æ—UÄbÃ«Ë „öNÃUÐ »UBÄ ∫‰u³²Ä ÆUNÐ oKFÄ ¨UNà qÃcÄ ∫rÒO²Ä Ò Ò ‰u?×?JÄ ·dD?ë i?OCž s?ž√ ô≈ Ú] Ô ^ «u??K?Š— –≈ 5??³?ë …«b?ž œU??F? Ý U?ÄË ≠≤ Ú Ó Ô ÆQ UJ¹ rÃË ¨¡«eł qM¹ rà ∫e−¹ rà ÆbÒOIÄ ∫‰u³JÄ Ô Ï Ó  ‰u??Þ ôË U??N? M? Ä d??B??Á v??J? ²? A?¹ ô Ô …d?? Ðb??Ä ¡«e?? −? Ž W?? K? ?³? I? Ä ¡U?? H? O? ¼ ≠≥ Î Ô Î Ô ÆWÒMž tðu w w³þ ∫Òsž√Æ …d U)« WIOÁ— ¨sD³Ã« …dÄU{∫¡UHO¼ Ô ‰u?? ?K? ? F? ?Ä Õ«d?? ?ÃU?? ?Ð q?? N?? ?M?? ?Ä t?? ½Q?? ?  Ï Ó Ú ] XL ²Ð« «–≈ rKþ Í– ÷—«uŽ uK& ≠¥ Ì Ó Ó Æe−Fë …dO³Â∫¡«e−Ž Ô ÆdNEðË ¨nAJð ∫uK& ÆW{—UŽ U¼œdHÄ ¨ÊUMÝ√ ∫÷—«uŽ Ô ‰u?³?I?Ä `?B?Më Ê« u?à Ë√  b?ŽË U?Ä Ó Ò Ó ÓÚ Ú X??Áb? U?N?½√ u?à W?K?š U??N?×?¹Ë U?¹ ≠µ Ú ] Î ÒÔ Ó ÆUN½UF*Ë ÊUMÝ_« o¹dÐ …bý ∫rKþ Ó ÆWÐdý ‰Ë√∫qNMÃ«Ë ¨wI Ä ∫qNÚMÄ Ï Ó Ó  ‰u?? G? ?ë U?? N? ?Ыu?? Ł√ w?? Êu?? K?? ð U?? L? ?Â Ô Ò Ó Ó U??N?Ð Êu??J?ð ‰U??Š v?K?Ž ÂËb??ð U?L? ≠∂ Ô Ì Ô Ò»dAë ∫qFÃ«Ë ¨5ðdÄ wI Ä ∫‰uKFÄ Ò Ò Æw½U¦Ã« Ô q?? O? ?Ыd??G? ë ¡U??*« p?? ? L?? ð U?? L?  ô≈ Ó Ô Ú Ô Ò X?L?Ž“ Ícë bNFÃUÐ pÒ L?ð UÄË ≠∑ Ú Ô Ó Ó ÆWLŠ— WLK ∫`¹Ë ÆWI¹b ËWKOKš ∫WKÔš Ò q??O? Ý«d??*«  U??³? O? −? M? ë ‚U??²? F? ë ô≈ Ô Ô Ò Ò Ô Ì U??N?G?K??³?¹ ô ÷—Q?Ð œU??F? Ý X? ?Ä√ ≠∏ Ô Æw «dš gŠË ∫‰uGë ÆUNOÃ≈ q u¹ ô ∫UNGK³¹ ô Ò Ô ‰u??²? I? L? à v??L? K? Ý w??Ð√ s??Ð U??¹ p?½≈ Ó Ò r?N?Ãu?ÁË U?N?O?³?M?−Ð …U?ýu?ë v?F? ¹ ≠π Ô Ú Ô‚u?M??ë ∫q??O? Ý«d??*«  U??³?O?−?M?ë ‚U?²?F?ë Ò ÆWDOAMë W1dJë Ô ‰u?? G? ?A? ?Ä p??M? Ž w??½≈ p??M?? O? ?H? Ã√ ô Ô t??K??Ĭ X?? M?  q??O? K? š q??  ‰U??ÁË ≠±∞ Ô Ô Ì ^ Ò Ò ÆpFH½√ ô ∫pMÒOHÃ√ ô ÆrJMÄ UOÃUš ÁuKFł« ∫wI¹dÞ «uKš Ò Ô‰u?? F? H? Ä s?? L? Šd??ë —b?? Á U??Ä q?? J? Ô ] ^ ≠rJà UÐ√ ô≠wI¹dÞ «uKš ∫XKI ≠±± Ô Òb?I?HÐ VÞU<« vKŽ ¡UŽbë ∫r?JÃUÐ√ ô ÆtOÐ√ ÆXO*« gF½ ∫¡UÐbŠ Wì ‰u?? L? ?×? Ä ¡U??Ðb??Š ÌW?? ì v??K? Ž U?? Äu??¹ Ó Î t?²?ÄöÝ XÃUÞ Ê≈Ë v¦½√ s?Ы ÔqÂ≠±≤ Ô  Ò ÆdAÃUÐ w½—c½√ ∫w½bŽË√ Ò Æt²¹«b¼ ∫ʬdIë WK U½  ‰u??ÄQ??Ä t??K? ë ‰u??Ý— b??M?Ž u??H? F? Ã«Ë Ô  Ô Ó Ú  Ó w??½b?ŽË√ t?K?ë ‰u?Ý— Ê√ X??¾?³?½√ ≠±≥ Ò ÓÔ ÆWÐuIFë wKŽ ÒsFÁuð ∫w=½cšQð Ò Æ“U²ł√ ∫lD²Á√ Ô q?? O? ?B? H? ðË k?? O? ?Ž«u?? Ä U??N? O? ʬd?? Á Ï  ‡Ã« WK U½ „UDŽ√ Ícë „«b¼ öNÄ ≠±¥ Ó Î ÆUŽ—œ «c Ò²Ä ∫UŽ—bÄ Î Î Òv?K?Ž …—b?I?Ã«Ë …uIë Í– ∫ U?L?I½ Í– Ôq?? ?¹ËU?? Á_« w??  d?? ?¦? ?  u?? ÃË V?? ½–√ ÓÒ Ú Ú Ô  rÃË …U?ýu?ë ‰«u?ÁQ?Ð w?½c?šQ?ð ô ≠±µ  Ò ÆÂUI²½ô«‚œU rÝUŠ q U tÄö ∫qOIë tKOÁ Ô ‰u??³? ?Ä q?O?K?ë »u?ŁË Âö??E?ë `?M?ł Ô  Ó Î ÓÒ Ô Ó U?Ž—b??Ä ¡«b?O?³?ë l??D?²?Á√ X?Ó U?Ä ≠±∂ Ô Ô Æœd¹ ô ÆqðUI¹ ∫—ËU ¹  Ô Ì q??O? I? ë t??K? O? Á  U??L? I??½ Í– n?? w?? Ô Ó Ó = t?Ž“U?½√ ô w??M?O?1 X?F?{Ë v?²?Š ≠±∑ Ô Ô  Ô Ò ÆWŽU−Aë w ¡nJë ∫ÊdIë Æ—u JÄ ∫‰uKHÄ ÆuK−Ä –u×AÄ nOÝ∫bÒMNÄ Ô‰u?? K? ?H? ?Ä u??¼Ë ô≈ Êd?? I?? ë „d?? ²? ?¹ Ê√ Ó Ú Ó t?? à Ôq?? ?×? ?¹ ô U?? ½d?? Á —ËU?? ? ? ?¹ «–≈ ≠±∏ Ò Î Ô Ò   Ô‰u?? K? ? ? Ä t?? K? ë ·u?? O? Ý s??Ä b?? M?? N? Ä Ï Ò t?Ð ¡U??C? ²? ?¹ —u??M?à ‰u??Ýd?ë Ê≈ ≠±π Ô ÔÏ Ó ] ±≥
 • 19. Æ5FЗ_« vÃ≈ …dAFë 5Ð UÄ ∫W³BŽÆWFHðdÄ sÂUÄ√ 5Ð s¾LD*« ÊUJ*« ∫sD³Ã« «u?? ÃË“ «u?? L? ?K? ?Ý√ U?? * W?? J?? ?Ä s?? D? ?³? ?Ð Ò Ó Ò  rNKzUÁ ‰UÁ g?¹dÁ sÄ ÌW³BŽ w ≠≤∞ Ô Ì Æ«ËdłU¼ ∫«uÃË“ Æ¡UHF{ ∫”UJ½√ Ô  q?? ?¹“U?? F? ?Ä q?? ?O? ?Ä ôË ¡U?? ?I? ?K? ?ë b?? M? ?Ž Ï nA ôË ”UJ½√ ‰«“ UL «uë“ ≠≤± Ï Ô Ô Ï”dð ô sÄ u¼Ë ¨nAÂ√ lLł ∫nA ƻd(« w tFÄ r??N?Ýu??³?à ‰U??D?Ð√ 5??½«d??F?ë r??ý≠≤≤·dÞ w ÊU sÄ u¼Ë ¨rý√ lLł∫rý q??O?Ыd?Ý U??−?O?N?ë w? œË«œ Z?? ?½ s?Ä Ó Ó Ô Ô Ó Ï ^ Ò ÒÆW³BIë w ŸUHð—« lÄ ¨…ÒbŠ tH½√ Ô «u??K? O? ½ «–≈ U??F? ¹“U??−? Ä «u?? ? O?ÃË U??Äu??Á Î Î rNŠUÄ— XÃU½ Ê≈ `?¹—UHÄ «u Oà ≠≤≥ Ô ÔÔ Ó Æn½_« u¼Ë ¨5½dŽ lLł ∫5½«dFë ƉUÐdÝ lLł ¨ŸË—œ ∫qOЫdÝ Æ6ł ∫qOKNð Æq?O?KNð  u?*« ÷U?O?Š s?Ž r?Nà UÄË Ô r?¼—u?×?½ w ô≈ s?F?D?ë l?I¹ ô ≠≤¥ Ô Ô Ô »UFO²Ýô«Ë rNHëWAÁUM*« ∫qOK×²Ã«Ë ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ ± ∫u¼ …bOBIë w wÝUÝ_« ÷dGë √ ƉeGë ÆWÁUMë n Ë ÆtOÃ≈ —«c²Žô«Ë ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë ·UDF²Ý« ∫ ‰eGÃUÐ tðbOBÁ dŽUAë √bÐ »  ÆU¼bŽuÐ nð rà w²Ã« œUFÝ t²Ðu³×Ä V×¹ t½_ Ó ÔÒ ] ƉeGë u¼ wÝUÝ_« …bOBIë ÷dž Ê_ ] ] Æ ‰eGÃUÐ √b³ð w²Ã« WOK¼U« …bOBIë ZN½ vKŽ dO ¹ t½_ Ò ] ∫lÝU²Ã« XO³Ã« w åvLKÝ wÐ√ sÐ U¹ò ‰uIÐ œuBI*« ÈœUM*« Ã Ô Æ©dŽUAë bÃ«Ë ® vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ dŽUAë Ô ©dŽUAë uš√®ÆdO¼“ sÐ dO−Ð ÆdO¼“ sÐ VF ∫vKŽ ‰bð dAŽ w½U¦Ã« XO³Ã« w åv¦½√ sЫ q ò ^ œ Æt H½ dŽUAë ÆUNFOLł  U½«uO(« ÆdA³Ã« wMÐ ±¥
 • 20. ∫vKŽ ‰bð s¹dAFë XO³Ã« w åg¹dÁ sÄ W³BŽ w ò ‡¼ Ò Æ5LK *« Æs¹dłUN*« Æ—UB½_«tOKŽ≠ ‰uÝdë vÃ≈ —«c²Žô«Ë ·UDF²Ýô«Ë ¨WÐu³;« dÂ–Ë ‰eGë ∫w¼ ÷«dž√ …bŽ …bOBIë w  “dÐ ≤ Ò Æ÷dž q ‰ËUM²ð w²Ã«  UOÐ_« œbŠ√ ¨s¹dłUN*« ÕbÄË ¨tŠbÄË ≠Âö ë Ò Ò ÆdŽUAë fH½ w © œUFÝ ® WÐu³;« ‚«d dŁ√ sOÐ√ Ò ≥ ø…bOBIë w  “dÐ w²Ã« ÔWOÒ (« WÐu³;« Ô UH UÄ ¥ ø…bOBIë w  “dÐ w²Ã« W¹uMF*« WÐu³;«  UH UÄ ÔÒ Ô µølÐU ë˨ ”œU Ã«Ë ¨fÄU)« ∫ UOÐ_« w Ëb³ð UL WÐu³;UÐ dŽUAë jÐdð w²Ã« WÁöFë Èdð nO ∂ Æ…—uBë Ác¼ `{Ë√ ¨WÐu³;« vÃ≈ t²KLŠ w²Ã« WÁUMKà …—u sÄU¦Ã« XO³Ã« w Ò ∑Ícë XO³Ã« UÄ ¨Î«b¹dÞ Î«b¹dý `³ Q ¨tMŽ «uKžUAðË ¨¡öš_« tà dJM² ¨dŽUAë q²I¹ Ê√ ”UMë lÁuð Ò Ô Ò ∏ øpÖ vKŽ ‰b¹ Ò Æ·u)« sÄ ÷—_« tOKŽ XÁU{ UÄbMŽ dŽUAë nÁuÄ `{Ë√ π ø©±¥≠±± ®  UOÐ_« w dNE¹ UL ≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë sÄ uHFë VKDà VF bNÄ nO ±∞ Ò ÆUL¼d–√ ¨5HÁuÄ 5Ð dAŽ YÃU¦Ã« XO³Ã« w dŽUAë lLł ±± ÆU¼d–√ ≠ Âö ë tOKŽ ≠‰uÝdKà  UH …bŽ …bOBIë w dŽUAë d– ±≤ Ò ÆUN×{Ë√ ¨s¹dłUN*UÐ oKF²ð WO ¹—Uð WIOIŠ vÃ≈ ÊËdAFë XO³Ã« dOA¹ ±≥ Ò Ò Ò ÆÂöÝù« w qšœ bÁ dŽU‡Aë Ê√ vKŽ ‰bð w²Ã«  «—U³Fë Ãd ²Ý√ ±¥ ] ^ ÆpÖ sOÐ√ ¨s¹dOš_« 5²O³Ã« w UL ¨WOÃU¦Ä Èdš√Ë ¨WOFÁ«Ë  UHBÐ ÊËdłUN*« nBð« ±µ = Ò Ò ] ∫W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ © x ® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√© ® …—Uý≈ l{√ ±∂ Æ…bOBIë ¡UMÐ w WOK¼U« ¡«dFý ZN½ dŽUAë ZN½ √ Ò ÆŸu{u*« …bŠË vKŽ …bOBIë XOMÐ » Ó Ú Ó Ô Æ`{«Ë qJAÐ ÂöÝùUÐ «dŁQ²Ä dŽUAë Ëb³¹ Ã Î Ò ÆU½dBŽ WGà sÄ W³¹dÁ …bOBIë  «œdHÄ œ ±µ
 • 21. Æ…bOBIë w wzUA½ù« »uKÝ_« vKŽ Íd³)« »uKÝ_« vGÞ ‡¼ Ò Ò ÆWLJ(« dFý sÄ …bOBIë uK ð Ët¼dÂË ¨·u)«Ë oKIë˨UNÃUL−Ð tÐU−Ž≈Ë œUF à t³Š ∫…bOBIë w  dNþ w²Ã« dŽUAë nÞ«uŽ sÄ ±∑ ÒsO?Ž√¨r?N?à Ád?¹b?I?ðË s?¹d?łU?N*UÐ tÐU−Ž≈Ë ¨ÂöÝùUÐ t½U1≈Ë ¨≠Âö ë tOKŽ≠ ‰uÝdë t³?ŠË ¨…Uýuë = Ò ÆWHÞUŽ q vKŽ ‰bð w²Ã«  UOÐ_« = ^ ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{Ë√ ±∏ ‰u?? G? ?ë U?? N? ?Ыu?? Ł√ w?? Êu?? K? ?ð U?? L? Â Ò U?? ?N? ? Ð Êu?? J? ?ð ‰U?? ?Š v?? ?K? ? Ž ÂËb?? ð U?? L? ? √ q?? ?O? ?Ыd?? G? ?ë ¡U?? *« p?? ? ?1 U?? L? ? ô≈ Ò X?? ?L? ? Ž“ Íc?? ë b?? N? ?F? ?ÃU?? Ð p?? ] ? ? 9 U?? ÄË Æ‰u??K? ?Ä t?K??ë ·u??O? Ý s?Ä b?M??N?Ä Ò Ò t?? ? Ð ¡U?? ? C? ? ?²? ? ? ? ? ?¹ —u?? ? M? ? ?à ‰u?? ? Ýd?? ?ë Ê≈ » ] ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ q WÃôœ `{Ë√ ±π > Ò Æå5½«dFë rýò √ Ò Æår¼—u×½ w ô≈ sFDë lI¹ôò » Ò Æåg¹dÁ sÄ W³BŽ w ò à ÆåwMO1 XF{Ë v²Šò œ Ò ±∂
 • 22. ÷ËdFë WKOFH²Ã« ∫UNFDÁ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« bA½√ ™ U?? ? ? ? ÐU?? ? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ½« w?? ? ? ? à Ê√ b?? ? ? ?O?? ? ? ? Ð p?? ? ? ? Šb?? ? ? ?0 Ó Ò Ú ÓÓ Í—b?? ? ? ? ?Á  “ËU?? ? ? ? ?ł b?? ? ? ? Á ¡«d?? ? ? ? ?¼e?? ? ? ? ?ë U?? ? ? ? Ð√ ≠± Ú Ó Ô©dBÄØwÁuý bLŠ√® U??ÐØU?ÝØ  Øs?¹Ø‰ØÊ ØÊ√ØœØw?Ð Ø„ØÕØb?ÄØ» Í—Øb?ÁؠؓËØU?łØb?ÁØ¡Ø «—؇?¼“ØeÐØ√ ≠ ≠ » Ø≠ » » ≠ » Ø ≠ » » ≠ » ≠ ≠ » Ø≠ ≠ ≠ » Ø ≠ ≠ ≠ » ‰u?? ? ? ³? ? ? J? ? ? Ä e?? ? ? −? ? ? ?¹ r?? ? ?à U?? ? ?¼d?? ? ?Ł≈ Ïr?? ? ?O?? ? ? ²? ? ? Ä Ó Ò ‰u?? ? ³? ? ²? ? Ä Âu?? ? O? ? ?ë w?? ?³?? ? K? ? ?I? ? œU?? ? F? ? ?Ý X?? ?½U?? ?Ð ≠≤ Ó Ô ©dO¼“ sÐ VF® uÃØuÐØpÄØ“ØZ¹ØrÃØU¼Ø—ØÀ≈ØsÄØÍØwðØ uÃØuÐØXÄØÂØu¹ØqÐØqÁØ·ØœØUŽØ”ØX½ØUÐ ≠ ≠ Ø ≠ » ≠ ≠ Ø ≠ » ≠ Ø≠ » ≠ » ≠ ≠ Ø≠ » ≠ ≠ Ø≠ » » Ø≠ » ≠ ≠ Èu?? ? ? ?N? ? ? ? ‰U?? ? ? ?O? ? ? ? š s?? ? ? ?Ä U?? ? ? ?Šd?? ? ? ? ÊU?? ? ? ? ΠÈu?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?ë t?? ? ? ? ?K? ? ? ? ? ë r?? ? ? ? ?Š— Íœ«R?? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?¹ ≠≥©dBÄØwłU½ rO¼«dÐ≈® ÈË Ø‡¼Ø·ØsÃØU¹ØŒØsÄØsŠØd ØÊØU ÈË؇?¼Ø q?¼Ø ôØqÄØ ÕØ—ØÍœØ ¬Ø·ØU¹ ≠ » »Ø ≠ ≠ » ≠ Ø ≠ ≠ » ≠ ≠ » ≠ Ø ≠ ≠ » »Ø≠ ≠ » ≠WK¹uDÃ«Ë ¨©»®…dOBIë lÞUI*« sÄ WŽuL−Ä sÄ W½uJÄ UN½√ UO{ËdŽ WIÐU ë  UOÐ_« lODIð bFÐ kŠö½ Ò Î¨WKOFHð lÞUI*« Ác¼ sÄ WŽuL−Ä q vL ðË ¨dš¬ vÃ≈ XOÐ sÄ UN³OðdðË ¨U¼œbŽ w nK² ð UN½√Ë ¨©≠® Ò Ò ÆÍdFAë XO³Ã« nÃRð w²Ã« w¼  öOFH²Ã« ŸuL−ÄË åsÃuFÓ ò WKOFHð qJAð ©≠ ≠ » ® Ë ¨©s²KŽUHÄ® WKOFHð qJAð ©≠ ≠ ≠ »® b$ ‰Ë_« XO³Ã« wH Ú Ô Ú ÔÚÓ Ô Ò Ú Ô Ú Ô ÚÓ Ô¨©sKFÓ ® WKOFHð qJAð ©≠» »® pÃcÂË ¨©sKFH²Ú Ä® WKOFHð qJAð © ≠ » ≠ ≠® b$ w½U¦Ã« XO³Ã« w Ë Ò Ò Æ«cJ¼Ë ¨©sðöŽU ® WKOFHð w¼Ë ©≠ ≠ » ≠ ®b−M YÃU¦Ã« XO³Ã« w UÄ√ Ú Ô Ò ∫w¼Ë ¨tO œœd²ð jI  öOFHð w½ULŁ  błË ¨tK wÐdFë dFAë ¡«dI²Ý« bMŽË = ≠≠» sÃuFÓ Ú Ô ≤ ≠»»≠» s²KŽUHÄ ± Ú ÔÓÓ Ó Ô ∫UNL¼√ …—u …bFÐ wðQðË Ò ∫w¼ Èdš√ …—uBÐ wðQðË »≠» Ô ‰uFÓ ≠≠≠» s²KŽUHÄ Ú ÔÚÓ Ô ≠» uFÓ ±∑
 • 23. ≠≠»≠ ∫sðöŽU Ú Ô ¥ ≠»≠≠ Ú Ô ÚÓ Ô ∫sKFH²Ú Ä ≥ ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò ∫UNL¼√ ¨—u …bFÐ wðQðË Ò ≠≠»» ∫sðöFÓ Ú Ô ≠»≠» Ú Ô Ú ÓÔ ∫sKFH²Ä ≠≠≠ ∫sðôU Ú Ô ≠»»≠ Ú Ô Ó Ô ∫ sKF²Ú Ä ≠»≠ ∫öŽU ≠≠≠ Ú ÚÓ Ô ∫qFH²Ú Ä ≠»» ∫öFÓ ≠» ≠ Ú Ô ∫sKŽU ∂ ≠≠≠» ∫sKOŽUHÄ Ú Ô Ó µ ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò ≠»» Ú Ô ∫sKFÓ ≠»≠» Ú Ô Ó ∫sKŽUHÄ ≠≠ ∫sKFÓ Ú ÔÚ ≠≠» ∫wŽUHÄ Ó » ≠ ≠ ≠ ∫ ôuFHÄ Ô ÚÓ ∏ ≠» ≠ » » ∫sKŽUH²Ä Ú Ô ÓÔ ∑ ∫U¼—u r¼√Ë Ò ∫UNL¼√ ¨—uBÐ wðQðË Ò » ≠ » ≠ ∫Ô öFÚHÄ Ô Ó ≠»≠≠ ∫sKŽUH²Ä Ú Ô ÚÔ ≠≠»» ∫qŽUH²Ä Ú ÓÔ ≠≠»≠»» ∫sðöŽUH²Ä Ú Ô ÓÔ ≠»» ∫UH²Ä ÓÔÓW²Ý qÒJA²Ã rÒEMÄ qJAÐ wðQð qÐ ¨dFAë w wz«uAŽ qJAÐ wðQð ô  öOFH²Ã« Ác¼ Ê√ Ád– —b−¹ U2Ë Ò Æ«d×Ð UNMÄ Ïq vL ¹ ¨ÎU¹dFý U½“Ë dAŽ Î Ú Ó Ò Ò Ô Î Ó ∫ Z²M²Ý√≠5FÄ ÂUE½ V Š≠ UNŽuL−Ä sÄ ¨WK¹uÞË …dOBÁ lÞUIÄ sÄ ÊuJ²ð WOIOÝuÄ …bŠË w¼ ∫WKOFH²Ã« ± ÆÍdFAë XO³Ã« nÃQ²¹ ∫w¼ ¨ÌÊULŁ  öOFH²Ã« ≤ ≠≠≠» sKOŽUHÄ ‡¼ Ú Ô Ó ≠ » »≠» s²KŽUHÄ ÔÓÓ Ô √ ≠»≠»» Ú Ô ÓÔ sKŽUH²Ä Ë ≠≠» sÃuFÓ » Ú Ô ≠»≠ Ú Ô sKŽU “ ≠»≠≠ ÚsKFH²Ú Ä Ã Ô ÚÓ Ô » ≠ ≠ ≠  ôuFHÄ Õ Ô ÚÓ ≠≠»≠ sðöŽU Ú Ô œ ±∏
 • 24. ∫V¹—bð >  ∫UNMÄ q  öOFHð vKŽ ·dF²Ã« ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« lDÁ√ Ò Ô Ó Ó Ò ∫‰U¦Ä «b?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ?ë o?? ? ? ? ? ?ŠË œU?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?« o?? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? ] Ô ÓÒ Èb?? ? ? ? ? ?*« Êu?? ? ? ? ? ?*U?? ? ? ? ? E?? ? ? ? ? ?ë “ËU?? ? ? ? ? ?ł w?? ? ? ? ? š√ Ó Ò©tÞ œuL×Ä wKŽ® ≠ » Ø ≠ ≠ » Ø» ≠» Ø ≠ ≠ » ≠ » Ø ≠ ≠ »Ø ≠ ≠ » Ø ≠ ≠» u?? ? ? ?F? ? ? ? Øs?? ? ? ?Ãu?? ? ? ?F? ? ? ? ؉u?? ? ? F? ? ? ? Ø sÃuF u?? ? ? ?F? ? ? ? Øs?? ? ? ?Ãu?? ? ? ?F? ? ? ? ØsÃuF Ø sÃuF Ô ‰u?? ?K? ? ? ? Ä t?? ?K? ? ë ·u?? ?O? ?Ý s?? Ä b?? ÒM?? ?N?? ?Ä Ï Ó Ô t??Ð ¡U?? C? ?²? ? ¹ —u?? M? à ‰u?? Ýd??ë Ê≈ ≠± Ô ÔÏ Ó Ò ©dO¼“ sÐ VF® Ô Ô  Ô Ú Ó Âd?? (« d?? N?? ý_« w?? w?? Äœ p?? H? ?Ý q?? Š√ ]  r?K?F?Ã«Ë ÊU?³?ë 5?Ð ŸU?I?ë vKŽ .— ≠≤ Ï ©wÁuý bLŠ√® t?? ? ? ? ³?? ? ? ?I?? ? ? ? M? ? ? ? ?²? ? ? ? ?Ä U?? ? ? ? N? ? ? ? ?ÃU?? ? ? ?L? ? ? ? −? ? ? ? Ð Ú Ó = Ì Út?? ? ? ?³? ? ? ? ²? ? ? ? J? ? ? ? *« w?? ? ? …d?? ? ? ?¹d?? ? ? žË ≠≥ ©ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈®  b?? O? ë d??¼U??þ w?? r??ýu?? ë w??ÁU??³?  Õu??K? ð  Ú Ó  Ó Ú Ó b?? ?L?? N?? ?Ł W?? ?Ád?? ?³? ?Ð ‰ö?? ?Þ√ W?? ?Ãu?? ) ≠¥ Ï Ó ©b³Fë sÐ W dÞ®  »U?? ?C? ? N? ? Ã«Ë p?? ?Ãu?? ?N? ? Ý s?? Ž «b?? ?O? ? F? ? Ð  Î U?? O? ?Š√ n??O?  W?? ³? O? ³? (« 5?? D? ? K? Ô Ô ≠µ ©vLKÝ uÐ√ ≠wÄdJë .dJë b³Ž® t?? Žœu?? ?ð ŸU?? O? ?C?? ë q?? ?³? ? Á s?? Ä X?? ¾? ?ł Â√ Ú = ]  Á—Ëe??ð X??¾? ł√ v??B?Á_« b??−? ? *« ≠∂ Ô ©œuL×Ä rOŠdë b³Ž® ±π
 • 25. …bzUWOýU*«Ë WЫbKà ‰UI¹Ë ÆdD*UÐ bF¹ t½Q ¨bŽ«Ë »U×ÝË ¨ U³MÃUÐ bFð UN½Q ¨…bŽ«Ë ÷—√ ∫»dFë ‰uIð Ò Ô Ò Ï Ó ] Ô Ó Ò ÏW?OÐdFë w Âb ² ¹ U?³ÃUžË ¨bŽuë U¼—bBÄË ¨©bŽË® sÄ qŽU rÝ« w¼Ë ¨bŽ«Ë ∫UNÃU³Á≈Ë U¼dOš wł— «–≈ ÔÎ Ò Ô ÆdO)« bŽË vKŽ WÃôbKà dAë w Âb ² ² ¨©œUF¹≈®Á—bBÄË ¨©bŽË√® qFHë UÄ√ Ò ∫qOHÞ sÐ dÄUŽ ‰UÁ Ô Ú Ô Ú Ô ÆÍbŽuÄ e?−½√Ë ¨ÍœUF¹≈ nKš_ t?? ? ?ðb?? ? ŽË Ë√¨t?? ? Ôðb?? ? ?ŽË√ Ê≈ w?? ? ½≈Ë ∫VF ‰uÁ ¡Uł tOKŽË Ɖu??ÄQ??Ä t?K?ë ‰u?Ý— b?M?Ž u?H?F?Ã«Ë Ô w?? ½b?? ŽË√ t?? K? ë ‰u??Ý— Ê√ X?? ¾? ?³? ½√ ] W¹uGKë  U³¹—b²Ã« Ò ÆUNMÄ q qF d–√Ë ¨UNMOŽ√ ¨5ÃuFH*« ¡ULÝ√ sÄ dO¦Â …bOBIë w Ò ≠±Ãd ²Ý√ ¨w?³ Më  u³¦Ã« Ë√ ¨ u³¦Ã« vKŽ ‰b?ð W?N³AÄ WH å¡öF ò t¦½RÄ Ícë åqF √ò Ê“Ë wðQ¹ ≠≤ Ò ^W?H?B?ë Y½RÄË ¨W¦½R*« WHBë dÂc?Ä d?–√Ë ¨5½“uë sÄ Í√ v?K?Ž …b?OBIë w  œ—Ë w²Ã«  UHBë Ò Ò ÆUNMÄ …dÂc*« Ò ◊U‡‡A½ ÆwzöÄ“ ÂUÄ√ UNOIÃ√Ë ¨UNMÄ  UOÐ√ …dAŽ qLł√ —U²š√Ë ¨ÍdO u³Ã« …œdÐ vÃ≈ œuŽ√ Ô ≤∞
 • 26. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ‰Ułdë —«bÁ√wLCN« dB½ sÐ wKŽ U½d³š√ ∫‰UÁ bOFÝ sÐ sJ ë dJÐ uÐ√ U½d³š√∫Íœ«bG³Ã« rÝUIë sÐ qOŽULÝ≈ uÐ√ ‰UÁ Ò ‰UÁø…e?Ž dO?¦Â X?½√√∫Ê«Ëd?Ä s?Ð p?K?*« b³Ž ‰UI ¨≠tK?ë t?L?Š— ≠Ê«Ëd?Ä s?Ð pK*« b³Ž vKŽ dO?¦Ô q?šœ ∫‰UÁ ] Ó Ô = ÓÔ Ò =ÓÔ aÄUý ¨¡UMHë VŠ— tK×Ä bMŽ q? ¨5MÄR*« dOÄ√ U¹ ∫‰UI ¨åÁ«dð Ê√ sÄ dOš ÍbÚOF*UÐ lLÚ ð Ê√ò ∫‰UÁªrF½ Ú Ó Ò y Ï = Ô Ó Ó Ó ∫‰uI¹ QA½√ rŁ ª¡UM] ë wÃUŽ¨¡UM³Ã« —u?? ? ? B?? ? ?¼ b?? ? ? Ý√ t?? ? ? Ыu?? ? ? Ł√ w?? ? ? Ë Ô Ô Ó Ï Ó t??¹—œÚe?? Ó²??Ó n??O? ×? ]M??ë q?? łd??ë Èd??ð Ó Ó Ó Ô ] Ó  Ô d??¹d??D? ë q?? łd??ë p??M??þ n??K?? ? O??Ó Ô Ô  Ú Ô Á«d?? ?ð «–≈ d?? ? ¹d?? ?D?? ? ë p?? ?³?? ? −?? ?F?? ? ¹Ë Ô  ] —u?? I? ?B?? ë ôË …«e?? ³?? ë q?? ?D?? ð r?? ÃË Ô ^ Ô Ó Ô  Ô Ó Î U?? ?ÐU?? ?Á— U?? N? ?Ãu?? Þ√ d?? ?O?? D?? ?ë ÀU?? G?? ?Ð Ó Ú  Ú ] Ô Ó Ô Ô Ô ÓÏ Ú  Ú ] —Ëe?? ? ?½  ö?? ? ? I?? ? ?Ä d?? ? ?I?? ? ?B?? ? ?ë Â√Ë ^Ô Î U?? š«d?? U?? ¼d?? ¦? ?Â√ d?? O? D? ë ‘U??A?? š Ô Ô Ó Ó d?? ?¹e?? ? ð ô w?? ?ð«u?? ?K?? ? ë U?? ?N? ? Äd?? ?Ú √Ë Ô  Ó ] ÔÓ Î «d?? O? ?z“ U?? ?¼d?? ?¦? ?Â√ b?? Ý_« ·U?? ?F? ?{ Ó Ô Ú Ô Ô Ó  Ôd?? O? ?F? ³? ë r??E??F?? ÃU??Ð s??G??²?? Ú ? ¹ r?? K? Ú Ó Ó V?? à d?? O? ?G? ?Ð d?? ?O? ?F? ?³? ?ë r?? E?? Ž b?? ÁË > Ô Ô Ô Ó d?? ? ?O? ? ? J? ? ?½ ôË t?? ? ¹b?? ? à ·d?? ? ?Ž ö?? ? Ô Ï Ú Ô ÈË«d?? ?N?? ?ÃU?? Ð »d?? ?C?? ?¹ r?? ?Ł Œu?? M?? ?¹ Ó Ó Ó Ó Ú Ô Ô ] Ó Ô d?? O? G? B? ë »d??²?? ë v??K? Ž Ád??×?? M??¹Ë Ô ^ Ô Ó Ú Ó Ì ÷—√ q?? ? J? ? ?Ð w?? ? ³? ? ?B? ? ?ë Áœu?? ? I?? ? ¹ = ^ = Ó Ô d?? ? O? ? ?šË Âd?? ?  r?? ? N? ? M?? ? ¹“ s?? ? J? ? ?ÃË Ô ÏÓ Ó Ô ÚÓ s?? ¹e?? Ð r?? N? ?à ‰U?? łd??ë r?? E??Ž U?? L? ? Ì ÚÓ  Ú Ô Ó ‰uÞ√Ë ¨t½UMł j³{√˨t½U à `B √ UÄ °Á—œ tKà ∫pK*« b³Ž ‰UI Ó Ó Ó Ó ^ Ò Ò Ò Ó ÆtÓ H½ n Ë UL tMþ_ w½≈ tKÃ«Ë °t½UMŽ ¥∑≠¥∂ ’ ≤à wÃUIë wKŽ wÐ_ wÃUÄ_« »U²Â sÄ ≤±
 • 27. o(« w WŽU−ýÆÆdLF¹ sÐ vO×¹ Ò ÓÔÚÓ ±∂©wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä Æœ® hMë Íb¹ 5Ð Ò¨‰b−Kà …—UŁ≈ WÒOÐdFë WÒO? ¹—U²Ã«  UOB Aë d¦Â√ sÄ ©‡¼πµ ≠ ‡¼≥π® w?HI¦Ã« nÝu¹ sÐ ÃU−(« bF¹ Ò Ò Ò ^ ÓÔ5?zËU?M?*« Ácš√Ë ¨tðu Á dÂcO ªt³ÃU¦Ä œb?F?¹Ë ¨tOKŽ wŽb?¹ s?Ä i?NMOÝ a¹—U²Ã« WLJ×Ä ÂUÄ√ q?¦L¹ U?ÄbMŽË Ò Ò Ô ÔÚ Ó≠U?L?NMŽ tK?ë w?{— ≠dOÐeë sÐ tÒK?ë b³Ž tK?ë ‰u?Ý— Í—«u?Š s?Ы t?K?²ÁË ¨nO Kà ÊUMFë tÁöÞ≈Ë ¨ UN³AÃUÐ Ò Ò ÆÆÆ«dO¦Â UIKšË ¨5FÐU²Ã« …dOš sÄ u¼Ë ¨dO³ł sÐ bOFÝË Î Î ÎÒ Ì¨t?Äe?ŠË ¨Á¡U?Â–Ë ¨t?²?ŠU?B dÂcOÝË ¨U¹u?Á W?ÃËœ q?ł— ÊU? t½√ d?Âc?¹Ë ¨t?M?Ž w?ÄU?×?¹ sÄ Íd³MOÝË Ó Ò¨b?M?N?Ã«Ë b?M? ë œöÐ X¾ÞË w²Ã« tÃuOšË ¨…dO¦Â U?½«b?KÐ tײ Ë ¨Íd?ë l?¹—UA0 t²¹UMŽË ¨W¹b?I?Më tðUŠö ≈Ë Î Ò Òt?²¹ôËË ¨YFý_« sЫ …—uŁË ¨dOÐeë sÐ tKë b³Ž …—uŁ ∫5¹uÄ_« WÃËbÐ ÊUHBFð UðœU 5ð—uŁ ÈuÁ√ ÁœULš≈Ë Ò Òr?zUŽœ bOÞuð sÄ UNÃöš sÒJ9 ¨WMÝ s¹dAŽ XÄ«œ w²Ã« ‚«dFë vKŽ t²¹ôË Òr?Ł ¨nzUDÃ«Ë WM¹b*«Ë WJÄ vKŽ Ô Ò Æ‚«dFë w WOÄ√ wMÐ WÃËœ Ò¨nO ÃUÐ X Oà ¨dLF¹ sÐ vO×¹Ë ÃUÒ−(« 5Ð WŽ—UIÄ —uBð WO ¹—Uð WÃUIÄ ¨UM¹b¹√ 5Ð Ícë ¨ hMÃ«Ë Ò Ò Ò  Ô¨XN³¹ ÃU−(« XKFł w²Ã« WL×ÚH*« WÒ−(« VŠU vO×¹ UNO ÊU ¨”UMë sÄ úÄ vKŽ W−(UÐ X½U UNMJÃË Ó Ò Ô Ò ÆÊUÝ«dš vÃ≈ vO×¹ vH½ Ê√ tÐ ÂUÁ UÄ W¹UžËtLOKFð vIKðË ¨Â±π≤≥ ÂUŽ bÃË ¨ ¡UDFë w Ý ¨dBÄ sÄ wÐdŽ YŠUÐ wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä—u²ÂbÃ«Ë Ò Ò Ò ÆWÒOÐdFÃ«Ë W¹dB*«  ö:«  U¹d³Â sÄ dO¦Jë d³Ž tðôUIÄË tŁu×Ð XIÒ bðË ¨d¼“_« WFÄUł w Ò Ô Ó ÚÓ Ò ÌÊuMHKà vKŽ_« fK:«Ë ¨WOÐdFë WGKë lL−Ä sÄ …dO¦Â ez«uł vKŽ wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä —u²Âbë qBŠ Ó ÆW¹dB*« d¼“_« WK−Ä d¹d% fOz—Ë ¨ WOÄöÝù« Àu׳ë lL−Ä uCŽ u¼Ë ÆdBÄ w »«œü«Ë Ò Ò Ò¨d{U×¹Ë —ËU×¹ T² UÄ u¼Ë ¨WÒ¹dFý  UOŠd Ä tÃË ¨©ÂU¹_« Èb ® ∫Ê«uMFÐ Ÿu³DÄ dFý Ê«u¹œ tÃ Ò ÆbÐUJ¹ ULŽ V²J¹Ë Ò ≤≤
 • 28. o×ë w WŽU−ý ÆÆÆdLF¹ sÐ vO×¹ Ò Ô ÚÓ©wÄuO³Ã« Vł— bL×Ä Æœ® ÆÊuMJL²*« ∫ÊuFKC²*« Ò Ò ¨ W?F?¹d?AÃ«Ë WGKë ÂuKŽ sÄ 5FK?C²*« sÄ w?½«ËbFë d?LF¹ sÐ v?O×¹ ÊUÂ Ò Ò Ó ÔvI²Ã« sÄ u¼Ë ¨wFÐUð U¼œdHÄ ∫ÊuFÐU²Ã« Ò w?Ð√ lÄ u×Më —ËcÐ ”dž w …dL¦Ä W—UAÄ „—Uý bÁË ¨5FÐU²Ã« q{U √ sÄËv?? K? ?Ž  U?? ÄË ¨ W?? ÐU??×? B? ë Î ÆÂöÝù« ÊÒËb?¹ q?Ð ¨V? ?× WN UAÄ rKFë vI?K?²¹ ô U?³ðU ÊU t½≈ r?Ł ¨w?Ãbë œuÝ_« Ò Î ] ] Ò Æ©WÐdFÄ WOÝ—U ® WÄu² Ä ∫…—uN2 ] Ò Ÿd²<« t½√ UL ¨tLÝUÐ …—uN2 W¹dŁ_« n×Bë iFÐ vKŽ d¦Ž bÁË ¨q− ¹Ë ] Î Ò ÒÆrÝdë WNÐUA²*« ·Ëd(« jI½ ∫ÂU−Žù« Ê√ bFÐ w¦OKë r UŽ sÐ dB½ lÄ „«d²ýôUÐ ÂU−Žù« jI½ ¨·Ëd(« jIMà ‰Ë_« ] ÆtŽö{√ 5Ð UÄ ú²Ä«∫lKCð Ò oDM¹ WLK sŽ ‰Q ¹ ô ÊU –≈ ¨WGKë sÄ lÝ«Ë lKCð vÃ≈ «c¼ Æ f³Kë U Uš Ô Ô Ò dOA¹ UÄ iFÐ «c¼¨tþuH×Ä sÄ UNOKŽ bNA²Ý«Ë ¨UNŠdý ô≈ d×BÄ ÍËbÐ UNÐ Ò Ï Ú Ô Ò d¦ÂQ ¨Y¹b(«Ë dO H²Ã«Ë tIHë w WOLKFë Áƒ«—¬ UÄ√ ¨WOÐdFë ÂuKŽ w t²½UJÄ vÃ≈ Ò Ò Ò UMMJÃË ¨wLKFë ÁeÂdÄ ÕUC¹≈ œbBÐ UM¼ UM ÃË ¨eOłË ‚UD½ w rKÄ UNÐ rK¹ Ê√ sÄ ] Ò Ò ] w? WOÐœ_« WŽU−Aë sÄ ÊU? bI ¨WOIK)« tðeŽË ¨W?O HMë t²LE?Ž ÕUC¹ù bN/ Ò ] ] Ò Ò ÆlHðd*« Ë wÃUFë ∫oÄU ë bÁË ¨‚uÄd*« ‰eM*«Ë ¨oÄUÒ Ã« ÊUJ*UÐ ÊUOGDë WNł«uÄ w WOIK)« …√d«Ë ¨o(« Ò = ÆqOL« ∫‚uÄd*« Èœ√Ë ¨dÐUÂË ¨t?ł«u ¨t?Ð ÃU−?(« vK²?³¹ Ë√ ¨ÃU?−(U?Ð vK²?³¹ Ê√ —b?Ië t?à ¡Uý ]Ó Ò Ô Ò Ô Æ5³« wÃUŽ ¨”√dë Ÿu dÄ Á—Ëœ Ó Ó ÆW½e;« tK²IÄ Èd– ∫WOÝR*« Á«d– Á«d– s?Ä qF&Ë ¨w?KŽ sÐ 5 (UÐ U³?Š r?ONð W uJë Ê√ ÃU−?(« È√— bIÃ Ò ÎÒ Ô ] ] V(« «c¼ b¹b³ð w b¼UłË ` U bÁË ¨dO eKà «bFBÄË ¨lÄbKà «—b×MÄ WOÝR*« = Î ÓÚ Ó Î ÔU?M¼ œ«d*«Ë ¨WMÐô«Ë sÐô« bÃË ∫j³= ë Ú tOKŽ lL& tKë ‰uÝ— sÄ bONAë j³ ë WЫdÁ Ê√ rKF¹ ÊUÂË ¨ŸUD²Ý« UL oOŁuë Ò ] ÆWMÐô« bÃËw?K?¹ ULÄ …d?O?B?I?ë Ÿu?KCë ∫`?½«u« Ò 5 (« Ê√ sKF¹ Ê√ È√— rŁ ¨—bÁË dJH ¨·UGAÃ«Ë `½«u« 5Ð tFCðË ¨»uKIë ] ] Ò = ÆW×½Uł U¼œdHÄ ¨—bBë ÆVKIë ·öž ∫·UGAë = tK?ë b?³Ž sÐ bL?×?Ä W¹—– s?Ä f?O?ÃË V?KD*« b³Ž sÐ VÃUÞ wÐ√ sÐ w?K?Ž sЫ u¼ Ò Ò Ò Ò V Më w d³²F*« u¼ »_U ¨U¾Oý dÄ_« sÄ dOG¹ ô WLÞUHà tÐU ²½« Ê_ª©¶® Î = ] ∫‰UÁ sÄ ‰uÁ vKŽ Â_« ÊËœ ÒÔ b??ŽU?Ð_« ‰U?łd?ë ¡U??M?Ð√ s?¼Úu??M?Ð  = Ô ] Ô ÔÓ U?? M? ÔðU??M? ÐË ¨U??M? zU?? M? Ð√ u??M??Ð U??½u??M??Ð  ÔÓ Ú ÔÓ qÝd¹Ë ¨«b¹dAðË UM−Ý tOHÃU Ä l³²²¹ cš√Ë ¨‰UÞ√Ë pÖ w VDš bÁË Î Î ] Æt OÝ«uł ∫t½uOŽ Î ÓÌ ö¦Ä tÐUIŽ sÄ qF−O ¨t¹√— dOž sŽ —bB¹ ÷—UF0 ÁuðQOà ªW uJë w t½uOŽ Ó Ô ≤≥
 • 29. tzUL²½«Ë 5 (« sŽ q¾Ý dLF¹ sÐ vO×¹ Ê≈∫d³)« Á¡Uł UÄ ÊUŽdÝË ¨ÁdOGà UŽœ«— ] ÚÓ Î ‰uÝ— WÒ¹—– sÄ 5 («Ë s (« ] Ê≈ ∫lÄU« b− *« w »UłQ ¨©¶®bL; Ò ÆœUI²Ž«Ë rKŽ dOž sF v² √ «–S ¨w²H¹ ôË rJ×¹ ÃU−(« ]Ê≈Ë ¨tKë Ô Ò Ò Î «dO¦ÂË ¨WŽU−ýË …√dł vO×¹ w ·dF¹ uN ¨tGKÐ U* ÃU−(« g¼b¹ rÃ Ò Ô ¨`ł«dë oDM*«Ë ¨WK UHë W−(« VŠU ÊUJ ¨ÍdJ ‰bł w tÐ ÂbD « UÄ ] Ó ÆbOŽË ∫œUF¹≈ ¨‰«b²Ž« w d UM¹ bFÐ u¼ rŁ ¨œUF¹≈ tðU³Ł sÄ 5K¹ Ë√ ¨W³¼— tÐ ÓnBFð Ê√ ÊËœ Ó Ú Ó t Ð U B ½ w ] o (« l C O à s J Ã Ë ¨ o ¹ d v K Ž Î U I ¹ d d B M O à WÐ U × B à « 5 Ð Ê “ «u ¹ ö ÆÂöÝù« ∫vIŁuë …ËdFë ¨WLKJë ŸuL Ä pÖ ¡«—Ë sÄ t½√ vKŽ ¨ÊU1ù« sÄ vIŁuë …ËdFÃUÐ ULBF² Ä Î ] ¨”U?Më »uK?Á sÄ sJ9 b?I ÃU−(« ÷—U?F¹ U0 v²? √ «–S ¨Í√dë Âd²?×Ä Ò Ò ÆWÁdH²Ä ∫b¹œUÐ√ Ò ÂbD « bÁË tÐ lMB¹ Ê√ v Ž «–UÄ ¨b¹œUÐ√ 5 (« w ÃU−(« ÈuŽœ X³¼–Ë Ò Ò ] Ú Ó  ¨X?ÒM?F²Ã«Ë ¡UŽœô« o?¹d?Þ s?Ž tðUJÝ≈ sÄ sJ?L²¹ Ê√ b?Ð ô ø¡UO¼œ W?O¼«bÐ t?MÄ ] °Á«uŽœ b¹R¹ ʬdIë sÄ `{«Ë hMÐ tÄeKO Ò > sŽ Áe−Ž vO×?¹ sKŽ√ «–S ¨pÖ X³¦¹ U?Ä ÃU−(« oDMÄ w ʬdI?ë w fOÃË Ò Ê√ pÖ bFÐ tÃË ¨WÄUFë sÄ …dNL« Í√— w W−(« tOKŽ XÄUÁ bI ʬdIÃUÐ œUNA²Ýô« Ò ] ÆÁbFÐ `−½Ô ô U½ôcš tÃc ¹ v²ÒŠ  Ëd³«Ë ÊUDK ÃUÐ «Îd¦J² Ä tOKŽ ‰ËUD²¹ Î t?½«u?Ž√ sÄ «b?ýU?Š U? ?K?−?Ä b?I?F q−?Fð r?Ł ¨œ«—√Ë ÃU?−?(« —b?Á «c?J¼ Î Î ] ] Ò ] n?A?J?M?Oà ªtKC Ë tLKŽ Í—bIÄË vO×¹ WFOý r?N?FÄ UŽœË ¨W uJë ¡UNłËËƉ«b« W³KŠ œ«d*«Ë ¨WÂdF*« ∫WFLF*« dC×¹ sÄ qÝ—√ rŁ ¨ U³ŁË rKŽ sÄ tOÃ≈ V M¹ UÄ lOCO ¨WFLF*« w rNÄUÄ√ d?C?×? ¨W?³?Iðd*« WŽU ë X½UŠË ¨—U J½« vKŽ W1eNë ”Q Ÿd?−²Oà ªvO×¹ Ó Ò ÆfÐUŽ ∫tłuë `ÃU VDIÄ ¨tłuë `ÃU ÃU−(« Á—bBð bÁË ¨ŸuLUÐ UÒ Už öHŠ ÈdOà ªqłdë Ó Ò Ô Ó Ò ] Ô Î Î w  bI²¹—uÁuë rÃUFë Èd²Ã ª‚UMŽ_« XÐ√dý«Ë ¨ÊuOFë  b²Ä« bÁË ¨5³« ] ]ÓÓ bFIð ô ò ∫ÃU−(« tÐ `OBO ¨œuFIÃUÐ rN¹ rŁ ¨ÂöÝù« WO% wIKO ¨ÊUM¾LÞ« Ò Ô ^ Ò Æ婶® tKë ‰uÝdÐ 5 (« WK w p¹√— UMà `{Ë√˨vO×¹ U¹ Ò Ú ÆÃU−(« VCž Ê≈Ë ¨©¶®tKë ‰uÝ— W¹]—– sÄs («Ë5 (« ∫¡U¹d³Â w vO×¹œdO Ò Ò Ô Ô Ò øtKë »U²Â sÄ ÏqOÃœ p¹bÃ√ ∫`OB¹Ë ¨«eÒH×²Ä ÃU−(« dLM²O Ò Ó ÚÓ Î Ò Ô] ÆʬdIë sÄ qOÃbë wFÄ ∫WGÃUÐ WIŁ w vO×¹ œdO Ò ≤¥
 • 30. s (« Ê√ ʬdIë w √ °tÒKë ¡Uý UÄ ∫ULJN²Ä ‰uI¹Ë ¨>nJÐ UH ÃU−(« »dCO ] Î Ò Î] Ò U¹ ‰uIð UÄ  błË UL ¨ «d*«  U¾Ä tð√dÁ bIà °øtKë ‰uÝ— W¹—– sÄ 5 («Ë ] Ò Ò °qł— Æb¹bý ∫q−K−Ä ∫»UŁË ÊU1≈Ë ¨q−K−Ä  uBÐ `OB¹ rŁ ¨s¹d{U(« vÃ≈ vO×¹ lKD²O Ò Ò ˚∫vÃUFð ≠tKë ‰UÁ Ò ©∏µ≠∏≥ ÂUF½_«® ˝ Ór?O¼«dÐ≈ W¹—– sÄ .dÄ s?Ð v? OŽ ÊuJ¹√ ∫ö?zU?Á —uNL« vÃ≈ XH?Kð rŁ Ò Ó Ô Î ] WO½«bë WЫdIë sÄ ULNMOÐË ¨tKë ‰uÝ— WÒ¹—– sÄ 5 (« ÊuJ¹ ôË ¨Ê¬dIë hMÐ Ò Ô Ò °ø”UMë UN¹√ rO¼«dÐ≈Ë v OŽ 5Ð U2 d¦Â√ ^ Ò Ô œd?Ð tH?F Oà tzUÂcÐ ÃU−?(« rB²Ž« bÁË ¨UL UÁ U?I?ŽU qOÃbë ¡Uł bIÃ Ò Ó Ò Î Î s?Ä  œ«e? ¨5 ÃU« ÊuOŽ w WðULAÃ«Ë W?ŠdHë  bÐË ¨ŸUD²Ý« U?L qKCÄ Ô ÒÆWKOI¦Ã« ‰ULŠ_« ∫—U ü« ¨Á—U PÐ tOKŽ jGC¹ ozU{ nÁuÄ w lł«d²¹ Ê√ È√— rŁ ¨Á—UN³½«Ë ÃU−(« oO{ Ì Ó Ò Æ◊U³M²Ýô« «c¼ wMðU bI ÆvO×¹ U¹ fKł« ∫‰UÁË ¨lMBð w r ²ÐU ^ ·d²FO iNM¹ Ê√ È√d ¨qýU Íeš sÄ tI( UÄ bFÐ ÂuIë ·dB¹ Ê√ QA¹ rÃË Ô Ó Ô Ó Ô  Ô kH×¹ sÄ dOGà U¼œUOÁ fKÚ ð ô v×BHë WOÐdFë Ê√Ë ¨tà qŠUÝ ô d×РʬdIë ÊQÐ ] ] Ó Ï ] jIMë U?FC¹ Ê√ r UŽ s?Ð dB½Ë dLF?¹ sÐ vO×?¹ dÄ√ Ícë ÁbŠË u¼ t?½]√Ë ¨Ê¬dIë Ì Ó Ó Ó È√—Ë ¨`O×Bë —UNE²Ýô«Ë ¨oOÁbë kH(« qO³Ý qN ²Ã ¨n×B*« ·ËdŠ vKŽ Ó ødLF¹ sÐ U¹ wÃuÁ w s(√ w½b&√ ∫özUÝ tOÃ≈ t−ðU ¨vO×¹ qÄU−¹ Ê√ ÚÓÓ Î Ò ÆpÖ sÄ `B √ dOÄ_« ∫’Uš ÈeGÄ  «– W−Nà w ‰UÁË ¨vO×¹ r ²ÐU Ô Ô ÒÆp²HKײݫ ∫pOKŽ XÄeŽ øs(√ w½b&√ ¨pOKŽ XÄeŽ ∫özUÁ ÕU Ë ¨ÃU−(« ÿU²žU Ô Ô ÚÓÓ Î Ô Ò Ó ÆdOÄ_« UN¹√ rF½ ∫tL ¡q0 vO×¹ ‰UI Ò °ø¡wý Í√ w s(√ ∫‰UÁË ¨«dN³MÄ dEM = Î ÆtKë »U²Â w ∫vO×¹ ÕUB Ò ≤µ
 • 31. bIà ∫b?% w v?O×¹ œd? øX?M( ·dŠ Í√ w?H? ¨ÊU? uà √uÝ√ pÖ ∫‰uI¹ u¼Ë U?þU?²GÄ ÃU−?(« iNM > Ò = Î Ò ˚ ∫lÄU« b− *UÐ  √dÁ≤¥∫WÐu²Ã« Æ˝ °WŠu²HÄ w¼Ë ©VŠ√® w ¡U³Ã« XLLC ]t½≈ rŁ ¨t?Ð tà bNŽ ô «Îœœd?ð tŁ—Ë√ w HM?ë Á—UON½« s?JÃË ¨t³ŠUB?Ð rN¹ Ê√ tÔ ?H½ t²ŁbŠË ¨q?łdë tłË dO?G² ] Ó ÚÓ Ò ] Ó ] ] ] Ô ÒÊU UÄ oAÄœ dBÁ vÃ≈ wN²M¹Ë ¨5 (« V ½ w tłU−Š WBÁ —UBÄ_« w ”UMë qÁUM²O ¨¡u Ð t³OB¹ Ê√ wAš ] Ô Ó Ó Ó Æ—UB²½ô« sÄ W ö)« ÂuB) sJL ¨‰b« q³I¹ ô dÄ√ w ‰œUł 5Š Á—uNð sÄ Ò Ò w²Ã« jÝ«Ë WM¹bÄ sŽ ÃU−(« ‰Q ¹ cšQ ¨dš¬ Ÿu{uÄ vÃ≈ Y¹b(« ·dB¹ Ê√ s¹d{U(« iFÐ ¡UýË Ò Ó Ó ÔVNÚ Ô¹ cšQ ¨cIÚMÔ*« ‰UI²½ô« «c¼ vÃ≈ ÕUð—« bÁ ÃU−(« ÊUÂË ¨dOL¦²Ã«Ë dOLF²Ã« w b¼U« ÁbNł ô–UÐ U¼bOý Ò ] ] ÔÓ Î ] ¡UM³ÃUÐ «uÄUÁ sÄ œ«bŽ√ wB×Ô¹Ë ¨bOOA²Ã«Ë ‚UH½ù« w Á¡U ÝË ¨ÊUJ*« Á—UO²š« sÚ Š sO³¹Ë ¨t²¹UH d¹bIð w Ó Ó Ô =l?½UB¹ Ê√ È√— r?Ł ¨—U?M?¹b?Ã«Ë r?¼—b?ë s?Ä o?H½√ UÄË ¨Ê«uO(«Ë WOýU*« sÄ Âb ²Ý« UÄË ¨‰UL?F?Ã«Ë W?KFHë sÄÓ Ô Ò¨VOB¹Ë TD ¹ Í√— œd−Ä sŽ Ãd ¹ ô dÄ_« Ê√Ë ¨t H½ sÄ q?Mð rà t²1e¼ ÊQÐ ”UMë ÂUÄ√ dNEOà ªvO×¹ ] Ô Ó Ó ] Ú ] Ó Æs¹ö¹Ë Í—«b¹ ∫l½UB¹ °vO×¹ U¹ jÝ«Ë WM¹bÄ w p¹√— UMà dÂcð rà ∫‰UÁ rŁ ¨o dÐ tH²Â vKŽ XÐÓdÓ Ì Ó ÆnDKÐ »d{ ∫XЗ ÃU−(« ÃdŠ sÄ  œ«e ¨t?OÃ≈ ÊuOFë XNłuðË ¨œd¹ rÃË ¨qłdë XJ Ò  ÓÓ ] Ò ÆUEOGÄ ‰«R ë œUŽQ ¨tÞ—uðË Î Ò °øpK¼√ UNMJ OÝË ¨pÃUÄ dOž sÄ UNðbOý bÁË ¨jÝ«Ë sŽ ‰uÁ√ «–UÄ ¨dOÄ_« UN¹√ ∫vO×¹ ‰UI  ] Ò ø«c¼ vKŽ pKLŠ UÄ ∫‰UFH½« w ÕU rŁ ¨tOMOŽ w dL« VNKðË ¨ÃU−(« d³ bHM ] Ô ]‚dÞQ ¨ÎU?¦¹bŠ ”UMë «uL²J¹ ô√ r?N?LKŽ w ¡ULKFë v?KŽ ≠vÃUFð ≠tK?ë cš√ UÄ∫œ«b²Ž« w v?O×¹ ‰UI Ò Òô ∫vO×OÐ ÕUB ¨t²OAš cI?M¹ qLFÐ ÂuI¹ Ê√ È√—Ë ¨ UE( ÊUJ*« dLž dzUŠ X?L œUÝË ¨ôc MÄ ÃU−(« ÔÌ Ï Ï Ó Î ÚÔ Ò‰UÁ ÆÁ«u¦Ä vÃ≈ q ¨”UMë ‚dH²Oà ôËc Ä t½UJÄ sÄ iN½ r?Ł °ÊUÝ«dš vÃ≈ UOHMÄ V¼–U ¨tO U½√ bK³Ð wMÂU ð y ] Î Ó ÎÒ Ú Òt²NÐU−0 ÊuŁbײ¹ lOL« È√—Ë ¨„UM¼ tI³ ¹ dzUDë t²O błu ¨ÊUÝ«dš vÃ≈ dLF¹ sÐ vO×¹ V¼–Ë ∫ÍË«dë ] Ó Ô Ó Ó Ó °øÃU−(« nOÝ gÚ ð rÃ√ ∫V−Fð w tÃQ ¨w½UÝ«dš U½œË s¹—bIÄ s¹d³JÄ ÃU−×KÃ Ò Ó Ó Ó Ò Ò Ò Ô Ô Ò ÆÊU ½≈ WOA) U½UJÄ Ÿbð rK ¨tKë WOAš wMðúÄ bIà ∫oŁ«uë ÊU1≈ w œd Î Ò Ô ÓÚ Ó Ú ] ≤∂
 • 32. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« øUL¼ UÄ Ê«eO2 ÊUÄUNÝ≈ WOÐdFë ÂuKŽ w tÃË ¨WOÐdFÃ«Ë WF¹dAë ÂuKŽ sÄ UFKC²Ä dLF¹ sÐ vO×¹ ÊU ± Ò Ò Ò Î = Ô ÆUNMÄ UŁöŁ wLÝ√ ¨…dO¦Â WOIKš  UH dLF¹ sÐ vO×¹ w XFL²ł« ≤ Î Ò Ô Ò ÔÔ ∫wðQ¹ ULŽ VOł√ pÖ ¡u{ w ÆtKë ‰uÝdà s («Ë 5 (« …uMÐ ‰uŠ vO×¹Ë ÃU−(« 5Ð ‰bł —«œ Ò Ò Ò Ò ≥ øULNMÄ q nÁuÄ UÄ √ > øULNMÄ q W−Š UÄ » > Ò ønÁu*« sÄ ÃU−(« hK ð nOÂ Ã Ò Ò ∫.bIë wÐdFë dFAë XOÐ fJF¹ ¥ Ò Æåb?ŽU?Ð_« ‰Ułdë¡UMÐ√ s?¼uMÐ ] U??M? ðU??M? ÐË ¨U??M? zU??M? Ð√ u??M?Ð U?½u?M?Ðò øgOF*« UMFÁ«Ë w …œułuÄ W¹ƒdë Ác¼ Xë“ UÄ q¼Ë ¨UN×{Ë√ ¨U1bÁ »dFë Èbà WOŽUL²ł« W¹ƒ— Ò Î Ò øpÖ vKŽ ÂeŽ UÄbFÐ tÐ p²Hë sŽ ÁUMŁ Ícë UÄ ¨ÊUÝ«dš vÃ≈ vO×¹ ÃU−(« vH½ µ Ò ˚∫vÃUFð ‰UÁ ∂Æ˝ ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ W¹ü« …¡«dÁ bFÐ øÃU−(« s( W¹ü« sÄ WLK Í√ w √ Ò = ø„dE½ WNłË sÄ s×Kë w ÃU−(« lÁË√ Ícë UÄ » Òs( qO− ð UNKL×¹ w²Ã« WÃôbë UÄ ¨‰uIë «c¼ ¡u{ w åt³¹UFÄ bFð Ê√ ö³½ ¡d*UÐ vH ò ∫qOÁ bIà à ] Î øt²ŠUB Ë t²Gà vKŽ ÃU−(« …UOŠ w bŠ«Ë Ò ∫5²Oðü« 5ð—U³Fë Õdý√ ∑ ÆåpK¼√ UNMJ OÝË ¨pÃUÄ dOž sÄ UNðbOý bÁË jÝ«Ë sŽ ‰uÁ√ «–UÄ ò √ Ò Æåw²H¹ ôË ¨rJ×¹ ÃUÒ−(« ò » ≤∑
 • 33. ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ Ò Î Ò Ò ∏ ÆWGKë V¹dž iFÐ dLF¹ sÐ vO×¹ ÊU à vKŽ Íd−¹ ÊU √U?N?ÃuŠ —Ëb¹ w²Ã« W¹—u;« WO?CIë ÊQý w v?O?×?¹ d?þUMOêbýUŠ fK−Ä bIŽ vÃ≈ ÃU−?(« ŸdÝ√ » Ò Ò Ò ø ©¶®bL×Ä W¹—– sÄ 5 («Ë s (« q¼ ∫hMë Ò Ò ÆW−(UÐ ÃU−(« WNł«uÄ qO³Ý vO×¹ —U²š« Ã Ò Ò·œ«d²Ã«Ë ¨—«u(« »uKÝ√ vÃ≈ qO*«Ë ¨.dJë ʬdIë sÄ ”U³²Áô«Ë dŁQ²Ã« ∫VðUJë »uKÝ√ hzUBš sÄ π Ò¨W?O?H? Ë W?G?à «b? ?²?Ý«Ë ¨Èd?š_« s?Ž w?M?Gð 5²EHKë ÈbŠ≈ Ê_ ªq?−? ¹Ë ÊËb?¹ ∫ t?Ãu?Á q?¦Ä sÄ Ò ] Ò Ò ÆbŠ«Ë ‰U¦0 tBOBš q vKŽ q¦Ä√ÆÆÆ WÃeł ÿUHÃ√ «b ²Ý«Ë = Ò ÆhMë sÄ …œUH² *« ”Ë—bë sÄ WŁöŁ hK ²Ý√ ±∞ Ò Î ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ ±± Ò ÆåœuÝ_« wÐ√ lÄ u×Më —ËcÐ ”dž w …dL¦Ä W—UAÄ „—Uý bÁË ò √ ÆåʬdIë kH×¹ sÄ dOGà U¼œUOÁ fK ð ô v×BHë WOÐdFë Ê≈ò » Ò ÆåtOMOŽ w dL« VNKðË ò Ã Ò ∫j)« t²% ULO ©tO³A²Ã« w dÞ ® tÐ t³A*«Ë t³A*« sÒOŽ√ ±≤ Ò Ò Ò Æå—U J½« w W1eNë ”Q Ÿd−²Oà ò √ Ò Æåtà qŠUÝ ô d×РʬdIë ÊQÐ ·d²FO ò » ] ≤∏
 • 34. W¹uGKë  U³¹—b²Ã« Ò  Ú Ô œU? √ b?ÁË ¨q?FHë ¡U q³Á …eLNÃUÐ b¹e*« ©d× √® qFHë sÄ w¼Ë ¨©d×BÄ® W?EHà hMë w  œ—Ë ≠± Ò ødBÄ ¨WÄUNð ¨b$ ¨‚«dFë ∫ sÄ ö qšb¹ s* ‰uI½ «–UL ¨©¡«d×Bë ®ÊUJ*« w ‰ušbë ÒÎ ÆvMF*« œbŠ√Ë ¨d ¹_« œuLFë w UN³ÝUM¹ UÄË s1_« œuLFë w WLKJë 5Ð q √≠≤ ¡UOLŽ WO¼«œ ¡öOà WÃUNł ¡öNł WKOà ¡UO¼œ WÃö{ ÆU¼d–√ ¨Èdš√ WKŽË ¨WOLKFë ∫5²KFà ·dBë sÄ UFMÄ ÊULKŽ ©dLF¹Ë vO×¹ ® ≠≥ Ò Ò Ò∫ÍË«dë ‰UÁ ÆÁ«u¦Ä vÃ≈ q ”UMë ‚dÓH²Oà ôËc Ä t½UJÄ sÄ iN½ rŁ ò∫jš t²% ULO ‰U(« Ÿu½ d–√ ≠¥ y ] Î Ò Ô Òt²NÐU−0 ÊuŁbײ¹ lOL« È√—Ë ¨„UM¼ tI³ ¹ dzUDë t²O błu ¨ÊUÝ«dš vÃ≈ dLF¹ sÐ vO×¹ V¼–Ë Ò Ów Òœd °øÃU−(« nOÝ g ð rÃ√ ∫V−Fð w tÃQ ¨w½UÝ«dš tMÄ U½œË ¨s¹—bIÄ s¹d³JÄ ÃU−×KÃ Ò Ò Ò Ò Ò ÆåÊU ½≈ WOA) U½UJÄ Ÿbð rK tKë WOAš wMðúÄ bIà ∫oŁ«uë ÊU1≈ Î Ò ∫◊uDš t²% ULO  «œU¹eë sÄ …œUH² *« w½UF*« UÄ ≠µ ÆålMBð w r ²ÐU ò ≠√ Ò Æå«eÒH×²Ä ÃU−(« dLM²O ò ≠» Î Ò Ò ÆåW1eNë ”Q Ÿd−²OÃò≠‡ł Ò ÆåÁuŽ—UÁË ÁuýËU½ qÐ ÆÆò ≠œ ≤π
 • 35. WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò dO³F²Ã«lLł vKŽ bL²FðË ¨WO ¹—U²Ã« WÃUI*« WOŽu{u*« WÃUI*« Ê«uÃ√ sÄ Ò ÒU?¼d?O? ?H?ðË U?N?I?O? ?M?ðË U?N?B?O?×?9Ë ¨o?zUI(«Ë —U³š_«Ë  U¹«Ëdë n?ÁuÄ sŽ WO? ?¹—U?ð W?ÃUIÄ V²Â√ Ò ÆUN{dŽË tO Èb³²ð WOÐdFë  UOB Aë ÈbŠù Ò Ò Ò Ë√ ¨Í√d?? ÃU?? Ð p?? ^ ? ?L? ?²? ?ë Ë√ ¨…√d?? «È—«u²ð U d U?OŽu{uÄ U?¼U−ð« U?N²ÐU²Â w t−²?¹ Ê√ VðUJKÃË Î ÎÒ Î Ò Ò ¨ÊUDK ë ÂUÄ√ o(« ‰uÁ w WŽU−Aë ÒUNM¹e?O? ¨WIOÁ— WO?½U? ?½≈ W?Ãö?ž UNOKŽ wHC¹ Ê√ tÃË ¨t²O?B? ý tO Ò Ò Ò s??Ð v??O? ×?¹ò W?ÃU?I?Ä W?D?? ?Ð U??M? O? F?²? ?Ä Ò ÎU?N?MÄ Ãd ð v²?Š ¨t?ÃU?O? ?Ð l?zUÁuë  UIKŠ 5Ð jÐd¹Ë ¨hBIÃUÐ Ò åo?? ?(« w?? ? W?? ?ŽU?? ?−? ? ý ÆÆÆd?? ?L? ?F? ?¹ ÒW?ÃU?I?*« Ê«u?Ã√ q? w? U?L? U?N³ðU vMF¹ËÆ…d?L?²? ?Ä WKB²?Ä W?K? KÝ Ò Ò Æ WO ¹—U²Ã« WÃUI*« sŽ X dŽU0Ë Ò ÆV²J¹ U* WDšË ¨rOLBð l{uÐ WOŽu{u*« Ò ÒÊuJ²Ã ªVOðd²Ã«Ë rO I²Ã« YOŠ sÄ UNÐuKÝ√ w¼ WÃUI*« WDšË ÒWÄbIÄ ¨UNK³Á U* W−O²½ WOCÁ q ÊuJð YO×Ð ¨WDЫd²Ä WÃUI*« U¹UCÁ Ò Ò ÒÂuIð WD)« Ác¼Ë Æ…œuBI*« W¹UGë vÃ≈ UFOLł wN²Mð vÒ²Š ¨U¼bFÐ U* Ò Î ÆW9U)«Ë ÷dFÃ«Ë WÄbI*« vKŽ Ò ◊U‡‡A½ ÆULNzöÄ“ sÄ lL Ä vKŽ Ê«—ËUײO ¨dLF¹ sÐ vO×¹ —ËœË ÃU−(« —Ëœ ÊU³ÃUÞ q¦1 Ô ÚÓ Ò ≥∞
 • 36. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ Ú  q−Ž wMÐ ÊuM−Ä∫‰UÁøaOAë UN¹√ s¹√ sÄ ∫tà ‰UI ¨q−Ž wMÐ sÄ aOAÐ u¼ «–S t HMÐ œdH½«Ë ¨ U¼eM²Ä UÄu¹ ÃU−(« Ãdš Ò Î Ò Î Ò‰U?ÁÆrNëuÄ√ ÊuK?ײ ¹Ë ¨”UMë ÊuLKE¹ª ‰ULŽ dý ∫‰UÁ ørJÃUL?Ž ÊËdð nO ∫ÃU−(« ‰UÁ ÆW¹dIë sЫ Ò Ò Ò Ò ÒÆtKLF²Ý« sÄ `³ÁË ¨tKë t׳Á ¨tMÄ Òdý ‚«dFë wÃË UÄ „«– ∫qłdë ‰UÁ øÃU−(« w pÃuÁ nOJ ∫ÃU−(« Ò Ò Ò Ó Ó Ò ÒøU?½√ s?Ä ·d?Fð Ë√ Æ„«b ÔXK?FÔł ∫q?łd?ë ‰UÁ ÆÃU−?(« U?½√ ∫‰U?Á Æ ô ∫‰U?Á ø U½√ sÄ ·dFð√ ∫ÃU−?(« ‰UÁ Ú Ò Ò¨X?Áu?ë «c¼ q¦Ä w UL¼«bŠ≈ ¨5ðdÄ Âu¹ q w Ÿd?Ú √ ¨q?−?Ž wMÐ ÊuM−Ä ¨Êö−Ž uÐ√ U½√ ∫‰UÁ ô∫‰UÁ ] Ò Ô Ó Ô ÆtMŽ vKšË ÃU−(« p×C Ò Ò tKFHà «c¼Ë tÁbBà «c¼ «uIKÞ√ Ó Ô Ò„bMŽ wà ]Ê≈ ∫UL¼bŠ√ ‰UI ¨ULNK²IÐ dÄQ ¨YFý_« sЫ »U× √ sÄ s¹dOÝQÐ ÃU−(« wð√ ∫wMz«b*« ‰UÁ Ò∫‰UÁ øpà bNA¹ sÄË ∫‰UI ¨tOKŽ  œœd ¨pÄ√ UÄu¹ YFý_« sЫ d– ∫‰UÁ øw¼ UÄË ∫‰UÁ Æ©U ËdFÄ® «b¹ ]ÔΠΠΫuIKÞ√ ∫ÃU−(« ‰UI Æp?CGÐ ∫‰UÁ øqF UL qFHð Ê√ pFMÄ UÄ ∫ ‰UI °rF½ ∫‰UI ¨tÃQ °«c¼ w³ŠU Ò Ó Ô ÚÔ Æ©±≤µ∫’ πÃÆdO¦Â sЫ ØW¹UNMÃ«Ë W¹«b³Ã«® ÆUL¼uIKÞQ ¨tKFHà «c¼Ë ¨tÁbBà «c¼ ≥±
 • 37. —u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý©dBÄØÍ“U−Š œ«R ® ^ ±∑ hMë Íb¹ 5Ð ÒlÝU²Ã« ÊdIë w »dGë w dNþ wBBÁ qJý …dOBIë WBIÃ«Ë Æ…dOBÁ WBÁ ©—u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý® WBÁÓ nK² ðË ÆŸ«dBÃ«Ë ¨nO¦J²Ã«Ë ¨Àb(« …bŠË ∫‡Ð eOL²ðË ÆdAŽ Ó Ú Ó Ó Ú  s?Ä »U²J?ë sL ¨W?OMH?ë WOM³?ë YOŠ s?Ä …dOB?Ië WB?Ië Z¼U?MÄ Ô v??K??Ž e?? O??Âd??²?? ë d??ŁR??¹ s?? Ä r??N??M?? ÄË ¨W??ŁœU?? (« d??B??M?? F??Ð v??M?? F??¹ Ú Ô Ú Ô Æ…dJHë vKŽ eÂd¹ sÄ rNMÄ˨WOB Aë W?B?Á w?¼Ë ¨ …d?JHë vKŽ ÂuIð ©—u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý®Ë Ï ÆwMÞuë wŽuë oOLFð vÃ≈ ·bNðË ¨Ê«uO(« ÊU à vKŽ ¨W¹eÄ— Ò s?Ä ¨d? U?F?Ä wÐdŽ V¹œ√¨Í“U−Š œ«R ¨WBIë VðUÂË ¨W?¹«Ëd?ë V?²? Ʊπ≥∏ ÂU?Ž …—u?B?M?*« bOëuÄ sÄ u¼Ë ÆdBÄ W?ÐU²Jë sÄ U?ÄU?Ž s?¹d?A?Ž bFÐË Æ…dOBIë WBIÃ«Ë ¨WOŠd *«Ë Î s?Ä ©—u? ?M?Ã«Ë ÊU?³?I?F?ë ‚U?³?Ý ® W?B?ÁË Æ ÊU?O?²HKà WÐU²JKà t&« W?N?łu?*« ¨±ππ∞ ©…¬d?*« w? dEM¹ bÝ_« ® WOBBIë WŽuL:« »œ√ w? W?O?F?O?−?A?²?ë W?ÃËb?ë …e?zUł VðUJë UNMŽ ‰U½ ¨ÊUO²HKà Ʊππ≥ ÂUŽ dBÄ w ‰UHÞ_« ≥≤
 • 38. —u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý ^©dBÄØÍ“U−Š œ«R ®s??Ä u?¼Ë Æ»U?I?Ž U??¼œd?H?Ä ∫ÊU??³?I?F?ë  Ó Ô  bÁ —u? ?M?ë  b?łu? ¨ÂU?F?Dë VK WOÄuOë UN²KŠ— sÄ ÊU?³IF?ë  œUŽ ÔœU??Š ¨V??ÃU??<« Íu??Á ¨d??O?D?ë d?Ý«u? ¨pÖ V³Ý sŽ ÊU³IFë  d H²Ý« ÆUNMÄ U¼—UG  œdÞË ¨U¼—UÂË√ XK²Š« ÆnIŽ√ dOBÁ —UIMÄ tà ¨dB³Ã« Ós?? Ä d?? zU??Þ Æd?? ? ½ U??¼œd??H? Ä ∫—u?? ? M? ë ÊU³IFë sÄ VKÞËƉU³« Ác¼ w ÊUDO²Ýô« «Ë—dÁ rN½√ —u Më bzUÁ r¼d³šQË– V??Ðb??Ä —U??I?M?Ä t?à ÆÍu?Á ÆÕ—«u?«t?? ÃË ¨…œU??Š l??Þ«u??I? Ð …œËe??Ä V??½«u??ł Ædš¬ ÊUJÄ sŽ UNà Y׳ð Ê√ ÌV??ÃU?? ? ÄË ÊU??²? ¹—U??Ž ÊU?ðœU?Š ÊU?²?L?zU?Á¨v?D?)« l?¹d?Ý u?¼Ë ÆW?H?O?F?{ …dOBÁ Î Ú  WÐU ≈Ë ¨WŠ«dKà W d rJà UM%√ Ê√ ¨ U½ƒ«eł «c¼ q¼ ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁ ÓôË ¨n?O?U?Ð Èc?G?²?¹ ¨Ê«d?ODë ¡wDÐ Æ«dDCÄ ô≈ Ê«uO(« rłUN¹ Î ørJ²KŠ— WK «uÄ q³Á ¡«cGë sÄ ¡wý øqOŠdë UMOKŽ r²×²¹ «–U* ∫‰UÁË ¨¡UL ë WOŠU½ Á—UIM0 —u Më bzUÁ aLý ] Ó Ô ÆrEFðË d³Jð ∫aLý Ò ÆXÁË Í√ w ¨-dCŠ «–≈ rJHOC² ½ ·uÝË ¨ r²½√ «uKŠ—« °UMMÞË «c¼ sJÃË∫‰UÁË ¨WA¼œ ÊU³IFë bzUÁ UMOŽ XFL²Ã« Î bÁË ¨UN²×Mł√ W d dÐ —u Më WOIÐ t²ÐËUłË ¨tOŠUM−Ð —u Më bzUÁ ·d — ^ Ô ^ Ô Ó X?Žd?ý√ b?ÁË …e?H?×?²?Ä ÊU?³?I?F?ë X?HÁË ¨—uH?ë v?K?ŽË ÆU?N?³?ÃU? ?Ä  “dÐ√ Î = Ú Ó ÆU¼dOÁUMÄ  ÆÊUI¹dHë qÐUIð «–≈ ¨ÊU³IFKà Àb% ·uÝ WŁ—U Ê√ rOJŠ »UIŽ „—œ√ Î Ï Ô …œUB u?Ð√®Ë WO?½U³?Ýù« dO? UB?Fë `L?K ¨—u? M?ë ¡«—Ë UÄ v?Ã≈ rO?J(« d?E½Ë Ó Ó ^ «–S ¨ ‰U³« q¼√ sÄ «bŠ√ b−¹ rÃË ¨…d?łUN*« —uODë dzUÝË ÊUÐdG?Ã«Ë ©w½uLOKë ÆU¼bŠË ÊU³IFë XKðUÁË ¨—u Më …dłUN*« —uODë  d U½¨‰U²Ië lÁË vŠdłË v?K²Á j?I ?O ¨UF?OLł q?ðUI²?½ Ê√ sÄ ôbÐ ∫r?OJ?(« »UIF?ë ‰UÁ Î Î Ô Î Ô  Ó = Ô sÄ W Lš ÊU³IFë `ýdð Ê√Ë ¨¡«bý_« sÄ W Lš —u Më `ýdð Ê√ Õd²Á√ ¨ÊËdO¦Â Î ^ Ó = Ô Ô WÄUÁù« tK¼√ oŠ sÄ `³B¹ ezUHë o¹dHÃ«Ë ¨UÁU³Ý s¹—U²<« 5Ð rOI½ Ê√Ë ¨¡«bý_« Ó ÆÊUJ*« «c¼ w —u Më XÃœU³ð Æ—u Më wÁUÐ UNO —ËUA¹ ÎWKNÄ VKÞË ¨—u Më ÔbzUÁ r ²Ð« ÚÔ vKŽ ¡öO²Ýô« w oŠ UNà ÊuJOÝ t²³  «–S ¨‚U³ ë vKŽ XI «ËË ¨‘UIMë y Ò g??Ž d?Âu?Ã«Ë Æd?ÂË U??¼œd?H?Ä ∫—U?ÂË√ ÚÓ ÆŒdH¹Ë tO iO³¹ Ícë dzUDë s?J?ð U?L?N?Ä ¨U?N?M?Ä —u Më ëdšSÐ W³ÃUD*« bŠ√ l?O?D?²? ?¹ sÃË ¨ÊU³IFë —UÂË√ Ó Ì ¨UNÔ Lý WFÞUÝ ¨‰b²FÄ uł  «– ÷—√ w —u Më dI² ð pÃcÐË Æt²−Š ≥≥
 • 39. ÆlOÐdë w œuFðË ¨WOI¹d ≈ ¡·œ vÃ≈ UÐË—Ë√ ÃuKŁ sÄ UÐd¼ ¨¡U²ý q W¹uM ë UN²KŠ— sÄ `¹d² ðË Î ] ø‚U³ ë U½d š «–≈ ÆÆÆsJÃË ∫—u Më bŠ√ ‰¡U ðvÃ≈ dE½«Ë ¨WHOFCë rN³ÃU Ä vÃ≈ dE½«Ë ¨W¹uIë UM³ÃU Ä vÃ≈ dE½« ¨U¾Oý d Î ½ sà ∫ULJN²Ä —u Më bzUÁ ‰UÁ Î ÆW uIF*« r¼dOÁUMÄ vÃ≈ dE½« ˨…œU(« U½dOÁUMÄ…—œUÁ ¨fz«dHë vKŽ ÷UCI½ô« WF¹dÝ ¨ öCFë W¹uÁ —u ½ W Lš «uI²½« Æ XJ×{Ë —u Më  —UÞ Ì Ú Ó ÆWK¹uÞ …bÄ Ê«dODë vKŽ  «–ULK ¨‰“_« .bÁ sÄ U½œöÐ Ác¼ ∫özUÁ rOJ(« »UIFë ÊU³IFë bŠ√ bI²½«Ë ¨dÄ_« w —ËUA²Kà ÊU³IFë XFL²ł«Ë Î Ó Ô øÁd Ô  ½ bÁ ‚U³Ý W−O²Mà UNO UM²ÄUÁ≈ lCÚ ½Ô…d¦ÂË ¨UNðd¦Â X¹√—Ë ¨qFHÃUÐ U½—UÂË√ vKŽ XÃu²Ý« bÁ —u Më U½błu U½bŽ bIà ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ Ô ‚u? U?ÁU?³?Ý d? ? ð ÊU³IF?ë Ê≈ ∫‰U?Á s?Ä rŁ Ædš¬ —U?O?š w?ÄU?Ä√ s?J?¹ r?K? ¨…d?łU?N?*« —u?ODë sÄ U¼b½U ð sÄ Ï °øÆÆÆUNÃU³ł Ò Î Ô  ÆÊ«dODë WŽdÝË ¨ öCFë …uÁË ¨¡UÂcÃUÐ l²L²ð ¨UNMÄ ¡«bý_« sÄ W Lš ÊU³IFë XI²½« Ì vÃ≈ œuF¹ rŁ ¨qN ë vÃ≈ ‰U³« w WLÁ vKŽ√ sÄ o¹d q dODOÝ ∫ÊU³IFë rOJŠ ‰UÁË ¨ÊUI¹dHë lL²ł« Ô ^ ÔbOF½ rŁ ÆezUHë u¼ ÊuJ¹ ¨ŸdÝ√ qB¹Ë ¨d³Â√ fz«d qL×¹ Ícë o¹dHÃ«Ë ¨W ¹d bŠ«Ë q —UIMÄ w Ë ¨UM¼ Ô Ó =  ÆWÄUÁù« oŠ tà sJ¹ 5ðd*« w eH¹ sÄË ¨Èdš√ …dÄ dÄ_«ÆWLIë v?Ã≈ b?F?B?ð Ê√ …—U?²?<« ÊU?³?IFÃ«Ë —u MKà rOJ(« —UýQ ¨Õ«d²Áô« vKŽ ÊU³IFÃ«Ë —u Më XI «Ë ÆqN ë u×½ WHÞUš WŽdÝ w ÊUI¹dHë oKD½U ¨tŠUM−Ð …—Uý≈ vDŽ√˨ ö ù« sŽ …ełUŽ ¨U¼dOÁUMÄ 5Ð  uKð ¨WL {  U½«uOŠ sÄ fz«d qL% —u Më  œUŽ UÄ ÊUŽdÝ Èu?K?ð ¨W?K?¹e?¼  U½«uOŠ sÄ fz«d XKLŠ bÁË ¨ÊU³IF?ë  ¡U?ł q?O?KÁ bFÐË Æ¡UÄbë UNCFÐ sÄ XÃUÝ bÁË ÆÁbzU sÄ »d¼Ë ¨U¼bŠ√ ÆUN²×MłQÐ XIH Ë ¨—u Më XKK¼ ÆÂuKë o¹dHKà UNłËË ¨o¹dHÃUÐ rOJ(«Ë ÊU³IFë bzUÁ vײ½« ¨WO½U¦Ã« …dLKà ÊUI¹dHë bF² ¹ v²ŠË  Ó ÔÆ“uHë ÂbŽ w V³ ë ¨o¹dHë sÄ lLÝ√ Ê√ œË√ ¨Êü« aOÐu²Ã« Íb−¹ sà ∫‰UÁË ¨o¹dHë “u ÂbFà ÊU³IFë rOJŠg¼œ ÓÆ—u? Më lÄ ‚U³Ý w …Q− UM H½√ U½błË bÁË ¨W³O?N?ÃUÐ UM ÚÓ Š√ÆÆÆWŠ«d ∫ÊU³IFë o¹d fOz— ‰UÁ ÆhMIÃ«Ë bOBë w …dO³Â WFLÝ UNà ¨ÊuLKFð UL wN ≥¥
 • 40. —u Më s×½ ø qFHð «–UÄ ò ∫‰uI¹Ë ¨wMÄ »d²I¹ d MÐ «–≈Ë ¨«ÎbOł dOÞ√ XM ∫o¹dHë w uCŽ »UIŽ ‰UÁË ÆåÆÆÆ…dNý UMà ÆpI³Ý bÁ tðbłË ¨tðULK dOŁQð sÄ XI √ UÄbMŽË ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ Ôs?Ä w?ðQ?¹ d MÐ «–≈ ¨WL { W ¹d v?K?Ž ÷U?C?I½ôUÐ XLL¼ 5Š ∫o¹dHë w uCŽ ¨dš¬ »UIŽ ‰UÁË Æåu« ÊU³IŽ fOÃË u« —u ½ s¹—UODë ÊuL ¹ ò ∫UJŠU{ ‰uI¹Ë ¨nKš Ò ÆW ¹dHë vKŽ iI½« …Q− Ë Æpðd ×Ð pÂdðË ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁÊUN² ¹ ô ¨U¹«eÄ UC¹√ ÊU³IFKK ¨WOIOI(« rJð«—bÁ r²OÝUMðË ¨—u Më WFLÝ rJðdNÐ ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ Î∫ÊuÃuI¹ ô√ ¨‰U¦Ä_« UMÐ »dCð s×½Ë ¨—u Më qFHð UL ¨UM²½ UL( Ë√ ¨UHOł qÂQð ô ¨WKO³½ —uOÞ s×M ¨UNÐ Î Î Î ødB³Ã« …bŠ vKŽ WÄöŽ ¨å»UIŽ sÄ dBÐ√ò5?Ð ¨ WOz«u¼  «—UOð Í√ Êu dFðË øΫdO¦Â tO -dÞË ¨U½u?ł «c¼ Ê√ rJMŽ »Už nO ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁË ^ ÆÊ«dODë vKŽ bŽU ð ‰U³« ÆtOŠUM−Ð UNOKŽ XÐd¹ rOJ(« cšQ ¨ö−š rNÝ˃— ÊU³IFë o¹d QÞQÞ Î ÆUNMŽ «uF «b ¨ r—UÂË√ Ác¼ÆÆÆ ÊU³IŽ U¹ UO¼ ∫ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁËXJ Ä√ bÁË ¨WL {fz«d qL% w¼Ë ¨ÊU³IFë  œUŽ UÄ ÊUŽdÝ ÆÊUI¹dHë oKD½U ¨tð—Uý≈ rOJ(« »UIFë vDŽ√ Ó ÆÊU³IFë sŽ «ÎdO¦Â dšQ²ð Ê√ WOAš UNðcšQ ¨UN² œU …dOG fz«d qL% ¨UNÐUIŽ√ w —u Më  ¡UłË Æ«ÎbOł UNÐ ¨W¦ÃUŁ …dÄ oÐU ²½ ¨…dÄ U½e Ë ¨…dÄ -e ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁ ÆtK ‚U³ ë V J¹ ¨UNÐ eH¹ sÄ ÆU³½Uł tI¹dHÐ q vײ½«Ë ¨Ê«bzUIë o «Ë Î Ác¼ ¡UMÐ√ rJ½√ r²³Ł√ ∫tI¹dHà ÊU³IFë bzUÁ ‰UÁ øWO½UŁ …dÄ pÖ «u²³¦ð Ê√ ÊuFOD² ð qN ¨‰U³« ÆrJMþ s Š bMŽ ÊuJMÝ ∫o¹dHë »Uł√ «uÃUF²ð Ê√ rÂU¹≈ ∫rOJ(« »UIFë ‰UÁË Ú Ó …d??*« w?? d?B?½ s?Ä o?I?% U?* ¨—u? ?M?ë v??K?Ž ¨r?—U?B?Ð√ s?Ä «Ëb?Š√Ë ¨r?J?²?L¼ U½Ë—√Ë ¨UÄU9 pÖ «u?Ó ?½«¨ W?IÐU ë Ò Ú Ær«uÁ q «uFL−²Ý«Ë ] ≥µ
 • 41. …d*« w «Ë“uH¹ rà «–≈ —u Më WŽULł sÄ œdDÃUÐ r¼bŽuðË ¨WO½U¦Ã« …d*« w t²1eNà tI¹d —u Më bzUÁ aÐË Ò ÆWÄœUIë ÆÊUI¹dHë oKD½U ¨…—Uýù« rOJ(« »UIFë vDŽ√qN ë ·UAJ²Ýô ¡UCHë w Âu% —u Më ULMOÐË Æ«bOł t dFð ‰U³« 5Ð wz«u¼ d2 w ÊU³IFë XJKÝ Î ÆtÐ  œUŽË ¨U¼bO vKŽ XCI½« bÁ ÊU³IFë X½U ¨fz«d sÄ tO UÄË ¨UN²%s?Ž W?O{«— dOž UN½_ ¨…eH?×?²?Ä ª…d?łU?N?*« —uODë UNFÄË ¨—u Më XHÁË ¨œUF ÆtI¹dHà —u Më bzUÁ —Uý√ Ò Æ‚U³ ë W−O²½ Æ«ÎbOł pÃuŠ dE½« ¨gzUÞ qLFÐ wðQðË ¨—uN²ð Ê√ q³Á ∫—u Më bzUIà ‰UÁË ¨…dšUÝWJ×{ ÊU³IFë bzUÁ oKÞ√ czbMŽ Î Æ—uODÃ«Ë ¨—u Më dzUÝ XKF pÃcÂË ¨q³«  U³Mł w ÁdB³Ð —u Më bzUÁ ·UÞ«c?ÂË Æ¡U?C?H?ë w?ÃU?Ž√ w 5IÐU ²*«  √— UÄbMŽ ¨dD)UÐ X Š√ UN½_ª dCŠ bÁ ÊU³IFë lOLł X½U Æq³« q¼√ sÄ  U½«uO(«Ë —uODë lOLł  dCŠÆqOŠdÃUÐ ¨—uODë dzUÝË —u MKà —Uý√Ë ¨tÝ√— QÞQÞ ¨ÊU³IFë UN²³ Jà ¨WÂdFÄ X³A½ uà t½√ ¨—u Më bzUÁ „—œ√WÄœUIë ÊUÐdGë XKF UM Š∫‰UÁË Æ  U½«uO(« dzUÝ ¡UŽb²Ý« w tŽ«dÝù ¨rOJ(« »UIFë ÊU³IFë bzUÁ QM¼ Î ÆUMH w XHÁË 5Š ¨…—ËU:« œö³Ã« sÄ ≥∂
 • 42. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ ± ∫WBIë Ÿu{uÄ √ ÆwÝUOÝ ÆwŽUL²ł« ÆwÁöš√ ÆwÃULł ∫WOðü« U¹UCIë ÈbŠ≈ WBIë XUŽ » ÆWOÞ«dI1bë Æ¡«bŽ_« lÄ Ÿ«dBë ÆWOŽUL²łô« WëbFë ÆWOÝUO ë W¹œbF²Ã« ∫u¼ WBIë w l³²*« ZNM*« à ÆWŁœU(« dBMFÐ W¹UMFë ÆWOB Aë vKŽ eOÂd²Ã« ÆnÞ«uFë vKŽ eOÂd²Ã« Æ…dJHÃUÐ ÂUL²¼ô« ∫w q¦L²ðÆÆÆÆåWÄ“_« WE(ò Ë√ ¨å…bIFë ò Ò œ Æ—u MÃ«Ë ÊU³IFë ‚U³Ý sÄ vÃË_« WÃu« Æ‚U³ ë sÄ vÃË_« WÃu« w ÊU³IFë W1e¼ Æ‚U³ ë sÄ WO½U¦Ã« WÃu« w ÊU³IFë —UB²½«ÆÊU³IFë —UG U¼œdÞË ¨ÊU³IFë —UÂË√ —u Më ‰ö²Š« ≥∑
 • 43. ∫WBIë w “dÐ_« Ÿ«dBë ‡¼ ÆWOB Aë qš«œ ÆWBIë  UOB ý 5Ð Æ·ËdEë b{ ∫WOðü« ’u Aë sÄ qJà …“—UÐ WH d–√ ≤ ÆÊU³IFë o¹d à ÆrOJ(« »UIFë » ÆÊU³IFë bzUÁ √ Æ—u Më bzUÁ œ ÆULNMÄ q w eÄdë U×{uÄ ¨WBIë w Ÿ«dBë w dÞ 5Ž√ Î ≥ ø‚U³ ë sÄ vÃË_« WÃu« w ÊU³IFë XÄe¼ «–U* ¥ ø‚U³ ë sÄ WO½U¦Ã« WÃu« w ÊU³IFë —UB²½« »U³Ý√ UÄ µw? 5?I?ÐU? ?²*«  √— UÄbMŽ ¨dD)UÐ X Š√ Æ dCŠ bÁ ÊU³IFë lOLł X½U ò∫wðQ¹ UÄ WÃôœ `{Ë√ ∂¨ÊU³IFë X³ Jà WÂdFÄ X³A½ uà t½√ —u Më bzUÁ „—œ√ÆÆÆ —uODë lOLł  dCŠ «cÂË Æ¡UCHë wÃUŽ√ ÆåqOŠdÃUÐ ¨—uODë wÁUÐË —u MKà —Uý√Ë ¨tÝ√— QÞQÞ ø—u Më lÄ W UM*« r % Ê√ ÊU³IFë XŽUD²Ý« nO ∑ ÆhMKà U³ÝUMÄ dš¬ U½«uMŽ —U²š√ Ò Î Î ∏ øU×{«Ë UO ¹—UðË UO «dGł «b¹b% WBIë w ÊUÄeÃ«Ë ÊUJ*« b¹b% vÃ≈ VðUJë Q−K¹ rà «–U* Î Î Î Î π ÆpÖ d √ ¨ Ê«uO(« rÃUŽ sÄ UNK WBIë  UOB ý ±∞ ∫WBIë w VðUJë »uKÝ√ ‰uŠ åôò Ë√ årF½ò ‡Ð VOł√ ±± ÆWOŠuÄË WH¦JÄ WBIë WGà ƅ—U³Fë dBÁ ÆW K ë W×OBHë WGKë «b ²Ý« ÆUN²OFÁ«ËË WGKë Õu{Ë Æ…Ë—cë vÃ≈ dI²Hð ÆUNK K ðË WBIë À«bŠ√ jЫdð ÆWOB Aë rÝdÐ WBIë vMFð Æo¹uA²Ã« Æ«dýU³Ä «dO³Fð tðdJ sŽ VðUJë d³Ž Î Î ] ≥∏
 • 44. W¹uGà bz«utÐdCð q¦Ä u¼Ë ¨å»«dž sÄ dJÐ√ò∫ÊuÃuI¹Ë ÆdB³Ã« …bŠ vKŽ WÄöŽ å»UIŽ sÄ dBÐ√ ò∫»dFë ‰uIð ÔÓ Ô ÔÓ Út?½√ p?Ö ªåbÝ_« sÄ ÁÓd?ý√ ò∫ ÊuÃuI¹Ë Æ«d?O?J?³?ð —u?O?D?ë bý√ t½_ ª»«dGë hš U/≈Ë ÆdOJ³²Ã« w »dFë Ô Î ÆÈd:« WFÝË qšb*« WÃuN Ð oŁ«Ë t½_ ªmCÄ dOž sÄ WLOEFë WFC³Ã« lK²³¹ÆœuFO œ«c¹ pÖ lÄ u¼Ë ¨bÝ_« sHł vKŽË ¨pK*« n½√ vKŽ lI¹ t½√ pÖ ªå»UЖ sÄ √dł√ ò∫ÊuÃuI¹Ë Ô ÔÓ Ú Æ©w½«bOLKà ‰U¦Ä_« lL−Ä® WOzöÄ≈ bz«u∫q?¦?Ä ¨W?Äu?L?C?Ä X?½U? Ê≈ n?Ã_« ‚u? V²J² ¨nÃúà W³ŠUBÄ WLKJë ‰Ë√ w lDIë …eL¼ V²Jð ≠±«c¼ dOG²¹ ôË Æ—UBÐ≈ ∫q¦Ä ¨…—u JÄ X½U Ê≈ nÃ_« X% V²JðË ¨dBÐ√ ∫q¦Ä WŠu²HÄ Ë√ ¨dBÐ√  Ó Ô∫q?¦?Ä ¨U?¼b?F?Ð U?0 q?B?²?ð w?²?ë n?D?F?ë ·Ëd?Š Ë√¨d« ·ËdŠ Ë√ ¨n¹dF²Ã« ©‰«® XKšœ «–≈ rJ(« ÆaÃ≈ÆÆÆ—UBÐùU ¨—UBÐùU ¨—UBÐù«   UÄ ÊU Ë√ ¨…—u JÄ X½U ÊS ¨UNK³Á UÄ WÂdŠË ¨UN H½ …eLNë WÂdŠ WDÝu²*« …eLNë WÐU²Â w vŽ«d¹ ≠≤UÄuLCÄ UNK³Á UÄ ÊU Ë√ ¨WÄuLCÄ X½U Ê≈Ë ¨W¾ ¨q¾Ý ¨d¾Ð ∫q¦Ä ¨…d³½ vKŽ X³²Â «—u JÄ UNK³ÁÎ Ô Ú Î ¨UŠu²HÄ UNK³Á UÄ ÊU Ë√ ¨WŠu²HÄ X½U ÊS nÃR¹ ¨‰«RÝ ∫q¦Ä ¨Ë«Ë vKŽ X³²Â …d  „UM¼ fOÃË Î Ó Ô Ô Æ—QÓ ¨WÃQÚ Ä ¨‰QÓÝ ¨…QÚ− ∫q¦Ä ¨nÃ_« vKŽ X³²Â WL{ Ë√ …d  „UM¼ fOÃË Ú Ó Ó Ó ÓX?³²ÂË ¨ U½¡«eł Ê≈ ∫q¦Ä ¨WŠu²HÄ X½U Ê≈ dD ë vKŽ X³²Â nÃ_« bFÐ WDÝu²Ä …eLNë  œ—Ë «–≈ ≠≥ ÆUMz«e−Ð ∫…—u JÄ X½U Ê≈ …d³½ vKŽ X³²ÂË ¨U½ƒ«eł ∫q¦Ä ¨WÄuLCÄ X½U Ê≈ Ë«uë vKŽ ≥π
 • 45. WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò dO³F²Ã«X? ?Oà wN ÆÕd *« W³Aš vKŽ qO¦L²Kà X¾O¼ WBÁ WOŠd *«¨—u?N?L?« ÂU?Ä√ U?N?½ËœR?¹ 5?K?¦?2 ‰ö?š s?Ä b?¼U?A?ð qÐ ¨√dIð WBÁ ÆWÂd(«Ë Ÿ«dBÃ«Ë —«u(« vKŽ s¹bL²FÄ ÊU?³?I?F?ë ‚U³Ý® W?B?Á ‰uŠ√u?¼ Íu?M?F?*« d?N?E?*«Ë ¨W?O?Šd? ?L?K?à w (« dNE*« u¼ —«u(«Ë ‰öš sÄ wŠd Ä h½ vÃ≈ ©—u MëËÁd?¼u?ł w? q?I?¹ ô «c?¼Ë ¨Ÿ«d?B?ë wMFð åUÄ«—œò WLKÂË ÆŸ«dBë WOŠd Ä ¡UMÐ sÄ UC¹√ «bOH² Ä ¨b¼UAÄ Î Î Æ—«u(« sŽ WOŠd *« sHà W³ MÃUÐ ¡e?« w?  d?Ä w?²?ë ¨w?Áu?ývKŽË Æ UŽUÝ ÀöŁ vÃ≈ Õd *« W³Aš vKŽ WOŠd *« ÷dŽ b²1Ë Æ‰Ë_« Ó Ú√b³Ä bL²ÔŽ« bÁË ÆWOŠd *« ¡UMÐ vKŽ ÁdOŁQðË Õd *« WFO³Þ wŽ«d¹ Ê√ nÃR*«¨ÊUJ*«Ë ¨sÄeë ∫w¼Ë ¨WOŠd *« ¡UMÐ w dOŁQð UNà w²Ã« Àö¦Ã«  «bŠuëkŠö*« sÄ –≈ ¨WOŠd *« ¡UMÐ w dO³Â dŁ√ tK sÄeë UÄ√ ÆŸu{u*«ËÀö?Ł s?Ž b?¹e?¹ ô sÄ“ w —uNL« ÂUÄ√ q¦L²Ã V²Jð WOŠd *« Ê√ ƉUÞ Ê≈  UŽUÝW?O?Šd? ?*« À«b?Š_«Ë Æt?O? U?N?K?O?¦9 sJ1 dþUM0 bOI²¹ pÃcà ¨WOŠd *« tO q¦9 Ícë Õd *« u¼ ÊUJ*«Ë ÆÕd *« W³Aš vKŽ bO −²Kà WKÐUÁ ÊuJð Ê√ V−¹ ∫UN²ÐU²ÂW?K?J?A?*« ÷d?F?à U?N?MÄ ‰Ë_« qF−¹ ¨WŁöŁ sÄ ÊuJ²ð UÄ d¦Â√ ˨‰uB W Lš UN³OÂdð “ËU−²¹ ô√ V−¹ ÆW¹UNMÃ«Ë q×Kà YÃU¦Ã«Ë ¨ WÄ“úà w½U¦Ã«Ë ¨ UOB AÃ«Ë ◊U‡‡A½ Æ©sÄ qF √® Ê“Ë vKŽ ¨‰U¦Ä√ …dAŽ w½«bOLKÃ å ‰U¦Ä_« lL−Ä ò »U²Â sÄ Ãd ²Ý√ ≠± Î UIOKFð V²Â√Ë ¨dÄUð U¹d“ Í—u ë wÐdFë VðUJKà ©dýUFë ÂuOë w —uLMë ®Ê«uMFÐ WBÁ √dÁ√ ≠ ≤ ÆW×H œËbŠ w UNOKŽ ¥∞
 • 46. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ©«bł …dOBÁWBÁ® Î »d×ë ÆWOKzUŽ …—u vKŽ ÂbÃUÐ W³C<« ÍbM« …d²Ý VOł w d¦Ž ]…√d*« r?C¹ qO²?Ië ÍbM?« `ÄöÄ t×?ÄöÄ t³?Að qł— „UM?¼ ÊUÂË ¨…œUF ?ë w W¹U?ž …—uBë w …√d?*«  bÐÆqHÞ ULNà ÊuJ¹ Ê√ rz«bë tLKŠ dÂc² ¨UNOŽ«—– U²KJÐ …√d*« t²ÁuÞ bÁË ¨ULNMOÐ qHDë fKł ULO ¨…bŠ«Ë Ÿ«—cЗ]bIÔ¹ q¼ ÍbM« …UOŠ ¡UN½ù WO U X½U vÃË_« t² U — Ê√ sI¹√Ë ¨¡«dL(« »uI¦ÃUÐ WFI³Ä …d² ë X½U åøÂu¹  «– …√d*« ÁcNÐ wI²K¹ Ê√ tÃvÃbð 5Š w? ¨—bBë w? …u I?Ð WÝËdG?Ä sÁcÃ«Ë ¨qH?Ý√ vÃ≈ özU?Ä tłuë ÊU? ¨ÍbM« W¦?ł vÃ≈ lK?Dð Î ÆrHë w²¹Ë«“ sÄ U¹dÞ ‰«e¹ UÄ Ícë Âbë sÄ ÊUEOKž ÊUDOš ÎÒÆWÄuFMÐ »«d²Ã« lÐU _« X LK ¨Èd Oë Ÿ«—cë Xš«dð 5Š w ¨Õö ë vKŽ WCÐUÁ ‰«eð UÄ vMLOë bOë X½UÂËÆ`ÄUł VCž w W×KÝ_« Ê«dO½ XFÃb½«¨qO²Ië ÍbM« …d²Ý VOł vÃ≈ …—uBë UNO œUŽ√ w²Ã« WE×Kë w ËTłu bÁ dšü« ÍbM« Ê√ uà UL «bÐË ÆÆUÄU9 tÄUÄ√ dš¬ ÍbM−Ð TłuH? Æ’U dë ‚öÞù U³¼Q²Ä UHÁ«Ë V¼ Î Î Î ÆqO²Ië ÍbM« …d²Ý VOł w Ê«uŁ q³Á UNÝœ w²Ã« …—uBë t²L¼«œ œU½eë tF³ ≈ fLKð Ê√ q³ÁË ¨ t²¹ƒdÐ ÆpÖ sÄ d¦Â√ tKN1 rà dšü« ÍbM« sJà Æo¹bײë ‰UÞ√Ë ¨dšü« ÍbM« w ‚b×¹ Õ«—¨ ËdOÐ ¨±π∑∑ ¨—«–¬©5D K ØwMO (« s¹bÐUFë s¹“® ¥±
 • 47. dBÐ√Ô Ô Ú ±∏ ©5D K ØUMNÄ 5 Š® Ò hMë Íb¹ 5Ð ÒUNMÄ v½UŽ w²Ã« WÃeFë rž—¨Â±π¥∏ WMÝ XK²ÚŠ« w²Ã« WÒOMOD KHë ÷—_« w wÐdFë dFAë 5FÄ lDIM¹ rà ÒÔ Ò Ô Ú ÆWL ½ ÓnÃ√ 5 LšË W¾Ä ÊË“ËU−²¹ ô rNO{«—√ w WOKÁ√ «uðUÐ UÄbFÐ ¨ÊUJ ë ÒÒqJAë YOŠ sÄ ¨wÐdFà « sÞuë w dFAë vKŽ Èdł Ícë wMHë —uD²Ã« WK²;« ÷—_« ¡«dFý VÂ«Ë bÁË Ò Ò Ò Ò Ò Ò  ÓXKIŁ√ w²Ã« WHK²<« U¹UCIë sŽ ŸU bKà ÈbB² ¨WOMÞuë À«bŠ_« lÄ r¼dFý qŽUHðË ÆWŽuM²*« WOMHë  «Ëœ_«Ë Ò Ô ÒÒ Ô ÊËdO¦² O ¨ ôUH²Šô« ÊuO×¹Ë ¨ Èdš_«Ë WMOHë 5Ð ÈdIÃ«Ë Êb*« vÃ≈ ÊuHK² ¹ ¡«dFAë ÊUÂË ÆVFAë q¼UÂ Ú Ô ÚÓ Ærz«eFë wÂc¹Ë ¨”uHMë w qÄ_« YF³¹ wÃUC½ dFý sÄ ÊuÄbI¹ U0 ¨dO¼UL« WÝULŠ Ú Ô Ò Òt?ÝË—œ vÒI?K?ðË ¨W?FOI³Ã« W¹dÁ w bÃË Ícë ¨UM?NÄ 5 Š w?M?O?D? ?KHë dŽUAKà ¨UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« …bOBIÃ«Ë Ò Òd?ŽUAKÃË ÆUHOŠ w bNFÄ sÄ Íu?Ðd?²?ë q?O¼Q²Ã« vKŽ qBŠ UÄbFÐ f¹—b²Ã« qIŠ w qLŽ bÁË ¨UNO WOÃË_« Ò Ò Ò V?O?×?½ ÍdFýË r?N?²?O³Ý X½√® ˨±π∑∏ ©U?³Š ·e?M?¹ w?MÞË®∫U¼d?N?ý√ s?Ä ¨W¹d?F?Aë s?¹Ë«Ëb?ë sÄ œbŽ Ó Î   Ò  Ʊππµ ©ÎôË√ V(«®Ë ¨Â±ππ≥ ¨©ełUFë ^ Ô ¥≤
 • 48. Ô Ú dBÐ√Ô©5D K ØUMNÄ 5 Š® Ò ©±® Ô wKHÞ wMI½UF¹ 5Š Î öHÞ lł—√ Ô  Ú ‰UHÞ_« ÕdÄ w Œd √  ÓÓ Ô Ô Ôo H √ Ò Ô ‚ULŽ_« ‚ULŽ√ sÄ p×{√  Ô Ú Ô Ô VFÃ√ i—√ eHÁ√ ÆÆsJÃ Ú  `ÄU« ÕdHë qKš sÄ  ÓÓ Ô Ô wKHÞ wMOŽ w dBÐ√ Ú Ó ÓÓ Î  w³Fý sÄ dš¬ öHÞ ÚÓ »cF²¹ÆÆ Ú ] ÓÓ ©≤® Ô Ó ÂuMë wMI½UF¹ 5Š Ô VF²*« ÍbÓ ł w Ï—bš ÍdÚ ¹Ë Ú ÚÔ Ó Ó Ó Ó ÌqÓ Â w T «bë Íd¹dÝ ‚u vš«dð√ Ó »¡U¦ð√ÆÆvD9√ Ú Ò ÓÓ wMJÃ Ò ÍbÓ ł w rŽUMë ¡·bë qÓKš sÄ Ó Ó Ú  œd³Ã« tÐU √ Ícë ∫—ËdI*« w³Fý sÄ «—ËdIÄ U Oý dBÐ√ Î Î Ú Ô Ô Ó Ô  WÐdGë qOà w VKI²¹ÆÆ Ú ] ¥≥
 • 49. ©≥® ¡U Ä XO³Ã« vÃ≈ œuŽ√ 5Š Î Ô Ó WLÝUÐ włË“ w½UIKð Î Ú ÓÚ Ô  bN−*« VKIë ŸUłË√ WL ³Ã« V¹c² Ó Ô Ô ÌWŽœ w r] ³ð√ Ó Ó Ô œuÝ_« wÄu¹ v ½√ Ú wŽ«—– 5Ð U¼cÔš¬ ] Ó Ô UNI½UŽ√ Ô 5²zdë ¡qÄ fHMð√ Ú Ó ] Ús¹Ë«dÚC)« UNOMOŽ w d×Ð√ Ó Ó Ô ÚÔ ÆÆwÒMJà w²OÃUž wMOŽ w ∆œUNë Ãu*« 5Ð UÄ U½√Ë Ó Ú Ó  Ó‰UŠd²Ã« d¦J¹ sÄ ∫»«u« Ò ©»«u«® w³Fý sÄ ÌW¾łô wÓMOŽ dBÐ√ Ú Ò Ó Ú Ú Ô Ô ÂuL;« Â_« oKIÐ dE²Mð Ú = Ô Ó Ó »UOGë Ÿuł— ÆÆ Ú ÒÔ Ó Ô ©¥® „«uý_« qIŠ sÄ ÓqFł√ w UÂöÄ ÔX à  ÚÓ Ú Ú Î Ó ÊU² Ð qLł√ WÄuL *« Ú Ó Ó Ú Ó ¡UÝR³Ã« Âô¬ `Ó Ä√ w U×O Ä X Ã Ó Ó Î Ó Ô ÚÊUO =Më =nJÐ w½QÐ ”√dë n×Á sÄ ŒdÚ √ wMJÃ Ò  Ú Ó Ô Ô Ò ÊU ½≈ÆÆÊU ½≈ÆÆÊU ½≈ Ú Ï Ï wIKŠ w WÓBGë qE²Ý ÚÓ Ô Ò Ô ^ Ó ÓÓ WLKÚEÄ W¹Ë«“ w³KÁ w vI³²ÝË Ï Ó Ô Ï Ó W ÄUý ωU³ł ÊuJë «c¼ w ÚXÄ«œ UÄ Ï  ÒÔ  ÆÊ«eŠ_« dÄ sÄ Ú ¥¥
 • 50. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*«  Ó   Ô øtKHÞ o½UF¹ 5Š dŽUAë vKŽ Èb³²ð w²Ã« WÃuHDë d¼UEÄ UÄ Ó Ò ± Î  ÓÓ Ô Ò Ó ø‰Ë_« lDI*« w U½eŠ ÕdHÃUÐ ‰b³²¹ dŽUAë qFł Ícë UÄ Ó ≤ ÆUL¼d–√ ÆsO²KÐUI²Ä sOð—u w½U¦Ã« lDI*« w dŽUAë ÂbI¹ Ô ÔÔ Ú  ÚÓ Ò ≥ Ô   ÆU¼d–√ ¨tłË√ WŁöŁ w dŽUAë r¼ b] & Ò Ó ¥ ÆpÖ WÃôœ `{Ë√ Æt³Fý sŽ Y¹b(« w ©»«u«® WEHà dŽUAë Âb ²Ý« Ò Ó Ô µ ∂ ø w½U ½≈ ÌnÁuÄ sŽd³F¹ dŽUAë Ê√ vÃ≈ dOAð lЫdë lDI*« w  «—U³Fë Í√ √ Ò Ò Ó Ò  ^   Æ…—uLF*« sÄ Ê«eŠ_« Wë“≈ sŽ dŽUAë e−Ž qKŽ√ » Ú Ó Ò ∫W×O×Bë WÐUłù« ‰uŠ …dz«œ l{√ Ó Î Ô Ó ∑ ∫WŽe½ «– …bOBIë Ác¼ w dŽUAë «bÐ Ô Æd– UÄ qÂ Ò ÆWOMÞË Ò ÆWOÒð«– ÆWÒO½U ½≈ÆdŽU?Aë ULNAOF¹ 5?ÃUŠ 5Ð ö U «Îb?Š …b?O?BIë w „«—b²Ýô« vMFÄ bOHð w²Ã« ©sJî W?EHà qJAð Ô  Ò Ú Ô = ∏ ÆvÃË_« Àö¦Ã«  UŠuKë w pÖ `{Ë√  Ô ∫t½u vÃ≈ …bOBIë Ác¼ w dŽUAë vN²½« π Æ¡wAР̉U³Ä dOž Ì Ô Ó Ã ÆUM¹eŠ » Î ÆUŠd √ Î  ∫dŽUAë ‰uÁ w d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ ±∞ Ó Ó Ô = ¡UÝR³Ã« Âô¬ `Ó Ä√ w U×O Ä X Ãò √ Ó Ó Î Ô åÊUO Më nJÐ = = WÓ ÄUý ‰U³ł ÊuJë «c¼ w XÄ«œ UÄò » Ï Ï ÆåÊ«eŠ_« dÄ sÄ ÒÔ Ú ¥µ
 • 51. lL& …bOBIë w Èdš√ …—uBÐ wð¬ Æ‚Ëcë W]ÝU×Ð oKF²ð w²Ã« …—«d*« WH Ê«eŠ_« vKŽ dŽUAë oKÞ√ ±± Ì Ò ÓÓ  Ó Ó ÆfL)« ”«u(« ÈbŠ≈Ë ¨dŽUA*« bŠ√ 5Ð  Î Î Ô Ô ÆqOKÃUÐ t³Fý ÓWÐdž ©WÐdGë qOà w w³Fý sÄ «—ËdIÄ U Oý dBÐ√® ∫tÃuÁ w dŽUAë t³ý √ ±≤ Ò ÆpÖ Õdý√Ú  øoÐU ë tO³A²Ã« Ÿu½ UÄ » Ô øpÖ WÃôœ UÄ Æ«dO¦Â …bOBIë w Ÿ—UC*« qFHë —dJð bÁË ©dBÐ√®Ÿ—UCÄ qFHÐ …bOBIë Ê«uMŽ √b³¹ ±≥ Ô Î Ô Ô Ò Ì Ì Ô ÆULNMOÐ√ ÆsOÓ²KÐUIÓ²ÔÄ sO²HÞUŽ dŽUAë ULNÐ nB¹ ¨…dC)«Ë œ«u ë ∫UL¼ ÊU½uà W¦ÃU¦Ã« WŠuKë w Óœ—Ë ±¥ Ò Ú Ú Ô Ô Ú Ô Ô  Ú Ó Ó Ó ÓÓjЫd²ð …bOBIë Ác¼ w Ë Æ dš¬ vKŽ ÌXOÐ .bIð —cF²¹ YO×Ð  UOÐ_« jЫd²ð Ê√ W¹uCFë …bŠuÃUÐ wMF½ ±µ  Ô Ò Ô Ô Ú Ô Ó Ú Ó ÆpÖ 5Ð√ ÆUNð«bŠË sÄ …bÚŠË q w W¹dFAë dDÝ_« Ô Ó Ó Ó ÔÔÆ©»Òc?F?²¹®q¦Ä Êe(« WHÞUŽ qÒ¦9 ÈdšÔ√Ë ¨©p?×{√®q¦Ä ¨ÕdÓH?ë WHÞUŽ —uBÔð Ï «œdHÄ …b?OBIë w ±∂  Ó = Ó Æ…bOBIë w œ—Ë U2 Ì «œdHÄ fL Ð 5²HÞUFë 5ðU¼ sÄ q vKŽ q¦Ä√ ÓÓÓ Ò Ú   > Ò ø UÒI²A*« sÄ © »«uł® WLK Ÿu½ UÄ ±∑ Ò Ô ∫W¦ÃU¦Ã« WŠuKë w ±∏ øWOMOD KHë W¾łöë dE²Mð «–UÄ √ Ò ødE²Mð nO » øU¼—UE²½« dŽUAë t³ý , à Òø—«dJ²Ã« «cNà WOMHë WLOIë UÄ ÆWÄ“öÐ ÊuJ¹ UÄ t³ý√ «b³ ¨…bOBIë w  «d*« sÄ «ÎœbŽ ©dBÐ√® qFHë œ—Ë ±π ÒÒ¨t³KI³ lD² ¹ rà ÊS ¨t½U K³ lD² ¹ rà ÊS ¨ÁbOÐ ÁdOGOK «ÎdJMÄ rJMÄ È√— sÄò∫ n¹dAë Y¹b(« w ¡Uł ≤∞ Ú Ò Ô ølЫdë lDI*« w dŽUAë nÁuÄË ¨Y¹b(« «c¼ ÂuNHÄ 5Ð WÁöFë UÄ åÊU1ù« nF{√ pÃ–Ë  Ó Ô ∫dŽUAë WGà Ëb³ð ≤± Æ…bIFÄ √ Ò ÆWKNÝ » ÆV¹dGë UNO d¦J¹ Ã Ô ¥∂
 • 52. W‡‡‡‡‡žö³Ã« …—UF²Ýô««–≈Ë ¨WO×¹dBð …—UF²Ý« wN tÐ t³A*UÐ Õd Ë t³A*« ·cŠ «–S ¨tO dÞ bŠ√ tMÄ ·cŠ tO³Að …—UF²Ýô«Î U?L?z«œ …—U?F?²?Ýô« w? t?Ð t?³?A?*«Ë t?³A*« 5Ð WÁöFë ÊuJðË ÆWOMJÄ …—UF²Ý« wN t³A*« wIÐË ¨tÐ t³A*« ·cŠ◊«d?B?ÃUÐ œuBI*« –≈ª©∂∫W?%UHë®˝ ˚ ∫v?ÃU?F?ð tÃuÁ pÖ ‰U¦ÄËÆWNÐUA*« WÁöŽ ÆWO×¹dBð …—UF²ÝôU ¨rOI² *« ◊«dBÃUÐ wÄöÝù« s¹bë t³ý YOŠ ¨wÄöÝù« s¹bë u¼ rOI² *« Ú  ∫wŽ«eÔ Ã« q³Žœ ‰uÁ w UÄ√ v?? J? ?³? ? t?? Ý√d??Ð V??O? A? *« p??×? { q?? ?ł— s?? Ä r?? K? ?Ý U?? ¹ w?? ³? ?−? ?F? ?ð ô·c?× ¨p×C¹ Ícë ÊU ½ùUÐ VOA*« t³ý bÁ dŽUAÃU ¨ÊU ½ù« p×C¹ Ícë U/≈Ë ¨p×C¹ ô VOA*U ÆWOMJÄ UM¼ …—UF²ÝôU p×C¹ qFHë u¼Ë ¨tOKŽ ‰b¹ U¾Oý vIÐ√Ë ¨ÊU ½ù« u¼Ë ¨tÐ t³A*« Î ©± ® V¹—bð ∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²Ã« WO×¹dB²Ã«  «—UF²Ýô« w tÐ t³A*«Ë t³A*« sOÐ√ = ∫ U{dL*« nB¹ ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈ ‰UÁ ≠± t?? ? ? ? M?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? F? ? ? ? ?−? ? ? ? ?Ý œœ—√ w?? ? ? ? ½√ ] t?? ? M?? ? N? ? ?³? ? ? ? ? Š r?? ?zU?? ?L? ? (« i?? ?O? ? Ð ] ∫ÁbÃË wŁd¹ wÄUN²Ã« s (« uÐ√ dŽUAë ‰UÁ ≠≤ —U?? ×? ?Ý_« V?? «u??  d??L? Ž „«c??ÂË Ád?? L? ?Ž d?? B? ?Á√ ÊU?? U??Ä U?? ³? ?Âu??  U??¹ Î Æt¹u³OÝ U¹ XM Š√ ∫»öDë ‰UÁ ¨W³F WKLł nBë W³KÞ bŠ√ »dŽ√ UÄbMŽ ≠≥ ©≤® V¹—bð ∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²Ã« WOMJ*«  «—UF²Ýô« w tÐ t³A*«Ë t³A*« d–√©±∏∫d¹uJ²Ã«® Æ˝ ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠± Æ«bI*« qD³Ã« pÖ bIHà ‰U²Ië Ê«bOÄ vJÐ ≠≤ ƉU*« VŠË q ³Ã« pK²Á ∫qO ³Kà ‰uI½ ≠≥ ¥∑
 • 53. ∫ÍuGà V¹—bð Ò ÆWKLł Èdš√Ë ¨WKLł t³ý Èdš√Ë ¨…œdHÄ ôUŠ …bOBIë sÄ Ãd ²Ý√ Î ∫wzöÄ≈ V¹—bð ∫WOðü«  ULKJë w tOKŽ w¼ UÄ vKŽ nÃ_« WÐU²Â V³Ý d–√ ± ÆUOŽ√ ¨U½œ ¨v ½√¨UO½bë ¨vš«dð√ ∫WOðü«  ULKJë w tOKŽ w¼ UÄ vKŽ …eLNë WÐU²Â V³Ý 5Ð√ ≤ Æ¡Ídł¨ƒd−¹ ¨¡·bë ¨¡UÝR³Ã« ¨»¡U¦ð√ ¨¡qÄ ¨5²zdë ¨∆œUNë hO K²Ã« Æ«dDÝ s¹dAŽ vKŽ b¹e¹ ô ULO wðü« hMë h)√ Î Ò Ò Ô W³JMë v²Š »«b²½ô« cMÄ wMOD KHë »œ_«©5D K Ø5¼Uý dLŽ bLŠ√®d?BÄ w ¨Èdš√ WO UIŁ Ì U?ÂdŠ lÄ ÎWI ²?Ä ¨s?¹dAFë ÊdIë W¹«bÐ w WOM?OD KHë WO? U?I¦Ã« WCNMë  √bÐ Ò Ó ÓÒ Ò Ò¨WO?*U?F?ë »«œü« s?Ž WLłd²Ã« WÂdŠ W¹«bÐ˨WDÝu?²?*« WI³Dë —uNE ¨…bŽ ŸU{Ë√Ë ·ËdEà W?−?O²½ ¨ÊUM³ÃË Ò Ò Ò Î ö:«Ë ¨»œ_« dAMÐ r²Nð XŠ«— w²Ã« W U×Bë —UA²½« rŁ ¨WO³Mł_« hBIÃ«Ë  U¹«Ëdë sÄ dO¦Jë ”U³²Á«Ë  Ò WO UIŁ WÂdŠ —uNEà «ÎbFÄ w UI¦Ã« u« `³ √ ¨Èdš√ …—U³FÐË ÆbIMÃ«Ë ¨dFAÃ«Ë ¨ W¹«ËdÃ«Ë ¨WBIÃUÐ vMFð w²Ã« Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ô Ò»œ_« Ÿ«u½√ …¡«dÁ vKŽ ‰U³Áù« …œUŽ dA²Mð  √b³ Æ…b¹bł WI¹dÞË ¨b¹bł »uKÝQÐ tMŽ d³FðË ¨dBFë V«uð ÒW? UI¦Kà …b¹bł WÒ¹u?¼ “d³²Ã ¨…b «uë WO?Ðœ_« Ÿ«u?½_« Ác?¼ b?OKIð w ÂUNÝùUÐ 5HI¦*« sÄ œbŽ √bÐ qÐ ¨WHK²<« Ò©—u¼eë®WK−ÄË ¨”bOÐ qOKš U¼—b √ w²Ã« ©W¹dBFë fzUHMë®∫WBB ²*« WOÐœ_«  ö:« sÄË ÆWOMOD KHë Ò Ò Ò Ò Ò Ò ÆU¼dOžË ©dOHMë®Ë ¨©wÃU¼_«® WK−ÄË ¨Íd׳ë qOL Ò ¥∏
 • 54. …dO¦Â WO UIŁ œ«u½ Xײ² «Ë ¨W¹dOA³ðË ¨WÒ UšË ¨ WOLÝ— sÄ ¨UNŽ«u½√ ·ö²š« vKŽ ”—«b*«  dA²½«Ë Ò Ì Ô Ò Ò Æ5D K w WÒO UI¦Ã« W³OÂd²Ã« w ÿu×KÄ dOGð À«bŠ≈ vKŽ ÊUŽ√ U2 ¨ÈdIÃ«Ë Êb*« w ^¨WOÐœ_«  UOFL«Ë ¨Íœ«uMÃ«Ë ¨ Á—UA²½« ÈbÄË ¨rOKF²Ã« Èu² ÄË ¨WOÐœ_« W U×Bë Ê√ sÄ rždë vKŽË Ò Ò  Ò Ó Òw? d?B?²IMÝ ¨WÒO? UIŁ WÂdŠ W¹√ w? ÎUO?ÝUÝ√ U?M— qJ?Að ¨ÂöŽù« qzUÝËË ¨W¹d?J?H?ë  «¡UIKÃ«Ë ¨ «d9R*«Ë Ò Ò Î Ò ÒÁc?¼ ◊U?A½ sŽ ‰Ë_« d³?F?*« u¼ W¹UNMë w t½_ ªW?¹«Ë—Ë ¨WB?ÁË ¨dFý sÄ ¨w?Ðœ_« Ÿ«b?Ðù« v?KŽ UM¼ UM¦¹bŠ Ò Ò Ò Ò Ò Æ»U²Jë u¼Ë ¨eOL²*« UNKJý w WO UI¦Ã«Ë WOÐœ_« WÂd(« Ò Ò Ò W¹dFAë WOŠd LÃ«Ë dFAë ∫ôË√ Î = ¨…—u¦Ã« vKŽ UNCŠË ¨UN²ÝULŠ ‰UFý≈Ë ¨dO¼UL« WOŽuð w «dO³Â «—Ëœ ±π¥∏ WMÝ W³JMë q³Á dFAë Èœ√ Î Î Ò¨sÞuë ‰uŠ —Ëbð tðUŽu{uÄ X½UÂË Æ…bzU ë W¹dJHÃ«Ë ¨WOÝUO Ã«Ë ¨WOŽUL²łô« rOIë sŽ UC¹√ «d³FÄ ÊUÂË Ò Ò Ò Î Î = Ú …d−Në V−ýË ¨÷—_« vKŽ ÿUH(«Ë ¨¡«bNAë bOK ð˨¡UDFÃ«Ë ‰c³Ã« bO−9Ë ¨5K²;« sÄ —Q¦ÃUÐ cš_«Ë  Ò  ÚÁc?Nà Íb?B?²?K?à d?O?¼U?L?« W?¾?³?F?ðË ¨s?Þu?ë »U?B?²žô 5ŽU ë ¡«bŽ_« sŽ nAJÃ«Ë ¨5D K vÃ≈ W¹œUF*« Ò·U?FÝ≈Ë ¨w?Äd?J?ë .d?J?ë b³ŽË ¨œuL×Ä rOŠdë b³ŽË ¨ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈ —UFý√ w pÖ Èd½Ë Æ «dÄ«R*« ÒÆr¼dOžË ¨wÐuIFOë rOKÝË ¨ÍdO׳ë s ŠË ¨wMOÂUJ ë qOKšË ¨wÃU−²O³Ã« Í—u)« —bMJÝ≈Ë ¨w³OýUAMë Ò Ò Ò Ò Ò¡«dFAë sÄ Î«œbŽ Ê√ ô≈ ¨…dýU³*«Ë W¹d¹dI²Ã« sÄ tBK ð ÂbŽË ¨WOMHë t²LOÁ nFCÐ dFAë «c¼ rEFÄ r ð« Ê≈Ë Ò Ò ÒÒ Ôw «u¦?³?¹Ë ¨dO¼UL« lÁ«uÐ w?ð«c?ë r?N?*U?Ž «u−Äb¹ Ê√ «uŽUD²Ý« œuL×Ä rOŠdë b³ŽË ¨w?Äd?JÃ«Ë ¨ÊUÁuDÂ Ò Ò Ò ÆW¹d¹dI²Ã« t²GO sÄ ÁuBK ¹Ë ¨…b¹bł UŠË— r¼dFý Ò Ò Î sÄ WÒO?CIë ‰ËUMð sÄ rNMJ9 ¨ ÈbÄ lÝË√Ë ¨«dOŁQð d¦?Â√ WKOÝË vÃ≈ ¡u?−Kë ¡«dFAë iFÐ ‰ËUŠ bIÃË Ò Ó Ó Î ÓÓÚÓ Ó ÔrEFÄ w a¹—U²Ã« Àœ«uŠ 5LNK² Ä ¨WÒOŠd *« «u³²J Æ…bŠ«uë …bOBIë UN²Nł«uÄ sŽ e−Fð ¨WHK² Ä U¹«Ë“ Ó Ò  Ò Ò Ó¨WOŠd *« WÐd−²Ã«Ë ¨ W UI¦Ã« sÄ dO Oë rN³OB½ sJà ÆwMOD KHë lÁ«uë vKŽ À«bŠ_« Ác¼ 5DI Ä ¨rNÃULŽ√ Ó¡öŽ s Š bL?×ÄË ¨Òwýu³?Fë s¹bë ÊU¼dÐ  UOŠd Ä w Èd½ UL ¨ UO?Šd *« ÁcNà WOMHë W?LOIë nF{√ Ò Ò Ò Ò ÒÒ Ó Ó Æv OŽ ÃU(« s¹bë wO×ÄË ¨s¹bë Ò …dOBIë WBIë ∫UO½UŁ Ò Î Ò Ò Ô w Ë√ ¨WOMOD KHë WOÐœ_« W U×Bë w  dA½ w²Ã« …dOBIë hBIë X½U ¨s¹dAFë ÊdIë sÄ  UOÒM¹dAFë w Ò Ò Ô Î «uÝd?9 »U²Â ÃU?²½Ó w?¼Ë ¨UOM? WLO?Ië WK?O¾{ …d?ýU³Ä U?BBÁ ¨±π≤¥ W?MÝ ”b?OÐ qO?K) ¨ÊU¼–_« Õ—U? L ¨V?²Â ÎÒWUF* rNłU²½≈ «uÝd »U²Â  UOMOŁö¦Ã« w dNþË Æ…UÂU;«Ë ¨qIMÃ«Ë ¨WLłd²Ã« o¹dÞ sŽ ¨hIÃ«Ë œd ë oz«dDÐ Ò ]Ô Ò Ò ÂuNHÄ  «– WBÁ WÐU²Â vÃ≈ `LD¹ ÊU Ícë w½«d¹ù« s¹bë nOÝ œuL×Ä r¼“dÐ√ ÊUÂË ¨WOŽUL²łô«  öJA*« Ò Ò ¥π
 • 55. Ò WM?Ý ¨å◊uAë ‰Ë√ò v?ÃË_« t²Žu?L−Ä w? pÖ `C?²¹Ë ¨w—u?ł rO? JÄ w?ÝËdë VðU?JÃUÐ «Îd?ŁQð ¨w«d?²ý« Ò Ò Ò ÆUNK³Á UNBBÁ rEFÄ X³²Â Ê≈Ë ¨W³JMë bFÐ  —b w²Ã« å”UMë lÄò WO½U¦Ã« t²ŽuL−Ä w Ë ¨±π≥∏ ÔÎWKÒ¦2 ¨ÒwMO?D KHë ÊU ½ûà WO?ŽUL²łô« …UÝQ*« Ê√ Òf×½ ¨≠w U?Oë rOF½ ‰uI¹ UL ≠h?BIë Ác¼ w Ò Ò Ò  pÖ sŽ d?Ò³FO ¨…Ë«d?CÐ tðUO?B ý dŽU?AÄ s×D?ðË ¨nMFÐ n?ÃR*« «c¼ Ê«błË Ò‚b?ð ¨fzU³Ã« t?FÁ«Ë w  Ó Ò¨ d { U (« v K Ž Ô r I M¹ t ½ √ v K Ž Ò ‰ b ð Á« ƒ — Ê √ U L  ¨ W O ½ U Ä Ë d ë Ë ¨ W O ÃU ¦ * « Ë ¨ r O L F² ë Ë ¨ b ¹d − ²Ã « 5 Ð Õ Ë « d ² ð ‚ d D Ð Ò ÒWO?B Aë X?½U ¨vÃË_« w ∫5?²KŠd0 t?BBÁ  ÒdÄ bÁË Æl?Á«uë q¹b³?ð o¹dÞ sŽ q?C √ …UO×?Ð qÄQ¹Ë Ò ÔU N U F ¹ ¨ … œ Ò b × Ä W ¹ d J U ¹ U C Á Ó œ Ò d − Ä Ë b ³ ð ¨ W × D Ä Ë W O ł– u / X ½ U J ¨ W O Ž U L ² ł ô « Ë W ¹ d J H à « U N ² à ô œ q L % Ò ] Ò Ò ÒhÒ KÄ U?ÒÄ≈Ë ¨ÒwBBÁ ‰UIÄ UÄ≈ wN ¨W?OKJý WLOÁ W¹√ pK?9 ôË ¨qLFë ×Uš sÄ wðQ¹ ¨d?ýU³Ä  uBÐ Ò Ò ÒW KŠ d * « w U Ä √ Æ ¡ U I A ë Ë ¨ r Ã_ « Ë ¨ ” R ³Ã « — u v K Ž U N O e — Ë ¨ Ò w ½ U ÄË — u ×½ v K Ž U N C FÐ ‰ Ë U M ð ¨ W¹ « Ë d à ]lÄ qŽUH²ð X׳ √Ë ¨…eO?L²*« WO½U ½ù« W]¹œdHë Ë√ ¨…eÄ«dë W?]¹œdHë sÄ ÁbMŽ WOB Aë XÐd?²ÁU ¨WO½U¦Ã« Ò Ò Æ o L Ž√ u × ½ v K Ž À b( « Ë W¹ ƒ d ë¨wÁb wðU$ ¨w½«d¹ù« ZN½ vKŽ «Ë—UÝË ¨`{«Ë wŽUL²ł« bFÐ  «– Î UBBÁ «u³²Â s¹cë »U²Jë sÄË Ò Ò Ô ]tKë b³ŽË ¨w½«—uŠ Uł—Ë ¨hK Ä tKë b³Ž ¨U?C¹√ qO« «c¼ vÃ≈ wL²M¹Ë ¨ dÂœ UMŠu¹Ë ¨„bM³Ã« v OŽË Ò Î Ò Æ…“Ë—œ …eŽ bL×ÄË ¨Íd¹b³Ã« qOKšË ¨„bM³Ã« Ò Ò d?A½ Ícë Òw½ËÒe?Fë ·—UŽ b?¹ vKŽ ¨WO?M d¦?Â√ ÖU/ dNE?²Ã ¨ÒsHë «c?¼ —ÒuDð  U?OMOF?З_« w Ë Ô ÒÒ ÒÍcë w³O³Š qOÄ≈ rŁ Æ UOMO½UL¦Ã« w tMŽ »U²Â w tMЫ UNCFÐ lLłË ¨ Òö:«Ë n×Bë w tBBÁ Ò ÔÒw½«d¹ù« vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wÐuÞ vLÝ√Ë ¨—«uFÁ Èu$Ë ¨©“ULN*«®Ë ©œU%ô«® wðb¹dł w tBBÁ dAM¹ √bÐ ÆwÁb wðU$˨5ÝU¹ bOL(« b³F ¨WO ½UÄËdë WBIë vÃ≈ »U²Jë iFÐ t−ð« ¨wFÁ«uë wŽUL²łô« ÁU&ô« «c¼ V½U−Ð Ò Ò ] Ô Ò Ò Ò ÆÍdÄUFë V¹œ√Ë ¨«d³ł rO¼«dÐ≈ «d³ł hBÁ dO«uÐ iFÐË ¨©hO UÁ√® t²ŽuL−Ä w ÒËb³¹ oOI% ˨Òw?B?BIë qLFë  U³K?D?²?Ä sÄ uK ð WÃUIÄ 5Ð UNKJý w WKŠd*« pKð hBÁ XŠË«dðË Ò Æl³DÃUÐ ¨UNMÄ WKOKIë WKIë «bŽ UÄ ÆÆÆÆWO½U ½ù« …—uBë vÃ≈ »dÁ√ Ò Òq?JÐ wMO?D K?Hë VFA?ë ÂUL²¼« s?Ž  d³Ž ¨W?HK²<« U?NðU¼U?&UÐ ¨WKŠd?*« pKð w …d?OBI?ë WBIë Ê√ d?OžÒ Ò Ò Ò ÒÆ÷—_« —U&Ë lÄUD*« »U× √ sÄ ¨sÞuë ¡«bŽ√˨ËbFë b{ tMÞË sŽ ŸU bKà tÐ ÂUÁ UÄË ¨ÁœöÐ WOCIÐ tðUI³Þ Ò Ò ÒWOÝUO ë À«bŠ_« ¡«—Ë »U²Jë ‚UO ½« Èœ√Ë ¨wMHë dBMFë vKŽ WHÞUFÃ«Ë WÝUL(« dBMŽ vGÞ pÃcÃË Ò ] Ò Ò Ò ÆrNBBÁ w …dýU³*« W¹d¹dI²Ã«Ë ¨WOÐUD)« …d³Më ŸUHð—« vÃ≈ Ò Ò Ó µ∞ l²L²Ý√Ë √dÁ√
 • 56. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ dLMë …d«–©5D K ØwŁužd³Ã« b¹dÄ® wzUÁb √ U¹ wMÔ dF¹ rJ¹√ ÚÓ ^ Èd³Jë WłdHë ZO−{ w w²LBà wGB¹ rJ¹√ Ó Ô  Ú Ô Ò ÍdÞUš w U0 Í—b¹ sÄË Ó Î «bOŠË wAÄ√ U½√Ë Ô Ó Ó Ò Ó Ì ÓÓ Î tI¹b(« ÊU³CÁ nKš vAL²¹ dL½ q¦Ä UDO ÐË Ú s¼«dë bNA*« «c¼ W¾O¼ sÄ ¨·dF¹ rJ¹√ Ô  ÔÒ Ú  Ád«cë nOHŠË w³KIÐ ÈdÂcë sÄ qþ UÄ Ò Ô „—b¹ rJ¹√ Ô Ò bNA*« sÄ Êü« W Ëc;« WÐUGë Ê√ Ú Ó Ó Ó ] tIOÁœ XÐUž UÄË wðUŠU Ä „d²ð rÃ Ú Ú Ú ÔÚ „—b¹ rJ¹√ Ô ^  u¼eÃUÐ ‰uGA*« ”—U(« Ê√ Ó Ó ] Ô  wÐdÁ t½UM¾LÞUÐË sĬ ÊU³ł Ï Ï t½U Ë√ t²M bÁ Ícë w{U*« dÂc¹ ô Ô ÔÔ Ô °hHIë ôuÃ Ú ¨Íu×½ tDÐ≈ sÄ UBFë q² ¹ ¨”—U(« p×C¹ ^ Ô Ô Ì ‰UL¼SÐ wJ 5Ð UÄ tH wÃb¹ Ò Ò Ò Ò »U−Žù«Ë ‰ULKà tŽcł wM×¹Ë  s¹dþUMë uKFð WA¼bÃ«Ë Ú Ô Èdš_« WłdHKà «uKI²M¹ Ê√ q³Á Ó Ô tLzUMë —u Më XOÐ vKŽ Ú  rOGë rLÁ Èd– 5Ð  ÆtIOI(« ÊU³CÁË Ú  µ±
 • 57. Á—«d{√Ë 5šb²Ã« ±π©ÊuHÃR*«® hMë Íb¹ 5Ð ÒfÚLš XÃUÞ w²Ã« ¨W¾O ë 5šb²Ã« …œUŽ sÄ b(« vKŽ qLFë w W¹bł d¦Â√ …dOš_« W½Ëü« w rÃUFë Ëb³¹ Ô Ò ÒÒÌ «¡«d?ł≈ c ²?ð ‰Ëb?ë sÄ dO¦ÂË ¨…—b?<« œ«u?*« w? m³²Ã« Xł—œ√ WO?*UFë W×?Bë WLE?M?L? ª…—uLF*« ÊUJÝ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Æ5šb²Ã« W ¬ lÄ qÄUF²Ã« w Èdš√ vÃ≈ WÃËœ sÄ WÄ«dBë YOŠ sÄ  ËUH²ð Ó Ó Ô Ò Ì Ó ÚÔWO×Bë dÞU<« sÄ d¹c% UNO ¨dzU− ë W³KŽ V½Uł vKŽ WIBKÄ l{Ë vKŽ ÂuOë m³²Ã«  UÂdý d³−ðË Ô ÓÚ ÔÂö?Žù« qzUÝË w Ë ¨d¦Â√ ÁU³²½ô« b?A²Ã W³KFë tłË vKŽ WIBK*« l{Ë v?Ã≈ uŽbð  «u √ „UM¼Ë ¨ 5šb²Kà ] Ú ÓŸ«u?½√ q dE×ð ‰Ëb?ë sÄ œbŽ w Ë ¨m³?²?ë W? U?H?à U?N¾³ ð w²Ã« dÞU<« ÕdAà WFÝ«Ë  UŠU Ä „d²ð WHK²<« ^ Ô Ó] W?ŽU?M? vKŽ W?E¼UÐ V?z«d?{ ÷dHðË ¨d?zU?−? Kà W¹UŽbë Ï Ô Ô sÄ q? W?OÃUŽ  UÄ«dž Âd?G¹Ë ¨5Mšb?*« q?¼U qI¦ð mÓ³?²Ã« Ò ] ÓÔ Ò Ô ] s?ÂU?Ä_« w? 5?šb?²?ë wÞUFð lM0 WIK?F?²?*« 5?½«uIë d J¹ Ò ÆÆÆU?L?M?O? ?ë —ËœË  «d?zU?DÃ«Ë  ö U(« UNMÄË ¨WÄU?Fë Ò rÃUFë ‰Ëœ iFÐ w Ë ¨U¼dOžË bŽUB*U WIKG*« sÂUÄ_«Ë s?Ä W?O?ÃUš W¾OÐ 5KÄUFKà sÄR?¹ rà Ê≈ qLFë VŠU ÂdG¹ Ò Ô]ÓÔ w W¹uÃË_« wDFð  UÂdAë iFÐ Ê≈ qÐ ¨dzU− ë ÊUšœ Ò ] Ì  «¡«dłù  «d?ýR?Ä Ác?¼Ë ÆÆÆ5Mšb?*« d?O?G?à nOþu²Ã« Ï Ò Ò Æ5šb²Ã« …œUŽ vKŽ ¡UCIKà ‰Ëbë U¼c ²ð bÁ WÄ«d d¦Â√ Ò Î ÓU?J¹dÄ√ w 5Mšb*« œbŽ nB½ ]Ê√ vKŽ ΫdšRÄ WOJ¹dÄ_« ÊUÞd ë WO?FLł UNðdA½ w²Ã« ÂUÁ—_« WGà ‰bðË Ò Ò Ò Ò ^u¼ «c¼ Ê≈ °øW²OL*« 5šb²Ã« W ¬ sÄ öš bÁË UM*UŽ ÈdMÝ qN ¨dOš ÈdAÐ Ác¼Ë ¨5FzUÞ 5šb²Ã« sŽ «uFKÁ√ ] Ô Æ5šb²Ã« —«d{√ iF³Ð dzUB³Ã« ÍËcà …dÂcð UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« WÃUI*« w Ë Æ‰uÄQ*«Ë v&d*« ÚÔ µ≤
 • 58. Á—«d{√Ë sOšb²Ã«©ÊuHÃR*«® l?H?²?M?¹ ô rOI ë X¹√— w½S? ªW?×B?ë ∫‰U?I? ø W?L?F?Më UÄ ∫rOJŠ q¾Ý Ò Ò Æåf?HMë VD rOF½ ôË ¨W×?BÃU ‰U?Ä ôò ∫ÊULIà rJŠ w ¡UłË ÆgOFÐ Ò Ó Ò Ó ¨rFMë q¼√ U¹ ò∫t{dÄ w Ê«ËdÄ sÐ pK*« b³Ž U¼œœd¹ ÊU WÃuIÄ d= H¹ «c¼Ë Ó Ò Ô Ô ÆåWO UFë lÄ rFMë sÄ U¾Oý «uKI² ð ô Î Ò ¨t?²?O? U?F?Ð …d?ÞU?<« u?×?½ t?𜫗S?Ð ≠ ÊU?OŠ_« sÄ dO¦Â w ≠ ÊU ½ù« dO ¹ r?à Ícë Ëb?F?ë «c?¼ ¨5?šb?²?ë vKŽ ÊUÄœù« UN×{Ë√ sÄ ¨Wš—U WK¦Ä_«Ë Ò ÆlCšË ‰– ∫ÊUJ²Ý« ] Ád?ý s?Ä rK ¹ sÃË ¨tà X½UJ²Ý« UL ËbFà X?½UJ²Ý« UN½√ W¹d?A³Ã« sŽ ·dF¹ Ò Ò ] Ò Ú ÓÚÔÆU¼u²ŽË U¼«u¼ œ—∫fHMë ÕULł `³Â ] ¨…b H*« vKŽ W×KB*«Ë ¨ÈuNë vKŽ qIFë VKžË ¨t H½ ÕULł `³Â sÄ ô≈ Ò ¨W? U?OCë sÄ Ÿu½ t½√ v?K?Ž r?N?ðU³ÝUMÄ w ”UMKà ÂbI¹ `?³ √ t½√ V?−Ž sÄË ] ] Ô Ò ÆU¼«uÝ UÄ ‚uHð WO¼«œ∫WÄUÞ Ò °dD)« ”«dł√ UNKł√ sÄ ‚bð Ê√ wG³M¹ WÒÄUÞ pKðË ] Ó Ô v?ÞU?Fð sÄ ‰Ë√ r?¼ ©5O?K? _« U?J?¹d?Ä√ ÊUJÝ® dL(« œuMNë ]Ê√ Ôb?I²?F¹Ë Ò Ò Ó Ó Ú ÔÓ WOM¹bë rNÝuIÞ w t½uÄb ² ¹ «u½UJ ¨ÎWO³Þ l UMÄ tà ÒÊ√ rNMÄ UÒMþ ª5šb²Ã« Ò Ò Ó Î UNMÄË ¨UÐË—Ë√ vÃ≈ ÊuHA²J*« tKI½ UJ¹dÄ√ XHA²Â« UÄbMŽË ¨rNðôUH²Š« w Ë Ô ÆrÃUFë ¡U×½√ vÃ≈ qI²½« t?Ô½«u?Ã√¨WO?½U?$–U?³?ë W?K?zU?F?ë s?Ä u?¼Ë ¨m?³?²?ë  U?³?½ vKŽ bL²F¹ 5šb²Ã«Ë Ò ÁU?ÞU?F?ð ÊU ½ù« s?J?ÃË ¨t?L?F?Þ W?¼«d?Jà  U½«uO(« t UFð U?L?Ä u?¼Ë ¨W?H?K² Ä ] Ò ÆÆÆUGCÄ Ë√ ¨◊uFÒ ÃUÐ ·dF¹ ULO ULý Ë√ ¨t½Ušbà UÁUAM²Ý« Î ÎÒ Î 5?šb²Kà ÒÊ√ ≠U¹u?ÐdðË UÒO?ŽUL²ł«Ë U¹œU?B²Á«Ë UO?³ÞË UO?LKŽ≠ tOKŽ l?L−*«Ë Î] Î ÎÒ Î] ] Ô Ó Ú Ô Æ‰«uÄ_« œb³ðË ¨Ê«bÐ_« lCFCð w²Ã« WJKN*« Á—UŁ¬ Ò Ô Ó Ì ÌÒ Ó U?NMÄ ¨…d?O¦Â WÄU?Ý d UMF?Ð dše¹ t?½]√ sOÒ³ð t?MÄ YF?³M*« ÊUšb?Ã«Ë m³²?ë qOK% b?MŽË Ô ÆU¼dOžË ¨ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁË ¨ÊuÐdJë bO Â√ ‰Ë√Ë ¨Ê«dDIÃ«Ë ¨5ðuJOMë Ò Ô fOzdë V³ ë u¼ tÁUAM²Ý«Ë ¨ÊUšbKà W½uJ*« d UMFë dDš√ 5ðuJOMë bF¹Ô Ë = Ó ^Ó Ó t½]√ tBzUBš sÄË ¨U¹dAŠ «ÎbO³Ä ô≈ qLF² ¹ ôË ¨WOÒ³Þ l UMÄ tà fOÃË ¨ÊUÄœù« w ÎÒ Ò Ï Ô ¨r « W− ½√ dzUÝ w —UA²½ô« sÄ tMJ9 WO U)« Ác¼Ë ¨s¼bÃ«Ë ¡U*« w »Ëc¹ Ò Ò µ≥
 • 59. Í– 5ðuJOMë sÄ  UÄ«dGOKÄ …dAŽ sÄ d¦Â√ tMŽ Z²M¹ …bŠ«Ë …—U−OÝ 5šbð Ê≈Ë ] …—U?−O?Ý 5ðu?JO?½ hK? ²? Ä ¡U?DŽ≈ Ê≈Ë ¨r? « …e?Nł√ l?OL?−Ð —U?Cë d?OŁQ?²Ã« Ò Ò ÷dF² ½ U?M³¼– uÃË Æt²?× ÃË√ w ÊU ½≈ q?²IÐ qOH? b¹—uë w …dÐ≈ W?ÞUÝuÐ Ò ‰¡UC²¹ ⁄UÄbÃU °U³−Ž UM¹√dà r « …eNł√ vKŽ ÊUšbë w WÄU ë œ«u*« —UŁ√ iFÐ Î Ò Ò ÂbŽË ¨WO³BFë U¹ö)« iF?Ð  uÄ vÃ≈ lłd¹ «c¼Ë ªdLFë ÂbI?²Ð ÊU ½ù« bMŽ Ò Ò Ê√ k?Šuà bÁË ¨œb?−²ð ôË r? IM?ð ô WO³?BFë U?¹ö)« Ê_ ªU?NÐ U¼d?Ož ‰«b³?²Ý« ] ] Ò Ò bÁË ¨WOM¼cë rNð—bIÄ sÄ h?IM¹ U2 ªŸdÝ√ ÊuJ¹ 5Mšb*« bMŽ ⁄UÄbë ‰ƒUCð Ò Ô Ò Ò ÆqIFë œU ∫·d)« Ò ÚÓ Ò Ò  Ó sšb*« dFAð UÄ ÊU?ŽdÝ 5ðuJOMë WF œ Ê≈ Æ…dJ³Ä sÝ w? ·d)« vÃ≈ rNK u¹ t³M?¹ 5ðuJO?MÃ«Ë ÆtðbŠ q?IFë bI?HO ¨Âbë j?G{ ÷UH ?½«Ë ‰uL)«Ë VF?²ÃUÐ Ò Ò W?A?Ž— vÃ≈ ÍœR?¹ b?ÁË ¨—u?²H?ÃU?Ð U?N³?O?B?¹ Ê√ Y³?K?¹ U?Ä rŁ ¨ ö?C?F?ë »UB?Ž√ Ò ÒV?B?F?K?à ÷d?Fð  UBK?Ið∫ U?−M?Að Ò Ò ÆWO³BŽ  U−MAðË Ò ^s?? ? ? Ä ¡U?? ? ? C? ? ? ?Ž_« l?? ? ? M? ? ? 9 Æ◊U ³½ô« WOŽË_« hOKIð vKŽ qLF¹Ë ¨VKIë  UÐd{ WŽdÝ vÃ≈ 5ðuJOMë ÍœR¹Ë Ò vÃ≈ pÃc ͜R?¹Ë Æ t{UH ½« rŁ ¨Âbë jG{ w …œU¹“ tMŽ Z²M¹ U2 ¨W¹uÄbë Ò Ò Ò Ò Æ¡wIKà RON²Ã«Ë ÊUAO« ∫ÊUO¦Gë —«—œù œUCÄ dOŁQð tÃË ¨„U Ä≈ t³IF¹ ‰UNÝ≈ rŁ ¨¡wIÃ«Ë ÊUO¦GÃUÐ sšb*« —uFý Ò Ô Ò pÐd¹Ë ¨rCNë ‚uF¹Ë ¨W¹u?zdë VFAÃ«Ë »UFKë  «“«d ≈ sÄ b¹e¹Ë ¨‰u³Ã« Ò ÆwLCNë “UN« qLŽ Ò ‚«d²Š« sŽ Z²Mð w²Ã«  «“UGë sÄ ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁË ÊuÐdJë bO Â√ ‰Ë√Ë Ò ULO ł w ¡«dL(« …œU*« ∫5ÐuKłuLONë Ò ¨Âbë 5ÐuKłuLO¼ lÄ œU×ðöà WOKÐUIë «b¹bý UL¼Ë ¨…—U−O ë nKG¹ Ícë ‚—uë Ò Ò = ÆdL(« Âbë 5?ÐUB*« b?MŽ ÷d?*« rÁUH?¹ «c¼Ë ¨5−? Â_U?Ð œU×ðô« s?Ä Âbë U¹ö?š Âd×?¹ U2 Ô Ò ÒU¹öš w błuð WOM¼œ …œUÄ ∫‰Ëd² KJë Ò Ò WO?ŽË_« —bł w ‰Ëd²? KJ?ë VOÝdð v?KŽ Ê«bŽU ?¹ UL¼Ë ¨W¹—b?Bë W×Ðc?ÃUÐ Ô Ô Ò r?? ?łË ÊU? ? ½ù« r?? ?łÍ—Ëd?{ u?¼Ë ¨Ê«u?O?(«Ò w  U?DK?« ÀËb?( bN?1 Íc?ë˨5¹«d?Aë V?K?Bð t?M?Ž bÃu?²¹ Íc?ë W?¹uÄb?ë Ò Ò Ò Ò t??H?zU??þu??Ð r? ? « ÂU??O?I??ÃœbŽ w qšb¹Ë ¨W¹œUFë Ò d?OAðË ¨V?KIë ÷«dÄ√ —u?Nþ vKŽ b?ŽU ¹Ë ¨WO?łU²Ã« WÒ U?šË W¹uÄbë W?OŽË_« Ò Òt?M??ÄË ¨ U?½u??Äd?N??ë s?Ä Æl UMÃ«Ë —UCë Æ5Mšb*« sÄ WO³KÁ WDK−Ð «u³O √ sÄ ŸUЗ√ WŁöŁ sŽ b¹e¹ UÄ Ê√ vÃ≈  UOzUBŠù« Ò Ò Ò Ò nFC¹Ë ¨Áu/ dšR¹Ë ¨r « …eNł√ qJÐ «Î—d{ o×K¹Ô ¨ ÂUŽ tłuÐ ¨5šb²ÃU Ò = Ò ÆVF²¹Ë nFC¹ ∫qJ¹ Ò ¨5Fë WJ³ý Íc?Gð w²Ã« W¹ÒuÄbë WOŽË_« oOC¹ t½Ò_ ª—UBÐ_« WÝUŠ qJ¹Ë ¨…d«cë Ò Ô Ò ^ ¨ÊUšbKà ‰Ë_« q³I² *« uN 5šb²Ã« —«d{QÐ «ÎdŁÒQð …eNł_« d¦Â√ sÄ w HM²Ã« “UN«bF¹ÔË Ò Ò ÔÒ Ó Ó µ¥
 • 60. ÊU?ÞdÝ Ê√ U?O³?Þ X³?Ł bÁË ¨fH?M²?ë w V?ŽU²?Ä sÄ Êu?½UF?¹ 5M?šb*« s?Ä dO?¦ÂË ] ÎÒ Ò Ò ÊUÞdÝË ¨·U?F{√ W Lš sÄ d¦?Â√ 5Mšb*« bMŽ t?Ð WÐU ù« W³ ½ b¹e?ð …d−M(« Ò ÚÓ sÄ Êu½UF¹ 5Mšb*« rEFÄË ¨UHF{ dAŽ bŠ√ r¼bMŽ tÐ WÐU ù« W³ ½ b¹eð Wzdë Ò Î WÝUŠ ·U?F{SÐ V?³ ²?¹ U2 ¨WO?H½_« »uO?«Ë ¨WÝUÒ ?(« n½_« WO?Až√ »UN?²Ã« Ò Ò Ò Ò WÐU ûà W{dŽ d¦Â√ r¼Ë ¨÷d*« —uDð sÄ WÄbI²Ä  ôUŠ w UN½«bI Ë ¨rAë ÎÓ ÚÔ Ò Ò Ò  U³BIë »UN²Ã«Ë ¨◊U LÃ«Ë ¨rGK³ÃUÐ »u×B*« ‰UF Ã«Ë ¨ÂUÂeÃ«Ë ¨`ýdÃUÐ Ô ¨ uBë …d³½ d?OGðË ¨W׳ë ÀËbŠË ¨qÒ Ã«Ë uÐdÃ«Ë ¨Wzdë ŒU?H²½«Ë ¨WOz«uNë Ò Ò Ô Ò Æ UMšb*« bMŽ UÒLOÝ ô Ò X?²?³?Ł√Ë ¨s?O? M?« b?M?Ž w?K?ÝU?M?²?ë “UN?« v?K?Ž W?L?ł d?ÞU? Ä 5?šb?²?K?ÃË Ú Ò ÏÒ Ô Ê√ UL ¨5Mšb*« sÄ dO¦Â bMŽ w M« nFCë 5ÐË tMOÐ WÁöŽ œułË  UÝ«—bë ] Ò Òw …dÂc?*« W?OK)« ÃUÄb½« ∫»U?Bšù« Ò –≈ ª5M«Ë ¨qÄU(« Â_« W× vKŽË ¨»UBšù«Ë qL(« vKŽ …—UCë Á—UŁ¬ tÃ Ò ] ÓÒ Ó ÆW¦½R*« WOK)« ] Ò ] Ô ÔÚ  Ò ÚÓ 5M«Ë ¨WMł_« w UNłöŽ VFB¹ w²Ã« WOIK)«  U¼uA²Ã« iFÐ sŽ ‰ËR *« t½]≈ Ò ÆÊuMšbÄ tO ÊUJÄ w …œułuÄ Â√ WMšbÄ Â_« X½UÂ√ ¡«uÝ 5šb²ÃUÐ dŁQ²¹ Ò Ò ^ Ò w U?Þuý lDÁ sšb?Ä r? w? Ê«d?DIë —UŁ¬ vÃ≈ ¡d*« dEM¹ Ê√ qN ë sÄË Î Ò W¦?KÃ«Ë ¨UNHKðË U¼œ«œuÝ« rŁ ¨ÊUMÝ_« —«dH « vÃ≈ ÍœR¹ Ê«dDIÃU ¨5šb²Ã« Ò Ò Ò w?Š«u?½ w? W?M?Äe?Ä  U?ÐUN²Ã« sÄ w½UF¹ ô UMšb?Ä b& Ê√ q?ÁË ¨dš¬ U?½u?à cšQð Î Ò ] Î ÆrHë w  U½UÞdÝ À«bŠ≈ vÃ≈ Ê«dDIë  U³ÂdÄ iFÐ ÍœRðË ¨tL Ò ‰U*« ·öð≈ qLA¹ qÐ ¨fHMë ·öð≈ œËbŠ bMŽ 5šb²Ã« —d{ nI¹ ôË sšb*« V ŠË ¨ULNO j¹dH²Ã« tà q×¹ ô ¨Âœ¬ sЫ bMŽ ÊU²F¹œË UL¼Ë ¨UC¹√ Ò ^ Ó ¨WM ë ÂU¹√ œbŽ w ÂuOë w tIHM¹ Ícë mK³*« »dCO ¨WDO Ð W³ Š Íd−¹ Ê√ Î ô«uÄ√ ‚dŠ√ t½√ tÃdNEOÝË ¨UNO sšœ w²Ã«  «uM ë œbŽ w "UMë »dC¹ rŁ Ò Ò Ò Ô ÆdIHë »«uÐ√ sÄ »UÐ 5šb²Ã« Ê√Ë ¨WOL¼Ë Ì…cà w WKzUÞ ] Ò ÒÓ Ó qÐ ¨sšb?Lë œËbŠ bMŽ nI¹ ô sOšb²Ã« —d{ Ê√ v? M½ ô√ rNLë sÄË Ò ] = tÄb ² ¹ Áu×½ Ë√ bKł sÄ “UNł ∫dOJë dOJë a UM sšb?LÃU ÆÆÆ dH Ã«Ë XO³Ã« w t½uA¹UF¹ sL?Ä ÁdOž vÃ≈ Á«bF²¹ Ò ] ] —U??M? ë w? a?H?M?K?à Ád?O?žË œ«b?(« Ò ÆUNÃUFýù ULĪ w?³K ë sOšb²Ã« vKŽ r¼d³−¹Ë ¨WN¹dJë t½Ušœ W×z«dÐ s¹dšü« Í–R¹ Ò Ò Æ÷«dÄ_UÐ rN²ÐU ≈ ’d sÄ b¹e¹ µµ
 • 61. ÆWŠ«dë ∫ÂUL−²Ýô« UÞUA½ tODF¹ ÂUL−²Ýô« sÄ Ÿu½ t½√ sE ¨5šb²Ã« lIM² Ä w lÁË ÍcKK Î ] ] W?Á«bB?ë s?Ž d?O?³F?ð U?N?O? 5?šb²?ë W?K?H?Š Ê√ tðôU?O?š t?à  —u? Ë√ ¨U?ýUF?²?½«Ë ] ] Î mK³Ä mK³¹ 5šb²ÃUÐ t½Ò√ r¼uð Ë√ ¨`O³Ië tà «uM¹e ¡u ë ¡UI — tŽbš Ë√ ¨wšP²Ã«Ë Ò ] d¼UEÄ sÄ dNEÄ 5šb²Ã« Ê√ sEð w²KÃË ¨V¹d−²Ã« vÃ≈ bOKI²Ã« tF œ Ë√ ¨‰Ułdë ] ^ ÆQO¼ ∫sÞË Ò Ò ŸöÁù« vKŽ ULNO H½ UMÞuOK ¨»«uBë ÊU³½U−¹ ULN½]√Ó ULKFOà ¨‰Ułdë lÄ …«ËU *« Ò Ô Ó  ÔÓ «d?²G¹ ôË ¨Wðu?Áu*« WK?³MI?ë Ác¼ dÞU ?Ä sŽ ¡UD?Gë nA?ÂË ≠d× Ã« q?DÐ UÄb?FÐ Ò Æ»«u qOÃœ ÂU¹_« sÄ Âu¹ w sJð rà …d¦JÃU ª5Mšb*« …d¦JÐ Ò qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ÆU¼d–√ ¨ÊU ½ûà W×Bë WOL¼√ vKŽ qÃb𠉫uÁ√ WŁöŁ vKŽ hMë qL²ý« Ò Ò Ò Ò ± Æm³²Ã« ”UMë UNO vÞUF²¹ ‚dÞ ÀöŁ œÒbŽ√ ≤¨5ðuJOMë U¼dDš√ ¨dBMŽ ·ô¬ WFЗ√ vKŽuÐdð ÌWÄUÝ d UMŽ vKŽ tMÄ YF³M*« ÊUšbÃ«Ë m³²Ã« Íu²×¹ Ò Ó Ô ≥ Ætð—uDš vKŽ WÃœ√ WŁöŁ d–√ Ò øWFMIÄ U¼«dð q¼Ë ¨UNMÄ WFЗ√ wLÝ√ ¨5šb²Ã« qzU³Š w rNŽuÁuà …b¹bŽ  «—d³Ä ÊuMšb*« ‚u ¹ Ò Ò Ò ¥qF rO tLKŽ sŽË ¨ÁUM √ ULO ÁdLŽ sŽ ‰Q ¹ v²ŠWÄUOIë Âu¹ b³Ž UÄbÁ ‰Ëeð ôò ∫Âö ë tOKŽ ‰uI¹ µUÄ WÁöŽ `Ò{Ë√ Æ©ÍcÄd²Ã« Á«Ë—® åÁöÐ√ ULO tL ł sŽË ¨tIH½√ rO Ë ¨t³ ²Â« s¹√ sĪtÃUÄ sŽË ¨tÐ Ò Æ5šb²Ã« Ÿu{u0 Y¹b(« w œ—Ë“UN«Ë ¨—UBÐù« WÝUŠË ¨⁄UÄbë ∫sÄ >q vKŽ ÁdŁ√ Õdý√ ¨WHK²<« r « …eNł√ vKŽ —UŁ¬ 5šb²KÃ Ò ∂ ÆwKÝUM²Ã« Ò µ∂
 • 62. ∫ «dIHKà WOŠU?²H*« qL« œbŠ√ åm?³²Ã«  U³½ vKŽ b?L²F¹ 5šb²?ëËò ∫w¼ WFЫdë …dIH?Kà WOŠU²H?*« WKL« ∑ Ò Ò Ô Æ…dAŽ W¦ÃU¦Ã«Ë ¨…dAŽ W¹œU(«Ë ¨WFÐU ë ∫wðQ¹ U0 œuBI*« UÄ ∏ ÆåfHMë VD ‰UÄ ôò √ Ò Æåw³K ë 5šb²Ã«ò » Ò ÆåWðuÁu*« WK³MIë Ác¼ dÞU Ä sŽ ¡UDGë nAÂò Ã Ó Ô≠ ‰uÝdKà —uNAÄ Y¹b×Ð dŁQð …—U³Fë Ác¼ w ÆåWN¹dJë t½Ušœ W×z«dÐ ÁdOž Í–R¹ dOJë a UM sšb*U ò Ò Ò π ÆtÐ …—U³Fë dŁQð tłË sOÐ√Ë ¨Y¹b(« h½ V²Â√ ¨¡u ë fOKłË `ÃUBë fOK« ‰uŠ ≠Âö ë tOKŽ Ò Ó Ò Ô Ò Ô ÆWÝu ×Ä WK¦ÄQÐ ÁU¹≈ ULŽ«œ ¨dÄ_« «c¼ w w¹√— ÍbÐ√ å…—«cÁ 5šb²Ã« Ê√ ò”UMë iFÐ Èd¹ ±∞ Ò Î ] øWOðü« nÁ«u*« w ·dBð√ nO ±± Ò Æw³½U−Ð …—U−OÝ UÄ h ý qFýQ ¨WK UŠ w X³Â— √ ÆtO sšb¹ h AÐ «–S bFB*« XKšœ » Ò Æ…—U−OÝ qFA¹ szUÐeë bŠ√  błu ¨ UÁËd×Ä lOÐ WD×Ä vÃ≈ X³¼– Ã Ò ÆtL w …—U−O Ã«Ë “UGë WÐu³½√ “Už ŸÒ“uÄ VÂd¹ œ = ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©x® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ±≤ Æ5šb²Ã« V³ Ð  UDKUÐ WÐU ûà U¼bŠË W{]dFÄ WOłU²Ã« W¹uÄbë WOŽË_« √ Ò Ò ÆÊUÄœù« sÄ Ÿu½ 5šb²Ã« » ÆdzU− ë W³KŽ sLŁ œËbŠ bMŽ nIð ô sšb*« …—U š à ÒÆWÄUFë sÂUÄ_« w 5šb²Ã«Ë ¨W UOCKà dzU− ë .bIð ”UMë …UOŠ sÄ wH² ð Ê√ wG³M¹ w²Ã«  «œUFë sÄ œ Ò Æ UMšb*«  «u √ ULOÝô˨ uBë uK−¹ 5šb²Ã« ‡¼ Ò ÆtFH½ sÄ d¦Â√ Á—d{ sJà ¨WO³Þ l UMÄ tà 5ðuJOMë Ë ] Ò ÆWO× dÞU Ä vKŽ ÍuDM¹ ô WŠu²HÄ c «uMÃ«Ë ÊuMšbÄ UNO WK UŠ w sšb*« dOž ”uKł “ Ò Ò Ò  ÓÓ Æ5Mšb*« iFÐ VOB¹ Ícë dJ³*« ·d)UÐ 5šb²Kà WÁöŽ ô Õ Ò Æ—u²HÃUÐ UN³OB¹ rŁ ¨ öCFë »UBŽ√ tÒ³M¹ 5ðuJOMë ◊ Ò Ô µ∑
 • 63. ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ ±≥ Ò Î Ò Ær « W− ½√ dzUÝ w 5ðuJOMë —UA²½« √ ÆdLFë ÂbIð lÄ ÊU ½ù« bMŽ ⁄UÄbë ‰ƒUCð » Ò Æ5šb²Kà dL(« œuMNë wÞUFð à Ær « …eNł√ dzUÝ sÄ d¦Â√ 5šb²ÃUÐ w HM²Ã« “UN« dŁQð œ Ò Ò Ær¼dOž sÄ d¦Â√  «—b<« vÃ≈ 5Mšb*« ·«d$« ‡¼ Ò ÒU?N?×?{Ë√ s?Ä ¨W?š—U? W?K?¦?Ä_«Ë ¨t?²O UFÐ …dÞU<« u×½ t𜫗SÐ ÊUOŠ_« sÄ dO¦Â w ÊU ½ù« dO ¹ ò ±¥¨t?à X½UJ²Ý« UL Ëb?F?à X½UJ²Ý« UN½√ W¹d?A³Ã« sŽ ·dF¹ rà Ícë Ëb?F?ë «c¼ ¨5šb²Ã« vKŽ ÊUÄœù« > Ò Ò ÒsÄË ¨…b H*« vKŽ W×KB*«Ë ¨ÈuNë vKŽ qIFë VKžË ¨t H½ ÕULł `³Â sÄ ô≈ Ádý sÄ rK ¹ sÃË Ò =sÄ ‚ÓbÔð Ê√ w?G³M¹ WÒÄU?Þ p?KðË °W UOCë sÄ Ÿu½ t½√ v?K?Ž r?NðU³ÝUMÄ w ”UMKà Âb?I¹ `³ √ t½√ V−Ž ] Ò Ò Ò ÆådD)« ”«dł√ UNKł√ ÆÒ’U)« wÐuKÝQÐ s¹dDÝ w …dIHë ÊuLCÄ sŽ d³Ž√ √ Ò Ô ÆåWš—U WK¦Ä_«Ëò w d¹uB²Ã« ‰ULł `{Ë√ » Ò øULNMOÐ t³Aë tłË UL ¨ËbFÃUÐ 5šb²Ã« t³ý Ã Ò ÒÔ ÆU¼d–√ ¨WMOFÄ  UHBÐ nBÒ²¹ ¨5šb²Ã« dý sÄ rK ¹ sÄ œ ] Ò Æ…dIHKà U³ÝUMÄ U½«uMŽ l{√ ‡¼ Î Î ÆådD)« ”«dł√ UNKł√ sÄ ‚bðò ∫WOðü« …—U³Fë WÃôœ UÄ Ë ] Ó Ô Æ¡«eł_« Ác¼ sÄ q œËbŠ sOÐ√ ¨W9UšË ÷dŽË WÄbIÄ w WÃUI*« Ác¼  ¡Uł ±µ > = Ô Ò ÆUNðULÝ sÄ UŁöŁ d–√ ¨WOŽu{uÄ WÃUI*« Ác¼ ±∂ Î ÒÆULNMÄ q vKŽ q¦Ä√ ¨`O{u²Ã«Ë WK¦Ä_« d– UNMÄ ¨ öOBH²Ã« ÷dFà ‚dÞ …bŽ hMë w XÄb ²Ý« ±∑ > Ò Ô Ò Ò ÆpÖ `{Ë√ ¨`zUB½Ë  «d¹c% …dOš_« …dIHë w Ò ±∏ µ∏
 • 64. ∫ÍuGà V¹—bð Ò ∫wðQ¹ UÄ hMë sÄ Ãd ²Ý√ Ò ÆUNO ¡Uł w²Ã« …—uBë vKŽ UN¾O−Ä qKŽ√Ë ¨œËbF*« sOŽ√Ë ¨œ«bŽ_« ≠√ Ò Ô = ÆW{d²FÄ WKLł ≠» ∫jš t²% ULO  UÐuBM*« Ÿu½ œbŠ√ Ò Ò Ô Æå UJKN*« Á—UŁ¬ 5šb²Kà Ê√ UO³Þ tOKŽ lL:«ò ≠√ ] ÎÒ ÆåWO³Þ l UMÄ tà Ê√ rNMÄ UMþ 5šb²Ã« dL(« œuMNë vÞUFðò ≠» Ò Ò ÎÒ ÆåWO UFë lÄ rFMë sÄ U¾Oý «uKI² ð ô ¨rFMë q¼√ U¹ò ≠Ã Î Ò Æå‰Ułdë mK³Ä mK³ð 5šb²ÃUÐ p½√ XL¼uð Ë√ò ≠œ ] Ò Æå5šb²Ã« —«d{QÐ «dŁQð r « …eNł√ d¦Â√ sÄ w HM²Ã« “UN« bF¹ò ≠‡¼ Î ^ Ò ^ ÓÔ WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò Y׳ë w? 5?šb?²?ë d?Ł√ sŽ U?¦?×?Ð b?Ž√ ÎY×Ð WD) Öu/ ¨tð«uDš ¨tÞËdý ¨tðôU−Ä ¨tÄuNHÄ ∫wðQ¹ U0 UMOF² Ä wK;« œUB²Áô« Î Ë√ ¨UÄ Ÿu{uÄ sŽ VOIM²Ã« w bN« vBÁ√ ‰cÐ u¼ ∫tÄuNHÄ w 5Mšb*« œbFÐ oKF²ð  «¡UBŠ≈ ≠√oOÁbë h×H²*« dEMë ‰öš sÄ ¨aÃ≈ÆÆÆUÄ W dFÄ Ë√ ¨UÄ WIOIŠ Ò Æ5D K ÆUNMLŁË UOÄu¹ pKN² *« ÊUšbë WOL ≠» ΨUNHOMBðË ¨ UÄuKF*« lLłË ¨Y׳ë Ÿu{u0 oKF²¹ UÄ q w Æ÷«dÄ_« —UA²½« w 5šb²Ã« dŁ√ ≠à ÆZzU²Më qO− ðË Æ5MšbLKà WOłöFë WHKJ²Ã« ≠œ w? ‰U?L??F?ë t?Ád?G?²? ?¹ Íc?ë X?Áu?ë ≠‡?¼ q w ÊuJ¹ qÐ ¨œb×Ä ‰U−Ä Y׳Kà fOà ∫tðôU−Ä »U× √ «c¼ nKJ¹ rÂË ¨5šb²Ã« ¨WOÝUOÝË ¨WOŽUL²ł«Ë¨WO ¹—UðË ¨WOM¹œ ∫…UO(«  ôU−Ä ÆqLFë µπ
 • 65. ÆaÃ≈ÆÆÆW¹uGÃË ¨W¹œUB²Á«Ë ¨WOLKŽË ∫tÞËdý Æt½«uMFÐ œb;« Y׳ë Ÿu{u0 oKF²¹ UÄ qJÐ WÞUŠù«Ë ‰uLAë ≠± Ò ÆUNOIŁuðË ¨UN³¹u³ðË ¨UNIOÁbðË ¨UNKO− ðË ¨ UÄuKF*« lLł w WO¼UM²*« WÁbë ≠≤ ÒÆ —bB*« vÃ≈ WÄuKFÄ q W³ ½Ë ¨rNðUÝ«—bÐ 5F² ¹ s¹cë 5Ý—«bë ¡«—¬Ë YŠU³Ã« ¡«—¬ 5Ð jK)« ÂbŽ ≠≥ ÆWOLKFë W½UÄ_UÐ ·dF¹ UÄ u¼Ë ¨tMÄ XOI²Ý« w²Ã« lłd*« Ë√ ÆÁdJ Ë√ YŠU³Ã« dE½ WNłË o «u¹ ô UÄ œUF³²Ý« ÂbŽ ≠¥ Æœd&Ë WOŽu{u0 W½“«u*«Ë qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« vKŽ …—bIë ≠µ Ò ÆW³Á«d*«Ë ·UAJ²Ýô«Ë WEŠö*«  «Ëœ√ «b ²Ý« s Š ≠∂ Ô ÆUL¼dOžË X½d²½ù«Ë »uÝU(U W¦¹b(« q «u²Ã«Ë ‰UBðô«  «Ëœ√ «b ²Ý« s Š ≠∑ Ô ÆZzU²Më vKŽ »U³Ý_« .bIðË ¨Ã—b²Ã«Ë ¨…—U³Fë Õu{Ë ≠∏ Ò ÆrOÁd²Ã«  UÄöŽË WGKë bŽ«uÁ …UŽ«dÄË ¨VOðd²Ã«Ë rOEM²Ã« s Š ≠π Ô ÆY׳ë U¹«Ë“ q w YŠU³Ã« WOB ý “ËdÐ ≠±∞ Ò ∫tð«uDšw?L?K?F?ë ¡U?B?Šù« b?L²Fð WOLKŽ Àu×Ð „UMN ¨dš¬ vÃ≈ Y×³Ä sÄ wLKFë Y׳ë  «uDš nK² ðU?L?O? Ë ¨Y?×?³?K?à …«œ√ b dÃ«Ë W¹d³²<«  UEŠö*«Ë V¹d−²Ã« bL²Fð Àu×Ð „UM¼Ë ¨Y׳Kà …«œ√ oOÁbë ∫WO½U ½ù« ÂuKFë w wH uë Y׳ë  «uDš wðQ¹dA?²½« «–S ¨t²¾O?Ð Ë√ tFL²−Ä WłU?ŠË tÃuOÄË YŠU³?ë W³ž— vKŽ «c¼ nÁu?²¹ ∫Y׳ë Ÿu{u?Ä —UO²š« ≠±ÁdŁ√Ë ¨t{«dŽ√Ë ¨tÐU³Ý√ sŽ VOIM²Ã«Ë Y׳ë vÃ≈ ÊuŽdN¹ 5Ý—«bÃ«Ë 5¦ŠU³Ã« ÊS ÊUJ0 UÄ ÷dÄ ÔÆ»—U−²Ã« ¡«dł≈Ë ·UAJ²Ýô«Ë W³Á«d*«Ë Y׳ë ‰öš sÄ ¨tà ÍbB²Ã« ‚dÞË ¨…UO(«Ë ”UMë vKŽ U?¹—ËbÃ«Ë V?²J?ë iF?Ð ‰öš s?Ä ·dF?²Ã« s?J1˨Y?׳?ë Ÿu{u?Ä ‰uŠ W?OŽö?D²?Ý«  «¡«dÁ ≠≤ ÆY׳ë lł«dÄ r¼√ vKŽ WBB ²*«ÆY׳Kà WOKJO¼ œ«bŽ≈ Í√ ¨tÃuB Ë tЫuÐ√Ë ¨tO l³²OÝ Ícë ZNM*«Ë ¨t «b¼√ ∫sLC²ð Y׳Kà WDš l{Ë ≠≥¨ÊuMFðË ¨r?Ádð rŁ ¨W Uš ‚«—Ë√ Ë√  U?ÁUDÐ w Y?׳ë Ÿu{u0 o?KF²ð w²?ë  UÄuKF?*« lLł ≠¥ ÆWF³Dë ¨WM ë ¨dAMë ÊUJÄ ¨dAMë —«œ ¨nÃR*« rÝ« ¨nÃR*« rÝ« ∫öÄU UIOŁuð oŁuðË ] = Î Î ] ∂∞
 • 66. ¨WHK²<« dEMë  UNłË Y׳ë w ÷d?Fð ¨W9UšË ¨Y׳ë 7Ä ≠ ÷dŽË ¨WÄbIÄ ≠Y׳ë WÐU²Â ≠µ Æ Užu *«Ë Z−(UÐ U¼U¹≈ «Î“eFÄ UNO YŠU³Ã« dE½ WNłË ¡«bÐ≈Ë UN²AÁUMÄ r²¹Ë =WM ¨dAMë —«b ¨nÃR*« rÝU ¨nÃR*« rÝ« ∫o Ë UOzU³HÃ√ U³Oðdð W?³ðdÄ lł«d*«Ë —œUB*« WLzUÁ WÐU²Â ≠∂ ] = Î Î Æ©»U²Jë dš¬ w lł«d*«Ë —œUB*« WLzUÁ vKŽ ŸöÞô« sJ1 ® WF³DÃU ¨dAMë ÆY׳Kà h KÄ qLŽ ≠∑ ∫œ«bŽ≈ ∫Y×Ð WDš Öu/ ÆWOÐdFë WÐU²Jë w …eLNë rÝ— qÂUAÄ sÄ ∫Y׳ë Ê«uMŽ ∫·«dý≈ ∫WÄbI*« ÆnÃ_«Ë …eLNë 5Ð ∫‰Ë_« qBHë ÆlDIë …eL¼Ë q uë …eL¼ 5Ð ∫w½U¦Ã« qBHë Æq uë …eL¼ l{«uÄ ∫YÃU¦Ã« qBHë ÆWÐU²Jë w q uë …eL¼ ·cŠ ∫lЫdë qBHë ÆWLKJë ‰Ë√ w lDIë …eL¼ ∫fÄU)« qBHë ÆWLKJë jÝË w lDIë …eL¼ ∫”œU ë qBHë ÆWLKJë dš¬ w lDIë …eL¼∫lÐU ë qBHëÆWKB²*« dzULCë vÃ≈ qFHë œUMÝ≈ Ë√¨dOLCë vÃ≈ UN² U{≈ bMŽ WLKJë dš¬ w …eLNë ÂUJŠ√∫sÄU¦Ã« qBHë W9Uš lł«d*«Ë —œUB*« WLzUÁ ◊U‡‡A½ Æw HM²Ã« “UN« vKŽ 5šb²Ã« —UŁ¬ ‰uŠ ©ULK ® ÷dF½ Ò Î ∂±
 • 67. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ©ÊuHÃR*«® °”ËdŽ dNÄtÒ½√ X?LKŽ U* UNM?J?à ¨U?N³KÁ w lÁË t²ŁœUŠË tðdE½ UL?K? ¨U?NKIŽË UNÃUL−Ð X dŽ …U² W³D) »U?ý ÂbIð Ò Ò Ò Ú y ]¨i dë vKŽ  d Q ¨U¼bMŽ tà «uFHA¹ Ê√ UNK¼√ sÄ «œbŽ Uł—Ë ¨U¼b¹ VKÞ w `ÃQ ¨t²C — 5šb²Ã« sÄb¹ ] Î ÒUN²I «uÄ Ê√ rNFÒHý sÄ dš¬ XGKÐQ Æ5šb²Ã« sŽ ÒnJ¹ »UAë «c¼ qF& Ê√ tMÄ Xł— ◊dý sŽ UNM¼– o²Hð rŁ ] Ò Ò Ò Ôt?OKŽ ◊d²ý« UÄ Âe²Ã«Ë ¨WI «u*UÐ œœd²¹ rK ¨UNMšb¹ m³ð W³KŽ q? sLŁ ‰œUF¹ UÄ UN³N¹ Ê√ vKŽ t²I «u0 W½u¼dÄ Ò Ò = ÆdO¦Â ‰UÄ UN¹bà d «uð v²Š UCFÐ UNCFÐ o×K¹ ÂU¹_«  dÄË ¨Ã«Ëeë bFÐ Ò Î ]¨Á¬d* ÃËeë XN³ ¨‰U*« …√d*« Xłdš√ —Ëd ë W¹Už w U½UÂË ¨…“Uł≈ w ÃËeë ÊU ULMOÐË ¨ÕU³  «– Æwà ‰U*« «c¼Ë ¨UMł«Ëeà ÎUÞdý ÁU¹≈ wM²×MÄ U2 ]Íbà lL& UÄ «c¼ ∫WKzUÁ tð—œUÐ ‰Q ¹ Ê√ q³ÁË Ò Ò Ò ÆpOKŽ ‰öŠ ¨pà u¼ ≠ Æ»UI¦Ã« W³KŽ «–≈ wMÃËU½ ≠ Î øwKFHð Ê√ s¹b¹dð «–UÄË ≠ Æ«—U½ tKFýQÝ ≠ Î °XKF Ê≈ W½uM−Ä X½√ ≠ °ø¡Uý√ UÄ tÐ qF √ Ê√ wIŠ sÄË ¨wà ‰U*« «c¼ fOÃ√ ≠ Ò °øtÃUÄ ‚d×¹ sÄ ¨sJÃË ≠ ÆrNMÄ bŠ«Ë X½√Ë ¨ÊËdO¦Â ≠ Âu¹ ]q U½Q ¨«c¼ sŽ WKHž w XM wKFà ¨X—œ√ bIà ¨Á¬ ≠ Ò °°w²O UŽË wÃUÄ ‚dŠ√ ÆqLŽ tÁbB¹ ô ‰uÁ w dOš ö ¨lHM¹ ô ÁbŠË ·«d²Žô« ≠ Ò Æ«bÐ√ 5šb²Ã« vÃ≈ œuŽ√ ô√ „b¼UŽ√Ë ¨tKë b¼UŽ√ ≠ Î Ò Ò ÆÁbNFÐ wH¹ UNłË“ Ê√ rKFð UN½√ pÖ ªUŠd tłË“  —UÞ ] Ò Î ∂≤
 • 68. ×U)« w rKFë VKD¹ Ícë wš√ vÃ≈ ≤∞©W¹—uÝØÍËUDMDë wKŽ® hMë Íb¹ 5Ð ÒsÄ ÍËUDMDë wKŽË ÆtEF¹ dG _« tOš√ vÃ≈ ÍËUDMDë wKŽ UN³²Â ¨WO½«uš≈ WÃUÝ— UM¹b¹√ 5Ð Ícë hMë Ò Ò Ò Ò¨WÒOLOKF²Ã«Ë WOzUCIë nzUþuë w ×bðË ¨oAÄœ WFÄU−Ð ‚uI(« WOK w Ãd 𠨱π∞π WMÝ oAÄœ bOëuÄ Ò Ò Ò Ò¨åa¹—U²Ã« sÄ ‰Uł—ò ∫t³²Â sÄË ÆÂöŽù« ‰U−Ä w qLFë vÃ≈ pÖ bFÐ qI²½«Ë ¨UÝ—bÄ W¹œuF ë w qLŽ rŁ Ô Î = Ô Ò Ò Æ±πππ WMÝ w uð ÆåUNÃUC½Ë UNÃULł sÄ —u oAÄœòË ¨åÕö ù« qzUÝ—òËË√ WOÐœ√ W½UJÄ Ë– ÊU ½≈ UNNłu¹ Ë√ ¨rJ(« ‰Uł— sŽ —bBð WÄU?Ž ∫ÊUŽu½ w¼Ë ¨d¦Më ÊuM sÄ s WÃUÝdë Ò Ï Ò ÏÒ  y ÔqzUÝd?ë uN ¨d?šü« ŸuMë UÄ√ Æd?O³F²?ë W½U d?Ð qzUÝdë s?Ä ÊuKë «c?¼ nB²¹Ë ÆW?MOFÄ W?OCÁ ‰u?Š WOŽUL?²ł« Ô Ò Ò Ò Ò Ò d OÐ eO?L²ðË ¨o¹b Ë√ V¹dÁ vÃ≈ V²?JðË ¨WO½«ušù« Ò Ô Ò ÆwEHKë o½Q²Ã« sÄ uK ðË ¨dO³F²Ã« Ò Ò c?? ?Òð« b??ÁË ¨Âb??I? ë c?M?Ä q?zU?Ýd?ë »d?F?ë ·d?Ž U?N?Ð YF³¹ ÊU w²Ã« tKzUÝ— Êu³²J¹ UÐU²Â ©¶®‰uÝdë Î ÒÔ sÐ W¹ËUFÄ QA½√Ë Æ‰Ëbë „uKÄË ¨qzU³Ië ¡U݃— vÃ≈ «c¼ ÊUÂË ÆrJ(« wÃË 5Š qzUÝdë Ê«u¹œ ÊUOHÝ wÐ√ Ó Ó Ó ÆWHOK)« sŽ —bBð w²Ã«  U³ðUJ*« ÊËRAÐ vMF¹ Ê«u¹bë Ô »U²Jë cš√ rŁ ¨dÄ_« ‰Ë√ tKzUÝ— wKL¹ WHOK)« ÊUÂË Ô Ò Ó Ò Ú Ô ÆqzUÝdë WÐU²JÐ ÊuKI² ¹ Ò ∂≥
 • 69.  ×U ë w rKFë VKD¹ Ícë wš√ vÃ≈©W¹—uÝØÍËUDMDë wKŽ® ¨wš√ U¹ o?O? u?²?ë sÄ tKë „œu?Ž U?Là ª“u?H?ë p?à XKÄ√ W?¦F?³?ë WI?ÐU? Ä X?K?šœ U* Ò Ò Ú Ó Ó Ò ÂuKFë w «bŠ«Ë UŁuF³Ä ô≈ b¹dð ô …—«“uë Ê_ ªW³O)« pOKŽ XHšË ¨W½uF*«Ë Î Î  Ó °øbŠ«uë „«– ÊuJð Ê√ pà v½√Ë ¨WO{U¹dë Ò Ò `łUMë ÓX?MÂ˨ UO{U¹dë w `łU?Më X½√ X?MÂ˨W−O²Më  dNþ ULK Ó Ó Ó U?*Ë ¨d?H? ?ÃU?Ð pK−F²Ý√ X³¼–Ë ¨WM*« v?K?Ž tKë  bLŠ ¨U?C?¹√ ¡U?¹eOHë w Ò Ò Î Æ—Ëd Ä dA³² Ä Õd U½√Ë b¹dð UÄ pà  œbŽ√ ¨XÄeŽ Ï Ï Ô Ó ¨s?Þuë Âb? ?ðË ¨r?K?F?ë VKDð V¼«– p½√ r?K?Ž√ w½_ ª«—Ëd? Ä X?MÂ Ô Ò Î Ô ÆVł«uÃUÐ ÂuIðË Æ5×¹ ∫·“Q¹ Ó WCЫ— WL Hë …dšU³Ã« È—√Ë ¨qOŠdë ·“Q¹Ë ¨dÄ_« oIײ¹ bJ¹ rà ¨sJÃË Î Ô Ó Ò Ú ÆWOÝ«— ∫WCЫ— Ó  Ícë q?zUNë d׳ë «c¼ vKŽ ÍdE?½ wIÃ√Ë ¨_ú²ðË U¼—«u½√ lD ?ð ¨Q d*« ‰UOŠ ¨¡UL ë tO VOGð Ë√ ¨¡UL ë w VOG¹ v²Š ¨qOKë q¦Ä œuÝ√ ¨¡UCHë w b²1 Ó Ó Ò ¨Õ“U½ ŸœuÄ p?½√ XLK?ŽË ¨WFÁ«u?ë WIO?I(« X—œ√ v?²Š ¨pÖ È—√ b?Â√ rÃ Ò Ò Ô Ô Ò ÆÁœöÐ sŽ VzUGë ∫Õ“UMë ÆU½UMŠË WÁ— w H½ X{U Ë ¨WHÞUFë wKŽ X³KG Î Ò Ò Ú Æ…d×³Ä ∫…dšUÄ …dšUÄ ¨…d?šU?³Ã« w X½√Ë p²¹ƒ— v?KŽ u?Á√ rÃË ¨pŽœË√ Ê√ l?D²Ý√ rÃ Î Ó Ò ÆëuÄ√ ∫»U³Ž Ô ¨o _« TÞUý vKŽ …dOG WDI½ dOBð v²Š ¨wMŽ pÐ ÈQMð ¨rOë »U³Ž pÐ Ò Ò Ò Ô Íd?E?½ w? `?³?B?ðË ¨U?N?F?Ä X?½√ w?H?²? ?ðË ¨Á¡«—Ë w?H?²? ?ðË ¨t?OÃ≈ —b×Mð rŁ Æ«œułË UNà fŠ√ ô w½_ªUÄbŽ Î Ò Î Ó Ó Ê«uÃ√ b?ý√Ë ÆU?¼—b?B?ÄË U?NÝUÝ√Ë ¨…UO(« Âô¬ ŸULł ¨w?š√ U¹ Ÿ«œuÃ«Ë Ò ÆVKÁ Ë– tIOD¹ ô Ícë „«– ¨d׳ë w Ÿ«œË U¼dÄ√Ë UN*¬Ë ¨Ÿ«œuë Ô Ò Ô ∆œU?¼ U?½√Ë ¨w?ÝË—œ w?I?Ã√ w?²?Ý—b?Ä w X?¦?³?ÃË ¨U¹œU?Ž Î U?Ž«œË p?²?ŽœË Ô ÎÒ ] Æ«—U½ »UBŽ_« w Ë ¨WÃeÓ wMÄ VKIë w sJÃË ¨dzUDë sÂUÝ ¨Õ—«u« Î Î Ò Ò  dÝ pÒ½√ w½d³ ¨ …dšU³Ã« vÃ≈ p³× Ícë włU½ „uš√ œUŽ «–≈ v²Š Ò Ò Ê√˨Èu¼ ¡UM³Â ‰«eÃ=e?ë «c¼ sÄ j³¼ bÁ w³KÁ ÊQ X Ò ] Ô Š√ ¨tKë rÝ« vKŽ Ò rO Í—œ√ ô ¨wOÝd vKŽ XDI ¨QHDÄ «œUÄ— wÐUBŽ√ XÂdð bÁ —UMë Ác¼ Ò Ô ÎÓ Ô Î Ó ∂¥
 • 70. ôË ÎU³¹dÁ pÃuŠ Èdð ô¨«b¹d «bOŠË Êü« pKO ð√ w½√ Í—œ√ wMJÃË ¨w H½ sÄ t³Š√ ôË ¨nFCë «c¼ Î Î Ò Ò Ò ÒÆUHF Ä ôË UMOFÄ b& rK ¨d׳ë —«Ëœ „cš√ bÁË ¨¡U*«Ë ¡UL ë ô≈ Èdð ö …dšU³Ã« W dý sÄ qDð ¨UI¹b Î Ô Î Ô Ò Ò Ô Îr?ÃË ¨j?Á Áb?KÐ ‚—UH¹ rà Ícë X½√Ë ¨U¼dJMð U¼ułË ô≈ tO Èd?ð ô Íc?ë V?¹dGë bK³Ã« pÖ w „—uBð√Ë Î Ò Ò ÆdJ √ pÖ w Ë ¨ÊeŠ√ pÃcK ¨jÁ ÁbŠË d U ¹ rÃË ¨WKOà tK¼√ sŽ VG¹ Ò Ò Ó vKŽ „U½œuŽ U½√ uÃ˨ U½ËœuŽ U½¡UЬ Ê√ u?à ÆWOÃUJðô« UM²OÐdð W?¾ODš wš√ U¹ UNMJÃË Ò Ò Ò Ò Ò Ô Ò œu?FðË ¨„bŠË V¼cð Ó…dAŽ W?O?½U¦Ã« w X½√Ë „UMÂdðË ¨W×O×Bë WO?ÃöI²Ýô« WOÐd²Ã« Ó Ú Ó Ò Ú Ò  Ó w? W?F?zU{ UNŽb?½ r?ÃË ¨p²O?B? ?ý p?O? UMEI¹√Ë ¨ UF³?²Ã« q?LŠ „U½œu?ŽË¨ „bŠË Î Ò w X½√Ë pÖ UMKF uà ¨WKDFÄ UNÂd²½ rÃË ¨p³¼«uÄ —UL¦²Ý« vÃ≈ „UMF œË ¨UMðUOB ý ÓÒ Ò Æs¹dAFë o¹dÞ w X½√Ë Ó„bŠË dH ë pOKŽ XHš UÄ ¨…dAŽ WO½U¦Ã« ÓÓ Ô Ó Ó ¨wš√ U¹ Î Î Ô  ¨«b¹bł UÁuK Ä »ËR¹ Ê√ ô≈ ¨»ËR¹ ô tOÃ≈ V¼«cë ¨—u× Ä bKÐ vÃ≈ wA9 p½≈ Ò ¨Á—b? w? Íc?ë t?³?K?ÁË ¨tÝ√— w Ícë tžUÄœ ‰b?³?²?¹ ¨V¼– Ícë dOž d?š¬ U?½U ½≈Ë Ò Ó Ó Î Æ „UM¼ sÄ UNÐ ¡Uł v¦½√ sDÐ w rNKLŠ «–≈ ¨Áb ł w r¼ s¹cë ÁœôË√ ‰b³²¹ bÁË ¨tO w Ícë t½U ÃË Ô ÒlIð ôË ¨rF½ vMF0 »«uł ·dŠ ∫Í√ ¨p?З r?B?Ž sÄ ô≈ ¨UMÚ dŽË U?M¹√— sÄ d?¦Â√ ‰U?Š Ác?¼ ¨wš√ U¹ tKÃ«Ë Í≈ Ò ÓÓ  Ô Ær Ië q³Á ô≈ s?B?×?²? Æ…d?¹U?G?Ä W? UI¦Ã Î…U?Žœ ÊËœu?F¹Ë¨U½¡U?³?Š√Ë U?M?½«u?š≈Ë U?½¡U?M?Ð√ Êu³¼c¹ Ú Ò Ó Ò ÆÈ–_« ‚u²ð ¨qIFë ÕöÝ œdłË ¨s¹bÃUÐ ÓÒ Ú= ¨wš√ U¹ `K U2 ¡wý q ¨WÝ«—bë  «uMÝ UNO wCL²Ý w²Ã« …b¹b« W¾O³Ã« w Ê≈ Ì ] Ô Ô Ò ŸU?L?ÝË ¨ U?³²J*« …—U¹“ vKŽ XHJŽ X½√ ÊS? Ær?KFë UNO sJÃË ¨Y³?š U2Ë Ú Ò ÔÓ v??K?Ž «d??H? r? ?« …c??à t??F?Ä Èd?ð U?Ä q?I?F?ë …c??à s??Ä  b?łË ¨ «d?{U?;« Î Ò ] v²Š UNÐ pIKF¹ UÄ UNFH½ sÄ  błËË ¨ÊuO{U¹dë pÐU× √ ‰uI¹ UL¨‰ULAë Ò Ò = Ô  ÆÂu¹ q tK¦Ä b& ô Ícë œ—u*« «c¼ sÄ o²Ý«¨UNÐ pOKF ¨U¼dOž w dJHð ô ]   Ò ¡UA¹ sÄ ŸœË ¨WOÃUFë ¡UL ë Ác¼ w gŽË ¨dA½«Ë ¨ÚnÃ√Ë ¨Y×Ð«Ë ¨lł«— Ú Ú Ò Ú Ú Æ÷—_« w lðd¹ Úw? h?B? ?²?*« w?³Mł_« ∫‚d?A?²? *« UM?²G?à s?Ž 5Ád?A²? *« s?Ä dH?½ U?N³?²Â w?²Ã« V?²?Jë i?FÐ w? bł«Ë p?½Ò√ dO?ž Ï Æ‚dAë ÊËRý Æ UOÞ ∫ÊuCž ÒÓ ö¹b³ðË ¨WIOI(« vKŽ UOM& ¨UN½uIK¹ w²Ã«  «d{U;« Ác¼ ÊuCž w Ë ¨UM ¹—UðË Î Î Ò Ô ∂µ
 • 71. q cšQð ô Æ„—b w p½ÔU1≈Ë ¨pÝ√— w pKIŽË ¨lL ð U* m √Ë ¨√dIð UÄ √dÁ«Ë ÆtOKŽ t³²½U ¨lÁ«uKÃ] Ú Ó ÔÚ  Ó Ú ÚdE½U ¨tOKzUÁ «u½U UÄ ULz«œ o(« fOÃË ¨öÞUÐ ÊuJ¹ ô Ícë u¼ o(U ¨…—dIÄ WIOIŠË ¨WLK Ä WOCÁ ÊuÃuI¹ UÄ Î Ò Î Ò Ò Î Ò ÎÒ Æ‰UÁ sÄ ŸœË ¨qOÁ UÄ vÃ≈ «ÎbÐ√ Ú  Ú Ó ÚÔ Ì¨„bKÐË pÓ H½ tÃÓUOŠ dI% ôË ¨ Èdð UÄ pM]ÒÃÓuN¹Ó ö ¨ «—ULŽË l½UBÄË ¨s¹œUOÄË Ÿ—«uýË ¨…dO³Â UνbÄ Èd²Ý p½Ò≈ rŁ Ó Ó Ó Ó Ì ÚsÄ uKš bKÐ sÄ X½√ UL ¨5½bL²Ä UNK¼√ sJ¹ Ê≈Ë ¨WLOEŽ sJð Ê≈ UN½Ò√ rKŽ«Ë ¨œö³Ã« pK𠜫˗ sÄ UM dŽ s2 dO¦Â qFH¹ ULÂ Ò Ò Ò Ï Ô Ô Ò Ô ·cŠ uà w²Ã« WÄ_« sЫ ¨ÂuIë ¡ôR¼ rOKFð w qC rNà ÊU s¹cë …cðUÝ_« sЫ ¨…—UC(«Ë b:« sЫ p½ÒS ¨Ê«dLFÃ«Ë WOÒ½b*« Ô Ô Ô Æ—U ∫ ÷¬ Ó ôÆÆôÆÆUN?O ¡w?ý ô UÎCO?Ð UÎH?× WK?¹uD?ë ÊËdIë a?¹—Uð ÷ü ¨a?¹—U²Ã« s?Ä UN?LÝ« Ô Ó ÔÚ ¨WOÒÐdFë p H½ pO e¼_ ªpà Ád–√ sJÃË ¨WOÃU)« ÂU¹_UÐe²Ž√ ôË ¨WOÃU³Ã« ÂUEFÃUÐ d √ ]Ô Ò d?¼bë X?ÁUÝË ¨X?LK?ŽË ¨ XM?ÐË ¨XÄb?¼ w²?ë œ«bł_« Èu?Á pÄœ w? ŒdB?²Ý_Ë Ò Ó Ó Ô d¦ÔOÃÚË ¨Âbë «c¼ dHOK ¨pÄœ w WLzU½ ¨pÁËdŽ w WMÄUJë ÈuIë Ác¼ Ê≈ ÆUÎFOÒÞ UNà œUI½U Ô Ú Ò Æ UNKLŽ qLFðË ¨ WO½UŁ dNE²Ã ¨ÂdDC¹Ë Î Ó Ú X½U fÃb½_« ÊS øW¹uÁ WÄ√ w nOF{ wK¦Ä VÃUÞ lMB¹ «–UÄ ∫qIð ô Ó Ò Ò Ò Ú Ô rNÒMJÃË ¨nF{√ W$dHë »öÞ sÄ U¼œ«Ë— ÊUÂË ¨ÈuÁ√ U¼dBŽ vÃ≈ W³ MÃUÐ Ó Ò Ò »Ëc¹Ë ¨X½√ UNÐ V−Fð w²Ã« …uIë Ác¼ «uFMB¹ Ê√ ¨rNHF{ vKŽ «uŽUD²Ý« Ò Æ „dOžUNO ÆWÃË«b²Ä ∫‰Ëœ Ó Ô ‚dAë w Ë ¨WGÄœ√ ‚dAë w Ê≈Ë ª‰Ëœ ÂU¹_«Ë ¨»ôËœ wš√ U¹ d¼bë Ê≈ Î Ò Ï Ó Ô Ó ÓÚ Ò5OÁdý ‚dAë vÃ≈ «ËœuŽË ¨pÐU× √Ë X½√ tOÃ≈ tKLŠU ªrKFë ‚dAë hIM¹ sJÃË ¨ôUÄ ‚dAë w Ë ¨bŽ«uÝ Ò Ô Ó Ô Ú Î Ó‰UMð bÁ ¨UN½uÃUMð WÁ—Ë X Oà rJ²LNÄ Ê√ «uLKŽ«Ë ¨rN²OÐdGÐ ÊuOÐdGë e²F¹ UL ¨WÃœUFë …dO)« rJ²OÁdAÐ s¹e²FÄ Ô Î Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò ÆUN½uO×ð WÄ√ rJ²LNÄ sJÃË ¨¡«b−²Ýô«Ë WÁd Ã«Ë gGÃUÐ Ú Ô Ò Ò Ò Ò ¨wš√ U¹r?N?²?ŽUM Ë rNð—U&Ë ¨rNA¹U?F?Ä w? rNŽU{Ë√Ë ¨ÂuIë ‰«uŠ√ ”—œU ¨XÁuë sÄ U?FÝ«Ë  błË «–≈ Î Ó¨UNLKF²Mà WM (« ÊËb¹ Ícë qÁUFë bÁUMë 5FÐ dEMð Ê√ vKŽ ¨rNð«bI²FÄË rNÁöš√ sŽ Y×Ð«Ë ¨rNÝ—«bÄË Ó Ò Ò¨U¹«e*«Ë sÝU;« ô≈ «Ëd¹ rK ¨»dFë ¡UMÐ√ sÄ œö³Ã« pKð sŽ «u³²Â s¹cë ¡ôRN sJð ôË ¨UN³M−²Mà W¾O Ã«Ë Ò Î Ú Ò  ÔÆÎUMOÄ√ UÁœU ôœUŽ s ¨ÚsJÃË ¨»uOFë ô≈ «ËdB³¹ rK ¨»dGë ¡UMÐ√ sÄ ‚dAë sŽ «u³²Â s¹cë p¾ÃËQ ôË Î¨UNOKŽ tKë bLŠ«Ë ¨U¼—bÁ ·dŽU ¨ÊU1ù« WLF½ w¼ pOKŽ tKë UNLF½√ WLF½ sLŁ√ Ê√ rKŽU ¨wš√ U¹ bFÐË Ó Ú Ú Ó ] Ô Ú Ô Ó Ú  ÚÓ Ò sÄ „c?F¹Ë ¨—«d?ý_« sÄ p?LB?F¹ ¨p?O?K?Ž lKD?Ä t½√ d–«Ë ¨U?L?z«œ tKë V?Á«—Ë ¨p?F?Ä tKë d?ð tK?ë lÄ sÂË Ò Î Ó Ò ∂∂
 • 72. ÆdO)« vÃ≈ pI uÔ¹Ë ¨ÊUDOAë Ú ÓœöÐ q?šË ¨„bKÐ vÃ≈ bŽË ¨p?²F²Ä√ Âe?Š« ¨d?Dš w pÁöš√Ë pM¹œ Ê√ U?N?O? dFAð w²Ã« WE×Kë w Ë = Ú Ô Ó Ó Ú Ò  Æ‚öš_«Ë s¹bë »U¼cÐ ô≈ ¡w−¹ ô ÊU Ê≈ rKFë sÄ „b¹ iH½«Ë ¨U¼UMÐ sÄ vFMð WÐdGë  Ò Ô Ô Ó ÆtðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë pOKŽ Âö Ã«Ë ¨pÁöš√Ë pM¹œË pÓ H½ tKë Ÿœu²Ý√ Ô Ó Ó Ó qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« Î  Ó   ÆhMë ‰öš sÄ pÖ `{Ë√ ÆUFÄ »_«Ë Œ_« nÁuÄ u¼ tOš√ sÄ VðUJë nÁuÄ ÊUÂ Ô ± Ó ÓÓ  ∫WOðü«  «—U³Fë 5Ð lIð w²Ã« dIHë ‰öš sÄ WÓ Ozdë dJHë 5Ð√ Ó ≤ Æ…UO(« Âô¬ ŸULÔł ¨wš√ U¹ Ÿ«œuëÆÆÆÆÆÆW−O²Më  dNþ ULK √  Ô Æs¹dAFë o¹dÞ w X½√ËÆÆÆÆÆÆÆWOÃUJðô« UM²OÐdð W¾ODš wš√ U¹ UNMJÃË » Ò ÆWLK Ä WIOIŠ t½√ vKŽ ‰UI¹ UÄ cšQð ôÆÆÆÆÆÆÆ—u× Ä bKÐ vÃ≈ wA9 p½≈ à ] Ú ] ÆÂuIë ‰«uŠ√ ”—œ«ÆÆÆÆÆ 5½bL²Ä UNK¼√ sJ¹ Ê≈ Ò œÆpÁöš√Ë pM¹œË p H½ tKë Ÿœu²Ý√ÆÆÆÆÆÆÆÊU1ù« WLF½ w¼ pOKŽ tKë UNLF½√ WLF½ sLŁ√ Ê≈ ‡¼ Ò ∫W×O×Bë WÐUłù« ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ≥  Ó Ó ∫…—u VðUJë wšQÐ d׳ë  dÓ Ä w²Ã« WMOH Kà  bÐ √ ÆWCÄUž ÆW9UÁ ÆWO¼«“ ∫ÁUš√ Ê_ ªV¹dGë bK³Ã« pÖ w «bOŠË ÁUš√ —uBð 5Š UO H½ UHF{ VðUJë fŠ√ » Ò Î Ò ÎÒ Î Ó ÆdH ë b²F¹ rà  ÆWOB Aë ‰öI²Ý« vKŽ QAM¹ rÃ Ò Æ…d¼Uþ dOž t³¼«uÄ X½UÂ Ó ∫ÁbKÐ Ê_ ªÊ«dLŽ sÄ bK³Ã« pÖ w Èd¹ U0 ÓdN³¹ ô√ tOš√ vÃ≈ VðUJë VKÞ Ã Ô Ó ÚÔ ÆtMŽ ULKŽ qI¹ ô Î Ò ÆtMŽ U½«dLŽ qI¹ ô Ô Ò ÆÂuIë p¾ÃË√ «uLKŽ s¹cë …cðUÝ_« V$√ Ò ∫—bBÄ t½_ ªöO³Ý tOÃ≈ ŸUD²Ý« UÄ rKFë VKÞ vKŽ ÁUš√ VðUJë eHŠ Ò Î Ó œ Æ…uIë Ò Æs¹dšüUÐ ‰UBðô« ÆqLFë ∂∑
 • 73. øhMë w ¡Uł UÒ2 pÖ vKŽ ‰b¹ WOðü« dOÐUF²Ã« Í√ ÆtÝË—œ wIK¹ u¼Ë nBë w UzœU¼ VðUJë «bÐ ‡¼ Ò ^ Ò Ò Î ÆW1eFë ÍuÁ Ò ÆdzUDë sÂUÝ ÆVKIë nł«Ë  ∫©tKë VÁ«—® vMFÄ Ë ÆtLOÃUFð nÃU ð ô Æt¹b¹ lM vÃ≈ dE½« ÆW×OB½ qJÐ cšÆdOG²Ã« «cNà d¼UEÄ WŁöŁ d–√ ÆWÝ«—bë ‰öš tO rOI¹ UÄbFÐ dOG²¹ bÁ »dGë w rKFë VÃUÞ Ê√ VðUJë d– ¥ Ò Ú Ô ] ÓÓ Ò ÆW dF*« VKÞ sŽ v½«u²¹ ô√Ë ¨WK²<« ¡«u¼_« sŽ lHðd¹ Ê√ V−¹ ¡d*« Ê√ vKŽ hMë sÄ ‰U¦0 wð¬ Ò Ò Ò µ ∫UL¼d–√¨Íœ—uë sЫ ‰uIÐ vMF*« YOŠ sÄ ÊU²NO³ý ÊUð—U³Ž ”—bë w  œ—Ë Ò  Ó ∂ Æq?B??Š b??Á U??Ä v??²? H?ë Ôq?? √ U??L? ½≈ Ó Ó Ò «b?? Ð√ w?? K? ?B? ? Ë w?? K? √ q?? I? ð ô Ú øt¹√— vKŽ qOÃb²Kà UNÁUÝ w²Ã« Z−(« UÄ ¨‰Òb³²¹ Ê√ sJ1 »dFë ‰UŠ Ê√ ÁUš√ lMI¹ Ê√ VðUJë ‰ËUŠ Ô Ô ∑øtOKŽ ÁUA ¹ ÊU Ícë UL ¨t²ÒOÁdAÐ «e²FÄ t²Ý«—œ ¡UN²½« bFÐ ‚dAë vÃ≈ œuF¹ Ê√ ÁUš√ VðUJë i×¹ Ò Ò ∏ ÆULNMÄ q nÁuÄ `{Ë√ ÆrKFKà U³KÞ »dGë vÃ≈ s¹b «uë W³KDë sÄ 5²¾ 5Ð VðUJë qÐUÁ Ò Î π ÆpÖ sOÐ√¨»dGë  UFL²−Ä vÃ≈ tðdE½ w UOŽu{uÄ VðUJë ÊU ±∞ Ò ÎÒÆUNO  œ—Ë `zUB½ fLš d–√ ¨tðUOŠ w ÈËbł  «– …d³š VðUJë WÃUÝ— sÄ bOH¹ Ê√ ∆—UIë lOD² ¹ ±± Î Ô ∫qKŽ√ ±≤ Ò Æ…—u× Ä WÝ«—bKà UNOÃ≈ Áuš√ V¼– w²Ã« œö³Ã« Ê√ VðUJë d– √ Ò ÆrKFë vKŽ ÊUÄbIÄ ‚öš_«Ë s¹bë Ê√ VðUJë Èd¹ » ÓÒ Òø©ÊuÁdA² *« ¨WOÐdFë WÄ_« ¨s¹bë¨wÐdFë w{U*« ¨»dGë®∫wðQ¹ U2 q sÄ WÃUÝdë VðU nÁuÄ UÄ ±≥ Ò Ò Ò > ‰UOŠ WCЫ— WL Hë …dšU³Ã« È—√Ë ¨qOŠdë ·“Q¹Ë ¨dÄ_« oIײ¹ bJ¹ rà sJÃË ÆÆò ∫VðUJë ‰uI¹ ±¥ Ó ÒqOKë q¦Ä ÓœuÝ√ ¡UCHë w b²1 Ícë qzUNë d׳ë «c¼ vKŽ ÍdE½ wIÃ√Ë ¨_ú²ðË U¼—«u½√ lD ð ¡UMO*« Ò Æ «—U³Fë Ác¼ w  UÂd(«Ë Ê«uÃ_« sÄ «bÐ UÄ d–√ Æå¡UL ë tO VOGð Ë√ ¨¡UL ë w VOG¹ v²Š ∂∏
 • 74. ∫WÃUÝdë »uKÝ√ w Ëb³¹ ±µ Æ»UMÞù«Ë “U−¹ù« 5Ð jÝu²Ã« Ò Ã Æ»UMÞ≈ » Æ“U−¹≈ √ ∫sŽ «dO³Fð …dI q qN² Ä w ©wš√® WEHà VðUJë —d ±∂ Î = Ò ÓÓ Ò  Æt×zUB½ bOÂQð w t²³ž— » ]Ó Ó ÆÁU¹≈ t²³×Ä √ ÆWÝ«—bë vKŽ Áuš√ dÐU¦¹ Ê√ vKŽ t dŠ à ∫ÍuGà V¹—bð Ò ∫wðQ¹ ULO jš UN²% WLK q VB½ V³Ý d–√ Ò ÆåU¹œUŽ UŽ«œË p²ŽœËò ÎÒ Î Ò ÆåΫb¹d ΫbOŠË Êü« pKÒO ð√ w½√ Í—œ√ wÒMJÃËò Ó ÆåjÁ ÁbŠË d U ¹ rÃË ¨WKOà tK¼√ sŽ VG¹ rÃËò ^ Æå…d¹UGÄ W UI¦Ã …UŽœ ÊËœuF¹Ëò ∫WOzöÄ≈ …bzU¨Q?³?½√ ∫q?¦?Ä U?N?K?³?Á U?Ä W?Âd?Š f?M?ł s?Ä W?K?Ž ·d?Š v?K?Ž W? d?D²*« …eLNë V²Jð ∫W dD²*« …eLNë ≠√ Æ¡wý ¨¡qÄ ¨¡VŽ ¨ ¡Ídł ∫q¦Ä ¨dD ë vKŽ X³²Â UMÂUÝ UNK³Á UÄ ÊU ÊS ¨ƒd−¹¨T³M¹ ÎW?Áu?³? ?Ä …e?L?NÐ WÄu² Ä WLK Ë√ ¨©Q³½® q¦Ä nÃ√ vKŽ …eLNÐ WÄu² Ä WLK VBMë s¹uMð o( «–≈ ≠»Æ¡U³½√ XFLÝË ¨Q³½ XFLÝ ∫‰uIð ¨nÃ√ tI×Kð Ê√ ÊËœ …dýU³Ä …eLNë vKŽ s¹uM²Ã« rÝ— nÃ_UÐ Î Î dO³F²Ã« ÆWO½«ušù« WÃUÝdë sŽ t²LKFð UÄ «dÂc² Ä ¨o¹b vÃ≈ WÃUÝ— V²Â√ Ò Î ∂π
 • 75. √ ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ Æg¹Ë—œ œuL×Ä vÃ≈ rÝUIë `OLÝ sÄ WÃUÝ— ªbFÐË ¨pðUÁË√ tKë bFÝ√ ¨œuL×Ä wš√Æ”Q?O?ÃUÐ dOJH²Ã« œd−Ä ¨dOJH²Ã« b¹—√ ôË ¨ö?O?³Ý WŠ«dKà bł√ ô ¨bOMŽË VFð ¨wI¹b U¹ VFð wM½S ÎÎ «—UBŠ …d U×Ä …d UMë w²Ã«ež Ê≈ øpÖ ‰uÁ√ Ê–≈ sLK ¨Œ«dBë w W×ÄUł W³ž— VN½ wM½≈ pà qÁ√ rà Ê≈Ë ÆwI¹b U¹ WE¼UÐ wŠË—Ë ¨ÎUI³DÄb uë ¡UCŽ√ UMðuš≈ œUŽË ¨W¹UGKà WI uÄ ©UOÂU uKÝuJOAð® vÃ≈ »dFë »U²Jë œU%« b Ë WKŠ— X½U bIÃUMOKŽ wIÐË Æ¡UDFë WF²ÄË “U$ù« ÕdHÐ öI¦Ä dšü« u¼ œUŽ UJO−KÐ vÃ≈ U½b Ë Ê√ UL ¨…œUF ë sÄ dO Ë bOBÐ ÎvÝ—√ bÁ œU%ô« «c¼ ÊuJ¹ bFÐ ULO Ë ¨◊ËdAë UMà d «u²ð 5Š pÖ qFHMÝË ¨…bO²Fë UM²K−Ä —«b ≈ dýU³½ Ê√Î U½UOŠ√ wà qO ¹Ë ¨bFÐ tKÁ√ rà UÄ ‰uÁ_ ªWOB Aë wÄuL¼ W½u²¹“ vÃ≈ ¡w √ Ê√ wIŠ sÄ `³B¹Ë ¨WMO²*« t Ý√ Æ—c¹ ôË wI³¹ ô —U−H½« vKŽ pýuÄ wM½√Ë ¨wðUOŠ WKOÞ U¾Oý qÁ√ rà wM½√ Ô ÎU?N?ëò ”U?¹—u²Ý« W¹«Ë— …¡«dÁ sÄ Êü« Xžd bIà øÂU¹_« Ác¼ w √dIð «–UL ¨…¡«dIKà XÁË p¹bà ÊU Ê≈bI qÐUI*UÐË Æ«dO¦Â UNzdL²Ý√ rà pÃcà ¨U²×½ qłdë UN²×½ bIà ƔU*« sÄ WIO½√ WFDIÐ t³ý√ UN½≈ Æåu²¹œUš Î Ú ÎUNO UÄ —bIÐ dFAë sÄ UNO Ë ÆUIŠ rOEŽ qLŽ UN½≈ ÆåqŠUMë bOLOÄò ‰UL —UýU¹ W¹«ËdÐ UNK³Á XF²L²Ý« XM ΠƩ·uðUL²¹«®Ë ©eO—UÄ®Ë ©fO«e²½«“U® ‰ULŽQÐ wMðd– bÁË W¹«Ëdë sĨd?FAë sÄ U?½«u?¹œ f?*√ Ê√ l?O?D?²Ý√ ô WÞU ³Ð ÆdFAë …¡«dÁ sŽ ÂU¹_« Ác¼ w Íe−Ž pMŽ wHš√ ôË Î Æ…dÐUŽ WO{dŽ WÃU(« Ác¼ ÊuJð Ê√ uł—√ËÎ «d?Ä√ d?H? ?ë X?K?F?ł ·Ëd?þ  QA½ bI w²OŠU½ sÄ UÄ√ Ærz«œ dHÝ vKŽ ‰eð rà pKFà ødH ë sŽ «–UÄ˨WOÐdGë UO½U*√Ë ¨…bײ*«  U¹ôuÃ«Ë ¨UOëd²Ý√Ë ¨bMNë vÃ≈  «uŽœ qOłQðË —«c²Žô« vÃ≈ w½dD{« U2 ¨«dO Ž Î ÆUO½UÄË—Ë ¨ÊU½uOÃ«Ë ¨«d²J½≈Ë`?ÃU?I?*« e?¹e?F?ë b?³Ž —u²Âbë dŽUAë UMI¹b …uŽœ WO³Kð wN ¨UNÐ ÂuÁ√ Ê√ U?I?Š v?M9√ XM w²Ã« WLN*« UÄ√ Î ÆUM³Fý W{UH²½« rŽbà ¡UFM w »dFë 5HI¦*« …Ëb½ w W—UALKà ∑∞
 • 76. w dzUÞ q¦Ä  uÄ√ Ê√ wKŽ ÊuJOÝ q¼Ë ødO³Jë wMÞË …—U¹“ ÂdŠ√ v²Ä vÃ≈ øwš√ U¹ Ác¼ w¼ WL Á W¹√Ë Ò ÔÊ√ Ê«bI²F¹ 5ŠUMł vKŽ ÎUIO{ UBHÁ ¨t²ÐUŠ— vKŽ qE¹ t½√ ô≈ ¨rÃUFë «c¼ w «dO¦Â ÂuŠ√ wM½√ `O× øhHÁ Î Î °°…dÄUFë wÃU)« lÐdë ¡ULÝ w¼ …dOš_«Ë vÃË_«Ë WOIOI(« UL¼¡ULÝ«—«b?ł f?LKð Ê√Ë ¨wM1 qHÞ dFý VŽ«bð Ê√ „uł—Q ¨…ËbMë Ác¼ w „—UAð Ê√ X½√ pà iOÁ «–≈ UÄ√Î Ò °„UM¼ sÄ rJOš√ b¹ Ác¼ ∫‰uIð Ê√Ë ¨…d−ýË …c U½ vKŽ XÐdð Ê√Ë ¨¡UFM sÄ °„UM¼ sÄ rJOš√ VKÁ «c¼ ∫rNà qÁË ¨UMÝU½Ë UMðuš≈ ` U Ë ÔrÝUIë `OLÝ Øg¹Ë—œ œuL×Ä ∫qzUÝdëUHOŠ ¨p ÐdŽ —«œÂ±ππ∞ WMÝ ¨≤◊ ∑±
 • 77. W½«uŽ sÐ dAÐ ≤± ©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈® hMë Íb¹ 5Ð Ò»U−Žù« «c¼ sŽ Ô¡«dFAë Ôd³F¹Ë ¨d¹bI²Ã«Ë »U−Žù« oײ ¹ UÄ a¹—U²Ã« oLŽ w b²L*« ÍdFAë UMŁ«dð w Ò Ó ^ Ó Ò Ò ]   Î ÌÀb?ײðË ¨WO UIÃ«Ë d×³Ã«Ë Ê“u?ë w UNKŁU9 …bOBÁ …b?OBIÐ V−F*« d?ŽUAë rEM¹ Ê√ UNMÄ ¨…œb?F²Ä qzUÝuÐ Ô Ô Ó ÒvL ¹ UÄ «c¼Ë ¨qO _« dŽUAë vKŽ tÁuHð U0—Ë ¨W¹dFAë tð—bÁ UNÃöš sÄ dŽUAë dNE¹ ¨tð«– Ÿu{u*« sŽ Ò Ô  ÓÒ Ó Ô Ô Ô Æ© U{—UF*« dFý® wÐdFë UMÐœ√ ww  œ—Ë ¨WÒOŁ«dð …bOBIÐ dÒŁQð bÁ ©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈® d UF*« dŽUAë Ê√ b$ ¨UM¹b¹√ 5Ð w²Ã« …bOBIë w Ë Ô Ó Ó ] Ô Ò ÌÒ ] Ó Ò ¨WOÃUOš WO?B ý sŽ ÊUðbOBIë ÀbײðË ÆUN{—UF ¨Òw?½«c?LNë ÊUÄeë l¹bÐ qCHë wÐ_ ©W¹dA³Ã« WÄUI*«®¨U?Ä«bIÄ UŽU−ý U?Ý—U? ÁdI lÄ ÊU tM?JÃË ¨tÄuÁ w U?ÂuKF «d?O?I? QA½ Ícë ¨W½«uŽ sÐ dAÐ WO?B ý w¼ Î Î Î Ò] Î Î Òn?Ã√ ¨UOÃUž «dNÄ VKÞ rŁ ¨i? — t]LŽ sJÃË ¨sOIzU ‰ULłË Ìs? Š  «– X½U w²Ã« WLÞU tL?Ž WMЫ VDšÓ Î Ó ] ÚÓ  Ó Ó Ó Ò ¨d?ÞU<UÐ ÏW¾OKÄ W?Ž«eš WKO³Á vÃ≈ o¹dDë ]Ê√ r?KF¹ ÊU t½_ ªtOš√ sЫ sÄ h?K? ²¹ wJêWŽ«eš ‚u½ sÄ ÌWÁU½ Ó ÒÓ Ó ÒV¼–Ë ¨tHOÝ V× Ë ¨Áœ«uł ÏdAÐ vD²ÄU ¨ÊUF−Aë UNÐUN¹ WLOEŽ WOŠ UNO Ë ¨tJ² ”UMë vA ¹ bÝ√ UNO Ï Ô] Ô ÏvÃ≈ ÎWÃUÝ— bÝ_« ÂbÐ tBOLÁ vKŽ V²ÂË ¨tK²ÁË dAÐ tMÄ sJ9Ë ¨Á“—UÐË bÝ_« wIK ¨tLŽ WMÐô «dNÄ VK−OÃ Ï Ó Ò Î Ó ∫UNO ‰uI¹ tLŽ WMЫ Ò «d?? A? ?Ð „U?? š√ d?? Ðe?? N? ?ë v?? Áô b?? ÁË Ô ÌX??³??š s??D? ³? Ð  b??N? ý u??à r??ÞU?? √ ÚÓ Ó…]bŽ ÌdAÐ q²Á W d tà ÕuKðË ¨Á“—U³¹ ¨”Q³Ã« b¹bý r¦KÄ qDÐ pÖ bFÐ tà dNE¹Ë ¨UNK²I¹Ë vF _« vIK¹Ë  Ô Ô Ï Ò ÏÏdAÐ ÃËe¹ ÊQÐ W¹dFAë WBIë wN²MðË ¨W½«uŽ sÐ dAÐ sЫ u¼ r¦K*« qD³Ã« «c¼ Ê√ dNEOà ¨qFH¹ rà tMJà ¨ «dÄ Ò Ô Ò Ò Ó Ó Ò Ó Ò Ò ÆU¼dNÄ qł√ sÄ dÞUš w²Ã« WLÞU sÄ tMЫ ÓdAÐ VKG²¹ UNO Ë ¨bÝ_«Ë ÌdAÐ 5Ð X9 w?²Ã« …“—U³*« —uB¹ wBBIë dFAë sÄ UM¹b¹√ 5Ð Ícë hMëËÏ Ò Ò Ò Ò Ò ÆtK²I¹Ë bÝ_« vKŽ ÔWKŠ— ¡UMŁ√¨Â±π∞≥ ÂUŽ WOÃULAë UJ¹dÄ√ w bÃË ¨ÊUM³Ã sÄ d UFÄ wÐdŽ dŽUý WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈ dŽUAÃ«Ë Ò Ô Òs¹Ë«Ëbë sÄ W?ŽuL−Ä tà ¨…—uDMOŽ WÝ—bÄ w rK?FðË ¨WKOL« WFO³Dë Y?OŠ ÊUM³Ã w ‘UŽ ¨„UM¼ t¹bëuÃ Ï Ó Ò Ô Ô Æ±π¥∑ ÂUŽ w uð ÆU¼dOžË ¨…—U¦OIÃ«Ë ¨VKIë ¡«b½Ë ¨¡«uKž ∫UNMÄ W¹dFAë Ò ∑≤
 • 78. W½«uŽ sÐ dAÐ ©d «uë® ÆWO½U¹dÝ w¼Ë ¨”UMë ∫ uÝUMë Ò Ú Ó  Ò Ó  Ô Ú «—b??Á  u??ÝU??M?? ë w?? p?? M? Ä l??Ó —_ Ú Ò Ì Ú ÓÚ Ó Ô Ó «d?? ?A?? ?Ð Ê≈ ød?? A?? ?Ð —b?? ?Á q?? ?N?? ?−? ?ð√ Ó l?L?« l?L?ł w¼Ë ¨‰UL« ∫d?ŽUÐ_« «d?? ÓI??Ä ·d?? F? ¹ r?? à n?? N? J? ë d?? O? žË Ò Ó Ú Ó Ó Ó Í—«d?? ?³?? ?ë w?? d?? ŽU?? ?Ð_« 5?? ?Ð U?? L?? ?½ Ó Ó  Ó Ó Ó Ó ÆdOF³Kà ÆWłUŠ ∫dÞË Ú Î Ó Ó  Ú ÓÓ Ó «d?? ? ?Ä√Ë «d?? ? ?ÞË t?? ? ?Ð  —e?? ? ?Š b?? ? ?ÁË Ó Ú ÓÓ Ï Ó Î Ú Ó Âu?? ? ¹  «– “u?? ? ?−? ? ? Ž «d?? ? ?A? ? ? Ð  √— Èd?? Š√ ·U?? O? ?C? *« p??L?? Ž W?? M?? ÐU??ÐË Ó Ó Ò Ó Ó Ì ”Ëd?Ž s?Ž Y?×?³?ð X??½√ ∫X?ÃU?I? Ó Ô Ó Ó Ú Èd??A?Ð s?? ? (« w?? U??N?½≈ ∫X??ÃU??I?Ó Ó Ô Ô Ò Ú Ó øs?Ú ?Š  «– w?¼ q?¼Ë ∫U?N?à ‰U?I Ì Ô Ô Ó Ó Ú  «Òd?? ? ? ?1 Ê√ t?? ? ? O? ? ? ? —b?? ? ? ³? ? ? ?ë v?? ? ? M?? ? ? 9 Ô Ò t?? ? M? ? Ä q?? ? O? ? K?? ?ë ÊQ?? ?  d?? ?F? ? ý U?? ? N? ? Ã Ó Ò ] Ï Ó ÆŸdÝ√ ∫nš Ò «d?? ?ł“ t?? ?M? ? Ä v?? Áö?? ¨ t?? ?H? ? ýU?? ÂË Ú Ó Ô Ô Î Ú Ó Ó ôc?? ?ł Ê«u?? ? A?? ?½ t?? ? L?? ?F?? ?à n?? ? ? ? Ó Ú Ó Ò Ó Òs??J? ?ð X?½U? W?O??Ðd??Ž W?K?O?³?Á ∫W??Ž«e?š Ò «d?? N?? Ä p?? M? ?Ä W?? Ž«e?? š s?? Ä w?? M? K?? ½√‰U?L?Aë vÃ≈ XK%—« ¨sLOë Ú Ó Ó Ó Ó Ô Ú Î Ú Ó Ó U?? ?L? ?N?? ý X?? ?M? ? U?? Ä «–≈ ∫t?? à ‰U?? ÁË Ô Ó Æ»—QÄ ÒbÝ ŸÒbBð dŁ≈ «d?? ? J?? ? ?¹ v?? ? ?²?? ? Š Ád?? ? ?N?? ? Ä Ãd?? ? ?Ý√Ë Ò Ô Ò ÔÓ Ú Ô Ó  t?? ? O? ? ? w?? ? Ðd?? ? F?? ? ë …—u?? ? Ý X?? ? ÒÐb?? ? = Ó Ó ÔÓ Ú Ó Ú ÆVCžË …bŠ ∫…—uÝ Ò Ú Ó ÆlÞUIë nO ë ∫“«d« Ô «d??L??ł t?? M? Ä ÔY??H??M? ¹  u??*« V?? O? N??Ã Ú Ó Ô Ô Ó Ú Ó Ô  Ó «“«d?? ? ł t?? ?²? ? ÃU?? ? L? ? Š w?? ? ÓV?? ? M?? ?łË Î Ó Ô  Ó Ò Ó   Ó  «d?? ²? ?Ý t?? O? ?K?? Ž r?? ?O? ?×? ?« s?? Ä ÊQ?? Â Ó ] Î U?? ? ? ³? ? ? O? ? ? ¼— «Îb?? ? ?Ðd?? ? ? Ä u?? ? ?« ÊU?? ? ?ÂË Ó Ò ÓÚ Ô Ò Ó Ó Èd?? Â– ·u??O?? Þ t?? ðd?? ÄU?? Ý U?? M? ?O? ŠË Ú Ô Ô Ô Ô ÚÓ Ó Î Ó Î U?? M? ?O? Š »U?? G? ë n?? O? ?H? Š Ád?? ÄU??Ó ? ?  Ô Ó Ô Ó «d?? ?A?? ½ ‰U?? ?Äü« v?? ?K? ?Ž U?? ¼d?? A?? ?M? ?¹Ë Ú Ó Ô Ô Ó Î ÒÓ Ú ÓÔ Ú  U?? O??Þ b?? O? ?³? ?ë Íu??D??¹ d?? A??Ð U?? L? ?O? Ë «d?? F? ?A? ?Á«Ë r?? −? Š√Ë v?? Äœ œu?? L? ł Ò Ó Î Ô Ô Ô Á«d?? ? ?²?? ? ?Ž«Ë q?? ? ?H? ? ?ł√ d?? ? ?N?? ? ?*U?? ? ?Ð «–≈ Ô Ó Ó Ú  Ú Ô ÚÓ  «d?? ?Ðe?? ?¼ U?? ? ¼U?? ?¹U?? ?M? ? Ł w?? ? d?? ?B?? ?ÐQ?? ? Ó Ó   t?? ¹d?? þU?? ½ w?? łU?? ¹b?? ë w?? b?? L? ?žQ?? ] «d?? N? Ä  d??I??Ž ∫‰U??I? W??F? A? F? A??Ä Ô Ó Ô Ï Ó Ô  Ú Ó Ó Ú Ô t?? O?? ?²?? K?? ?I?? Ä s?? ?Ä …u?? ?A? ?½ ÚX?? {U?? ? Ë Ï Ó Ó ÆULzUÁ X³Ł ∫«cł Î Ò  Ú «d?? ?H?? ?ð s?? à Óp?? ?½S?? X?? ?³?? Ł« ∫‰U?? ?ÁË ] Ú Ô Ó ÈËd?*« n?O?Ò ?ë v?C?²½« «c?ł 5?ŠË Ò Ó Ô Ó ∑≥
 • 79. «d?? Ó ^Y?? G? ?ë »U?? Ðc?? ?ë p?? Ð d?? B?? ¹ Ò Ô Ò Ó ] Ó Ò Ô Ó Ì Ô v?? ²?? Š Y?? O? ?à U?? ¹ l?? ł«d?? Ð X?? ? ?K? ? Ò Ô  Ó Èd?? ?Ó ? ? ð «b?? ?Ý√ U?? ?L? ? ¼ö?? ? ÊU?? ?J? ? ÓÎ Ó  t?? ? O? ? —U?? ? B? ? Ð_« X?? ? ³? ? ¦? ? Ä Âb?? ? Á√Ë  Ó Ô ÓÓ Ú Æ·U ¹Ë ŸeH¹ ∫‚dH¹ Ú Ô  Ó «d?? ?H?? ?þ V?? ?ÚŁu?? ?K? ? à …—U?? ?ð j?? ?Ô ? ? ³?? ?¹Ë Î Ô Ú Ó Î Ú Î Ô Ú «—u??Þ t?? M?? Ä Ô‚d?? H?? ¹ Y?? O? ?K? ?ë ÊU?? ÂË Ó Ú Ó Ô Ó Ú Ó Î Ú Ó  Ô Ô  Ó Ô «d?? ? ?ðËË U?? ? ?F? ? ?H?? ? ý t?? ? ?Ð t?? ? ?H?? ? ý«d?? ? ?¹ Ï Ô Ó Ï Ó Ó »u?? C?? ?ž V?? N?? ?à t?? ?þU?? ×? ?Ã√ w?? ? Ë Ú ÆwKG¹ ∫gM¹ ^ ÆtL ∫tÁbý «d?? ?Š√ U?? ?ÓL?? ?L? ? Š Á—b?? ?Ó Y?? ?H?? ?M? ? ¹Ë Ò Ó Î ÔÔ Ô Ô Ó —Ëd?? ? Š b?? ? Г t?? ? Áb?? ? A? ? Ð g?? ? M?? ? ‡? ? ?¹ Ï Ô Ó Ï ÓÓ  ^ Æ—UŠ ∫—ËdŠ Ò «Òd?? ?ý q?? ?O? ? K?? ?ë ‚«Ë— w?? ? d?? ?Ò−?? ?H?? ?ð  Ò  Ô Ó Ó Ó Ÿ«d??  U?? ?O? ? ½b?? ÃU?? »U?? ?G? ?ë Z?? ?{Ë Ï Ô Ò Ó ÆVzcÃUÐ q¦9 ∫»√cð ] Ó «d?? ?ÔŠ ÊU?? ?  d?? ?H?? ?M? ? C?? ?G?? ?Ã«Ë »√c?? ?ð Ò Ô Ó Ó Ó Ó ] Ó Î U?? ? ?ÝQ?? ? Ð t?? ? ?M? ? ? Ä a?? ? Ý—√ Á¬— 5?? ? ?ŠË Ô Ó Ó Ú Ô ÓÆbÝ_« ¡ULÝ√ sÄ ∫ÂUždCÃ«Ë dHMCGë «d?? ?A?? ? ÓŽ Ÿö?? ? {_« s?? ?Ä t?? ? à b?? ?I?? ? Ú Ú Ô ] Ó  Ú Ó Ó Ô Ó Ô Ô Ô Ú Ó Ó t?? O?? ?K?? Ž t?? ?K?? B?? ?M? ?Ä d?? ?A?? Ð o?? ?K?? Þ√Ë «d??−?? Ó —«b?? ÂU?? ? (« q??O? K?? ë v??K? Ž Ú Ó Ô  Ò v?? ? I? ? ?ÃQ?? ? t?? ? ð—u?? ? Ł Êu?? ? J? ? ë —U?? ? ŁË Ô ÓÓ Ú Ó Ô Ó Æ»u³B*« ∫‚«dN*« «d?? L?? š ‚«d?? N? *« Âb?? ë »d??ý r?? ÂË Ô Ò Ó  Ó Ú  Ú = Ô Ó Ó Ó Î«d??A??Ð ÂU??žd?? C??ë b??N?? A? Ä d??J? Ý√Ë Ú «d?? F?? ?ý ‰u?? ?K?? D?? ?*« Âb?? ?ÃU?? Ð t?? ?O?? K?? ?Ž Ú  Ô Ú Ó ] Ú Ó v?? ?K?? ? Ä√Ë t?? ?M?? ?Ž t?? ? B?? ?O? ? L? ? Á b?? ? I?? ?Ó Ó Ú Ô Ú Ô Ó Ó ] Ó  Ô Ó  «d?? A? ?Ð „U?? š√ d?? Ðe?? ?N?? ë v?? Áô b?? ÁË Ì Ó  Ú Ó Ú Ó  X??³? š s??D? ³? Ð  b?? N? ý u??à r??ÞU?? √ qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ø ‰Ë_« XO³Ã« w VÞU<« sÄ Ò ± ø W½«uŽ sÐ dAÐ vÐdð s¹√ Ò ≤ ø WKOLł rŽ WMЫ tà Ê√ lLÝ UÄbMŽ dAÐ nÁuÄ UÄ > ] ≥ ø t²MЫ b¹ dAÐ VKÞ UÄbMŽ rFë nÁuÄ ÊU «–UÄ Ò ¥ Æ UL¼d–√ ¨ ÊU¾Oý ÁdÄUÝ WÐUGë w dAÐ —UÝ UÄbMŽ µ Æ ULN×{Ë√ ¨ ÊU²CÁUM²Ä qF U𜗠t½UBŠË dA³Ã ÊU öOà bÝ_« dNþ UÄbMŽ Ò Î ∂ ∑¥
 • 80. Æ pÖ vKŽ ‰b¹ Ícë XO³Ã« œbŠ√ ¨ bÝ_« q²I¹ Ê√ dAÐ ŸUD²Ý« ^ Ò Ô Ï ∑ ø bÝ_« q²Á UÄbMŽ dAÐ qF «–UÄ ∏ ∫wðQ¹ U2 WO×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ Ò π ∫ …bOBIë Ác¼ w WBIë √ Ò ÆWÒ¹—uDÝ√ ≠≥ ÆWOFÁ«Ë ≠≤ Ò ÆWOÃUOš ≠± Ò ∫ t³ Â√ UÒ2 dŽUÐ_« 5Ð ¡«d×Bë w W½«uŽ sÐ dAÐ vÐdð » Ò ÆWIHAÃ«Ë VKIë WÁ— ≠≥ Ò ÆÂRKë ≠≤ Æ …uIÃ«Ë WŽU−Aë ≠± Ò ∫ wMFð åt¹dþU½ włU¹bë w bLžQ ò à ÆÎU¾Oý tO Èd¹ ô UJÃUŠ ÂöEë ÊU ≠≤ ÆÂöEë w tHOÝ q²Ý« ≠± Æ pÃUM¼ UÄ ÈdOà ÂöEë w …bAÐ ÁdE½ e— ≠≥ Ò  ∫ w¼ å ÈdŠ√ ·UOC*« pLŽ WMÐUÐËò tÃuÁ w ·UOC*« WLKÂ Ò œ Æ —bBÄ ≠≥ ÆWGÃU³Ä WGO ≠≤ ÆqŽU rÝ« ≠± ∫ vKŽ tO …œU¹eë ‰bð Ícë ©bЗ«® qFHë sÄ qŽU rÝ« å «ÎbÐdÄò ‡¼ ^ ] Ò Æ VKDë ≠≥ ÆnKJ²Ã« ≠≤ Ò ÆWGÃU³*«Ë …uIë ≠± Ò ∫ u¼ åø dAÐ —bÁ qN&√ò ∫tÃuÁ w ÂUNH²Ýöà wžö³Ã« vMF*« Ë Ò Æ —UJM²Ýô« ≠≥ ÆwIOI(« ÂUNH²Ýô«≠≤ Ò ÆwHMë ≠± ∫å«dðËË UFHýò tÃuÁ w Ú Ó Î “ Æ l−Ý ≠≥ Æ‚U³Þ ≠≤ Æ”UMł ≠± ∫ XO³Ã« «c¼ w ¨©r®WLK å«dLš ‚«dN*« Âbë »dý rÂËò ∫ tÃuÁ w Õ ÆpÖ dOž≠≥ ÆW¹d³š ≠≤ Ò ÆWOÄUNH²Ý« ≠± Ò UOÐ_« œbŠ√ ¨ Èdš√ WNł sÄ bÝ_«Ë tÒLŽË “u−FÃ«Ë ¨WNł sÄ W½«uŽ sÐ dAÐ 5Ð —«uŠ …bOBIë w Ò  Ï ±∞ Æ pÖ vKŽ ‰bð w²Ã« Ò^ ∫wðQ¹ UÄ UNMÄ Ãd ²Ý√Ë ¨…bOBIë vÃ≈ œuŽ√ ±± Æ nO ë vKŽ ‰bð w²Ã« ¡ULÝ_« ^ √ Æ bÝ_« vKŽ ‰bð w²Ã« ¡ULÝ_« » Ò^ ∑µ
 • 81. ¨  u?B?Ã«Ë ¨W?Âd(«Ë ¨Àb(« WŽdÝË ¨ W¹u?O?(«Ë ◊U?A?M?ÃUÐ i³Mð WŠuà —u?Bð ©≤∂≠±≤®  U?OÐ_« ±≤ Ò Ò Æ UNO WÂd(« ×bð UMO³Ä ¨ pÖ vKŽ ‰bð w²Ã« ‰UF _« Ãd ²Ý√ Ò Ò ^ ∫ wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{Ë√ ±≥ Ò «d?? ? ? ?1 Ê√ t?? ? ? O? ? ? ? —b?? ? ? ³? ? ? ?ë v?? ? ? M?? ? ? 9 Ò Ú Ô Ò  Ó Ò ] t?? ?M? ?Ä q?? O? ?K?? ?ë ÊQ??  d?? ?F? ?ý U?? ?N? ?Ã Ï Ó √ Ú Ô Ô Ô Ó Ú Ó Ô  Ó «d??L??Ół t?? M? Ä Y??H??M? ¹  u??*« V?? O? N??Ã Ó Ô  Ó  «“«d?? ł t?? ²? ?ÃU?? ?L? ?Š w?? V?? ?M?? łË Ó Ò Ó »   «d?? ²? ?Ý t?? O? ?ÓK?? Ž r?? ?O? ?×? ?« s?? Ä ÊQ??   Ó ] ÎU?? ? ³? ? ?O? ? ?¼— «Îb?? ? Ðd?? ? Ä u?? ? « ÊU?? ? ÂË Ó Ò ÓÚ Ô Ò Ó Ó Ã «d??−?? Ó —«b?? ÓÂU?? ? (« q??O? K?? ë v??K? Ž Ú Ô  Ò v?? ?I? ? ÃQ?? t?? ?ð—u?? Ł Êu?? ?J? ?ë —U?? ?ŁË Ô ÓÓ Ú Ó Ô Ó œ ∫WOðü«  UOÐ_« w …“—U³*« ¡UMŁ√ bÝúà dŽUAë UNLÝ— w²Ã« …—uBë `ÄöÄ `{Ë√ ±¥ Ò Ú Ô  Ó «d?? ?H?? ?þ V?? ? ÚŁu?? ?K? ? à …—U?? ?ð j?? ? Ô ? ? ³?? ?¹Ë Î Ô Ú Ó Î Ú Î Ô Ú Ô Ó Ú ÓÔ «—u??Þ t??M??Ä ‚d??H??¹ Y?? O? K? ë ÊU??ÂË Ó  Ó Î Ú Ó  Ô Ô  Ó Ô «d?? ? ÚðËË U?? ? ?F? ? ? H?? ? ?ý t?? ? ?Ð t?? ? ?H?? ? ?ý«d?? ? ?¹ Ï Ô Ó Ï Ó Ó »u?? C??ž V?? N?? à t?? þU??×? Ã√ w?? Ë Ú «d?? ?Š√ ÎU?? ?ÓL?? ? L? ? Š Á—b?? ?Ó ÔY?? ?H?? ? M? ? ¹Ë Ò Ó ÔÔ Ô Ó Ï Ô Ó Ï ÓÓ  ^  —Ëd?? ?Š b?? ?Г t?? ?Áb?? ?A? ? Ð g?? ?M?? ?‡? ? ¹ ∫wðQ¹ ULŽ VOł√ pÖ ¡u{ w ¨tIOI% vÃ≈ dŽUAë vFÝ Ícë ·bNë WLÞU q¦9 ±µ Òø·bNë oOI%Ë ¨Àb(« lM w r¦K*«Ë ¨vF _«Ë ¨bÝ_«Ë¨rFÃ«Ë ¨“u−Fë ∫sÄ q —Ëœ UÄ Ò Ò > √ ørÒ¦K*« ”—UHë ÂUÄ√ «ełUŽ t uÁËË ¨bÝ_«Ë vF _« vKŽ dAÐ —UB²½« WÃôœ UÄ » Î Ì øåsÐô«ò r¦K*« ”—UHÃUÐ åWLÞU ò rFë WMЫ Z¹Ëeð WÃôœ UÄ Ã Ò Ò ∫wðQ¹ U2 XOÐ q VÝUM¹ UÄ WOðü« nÞ«uFë sÄ —U²š√ ±∂ Ò ]¨WO?L?(«Ë …u? ?M?ë ¨dJ*«Ë ÂRKë ¨rFë WMЫ V?Š¨ÕU?O?ð—ô«Ë d?BMë …ËöŠ¨rOLB²Ã«Ë …œ«—ù« ¨·u)« Ò Ò Æ5M(«Ë ‚uAë ¨»U−Žù«Ë d¹bI²Ã« «—b?? Á  u?? ÝU??ÒM?? ë w?? p?? M? Ä l?? Ó —_ Ú Ó Ó Ô Ú «d?? A?? Ð Ê≈ ød?? A?? ?Ð —b?? Á q?? N?? −? ?ð√ Ú Ò Ì Ú Ú Ó Ô Ó Ó «d?? ?ł“ t?? ?M? ? Ä v?? ?Áö?? ? ¨ t?? ?H? ? ýU?? ?ÂË Ú Ó Ô Ô Îôc?? ?ł Ê«u?? A? ?½ t?? ?L?? F?? ?à n?? ? ? ? Ó Ò Ó Ò «d?? ? ?J?? ? ? ¹ v?? ? ?²?? ? ?Š Ád?? ? ?N?? ? ? Ä Ãd?? ? ?Ý√Ë Ò Ô Ò ÔÓ Ú Ô Ó Ó t?? ? O? ? w?? ?Ðd?? ?F?? ?ë …—u?? ? Ý X?? ?Ðb?? ? = Ó Ó ÔÓ Ú Ó Ú Ò «d?? ?N?? Ä p?? ?M? ?Ä W?? Ž«e?? ?š s?? ?Ä w?? M? ?K?? ½√ Ú Ó Ó Ó Ó Ô Ú  ÎU?? L? ?N?? ý X?? M? ? U?? Ä «–≈∫t?? à ‰U?? ÁË Ú Ó Ó Ô Ó Ú  Ô Ô Ô ÚÓ Ó Èd?? – ·u?? O?? ?Þ Ôt?? ðd?? ÄU?? ?Ý U?? ?M? ?O? ?ŠËÎ Ó   ÓU?? M? O? Š »U??G? ë n??O? H? Š Ád??ÄU??Ó ? Ô Ó Ô Ó «d?? ?F? ?A? ?Á«Ë r?? ?−? ?Š√Ë v?? Äœ œu?? ?L? ?ł Ò Ó Ó Ô Ô Ô Á«d?? ? ²?? ? Ž«Ë q?? ? H? ? ?ł√ d?? ? N?? ? *U?? ? Ð «–≈ Ô Ó Ó Ó Ú  Ú Ô «d?? Ó Y?? G? ?ë »U?? ?Ðc?? ë p?? Ð d?? ?B?? ¹ Ò ^ Ô Ò Ó Ò Ó Ô v??²??Š Y?? O? à U?? ¹ l?? ł«d??Ð X?? ? K? Ò Ô Ó Ì °«d??L?? š ‚«d?? N? ?Ô*« ÂÒb??ë »d?? ý r?? ÂË Ú Ó  Ó Î  Ú = Ô Ó Ó Ó «d?ÚA??Ð ÂU??žd?C??ë b?N??A? Ä d??J?Ý√Ë ∑∂
 • 82. ÷ËdFë d «uë d×Ð ∫U¼œUA½≈ ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« √dÁ√ «d?? ? A? ? ?Ð Ê≈ d?? ? A? ? ?Ð —b?? ? Á q?? ?N? ? &√ ≠± ] Ì©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈ ® «—b?Á  u?ÝU?M?ë w? p?M?Ä l? —_  Íœ«u?? ?Ð Í—«d?? ?Ý√ d?? ?¼b?? ?ë ÕU?? ?Ð√ ≠≤ Ô Ò Ó©œU¹“ XMÐ W½ËbLŠ® Íœ«u?? ? Ð —U?? ? Ł¬ s?? ? ? ? ?×? ? ?K? ? à t?? ? à ÓÏ Ô Î U?? ŽU??F? ý  —U?? Þ b?? ÁË U??N? à ‰u??Á√ ≠≥ Ó Ú Ó Ô©…¡U−Hë sÐ ÍdDÁ® Ò w??Ž«d?ð s?à p?×?¹Ë ‰U??D?Ð_« s?Ä  ∫kŠô√ ∫wðQ¹ UL bAM¹ Áb& ¨‰Ë_« XO³Ã«  bA½√ «–≈ Ô Ò «d?A?Ð ÊØÊ≈ Êd?A?Ð —Øb?Á q?N?&√ Ó Ú «—bÁ  ØuÝU½ s Ó„ØsÄ l —_ Ú lODI²Ã« ÊuJ¹ ¨ÁœUA½≈ V Š XO³Ã« lODIð bMŽË ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» »≠» ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» »≠»s²KŽUÓHÔÄ ¨vÃË_« WKOFH²Ã« —u sÄ …—u w¼ WO½U¦Ã«Ë ¨©≠» »≠»® s²KŽUHÄ w¼ vÃË_« WKOFH²ÃUÚ ÔÚÓ Ú ÔÓÓ Ô Æ©≠≠»® sÃuF wN XO³Ã« —b w …dOš_« WKOFH²Ã« UÄ√ ¨©≠≠≠»® ÆXO³Ã« e−Ž w UNð«–  öOFH²Ã«  —dJð pÃcÂ˨7KŽUHÄ®wëu²Ã« vKŽ w¼¨e−Fë w ÀöŁË ¨—bBë w  öOFHð ÀöŁ sÄ ÊuJ²¹ Ícë XO³Ã«Ë Ò Æd «uë d×Ð vL ¹ ©sÃuF ¨7KŽUHÄ ∫wðü« ŸUI¹ù« V Š bAM¹ ¨pÃc w½U¦Ã« XO³Ã«Ë Íœ«u?? ÐØÊ—U?? ?Ł¬ ÊØf?? ?×? ?K? ?à u?? N? ?Ã Ó  Íœ«u?? ÐØÍ—«d?? Ý√ —؇?? ¼b?? ë ÕU?? Ð√ ∫wðQ¹ UL lDI¹Ë Ò ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠≠≠» ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠≠≠»w …dÄ ©≠≠»® sÃuF Ë ¨d−FÃ«Ë ¨—bBë W¹«bÐ w 5ðdÄ ©≠≠≠»® 7KŽUHÄ WKOFHð  —dJð YOŠ Ò Ò ÚÓ Ô Æe−Fë W¹UN½ w UNK¦ÄË —bBë W¹UN½ ∑∑
 • 83. ∫wðQ¹ UL lDI¹Ë ¨UOŽUI¹≈ bAM¹ t½S ¨YÃU¦Ã« XO³Ã« pÃcÂË Ò s?ŽU?F?ý Ø —U??Þ b?ÁË ØU?N?à ‰u?Á√ Ú Æw??Ž«d??ðØ s?à p?×?¹Ë ‰Ø U?D?Ð ú?M?Ä ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» » ≠ » s??Ãu??F? Ø7??K? ÚŽU??H? Ä Øs?²??K??ŽU??H? Ä Ú Ô ÔÓ ≠ ≠» Ø≠ » »≠»Ø ≠ ≠ ≠» s??Ãu??F? Øs??Ô²?? K??ŽU??H? Ä Ø s??Ô²??K??ŽU??H? Ä Ú Ô Ó Ú ∫ Z²M²Ý√ ∫w¼ ¨e−Fë w ÀöŁË ¨—bBë w ÀöŁ ∫ öOFHð XÝ sÄ d «uë d×Ð ÊuJ²¹ ± s?Ãu??F? Ó Øs?²??K??ŽU??H?Ä Øs??²??K??ŽU??H?ÔÄ s?Ãu??F? Ó Øs?Ô²??K??ŽU??H?Ä Øs??²??K??ŽU??H?Ä Ú Ô ÔÓ Ó Ô ÔÓ Ó Ú Ô Ó Ó Ô ÔÓ Ó Ô ©≠ ≠ ≠ »® Ús²KÓŽUHÄ …—u vKŽ ©≠» » ≠ »® s²KŽUHÄ WKOFHð wðQð ÔÚ Ô Ú ÔÓÓ Ó Ô ≤ ∫u¼ d «uë d×Ð ÕU²HÄ ≥ Ô ‰u?? ?F? ?Ó s?? ²?? K?? ?ŽU?? H? ?Ä s?? ?²?? K?? ŽU?? ?H? ?Ä Ú Ô Ó Ó Ô Ú Ô Ó Ó Ô Ô q?? O? ?L? ?ł U?? ¼d?? «Ë d?? F? ?A? ?ë —u??×? Ð ©±® V¹—bð ∫d «uë d×Ð ŸUI¹≈ kŠô√Ë ¨ öOFH²Ã« V Š WOðü«  UOÐ_« bA½√ «d?? ? ÔJ?? ? Ó¹Ø v?? ? ²?? ? Š Á—Øt?? ? Ä Ãd?? ? Ý√Ë Ò Ò ÔÓ Ú Ô t??O? ÍØw?Ðd?F?ë …—Øu?Ý X?Ðb? ∫‰U¦Ä Ò «d??L? ł t??M? Ä Y??H? M? ¹  u??*« V??O? N? à «“«d?? ?ł t?? ?²? ? ÃU?? L? ?Š w?? V?? M?? łË Î Ò «d?? ²? ?Ý t?? O? ?K? ?Ž r?? O? ?×? ?« s??Ä ÊQ?? Â Ò Î U?? ? ³? ? ?O? ? ?¼— «Îb?? ? ?Ðd?? ? Ä u?? ? « ÊU?? ? ÂË Ò Ò Èd?? – ·u?? O? ?Þ t??ðd??ÄU??Ý U?? M? ?O? ŠË Î Î U??M? O? Š »U??G? ë n??O? H? Š Ád??ÄU?? ? «d?? ?A? ? ½ ‰U?? Äü« v?? K? ?Ž U?? ¼d?? A? ?M? ?¹Ë U??O??Þ b??O? ³? ë Íu??D? ¹ d??A? Ð U??L? O? Ë Ò ©≤® V¹—bð ∫UNMÄ Òq w  öOFH²Ã« d–√Ë ¨d «uë d×Ð sÄ WOðü«  UOÐ_« lDÁ√ Ò U?? ?ÐU?? ?ðË ö?? ?Ý …«b?? ž w?? ³? ?K? ?Á «u?? K? ?Ý ≠±©wÁuý bLŠ√® U?? ?ÐU?? ?²? ? Ž t?? à ‰U?? L? ?« v?? K? ?Ž q?? ?F? ?Ã Ò ÂU?? ? N? ? ?Ý w?? ?M? ? ²? ? ÐU?? ? √ «–≈ X?? ?M? ? ÂË ≠≤ Ï©w³M²*«® ‰U??B? M??ë v?K?Ž Ô‰U??B? M??ë  d?Ò ? J?ð Ò Ò ∑∏
 • 84. Y?? ? O? ? ?ž „U?? ? I? ? ?Ý d?? ? O? ? Ý_« Â√ U?? ? ¹√ ≠≥ Ò©w½«bL(« ”«d uÐ√® ÌÚ Ô d?? ?O? ? Ý_« w?? ?I? ?à U?? ?Ä p?? ?M? ? Ä Ád?? J?? Ô Ó Ó ?Ð   U??M? O? ×? ³? U? p??M??×? B? Ð w?³??¼ ô√ ≠¥ Ò©Âu¦K sÐ ËdLŽ® U?? ?M? ? ¹—b?? ?½_« Ó—u?? ?L? ? š w?? ?I? ? ³? ? ð ôË Ô …U?? L? ? «u?? ½U??  v?? žu?? ë «Ëb??N? ý «–≈ ≠µ U?? ? ½u?? ? B? ? ?(«Ë q?? ?ÁU?? ?F? ? *« Êu?? ?Áb?? ?¹ Ò r?? ? ?¼«d?? ? ?ð ö?? ? ¡U?? ? ? ? ? ?*« s?? ? ł Ê≈Ë Ô ]©dBÄØwŽU dë rýU¼® U?? ? M? ? ?¹b?? ? łU?? ? Ý ô≈ ‚U?? ?H? ? ýù« s?? ?Ä ∫ÍuGà V¹—bð Ò Æt×{ËË të“√ Ícë ÂUNÐù« sOÐ√Ë ¨hMë sÄ eOOL²Ã« Ãd ²Ý√ Ò Ò Ò dO³F²Ã« ÆW×H œËbŠ w ÎUOÐU²Â Ë√ U¹uHý WÒ U)« w²GKÐ U¼œdÝ√ ¨WOÃUOš WBÁ …bOBIë q¦9 Î Ò ] Ò ◊U‡‡A½ ÆWKOLł U¼«—√  UOÐ√ …dAŽ q−Ý√Ë ¨©WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈® Ê«u¹œ vÃ≈ œuŽ√ ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ∫WOðü«  UOÐ_« W½«uŽ sÐ dAÐ ÊU à vKŽ w½«cLNë ÊUÄeë l¹b³Ã W¹dA³Ã« WÄUI*« w œ—Ë «d?? A? ?Ð „U?? š√ d?? ?Ðe?? N? ?ë v?? Áô b?? ÁË Ô Ì ÚÓ  X??³??š s??D? ³? Ð  b??N? ý u??à r??ÞU?? √ Ó  Î ÓÎ  «d?? ? Ðe?? ? ¼ v?? ? Áô U?? ? ?³? ? ?K? ? ?ž√ «d?? ? Ðe?? ? ¼  ÎU?? ? ?¦? ? ? O? ? ?à —«“ ÎU?? ? ?¦? ? ? O? ? ?à X?? ? ?¹√d?? ? ?à «–≈ Î «d?? N? Ä  d?? I? Ž ∫X?? K? I? …—–U?? ×? Ä Ô Ó Ô Ô Î Ô Íd??N? Ä t?? M? Ž r??−? Š√ r??Ł f?? M? N? ³? ð Ô Ó Ò Ó «d??N? þ p??M? Ä X?? ³? Ł√ ÷—_« X??¹√— Ó Ó Ó Ô w?? ?½≈ ÷—_« d?? ? N? ? þ w?? ? Äb?? ?Á q?? ?½√ Ò Ó Ó ] Ú ∑π
 • 85. «d?? ? N?? ? H?? ? J?? ? Ä U?? ? ?N? ? ?łËË …œb?? ? ×? ? ?Ä Ò Ó Ú Ô Î Ú Ó Ó ] Ô Î ôU?? ? B? ? ?½ Èb?? ?Ð√ b?? ?ÁË t?? ?à X?? ? K? ? ÁË Ô  Èd??š√ w?? K? ?Ž »u?? Łu?? K? à j?? ? ?³? ¹Ë Ô] Ô  t?? ?¹b?? ¹ Èb?? Š≈ t?? K?? ?O?? ž n?? ?J? ?H? ?J? ?¹ Ó Ú Ô «d??ÚL?? ł s?? N? ³?? ? %  U?? E? ?×? ?K? ÃU??ÐË Ó ] Ô Ì Ì »U?? ? ?½ b?? ? ?×? ? ?ÐË V?? ? ?K? ? ? ? ? ?0 ‰b?? ? ?¹ = ^ «d?? ? Ł√  u?? ? ?*« Ÿ«d?? ? Á t?? ? ?Ðd?? ? ÚC?? ? ?L?? ? Ð Ô   Ó  v?? ?I? ?Ð√ b?? (« w?? {U?? Ä ÍU?? ?M? ?1 w?? Ë Ò Ó «d?? ?L?? ÓŽ X?? ?O? ? I? ?à …«b?? ž ÌW?? ?L? ? þU?? J? ?Ð Ú Ô Ó ÁU?? ?³? ?þ X?? K? ?F? ? U?? Ä p?? G?? ?K? ?³? ?¹ r?? Ã√ Ô Ó Ú «d?? Ž– ·U?? ? ¹ n?? O? ?J? ? W?? ÃËU?? B? ?Ä Ô Ô Ó Î Ó Ó  Ô v??A? ?¹ f??O?à p?³??K?Á q??¦? Ä w??³?K?ÁË «d?? ?ÚN?? ?Ä ÂU?? ?L? ?Ž_« W?? ?M? ?Ðô V?? ?K? ?Þ√Ë Ó  Ô ÎU?? ? ðu?? ? Á ‰U?? ? ³? ? ?ýú?? ? à ÂËd?? ? ð X?? ? ½√Ë Ô Ó «d?Ú ? Á f??H? M?ë p??¹b?¹ w? q??F? −?¹Ë Ó Ó Ó Ó w?? ?Ãu?? ?¹ Ê√ w?? ?K? ?¦? ?Ä ÔÂu?? ? ? ?ð r?? ?O? ?H? ? Ò Ó «d?? ? ?Ä ÊU?? ? ? w?? ? L? ? ?( Ê≈ U?? ? ?ÄU?? ? ?F? ? ?Þ ] Ô Ó ] Î Íd?O?ž Y?O?à U?¹ f??L?²?ÃU? p?²?×?B?½ Ô Ú Ó Ô «d?? −?? ¼ X?? K?? Á w?? ½Q??  w?? M? ?H? ?ÃU?? šË Ú Ó Ô Ú Ò w?? ?×? ?B?? ?½ g?? G?? ë Ê√ s?? ?þ U?? L?? ?K? ? Ú Ô] ] ] Ò «d?? ? ŽË ÔÁU?? ? ?³? ? ? K? ? ?Þ –≈ ÊU?? ?  U?? ? ?Ä«d?? ? Ä Ó Ú Ó Ó Î U??Ä«— s??¹b??Ý√ s??Ä X??O? A? ÄË v??A? Ä  Ô ÓÓ «d?? −??Ó ¡U?? L? K? E? ë Èb??à t??Ð X??K??K??Ý Ó Ú Ô Ú Ó Ó w?? ½√ X?? K??  ? Ó ÂU?? ? ?(« t?? à  “e?? ¼ Ò Ô Ú Ó Ô «—b?? ? ž t?? ? ²? ? M?? ? Ä U?? ? Ä t?? ? ²?? ?Ðc?? ?  ÊQ?? ? Ð Ú Ó ] Ó Ô Ú Ó Ó Ú t?? ? ?ð—√ ÌW?? ? ?A? ? ? zU?? ? ?−? ? ? Ð t?? ? à  b?? ? ?łÓË Ú Ó Ô Ú Ô «d?? ?A?? ? Ž Ÿö?? ? {_« s?? ? Ä t?? ?à b?? ?I?? ? Ó Ú Ó Ó ] Ó w?? ?M? ? O? ? 1 s?? Ä b?? M?? ?N? ? *« X?? ?I? ? K? ?Þ√Ë ] Ô «d?? ?  ? ? L?? ? A?? ?Ä ¡U?? ? M? ? ?Ð t?? ?Ð X?? ?Äb?? ? ¼ ] Ó Ú Ô Î Ô ÚÓ Ó w?? ? ?½Q?? ? ?  Âb?? ? ?Ð ôb?? ? ? −?? ? ?Ä d?? ? ? ? ? ? = Ì Î Ò Ó Ô ] «d?? Ú ? Ó ÓË «b?? K??Ół w?? ³? ?ÝU?? M? Ä X?? K??²?? Á Î Ó Ô Ô Ú Ó Ó w?? ? Ò½√ w?? ? K? ? Ž e?? ? F? ? ?¹ ∫t?? ?à X?? ? K? ? ?ÁË ] Ò^ Ô Ó Ô «d?? ³? ? Y?? O? ?ÃU?? ¹ o??Þ√ r?? K? ? „«u?? Ý Ô Ú Ô Ó t?? ?Äd?? ?¹ r?? ?à U?? ?¾? ? O? ?ý ÓX?? ?ÚÄ— s?? ?J? ? ÃË Ô Ú Î Ô Ú «d?? J??½ X?? ÃËU?? Š b??Á Óp?? O? ?Ð√ d?? L? ?F? Ã Ó Ú ÔÔ Ô Î «—«d?? ? ? w?? ? ?M? ? ? L?? ? ?K?? ? ?F? ? ? ð Ê√ ‰ËU?? ? ?% Ó = ÔÚ ÓÔ «d?? ? ÔŠ ]X?? ?L?? ?Ó »U?? ? F? ? ¹ Ê√ —–U?? ? ×? ? ¹ ] Ô Ó Ô Ô «Îd?? ? ?Š X?? ? O? ? ?Áô b?? ? I? ? ? Ÿe?? ? & ö?? ? ] Ô Ó Ú «d?? ? Š 5?? ? d?? ? Þ «– ÓX?? ? O? ? ?Áô b?? ? I? ? Ò Ô Î «—U?? Ž f?? O? K? ÓX??K?? ²? ÔÁ b??Á p?? ð ÊS?? Ó Ô©w½«cLNë ÊUÄeë l¹bÐ  UÄUIÄ® ∏∞
 • 86. ”ËdŽ vÃ≈  UOMÄ√ ≤≤ ©W¹—uÝ ØÍœ«uë W³¼® hMë Íb¹ 5Ð Òh Aë UNMLC¹ –≈ ¨WHK² Ä  U³ÝUMÄ w ÂÒbIð X½UÂË ¨ÁbFÐË ÂöÝù« q³Á WO uë wÐdFë »œ_« ·dŽ Ò ÓÔ Ò ÒsLFM¹ w ¨Òs?Nł«Ë“ qO³Á sNðUMÐ vÃ≈  UNÄ_« i?FÐ UN²NłË `zUB½ r?¦ Æ…UO(« w tЗU& W öš w u*« Ô Ò Ò Ò Ô Ò Ô5?Ð Ícë h?Më UÄ√ ÆUŁU½≈Ë «—u?– rNzUMÐ√ v?Ã≈ ¡U?Ðü« sÄ U¹U Ë „UM¼Ë ¨Òs?¼dÝ√Ë s?N?ł«Ë“√ lÄ …UO(« W−N³Ð Ò Ò Î Î Ô Ò Ò Ò Ò Ì»U³Ý√ sÄ qFÃË ¨WOłËeë XOÐ vÃ≈ ‰UI²½ô« vKŽ pýuð w²Ã« UN²š√ vÃ≈ Xš√ UN²ÄbÁ  UNOłuð rCO ¨UM¹b¹√ Ò Ì Ô Î Ô Ô Ú ¨W?J?ÝUL²Ä …dÝ√ ¡U?M?Ð U?L?N?Ð q?L?²J¹ Ê√Ë ¨UNłË“ lÄ …bOFÝ …U?OŠ ”Ëd?Fë UN²?š√ U?O?% Ê√ vKŽ UNÓ d?Š pÖ ÆW¹—uÝ sÄ …d UFÄ WOÐdŽ W³ðU hMë «c¼ W³ðUÂË ¨nDFÃ«Ë …œu*«Ë ¨wŠËdë ¡·bë U¼dLG¹ Ò Ò Ô ∏±
 • 87. ”ËdŽ vÃ≈  UOMÄ√©W¹—uÝ ØÍœ«uë W³¼® »d?GÃ«Ë ‚dAë w  U?O²Hë 5?¹öÄ q?¦?Ä w?²š√ XłdšË °WŽU ë XÁœ  Ó Ò ÆUI= d²Ä ∫UO½UŠ Î Î «–S? ¨¡U?LMë ÁUO0 UO½UŠ U?¼U?I?ÝË ¨UNO …UO(« W²³½ ”dž Ícë ‰Ë_« X?O³Ã« sÄ Î Ò Æt²¹UŽ— ∫tHM ÓÓ ¨…dO uë ÂöŠ_« WÐUý w¼ «–≈Ë ¨bždë WŠu³×Ð w `³Ú ð ¨tHM w WKHÞ w¼ Ò Ó Ô ÆÁƒUł—√ ∫ÁU¹UMŠ Ó ÁU¹UMŠ w Òr{ Ícë nI ë pÖ UNŠË—  «d³FÐ Ÿœuð ”ËdŽ ÂuOë w¼ «–≈Ë Ô Ó Ò ÆÊ«eŠ√ ∫ÊU−ý√ ¨¡U?J?³?ë ÊU?−?ýQ?Ð p??×?C?ë ÊU?(√ U?N?O? X?Ыc? ¨U?N?ð«u? √ s?Ä  u? n?Ã√ ¨t?ÐU?Ð W?Ý«b?Á ÂUÄ√ U¼ƒUM×½« «c³?Š U?O? Æn?MFë œuOIÐ WÁd?ë d?ŽUAÄ Xł“U9Ë Ò Ò °œułuë w XJKÄ UÄ eŽQ ¨WN U²Ã« ¡UOý_« ÈdÂcÐ WL½d²Ä Ò Î Ò v?K?Ž i?G?ë Ê«błu?ë kI?O?ð U?Nà ö?zU?Ý ¨w?³?K?Á U?N?F?³?ðË ¨w?²š√ Xłdš Ò  ^ Î U¼dLŽ p¹dý w XÁöð ULÐd ¨ÁU³²½ô« ◊d vKŽ s¼cë i¹ËdðË ¨`ÄU ²Ã« Ô Ô Ú Ó Ò pÖ ¨tB ý ‚UD½ w U¼—UNþ≈ vKŽ UNK³Á bŠ√ uI¹ rà  «œ«bF²Ý«Ë V¼«uÄ Ú Ó Ï Ô w Ê_ ª ¡U?C?*«Ë W1eFë V?Š tO „d?%Ë ¨Áœ«R e?Nð Ê√ U¼b?ŠË U?NFÝuÐ Ê√ Ò Ò Ò Ò Ó Ò UNFÝË ∫UN²ÁUÞ Ú Ô v?Ã≈ œuI¹ nO t²O− Ð „—b¹ Ícë Òw?zU Më VKIë «c¼ U¹«eÄ tà bF?ð Ê√ UN²ÁUÞ Ò Ò Ô Æ„uK ë WÄUI²Ý«Ë ¨ZCMë lCðË ¨WLŠdë qOKÂSÐ t²N³ł Ãu²ð Ê√ UNà vM9Q ¨t³ŽU²Ä UNà wB×¹ «bž Ò Ò Î dOŁQðË ¨tOÐ√ …uDÝ UNO Èd¹ ·uÝ Ícë u¼ ¨œuL sÄ 5ŠUMł tOI dÄ vKŽ  Ó ÚÓ  ΠΫb?ž ¨tÃUÄ¬Ë tðUFKDð —«dÝ√ vKŽ UNÔHÁu¹ «bž ¨«–öÄË U?M— U¼bMŽ b−¹Ë ¨tÄ√ Î Ó Î Ò …—u „—b¹ öÄUý U?OŽË UNà vM9Q ¨ö?OKŽ Ë√ U×O× ¨U? zUÐ Ë√ «bOFÝ Á«dð Î Î Ò Î Î Î Î   «–U* UNÝÚb?×Ð rNHð YO×Ð ¨bŠ«uë ÊU ½ù« …—u w WK¦?L²Ä rNFOLł ”UMë Î Ò ÆÊuÐdD¹Ë ÊuÁU²A¹ nOÂË ¨ÊËdHG² ¹Ë ”UMë V½c¹ Ú WOÒÃe¼ sÄ cšQð Ê√ UNà vML²ð U¼¡«—Ë wŠË—  —UÝË ¨WO½ÒQ²Ä dO ð w²š√ Xłdš Ò Ó Î  XOM9 ¨WH K gOFë  UÁULŠ sÄ ⁄uBð Ê√Ë ¨WEŽ —uÄ_« dzUG sÄË ¨«Îbł …UO(« Ò Ò UNFÐU²ð ∫5M ë ·œ«dð 5M ë ·œ«d²Ã qF& ôË ¨ÂU¹Ò_« r«d²Ã Àd²Jð ö ªUN³KÁ WÃuHÞ vKŽ ’d% Ê√ UNÃ Ó Ó ∏≤
 • 88. Æœb−²Ã« w W³ždÃ«Ë ¨…¡«d³Ã«Ë Õd*« d×Ý —UNþ≈ sŽ UNÐ bF³¹ÓÚ «ÎdŁ√ Ò Ô q?O?¾Cë bN« ÍËU? ?¹ ¨U?N?²?O?Ð Ê«—bł 5Ð WLOEŽ `³Bð Ê√ w²š_ XOM9 Ô Ò ·u?Ã_«  «dAŽ v?Ã≈ …dOGBë UNð—UÄ≈ rOEMð r?C?M¹ Ê√Ë ¨s¹bÃU)« œuNł UNMÄ Ò ÊËUFð bIK Æq{UHë lL²:« ¡UM³Ã ¨UNzËb¼Ë UNIO M²Ð …bF*« WMÄü«  uO³Ã« sÄ Ò Ó  U?(U?B?ë  u?O?³?ë  UЗ s?Ä 5?¹ö*« Ô «d?A?Ž w?½U? ?½ù« À«d?²?ë l — v?K?Ž Ò  Ò ¨Ÿ«—eÃ«Ë ŸUÒMBë sÄ 5?¹ö*« ÊQý pÖ w s?N½Qý ¨ÎU−NÄË «œu?Nł  ô–U³Ã« Ò  Ô Ò Ô ÓÔ Îs?Ä ”u?IÃU qFłË n?DŽ UÄ∫‚U?Dë Ô Ô ‚UÞË ¨Â«d¼_« «uÄUÁ√Ë ¨dÄbð WÁË—√Ë ¨p³KFÐ qÂUO¼ «uF — s¹cë p¾ÃË√ sÄ Ó ÓÓ ] ÆWOMÐ_« Ô Ó ¨rNFH½Ë rNFMBÐ ¡ULEŽ «u½UÂ˨ ‚—uÃ«Ë ZO Më ÊuF½UBë dJ²Ð« bIà ÆÈd  ¨UN²OÐ …—«œ≈ w dš¬ UÐuKÝ√ —uDð ô «–U*Ë °øÂUFDë s× w²š√ dJ²³ð ô «–ULK Î Ò °øt½ËRý n¹dBðË q w ”b?I¹ ¨ÍËU?L? ?ë »U?²?JÃU UNJ¹dý 5Ž w ËbG?ð Ê√ U?Nà XOM9 ] Ò Ó Ú Ò ”UMë w UNłË“ UNMŽ Y×Ð «–≈ ¨UÄu²Â WOÐ√ ‰c³Ã« WO Ý ÊuJð Ê√ XOM9 ÆXÁË Î Ó Î]  Ú Ò Ò UNOKŽ d¦F¹ rà ¨t H½ sŽ ôƒU ð ÊuJë lÝu¹ V¼– Ê≈Ë ¨U¼œdH²Ã U¼b−¹ rÃ Î Ó ÔÒ Ó Ú Ò Ó Ó  WOB Aë —Ëœ t×M9Ë ¨…UO(« Õd Ä vKŽ tF dð Ê√ UNà  uŽœË ÆUN½UMł dOž w ÆWLŠdÃ«Ë …œu*« ÊQý qHGð Ê√ ÊËœ ¨WÁuH²*« WÒ¹uIë Ò Ô Ò …dŁd¦Kà …b³Ž w¼ w²Ã« pKð ¨W¹—U« WłËeë bNŽ ¡UCI½« sKFð Ê√ UNà XOM9 Ò WÁ— s?Ä U?ł«d?Ý U?N?³?K?Á ¡w?C?¹ w?²?ë W?1dJë WłËeë ÊUO l dð Ê√Ë ¨WLOLMÃ«Ë Ò Î ÆWHŽË Ò Î  Î Ê√Ë ¨«bIŽË UÐuŁ …UO(« rNHð w²Ã« pKð ¨WOÄbë …√d*« —Ëœ uH& Ê√ XOM9Ë ^ Ó Ô Ò ÆtÁd ÊUJÄ ∫U¼dFý ‚dHÄ ÚÓ ¨U½UMŠË ôcÐ U¼—b tKë ú1 w²Ã« ÊU ½ù« …√d*« —UFý U¼dFý ‚dHÄ vKŽ lCð Î Î ÚÓ dDý√ nO ¨w³O³Š U¹ ¨wš√ U¹ ¨ÍbÃË U¹ ∫n²NðË ¨Õ«d« fLKð w²Ã« pKð Ô Ú Ô øw³KÁ pKł√ sÄ ÆbF²³ð ∫VJM²ð Ò ¡UM²Ð« sŽ VJM²ð ôË ¨ôöI²Ý«Ë UÄöÝ UN²OÐ w oAM² ð Ê√ w²š_ XOM9 Ó Ò Î Î Ô Ò Ú Ô ÌÒ Ó …UOŠ UNO UO% Ê√ UNFÝË w Ë ¨…dOGBë WJKL*« sÄ√ UNOKŽ kH% W¹uMFÄ eł«uŠ Ê√ U?N²ŽUD²ÝUÐË ¨«d³ Ë WM¹öÄ …U?O?(« b−Ä sÝ—U1 wzöë  «d¹bIë  UJK*« Î Ó  Ô ÆU¼b¹ sÄ qÄ_« ëd Ð wIKð ô√Ë ¨ÂeŠË ÈuIð  «– UNO ÊuJð ∏≥
 • 89.  √d?Á s2 ¡UAð s0 q?Ó¦?L²ð Ê√Ë ¨¡U Më sÄ ¡U?Að sÄ Êu?J?ð Ê√ UNà XOM9 Ò Ó Ò Ó Ò U?NMOÐ ‚d?H?ð w²Ã« UN²O?B ý sŽ vK? ?²ð Ê√ ÊËœ sJÃË ¨dO= ?ë V²Â w s?NMŽ Ô Ô Ú Ò Ò Ó Ò Æ¡U Më ·ô¬ 5ÐËÆWKš«b²*« WOÃUFë  «u _« ∫W³K« ª¡U?{uCÃ«Ë W?³KU?Ð W?łËe2 WK¹e¼ U?Žu?Äœ U?NðUOŠ w ·—c?ð ô√ XOM9Ë ÓÓ Î  Ò Ëb?G?ð Ê√Ë ¨¡U¹d³JÃ«Ë XLBÃUÐ t²žöÐ kH×¹ ¨UzœU¼ U?DO Ð U¼ƒUJÐ ÊuJ¹ Ê√Ë Ó Ô Î Î Æ»U× Ã« ”uÁ WFýQÐ W½uKÄ UN²ÄU ²Ð« Ò Ò w²Ã« 5Fë pKð ¨UNJ¹dý tłuÐ W¦ÃUŁ UMOŽ UNO `³Bð WKÄU W—UAÄ UNà XOM9 Î Ò ÆsŽ bF²³¹ ∫dBI¹ rŁ Ô ÆUNFOLł ∆ËU *« W¹ƒ— sŽ dBI¹ rŁ ¨U¼b−1Ë ¨U¼d³JO sÝU;« vÃ≈ U¼dBÐ b²1 ÔÔ Ò Ú Ô Ò ÆlL ë …œUŠ ∫WH¼dÄ Ò bÒ −²ð Ê√ q³Á ¨tÁULŽ√  U ÓL¼ UNÃöš sÄ lL ð WH¼dÄ U½–√ UNà  uł—Ë  Ó ÎÓÓ ÚÔ Î Ô Ú Ó Ó wLMðË ¨Á—UJ √ UNÐ Z M¹ w²Ã« ◊uO)« ‰eGð Ê√ UNðuŽœ rŁ ÆUðu tðd−MŠ w Ó Ò Ó Î Ó ÚÓ ÆwMG¹ ∫ ÕbB¹ Ô ÆtÔ³KÁ UNÐ ÕbB¹ w²Ã« bOýU½úà »dDðË ¨tŠË— w W(UBë —Ëc« Ô Ô Ó X?O³Ã« v?Ã≈ U?NK?¦?Ä s?łdš wð«uKë  U?O?²Hë 5?¹ö?*Ë ¨w?²?š_ pÖ XOM9 Ó  Ò ÆWŽU ë XÁœ UÄbMŽ ¨b¹b« Ò ∏¥
 • 90. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*«s?OÐ√ ÆΫ—uÞ …—U?Ý dOžË ¨Î…—U?ð …—UÝ Ì U?¹d– r?C?¹ ¨Ã«Ëe?ë b?M?Ž …U²Hë tMÄ Ãd ð Ícë Íu?Ð_« XO³Ã« Ò Ò Ò Ò Ò ± ÆhMë w ¡Uł UL pÖ øW³ðUJë dE½ w ÊU ½ù« pK1 UÄ eŽ√ ¨WN U²Ã« UNO U0 ¡UOý_« Èd– X½U «–U* ] ≤ øåw²š√ Xłdšò∫UNÃuIÐ √b³ð w²Ã« WFЫdë …dIHë w UN²š_ W³ðUJë XM9 «–UÄ Ú Ò ≥ ∫hMë w œ—Ë UÄ lÄ oH²¹ U0 ¨wðQ¹ U* VÝUM*« vMF*« —U²š√ Ó Ô Ò ¥ Ò Ò Ò ÆWOÃU¦*«Ë ZCMë vÃ≈ œuI¹ nO t²O− Ð „—b¹ Ícë wzU Më UN³KÁ U¹«eÄ UNłËeà bFð Ê√ …√d*« —ËbIÄ w Ò Ô √ ÆVŽUB*« “ËU& vKŽ …—bÁ …√d*« VKÁ w Ï Ò Ì ƉULJë sÄ WOÃUŽ Wł—œ mK³¹Ë ¨ZCMë ëdFÄ w vÁd¹ UNłË“ qFł vKŽ W¹dD …—bIÄ Ë– …√d*« VKÁ Î Ô Æ…b¹bý WÁ— Ë– …√d*« VKÁ ÒåœuL sÄ 5ŠUMł tOI dÄ vKŽ lCðË ¨WLŠdë qOKÂSÐ UNłË“ WN³ł Ãu²ð Ê√ò UN²š√ W³ðUJë w uð »   ÚÓ Ú Ó Ó Ó Ó Ò ∫UN²š√ W³ðUJë `BMð Æt²1eŽ ÍuIð Ê√Ë ¨ÃËeë VŽU²Ä sÄ ÊuNð Ê√ Ó Ò Ò ÆWOKLFë tðUOŠ w UNłË“ UN²š√ bŽU ð Ê√ Ò Ó Ô ÆUNłËeÐ UN²š√ ·√dð Ê√X³ž—ÆåWEŽ —uÄ_« dzUG sÄË ¨«Îbł …UO(« WOÃe¼ sÄ cšQð Ê√ vML²ð ¨U¼¡«—Ë wŠË—  —UÝ ò Ã Ò Ò Ú Ò ∫Ê√ w W³ðUJë Ò  Æ—uÄ_« dzUGBÐ ÂUL²¼ô«Ë ¨b« vKŽ UN²š√ ’d%  Æ—uÄ_« dzUGBÐ r²Nð Ê√Ë ¨‰eNë UN²š√ v Mð ô Ò ÚÓw? W?O?ÃU?Ž W?³ðdÄ mK³ð w ªÁ—bÁ dGÓ U?LNÄ U?¾?Oý q?LNð ô√Ë ¨œUł u?×?½ v?KŽ UN²š√ ·d?B²ð Ô Î Ó Ò Ì Ò ÆlL²:«d×Ý sŽ bF²³ð ö?¾Ã ¨ÂU¹_« r?«d²Ã Àd²Jð ö ªUN³KÁ WÃuHÞ vKŽò UN²š√ ’d?% Ê√ W³ðUJë Xł— œ Ò Ò  Ó Ó ∫UN²š√ W³ðUJë w uðÆåœb−²Ã«Ë …¡«d³Ã«Ë Õd*« Ò ∏µ
 • 91. Æ …UO(« ÈbÄ UNð¡«dÐË ¨WÃuHDë ÕdÄ UNÁ—UH¹ ô√ Æ WÃuHDë  U¹dÂcà WO Ë qEð Ê√ Ò Ò Æ‰UHÞ_«Ë WÃuHDë bNŽ sÄ W³¹dÁ qEð Ê√ Ò ∫ vKŽ ¨t²9UšË hMë qN² Ä w  œ—Ë w²Ã« åWŽU ë XÁœò …—U³Ž ‰b𠇼 Ò Ò Ò Ò Æ XO³Ã« sÄ UNłËdš WŽUÝ ¨”ËdFë …UOŠ w WE×Kë WOL¼√ Ó ÒÒ Æ·U eë ¡b³à 5ÝËdFë ÍË– 5Ð »ËdC*« bŽu*« Ó ÆhMë «cNÐ UNOÃ≈ XŠËQ ¨W³ðUJë ‰eMÄ w XÁœ w²Ã« WOIOI(« WŽU ë Ò Ò Ò ÆpÖ `{Ë√ Æ5zUM³Ã«Ë ŸUMBÃ«Ë Ÿ«—eë —Ëœ sŽ WOL¼√ qI¹ ô rOEŽ —Ëœ UN²OÐ w …√dLKÃ Ò Ò Ò Ò ÒÒ Ò µ ∫W³ðUJë ‰uÁ w tÐ t³A*«Ë t³A*« 5Ð t³Aë tłË sOÐ√ Ò Ò Ò ∂ ÆåXÁË q w ”]bI¹ ¨ÍËUL ë »U²JÃU UNJ¹dý 5Ž w ËbGð Ê√ UNà XOM9ò Ò Ó Ò ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ …—U³Ž q Õdý√ Ò ∑  ÚÔ Î  ÆåUN½UMł dOž w UNOKŽ d¦F¹ rà ¨t H½ sŽ ôƒU ð ÊuJë lÝu¹ UNłË“ V¼– Ê≈ò √ ÔqHGð Ê√ ÊËœ ¨WÒ¹u?Ië WOB Aë —Ëœ t×M?9 Ê√Ë ¨…UO(« Õd Ä vKŽ UNłË“ l? dð Ê√ …√d*UÐ —b−¹ » Ô Ò Ó Ó Ó Ó ÆWLŠdÃ«Ë …œu*« ÊQý ÌÒ ÓUNO Ô”—U9Ë ¨…dOGBë WJKL*« sÄ√ UNOKŽ kH% W¹uMFÄ eł«uŠ ¡UM²Ð« sŽ WłËeë VJM²ð ô√ wG³M¹ Ã Ó Ò Æ«d³ Ë WM¹öÄ …UO(« b−Ä Î ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sOÐ√ Ò ∏…UO(« W²³½ ”dž Ícë ‰Ë_« XO³Ã« sÄ ¨»dGÃ«Ë ‚dAë w  UO²Hë 5¹öÄ q¦Ä w²š√ XłdšËò √ Ò Æå¡ULMë ÁUO0 UO½UŠ U¼UIÝË ¨UNO Î ÆåbÓždë WÐu³×Ð w `³ ð tHM w WKHÞ w¼ «–S ò » Ô ÓÓ ÆåœuL sÄ 5ŠUMł tOI dÄ vKŽ lCðË ¨WLŠdë qOKÂSÐ t²N³ł Ãu²ð Ê√ UNà vM9Q ò à  ÚÓ Ó Ó Ó Ò Ò ÆåWÒHŽË WÁ— sÄ Uł«dÝ UN³KÁ ¡wC¹ w²Ã« W1dJë WłËeë ÊUO lÓ dð Ê√Ëò Ò Î Ó œ¨åXO³Ã« …—«œ≈ »uKÝ√ w b¹b−²Kà ‰U−Ä ö ¨…bŠ«Ë …dOðË vKŽ —uBFë dÄ vKŽ WOłËeë …UO(« dO ð ò ÒÓ Ò π Æ hMë w œ—Ë UÄ ¡u{ w WÃuI*« Ác¼ bM √ Ò øWJÝUL²Ä …dÝ√ WÄUÁù U¹—Ëd{ …√d*« WOB ý ‰öI²Ý« ÊU «–U* ±∞ ÎÒ Ò ∏∂
 • 92. UNÃöš sÄ lL ð WH¼dÄ U½–√Ë ¨UNJ¹dý tłuÐ W¦ÃUŁ UMOŽ `³Bð Ê√ w²š_ XOM9 ò≠∫WOðü« …—U³Fë WÃôœ UÄ ±± Î Î Ò ÆåUðu tðd−MŠ w UNKJAð q³Á tÁULŽ√  U L¼ Î Ó Ó ^ ÆpÖ ÔqÒKŽ√ ø„dE½ w UN²š_ W³ðUJë UN²ÄbÁ WO Ë r¼√ UÄ ±≤ Ò Ò Ò”UMÃUÐ U?O?ŽË  œ«œ“« ¨t?ÃU?Ä¬Ë UNłË“  UFKDð vKŽ XHÁË «–≈ …√d*« Ê√ W?¦ÃU¦Ã« …dIH?ë w? W³ðUJë Èdð ±≥ Î Ò ÆpÖ Õdý√ ÆrNK Òh?Më 5Ð WÁöŽ WL?Ł q?N? ¨U?NÃuŠ —Ëb¹ w²Ã« W Ozdë …dJHë hÒ ?K?¹ –≈ ¨tLNHà q?šbÄ hMë Ê«uMŽ ±¥Ò Ò Ï øt½«uMŽË p¹b¹ 5Ð Ícë ÆhMKà dš¬ U½«uMŽ —U²š√ ±µ Ò øwðQ¹ U2 WÃUI*« Ác¼ w  d «uð w²Ã« hzUB)« UÄ ±∂ Ò ÆqOKF²Ã« s Š √ ÆwIDM*« VOðd²Ã« »UOž » Ò ÆWHÞUFë …bŠ Ã Ò ÆÕu{uë œ ÆWOLKFë  U×KDB*« …d¦Â ‡¼ Æ—uBë …d¦Â Ë W¹uGKë  U³¹—b²Ã« Ò ∫wðQ¹ ULO tЫdŽ≈ WÄöŽ sOÐ√Ë ¨XFMë Ãd ²Ý√ ÒÊ√ËÆs?¹b?ÃU?)« œuNł UNMÄ qO¾Cë bN« ÍËU? ?¹ ¨U?N?²?OÐ Ê«—bł 5Ð WLOEŽ `³Bð Ê√ w²š_ XO?M9 ≠√ Ô Ò ÆWMÄü«  uO³Ã« sÄ ·uÃ_«  «dAŽ vÃ≈ …dOGBë UNð—UÄ≈ rOEMð rCM¹ ] «œuNł  ô–U³Ã«  U(UBë  uO³Ã«  UЗ sÄ 5¹ö*« Ô «dAŽ w½U ½ù« À«d²Ã« l — vKŽ ÊËUFð bIà ≠»Î Ò  Ò ÆU−NÄË Î øt½ËRý n¹dBðË UN²OÐ …—«œ≈ w dš¬ UÐuKÝ√ —uDð ô «–U* ≠Ã Î Ò ∏∑
 • 93. WOÝ«—œ  «—UNÄ Ò dO³F²Ã«¨VðUJë dE½ WNłË sŽ dO³Fð w¼Ë¨Y¹bŠ Íd¦½ Êuà …dÞU)« y ÏÆWOKIŽ WOCÁ Ë√ ¨Wz—UÞ WŁœUŠ Ë√ ¨WOŽUL²ł« …d¼Uþ ÁU& tðUŽU³D½«Ë Ò Ò Ò  U?I?H?M?ë ‰u?Š …d?ÞU?š V?²Â√¨Wz—UÞ W{—UŽ …dJ WÐU²Â w¼ YOŠ sÄ ¨‰UI*« sŽ nK² ðË Ô ¨‚öDë …d¼Uþ Ë√ ¨Ã«Ëeë w WE¼U³Ã«ôË ¨‰UI*U œdÃ«Ë cšúà ôU−Ä X OÃ˨…dÐUŽ W; œd−Ä w¼Ë Ò Î ] q??¦? Ä ¨W?ÄU?F?ë  U?J?K?²?L?*U?Ð Y?³?F?ë Ë√ ÆUNIzUIŠ  U³Łù 5¼«d³Ã«Ë Z−(« vÃ≈ ÃU²% Ô Ë√ ¨Ÿ—«u??A? ë w? W?O?Äu?L?F?ë n?ð«u?N?ë Uzb²³Ä ¨ ö «u*« qzUÝË vKŽ oÐU ²Ã« ÎW?H?ÞU?)« WDO ³Ã« ¡UOý_« vÃ≈ ∆—UIë dE½ XHà vÃ≈ ·bNðË  ÃËd??)«Ë ¨‰«œ n??Áu??Ä b??O? ? −? ²? Ð ÒW?Ãôœ U?N?Ã Ë ¨UNMÄ dÄc?²?½ ôË ¨U?N?Ð Q?³F½ ôË ¨UMMOŽ√ ÂUÄ√ d?9 w²Ã« Ò Ò «c?? ? ¼ ¡u?? ?{ w?? ? —U?? ?J? ? Q?? ?Ð Æ…UO(« w …dO³Â ÆnÁu*«…u??ÁË ¨ÕU??L? K? ë d??¹u??B? ²? Ã«Ë ¨“U??−? ¹ù« U??N? B? zU??B?š s?ÄË Æ…dJHë ‚b Ë ¨»uKÝ_« W?¾LŁöŁ U¼d³Â√ “ËU−²¹ ô …dOG WÃUIÄ qJý vKŽ V²JðË ¨Ê«błuë WEI¹Ë ¨WEŠö*« …uÁ vÃ≈ ÃU²%Ë Ô  Ò V?ÝU?M?ð W?H?ÞUš …dJ Ë√ ¨Ÿ–ô bI½ sŽ d³?F?ð U?N?M?J?ÃË ¨Ê«u?M?Ž ö?Ð dOGBë l¹d ë UNKJý w w¼Ë ¨WLKÂ Ò ÆWŽd ë dBŽ w W U×Bë  U³KD²* ÂUFë lÐUDë ] ∫…dÞU) Öu/ wðQ¹ ULO Ë åWOÝ—bÄ W³²JÄ w ·— vKŽ »U²Â Wšd ò Ò > ¨wN?łË d?³?Gð ª5?M?Ý cM?Ä s?−? ë w? U?½Q ¨¡«u?¦?ë X?KK?Ä ] ] Ó Ó Ò ¨Íb? ?ł WÐu?Þd?ë  dÓ ?½ÓË ¨Íb?K?ł oI?A?ðË ¨w³?I?Ž s?CG?ðË Ò sJÃË ªwŠdł qÄbM¹ fOÃË ¨w ËdŠ sÄ UM ë WLKEë XÁdÝË Ú g²H?¹ sÄ dE²?½√ XÓ UÄË ¨w?zUł— qzu?Ä tMþ√ s?Ä rJO? ‰«“ UÄ Ò Ô Ó  ÔÒ w²Ã« w²HÁË ·dë vKŽ ‰bF¹Ë ¨w uł sÄ “uMJë Ãd ¹Ë ¨wMŽ ÓÚ = =  Ô Ò ÆwŽuK{ UNMÄ XłuŽ« Ò …b?OB?Ä w? w?ÒM?Ž œU?F?²?ÐôU?Ð r?ƒU?M?Ð√ l?ÁË n?O? r?²¹√—√ ÓÚ Ó U0 ·u½_« rÂeðË ¨dþ«uMë ÕdIð w²Ã«  ö:«Ë Âö _« Ô = ∏∏
 • 94. 5?Ð r?ƒU?MÐ√ ÁUð nO ÊËdEMð ¡ôË√ r?²?½√ U¼Ë øV¹œQð vÃ≈ ÊułU²×¹ ¡UÐœ√ U¼—d?Š bÝU?HÄ sÄ qL% Ô ] Ób HðË ¨…¡Ëd*« q²IðË ¨ez«dGë ÊuMł dO¦ð w²Ã« W×{UHë b¼UA*«Ë ¨WHO Ô Ã« nz«dDÃ«Ë ¨WFDI²*« ·Ëd(« Ò ÆoK)« Ôr²BBš uà rJOKŽ UÄË ¨w²³ŠUBÄ sÄ W³KDë r¡UMÐ√ «uMJÄË ¨wM−Ý sÄ w½ułdš√ ¨ÊuÐd*« UN¹√ Ò Ó Ò Ò ÒÊËd J?ðË ¨w?Ã≈ ‰u? u?ë s?Ä W³KDë ULNO ÊuMJ9 ¨5²B?Š Ë√ ¨WBŠ w?Žu?³Ý_« ”Ë—bë ‰Ëbł w Ú ] Ò Ò Ò ÒÒ Ò Ò  Ó ÚÓw UI¦Ã« s¹uJ²Ã« vÃ≈ «uIKDMOà ª—dI*« »U²Jë œuOÁ sÄ ULNO W³KDë ÊË—d%Ë ¨VOðdë hB(« lÁË ULNÐÊ«d?O×KÃË ¨UЫdý Íb]BKà w? ÊËb?−² ¨«uÄbMð sÃË øWKOI¦Ã«  U½UײÄô« ¡U³Ž√ sÄ nH ²¹ Ícë d(« Î ] Ò Ò©5D K ØWMÞ«uÐ ‰UL® Æ UЫuł qzU KÃË ¨UÐUÐ Î Î ◊U‡‡A½w? Êu?³?žd?¹ s?* W?O?³Dë  U u×Hë iFÐ ¡«dł≈ ëËeë bIŽ q³Á U½œöÐ w WOŽdAë rÂU;« ◊d²Að ÆtO ÍdE½ WNłË U¹b³Ä pÖ »U³Ý√ 5Ð√ÆëËeë Î ∏π
 • 95. ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ëËeë qO³Á tMЫ vÃ≈ »√ WO Ë©ÊuHÃR*«® ¨wMÐ Í√ ] ÚÊuJð Ê√ XKÄ√Ë ¨pÓ UDŽ√ WÃułdë úLð UÐUý ¨…dJ³Lë WÃuHDë WKŠdÄ w X½√Ë ¨‰UO ë sOFÐ p²¹√— ULÃUÞ Ò Ó Ô ÎÒ Òs?OŽ pÐ  ]d?Á U?L? wMOŽ pÐ  d?ÁË ¨‰U?łd?ë m?K?³?Ä Êü« XGKÐ bÁ U¼Ë ¨dLFë ULNÐ ÂÒb?I?²¹ UÄbMŽ p¹uÐ_ «b?MÝ Ò Î Î  ÆUMFL²−Ä ¡UMÐ w …b¹bł WM³Ã ÊuJðË ¨…œUFÝ UNÐ œ«œe½ …dÝ√ ¡UM³Ã bF² ð XŽdýË ¨p=Ä√ Ò Ò Ô ÓmK³ð v²Š „dOÝ w rI²ÝU ¨pðdÝ√ w WMOH ë ÊUÐÒ— ÊuJ²ÝË ¨ UF³ð vKŽ ÍuDMð ¡dLë UNÐ ÂuI¹ WLNÄ q Ê≈ Ò ] ]UÄò∫q?OÁ bI ¨pà «Î—UFý …—uALë sÄ c ðU ªÍ√dë w œ«b³²Ýô«Ë „U¹≈ ¨sJ?ÃË Æ…UO×ë WKŠ— sÄ sÄü« ¡vÞUAë Ò Ó Ò Ú Æ—«dÁ Í√ ZzU²½ pFÄ ÊuKLײOÝ rN½Ò_ ªrzöLë —«dIë –U ð« q³Á „¡UMÐ√Ë płË“ —ËUA ¨å—UA²Ý« sÄ »Uš Ò Ò Ò Ó ¨wMÐ Í√ Ò Ú ÁU³²½ôUÐ pÃ–Ë ¨rJ²Â«dý ÂËbð Ê√ vKŽ qLŽU ¨¡UMÐ_«Ë tłË“Ë qłdë U¼œULŽ WKÄUJ²Ä W ÝRÄ Ã«Ëeë Ô ÒÔ’ö?šù« Y?O?Š s?Ä p?K?L?Ž u?×?½ p?²OÃËR Ä vÃ≈ XH²Ã« ÆWLŠdÃ«Ë …œu?*«Ë «d?²?Šô« r?J?MOÐ œu ¹ Ê√ v?KŽ Ò Ôq?OKÃUÐ r¼ s¹bë ÊS? ªW½«b²Ýô« vÃ≈ d?DCð ö¾Ã ¨UNðU?łUŠË …dÝ_« VÃUDÄ w³?Kð w ¨ÊUIðù«Ë W?ÄUI²Ýô«Ë Ò Ó ] ] ] Ô Ó Ó Ò Ô Ó ¨ULÂœôË√ sŽ ULJÐ ÈQM¹Ë ¨ULJMOÐ bŽU³O ¨qLFë —UOð ULJÓ d−¹ Ê√ płË“Ë X½√ —«cŠ sJÃË Æ—UNMë w ‰–Ë Ô Ò Ô ÔÚ Ó  y’dŠ«Ë ÆULJMOÐ WÒ³;« dŽUAÄ oLF¹ U2 ªUNðbŽU Ä vKŽ ’dŠU ªX½√ qLFð UL qLFð płË“ Ê√ dÂcðË  ] ÚÒ«uCH¹ w ¨tÐ p½uŁb×¹ UÄ vÃ≈ ¡UG ù« s Š√Ë ¨ÊËRAë nK² Ä w pzUMÐ√Ë płË“ lÄ —«u(« WÄ«œ≈ vKŽ Ô = Ô  Ú ÓnFC¹ ¨5łËeë 5Ð ‰uD¹ 5Š XLBë ]Ê√ rKŽ«Ë ÆÊU−ý√Ë ‰UĬ sÄ UNO qL²F¹ UÄ˨rNÝuH½ WKOšbÐ pOÃ≈ Ô Æd−CÃ«Ë ÂQ ë À—uð˪„uK ë W½uAš UNHFCð UL ¨…œu*« ZzUýË ]vM (UÐ p?KÄUFð Ê_ ªVO½Q²Ã« v?Ã≈ tMÄ dEMë XHà vÃ≈ »d?Á√ sJOK ¨dšü« vKŽ «ÎcšQ?Ä ULÂbŠ√ cš√ «–≈Ë ] ÓdBÐ sŽ ÈQM0 pÖ sJOK ¨dÄ√ ‰uŠ ·öš ULJMOÐ lÁË «–≈Ë ¨UN HMÐ WI¦Ã« dŽUAÄ UN¹bà ÍuI¹ „dLŽ WJ¹dý u×½ Î Ï = ÆrNà `ÃUBë Öu/_« U½uJ ¨rNðUOŠ w UNK¦9 rNLN¹ w²Ã« …ËbIë ULJO ÊËd¹ ¡UMÐ_« Ê_ ªrNFLÝË ¡UMÐ_« Ò Ò ]’d% Ê√ wG³M¹ –≈ ¨ULJMOÐ bŽU³¹Ë ¨WÒ³;« d «Ë√ w¼u¹ Á—«dJð Ê√ dOž ¨«dÐUŽ ULJMOÐ ·ö)« ÊuJ¹ bÁË  Ô Ó ] Î Æ—bIë fHMÐ t²Ä«d sÄ j×¹ U/≈ tłË“ WÄ«d sÄ ‰UM¹ sÄ Ê_ ªpłË“ WÄ«d vKŽ Ò Ò ]w? X?¦JÄ√ ¡«uÝ ¨tOKŽ k U× ÆU¼dŽUA0 qH% ô p½√ płË“ s?Eð ö¾Ã ¨XO³Ã« w „dNEÄ qLNð ôË Ò Ò Ú ÆW−¼u²Ä UNOI³¹Ë ¨tłËeÐ t²ÁöŽ vKŽ dDFë d¦M¹ t²ÁU½_ ÃËeë W¹UŽ— ÊS ªqLFë vÃ≈ tð—œUž Â√ XO³Ã« Ò ] Æ…œUF ë W×Mł√ UNOKŽ ·dÚ Ód²ÃË ¨…b¹b« pðUOŠ w tKë pIÒ Ë Ú  ÔÚ Ò π∞
 • 96. …dOš_« WKOKë ≤≥©‚«dFëػUO ë dÂUý —bЮ hMë Íb¹ 5Ð Ò¨Y?¹b(« wÐdFë dFAë UN dŽ W¹dFý b¹b& WÂdŠ r¼√ bF¹ Ícë d(« dFAë sÄ ©…dOš_« WKOKë® …bOBÁ»U?OÒ Ã« b?F?¹ËÆW?O?Ðd?F?ë Ê«b?K?³Ã« sÄ U¼dOžË ¨ÊUM³ÃË dBÄË ‚«dFë w ¡«dFAë sÄ œbŽ tðœU¹— dÄ√ vŽœ« bÁË ^ ÒW?O?K?J?A?ë  «bŠuë dG √ sÄ b²9 WKÄUý …—uŁ UN½√ Èd¹ ÊU? w?²?ë ¨W¹dFAë WÂd(« Ác¼ œ«Ë— “dÐ√ sÄ «bŠ«Ë Ó Î Æ©w{ËdŽ b¹b& WÂdŠ® UNH uÐ U¼dBŠ ‰ËUŠ sÄ pÃcÐ UHÃU Ä ¨dŽUAë W¹ƒ— ‰UDð v²Š ÎU?N?O? t?²Ä“ô w²Ã« ¨tðUOŠ sÄ W¹ËUÝQ*« WKŠd*« w »UO? ?ë U?N?³?²Â w²Ã« bzUBIë sÄ ©…dOš_« WKOKë® bFðË Ò ÆWÄUFë ÂuLNë vKŽ ÁeOÂdð sÄ d¦Â√ WOð«cë tÄuL¼ vKŽ ÁdFý w eÂd¹ tKFł U2¨÷«dÄ_«UO½UD¹dÐ wÃULý©Â—œ® vÃ≈ tNłuð q³Á ÊbMà w U¼UCÁ WKOà dš¬ w »UOÒ Ã« UN³²Â ©…dOš_« WKOKë® …bOBÁ˨t²Ðdž —uB¹Ë ¨¡UHAë w qÄ√ sÄ ÁœË«— UÄ vÃ≈Ë ¨t{dÄ vÃ≈ dOA¹ UNO Ë ¨±π∂≥ w½U¦Ã« Êu½U sÄ lЫdë w Æ‚«dFë tMÞË vÃ≈Ë ¨tłË“Ë ¨ÊöÚOž tMЫ vÃ≈ tMOMŠË tÁuýË Ó¨…d?B³Ã« w W¹u½U¦Ã« WKŠd*« v?N½√ ¨…dB³Ã« ¡«uà w ©—uJOł® W¹dÁ w ¨±π≤∂ ÂUŽ bOëuÄ sÄ »UOÒ Ã«ËÆW U×Bë w rŁ ¨UOÄuJŠ U?HþuÄË ¨U?LKFÄ qLŽ Æœ«bGÐ w W¹eOK$ù« WGKë r Á ¨5LKF*« —«œ w Ãd ðË Î Î ÎÆ©w³K« WMЫ qOýUMý®Ë ©dD*« …œuA½√®Ë ©dOÞUÝ√® tM¹Ë«Ëœ sÄË Æ±π¥∑ ÂUŽ ©WKЫ– —U¼“√® ‰Ë_« t½«u¹œ —b Æ©w*UFë dFAë sÄ …—U² Ä bzUBÁ® Ê«uMFÐ »U²Â w U¼dA½Ë ¨w*UFë dFAë sÄ bzUBIë sÄ «œbŽ rłdð ΠUO?KL?Fë s?Ä œbŽ tà Íd?ł√Ë ¨÷«dÄ_« s?Ä WŽu?L−Ä s?Ä ÁdL?Ž sÄ …d?Oš_«  «uM? ë X?Ý ‰öš v?½UŽÆX¹uJÃUÐ ÍdOÄ_« vHA² *« w w uð ±π∂¥ ‰Ë_« Êu½U ≤¥ w Ë ÆUO½UD¹dÐË ÊUM³ÃË X¹uJë sÄ q w WOŠ«d« π±
 • 97. …dOš_« WKOKë ©‚«dFëػUO ë dÂUý —bЮ »U³Cë WM¹bÄ U¹ ÕU³Bë w Ë Ú Ó ÚqOI¦Ã« UNÓÝ√— d¹bð —ËbBÄ WOMÄ√ fLAÃ«Ë ÔÌ ÔÒ ÆÁ—b w WKFÐ i¹dÄ ∫—ËbBÄ Æ‰öš sÄ ∫qKš sÄ ÓÓ ¨»U× Ã« qÓKš sÄ  Ó Ú qOKFë d U *« qL×OÝ Ô Ô »«c*« tL ł sÄ tà ¡«bë „dð UÄ Ô Ó b¹b(«Ë ÊUšbë d−N¹Ë Ú Ó Ô ÆÚdÓ−(«Ë XKHÝ_« d−N¹Ë Ó Ó ÚÓ Ô ¨dN½ sÄ ©Â«—œ® w `LK¹ tKFà ÚÓÓ Ó ÆUO½UD¹dÐ w WM¹bÄ∫—œ UNO b¹b« tNłË `LK¹ dNÒ Ã«Ë —uL)«Ë œuIMë rÃUŽ w ÚÓ ™™™ ™ ™ VO³Dë UÄ bFÐÆÆÆ dNý bFÐ ¨ÕU³ »— Ì Ì Ò Ô ≠ø—ÓbÓIë QÒ³š «–UÄ rKF¹ sÄ ≠Á«d¹ ¨t¾OK*« W³OI(« qL×OÝ Ú Ó ¨VO−Ž lz«— nÃ√ nÃQÐ Ú Ì ¨d−(«Ë wK(UÐ ÚÓ t¾O³)« VFKÃUÐ Ú Ó^ Æ…¡u³<« ∫W¾O³)« °ÚdE²½« UÄ Ó‰uÞ U¹ ≠UNÐ ÓÊöOž Q−H¹ ÚÓ ÔÓ Ú Ó ŸuÄbë ú9 ÂU½Ë vJÐ UÄ ‰uÞ U¹ Ú Ó Ú»Uzcë W×OBÐ Ë√ ”«dł_« W½dÐ Ò ÚÆWMOH ë WŽdý√ ¨lKIë U¼œdHÄ ∫ŸuKIë ŸuKIë dAMðË ¨tà rK(« rëuŽ Ú Ô ÚÔ Ó π≤
 • 98. bŠ√ ¨rz«bë ‰UŠd²Kà eÄ— ∫œUÐbM ë ÆåWKOÃË WKOà nÃ√ò ‰UDÐ√ ∫dD)« rÃUŽ œUÐbMÝ UNO »u−¹ ÚÓ Ô »U³ÔFë VÁd¹ ”U×Më ”—U „UM¼ Ú Ô Ô Ó °d³Ž sÄ q wÄdOà rN ë ŸdA¹Ë Ú ÓÓ Ò Ó Ú Ó ™™™ ™ ™ ÓÚ Ó Ô  ‚«dFë vÃ≈ œuFë wà tKë V²J¹ Ê≈ Ú ¨d−Aë o½UŽ√ ¨Èd¦Ã« r¦Ã√ ·u Ú Ô Ô ∫dA³ÃUÐ `O √ ÚÓ Ó Ô ÆW³OÞ W×z«— ∫×√ ¨‚U — U¹ ¨…uš≈ U¹ ¨WM« ×√ U¹ ò Ú Ò Ó Ób?Š√¨s? ?Š dÞUAë ∫Íd?B?³Ã« s (« ‚«Ë ‚«Ë ÷—√ »Uł ÍdB³Ã« s (« Ú Ó Ó Ó ^ Ú Ô ÓW?? K? ?O? ?à n?? Ã√ò ‰U??D? Ð√ ÆåWKOÃË ¨dÓ BÃ«Ë b¹b(« ÊbMÃË Ú Ò  Ó åÆ‚«dFë w tMÄ UAOŽ s Š√ È√— UL Î Ú Ó Æ…œU(« …dHAë ∫W¹bÄ dNÒ Ã« ÓW¹bÄ v Á√Ë qOKë ‰uÞ√ UÄ Ó Ó ÚÓ Ô °d×Ò Ã« vÃ≈ wMOŽ e% W¾¹b ÚÓ ] ^ Î ™™™ ™ ™ œuF¹ bÁò ∫ëd ë THDð ô w²łË“Ë Ú Ó åÆdHÒ Ã« sÄ qOKë WLKþ w ÚÓ Ô œËdÐ ò∫U½bÁuÄ w Ê«dOMë qFAÔðË Ú  Ú Ó Ó åÆdLÒ Ã«Ë ¡·bë ÈuN¹ u¼Ë ¨¡U *« u¼ ÚÓ Ó ™™™ ™ ™ VONKë Âd{Q ¨wðQ bÄ wHDMðË Ú Ô Ú VO³(« dLIë XOà ∫Ó‚«dFë d–√Ë Ú Ó Ú Ú  Ò °dLÁ U¹ Á¬ ∫wKŽ w9d¹ ‚«dFë oÔ √ sÄ Ô ÚV¹dGë U½√ øÊöOž tłË XL¦Ã UÄ√ Ó Ú Ó π≥
 • 99. d¦²½« Ê√ ÊöOž XL¦Ãuà ¨tOHJ¹ Ú Ú Ó Ú  VO¾Jë »_« „U³ý d³Ž ¡UO{ pMÄ ÒÔ Ó ÚÓ Ï ∫dFAÃ«Ë dG¦Ã« tMÄ fÄË ÚÓÒ ÓÚÒ Ò ©dA²½« WMOKë t=H sÄ VOÞË ÈÎcý® ÊöÚOÓž ÒÊ√ tMÄ fŠ√ Ò ^ ÚÓ Ó å°d−×ë WM¹bÄ sÄ œUŽË ¨wÐ√ ¡Uł Á¬ ò∫ÕU ¨ÍdFý YÐUŽ Ó ÚÓ Ó Æ¡«œdÃUÐ býË Ú Ò dNÒ Ã« W¹bÄ v Á√Ë qOKë ‰uÞ√ UÄ ÚÓ Ó Ó °dLÁ öÐ ÂuMë W¹bÄË Ú Ó π¥
 • 100. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫WOðü« w½UF*« sÄ vMFÄ q sŽ d³Fð w²Ã« W¹dFAë dDÝ_« œbŠ√ ±ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UEÄ vKŽ UNKOCHðË ¨WFO³Dë dŽUAë VŠ √ ÆdNý bFÐ vHAOÝ t½√ w dŽUAë qÄ√ » ÆtOÐ√ W³OGà sÐô« …U½UFÄË ÁbÃ«Ë sÐô« —UE²½« ‰uÞ Ã ÆtMÞË sŽ «bOFÐ dŽUAë WÐdž Î œ Æ‚«dFë ÁbKÐ vÃ≈ dŽUAë ‚uý ‡¼ ÆtMÞË sŽ «bOFÐ WÐdGë w dŽUAë …U½UFÄ Ë Î Ætà dŽUAë …√dÄ« —UE²½« — ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ≤ ∫‰Ë_« ÍdFAë dD ë w å»U³Cë WM¹bÄò ‡Ð œuBI*« √ ÆÊbMà Æ«—œ Æœ—uH Â√ ∫u¼ lЫdë ÍdFAë dD ë w åqOKFë d U *«ò » Æt H½ dŽUAë ÆÊöOž dŽUAë sЫ ÆdŽUAë ¡UÁb √ bŠ√ b?? ?¹b?? ?(«Ë ÊU?? ?šb?? ?ë d?? ?−? ? N? ? ¹Ë ò à åd?? −? ?(«Ë X??K? H? Ý_« d?? −? N? ¹Ë Ó ∫vÃ≈ Ê«dD ë dOA¹ ÆW¦¹b(« …—UC(« sÄ d¼UEÄ ÆW1bIë …—UC(« sÄ d¼UEÄ ÆWFO³Dë sÄ d¼UEÄ πµ
 • 101. ∫‡Ð ÊUIÐU ë ÊU¹dFAë Ê«dD ë wŠu¹ œ ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UE* œUFÄ nÁuÄ ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UEÄ sÄ wÐU−¹≈ nÁuÄ ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UEÄ sÄ œb×Ä dOž nÁuÄ ∫å‚«Ë ‚«Ë ÷—√ »Uł ÍdB³Ã« s (« ò ∫ dŽUAë ‰uÁ w åÍdB³Ã« s (« ò ‡Ð œuBI*« ‡¼ Ò Æ5¹dB³Ã« u×Më ¡ULKŽ bŠ√ Æ…dB³Ã« ¡«dFý bŠ√ ÆtMÞË Ã—Uš ‰UŠd²Ã« sÄ d¦Â√ Ícë t H½ dŽUAë ∫ ‡Ð wŠuð hMë w ©‚«Ë ‚«Ë® ÷—√ Ë ÆW³¹dIë œö³Ã« Æ…bOF³Ã« œö³Ã« Æ‚«dFë ∫w½U¦Ã« lDI*« w å”U×Më ”—U ò ‡Ð œuBI*« “ Æ t H½ dŽUAë ÆdŽUAë sЫ ÊöOž ÆWÐdGë w dŽUAÃUÐ ‚b;« dD)« ∫ ‡ÐådH ë sÄ qOKë WLKþ w œuF¹ bÁ ò∫…—U³Ž wŠuð Õ ÆWÐdGë w dŽUAë U¼UÁô w²Ã« VŽUB*«Ë ‰«u¼_« ÆtMÞË vÃ≈ …œuFë w dŽUAë W³ž— ÆtMÞË w …U½UFÄ sÄ dŽUAë dE²M¹ UÄ øtðbOBÁ V²Â UÄbMŽ rOI¹ dŽUAë ÊU s¹√ ≥ øw½U¦Ã« lDI*« w ÊöOž tMЫ dŽUAë TłUHOÝ , ¥ Æ·u)«Ë oKIë «c¼ d¼UEÄ 5Ð√ ¨tÄu½ w UIKÁ ÊöOž Ëb³¹ w½U¦Ã« lDI*« w Î µ‰U?Šd?²?à s?Ðô« —uB²Ð —UDš_« t²Nł«u*Ë ¡U?H?AKà U?³?K?Þ r?z«b?ë t?ÃU?Šd?²Ã tOKŽ tMЫ oKÁ sŽ dŽUAë d³Ž Î Ò ∂ Æw½U¦Ã« lDI*« sÄ pÖ `{Ë√¨œUÐbM ë øYÃU¦Ã« lDI*« qN² Ä w œ—Ë UÄ vKŽ ¡UMÐ ‚«dFë vÃ≈ tà œuFë tKë V²Â Ê≈ dŽUAë qFHOÝ «–UÄ ∑ π∂
 • 102. ø«–U*Ë øYÃU¦Ã« lDI*« W¹UN½ w dŽUAë V−F²¹ 3 ] ] ∏ øå°dN ë W¹bÄ v Á√Ë ¨qOKë ‰uÞ√ UÄò ∫tÃuÁ w dN ë dŽUAë t³ý , π ∫ wðQ¹ ULO WOMHë …—uBë `{Ë√ ±∞ qOI¦Ã« UNÝ√— d¹bð —ËbBÄ WOMÄ√ fLAÃ«Ë ò √ Æå»U× Ã« qKš sÄ °dN ë W¹bÄ v Á√Ë qOKë ‰uÞ√ UÄò » å°d× Ã« vÃ≈ wMOŽ e% W¾¹b Ò ∫¡UA½ù« Ÿ«u½√ sÄ wðQ¹ U2 q vKŽ …bOBIë sÄ WK¦Ä√ d–√ ¨ WOzUA½ù« qL« …bOBIë w d¦Jð ±± ] Æ¡«bMë ≠≥ ÆV−F²Ã« ≠≤ ÆÂUNH²Ýô« ≠±¨Êb?M?à w? U?L?N?Ð d?F?A¹ ÊU s¹cKë Êe(«Ë rÃ_UÐ UNðôôœ U½dÂcð  ULK tðbOBÁ w dŽUAë Âb ² ¹ ±≤ Æ ULKJë Ác¼ sÄ «œbŽ d–√ ÎÆpÖ vKŽ ‰bð w²Ã« W¹dFAë dDÝ_« sÄ «ÎœbŽ œbŠ√ ¨©ÃuÃuM*«® wKš«bë —«u(« …bOBIë w dŽUAë nþË ±≥ Ò ÆULNMÄ q w t²Ãôœ `{Ë√ ¨5MŁ« 5ÁUOÝ w dOš_« lDI*« w dLIë …œdHÄ  œ—Ë ±¥ ÆUNO «“ËdÐ d¦Â_«  «—U³Fë iFÐ ‰öš sÄ …bOBIKà ÎU³ÝUMÄ dš¬ U½«uMŽ —U²š√ ±µ Î ÎÆdŽUAë »uKÝ√ ·dFð_ W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © x ® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ ±∂ Æ©bŠ«Ë Ÿu{uÄ ‰uŠ —Ëbð® WOŽu{uÄ …bŠË …bOBIë w √ ÆW¹d³š …bOBIë w qL« q » ÆWO³FAë W¹UJ(« sÄ  UODF* nOþuð …bOBIë w Ã Æ  UNO³A²Ã«Ë W¹dFAë —uBÃUÐ W¾OKÄ …bOBIë œ Æ…d¦JÐ ‚U³Dë dŽUAë Âb ²Ý« ‡¼ Æ©‚«dFë® dŽUAë W¾OÐ sÄ …bL² Ä …bOBIë w —uBë Ë Æ …bOBIë w WO UIë XŽuMð “ Æ…bOBIë w eÄdë dŽUAë nþË Õ Ò π∑
 • 103. ÍuGà V¹—bð Ò ∫tЫdŽ≈ WÄöŽ 5Ð√Ë ¨wðQ¹ ULO XFMë Ãd ²Ý√ ÆÆÆqOKFë d U *« qL×OÝ ± W¾OK*« W³OI(« qL×OÝ ≤ VO−Ž lz«— nÃ√ nÃQÐ ◊U‡‡A½ ÆtO ÍœuLFë dFAë vÃ≈ d(« dFAë W³ ½ 5Ð√Ë ¨»UO Kà WKÄUJë WŽuL:« vÃ≈ œuŽ√ ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ 5MŠ©5D K Ø nOÝ bOÃË®  ] ‰«u*U Êe(« dOB¹ bÁË ÆÆsŠ√ Ò ÆÆwÃUÐ vKŽ  dÄ «–≈ Ò  ‰UHÞúà —ËcM*« „dFý Ÿ—«eÄ  ÊU²Hý UNÐ XK²Ð« UÄ ¡«dCš ÌWK³Ià sŠ√ ] Ó Ò  ] Ú] ÊUðd³Á sOHJë vKŽ UÄu¹ UNÐ XŠd ôË Î  ÊUŠdł tÐ ÈbM¹ bŽu* sŠ√ Ò  ÊU½U ½≈ ÆÆ ÊUMŁ« tO dLFë vŽd¹Ë »dG*« …uNIà sŠ√ Ú Ò π∏
 • 104. VÂu wÄœ w Ÿ—e¹  u*U ‚œU qHÞË Ì Ì  Ò ‰«u*U Êe(« dOB¹ bÁË ÆÆsŠ√ Ò ÆÆwŠdł vKŽ  b²Ä« «–≈ ] ‰UDÐ_«Ë Êu²¹eë vDš »Už UI¹b w½eŠ w XI½UŽ Ê≈Ë Î ÓÓ ÁuIK¹ rà Áuð√ 5ŠË°»U³Šúà tMŽ wJ% —«bë w W½uLOà ÈuÝ pOÃ≈ sŠ√ pOMOŽ w b²Ä« 5Š Êu²¹eÃ«Ë  qÄdÃ«Ë ÆÆ ¡«dC)« Íbł WŠ«ËË Ó = qÚNÄ vKŽ vŽdð w²Ã« tðdNÄË  Ó pOÃ≈ sŠ√ Ò pOH vKŽ Âu¹ w XM w½QÐ vJ×¹ bÁË Ú] Ô wK¼√ ÈuÝ «uIK¹ rà —UL ë w½¡Uł U*Ë Ò bOÄdIÃU Êe(U VOÞ w½√ ÊuJ×¹ bÁË Ò ÊuJ×¹ UÄ ÆÆÊuJ×¹ bÁË WŠdHÃU ÆÆVFAÃU ÖUÝ w½√Ë pOÃ≈ sŠ√ wMJÃË Ò Ò …dLł Íb¹ sÄ dIM¹ pOMOŽ vKŽ —uHBFà ππ
 • 105. qOKë nIÝ—UNM¹ ULMOŠ `³B¹Ë …d¼“ vKŽ ôu²IÄ ÆÆœöO*«Ë ËbFë Z¼uÂ Î Ú  Ú pOÃ≈ sŠ√ Ò ∫ŸUłË_«Ë XLBë dLŽ nKš rKŠ√Ë ÆÆwŠdł vKŽ  dÄ «–≈® ] Á—U¦OÁÆÆuK(« –«–dÃ«Ë ÆÆp½uOŽ Ú ŸU²K*« w³KÁ d¼e¹ Ó =©°Á—UŠË√ ÆÆ ¡«dCš WÐUž Ë√ ÆÆULЗ ÎUŽ«dý Ú Ò tÐU³ý Êe(« dOB¹ bÁË sŠ√ Ú Ò Ò ÆÆ—UMë ‚ËdŽ w d U *« d– «–≈  tÐU³Š√Ë ÆÆtO½Už√ Ú ±∞∞
 • 106. WOłU½ ‰¬ Õb1 Íd²×³Ã« Ò ≤¥ hMë Íb¹ 5Ð Ò  W uJÃ«Ë …dB³ÃU d{«uŠ UNO «ËQA½√Ë ¨U¼uײ w²Ã« —UDÁ_« w «ËdA²½U ¨5%U rNðd¹eł sÄ »dFë Ãdš Ó  Ô Ò  Ô Ô ¨WOK;« W UI¦ÃUÐ …b «uë W UI¦Ã« X×ÁöðË ¨jÝ«ËË …d¼UIÃ«Ë œ«bG³Â Êb*« sÄ «ÎœbŽ «u Ý√Ë ¨Ê«ËdOIÃ«Ë —U³½_«Ë Ó Ò  Ò Ò¨W¹œUB²Áô«Ë ¨WOŽUL²łô« ∫WHK²<« UNðôU−0 …UO(«  d¼œ“«Ë ¨„«c½¬ Èdš_« rÃUFë  U UI¦Ð pÃc  dŁQðË Ô Ò  Ô Ó Ò Ï Òw 5³ž«— 5ŠœUÄ ¡UHK)« »«uÐ√ vKŽ ¡«dFAë X UNðË ¨—uD²Ã« «c¼ sÄ VOB½ »œúà ÊUÂË ¨U¼dOžË ¨W¹dJHëËXÁ—Ë ¨w½UF*« w ¡«dFAë s?MH² ÆÈdš√ WNł sÄ ”UMë …UOŠ s¹—uBÄË ¨À«bŠúà 5?IŁuÄ ¨WNł sÄ ¡UDFë Ò Ô Ó ] Ó Ò Òs?Ä tO «Îb¹bł «ÎdF?ý «uŽbÐQ ¨¡UÄbI?ë ¡«dFAë «uÂU?ŠË ¨`{«Ë u×½ vKŽ ¨w?EHKë l¹b³?ÃUÐ «uL²¼«Ë ¨rN?ð«—U³Ž Ó Ó Ì Ò Ò Ô ÆqOKÁ dOž .bIë jLMë Ô¡«uł_« Ác¼ w QA½Ë ¨Â∏≤≤ ؇¼ ≤∞µ ÂUŽ bÃË ¨wÝU³Ž dŽUý ¨tKë bO³Ž sÐ bOÃuë ¨…œU³Ž uÐ√ ¨Íd²×³Ã«Ë Ò Ï ÚÓÔ Ô Ô Ò¡«dÄ_« sÄ r¼dOž ÕbÄË ¨r¼ez«uł ‰U½Ë ¨rNŠbL ¨”U³Fë wMÐ ¡UHK Ð qBð« rŁ ¨VKŠ »dÁ Z³MÄ W¹dÁ w Ó Ó Ò ÚÓ ÆÂ∏π∏ Ø ‡¼≤∏¥ ÂUŽ w uð v²Š tO ÂUÁ√Ë ¨tMÞË vÃ≈ œUŽ rŁ ¨ÊUOŽ_«Ë ¡«—“uÃ«Ë ] Ò —uB¹ uN ¨n uë w ŸdÐË Æ»U²FÃ«Ë ¨`¹b*«Ë ¨d Hë ∫W¹dFAë ÷«dž_« sÄ dO¦Â w Íd²×³Ã« ‰UÁ  Ò Ì ÒÊ√ tO VÃUGÃU tÃež UÄ√ ÆnB¹ ULO WIOÁbë qO UH²Ã« d– v M¹ ôË ¨WÐö)« Ê«uÃ_UÐ UN{dF¹Ë ¨ UOzd*« Ò Ó Ò  Ô Ò ÆnB¹ U* «bON9 ÁbzUBÁ iFÐ tÐ —bB¹ Î Ò Ó ÔÔ Ó Ô W]O?NÐ ¨Â«uIë W?Áu?A2 ¨ UÐu³;« dzU  ¨w¼Ë ¨WÐu³;« n? ËË ‰e?GÃUÐ  UOÐ_« Ác¼ dŽUAë √bÐ bÁËÓ YOGë tOKŽ dDL² ¹ Ê√ bFÐ ÊUJ*« n Ë vÃ≈ pÖ bFÐ qI²M¹ rŁ ÆUM¹eŠ t²ÂdðË ¨XK%—« UÄ ÊUŽdÝ ¨WFKDë Ó  Îœd?Ä“ sÄ ÷—√ w W³z«cë WCHÃU »U? Mð ÁUO*« Ê«—bžË —U?N?½_« tO ¨œË—uÃ«Ë 5ŠU¹dÃUÐ u¼e¹ ÃdÄu¼ «–S ¨ÌÒ Ò Ô Ô Ô Ï ÚÓ¨„—UF*« w ÊUF−ý rNÐ «–S ¨WOłU½ ‰¬ ÕbÄ u¼Ë ∫…bOBIë sÄ fOzdë ÷dGKà dŽUAë œuF¹ U¼bFÐ ¨dCš√ Ó Æ¡«bŽ_« Êu³¼d¹ ô ¨rN½UOÐ w ¡U×B ¨¡UDFë w ¡UÄdÂ Ô Ô ±∞±
 • 107. WOłU½ ‰¬ ÕbL¹ Íd²×³Ã« Ò Î U?? E? ?Š«u?? à œ«R?? ?H? ?ë X?? ŽœË√Ë ¨X?? K? ?Š— ≠± Ó  Ó Ú Ó Ú Ó ÆnFCð ∫ w¼uð Ô Ô Î ÊU?? ? ? M? ? ? ³?? ? ?Ð …—U?? ? ? ý≈Ë Èu?? ? ?I?? ? ? ë w?? ? ?¼u?? ? ? ð ÆlÐU _« ·«dÞ√∫ÊUMÐ Ó Ô Ú Ô ÆWLŽU½ WÐUý ∫œuš ÌW?? ? ? ?«—√ Ÿd?? ? ? ? ‚u?? ? ? ? —b?? ? ? ? ³? ? ? ?  œu?? ? ? ?š ≠≤  Ó Ì ÏÚ Ó Æd−Aë sÄ Ÿu½ ∫W«—√  ÊU?? ? ?³? ? ? ¦? ? ? Ô v?? ? ?K? ? ? Ž ÎU?? ? ?O?? ? ?M? ? ? ¦? ? ?Ä e?? ? ?²? ? ? N? ? ? ¹ Ò ÆqÄdë ‰öð ∫ÊU³¦Â ^ ÆW³Ò³×Ä …dLÝ UNO²Hý w ∫¡UO* Ì Ì `?? ? {«Ë X?? ?O? ? ²? ? ý s?? ? Ž Ôr?? ? ? ? ³? ? ð ¡U?? ? O? ? * ≠≥ Ô ÆÊUMÝ_« bŽU³ð ∫XO²ý Æ¡UCOÐ ÊUMÝ√ ∫`{«Ë  ÊU?? ? ? ¹b?? ? ? B? ? ? ë W?? ? ?K?? ? ? ž ÍËd?? ? ?¹ Í—_U?? ? ? Â Ó ] Ô Ó  Ú Æq Fë ∫ Í—_« ‰e?? ?ð r?? ÃË r?? ?O? ? šd?? ë ‰b?? ?ÃU?? Ð p?? ²?? ?M?? ²?? ?Ó ≠¥  = ] Ó Ú Ó Ó ÆgDFë …bý ∫WKž   Ì ÊU?? ? ?²? ? ? H? ? ?Ä W?? ? ?L? ? ? O? ? ?š— q?? ? ?J? ? ?Ð U?? ? ?H? ? ?K?? ? ? = Î  Ó ÆgDFë b¹bAë ∫ÊU¹bBë Î Î Ó ÆUFÃuÄ ∫UHK  U?? N? I?? ¹d?? s?? F? þ o?? ¹d?? H? ²? ÃU??Ð p??²?? −??ýË ≠µ Ô Ô  Ó Ú Ó Ó Ó Æ5Kë ∫rOšdë Æq%—«Ë —UÝ ∫sFþ  ÊU?? ?F? ?þ_« w?? u?? ?−? ? A? ?ë ô≈ X?? ?M? ? F? ?E? ? Ó Ò Ó Æd¹ež dDÄ ∫œuł Ï q?? ? ? ³? ? ? ? ? ? Ä œu?? ? ? ł „U?? ? ?З œU?? ? ? ł —«œ U?? ? ?¹ ≠∂ ÆÊU²ÐU×Ý ∫ÊU²¹œUž ÏÚ Ó Ô Ó ÔÆ U³Më …dO¦Â WFÝ«uë ÷—_« ∫Ãd*«  ÊU?? ? ?²? ? ?¹œU?? ? ž p?? ? O? ? ?K? ? ?Ž `?? ? ? ? ? ?ð  b?? ? žË Ó ^ Ú Ó ÓÆ—«bë¡UM w¼Ë W dŽ lLł ∫’«dFë ÓÓ  Ï Ò  ·u?? ? ?H? ? ? Ä ’«d?? ? ?F?? ? ? ë ÃËd?? ? ?2 Ãd?? ? ?*«Ë ≠∑  Ô Ô ÆjD Ä ∫·ÒuHÄ ÒÆ U³Më Ÿ«u½√ sÄ ∫Ê«–u(«Ë vÄ«e)« Ê«–u?? ? ?Ó×?? ? ?ë v?? ? ?K? ? ? Ž ÁU?? ? ?Ä«e?? ? š v?? ? ?¼e?? ? ?ð Ô ÆlÁuÄ rÝ« ∫¡UCO³Ã« WÁdë Ò w?? ? ²? ? ë œu?? ? )U?? ? ¡U?? ? C? ? ?O? ? ?³? ? ë ÔW?? ?Ád?? ? Ã«Ë ≠∏  Ô Ò Ê«d?? ? ? ?Á√ r?? ? ? ? Ž«u?? ? ? ? ½ 5?? ? ? ? Ð ‰U?? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ð  Ì Ô Æ÷UO³Ã« b¹bý ∫oI¹ Ì l?? ? ?ÁU?? ? d?? ? H?? ? √Ë o?? ? I? ? ?¹ i?? ? O? ? ?Ð√ s?? ? Ä ≠π Ó Ì Ì  Ì  ÓÌ ÊU?? ? ? Á d?? ? ?L? ? ? Š√Ë Z?? ? ?N?? ? ?Ð d?? ? ? C? ? ? š√ w?? ? ? Ó ÆW×z«dë VOÞ  U³½ ∫—UN³Ã« Ò  X??I? I??A? ðË U??N? {—Q??Ð —U??N? ³? ë p??×??{ ≠±∞ Ó  Ó ] Ô ÆdLŠ√ —u½ tà  U³½ ∫ÊULFMë ozUIý ÏÚ Ó  ÊU?? ? L? ? ?F? ? M? ? ë o?? ? zU?? ? I? ? ý Êu?? ? O? ? ?Ž U?? ?N? ? O? ? ÔÆdD*« ¡UÄ tO lL²−Ä d¹b² Ä ŸUÁ ∫…—«dÁ Ì …—«d?? ? ?ÓÁ q?? ?  ”U?? ? ?H? ? ?½√ ÚX?? ? ? ? ? ?ÒH?? ? ?M? ? ?ÓðË ≠±± = Ô ÊU?? ? ? M? ? ? _« w?? ? ? —U?? ? ? O? ? ? Þ_« X?? ? ?M?? ? ? G? ? ? ðË Ô Ò Èd??¦? ë v?K?Ž »U??×? ?ë d?D??ÓÁ U??L?]½Q??J? ≠±≤ Ô Ó Ó  ÊU?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?Ð ¡U?? ? ? ? ?– ÁU?? ? ? ? –Q?? ? ? ? «d?? ? ? ? ?D? ? ? ? ?Ž Ó Ó Î  U?? ? N? ? ¼U?? ? O? ? ?0 U?? ?¼—U?? ? N? ? ?½√  d?? ? −?? ? H? ? ðË ≠±≥ Ô Ò Æ¡U*UÐ W¾K²2 ∫o¼«u   Ó Î Ê«—b?? ? ? G? ? ? ë o?? ? ? ¼«u?? ? ? H?? ? ? Ð W?? ? ? Ãu?? ? ? u?? ? ?Ä ±∞≤
 • 108. ÆWÁd/ U¼œdHÄ ¨bzUÝË ∫‚—U/ Ì ”b?? ?M? ?Ý ‚—U?? / w?? ? U?? ¹«d?? *« q?? ¦? ?Ä≠±¥ Ô  Ó ÊU?? ? F? ? ?L? ? ?K? ? ?ÃU?? ? Ð 5?? ? ?F? ? ?ë ‚Ëd?? ? ¹ Ìd?? ? C? ? ?š  Ó Ô ÆÊuKë dCš√ .d d−Š ∫œdÄ“ Ì œ^d?? ?ÔÄÔ“ ÷—Q?? ?Ð X?? ?{U?? ? ÌW?? ?C?? ? Ë√ ≠±µ Ò ÆÊuKë dLŠ√ .d d−Š ∫ÊUłdÄ ÊU?? ? ? ? ? ? ? łd?? ? ? ? ? ? ? Ä w?? ? ? ? ? ? ? ? —«œ >—œ ¡U?? ? ? ? ? ? ? Ä Ë√ Ú Ó Ô ÎW??¾?O?C?Ä —U??N?M?ë Ôf??L?ý Ú Ób?ÓÐ «–≈Ë ≠±∂   ÊU?? ? ? ? ?L? ? ý U?? ?N? ? M? ?  ? ? ?×? ? ?ÐË U?? ? N? ? Ð U?? ?M? ? K? ? ÆÈdš√ „dðË …dÄ ¡Uł ∫Vž√ Ò Ò v??łb?ë Ó`??M? ł U??M? Ò³?ž√ ‰ö??N? ë «–≈Ë ≠±∑ Ô  ÊU?? ? ? ? ?I? ? ? ? ?Ô Ô_« —u?? ? ? ? ?M? ? ? ? ?²? ? ? ? ?¹ Á—u?? ? ? ? ?M? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ÔÒ  ÆdEMë rF½√ ∫”dHð Ò ÚX??ÝÒd??H? ð ÔÊu??M? *« «–≈ s??¹c??ë w?Äu?Á ≠±∏  Ú Ô  ÊU?? ? Ýd?? ? ?H?? ? ?ë t?? ? ?łË√ w?? ? ? v?? ? žu?? ? ë Âu?? ? ?¹ ÓÆnO ë bŠ w¼Ë ¨tÒ³þ lLł ∫U³þ Ò Î U³þ  ÒdLŠ«Ë fLAë ÔtłË ]œuÝ«Ë ≠±πÆnO ë u¼Ë `H lLł ∫ÕUHBë Êö?? ? D? ? ³? ? ë b?? ? ]³?? ?K? ? ðË ÕU?? ? H? ? B? ? ë i?? ? O? ? Ð Ó  Ô ÆWÂdF*« —U³ž ∫lIMë ÏV??«u? Էu??O? ?Ã«Ë ¨q?O?à Ôl??I?M?ÃU? ≠≤∞ Ï  Ê«d?? ? ?Á_« r?? ? ? łU?? ? ?L? ? ? ł ‚u?? ? ? i?? ? ?I? ? ? M? ? ? ð  Ó Æ «uK³I²Ý« ∫«Ëd×½ Î U??½ËU??N?ð —u??×? M?ÃU?Ð W??M? Ý_« «Ëd??×?½ ≠≤±  Ó l{uÄ u¼Ë ¨d×½ lLł ∫—u×Më ÆoMFë sÄ …œöIë  Ò Ô  Ê«d?? ? ? *« v?? ? ? K? ? ? Ž U?? ? ? ½d?? ? ? ÓÄ q?? ? ?Ð  u?? ? ? *U?? ? ? Ð Î Ó Æ WÐö ∫U½ÓdÓÄ Î vNKë «uÃcÐ ÚÊ≈Ë ¨«Ëd¦Â «ËdšU ÚÊ≈ ≠≤≤ ^ ÆW½«dÄ U¼œdHÄ ¨ÕUÄdë ∫Ê«Òd*« Ò Æ…uNà U¼œdHÄ ¨U¹UDFë ∫vNKë Ó ÚÔ ^  ÊU?? ?O? ? Ð s?? ? ? ? ?×? ? «u?? ?I? ? D? ? ½ Ê≈Ë ¨«u?? ?M? ? ž√ Ô Ú Æ«ËeOÄ ∫«uKBŠ = «u?K?=B??ÔŠ Ê≈ Ïb?Š«Ë q??zU??³?I?ë ·d?ý ≠≤≥ Ú  Ô  ÊU?? ? ? d?? ? ?Óý È—u?? ? ?ë d?? ? ?Ó ? ? ? ?²? ? ? « «–≈ U?? ? ?M? ? ? ÃË Ó U?? M? ?ÝQ?? Ð s?? Ä q?? Ð ÓÂU?? ¹_« ÔV?? ¼d?? ½ô ≠≤¥ ÊU?? ? ?Ä“_« Àœ«u?? ? ?ŠË Èœd?? ? ?ë v?? ? ?A? ? ? ? ? ?¹ Ô w dOBë qÄU oOI% ¨lЫdë bK:« ¨Íd²×³Ã« Ê«u¹œ ≤≥∏± ≠≤≥∑µ’ ¨ dBÄ ¨·—UF*« —«œ ±∞≥
 • 109. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— —U²š√ ± ∫u¼ …bOBIë w fOzdë ÷dGë √ Æ`¹b*« ƉeGë Æ ‰öÞ_« vKŽ ·uÁuë ∫w¼ ‰Ë_« XO³Ã« w XKŠ— w²Ã« » ÒÆdŽUAë U¼UML²¹ w²Ã« …œUF ë Ò ÆdŽUAë WKO³Á ÆdŽUAë WÐu³×Ä ∫‡Ð t²Ðu³×Ä dŽUAë t³A¹ w½U¦Ã« XO³Ã« w Ã Ò Æ—b³Ã« ÆW«—_« ÆqÄdë ÊU³¦Â ∫u¼ —«bÃUÐ œuBI*« åq³ Ä œuł „UЗ œUł —«œ U¹ò œ ÆdŽUAë UNKO ð Èdš√ —«œ Ò ÆWÐu³;« —«œ ÆUNMŽ q%—« w²Ã« dŽUAë —«œ Ì Ì ∫t½_ ªåoI¹ iOÐ√ sÄò tÃuÁ w dŽUAë UN d bÁË ·dBë sÄ WŽuM2 åiOÐ√ò WLK ‡¼ Ò ÆWGKë bŽ«uÁ sI²¹ ô ÆiOÐ√ WLK w tÄbŽË ·dBë “u−¹ ÆÍdFAë Ê“uë V³ Ð dD{« Ò Ò ∫t½_ ªWÐu³;« —U¹œ dÂ–Ë ¨‰eGÃUÐ tðbOBÁ dŽUAë √bÐ ËƉeGÃUÐ √b³ð w²Ã« W¹bOKI²Ã« …bOBIKà bKIÄ Ò Æt²Ðu³×Ä vÃ≈ ‚U²A¹ oýUŽ V×Ä Ò ÆW¾O³ÃUÐ dŁQ²¹Ë ¡«d×Bë w gOF¹ ÍËbÐ Ò Ò U??½ËU??N?ð —u?×?M?ÃU?Ð W?M?Ý_« «Ëd?×?½ò ∫tÃuÁ w Ò “ Ê«d?? *« v?? ?K? ?Ž U?? ?½d?? ?Ä q?? Ð  u?? *U?? Ð Ò Ô Î ∫©Ê«d*« ¨U½dÄ ®Ë ©—u×MÃUÐ ¨«Ëd×½®w Ò Æl−Ý Æ‚U³Þ Æ”UMł ∫UNLEFÄ …bOBIë w —uBë Õ ÆWOÃUOš Ò ÆW¹uMFÄ Ò Æ”«u(UÐ „—bð WO Š Ò ±∞¥
 • 110. ∫WOðü«  UOÐ_«  UŽuL−Ä sÄ WŽuL−Ä q w fOzdë ÷dGë œbŠ√ ¨÷«dž√ WŁöŁ …bOBIë w > Ò ≤ Æ©µ≠±®  UOÐ_« √ Æ©±∑≠∂®  UOÐ_« » Æ©≤¥ ≠±∏ ® UOÐ_« à ø‰Ë_« XO³Ã« w Ëb³¹ UL WÐu³;« qOŠ— dŁ√ UÄ Ò Ô ≥ øt²Ðu³×Ä dŽUAë UNÐ n Ë w²Ã« WO («  UHBë UÄ ÔÒ Ô ¥ Æ©±±≠π®  UOÐ_« w dŽUAë UNLÝ— w²Ã« WFO³Dë …—u `{Ë√ Ò µ WŠuKë Ác¼ `ÄöÄ `{Ë√ ¨ WFO³Dë …dCš jÝË »U Mð w²Ã« ÁUOLKà WKOLł WŠuà dŽUAë rÝ— Ò ∂ Æ©±µ ≠±≥®  UOÐ_« w Ëb³ð UL W¹dFAë Ò Æ UHBë Ác¼ œbŽ√ ¨rNà  UH …bŽ dÂ–Ë ¨tÄuÁ dŽUAë ÕbÄ Ò Ò ∑ øs¹dOš_« 5²O³Ã« w dŽUAë ULNÐ d Ê«cKë ÊU dAë UÄ ∏ ∫WOðü« qL«  ôôœ `{Ë√ Ò π ÆåfLAë tłË œuÝ«ò √ Ò Æå—u×MÃUÐ WMÝ_« «Ëd×½ò » Ò ÆåÂU¹_« V¼d½ ôò à ÆåÊUOÐ s × «uID½ Ê≈ò œ ∫WOðü«  UOÐ_« w dNEð w²Ã« W³Âd*« —uBë d UMŽ `{Ë√ ±∞ Ò Ò W?? ?«—√ Ÿd?? ? ‚u?? ? —b?? ?³? ? œu?? š √ ÊU?? ?³? ? ¦? ?  v?? ?K? ?Ž U?? ?O?? ?M? ? ¦? ?Ä e?? ?²? ? N? ?¹ Î Ò Ò U?? N? ?¼U?? O? ?0 U??¼—U??N? ½√  d??−?? H? ðË » Ò Ê«—b?? ?G? ? ë o?? ?¼«u?? H? ?Ð W?? Ãu?? u?? Ä ”b??M? Ý ‚—U??/ w?? U??¹«d??*« q??¦? Ä  ÊU??F? L? K? ÃU??Ð 5??F? ë ‚Ëd??¹ d??C? š œd?? Ä“ ÷—Q??Ð X??{U?? W??C?? Ë√ Ò Ò ÊU?? ? ? ? łd?? ? ? ?Ä w?? ? ? ? —«œ —œ ¡U?? ? ? ? Ä Ë√ ÒÔ ±∞µ
 • 111. V??«u?? ·u??O? ?Ã«Ë ¨q?O?à l?I?M?ÃU? à  Ê«d?? ?Á_« r?? łU?? L? ?ł ‚u?? i?? I? ?M? ?ð Ò`ÄöÄ `{Ë√ ¨tÄuIà W¦ÃU¦Ã«Ë ¨WFO³DKà WO½U¦Ã«Ë ¨WÐu³×LKà vÃË_« ∫W¹dFý  UŠuà ÀöŁ …bOBIë w Ò Ò ±± ÆUNMÄ WŠuà q =WÂd(«Ë ÊuKë sO?Ð√Ë ¨ÿUHÃ_« Ác¼ Ãd ²Ý√¨  UÂd(«Ë Ê«uÃ_« vKŽ ‰b?ð …dO¦Â ÿUHÃ√ …bOBIë w Ò Ò ±≤ ÆUNMÄ q w > ∫WOðü«  UOÐ_« w Ëb³ð w²Ã« nÞ«uFë UÄ ±≥ ‰e??ð r??ÃË r??O? šd?ë ‰b??ÃU??Ð p??²? M?²? Ò √ ÊU?? ? ²? ? ?H? ? ?Ä W?? ? L? ? ?O? ? ?š— q?? ? J? ? ?Ð U?? ? H? ? ?K? ?  X?I?I?A?ðË U?N?{—Q?Ð —U?N?³?ë p×{ » Ò  ÊU?? ?L? ? F? ? M? ? ë o?? ?zU?? ?I? ? ý Êu?? ?O? ? Ž U?? ?N? ?O? ? X??Ýd??H? ð Êu??M? *« «–≈ s??¹c??ë w?Äu?Á Ã Ò ÊU?? ? Ýd?? ? H? ? ë t?? ?łË√ w?? ? v?? ?žu?? ?ë Âu?? ?¹ U??½ËU??N?ð —u??×? M? ÃU??Ð W??M?Ý_« «Ëd?×?½ Ê«d?? ? *« v?? ? ?K? ? ?Ž U?? ? ½d?? ? ?Ä q?? ? ?Ð  u?? ? *U?? ? Ð Ò Ô Ó Ó ÆUNMÄ W Lš Ãd ²Ý√¨”UMł UNO …dO¦Â sÞ«uÄ …bOBIë w Ï Ô ±¥ ∫dŽUAë »uKÝ√ ·dFð_ W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ ©x®…—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý√ l{√ ±µ Ò ÆdO Hð vÃ≈ ÃU²% W³F …bOBIë  «œdHÄ √ ÆdŽUAë W¾OÐ sÄ …–ušQÄ …bOBIë ÿUHÃ√ » ÆWOŽu{uÄ …bŠË …bOBIë w à ÆÍbOKI²Ã« …bOBIë ZN½ sÄ —d% –≈ ªŸb³Ä dŽUAë œ Ò ] Æ  UNO³A²Ã«Ë W¹dFAë —uBÃUÐ W¾OKÄ …bOBIë ‡¼ Ò Æ…bOBIë w —«u(« »uKÝ√ dŽUAë Âb ²Ý« Ë ÆWOzUA½≈ …bOBIë w qL« rEFÄ “ Ò ±∞∂
 • 112. ÷ËdFë qÄUJë d×Ð ∫U¼œUA½≈ ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« √dÁ√ Î U?? ?E? ? Š«u?? à œ«R?? ?H? ? ë X?? ?ŽœË√Ë X?? ?K?? ?Š— ≠± Ó Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ó Ó©Íd²×³Ã«® Ó Î ÊU?? ? ? M? ? ? ³?? ? ?Ð …—U?? ? ?ý≈Ë Èu?? ? ?I?? ? ? ë w?? ? ?¼u?? ? ?ð Ô Ô Èb??M?? ë U?? N? ?D? ?I?? ½ d??¼e?? ë ”Ëd?? Ž Íc?? ¼ ≠≤ Ò Ò  Ò Ô Ó©wł“UOë nO U½® «b?? ?³? ?F?? ?Ä Ú œU?? ?½Ë ÚX?? L?? ?Ó ? ? ²?? ÐU?? ? —b?? ?ÃU?? Ð Ú Ó Ó Ó Ú =^ U?? ?N? ? ²?? ? ŽœË U?? ?Äb?? ?M?? ?Ž U?? ? N? ? O? ? X?? ?I?? ?½U?? ?Ž ≠≥ Ô Ò Ú Ô Ú Ó©w½U³Á —«e½® œU?? ? ? ¹“ s?? ? ? Ð ‚—U?? ? ? Þ v?? ? ?L?? ? ? ? ? ? ¹ ö?? ? ? ł— Ó Ó Ò ÔÎ Ô Ó ∫kŠô√ŸUI¹ùU ¨d «uë d×Ð vKŽ UIÐUÝ UNðbA½√ w²Ã«  UOÐ_« sŽ tŽUI¹≈ w UÄU9 nK² ¹  UOÐ_« Ác¼ œUA½≈ Ê≈ Î Î ∫wðü« u×Më vKŽ wðQ¹  UOÐ_« Ác¼ w s?? ?E?? ? Š«u?? ?Ãœ Ø«R?? ? q?? ? ²? ? ŽœØ Ë√Ë X?? ?K? ? Š— Ó Ó w?? ? ?½U?? ? ?M? ? ? ³? ? ? Ð Øs?? ? ?ð—U?? ? ?ý≈Ë ØÈu?? ? I?? ? ?K?? ? ?¼u?? ? ?ð Ô Ú ∫wðüU ÊuJ¹ “uÄ— vÃ≈ XO³Ã« «c¼ q¹u% bMŽ ≠ » ≠ » » Ø≠ » ≠ » »Ø ≠ » ≠ » » ≠≠»»Ø≠»≠»»Ø≠»≠≠ Ô  ÓÔ ö?O?F?H?²?Ã«Ë ¨—bBë w W¦ÃU¦Ã«Ë WO½U¦Ã« pÃcÂË ¨© ≠ » ≠ » »® sK?ŽUH²Ä w?¼ v?ÃË_« W?KOFH²ÃU Ô ÚÔUL Ów¼Ë ¨©≠ » ≠ ≠ ® sKŽUH²Ä XO³Ã« e−Ž w vÃË_« WKOFH²Ã«  ¡Uł bÁË ¨e−Fë w Èdš_« Àö¦Ã«w …dOš_« WKOFH²Ã«  ¡Uł pÃcÂË ¨sKŽUH²Ä WKOFHð UNOKŽ wðQð Ê√ sJ1 w²Ã« —uBë sÄ …—u ≠XLKFð ÓÔ Ò Ô ÓÔ Ú  ÓÔtO —dJ²ð Ícë d׳ë vL ¹Ë ¨sKŽUH²Ä —u sÄ …—u pÃc w¼Ë ¨© ≠ ≠ » »® qŽUH²Ä XO³Ã« e−Ž ÆqÄUJë d×Ð ¨e−Fë w UŁöŁË ¨—bBë w UŁöŁ ¨ «dÄ XÝ åsKŽUH²Äò Î Î Ò ∫wðQ¹ UL bAMO w½U¦Ã« XO³Ã« UÄ√ Ò Èb??ÚM??M? N? D? Á Øo??½ d??¼“e?ÝØËd?Ž Í–U?¼ Ú ÚÔÚ  «b??³? F? Ä  œ ØU?½Ë X?L? ?ð ØV??Ó ——œb?Ð ±∞∑
 • 113. “uÄdÃUÐ u¼Ë ≠» ≠ » » Ø ≠ » ≠ ≠Ø ≠» ≠ ≠ ≠» ≠ ≠Ø ≠ » ≠ » »Ø ≠» ≠ ≠ Ò Ò Ô ÓÔ—b w ÎUŁöŁ ¨ «dÄ XÝ  œ—Ë bÁË ¨UNMÄ cšR¹ UÄ Ë√ ©≠ » ≠ » »® sKŽUH²Ä wN  öOFH²Ã« UÄ√ Ò Áe−Ž w UŁöŁË ¨XO³Ã« Î ∫5IÐU ë 5²O³Ã« q¦Ä bAM¹ YÃU¦Ã« XO³Ã«Ë U?? N? ?²? ?ŽœœË ØU?? Äb??M? ŽU??¼ Øw?? X??I? ½U??Ž ≠» ≠ ≠ Ø ≠» ≠ ≠ Ø≠ » ≠ ≠ ÍœU?? ¹e?? ½ ØV?? Á—U?? Þ U?? Ä Ør?? ? ?¹ s??K? ł— ≠ ≠ » »Ø≠ » ≠ ≠ Ø≠ » ≠ » » ∫Z²M²Ý√ Æe−Fë w ÀöŁË ¨—bBë w ÀöŁ ∫ öOFHð XÝ sÄ qÄUJë d×Ð ÊuJ²¹ ≠± Ó Ú ] ≠ » ≠ » » sKŽUH²Ä w¼ …bŠ«Ë WKOFHð vKŽ wM³Ä qÄUJë d×Ð ≠≤ Ô Ò  Ô ∫UNMÄ …b¹bŽ —u vKŽ ©≠»≠ » »® sÔKŽUH²Ä wðQð≠≥ Ô ÚÔ ≠ » ≠ ≠ sKŽUH²Ä ≠√ ≠ ≠ » » qŽUH²Ä≠» Ú ÓÔ ≠ ≠ ≠ qŽUH²ÔÄ≠Ã Ú ≠ » » UH²Ä ≠œ ÓÔ ≠≠ UHÚ²Ä ≠‡¼ Ô ∫qÄUJë d×Ð ÕU²HÄ ≠¥ sKŽUH²Ä sKŽUH²Ä sKŽUH²Ä qÄUJë —u׳ë sÄ ‰UL« qLÂ Ó Ô Ó ©±® V¹—bð ∫‰U¦*« w UL qÄUJë d×Ð ŸUI¹≈ V Š Íd²×³Ã« …bOBÁ sÄ WOðü«  UOÐ_« bA½√ Ì `?? {«Ë ÌX?? O? ?²? ý s??Ž r?? ? ?³? ?ð ¡U?? O? *∫‰U¦*« Ô Ô ÊU?? ? ¹b?? ?ÒB?? ? ‡? ? ?ë W?? ? K?? ? Ôž ÍËd?? ? ¹ Í—_U?? ?   Ó ] Ó Ú ‰e??ð r??ÃË r??O? šd??ë ‰b?? ÃU??Ð p??Ú²??ÓM??Ó²??Ó  = ] Ó ÊU?? ? ?²? ? ?H? ? ?Ä ÌW?? ? ?L? ? ?O? ? ?š— q?? ? ?J? ? ?Ð U?? ? ?H? ? ?K?? ?  = Î Ó ±∞∏
 • 114. U?? ?N? ? I?? ?¹d?? ? s?? ?F? ? Ôþ o?? ?¹d?? ?H? ? ²? ? ÃU?? Ð p?? ?²?? ?−?? ?ýË Ô  Ó Ú Ó Ó Ó ÊU?? ? ?F? ? ?þ_« w?? ? u?? ? −? ? ?A? ? ?ë Òô≈ X?? ? ?M? ? ?F? ? ?E? ? ?  Ó Ó q?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä œu?? ? ? ? ?ł „U?? ? ? ? З œU?? ? ? ? ?ł —«œ U?? ? ? ? ¹ Ï ÏÚ Ó Ô ÓÓ Ô   ÊU?? ? ? ²? ? ? ?¹œU?? ? ? ž p?? ? ? O? ? ? ?K? ? ? ?Ž ^`?? ? ? ? ? ? ?ð  b?? ? ? žË Ú Ó Ó ·Òu?? ? ? ? ?H? ? ? ? ?Ä ’«d?? ? ? ? ?F?? ? ? ? ?ë ÔÃËd?? ? ? ? 2 ÔÃd?? ? ? ? ?*«Ë Ï  Ê«–u?? ? ? ? (« v?? ? ? ? ?K? ? ? ? ?Ž ÁU?? ? ? ? Ä«e?? ? ? ? š v?? ? ? ? ?¼e?? ? ? ? ð Ó Ô ©≤® V¹—bð ∫UNMÄ qJà  öOFH²Ã« V²Â√Ë ¨qÄUJë d×Ð sÄ WOðü«  UOÐ_« lDÁ√ Ò U?? ? N? ? ?³? ? ?O? ? ?Þ …d?? ? ¼“ ÂU?? ?¹_« U?? ? M? ? à  b?? ? Ð√ ≠± Ò Ú©ŸU³½“ sÐ s (« uÐ√® U??N? ³? O? A? ÁË U??¼b??O?C?M?Ð X?K?Ðd? ?ðË ö?? ? O? ? ?−? ? ?³? ? ²? ? ë t?? ?Ò Ë r?? ? K? ? ?F? ? ?L? ? K? ? à r?? ?Á ≠≤ Ú©wÁuý bLŠ√® ôu?? ?Ý— Êu?? ?J? ?¹ Ê√ r?? ?K? ? F? ? *« œU?? Â Ú w?? ? zU?? ? Ł— ‰u?? ? I? ? ?ð Ê√ d?? ? ŁË√ X?? ? M? ?  b?? ?Á ≠≥©rO¼«dÐ≈ k UŠ ® ¡U?? O? ?Š_« s?? Ä v??ðu??*« n??B? M? Ä U??¹ U?? ?M? ?³?? ?Š q?? ²? ?I? ?ð V?? ?(« w?? U?? M? ?ðU?? L? ?K? ? ≠¥ ] Ò©w½U³Á —«e½® Ô‰U?? ?I? ? Ôð 5?? ? Š  u?? ?9 ·Ëd?? ?(« Ê≈ Ò ©≥® V¹—bð ∫qÄUJë d×Ð vKŽ ¡Uł UÄË ¨d «uë d×Ð vKŽ UNMÄ ¡Uł UÄ eOÄ√˨WOðü«  UOÐ_« bA½√ Ò w?? ? ?L? ? ? J? ? ? Š ŸU?? ? ?Þ√ ÊU?? ? ?Äe?? ? ?ë Ê√ u?? ? ?ÃË Ò Ò ≠±©ÊËb¹“ sЫ® w?? ? ? ? H? ? M? ? Ð t?? ?¼—U?? ?J? ? Ä s?? ?Ä p?? ?²? ?¹b?? ? Ú t?? ? ? ?ŠË— …Ëö?? ? ? Š v?? ? ? Žb?? ? ? ¹ t?? ? ? ?Ыc?? ? ? Ž√ Ô ≠≤©ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈ ® V?? K? ?I? ?Ôð W?? ?I? ?O? ?I? ?(« t?? O? ? o?? ?D? ?M? ?Ä r?? Â Ô Ì ÁƒU?? ? L? ? ?Ý ÷U?? ? ¹d?? ?Ã«Ë d?? ? ¼“ d?? ? ¼e?? ? Ã«Ë ≠≥ Ï Ô Ò©w³ÞdIë ÊuFLý sÐ o×Ý«® o?? H? A? ÃU?? o?? zU??I? A? Ã«Ë d?? N? ½ d?? −? H? Ã«Ë Ô Ï Ô ¡«b?? ? ? Ž_«Ë ¡«b?? ? ?ë r?? ? ?ž— g?? ? ? O? ? ? ŽQ?? ? ?Ý ≠¥ ©wÐUAë rÝUIë uÐ√® ¡U?? ? L? ? A? ? ë W?? ?L? ? I? ? ë ‚u?? ? d?? ? ? ? M?? ?ÃU?? ? ] ±∞π
 • 115. ÍuGà V¹—bð Ò ÆUNO  —dJð w²Ã«  «d*« œbŽ 5Ð√˨Íd²×³Ã« …bOBÁ sÄ nDFë ·ËdŠ Ãd ²Ý√ ◊U‡‡A½sŽ Y׳Kà ªÍdB*« WOÐdFë WGKë lL: jOÝuë r−F*«Ë ¨—uEMÄ sÐô »dFë ÊU à sÄ q vÃ≈ œuŽ√ > Æ`Mł ¨WMÝ_«¨—œ¨ÊUM _«¨”bMÝ∫WOðü«  «œdH*« w½UFÄ Ò ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√ ∫fÃb½_« w ‘¬ Íœ«Ë n Ë w œU¹“ XMÐ t½ËbLŠ XÃUÁ Ì œ«Ë ¡U?? ? ? C? ? ? Äd?? ? ? ë W?? ? ? ×?? ? ? H?? ? ? à U?? ? ?½U?? ? ? ÁË Ú] Ó Ó Ú r?? ?O? ?L?? ?F? ? ë Y?? O?? ?G?? ?ë Ôn?? ÓŽU?? ?C? ? Ä ÁU?? ?I? ?Ý  Ú Ó Ô U?? ? M? ? ?O? ? ?K? ? ?Ž U?? ? M? ? ×? ? Ôt?? ? ÓŠÚËÓœ U?? ? M? ? K?? ? K?? ? ÓŠ Ú Ó  r?? ? O? ? D?? ? H? ? ë v?? ?K? ? Ž  U?? ? ÓF?? ?{d?? ?*« ]u?? ? ÔM?? ?ÔŠ Î Ó Ô ôô“ Q?? ? ? ?L? ? ? ? þ v?? ? ? K? ? ? ?Ž U?? ? ? M?? ? ? ?H?? ? ? Óý—√Ë Ó Ó ÚÓ  ]  .b?? ? ? ? ?M?? ? ? ? ? K? ? ? ? ? à W?? ? ? ? ?ÓÄ«Ób?? ? ? ? ?*« s?? ? ? ? ?Ä ]c?? ? ? ? ?Ã√ Ô Ó U?? ? M?? ? Ú²?? ? N? ? ?ł«Ë v?? ?½√ f?? ? L? ? ?A? ? ë ^b?? ?B?? ? Ó¹ Ó ]Ó Ô  r?? ? O? ? ? ? ? ? ]M?? ? K? ? ?à ÔÊÓ–Q?? ? ?¹Ë U?? ? ÓN?? ? Ô³?? ? Ô−?? ? Ú×?? ? ?O? ? ?Ó Ó È—«b?? ? ?G? ? ?ë W?? ? O?? ? ?ÃU?? ? Š ÁU?? ? B? ? ?Š ŸËd?? ? ¹   r?? ?O? ?E?? ?M? ? ë b?? ?I? ? F?? ?ë V?? ?½U?? ?ł f?? ?L? ? K? ?²? ? ±±∞
 • 116. XLBÃ«Ë ÂöJë ≤µ ©dBÄ ØrO¼«dÐ≈ U¹d“® Ò hMë Íb¹ 5Ð ÒÌÓ ÒÓ ÎÒ ÌWÁUÞ ‰öš sÄ UNKK×¹Ë ¨X?LBÃ«Ë ÂöJë sŽ WOŁ«dð  UÄuK?FÄ hMë «c¼ w rO¼«dÐ≈ U¹d?“ —u²Âbë ÂbI¹ Ò ÒWOŽUL²łô« WÃUI*« vÃ≈ »dÁ√ uN Æ©¶® ‰uÝdë rNÃË√Ë ¨¡UÄbIë »dFë WM Ã√ vKŽ Èdł U2 ¨rJ(«Ë `zUBMë sÄ Ò Ô Ô ÔÒ Ò ÆWHK² Ä WOŽUL²ł«  UÁUOÝ w XLBÃ«Ë ÂöJë sÄ q WOL¼√ vKŽ ¡uCë VðUJë jK ¹ –≈ ªW¹dJHë Ò Ò Ò Ò Ò Ô y y Ô W?³²J*« ÈdŁ√ bÁË ¨WÒO?H? ?K?Hë WG³Bë  «– tŁu׳Р·dŽ ¨d?BÄ sÄ wÐdŽ w?FÄUł dJ?HÄ uN VðU?Jë UÄ√ Ò Ò ÆtðUHÃRÄ sÄ œbFÐ WOÐdFë Ò Ò ±±±
 • 117. XLBÃ«Ë ÂöJë©dBÄ ØrO¼«dÐ≈ U¹d“® Ò Á–U²Ý√ UÄu¹ lLÝ t½√ ¨© U ÐUI*« ® tÐU²Â w ÍbOŠu²Ã« ÊUOŠ uÐ√ UMà ÈË— Ó Î ] ÔÒ Ó Ò ¨ÂËd?ë ”˃— v?K?Ž W?L?J?(« X?Ãe?½ ò∫‰u?I¹ w½U² − ë w?I?DM*« ÊU?L?OKÝ Ò Ó …—UC(« Ê√ dJM¹ Ê√ bŠ√ lÝË w fOÃË ªå5Bë q¼√ Íb¹√Ë ¨»dFë s Ã√Ë ]  Ú Ô —Ëœ b×−¹ Ê√ lOD² ¹ ô «bŠ√ sJÃË ¨UM Ë ULKŽË «dJ UMà XHKš bÁ WOÐdFë Ó Ó Ú Ó Ô Î ] ÎÒ Î Î Ú Ò Ò ÆWOÐdFë …—UC(« o «dÄ v²ý w Wžö³Ã«Ë ÊU KÃ«Ë ÊUO³Ã«Ë WGKë Ò  Ò „uK ë «c¼ q¦Ä Ê√ `O× ÆUÂuKÝ wÐdFë ÊU ½ù« bMŽ ÂöJë ÊU bIà ] Î Ò tO Èd¹ ÊU qłdë sJà ¨wEHà „uKÝ œd−Ä t½u vKŽ rNCFÐ bMŽ b¹e¹ ô ] Ò Ó ÓÒ  Ì Ó «c?N?ÃË Æt?IOLFë tð«– rÝUÐ oDM¹ ‰UŠ ÊU? ÃË ¨t²O?B? ý sŽ d³F¹ U?½ULłdð Ò Ò Î ÚÔ Æ UOH<«∫ U½uMJ*« Ò Ú ¨d?zU?L?C?ë  UŽœu² Ä sŽ d³F¹ ÊU?Lłdð Âö?Jë Ê≈ò ∫»d?F?ë ¡ULJŠ ‰UÁ Ò Ï Ô ÚÔ ] Ær²J¹ UÄ ∫dz«d ë ÆWAzUDë  ULKJë ∫—œ«u³Ã« œ— v?K?Ž —b?I¹ ôË ¨Á—œ«u?Ð ŸU?łd?²?Ý« s?J1 ô ¨d?z«d? ?ë  U?½u?M?J0 d?³Ú ?¹Ë Ò Ô  ÔU?? N? ?³? z«d??ž ∫W??G? K? ë œ—«u??ý∫œ—«u?? A? ë ÆU¼—œ«u½Ë  ªÊU ½ù« … UOŠ w WLKJë —Ëœ sŽ WK UGÐ WOÐdFë WLJ(« sJð rÃË ÆÁœ—«uý  Ò –UFÄ vÃ≈ `BMÃUÐ tłuð 5Š¨©¶® tKë ‰uÝ— tÃUÁ U0 wŽË vKŽ X½U UN½S Ô ^ Ò Ì ] ÊS ¨qł√ Æåpà Ë√ ¨pOKF XLKJð «–S ¨XJÝ UÄ rÃUÝ ¨–UFÄ U¹ ò ∫‰UI ] Ú Ò Ò Ï Ô U¼UMF0 UNKzUÁ sÄ WLKJë Ê≈ ¨„b{ bNA¹ Ë√ ¨pà bNA¹ ∫pKLŽ sÄ pÄö ò ] Ò Ó UÒ2 d¦Â√ tOKŽ rJ% UN½S ¨UNÐ oDM¹ 5Š u¼Ë ¨UN H½ w U¼UMF0 ô¨t H½ w ]  Ó `{u?²?à ¡w& UN½S? ¨W?Ãu?I?F?Ä W?Äu?J×Ä ÊuJð 5Š w¼Ë ¨UNOKŽ u¼ rJ×¹ Ò ] Êu?Jð 5Š UÄ√Ë ¨W?L?F½ dÂcð Ë√ ¨W?L?JŠ dAMð Ë√ ¨ö?ÞUÐ iŠbð Ë√ ¨U?IŠ Ò Î Î Ó ÎÒ ÆqD³ð∫ iŠbð Ô Ë√ ¨«ÎdÝ l¹cð Ë√ ¨«—d{ V³ ð Ë√ ¨qNł sŽ nAJð bÁ UN½S WAzUÞ ¡Ułu¼ Ò Ô Î Ò ] Î Ó ÆåU H½ nK²ð Î ÚÔ ¨å„«—√ v?²Š rK?J?ð ò ∫X?L?B?ë .b¹ ÊU »UAà ©◊«dIÝ® ‰UÁ U?1bÁË Ò Ú Ò Î ÊS ª«u dFð «uLKJðò ∫tÃuÁ w ≠tMŽ tKë w{—≠ wKŽ V¼– vMF*« «c¼ vÃ≈Ë ] Ò Ò y X?% ¡u?³? Ä ÊU ½ù« qIŽ Ê√ ‰u?I?ë «c?¼ vMFÄË Æåt½U à X% ¡u?³? Ä ¡d*« ] Ï Ó Ÿd? ?¹Ë ¨»«uBë sŽ dB?I?¹ ÊU? à sÄ f³Š ‰uDÐ vÃË√ ¡w?ý ö? ¨t½U Ã Ò Ó ±±≤
 • 118. ©¶® tK?ë ‰uÝ— tMŽ d³Ž UÄ «c?¼Ë ¨t³ J¹ rMž Ë√ ¨Ád?AM¹ rKFà ô≈ rKJ?²Ã« vÃ≈ qÁUFÃUÐ W?łUŠ ôË ¨»«u« vÃ≈ Ò ] ÚÔ Ô Ô Ò Òt½]√ œbBë «c¼ w e¹eFë b³Ž sÐ dLŽ sŽ ÈËd¹ U2Ë ÆårK XJÝ Ë√ ¨rMG «ÎdOš ‰UÁ «Îb³Ž tKë rŠ—ò ∫‰UÁ 5Š  Ó Ô Ò Òf¹bIð sŽ nA?Jð UL½≈ ¨dO¦Â U¼dOžË ¨ «—U³Fë Ác¼ qÂË ÆÁU¹UDš  d¦Â ¨t?KLŽ sÄ tÄö bF¹ rà sÄò ∫‰UÁ ]  ^ Ò Ó ÆÊU ½ù« …UOŠ w ÊU Kë —Ëbà Ád¹bIðË ¨WLKJKà wÐdFë ÊU ½ù« Ò  ÓW??ÒO??ŽU??L? ²? łô« …U??O? (« w?? Èd?³? ÎW??½U??J? Ä ¡«d??F? A? Ã«Ë ¡U??Ðœ_« q??G? A?¹ Ê√ W?? œU??B? *« q??O? ³? Á s??Ä s??J?¹ r?ÃË Ôb?Ð ô WO?ÝU?Ý√ U?ÞËd?ý W?L?K?J?ë d?×?ÝË ¨ÊUO³Ã« …u?ÁË ¨ÊU? ?Kë W?žö?Ð X?½U? b?I ¨WÒO?Ðd?F?ë WÄú?à WO?ÝU?O? ëË] Ò Î Ò Ô ÒÔ Ò Æ‚u?Äd?*« W?ÃËb?ë q?ł—Ë ¨t?ÐU?M?ë rÂU(«Ë ¨`łUMë w?ÝU?O? ?ë w? U?¼d «uð sÄ Ò   ·dFO ¨t?½U à pK1 Ê√ wÐdFë wÝUO Kà W Ozd?ë  UL ë 5Ð sÄ ÊU bÁË Ò Ò qN« ∫‚d)« ÚÔ ÚÔ Ó Ï Ó Ó ]  ¨‚dšË W?K−?Ž dOšQ?²Ã« w?C²?I¹ UÄ .b?Ið Ê_ ªt?F{u?Ä w ÂöJ?ÃUÐ w?ðQ¹ n?O dOBI²Ã« ∫w½«u²Ã« rEFÄ w wÐdFë wÝUO ë ÊS UM¼ sÄË Æe−ŽË Ê«uð .b?I²Ã« wC²I¹ UÄ dOšQðË ] Ò ] Ú Ì Ó ÓÂöJë sÄ lHM¹ ô UÄ Ê√ ·dF¹Ë ¨tÐ ŸUH²½ô« lÁuÄ lI¹ ô tMOŠ dOž w ÂöJë Ê√ „—b¹ ¨ULOJŠ öł— ÊU ÊUOŠ_« ] ] Î ÎqłdKà ô ¨Âö?Jë ◊Ëdý ÕdA?Ð »dFë ¡UL?JŠ r²¼« bÁË Æôu?Á ÂUIÄ qJ?à Ê√ rKFë o?Š rKF¹Ë ¨—c?¼Ë ÊU¹c¼ ] Î Ò ] ] Ó Ï Ò ] Ô Ô Ô Ô Ó∫ÂöJë ◊Ëdý sÄ ‰Ë_« ◊dAë Ê≈ ∫«uÃUI ¨býd*« Ë√ rKF*« l{uÄ t³BMÄ tFC¹ sÄ qJà qÐ ¨ÁbŠË wÝUO ë Ò Ó = Ò Ó w t?ÃuIÐ rK?J²*« wðQ?¹ Ê√ ∫w½U¦Ã« ◊d?AÃ«Ë Æ—d{ l œ Ë√ ¨l?H½ »ö²ł« w? UÄ≈ ¨tOÃ≈ u?Žb¹ Ÿ«bà ‰uI?ë ÊuJ¹ Ê√ Ò Ô ÓÓ  Ò Ì Ô Ò Ú Ó∫dOš_« ◊dAë Ê√ 5Š w Æt²łUŠ —bÁ vKŽ tMÄ dB²I¹ Ê√ ∫YÃU¦Ã« ◊dAÃ«Ë Æt² dÔ WÐU ≈ tÐ všu²¹Ë ¨tF{uÄ Ó Ú Ó ÒtÃuB×Ä sŽ s¼d³¹Ë ¨tÃuN−Ä sŽ rłd²¹ ¨ÊU ½ù« Ê«uMŽ ÊU Kë Ê√ ULOÝ ôË ¨tÐ rKJ²¹ Ícë kHKë dO ²¹ Ê√ Ô ] ] Ò ] ÆrNCFÐ dO³Fð bŠ vKŽ Ò ∫.bIë wÐdFë dŽUAë ‰UÁ ULMOŠË Ò ÔÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ?à t?? ? ? ?à f?? ? ? ?O? ? ? ? ÃË t?? ? ? ?łË t?? ? ? ?Ã Ï Á«d?? ? ?ð Ê√ U?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? Ž ¡d?? ? ?*U?? ? ?Ð v?? ? ?H? ? ? Â Ô Ó Îw³Më sŽ ÍËÔ— bÁË ÆÊU ½ù« WÒOB ý  UÄuIÄ sÄ UÄuIÄ tH uÐ ©ÊUO³Ã«® WOL¼√ vÃ≈ pÃcÐ dOA¹ ÊU t½S Ò Î Ò ÒÒ ÒÆåt?½U? à ∫‰UÁ øtKë ‰uÝ— U¹ qłdë ‰ULł UÄË ∫‰UÁ ÆpÃU?L?ł wM³−F¹ò ∫”U³Fë tLFà U?Äu¹ ‰UÁ t½√ ©¶® Ô Ô Ò Î ÆtKIŽ WŠUł—Ë ¨t½U à WŠUBHÐ WKBë oOŁË ¨‰uÝdë Í√— w qłdë ‰ULł ÊU «cJ¼Ë¨tKIŽ ÊULłdðË ¨tK √ ÓÊU¼dÐ ¡d*« Âö ÊËÒbF¹ «u½UJ ¨dJHÃUÐ WGKë WK sŽ 5K UGÐ WÐU×Bë sJ¹ rÃË Ú Ó Ô Ô ÔÓ ∫‰UÁ 5Š ≠tMŽ tKë w{—≠ wKŽ V¼– vMF*« «c¼ vÃ≈Ë Ò ±±≥
 • 119. ∫‰UI …—U³Fë Ác¼ vKŽ w{dë n¹dAë oKŽ bÁË Æåt½U à ¡«—Ë oLŠ_« VKÁË ¨t³KÁ ¡«—Ë qÁUFë ÊU à ò ^ Ò Ó  Ô Ó¨…dJHë WFł«dÄË ¨W¹Ë—Ë …—ËUAÄ bFÐ ô« t½U à oKD¹ ô qÁUFë Ê√ tÐ œ«d*«Ë ¨WH¹dAë W³O−Fë w½UF*« sÄ «c¼Ëò Ò Ò Ô ] ÔV?K?Á ÊU?ÂË ¨t³KIà U?F?ÐU?ð qÁUFë ÊU à ÊUJ ¨ÁdJ? W?Fł«dÄ tÄö  U?²KÓ Ë ¨t?½U à  U?D?IÝ o³ ð o?LŠ_«Ë Î Ú Ó Ô Ó Ô Ô Æåt½U Kà UFÐUð oLŠ_« ÎoLŠ_« VKÁò ∫UC¹√ wKŽ ÂUÄù« ‰uÁ pÖ sÄ ÊUJ ¨VKIë u¼ ö?×Ä qIFKà Ê√ ÊËd¹ »dFë ÊU bÁË > Ô ÒÎ ]w ‰UÝd²Ýô«Ë ¨‰uIë w ·«dÝù« ÊuM ײ ¹ «u½uJ¹ rà »dFë sJÃË Æåt³KÁ w qÁUFë ÊU ÃË ¨tO w Ó ] sŽ ÎöC ¨tKIŽ w VO √ ¨t?ÃuIÐ V−Ž√ sÄ Ê√ ÊËd¹ «u½U rN½_ ªÂöJë Ó Ô Ô Ó ] Ò  ÆqÃeë ∫—U¦Fë  Ô UM¼ sÄË ª—U¦Fë rz«œ qÃeë dO¦Â ÂöJë w qÝd² *« Ê√ wŽË vKŽ «u½U rN½√ Ò Ì Ô ÆlÝuÃ«Ë WÁUDë ∫ Ÿ—cë Ú Ô ]  Ò  ÊuKL×¹Ë ¨—U¦J*« wŽbë ÊuÄc¹Ë ¨—UŁd¦ÃUÐ UŽ—– ÊuIOC¹ »dFë U½œ«bł√ ÊU ÒÔ ÚÓ ÓÔ Ô  Ò Ô Æ—«cN*« `K*« vKŽ 5FÄU ë ◊UAMÃË ¨W¹Už ÂöJKà Ê≈ò ∫‰UÁ 5Š kŠU« ÁUMŽ UÄ «c¼ ]qFÃË Î ] q{UHë pÃc ¨‰ö*«Ë ‰UI¦²Ýô« vë UŽœË ¨‰UL²Šô« sŽ qCÓ UÄË ¨W¹UN½ Ó Ó Î ÆQD)« sÄ —U¦Âù« ∫—cNë Ú ÆUÐËd{Ë UÐËd{ XLBKà Ê√ rKŽU ¨XLBë XOG²Ð« Ê≈ËÆå—cNë u¼ Î Î ] Ú =  Õ«b²Ä« w …—uŁQ*« ‰«uÁ_« sÄ dO¦Jë b−¹ ¨wÁöš_« UMŁ«dð w qÄQ²*« Ê√ o(«Ë Ó Ò ] ^    s?Ä qFÃË ¨ uJ ë q?¼√ sÄ W³ON?ë ÍËcÐ …œUýù«Ë ¨tOÒ³×?Ä vKŽ ¡UM¦Ã«Ë X?LBë ] Ó v?²Ä ò ∫UÄu?¹ tÃQÝ öł— Ê√ s?Ä ¨»dFë ¡U?LJŠ bŠ√ s?Ž ÍË— UÄ ö¦?Ä qO³I?ë «c¼ Î ] Ô  «–≈ò∫‰UI øXL √ v²Ä ∫tÃQ ¹ qłdë œUŽË ¨XLBë XON²ý« «–« ∫‰UI øårKJð√ ] Ó Ò ÊU UO U “U−¹ù« ÊU «–≈ò ∫vO×¹ sÐ dHFł ‰uÁ UC¹√ pÖ sÄË ÆåÂöJë XON²ý« Î   Ô Î ÎÒ Æå«Îe−Ž dOBI²Ã« ÊU U³ł«Ë —U¦Âù« ÊU Ê≈Ë ¨UOŽ —U¦Âù« Î ¨åW³ONë ÊuJð XLBë …d¦JÐ ò∫ tÃuÁ © Ô Ó  ®wKŽ sŽ …—uŁQ*« rJ(« sÄË WAŠuë sÄË ¨tFHM¹ UÄ W³ONë sÄ VK²ł« t²L ‰UÞ√ sÄ ò ∫ ¡UÐœ_« iFÐ ‰UÁË Ó Ó Ó …uK)« ∫WAŠuë Ó Ó Ò  ÆÂöJë w W½UÐù« ÂbŽ ∫wFë y  sÄ dOš tMÄ rK ð wŽ ò ∫‰UI XLBë ÊU ײݫ w rNCFÐ mÃUÐË ÆåÁdC¹ ôUÄ Ô Ò Ò Ô Ô Ò Ô Ô Ô Ú „U¹≈Ë ¨p²łUŠ mK³¹Ë ¨p²−Š rOI¹ UÄ vKŽ ÂöJë sÄ dB²ÁU ¨tOKŽ ÂbMð oDMÄ ÆåÂbMë À—u¹Ë ¨ÂbIë ‰e¹ t½ÒS ªtÃuC Ë Ó  Ó Ò Ô Ó ±±¥
 • 120. qOK×²Ã«Ë WAÁUM*« ∫W×O×Bë WÐUłù« —U²š√ ± ∫wMFð åpKLŽ sÄ pÄö ò √ ÆtKLŽ sŽ ‰QÚ ¹ UL tÄö sŽ ‰ËR Ä ÊU ½ù« Ô Ô ÆtÄö vKŽ ÊU ½ù« cš«R¹ ô Ô Ó ÆÂöJë sÄ dOš qLFë ∫Ê_ ªwÐdFë lL²:« w WLNÄ W½UJÄ ¡UÐœ_« qGý ò » Ò ÓÓ Æ’U)« UL¼d×Ý qLFKÃË WLKJKÃ Ò Ô ÓÚ ÆfHMë w ’U)« U¼d×Ý WLKJKà ÓÒ ÓÚ ÆœdHë …UOŠ w UOAÄU¼ «—Ëœ ÊUO³Kà ÎÒ Î ∫]Ê√ vKŽ ‰bð åtKIŽ ÊULłdð ¡d*« Âö ò Ã Ò Ô ÚÔ Æ„uK ë w WOL¼√ WGKà ÒÒ ÆÊU ½ù« …UOŠ w WOL¼√ WGKà ÒÒ Ú  ÆdJHÃUÐ WIOŁË WK WGKÃu?¼ q{UHë pÃc ¨‰ö*«Ë ‰öI¦²Ýô« vÃ≈ UŽœË ¨‰UL²Šô« sŽ qCÓ UÄ ò ∫tÃuIÐ kŠU« wMF¹ Ó Ó œ ∫å—cNë Æ5FÄU ë WłUŠ vKŽ ÂöJë b¹e¹ ô√ Ô Ó Ò ÆXLBë ‰uD¹ ô√ Ò Æ`{«uë dOJH²Ã« u×½ ¡d*« u×M¹ Ê√ Ô Ó Ô Ô Ó Ò  ∫åtOKŽ ÂbMð oDMÄ sÄ dOš tMÄ rKÚ ð wŽò ∫rNCFÐ ‰uÁ w ‡¼ Ærz«bë XLBë vKŽ ÊU ½ù« YŠ Ò ÆWÄ«b½ d−¹ Âö sÄ dOš XLBë Ê√ ÊUOÐ Î ÒÔ ÆÂöJë vÃ≈ ÊU ½ù« …uŽœ ±±µ
 • 121. ÔÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ?à t?? ? ? ?à f?? ? ? ?O? ? ? ? ÃË t?? ? ? ?łË t?? ? ? ?Ã Ï Á«d?? ? ?ð Ê√ U?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? Ž ¡d?? ? ?*U?? ? ?Ð v?? ? ?H? ? ? Â Ë Ó Î ∫dŽUAë ‰uIÐ œ«d*«  ÆoDM*« œU Ë ¨…—uBë ‰ULł ÊU ½ù« »uOŽ “dÐ√ sÄ Ô Ó  ÆrKJð «–≈ ô≈ ¡d*« VOŽ dNE¹ ô Ò Ò Æ«d²Šô« wŽb² ð fHMë w ULŽ W½UÐù« Ò ∫t½√ pÖ wMF¹Ë ¨t½U à pK1 Ê√ U1bÁ wÐdFë wÝUO ë U¹«eÄ sÄ “ Î Ò Ò ÆVÝUM*« XÁuë w rKJ²¹ Ò ÆÂöJë w qOD¹ Æ5Š q w XLB¹ ∫åÂöJë XON²ý« «–≈ ∫»UłQ øXL √ v²Ä ∫ULOJŠ qł— ‰QÝò …—U³Ž sÄ œUH² ¹ Õ Î ÆÂöJë w ‰UÝd²Ýô« …uNý ¡d*« pKL²ð 5Š XLBë vÃ≈ …uŽbë Ô Ó Ò ÆVł«Ë XLBë ÆnÁ«u*« lOLł w tMŽ vMž ô ÂöJë Î ∫å5Bë q¼√ Íb¹√Ë ¨»dFë s Ã√Ë ¨ÂËdë ”˃— vKŽ WLJ(« XÃe½ ò WOðü« …—U³Fë w ≤ Æ⁄u Ä dOž rOLFð √ Ò ÆqOKײë w WÁœ » Ò ÆwÄuÁ VBFð Ã Ò ÒU?¼d–√¨lL²:« ÊËRý sÄ ÊQý w U³BMÄ q?²?×?¹ s* »dFë ¡ULJ(« UNF{Ë ÂöJKà ◊Ëdý WŁöŁ rŁ Ò ] ≥ ÆWÒ U)« w²GKÐ ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ …—U³Ž q Õdý√ ] ¥ Æåt½U à ¡«—Ë oLŠ_« VKÁË ¨t³KÁ ¡«—Ë qÁUFë ÊU à ò √ ÆåUN H½ w U¼UMF0 ô ¨t H½ w U¼UMF0 UNKzUÁ sÄ WLKJë Ê≈ò » Æåpà Ë√ pOKF XLKJð «–U ¨XJÝ UÄ rÃUÝ ò Ã Ò Ò Ï ÆåÊU ½ù« Ê«uMŽ ÊU Këò œ ÆåUOŽ—U¦Âù« ÊU UO U “U−¹ù« ÊU «–≈ ò ‡¼ ÎÒ Î Æåt½U à X% ¡u³ Ä ¡d*« ÊS ª«u dFð «uLKJðò Ë Ï ] Ò ±±∂
 • 122. ∫wðQ¹ U2 ö qKŽ√ Ò ÒÎ Ò µ Æt½U à pK1 `łUMë wÝUO ë √ Ò ÆåW³ONë ÊuJð XLBë …d¦JÐ ò∫ ≠tMŽ tKë w{— ≠wKŽ ‰uÁ » > ÆåtO w oLŠ_« ‰uÁò à Æ5IÐU ë ‰«uÁQÐ œUNA²Ýô« sÄ VðUJë —U¦Â≈ œ ÆåV¼– sÄ  uJ ÃU WC sÄ ÂöJë ÊU «–≈ò ∫wÐdFë q¦*« ‰uI¹ Ò Ò ∂ Æq¦*« «cNÐ vMF*« w WNO³ý …—U³Ž sŽ hMë w Y×Ð√ Ò¨5²Oðü« 5ð—U³Fë w ·œ«d²Ã« sO?Ž√Æ¡UłË dCŠ∫q¦Ä bŠ«Ë vMFÄ vKŽ ÊUEHà ‰b¹ Ê√ u¼ ∫·œ«d²Ã« Ò Ò ∑ Æt²OL¼√ d–√Ë Ò Ô Ó Æå—U¦Fë rz«œ ¨qÃeë dO¦Â ÂöJë w qÝd² *« Ê≈ò √ ] Æ åW¹UN½ 5FÄU ë ◊UAMÃË ¨W¹Už ÂöJKà Ê≈ò » ] ∫wðQ¹ UÒ2 hMë w  dNþ w²Ã«  UHBë œbŠ√ Ò = ∏ ÆÕu{uë √ Æ”U³²Áô« …d¦Â » Æ»UMÞù« à ƓU−¹ù« œ ÆWOžö³Ã«  UM ;« ‰ULF²Ý« w WGÃU³*« ‡¼ ƉUO)« WFÝ Ë ø«–U*Ë øp³−Ž√ bÁ XLBë w ‰«uÁ_« Í√ π ÒÓnÁ«uÄ w XLBKà ÕbÄË ¨ÌWMOFÄ ÓnÁ«uÄ w ÂöJë vKŽ ¡UMŁ ≠hMë w ¡Uł UL ≠ wÐdFë À«d²Ã« w ±∞ Ò Ï Ò Ò ÆUNMOÐ√ ¨Èdš√ Ò ÆÂöJÃ«Ë XLBë 5Ð Ê“«uð ÎULJŠ Ë√ …—uŁQÄ ô«uÁ√ d –√ ±± Î ±±∑
 • 123. ÍuGà V¹—bð Ò ∫wðQ¹ ULO tMÄ ‰b³*«Ë ‰b³Ã« Ãd ²Ý√ ÊS ¨«u dFð «uLKJð∫‰UÁ YOŠ ≠tMŽ tKë w{— ≠wKŽ V¼– vMF*« «c¼ vÃ≈Ë ò ± Æt½U à X% ¡u³ Ä ÊU ½ù« qIŽ Ê√ ‰uIë «c¼ vMFÄË ¨t½U à X% ¡u³ Ä ¡d*« Ï Ó Æp??ÃU?L?ł w?M?³?−?F?¹ ∫”U?³?F?ë t?L?F?à ‰U?Á ©¶®«b??L?×?Ä w?³?M?ë Ê√ ÍË— b?ÁËò » Î Ô ◊U‡‡A½ Y×Ы ¨©…œ—Uý® U¼œdHÄË ¨U¼—œ«u½Ë WGKë Vz«dž wMFð w²Ã« ©œ—«uAë® WEHà hMë w ¡Uł ÆlL« «cNà Èdš√ ÊUFÄ sŽ r−F*« w Ì ™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √dÁ√Î ôöł≈ tKë b³Ž ÁbÃË W¹eFð sŽ «uL−Š√Ë ¨XLBë ”UMë Âe²Ã« © ® VKD*« b³Ž sÐ ”U³Fë w uð U* Ò Ò5Ð nÁËË ¨wЫdŽ√ ÂUÁ rŁ ¨WHý XM³Ð f³M¹ Ê√ vKŽ bŠ√ ƒd−¹ rÃË ¨öOKÁ XLBë Ác¼ dL²Ý«Ë ¨ULOEFðË tÃ Ò Î Î ∫bA½√Ë ”U³Fë sÐ tKë b³Ž Íb¹  ”«d?? ?ë d?? ?³? ? b?? M?? ?Ž W?? ?O?? ?Žd?? ë d?? ?³? ?  Ó Ú  Ò Ô U?? L? ?½≈Ë s?? ?¹d?? ÐU?? Óp?? Ð s?? ?J? ?½ d?? ³? ? √ Ò Ó Ú Ú  ”U?? ? ³?? ? ?F? ? ? K? ? ?à p?? ? M? ? ?Ä d?? ? O? ? ?š t?? ? ?K?? ? Ã«Ë Ò Ï Ô Ò Áb?? ?F?? Ð „d?? ?³? ? ”U?? ?³?? ?F? ?ë s?? Ä d?? ?O? ?š ÔÓ Ú ÓÓ Ô  Ò ÏW?Š«dÐ ”U³?Ž s?Ð tK?ë b?³?Ž d?F?ýË ¨W?F?O−HÃ«Ë bIHë —U½ QHÞ√ Ícë ¡U?Lë W?K?O?K?I?ë  U?LKJë Ác¼ X½UJ Ò Ò Ó Æ¡«eFë Vł«Ë «uÄbÁË ¨tOKŽ ”UMë q³ÁQ ¨Ád¹—UÝ√ XłdH½«Ë ¨WMO½QLÞË©·dB²Ð®≤±∑’¥Ã ¨W¹“u« rOÁ sЫ ∫bz«uHë lz«bÐ ±±∏
 • 124. lł«d*«Ë —œUB*« Æ ËdOÐ ¨dAMÃ«Ë  UÝ«—bKà WOÐdFë W ÝR*« ¨wÐdFë »œ_« w WO½U½u¹ `ÄöÄ ¨”U³Ž ÊU Š≈ ± Ʊπ∂∏ ¨dB0 ·—UF*« —«œ ¨wŠd *«Ë wBBIë »œ_« ¨qJO¼ bLŠ√ ≤ ÆÂ≤∞∞± ¨X¹“dOÐ ¨X¹“dOÐ WFÄUł ≠ ÂöŽù« bNFÄ ¨WOŽ«bÐù« WÐU²Jë s Ë WO U×Bë WBIë ¨w³FJë ÂU Ð ≥ Æ ËdOÐ ¨…œuFë —«œ ¨œU¹“ oO uð Ê«u¹œ ¨œU¹“ oO uð ¥ Æ±ππ≤ ¨ ±◊ ¨ ËdOÐ ¨dAMÃ«Ë  UÝ«—bKà WOÐdFë W ÝR*« ¨‰UO)« WFMÁ√Ë WIOI(« WFMÁ√ ¨«d³ł rO¼«dÐ≈ «d³ł µ WÃUÂuë ¨©≤® œbŽ ¨ UÝ«—bë WK KÝ ¨»«b²½ô« bNŽ w tFÁ«ËË Á—Ëœ WOMOD KHë WÄËUI*« dFý ¨œuL×Ä wM Š ∂ ÆÊULŽ ≠ ¡UÁ—eë ¨l¹“u²Ã«Ë dAMKà WOÐdFë Ʊπ∑π ¨ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨qO« —«œ ¨WBIë WÐU²Â s ¨w½U³Ië 5 Š ∑ ÆUHOŠ ¨dAMÃ«Ë WŽU³DKà —u½ ¨…dOBIë WBIë rÃUŽ ¨UMŠ uÐ√ UMŠ ∏ ÆÂ≤∞∞∞ ¨ ±◊ ¨tKë «— ≠ ÊULŽ ¨‚ËdAë —«œ ¨WOÐœ_« WÐU²Jë ÊuM ¨VOD)« qOKš π Æ”bIë ¨dAMKà bý— sЫ W ÝRÄ ¨dO³F²Ã«Ë WÐU²Jë s ¨VNý_« Íbý— ±∞ Ʊπ∏∞ ¨ ËdOÐ ¨Ê«uÃ_« wJ³ð UÄbMŽ ¨wMO (« s¹bÐUFë s¹“ ±± ÆÂ≤∞∞∞ ¨ ËdOÐ ¨WOÐdFë W ÝR*« ¨s¹d׳ë vI²KÄ w ÀU×Ð√Ë  UÝ«—œ ¨b³Fë sÐ W dÞ ±≤ Æ ËdOÐ ¨qO« —«œ ¨U¹UCÁË nÁ«uÄ ¨œUIFë œuL×Ä ”U³Ž ±≥ ÆÂ≤∞∞± ¨ ±◊ ¨ÊULŽ ¨dAMKà WÄUÝ√ —«œ ¨s¹dAFë ÊdIë W¹UN½ v²Š WOK¼U« sÄ »dFë  «dŽUý WŽuÝuÄ ¨wKz«uë rOJ(« b³Ž ±¥Æ±π∑π ¨ ±◊ ¨X¹“dOÐ ¨X¹“dOÐ WFÄUł ¨Êœ—_«Ë 5D K w WO³FAë WOÐdFë w½Už_« ¨wŁužd³Ã« nODKë b³Ž ±µ Ʊπ∑≤ ¨ ËdOÐ ¨ ËdOÐ —«œ ¨WJ³ý uÐ√ ”UOÃ≈ ¨…—«dý nODKë b³Ž ±∂ Ʊπ∑𠨔bIë ¨s¹bë Õö —«œ ¨5D K w ‰ULFÃ«Ë qLFë w½Už√ ¨wKOK)« wKŽ ±∑ Ʊππ∞ ¨…d¼UIë ¨…¬d*« w dEM¹ bÝ_« ¨Í“U−Š œ«R ±∏ Ʊπ∑∏ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨·—UF*« W³²JÄ ¨©±∞®¡e« ¨W¹UNMÃ«Ë W¹«b³Ã« ¨wIAÄbë dO¦Â sЫ ±π Ʊππ¥ ¨ ≤◊ ¨”bIë ¨”bIë —«œ ¨WOIAë …√dLKà ”uIÞ ¨dOIý œuL×Ä ≤∞ ÆWOÐdFë dBÄ W¹—uNLł ¨‡¼±¥∞∑ Ø Â±π∏∑ ¨ ∂ œbFë ¨ÂöÝù« d³MÄ WK−Ä ≤± ±π∏∑ ¨ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨…œuFë —«œ ¨WKÄUJë W¹dFAë ‰ULŽ_« ¨u O Ð 5FÄ ≤≤ ÆlЫdë bK:« ¨w½U¦Ã« r Ië ¨WOMOD KHë WŽuÝu*« ≤≥ ÆoAÄœ ≠  ËdOÐ ¨dBMë —«œ ¨‰U¦Ä_« lL−Ä ¨qCHë uÐ√ ¨w½«bO*« ≤¥ Ʊπ∑∏ ¨”bIë ¨ÂU²¹_« —«œ ¨¡U Më V«u ¨Íd³ rýU¼ WKzU½ ≤µ Ʊππµ ¨oAÄœ¨l¹“u²Ã«Ë dAMÃ«Ë l³DKà wÃU¼_« ¨oAÄœ Ê«u¹œ¨w½U³Á —«e½ ≤∂¨ ±◊ ¨…—uBM*« ¨ÊU1ù« W³²JÄ ¨wŽU dë rOŠdë b³Ž oOI% ¨©WKÄUJë ‰ULŽ_«® wŽU dë rýU¼ Ê«u¹œ ¨wŽU dë rýU¼ ≤∑ Ʊππ∂ ±±π
 • 125. ∫qLFë «c¼ “U$≈ w r¼UÝ ©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“≠ Î ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠ Î ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ ©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ©«uCŽ® qO× ÂUA¼≠ Î ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠ ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë ©«uCŽ®ÍbÃU)« dOMÄ ≠ Î ©«uCŽ® Œdý uÐ√ Í“Už ≠ Î ©UI MÄ® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ΩΫuCŽ® .uI²Ã«Ë ”UOIëd¹bÄ≠ ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠ Î ©«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠ Î ©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ ©«uCŽ® Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠ Î ∫WOÐœ_« YŠU³LKà …b¹b« V²Jë —«dÁ≈ WM w UL« qOŽULÝ≈ ≠ wÄËbÁ œUFÝ≠ ©UÎ Oz—® W½—U“ œUNł ≠ ÊUOKŽ WMOJÝ ≠ …d UMÄ wKŽ ≠ ©Î«—dIÄ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠ »uÃUŠ uÐ√ bL×Ä ≠ —œUIë b³Ž ÂUNÃ≈ ≠ ÃU(« vÝuÄ≠ Wëež uÐ√ œUN½ ≠ ∫dýUFë nBKà ’uBMÃ«Ë WFÃUD*« »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*« .UMž ÍœU½ ≠ `ÃU w½U¼ ≠ ÃdŽ_« `OLÝ ≠ »u³NÞ vNMÄ ≠ tKë b³Ž 5ÃËb−Ä ≠ 5Ä√ bL×Ä ≠  UÂdÐ WKN½ ≠ ”U³Š ‰UĬ ≠ ÊU²O³Ý« —uNAÄ ≠ …b¹— uÐ√ nÝu¹ ≠ —uNAÄ …e¹eŽ ≠ bLŠ WLÞU ≠ wÂdJë qOLł ≠ VOD)« W¹œU½ ≠ d¹eë ‰œUŽ ≠ ŸuAÁ rON ≠ ∫WOÐdFë WGKë ÃUNMÄ rOJ% WM VOD)« s¹bë rKŽ ≠ qÄU w׳ Æœ ≠ WKLFë bL×Ä Æœ ≠ W²Â uÐ√ œuL×Ä Æœ ≠ dO‡AÐ vKOà sLŠdë b³Ž s Š ÆœÆ√ ≠ Íœ«uKÝ ≠ wŁužd³Ã« nODKë b³ŽÆœÆ√ ≠ œ«uŽ œU¹“ ≠ tKë bL×Ð w½U¦Ã« ¡e« -