• Save
Alfabetul fonetic
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Alfabetul fonetic

on

 • 2,165 views

Explicatie alfabetul fonetic.

Explicatie alfabetul fonetic.

www.gramaticaengleza.com

Statistics

Views

Total Views
2,165
Views on SlideShare
2,164
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.docshut.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Alfabetul fonetic Alfabetul fonetic Presentation Transcript

 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC “ i” scurt “ i” lung seat [si:t] sit [sɪt] hit [hɪt] heat  [hi:t] read  [ri:d] rid  [rɪd]
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC good  [gʊd] food  [fu:d] group  [gru:p] put  [pʊt] spoon  [spu:n] “ u” scurt “ u” lung foot  [fʊt]
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC love  [lʌv] fun  [fʌn] blood  [blʌd] start  [stɑːt] heart  [hɑːt] dark  [dɑːk] “ a” scurt “ a” lung
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC rock  [rɒk] stop  [stɒp] hot  [hɒt] four  [fɔː] door  [dɔː] law  [lɔː]  “ o” scurt “ o” lung
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC nurse  [nɜːs] learn  [lɜːn] refer  [rɪˈfɜː] about  [ə’baʊt] observer  [əb’zɜːvə] butter  [‘bʌtə] “ ă ” scurt “ ă ” lung
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC lamb  [læm] apple  [‘æpl] fat  [fæt] said  [sed] bed  [bed]  net  [net] “ e” “ e” la baza limbii
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC fish  [fɪʃ] nation  [‘neɪʃən] ship  [ʃɪp] teacher [‘ti:tʃə]   chair  [tʃɛə]   choice  [tʃɔɪs] “ ci î ” pronuntat scurt , monosilabic “ ş ”
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC judge  [dʒʌdʒ] bridge  [bridʒ] gym  [dʒɪm] vision  [‘vɪʒən] pleasure  [‘plɛʒə]   leisure  [‘leʒə ] “ j” “ dj” pronuntat scurt, monosilabic
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC then  [ðen] this  [ðɪs] other  [‘ʌðə]   thin  [θɪn] throw  [θrəʊ]   earth  [ə:ð] “ s” cu limba intre dinti “ z” cu limba intre dinti
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC sing  [sɪŋ] English  [‘ɪŋglɪʃ] tongue  [tʌŋ] cat  [kæt] come  [kʌm]   act  [ækt] “ c” “ n” la baza limbii
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC use  [ju:z] yellow  [‘jeləu] beauty  [‘bju:tɪ] quick  [kwɪk] queen  [kwi:n]   window  [‘windəu] “ u” “ i”
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC give  [gɪv] forgive  [fə’gɪv] gift  [gɪft] get  [get] forget  [fə’get]   ghetto  [‘getəu] “ ghe” “ ghi” ge gi ge gi
 • GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC Diferente bed  [bɛd]  [bed] said  [sɛd]  [sed] head  [hɛd]  [hed] … ghetto  [‘gɛtəʊ]  [‘getəʊ]  [‘getoʊ] window  [‘wɪndəʊ]  [‘wɪndoʊ] start  [stɑːt] [stɑːʳt] heart  [hɑːt] [hɑ:ʳt] dark  [dɑːk] [dɑːʳk] [fɔːʳ] [dɔːʳ] teacher [‘ti:tʃə]   [‘ti:tʃəʳ] four  [fɔː] door  [dɔː] leisure  [‘leʒə ] [‘li:ʒər] schedule  [‘ʃɛdju:l]ˈ[‘skɛdju:l]