Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011

573 views

Published on

Taloustutkimus Oy toteutti Sitran toimeksiantona Maamerkit-ohjelman sparraavan arvioinnin

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011

 1. 1. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011Sitran Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Kari Niklander Marjut Naapuri 28.2.2012
 2. 2. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 SISÄLLYSLUETTELO • Johdanto 3 • Keskeiset tulokset 4 • Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 STRATEGISET VALINNAT • Maaseudun valinta teemaksi 6 • Ohjelman tavoitteen asettelu 9 • Teemavalintojen onnistuneisuus 10 LISÄARVO • Lisäarvo muualla tehtävään työhön 12 VAIKUTTAVUUS • Vaikutus ajatteluun 13 • Vaikutus oman organisaation toimintaan 14 • Taustatiedot 172 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/mn
 3. 3. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 JOHDANTO • Taloustutkimus Oy toteutti Maamerkit-ohjelman sparraavan arviointitutkimuksen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimeksiannosta. • Sitra on vuoden 2010 alussa käynnistänyt Maamerkit-ohjelman, jonka tavoitteeksi on asetettu: Maaseutu kehittämisen kohteesta kestävän hyvinvoinnin voimavaraksi ja kestäviä ratkaisuja mahdollistavaksi ympäristöksi kaikille suomalaisille. • Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Sitran määrittelemät Maamerkit-ohjelmaan tai sen teemoihin eri tavoin liittyvät sidosryhmät ja hankekumppanit. • Arviointitutkimuksessa on kaksi osiota, joista ensimmäisen osion tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituna internetkyselynä 16.−30.11.2011 ja toisen osion tiedonkeruu puhelinhaastatteluina 1.−22.12.2011. Kaikkiaan kyselykutsuja lähti yhteensä 3757, joista määräaikaan mennessä vastasi yhteensä 558 henkilöä (vastausprosentti 15). Puhelimitse haastateltiin yhteensä 24 henkilöä.3 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/mn
 4. 4. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 KESKEISET TULOKSET• Maaseudun valintaa yhdeksi Sitran toiminnan teemaksi pidetään erittäin onnistuneena. Teeman onnistuneisuutta perustellaan mm. aiheen ajankohtaisuudella ja tärkeydellä, uudella ja innovatiivisella näkökulmalla. Sitran rooli maaseudun tulevaisuuden mahdollisuuksien esiin nostajana ja vahvistajana koetaan tärkeäksi.• Maamerkit-ohjelmaan osallistuneiden tai sitä seuranneiden nettivastaajien mielestä ohjelman tavoitteenasettelussa on onnistuttu hyvin, puhelinkyselyyn osallistuneiden mielestä erittäin hyvin.• Ohjelman kaikkien kolmen teemakokonaisuuden valintaa pidetään onnistuneena ohjelman tavoitteeseen nähden. Kolmesta teemakokonaisuudesta Uudistuva maaseutuajattelu -teema on onnistunut parhaiten tuomaan lisäarvoa muualla tehtävään työhön nähden.• Maamerkit-ohjelma on vaikuttanut vastanneiden ajatteluun maaseudusta, puhelinkyselyyn osallistuneiden osalta vielä vahvemmin. Valtaosa (71 %) on käynnistänyt tai suunnitellut hankkeita tai muuttanut toimintaa niiden pohjalta. Myös moni (40 %) ohjelmaan osallistunut tai sitä seurannut nettivastaaja sanoo ohjelman vaikuttaneen oman organisaation suunnitelmiin tai toimintaan. Yleisimmin vireillä olevat suunnitelmat tai hankkeet ovat liittyneet Vihreän talouden lähiratkaisut -teemaan (lähienergia, lähiruoka tai biotalous) tai Luonnosta uutta 4 hyvinvointiliike-toimintaa -teemaan (Green care). | 28.2.2012 | T-1290, KMi/mn
 5. 5. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Raportin lukuohje • Kuvissa esiintyvä Miten maaseutu näkyy työssä -taustaryhmä on rajattu seuraavasti: maaseudun kehittäjä ja alueiden kehittäjä -ryhmään on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden työ liittyy ainoastaan ko. tehtävään (eli he ovat vastanneet Miten maaseutu näkyy työssäsi -monivalintakysymyksessä vain yhteen vaihtoehtoon). Kuvissa on merkintä: Rajattu kohderyhmä. • Avoimien kysymyksien vastaukset on esitetty raportissa lyhyenä koosteena. Suorat lainaukset vastauksista on merkitty lainausmerkeillä ja teksti on kursivoitu seuraavasti: ”Arvostan erityisesti Maamerkit-ohjelman johtajan ja keskeisten henkilöiden rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta ja halua viedä visiota eteenpäin”. • Tutkimustuloksen - Miten onnistuneita seuraavat Maamerkit-ohjelman käytännön toiminnat ovat mielestäsi olleet - kohdalla ei osaa sanoa -osuus on suuri, koska suurin osa vastaajista ei ole osallistunut eri teemojen käytännön toimintaan. Tekstiosiossa tuloksia tarkastellaankin arvion antaneiden osalta (tiedot taulukoista alkaen taulukkonumero 1005). Kuvissa kysymystä on tarkasteltu kaikkien ohjelmaan ja sen teemoihin liittyneiden sidosryhmien osalta.5 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 6. 6. Kuinka onnistuneena pitää maaseudun valintaa yhdeksi Sitran toiminnan teemaksi n=osallistunut tai seurannut Maamerkit-ohjelman toimintaa 5) Erittäin 4) Melko 3) Odotusten Ei osaa 2) Melko 1) Erittäin Keskiarvo onnistuneena onnistuneena mukaisina sanoa heikkona heikkona 1-5 Kaikki, n=460 54 25 14 2 31 4,32 Tutuimmat/läheisimmät teemat Uusi maaseutuajattelu, n=306 62 22 12 13 4,44 Luonn. uutta hyvinvointiliiket., n=286 58 22 13 2 31 4,36 Vihreän tal. lähiratk., n=367 54 25 15 2 31 4,30 Miten maaseutu näkyy työssä (Rajattu kohderyhmä) Maaseudun kehittäjä, n=109 65 23 10 11 4,54 Maaseutututkija, n=59 68 15 10 3 3 4,53 Alueiden kehittäjä, n=71 39 30 18 3 7 3 3,99 Ei mitenkään, n=23 35 35 9 9 9 4 3,95 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %Marraskuu 2011 Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 20111290 KMI/KN/tsa/vpl Sitra
 7. 7. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Perustelut teeman valinnan onnistumisesta Maaseudun valintaa onnistuneelta pitäviltä (n=363) kysyttiin: • Voisitko kertoa tarkemmin, miksi pidät valintaa onnistuneena? (Avoin kysymys) Valintaa onnistuneina pitävien vastauksissa korostuu seuraavat asiat: aiheen ajankohtaisuus ja tärkeys, uusi erilainen, innovatiivinen ja positiivinen näkökulma, kestävän kehityksen painottaminen, energiasektorin muutoskehitys ja rooli jatkossa, teema tukee hyvin tulevaisuuden tarpeita ja niiden ennakointia. Ohessa tiivistelmä vastauksista:• Maaseutu on voimavara ja vahvuus (maaseudun elinvoimalla on merkitystä), maaseutu on ilmaston- muutoksen ja kestävän kehityksen kannalta osa ratkaisua, ei pelkkä ongelma. Maaseudulla on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. ”Maaseudun kilpailukykyisyys on osa koko yhteiskunnan kilpailukykyä. Tulevina vuosina Suomi tarvitsee myös maaseudun tarjoamat mahdollisuudet kansantalouden rakennemuutoksen hallintaan (luonnonvarat, osaamisen, maaseutumiljöön, maaseutuinfran ym.)”. Maaseutu muodostaa merkittävän voimavaran koko Suomen kehitykselle. Maaseudulle omaehtoisia toimia elinvoimaisuuden ylläpitoon (ei nojaudu pelkästään yhteiskunnan tukeen).• Maaseudun kehittämisessä ylletty konkretiaan ja ohjelman kautta saatu kokonaisvaltainen näkemys/ajattelumalli. Kuluttaja/kysyntälähtöinen ajattelutapa• Vähentää maaseutu versus kaupunki –vastakkainasettelua. Maaseudun esilletuominen tärkeää, maaseudusta vieraantumisen ehkäisemiseksi. Maaseutu on pidettävä asutettuna. 7 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 8. 8. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Perustelut teeman valinnan onnistumisesta Maaseudun valintaa heikkona pitäviltä (n=18) kysyttiin: • Voisitko kertoa tarkemmin, miksi pidät valintaa heikkona? (Avoin kysymys) Valintaa kritisoitiin mm. seuraavista syistä (tiivistelmä vastauksista): • Liian yleinen ja abstrakti tavoite, monimutkainen ja teoreettinen. Abstraktien tavoitteiden sijaan konkretiaa; asiasta kiinnostuneille pk-yrityksille selkeät kriteerit ja toivomukset, mitä tulisi tavoitella ja miten. Kritiikkiä esitetään, että samat verkostot/ihmiset/yritykset ovat aina mukana vastaavissa ohjelmissa. Liiketoimintalähtöisyyttä toivotaan mukaan. • Maaseudun kehittäminen aluepoliittinen teko ja vie resursseja tärkeämmiltä asioilta (kuten, esim. kaupungistumistrendiltä). Kyse maaseutupolitiikasta, ei niinkään tutkimuksesta tai kehittämisestä. • Epäiltiin, ettei sellaisia city-ihmisiä saada mukaan, joilla ei ole kontakteja maaseutuun. Teemaa tulisi vielä laajentaa. • Kaikkien suomalaisten esille nostaminen heikentää fokusta. • Maaseudun määrittely jäi työn alussa käsittelemättä (kaupunkien reuna-alueiden maaseutu ja kuntaliitokset, asumaton maaseutu jne.). Suomen laajaa maaseutua ei voi käsitellä yhdellä maaseutu-käsitteellä. • Kysyntälähtöinen idea ikivanha, ei uusi. Tavoitteen asettelu ylläpitää ikivanhaa maaseutu-kaupunki- vastakkainasettelua. Tulokulma perinteinen: ”Me kaikki omistamme maaseudun”. • Ohjelma irrallaan muusta maaseudun kehitystyöstä. • Tarkastelun rajaaminen kapeammalle alalle. Tavoitteen asettelusta saa käsityksen, että kaikki mahdolliset maaseutuun liittyvät asiat käsitellään kerralla.8 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 9. 9. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Ohjelman tavoitteenasettelu Ohjelman toimintaan osallistuneille tai seuranneille kerrottiin ja kysyttiin seuraavaa: • Maamerkit-ohjelman tavoitteeksi on asetettu ”Maaseutu kehittämisen kohteesta kestävän hyvinvoinnin voimavaraksi ja kestäviä ratkaisuja mahdollistavaksi ympäristöksi kaikille suomalaisille”. Miten onnistuneena pidät ohjelman tavoitteenasettelua? − Erittäin onnistuneena - Melko onnistuneena - Odotusten mukaisina - Melko heikkona - Erittäin heikkona Valtaosa (71 %) pitää myös ohjelman tavoitteenasettelua onnistuneena. Vain erittäin harva (4 %) kokee sen heikoksi. Kysymykseen suhtautumisessa ei ole merkittäviä eroja eri taustaryhmien kesken.9 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 10. 10. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Teemavalintojen onnistuneisuus Ohjelman toimintaan osallistuneilta tai seuranneilta (n=460) kysyttiin: • Millaisena pidät Maamerkit-ohjelman teemavalintoja suhteessa ohjelman tavoitteeseen? (Maamerkit-ohjelman tavoite on ”Maaseutu kehittämisen kohteesta kestävän hyvinvoinnin voimavaraksi ja kestäviä ratkaisuja mahdollistavaksi ympäristöksi kaikille suomalaisille”) - Erittäin onnistunut - melko onnistunut - odotusten mukainen - melko heikko - erittäin heikko • Uusi maaseutuajattelu (maaseutuun kohdistuvan uuden kysynnän tunnistaminen, viestintä maaseudun uusista mahdollisuuksista, maaseutupolitiikan ajatustyöpajat) • Luonnosta uutta hyvinvointiliiketoimintaa (Maiseman ja hiljaisuuden tuotteistaminen, Green care – liiketoimintaverkostot, palvelumuotoilu luontoliiketoiminnan kehittämisessä) • Vihreän talouden lähiratkaisut (Lähiruoan ketju tuottajalta kuluttajalle, lähienergian kuluttajalähtöiset palvelut, hajautettu biotalous) Ohjelman tavoitteeseen nähden kaikkien kolmen teemakokonaisuuden valintaa pidetään pääosin onnistuneena. Eritoten Vihreän talouden lähiratkaisu- teeman valintaan suhtaudutaan kaikkein myönteisimmin. Vain erittäin harva pitää teemavalintoja heikkoina.10 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 11. 11. Miten hyvin seuraavat asiat kuvaavat Maamerkit-ohjelmaa Ohjelma on onnistunut... Osallistunut tai seurannut Maamerkit-ohjelman toimintaa, n=460 5) Erittäin 4) Melko 3) Ei hyvin Ei osaa 2) Melko 1) Erittäin Keskiarvo hyvin hyvin eikä huonosti sanoa huonosti huonosti 1-5 tuottamaan uutta tietoa maaseudun 14 50 16 13 6 1 3,82 tulevaisuuden mahdollisuuksista tuomaan uusia ajatuksia 17 44 17 13 7 2 3,76 maaseutu- ja/tai aluepolitiikkaan tuottamaan uutta tietoa 13 47 18 15 5 2 3,73 maaseutuun kohdistuvasta kysynnästä viestimään uudistuvasta maaseutuajattelusta 14 41 20 13 9 3 3,62 uudistamaan maaseutuun liittyviä käsityksiä 13 35 25 15 9 3 3,52 kehittämään uusia liiketoimintakonsepteja 7 31 25 26 8 3 3,41 lähiratkaisuihin (lähiruoka, -energia, -logistiikka, - matkailu) käynnistämään kokeiluja ja pilotteja, jotka vastaavat 7 32 24 26 7 4 3,40 maaseutuun kohdistuvaan uuteen kysyntään verkottamaan uusia ja vakiintuneita 8 28 26 24 9 5 3,33 toimijoita keskenään löytämään menestysmalleja, jotka vastaavat 5 25 29 25 13 3 3,21 maaseutuun kohdistuvaan uuteen kysyntään vauhdittamaan sijoituksillaan liiketoimintaa, 6 18 23 38 10 4 3,18 joka vastaa maaseutuun kohdistuvaan uuteen kysyntään kehittämään liiketoimintaympäristöä, joka mahdollistaa 3 24 27 31 12 3 3,18 maaseudun kohdistuvaan uuteen kysyntään vastaamisen 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Marraskuu 2011 Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 %1290 KMI/KN/tsa/vpl Sitra
 12. 12. Maamerkit-ohjelman lisäarvo muualla tehtävään työhön nähden Osallistunut tai seurannut Maamerkit-ohjelman toimintaa, n=460 5) Erittäin 4) Melko 3) Ei hyvin Ei osaa 2) Melko 1) Erittäin Keskiarvo hyvin hyvin eikä huonosti sanoa huonosti huonosti 1-5 Uudistuva maaseutuajattelu 16 41 16 19 6 2 3,78 Vihreän talouden 12 38 23 19 5 2 3,66 lähiratkaisut Luonnosta uutta 9 32 26 26 6 2 3,54 hyvinvointiliiketoimintaa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %Marraskuu 2011 Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 20111290 KMI/KN/tsa/vpl Sitra
 13. 13. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Vaikutus ajatteluun Ohjelman toimintaan osallistuneilta tai seuranneilta (n=460) kysyttiin: • Kuinka paljon Maamerkit-ohjelma on vaikuttanut ajatteluusi maaseudusta? Paljon - Jonkin verran - Vähän - Ei lainkaan • Jos paljon/jonkin verran (n=258): Millä tavoin ajattelusi maaseudusta on muuttunut? (Avoin kysymys) Kysymys jakaa jonkin verran mielipiteitä. Selvä enemmistö (56 %) kokee, että Maamerkit-ohjelmalla on ollut vähintään jonkin verran vaikutusta omaan ajatteluun maaseudusta. Toisaalta melko moni (41 %) katsoo sen vaikuttaneen omaan ajatusmaailmaan vähän tai ei lainkaan. Moni arvostaa maaseutua nyt entistä enemmän; Suomen maaseutu on suuri käyttämätön voimavara, se nähdään nyt entistä monipuolisempana ja dynaamisempana kokonaisuutena, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Maaseudun rooli on merkittävä ”kestävän kehityksen” toteutuksessa (lähiruoka ja –lähi/bioenergia, biotalous). Maaseudulla on toivoa, maaseudulla on tulevaisuus. Taustaryhmittäin tarkasteltuna ohjelmalla on ollut vaikutusta ajatteluun erityisesti niissä organisaatioissa, joissa on käynnistetty tai suunniteltu hankkeita tai muutettu toimintaa ohjelman pohjalta.13 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 14. 14. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Vaikutus oman organisaation toimintaan (internetkysely) Ohjelman toimintaan osallistuneilta tai seuranneilta (n=460) kysyttiin: • Onko organisaatiossasi käynnistetty tai suunniteltu hankkeita tai muutettu toimintaa liittyen Maamerkit-ohjelman esiin nostamiin teemoihin tai tuloksiin? Kyllä - Ei • Jos kyllä (n=184): Minkälaisia hankkeita on käynnistetty tai suunniteltu tai miten toimintaa on muutettu? (Avoin kysymys) Ohjelman teemat ja tulokset ovat vaikuttaneet monen (40 %) ohjelmaan osallistuneen tai sitä seuranneen organisaation suunnitelmiin tai toimintaan. Ohjelma on aktivoinut keskimääräistä enemmän seuraavia organisaatioita tai taustaryhmiä: tutkimusorganisaatioita, maatalous ja elintarvikealan tai biotalousalan organisaatioita tai maaseutututkijoiden organisaatioita. Yleisimmin vireillä olevat suunnitelmat tai hankkeet liittyvät • Vihreän talouden lähiratkaisut -teemaan (lähienergia, lähiruoka tai biotalous) • Luonnosta uutta hyvinvointiliiketoimintaa -teemaan (Green care)14 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 15. 15. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Vaikutus oman organisaation toimintaan (puhelinhaastattelu) Kaikilta vastaajilta (n=24) kysyttiin: • Onko organisaatiossanne käynnistetty tai suunniteltu hankkeita tai muutettu toimintaa liittyen Maamerkit-ohjelman esiin nostamiin teemoihin tai tuloksiin? Kyllä -Ei • Jos kyllä (n=17): Minkälaisia hankkeita on käynnistetty tai suunniteltu tai miten toimintaa on muutettu? (Avoin kysymys) Ohjelman teemat ja tulokset ovat vaikuttaneet erittäin monen organisaation suunnitelmiin tai toimintaan. Suunnitelmista ja käynnistetyistä hankkeista mainitaan mm. lähiruokaan, lähienergiaan, biotalouteen, hajautettuun energiantuotantoon, puurakentamisen edistämiseen sekä palvelu- sekä hyvinvointiliiketoimintaan liittyviä hankkeita. Ohjelma on myös luonut pohjaa tai vaikuttanut muuten vireillä oleviin tai tuleviin kehityshankkeisiin.15 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 16. 16. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011 Kenen tulisi jatkossa hoitaa tehtävä (puhelinhaastattelu) Kaikilta vastaajilta (n=24) kysyttiin: • Kenen tai keiden tulisi mielestänne jatkossa ottaa kysyntälähtöisen maaseutuajattelun vahvistaminen tehtäväkseen? (Avoin kysymys) Sitran rooli alullepanevana ja innovoivana tahona koetaan tärkeäksi. Muutoin tehtävä nähdään pääosin kaikkien alan toimijoiden yhteisenä haasteena, joista mainitaan mm. maakunnat, maakuntien liitot, paikalliset ELY-keskukset, kaupunkien ja kuntien kehittämisorganisaatiot, etujärjestöt, ammattijärjestöt, MTK, Suomen yrittäjät, kauppakamarit, TEKES ja muut isot innovaatiotoimijat sekä kehittämisorganisaatiot, kyläyhdistykset, yliopistot, ammattikorkea-koulut, MTT sekä muut tutkimuslaitokset. Moni kokee tärkeimmiksi vastuullisiksi tahoiksi ministeriöt (erityisesti TEM). Maaseudun ajattelun tulisi olla eduskunnan toimenpideohjelmassa sekä maaseutupolitiikassa. Myös kaikki suomalaiset voivat edistää asiaa omalla kuluttajakäyttäytymisellään – ”Ostetaan sitä mikä on lähellä”. .16 | 28.2.2012 | T-1290, KMi/KN/mn
 17. 17. Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 2011TAUSTATIEDOT
 18. 18. Taustatiedot 1/2 Kaikki vastaajat, n=558 Sukupuoli Nainen 40 Mies 60 Ei vastausta 1 Minkä ikäinen on Alle 30 vuotta 2 30-49 vuotta 45 50-59 vuotta 34 60 + 18 Millaisessa organisaatiossa työskentelee Tutkimus 14 Hallinto 25 Politiikka 2 Yritys 28 Järjestö 20 Media 2 Muu 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %Marraskuu 2011 Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 20111290 KMI/KN/tsa/vpl Sitra
 19. 19. Taustatiedot 2/2 Kaikki vastaajat, n=558 Millä alalla työskentelee Maaseudun kehittäminen 32 Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen 24 Maatalous ja elintarvikkeet 17 Metsätalous ja metsäteollisuus 11 Energia 13 Biotalous 11 Ympäristö 17 Matkailu 8 Hyvinvointipalvelut 9 Viestintä 9 Konsultointi 15 Tietotekniikka 4 Luovat alat 7 Liiketoiminnan kehitys ja rahoitus 18 Muu 23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %Marraskuu 2011 Maamerkit-ohjelman sparraava arviointi 20111290 KMI/KN/tsa/vpl Sitra

×